SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Anne Ihanus Luonnos RAJANYLITYSPAIKOISTA SEKÄ RAJATARKASTUSTEHTÄVIEN JAKAMISESTA NIILLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN Johdanto Ehdotetut muutokset 1 Määritelmät Asetuksessa säädetään rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin kesken. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli ovat päättäneet rajatarkastusvastuiden siirtämisestä eräillä lentoasemilla, minkä vuoksi asetukseen on tarpeen tehdä vastaavat muutokset. Schengenin rajasäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006 henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä) VI liitteessä säädetään eri liikennemuotoja ja liikennepaikkoja koskevista rajatarkastusmenettelyistä. Viranomaisten ja liikennepaikan pitäjien velvollisuudet määräytyvät sen mukaan, minkälainen rajanylityspaikka on kyseessä. Lentoliikenteen rajanylityspaikat jaotellaan liitteessä kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin. Lisäksi liitteessä säädetään yksityislentoihin sovellettavista rajatarkastusmenettelyistä. Viranomaisten ja liikennepaikan pitäjien toiminnan selkeyttämiseksi ehdotetaan Suomen lentoliikenteen rajanylityspaikkojen jaottelemista vastaavalla tavalla. Lisäksi asetukseen on tarpeen tehdä eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Voimassa olevassa asetuksessa käytetään henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 562/2006 termiä rajanylitysasetus. Koska mainitun EU-asetuksen vakiintunut lyhenne on Schengenin rajasäännöstö, terminologia muutettaisiin vastaavasti. Voimassa olevassa asetuksessa lentoliikenteen rajanylityspaikkoja ei ole jaoteltu Schengenin rajasäännöstön VI liitteen mahdollistamalla tavalla kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin. Lentoasemilla ei ole myöskään ilma-aluksen tyyppiin liittyviä rajoituksia. Asetuksen 6 :ään ehdotettavien muutosten vuoksi pykälään lisättäisiin kansainvälisen lentoaseman, muun lentopaikan ja yksityislennon määritelmät. Schengenin rajasäännöstön VI liitteen 2.1 kohdassa säädetään tarkastusmenettelystä kansainvälisillä lentoasemilla. Liitteen kohdan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lentoasematoiminnan harjoittaja toteuttaa kaikilla kansainvälisillä lentoasemilla tarvittavat toimet, joilla sisäisten lentojen matkustajavirrat erotellaan fyysisesti muiden lentojen matkustajavirroista. Käytännössä kansainväliset lentoasemat ovat sellaisia lentoasemia, joilla on säännöllistä, ulkorajan ylittävää lentoliikennettä ja joilla rajavartijat ovat jatkuvasti paikalla. Tämän vuoksi liikennepaikan pitäjän ei tarvitse ilmoittaa rajatarkastusviranomaisille etukäteen saapuvista ja lähtevistä lennoista.

2 2 Schengenin rajasäännöstön VI liitteen 2.2 kohdassa säädetään tarkastusmenettelystä muilla lentopaikoilla. Muilla lentopaikoilla tarkoitetaan sellaisia lentopaikkoja, jotka eivät ole jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansainvälisiä lentoasemia, mutta joiden kautta kolmansiin maihin lähtevien tai niistä saapuvien lentojen reititys sallitaan. Toisin kuin kansainvälisillä lentoasemilla, muilla lentopaikoilla liikennepaikan pitäjän ei tarvitse erotella sisä- ja ulkorajaliikennettä rakenteellisesti toisistaan. Tällöin kuitenkin liikennepaikan pitäjän on ilmoitettava rajatarkastusviranomaisille ulkorajan ylittävistä lennoista hyvissä ajoin, jos rajatarkastusviranomaiset eivät ole jatkuvasti paikalla. Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee reittilentoja, tilauslentoja (charter-lennot/lomalennot) ja rahtilentoja. Kansainvälisen lentoaseman ja muun lentopaikan määritelmillä on merkitystä ainoastaan rajatarkastusmenettelyiden ja liikennepaikan pitäjän velvoitteiden kannalta. Määritelmillä ei ole vaikutusta siihen, mitä lentoja kyseisen lentoaseman kautta voi kulkea, koska kaikki 6 :ssä säädetyt lentoasemat säilyisivät edelleen rajanylityspaikkoina. Schengenin rajasäännöstön VI liitteen 2.3 kohdassa säädetään menettelyistä yksityislennoilla olevien henkilöiden tarkastamiseksi. Yksityislennon käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty. Yksityislennolla tarkoitettaisiin asetuksessa muuta lentoa kuin reittilentoa, tilauslentoa tai rahtilentoa. Tällaisia olisivat esimerkiksi yksityisten henkilöiden ja yritysten omat lennot sekä taksi- ja ambulanssilennot. Lisäksi Schengenin rajasäännöstön VI liitteen kohdassa tarkoitetut purjelentokoneet, ultrakevyet ilma-alukset, helikopterit ja vain lyhyitä matkoja lentävät pienet lentokoneet ja ilmalaivat sisältyisivät yksityislentojen määritelmään. Ominaista lennoille olisi se, että ne olisivat epäsäännöllisiä ja ilman ennakkoon julkaistua aikataulua tapahtuvia lentoja. Schengenin rajasäännöstön VI liitteen kohdan mukaisesti yksityislennon kapteenin on toimitettava ennen lähtöä sekä määräpääjäsenvaltion että tarvittaessa ensimmäisen maahantulojäsenvaltion rajatarkastusviranomaisille ilmoitus lentosuunnitelmastaan ja matkustajien henkilöllisyydestä. 2 Rajanylityspaikan merkitseminen Sisäasiainministeriön nimi muutettaisiin sisäministeriöksi valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) muutoksen 767/2013 johdosta. 3 Rajanylityspaikan aukioloaika Pykälän 1 momenttiin korjattaisiin Tullin nimeen iso alkukirjain Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) johdosta. 6 Rajanylityspaikat lentoliikenteessä Pykälän 1 momentissa jaoteltaisiin lentoliikenteen rajanylityspaikat kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin Schengenin rajasäännöstön mukaisesti. Asetuksen 1 :ään ehdotetaan lisättäväksi kyseisten termien määritelmät, ja niiden sisältö on selostettu tarkemmin samassa yhteydessä. Momentin mukaan Helsinki-Vantaa olisi kansainvälinen lentoasema, ja muut pykälässä mainitut lentoasemat olisivat muita rajanylityspaikkoina toimivia lentopaikkoja. Toistaiseksi Helsinki-Vantaa on

3 3 ainoa lentoasema, jossa on kaupallista päivittäistä, säännöllistä ulkorajaliikennettä ja jossa rajatarkastusviranomaiset ovat jatkuvasti paikalla. Muilla lentoasemilla rajatarkastusviranomaiset tulevat paikalle vain silloin, kun lentoasemalle saapuu tai sieltä lähtee ulkorajan ylittävä lento. Seinäjoen lentoaseman toiminta on lakkaamassa, minkä vuoksi Seinäjoki poistettaisiin lentoliikenteen rajanylityspaikoista. Pykälän 2 momentti säilyisi muuttumattomana. Pykälän 3 momentissa säädetään yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitetuista rajanylityspaikoista. Luettelosta poistettaisiin Kotkan ja Porkkalan merivartioasemat, koska niillä ei ole ollut vuosiin rajanylitysliikennettä. Lähistöllä sijaitsevat Hangon ja Helsingin merivartioasemat säilyisivät edelleen rajanylityspaikkoina. Suomenlinnan merivartioaseman nimi on muuttunut Helsingin merivartioasemaksi, joten momenttiin tehtäisiin vastaava muutos. Pykälän uudessa 4 momentissa säädettäisiin yksityislennoille tarkoitetuista rajanylityspaikoista. Voimassa olevassa asetuksessa ei ole rajoitettu sitä, minkä lentoasemien kautta yksityiskoneet voivat ylittää ulkorajan. Tämä merkitsee rajatarkastusviranomaisille jatkuvaa rajatarkastusvalmiuden ylläpitoa myös niiden lentoasemien osalta, joilla ei muutoin ole säännöllistä ulkorajan ylittävää lentoliikennettä ja jotka ovat kaukana viranomaisen toimipisteestä. Ulkorajan ylittävien yksityislentojen määrä on varsin pieni. Suurimmalla osalla lentoasemista on vuosittain viisi tai alle kolmansista maista saapuvaa lentoa. Osalla lentoasemista on havaittavissa myös selkeää kausiluonteisuutta. Vuonna 2014 rajatarkastusviranomaiset tarkastivat noin 300 yksityislentoa, joilla oli yhteensä noin 1135 matkustajaa. Viranomaisten resurssien tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi yksityislentojen pääasiallisiksi rajanylityspaikoiksi säädettäisiin rajan ja rannikon läheisyydessä olevat lentopaikat, yksi sisämaan lentoasema sekä rajanylityspaikkoina toimivat Lapin lentoasemat. Niitä olisivat siten Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kittilän, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan lentoasemat, Helsinki-Hernesaari sekä Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat. Yksityislentojen rajanylitys olisi edelleen mahdollista myös muilla Suomen lentopaikoilla, mutta se edellyttäisi rajanylityslupaa rajavartiolain (578/2005) 13 :n mukaisesti. 7 Ulkorajan ylittäminen merialueen kautta Pykälän 2 momentissa termi rajanylitysasetus muutettaisiin vakiintuneeseen muotoon Schengenin rajasäännöstö. 8 Rajanylityspaikat vesiliikenteessä Pykälän 1 momentissa termi rajanylitysasetus muutettaisiin vakiintuneeseen muotoon Schengenin rajasäännöstö. Suomenlinnan merivartioaseman nimi on muuttunut Helsingin merivartioasemaksi, joten pykälän 2 momenttiin tehtäisiin vastaava muutos.

4 4 10 Rajatarkastustehtävien jakaminen Ehdotusten vaikutukset Pykälän 1 momentissa säädetään poliisin rajatarkastustehtävistä eräillä lentoasemilla. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli ovat päättäneet, että Kauhavan, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden lentoasemien rajatarkastustehtävät siirretään poliisilta Rajavartiolaitokselle. Poliisi huolehtisi edelleen lentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilla. Momenttiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Pykälän 2 momentissa säädetään Tullin rajatarkastustehtävistä. Voimassa olevan pykälän mukaan Tulli huolehtii pienkoneiden rajatarkastuksista Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Varkauden lentoasemilla. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli ovat päättäneet, että Tulli ei suorita jatkossa lainkaan lentoliikenteen rajatarkastuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pienkoneiden rajatarkastusvastuu siirtyy poliisille Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilla, joilla poliisi huolehtii muidenkin lentokoneiden rajatarkastuksista. Rajavartiolaitos puolestaan huolehtisi jatkossa kaikkien lentojen rajatarkastuksista Mikkelin, Savonlinnan, Turun ja Varkauden lentoasemilla. Momenttiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin myös siten, että kalastus- ja lastialusten rajatarkastukset Saimaan kanavalla sijaitsevissa Lappeenrannan ja Nuijamaan satamissa siirtyisivät Tullilta Rajavartiolaitokselle. Muutos vastaisi voimassa olevaa käytäntöä. Pykälän 3 momentti säilyisi ennallaan. Rajavartiolaitos huolehtisi siten edelleen muista rajatarkastuksista asetuksen 5, 6 ja 8 :ssä säädetyillä rajanylityspaikoilla. Pykälän 4 momenttiin korjattaisiin Tullin nimeen iso alkukirjain Tullin hallinnosta annetun lain johdosta. Rajatarkastustehtävien jakamista koskeviin säännöksiin ehdotettavat muutokset perustuvat Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin yhteiseen päätökseen. Muutosten myötä Tulli ei tekisi enää lentoliikenteen rajatarkastuksia, vaan tehtävät jaettaisiin Rajavartiolaitoksen ja poliisin kesken. Lisäksi poliisin rajatarkastustehtävät eräillä lentoasemilla siirrettäisiin Rajavartiolaitokselle. Muutokset merkitsisivät lentoliikenteen rajatarkastusten keskittämistä, jolloin yksi viranomainen hoitaisi sekä varsinaisen lentoliikenteen että pienkoneiden rajatarkastukset kullakin rajanylityspaikalla. Ehdotettu ratkaisu vapauttaisi Tullin resursseja rajatarkastustehtävistä ja vähentäisi merkittävällä tavalla Tullin tarvetta kouluttaa liikkuvia yksiköitään rajatarkastustehtäviin. Poliisin resurssien määrä ei kokonaisuutena tarkastellen vähenisi, mutta rajatarkastustehtävät keskittyisivät kolmelle keskeiselle lentokentälle, joilla poliisilla on joko pysyvä miehitys tai tehtävään osoitettu ja koulutettu henkilöstö. Rajavartiolaitoksen vastuu lentokenttien rajatarkastustehtävistä lisääntyisi, mutta muutoksesta ei aiheutuisi merkittäviä kustannuksia. Ulkorajaliikenne kyseisillä lentokentillä on hyvin vähäistä, ja rajatarkastustehtävät olisivat suunniteltavissa hyvissä ajoin liikenteenharjoittajan etukäteisen ilmoitusvelvollisuuden johdosta. Muutokset kohdistuisivat Länsi-Suomen merivartioston, Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Pohjois-

5 5 Asian valmistelu Voimaantulo Karjalan rajavartioston henkilöstöön, ja rajatarkastukset olisivat hoidettavissa liikkuvilla yksiköillä. Ehdotettujen muutosten myötä kaikilla lentoliikenteen rajatarkastuksia tekevillä viranomaisilla olisi toimivalta mahdollisten ulkomaalaisasioiden ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kyseisillä rajanylityspaikoilla. Lentoasemien jaottelu kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin Schengenin rajasäännöstön mukaisesti selkeyttäisi sekä viranomaisten että liikennepaikan pitäjien toimintaa. Jaottelulla on merkitystä ainoastaan rajatarkastusmenettelyiden ja liikennepaikan pitäjän velvoitteiden kannalta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla, joka luokiteltaisiin kansainväliseksi lentoasemaksi, liikennepaikan pitäjän velvollisuudet eivät muuttuisi nykyisestä. Muilla asetuksen mukaisilla lentopaikoilla liikennepaikan pitäjän ei tarvitsisi jatkossa erotella sisä- ja ulkorajaliikennettä rakenteellisesti toisistaan, mutta velvollisuus ilmoittaa etukäteen ulkorajan ylittävistä lennoista säilyisi ennallaan. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta liikenteenharjoittajien tai matkustajien toimintaan. Lentopaikan asema kansainvälisen liikenteen liikennepaikkana säilyisi myös ennallaan. Ehdotuksen myötä yksityislentojen rajanylityspaikat vähenisivät nykyisestä, mutta niiden sijainnit pääasiassa rajan ja rannikon läheisyydessä sekä Lapissa takaisivat riittävän kattavat mahdollisuudet ulkorajan ylittämiseen. Ehdotettu ratkaisu vähentäisi rajatarkastusviranomaisten varallaolovelvoitetta niiden lentoasemien osalta, joilla ei muutoin ole säännöllistä ulkorajan ylittävää lentoliikennettä ja jotka ovat kaukana viranomaisen toimipisteestä. Muutos mahdollistaisi siten viranomaisten resurssien ja toiminnan kohdentamisen kustannustehokkaasti. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli päättivät lentoasemia koskevien rajatarkastusvastuiden siirroista PTR-johtoryhmässä maaliskuussa Johtoryhmässä esiteltiin myös Rajavartiolaitoksen alustavat ehdotukset asetuksen muiksi muutoksiksi. Asetus on tämän jälkeen valmisteltu virkatyönä sisäministeriön rajavartio-osastolla. Asetuksen valmistelun yhteydessä on keskusteltu kahdenvälisesti Suomen Ilmailuliiton sekä Finavian kanssa yksityislentojen rajanylityspaikkojen nimeämisestä. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiltä, sisäministeriön poliisiosastolta, valtiovarainministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Poliisihallitukselta, Tullilta, Liikenteen turvallisuusvirastolta, Finavia Oyj:ltä, Rengonharju-säätiöltä, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kuopion, Mikkelin, Porin, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampereen ja Varkauden kaupungeilta, Kirkkonummen kunnalta, Suomen Ilmailuliitolta sekä Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin henkilöstöjärjestöiltä. Lausunnoissa Asetus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Lentoasemat Airports in Finland

Lentoasemat Airports in Finland LENTOLIIKENNEMAKSUT JA YLEISET PALVELUEHDOT 2013 Ivalo Enontekiö Kittilä Arctic circle Rovaniemi Kemi-Tornio Kuusamo Lentoasemat Airports in Finland Oulu Finavian reittiliikenteen lentoasemat Finavia s

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite Pelastusylitarkastaja 17.1.2011 Veli-Pekka Hautamäki TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS HENGENPELASTUSMITALISTA

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite Pelastusylitarkastaja 17.1.2011 Veli-Pekka Hautamäki TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS HENGENPELASTUSMITALISTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite Pelastusylitarkastaja 17.1.2011 Veli-Pekka Hautamäki TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS HENGENPELASTUSMITALISTA Nykytila Asetuksenantovaltuus Keskeiset ehdotukset Lausunnot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 153/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

Lentoliikennemaksut ja yleiset palveluehdot 2012

Lentoliikennemaksut ja yleiset palveluehdot 2012 Lentoliikennemaksut ja yleiset palveluehdot 2012 24 P A L V E L U E H D O T Finavia OYJ Palveluehdot 2012 Lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluita koskevat yleiset palveluehdot lentoliikenteen harjoittajille

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Vanginkuljetuksesta annettavassa laissa säädettäisiin vanginkuljetustehtävien jakautumisesta kuljetusviranomaisten eli vankeinhoitolaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi passilakia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi passilakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta LUONNOS 11.2.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot