SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 591. Laki. kemikaalilain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2001 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 591 Laki kemikaalilain muuttamisesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n muuttamisesta Laki sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 metsänhoitomaksun perusteesta Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Perhon kunnan ja Alajärven kaupungin välillä Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin ja Evijärven kuntien välillä Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin, Evijärven ja Lappajärven kuntien välillä Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestäorganisoinnista N:o 591 Laki kemikaalilain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 59 a, sellaisena kuin se on laissa 1198/1999, sekä lisätään lakiin uusi 59 d seuraavasti: 59a Vaatimus liike- ja ammattisalaisuuden suojaamiseksi Edellä5 luvussa tarkoitetun ilmoituksentekijän, 6 luvussa tarkoitetun ennakkohyväksymisen tai rekisteröinnin hakijan sekä17 :ssätarkoitetun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on erikseen mainittava liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettäväksi salassa muilta kuin ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyyn osallistuvilta viranomaisilta. Vaatimuksen esittäjän on perusteltava vaatimuksensa. Jos 5 luvussa tarkoitettu ilmoituksentekijä, valmistaja tai maahantuoja taikka 17 :ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, itse saattaa julkisiksi aikaisemmin salassa pidettyjätietoja, on siitäilmoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. Edellä6 luvussa tarkoitetun hakijan tai ilmoituksentekijän tulee tehdä vastaava ilmoitus asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle. HE 57/2001 TaVM 8/2001 EV 60/

2 1522 N:o d Kemikaalin yleisnimen käyttö ja yksilöivien nimien salassapito Kemikaalin päällysmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen vaadittavat vaarallisten aineiden yksilöivät kemialliset nimet voidaan ilmoittaa yleisnimin. Nimien ilmoittamisesta ja niihin liittyvistämenettelyistä säädetään yksityiskohtaisemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, yksilöivät kemialliset nimet voidaan pitää salassa toiminnanharjoittajan niin vaatiessa. Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

3 1523 N:o 592 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 10 a :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1134/1996, seuraavasti: 10a Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat tulot Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitoja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikälasten kotihoidon tukea. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara HE 61/2001 StVM 17/2001 EV 73/2001

4 1524 N:o 593 Laki sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 11 :n 1 momentin 2 kohta sekä lisätään 11 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1266/1995 ja 986/1996, uusi 2 a, 2 b ja 5 a kohta seuraavasti: 11 Huomioon otettavat tulot ja varat Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen 4 :ssä tarkoitettujen perheenjäsentensä palvelusaikana käytettävissäolevat tosiasialliset tulot. Myönnettäessä avustusta 10 a :n nojalla ei näiden perheenjäsenten tuloja oteta huomioon. Tuloina ei oteta huomioon: 2) toimeentulotuesta annetun lain (1412/ 1997) mukaista toimeentulotukea; 2 a) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta; 2 b) kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta; 5 a) kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkkeensaajan hoitotukea; Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara HE 61/2001 StVM 17/2001 EV 73/2001

5 1525 N:o 594 Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 2 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (101/2001) 24 :n 1 momentin nojalla: Irrottaminen elävältä henkilöltä 1 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa elävän ihmisen elimen tai kudoksen irrottamiseen toisen ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jossa elin tai kudos aiotaan irrottaa. 2 Edellä1 :ssätarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutumattoman elimen tai kudoksen irrottamista 18-vuotta täyttäneestä täysivaltaisesta luovuttajasta, on liitettävä: 1) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset hänelle itselleen ja vastaanottajalle; 2) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu suostumuksen vapaaehtoisuus ja se, ettäluovuttaja voi perua suostumuksensa ilman syytämilloin hyvänsäennen irrotusta; 3) luovuttajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrottamiseen; 4) irrottamisesta päättävän erikoislääkärin ja psykiatrian erikoislääkärin lausunnot, joista tulee käydä selville luovuttajan terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi; 5) vastaanottajaa hoitavan erikoislääkärin lausunto, josta tulee käydä selville vastaanottajan terveydentila, elinsiirron merkitys sairauden hoitokeinona ja vastaanottajan sopivuus elinsiirtoon sekäsukulaisuussuhde luovuttajaan; 6) selvitys elimestätai kudoksesta, joka aiotaan irrottaa. 3 Edellä1 :ssätarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutuvan kudoksen irrottamista alaikäisestätai vajaakykyisestäluovuttajasta, on liitettävä: 1) selvitys siitä, että huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja luovuttajalle, sikäli kuin se luovuttajan ikään ja kehitystasoon nähden taikka muutoin on mahdollista, on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset luovuttajalle ja vastaanottajalle; 2) selvitys luovuttajan mielipiteestä, sikäli kuin se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden taikka muutoin on mahdollista; 3) huoltajan tai muun laillisen edustajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrottamiseen; 4) tarvittaessa selvitys laillisesta edustajasta; 5) erikoislääkärin lausunto luovuttajan kehitysasteesta ja terveydentilasta sekäsopivuudesta luovuttajaksi, tarvittaessa lisäksi lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai psykiatrian erikoislääkärin lausunto luovuttajan psyykkisestäterveydentilasta ja sopivuudesta luovuttajaksi;

6 1526 N:o 594 6) selvitys irrottamisen erityisestäsyystä; selvityksestätulee käydäilmi vastaanottajan sairaus ja hoitomahdollisuudet sekäsukulaisuussuhde luovuttajaan; 7) selvitys siitä, mitä uusiutuvaa elintä tai kudosta aiotaan irrottaa. Sikiön sekä raskauden keskeyttämisen tai keskenmenon yhteydessä poistettujen elimien ja kudoksien talteenotto 4 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa raskauden keskeyttämisen tai keskenmenon yhteydessäpoistettujen elimien ja kudoksien talteenottoon lääketieteellistä tarkoitusta varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jossa talteenotto tapahtuu. 5 Edellä4 :ssätarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys: 1) elimistätai kudoksista, joita aiotaan ottaa talteen; 2) talteenottotoimenpiteestä; 3) talteenoton erityisestä lääketieteellisestä syystä; 4) siitä, miten naisen suostumus pyydetään; 5) siitä, että hoitoon osallistuvat lääkärit eivät osallistu talteenotosta tai käytöstä päättämiseen; 6) hoitotilanteessa naisen sukulaisuussuhteesta vastaanottajaan; 7) siitä, missä mahdollinen elimien ja kudoksien edelleen käsittely tapahtuu; 8) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa; 9) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta. Ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuva tutkimustoiminta 6 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa vainajan ruumiin käyttöön tai vainajan elimen ja kudoksen irrottamiseen lääketieteellistätutkimustoimintaa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, joka vastaa ruumiinavauksen suorittamisesta. 7 Edellä6 :ssätarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys: 1) elimistäja kudoksista, joita aiotaan käyttää tai irrottaa; 2) mahdollisesta irrotustoimenpiteestä; 3) tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestäsyystä; 4) siitä, missä mahdollinen kudoksien ja elimien edelleen käsittely tapahtuu; 5) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa; 6) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta. Ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuva opetustoiminta 8 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa vainajan ruumiin käyttöön tai vainajan elimen ja kudoksen irrottamiseen lääketieteellistäopetustoimintaa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, joka vastaa ruumiinavauksen suorittamisesta. 9 Edellä8 :ssätarkoitettuun hakemukseen on liitettävä: 1) opeteltavaa erikoisalaa edustavalta asiantuntijalta lausunto, josta tulee käydä ilmi erityinen lääketieteellinen tarve ja syy kuolleen ruumiin käytölle; 2) selvitys siitä, kuinka kuolleen ruumista käytetään opetustoiminnassa; 3) toiminnan laajuus ja jatkuvuus. Elimien ja kudoksien muuttunut käyttö 10 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa elimien ja kudoksien käyttämiseen muuhun lääketieteelliseen tarkoitukseen kuin mihin ne on irrotettu on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jonka toimintaa varten elimet tai kudokset on irrotettu tai otettu talteen. 11 Edellä10 :ssätarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys: 1) elimistätai kudoksista, joita aiotaan käyttää muuhun kuin niiden irrottamisen syynäolleeseen tarkoitukseen; 2) syystä, joka on estänyt elimien tai

7 N:o kudoksien käytön alkuperäiseen irrotuksen syynäolleeseen tarkoitukseen; 3) siitä uudesta lääketieteellisestä käyttötarkoituksesta, johon elin tai kudos aiotaan käyttää; 4) siitä, missä mahdollinen elimien ja kudoksien edelleen käsittely tapahtuu; 5) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa; 6) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta. Kudosnäytteiden tutkimuskäyttö 12 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa kudosnäytteiden käyttämiseen lääketieteelliseen tutkimukseen on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, jonka toimintaa varten kudosnäytteet on otettu tai jossa tutkimus tehdään. 13 Edellä12 :ssätarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys: 1) kudosnäytteistä, joita tutkimuksessa aiotaan käyttää; 2) tutkimuksista joita kudosnäytteille aiotaan suorittaa; 3) tarvittavien kudosnäytteiden määrästä, tutkimustoiminnan laajuudesta ja kestosta; 4) tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestäsyystä; 5) siitä, missä mahdollinen kudosnäytteiden edelleen käsittely tapahtuu; 6) siitä, kuka vastaa toiminnasta näytteiden käsittelyn eri vaiheissa. Ohjeet 14 Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Voimaantulo 15 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Hallitussihteeri Harri Sintonen

8 1528 N:o 595 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 3 ja 11 :n nojalla: 1 Tarkoitus Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat säädökset seuraavissa neuvoston ja komission asetuksissa määritellyn tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän tuen kansallisesta täytäntöönpanosta: a) neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999 maito ja maitotuotealan yhteisistämarkkinajärjestelyistä (jäljempänä neuvoston asetus) b) komission asetus (EY) N:o 2707/2000 yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta (jäljempänä komission asetus). 2 Edunsaajat Edunsaajina voivat olla säännöllisesti koulua käyvät oppilaat, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä: a) esiopetuksen oppilaat Esiopetuksen oppilaiksi katsotaan päiväkodissa tai koulussa lukukauden, elokuun ja tammikuun, ensimmäisenä koulu-/toimintapäivänä, kirjoilla olevat esiopetusta saavat muut kuin tämän momentin b kohdassa mainitut yli 3-vuotiaat lapset. b) peruskoulujen oppilaat c) keskiasteen koulujen oppilaat Tuettuja maitotuotteita saa käyttää myös aterioiden valmistukseen. Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, jakelupisteet eivät saa käyttää tuettuja maitotuotteita aterioiden valmistukseen. Jakelupisteen perustellusta pyynnöstämaaja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa kyseiselle pyynnön esittäjälle luvan poiketa 3 momentista. Tässä asetuksessa tarkoitetaan jakelupisteellä toimittajan tai kunnan hakiessa tukea: a) tuotteiden välittäjää, jolla ei ole itse tukeen oikeutettuja oppilaita, esimerkiksi vanhainkotia, terveyskeskusta tai kunnan keskuskeittiötä b) koulun tai päiväkodin keittiötä, joka tekee ruokaa myös muille kuin tukeen oikeutetuille yksiköille. 3 Tukikelpoiset maitotuotteet Tukea voidaan myöntää komission asetuksen (EY) N:o 2707/2000 liitteessä säädetyille I VII kuuluville maidoille ja maitotuotteille. 4 Tuettu enimmäismäärä Komission asetuksen 5 artiklan mukaisen 0,25 litran enimmäismäärän laskennassa otetaan huomioon seuraavat seikat:

9 N:o a) hakukauden tukikelpoisten maitotuotteiden kokonaismäärät b) lukukauden alussa (elokuun ja tammikuun) ensimmäisenä koulu- tai toimintapäivänä, koulussa tai päiväkodissa kirjoilla olevat tukeen oikeutetut oppilaat tai lapset. Tätä määrää käytetään tuen haussa koko lukukauden ajan c) hakukauden koulu-/toimintapäivät. 5 Yleiset tuen myöntämisedellytykset Tukihakemuksen voivat esittää seuraavat osapuolet: a) koulu b) koulusta vastaava viranomainen, joka tekee tukihakemuksen oppilaille jaettavista tuotteista tai c) maa- ja metsätalousministeriön hyväksymätuotteiden toimittaja. Edunsaajien opetusta järjestävillä kouluilla ja päiväkodeilla saa olla edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuensaajien kanssa kalenterikuukautta kohti voimassa vain yksi valtuutus. Rajoittamatta toisen momentin soveltamista edellä1 momentin a ja b kohdissa määritellyltä hakijalta ei voida hyväksyä kahta hakemusta samalle lukukaudelle. Tämän pykälän 1 momentin a ja b kohdissa määriteltyjen hakijoiden tulee ilmoittaa 4 :n b ja c kohdissa määritellyt tiedot tukihakemuksessa. Ilmoitukset tulee perustua kirjallisiin asiakirjoihin, jotka on pidettävä valvontaviranomaisten saatavilla. Tämän pykälän 1 momentin c kohdassa määritellyn hakijan tulee ilmoittaa 4 :n b ja c kohdissa määritellyt tiedot tukihakemuksessa, jotka perustuvat edunsaajan koulun, päiväkodin tai kunnan antamaan ilmoitukseen. Kyseiset tiedot on pidettävä valvontaviranomaisten saatavilla. 6 Hakijoiden hyväksyminen /84 Koulujen, päiväkotien, jakelupisteiden sekätukea hakevien kuntien ja tuotteiden toimittajien tulee rekisteröityämaa- ja metsätalousministeriön interventioyksikköön ennen tuen käyttöönottoa. Rekisteröinti tarkoittaa, edunsaajalla tai tuensaajalla on mahdollisuus hakea kyseistätukea. Rekisteröintilomakkeen allekirjoituksella rekisteröinnin hakija antaa komission asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisen sitoumuksen. Hyväksynnän saaneen yksikön tulee viipymättä ilmoittaa rekisteröintiin liittyvien tietojen muutoksista maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikköön. 7 Yleiset hyväksyntäedellytykset Toimittajan hakiessa tuen on sen heijastuttava välittömästi edunsaajan maksamaan hintaan. Toimittajalla on oltava käytössään kaksihintajärjestelmä, jossa edunsaajalla on mahdollisuus tilata tukeen oikeutettuja maitotuotteita joko normaaliin tai tuettuun hintaan. Jakelupisteen on haettava 6 :ssätarkoitettua rekisteröintiä, mikäli tukea hakee 5 :n b tai c kohdissa määritelty hakija. 8 Maksupyyntö Tämän asetuksen 5 :n 1 momentin a ja b kohdissa määritellyt hakijat voivat tehdä maksupyyntöjäkaksi kertaa vuodessa lukukausittain jälkikäteen. Syyslukukauden maksupyynnöt voivat kattaa kalenterikuukaudet Kevätlukukauden maksupyynnöt voivat kattaa kalenterikuukaudet 1 7. Tämän asetuksen 5 :n 1 momentin c kohdassa määritelty hakija voi tehdä maksupyyntöjä kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksupyyntö tulee tehdämaa- ja metsätalousministeriöstäsaatavalla tukihakemuslomakkeella. Jos tukea hakee 5 :n b tai c kohdissa määritelty hakija, tukihakemukseen on oheistettava liitteenäseuraavat tiedot: a) yksittäiset koulut ja päiväkodit - tuen hakukausi ja vuosi - tuen hakijan nimi - tuen hakijan rekisterinumero - koulun/päiväkodin, jolle toimittaja on hakukautena tuettuja tuotteita toimittanut tai

10 1530 N:o 595 kunta hakenut tukea, nimi, rekisterinumero, 4 :n b tai c kohdissa määritellyt koulu- /toimintapäivä- ja oppilas-/lapsimäärätiedot - hakukautena koulun tai päiväkodin tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille ostetut tuotemäärät ja tuet yhteensä tuotenumeroiden mukaisesti tuotteittain sekäkokonaistuki yhteensä - maidot ilmoitetaan litroina, jogurtit jogurttikiloina ja juustot juustokiloina b) keskuskeittiöt ja jakelupisteet - tuen hakukausi ja vuosi - tuen hakijan nimi - tuen hakijan rekisterinumero - keskuskeittiön/jakelupisteen nimi ja rekisterinumero, jolle toimittaja on hakukautena tuettuja tuotteita toimittanut tai kunta hakenut tukea - keskuskeittiön/jakelupisteen alaisten koulujen ja päiväkotien 4 :n b tai c kohdissa määritellyt koulu-/toimintapäivä- ja oppilas- /lapsimäärätiedot - hakukautena keskuskeittiön/jakelupisteen tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille ostetut tuotemäärät ja tuet yhteensä tuotenumeroiden mukaisesti tuotteittain sekäkokonaistuki yhteensä - maidot ilmoitetaan litroina ja jogurtit jogurttikiloina ja juustot juustokiloina. 9 Valvontatoimenpiteet Tämän asetuksen 5 :n c kohdassa määritellyn hakijan valvontaa suorittaa maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön väliseen sopimukseen perustuen Tullilaitos. Tämän asetuksen 5 :n a ja b kohtien hakijoiden osalta sekä5 :n b ja c hakijoiden alaisten edunsaajien osalta valvontaa suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräyksellä työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot ja Ahvenanmaan lääninhallitus. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyäasetuksessa tarkoitettujen tukijärjestelyjen valmistelutoimiin. Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Tiina Saatsi

11 1531 N:o 596 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 metsänhoitomaksun perusteesta Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsänhoitoyhdistyksistä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (534/1998) 9 :n 3 momentin nojalla: 1 Puukuutiometrin keskikantohinta Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 8 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu koko maan vuosien puukuutiometrin keskikantohinnan aritmeettinen keskiarvo on 30,93 euroa. 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Pentti Lähteenoja

12 1532 N:o 597 Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Perhon kunnan ja Alajärven kaupungin välillä Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5 7 ja :ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 :ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt: Kuntajaon muutos Perhon kunnasta siirretään Alajärven kaupunkiin seuraavat tilojen osat: Alajärven kaupunkiin kameraalisesti kuuluvasta Alajärven kylän valtion metsämaasta 893:1:0 ne alueet, jotka yksikkö on saanut Perhon kunnan Perhon valtion metsämaasta 893.1:1, 27 päivänä helmikuuta 1987 kiinteistörekisteriin merkityssätilaksi muodostamistoimituksessa edellämainittujen rekisteriyksiköiden välillätehdyssärajankäynnissä Tnro Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen Ylitarkastaja Minna-Liisa Rinne

13 1533 N:o 598 Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin ja Evijärven kuntien välillä Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5 7 ja :ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 :ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt: Kuntajaon muutos Vetelin kunnasta siirretään Evijärven kuntaan seuraava tilanosa: Evijärven kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Särkijärven kylän tilasta Piikki 3:82 se alue, jonka yksikkö on saanut Vetelin kunnan Räyringin kylän rekisteriyksiköstä Niittypalsta 878:13, 3 päivänä helmikuuta 1995 kiinteistörekisteriin merkityssäyhteisen alueen lunastustoimituksessa Tno Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen Ylitarkastaja Minna-Liisa Rinne

14 1534 N:o 599 Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vetelin, Evijärven ja Lappajärven kuntien välillä Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5 7 ja :ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 :ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt: Kuntajaon muutos 1) Vetelin kunnasta siirretään Evijärven kuntaan seuraavat tilanosat: Evijärven kuntaan kameraalisesti kuuluvista Särkijärven kylän tiloista Jukkala 19:0, Kankaanpää 5:11 ja Purola 7:47 ne alueet, jotka yksiköt ovat saaneet Vetelin kunnan Räyringin kylän rekisteriyksiköstä Niittypalsta 878:20, tiloista Purola 7:47, Jokipelto 7:46, Kivikangas 7:50, Kytömaa 7:49 ja Kivijärvi 26:0 ne alueet, jotka yksiköt ovat saaneet Vetelin kunnan Räyringin kylän rekisteriyksiköstäniittypalsta 878:21, sekätilasta Uusikytö 3:103 ne alueet, jotka yksikkö on saanut Vetelin kunnan Räyringin kylän rekisteriyksiköstäniittypalsta 878:13, 15 päivänä elokuuta 1994 kiinteistörekisteriin merkityssäyhteisen alueen lunastustoimituksessa Tno ) Vetelin kunnasta siirretään Lappajärven kuntaan seuraava tilanosa: Lappajärven kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Kirkonkylän kylän tilasta Sivula 1:146 se alue, jonka yksikkö sai Vetelin kunnan Räyringin kylän rekisteriyksiköstä Niittypalsta 878:13, 15 päivänä elokuuta 1994 kiinteistörekisteriin merkityssäyhteisen alueen lunastustoimituksessa Tno Vaikutukset kielelliseen jaotukseen Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen. Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöksen tiedoksi saattaminen Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman. Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen. Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu

15 N:o , Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001 Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen Ylitarkastaja Minna-Liisa Rinne

16 1536 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 600 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimike antopäivä MMMa valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista... 64/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, Valtioneuvosto, puhelin (09) Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Ylitarkastaja Hannu Ala-Haavisto N:o , 2 arkkia EDITA OYJ, HELSINKI 2001 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 475. Laki. rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 475 482 SISÄLLYS N:o Sivu 475 Laki rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta... 1373 476 Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 430 441 SISÄLLYS N:o Sivu 430 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta... 1355 431 Laki eräistä henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Aiemmat versiot... 5 1.2. Nykyinen versio... 5 1.3. Versionhallinta ja ajantasainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1133 1140. Laki. N:o 1133. sosiaalisesta luototuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1133 1140. Laki. N:o 1133. sosiaalisesta luototuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1133 1140 SISÄLLYS N:o Sivu 1133 Laki sosiaalisesta luototuksesta... 4635 1134 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta... 4638

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 661. Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 661. Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 661 667 SISÄLLYS N:o Sivu 661 Laki arpajaislain muuttamisesta... 2289 662 Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011 746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011 899/2011 Laki maksulaitoslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot