TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409"

Transkriptio

1 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella muodostuu: Alueen sijainti Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan korttelia 23 sekä viereistä toria (kauppatori) venesatama- ja katualuetta. (Ulvajankatu, Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 23, sekä viereisiä katualueita ja venesatama-aluetta Kaava-alue sijaitsee Valkeakosken ydinkeskustan itäosassa. Tämän asemakaavan on Valkeakosken kaupunginvaltuusto vahvistanut..kuun päivänä vuonna 2008

2 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavamuutos 2.3 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Suunnittelutilanne Kaavat Selvitykset Suunnitelmat 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.3 Asemakaavamuutoksen tavoitteet 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Aluevaraukset 5.3 Tonttijako 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Poistuva asemakaava 3. Ote valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt: Kanavanseutu 4. Selvitys rakennetusta ympäristöstä 5. Asemakaavan muutos (pienennös) 6. Tonttijakokartat (pienennös) 7. Liikenteen yleissuunnitelma, 3 vaihtoehtoa

3 3 LUETTELO SUUNNITTELUALUEESEEN LIITTYVISTÄ SUUNNITELMISTA, SELVITYKSISTÄ YM. 1. Rakennushistoriallinen selvitys /Kaavoitustoimi, Hanna Ohtola Liikennesuunnitelmat 3. Meluselvitys 4. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. MV ja YM, Tarjouskilpailun ideasuunnitelmat ja muu aineisto 6. Raportti: Apian koulun tilankäytön vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valkeakosken koulutoimen tilajärjestelyihin, Raakel Närhi, Eila Tanninen, Efektia Oy Helsinki 7. Koulutoimen, Pohjoisen kaupunginosan päivähoidon sekä käynnissäpidon ja automaation koulutus- ja tutkimuskeskuksen tilaratkaisut, Työryhmän raportti Valkeakosken kaupungin keskustan kehittäminen , loppuraportti Valkeakoski Vaske, Minna Lehtonen

4 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Valkeakosken kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2005 siirtää Valkeakosken lukion uuteen rakennukseen Lotilanvainion Tietotien alueelle. Myös peruskoulun yläasteen toiminta siirtyy pois kauppatorin vierellä sijaitsevista Apian koulun rakennuksista. Vuosina toimineessa Valkeakosken keskustan kehittämisprojektissa Apian koulun korttelia esitettiin kehitettäväksi pääosin liikerakentamisella, osin myös keskustaasumisella. Kaupunki järjesti keväällä 2007 tarjouskilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää yksityisen sektorin yhteystyötaho kehittämään korttelia ja siihen sijoittuvia toimintoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kilpailu tähtäsi tontinluovutukseen siten, että Kaupunki myy korttelin maapohjan nykyisine rakennuksineen hankkeen toteuttavalle taholle. Tarjoukseen tuli liittää ideasuunnitelma korttelin tulevasta käytöstä. Toukokuussa 2007 kaupunginhallitus valitsi kilpialun voittajaksi ja jatkosuunnittelun yhteistyökumppaniksi Hartela Oy:n. Kaavamuutos esiteltiin uutena hankkeena vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa. Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin Valkeakosken Sanomissa ja internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille, sekä oli nähtävillä alkaen kaupungin www-sivuilla ja kaupungintalolla kaavoitustoimen ilmoitustaululla. Yleinen keskustelutilaisuus oli Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan asettaa laaditun kaavaluonnoksen nähtäville. Nähtävilläoloaika oli Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot eri hallintokunnilta, ja luonnoksesta saatiin 11 mielipidettä. Nähtävilläoloajan päätyttyä kaavahankkeesta laadittiin tarkistettu kaavaluonnos. Siinä suunnittelualuetta laajennettiin eteläpäästä, jotta Hakalantien ja Ulvajankadun liikennesuunnittelun mahdollisuudet paranevat. Itse nykyisen koulukorttelin osalta suunnitelma oli sama kuin jo nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa. Kaavasuunnitelma oli MRA 30 :n mukaisesti tarkistettuna luonnoksena uudelleen nähtävillä internetissä ja kaupungintalolla kaavoitustoimen alaaulassa. Nähtävilläoloaika oli Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista: Rakennuslautakunnalla ja teknisellä lautakunnalla ei ollut hankkeesta huomautettavaa. Vesihuoltolaitos totesi että torin saunan itäpuolitse oikokadulle johtavia viemäreitä ja vesijohtoa jouduttaneen siirtämään. Ympäristöjaosto toteaa: Apian koulun öljysäiliöiden kohdalla olevien rakenteiden ja mahdollinen maaperän saastuneisuus on selvitettävä ennen kaavan valmistumista. Vaihtoehtoisesti se on osoitettava erityisellä kaavamääräyksellä, jonka mukaan mahdollisesti pilaantunut maaperä on ennen rakentamiseen ryhtymistä kunnostettava viranomaisten hyväksymällä tavalla. Kaavaan on lisätty vastaava yleismääräys. Tiivistelmä ehdotusvaiheen mielipiteistä ja vastineista: Mielipiteissä pääosin alueen asukkaat olivat huolissaan alueen ilmeen muuttumisesta ja sen vaikutuksesta heidän asuinympäristöönsä ja näkymiinsä. Liikenteen ja melujen muutokset aiheuttivat huolta, samoin esitettiin kysymyksiä keskustan vehreyden säilymisestä. Torialueen kohtaloon haluttiin lisäselvitystä. Joissakin mielipiteissä kyseenalaistettiin uuden liiketilan tarve. Myös kou-lun purku sai vastustusta. Kaavan esittelytilaisuudessa samat teemat ovat nousseet esille. Mielipiteet on eritelty edempänä kaavaselostuksessa, ohessa kaavoituksen vastineet. Keskustan kehittäminen ja liikerakentaminen: Valkeakosken kaupungin keskustan kehittämishankkeen tavoitteena on ollut kaupungin keskusta-alueen kaupallisen vetovoiman lisääminen sekä alueen yleinen kehittäminen. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä yleiseen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Tavoitteena on

5 5 myös ollut ydinkeskustan kehittäminen kaupallisesti vetovoimaisemmaksi sekä viihtyisäksi ja turvalliseksi paikaksi asioida ja viettää aikaa. Kolme vuotta kestäneen kehittämishankkeessa on ollut mukana laaja joukko osallisia ja sidosryhmiä. Laajassa raporttiaineistossa on selvitetty kaupan ja palvelujen nykytilannetta ja valkeakoskelaisten asiointia ja toiveita. Hankkeessa voimakkaimmin esille nousi Apian koulukorttelin alueen kehittämisvaihtoehdot, alueelle on mahdollista toteuttaa sekä uutta asuin- että liikerakentamista. Keskusta-alueen asukasmäärän kasvaessa myös kaupan- ja palvelualojen sekä kysyntä että tarjonta tulee kasvamaan. Tutkimustulosten 2002 perusteella Valkeakoskelta tapahtuu merkittävää ostovoiman siirtymää muualle pääasiassa erikoiskaupan sektorilta. Syynä ainakin osittain on pidetty erikoiskaupan vähäistä tarjontaa paikkakunnalla, mikä puolestaan on johtunut pitkälti sopivien liiketilojen puutteesta ydinkeskustan alueella. Alueen vetovoimaisuus keskusta-asumiseen Keskusta-asuntojen arvoon vaikuttavat monet seikat, merkittävimpinä keskustan elinvoimaisuus, vetovoimaisuus ja palvelujen läheisyys ja saatavuus. Myös laadukkaalla ja hoidetulla ympäristöllä ja virkistysmahdollisuuksilla on oma merkityksensä viihtyisyydelle. Kaikki nämä yhdessä näkymien lisäksi muodostavat asuinalueen vetovoimaisuuden ja haluttavuuden. Kaupungin päämääränä on vahvistaa Valkeakosken keskustan vetovoimaisuutta asuinalueena ja palvelu- ja liikekeskittymänä keskustan kehittämishankkeen ohjaamana. Mielipiteiden johdosta rakennusmassan sijaintia on tarkistettu, ja siirretty ehdotusvaiheessa rakennusalueen rajaa Ulvajankadulta kortteliin päin. Torialueet Keskustan voimassa olevassa kaavassa on merkitty laajat torialueet, joista suurta osaa tällä hetkellä käytetään muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi pysäköintiin. Torialueen järjestämisellä muualle ei ole kaavallista estettä. (selostuksen liite: poistuva kaava) Torialueen järjestämiseksi tarvitaan tori-, katu- ja puistosuunnitelmia voimassaolevaan kaavaan torialueiksi merkityillä alueilla. Luonnoksesta saatujen mielipiteiden johdosta on käynnistetty torin suunnittelun pohjaksi opinnäytetyö torijärjestelyistä. Keskustan vehreys ja virkistysalueet Palautteen johdosta liikerakennuksen ja katualueen väliin on lisätty istutettava puurivi, ja myös katualuetta on levennetty liikerakennuksen suuntaan mahdollistamaan katuvihreän istuttaminen. Myös liikenteen yleissuunnitelmassa tähän on kiinnitetty huomiota. Kaava-alue ei ulotu rantapuistoon eikä muille keskustan virkistysalueille eikä vähennä näitä. Kaava-alueessa poistuu vähäinen määrä Ulvajantien varren puistoaluetta, jolla on sijainnut kevyen liikenteen väylä, nurmea ja puita. Korttelin sisäosiin edellytetään myös istutettavaksi puita, ja kerrostalotonteista osa on merkitty istutettavaksi alueeksi. Keskustan vehreys ja virkistysalueet eivät vähene merkittävästi. Käynnistyneellä liikennesuunnittelulla täsmentyy katualueiden järjestelyt ja katupuisto. Rakennushistoria ja säilyvät rakennukset Alueen ja sen rakennusten historiallinen selvitys on sisältynyt kaavatyön alku-vaiheen perusselvityksiin. (Valkeakosken yhteiskoulu ja torin sauna, selvitys rakennetusta ympäristöstä ). Koulu on rakennettu vuosien välillä. Sauna on rakennettu vuonna Koulun vanhin osa on ikänsä puolesta lähinnä arvokkain. Koulu on kuitenkin orgaanisesti kasvanut kokonaisuus, ja jonkin osan säästäminen pelkästään ja lopun purkaminen jättäisi säästetyn osan vaillinaiseksi. Koko kiinteistön säästäminen taas vaatisi laajamittaista kunnostusta ja uuden toimijan löytämistä. Rakennuksille ei ole tiedossa merkittävää historiallista tai rakennustaiteellista arvoa. Kanava-alueen valta-kunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman rajaus ei ulotu kaavaalueelle. Lukio siirtyy uusiin toimitiloihin Tietotielle viimeistään syksyllä Uusi rakennus rakennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun, Valkeakosken ammattiopiston ja Lotilan teollisuusoppilaitoksen välittömään läheisyyteen. Lukion tulon myötä alueesta on kehittymässä kampusalue, jossa opiskelijoille avautuvat ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää kaikkien oppilaitosten opintotarjontaa. Tämä on ollut lähtökohtana uuden lukion sijoitukselle. Selvityksen mukaan torin sauna on yksi keskustan vanhimpia kivirakennuksia, ja on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä melko hyvin remonteista huolimatta. Rakennuksen

6 6 suurin arvo on sen sosiaalinen merkitys paikallisten kohtaamis-paikkana ja voidaan sanoa, että sillä on paikallista kulttuurihistoriallista merkitystä. Paikallista merkitystä osoittaa kaupunkilaisten saunan säilyttämisen puolesta keräämä adressi. Sauna onkin kaavassa merkitty säilytettäväksi. Liikenteen lisääntyminen ja selvitykset Mielipiteiden johdosta on käynnistetty liikenteen yleissuunnitelma, kaavaselostuksen liitteenä on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa on pyritty tutkimaan mm. katuvihreää, liikenteen sujuvuutta, risteysaluetta, kevyttä liikennettä ja linjaautoliikennettä kaava-alueen ympäristössä. Osallistuminen ja tiedottaminen Kaavahankkeessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä osallistumismenettelyjä, joista on muodostunut kaupungin kaavahankkeissa vakiintunut käytäntö. Aloitustilaisuudesta ja siinä esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista on laadittu muistio. Mielipiteiden johdosta on käynnistetty liikenteen yleissuunnittelu, sekä opinnäytetyö torin järjestelyistä. Kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen ja sen yhteydessä laaditun tonttijaon nähtäville päivätty tarkistettu ehdotus asetettiin nähtäville nähtävilläoloajaksi Nähtävilläolosta tiedotettiin Valkeakosken Sanomissa sekä kaupungin internetsivuilla Kaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot asianomaisilta hallintokunnilta. Lausuntojen ja muistutusten sisältö oli Asemakaavamuutos Suunnittelualue sijoittuu Valkeakosken ydinkeskustan itäreunalle. Alue kattaa Apian koulun korttelin ja kauppatorin alueen. Sen rajana on lännessä Ulvajankatu, pohjoisessa Valkeakoskenkatu, idässä Oikokatu ja venesatama ja etelässä nykyinen Hakalantie. Kaavaluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa tarjouskilpailun voittajatyön mukainen liike- ja asuinrakentaminen. Aluetta kehitetään korkeatasoisena keskustan liike- ja asuinalueena. Korttelin 23 länsiosa on liikerakennusten korttelialuetta (KL), jonka rakennusoikeus luonnoksessa on 9500 krs-m2, kahdessa kerroksessa. Tämä korttelialue muodostaa yhden tontin. Ajo on järjestetty Valkeakoskenkadulta ja Hakalantieltä. Korttelin itäosaan muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK). AK-alue jakaantuu kolmeen tonttiin, joiden asuinrakennusten rakennusoikeudet ovat rannasta lukien 2010, 2460 ja 2910 krs-m2. Tonttien rakentamiskorkeus porrastuu siten, että sallittu kerrosluku nousee asteittain rannasta poispäin IV-VII. Asuinkerrostalojen pysäköinti on osin pihassa, jonne ajo on Valkeakoskenkadulta, osin rakennusten alapuolisella kellaritasolla, jonne ajo on liiketontin kautta Hakalantieltä. Autotalleille ja maanalaiselle pysäköintilaitokselle on osoitettu erilliset rakennusoikeudet. 2.3 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen Rakentamisen toteuttamisesta vastaavat pääosin tulevat kiinteistönomistajat, joille kaupunki myy kaavamuutoksella muodostettavan korttelialueen nykyisine rakennuksineen. Kaupunki vastaa katualueiden, puistojen ja yleisten pysäköintialueiden rakennus- ja muutostöistä.

7 7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Aluemäärittely Suunnittelualueena on Apian koulun kortteli ja kauppatorin alue. Sen rajana on lännessä Ulvajankatu, pohjoisessa Valkeakoskenkatu, idässä Oikokatu ja etelässä nykyinen Hakalantie. Voimassa olevassa asemakaavan mukaan suunnittelualue on: 2. kaupunginosan kortteli 23 (tontti 8) sekä viereisiä tori- ja katualueita sekä venesatama-aluetta. Kokonaisrakenne Suunnittelualue sijoittuu Valkeakosken eteläisen keskusta-alueen itäreunalle. Suunnittelualue on keskustan kaupallisten ja julkisten palveluiden aluetta sekä keskustaasumisen aluetta. Alue on olemassa olevan kunnallistekniikan äärellä, joten sen suunniteltu rakentaminen ei edellytä pitkiä kytkentälinjoja. Alueen kuvaus Apian koulurakennus on rakennettu neljässä eri vaiheessa. Ensimmäinen osa, Valkeakoskenkadun ja Ulvajankadun risteyksen läheisyyteen sijoittuva A-siipi, valmistui v Rakennuksen korkeimman, nelikerroksisen osan käsittävä B-siipi valmistui v Pääasiassa liikuntasalin käsittävä C-siipi valmistui v Uusin osa on v valmistunut julkisivultaan punatiilinen D-siipi kauppatorin laidalla. Koulurakennusten kerrosala on yhteensä 8225 m 2 ja tilavuus m 3. Korttelin eteläosassa on Kauppatori. Toritoiminnan lisäksi aluetta käytetään mm. musiikkitapahtumien aikana. Kauppatorin itäreunalla sijaitsee nk. torin sauna. Kaksikerroksinen rapattu tiilirakennus on rakennettu v Nykyisin rakennus tunnetaan myös matkailutalona; siihen sijoittuvat kaupungin matkailutoimiston ja työväen musiikkitapahtuman toimistotilat. Lisäksi talossa on puutarhayksikön sosiaalitiloja sekä yrittäjän pyörittämä sauna. Liite: rakennetun ympäristön selvitys Maanomistus Alue on Valkeakosken kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta venesataman lähellä sijaitsevaa pientä osuutta joka on Suomen valtion omistuksessa.

8 8 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntavaltuuston hyväksymässä Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät: - aluevarauksena keskustatoimintojen alue (C). - alue rajoittuu vesistön puolella merkintään: akv, arvokas kulttuuriympäristö, valtakunnallinen. Merkinnän perusteena on julkaisussa Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (1993) esiintyvä kohde Vanha kanavanseutu ja teollisuusalue. - virkistysyhteystarve vesistön rantoja pitkin Korkeakankaan virkistysalueen, Kerhomajan urheilualueen ja pohjoisten kaupunginosien välillä. Yleiskaava Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava Voimassa olevat asemakaava on hyväksytty : Kortteli 2-23: YO-1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Autopaikkoja on rakennettava 1 autopaikka kahta (2) toimihenkilöä ja neljää (4) yli 18-vuotiasta oppilasta kohti. Katualueet: Hakalantie on esitetty koulukorttelin ja torin väliin, mutta tämä kadun siirto ei ole toteutunut. Kauppatori on torialuetta, josta osa on yleiseen pysäköintiin varattua alueen osaa (lp). Liite: voimassa oleva (poistuva) asemakaava

9 9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Tarjouskilpailu Keväällä 2007 kaupunki järjesti tarjouskilpailun ns. lukiokorttelista. Kaupunginvaltuusto oli tehnyt päätöksen Apian yläasteen lakkauttamisesta ja uuden lukion rakentamisesta Lotilan alueelle. Koulukiinteistö tulisi tyhjenemään Tietotien lukion valmistuttua, ja kaupungin omistamalle korttelialueelle muotoutuisi uutta kaupunkirakennetta. Alue mahdollisti keskustan kehittämisen ja merkittävän rakentamisen aivan ydinkeskustan vieressä. Hankkeen tarkoituksena oli löytää yksityisen sektorin yhteistyötaho, joka sitoutuu kehittämään korttelia kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki piti Apian koulukorttelin kilpailuttamisesta julkistamistilaisuuden , jossa hanketta selvitettiin kutsutuille rakennusliikkeille. Tarjouspyyntö toimitettiin YIT- Rakennus Oy:lle, NCC Rakennus Oy:lle, Skanska Talonrakennukselle, Peab Seicon Oy:lle, SRV Vitoset Oy:lle, Rakennustoimisto Palmberg Oy:lle, Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, Visura Oy:lle ja Hartela Oy:lle. Lisäksi hankkeesta informoitiin erikseen valituille keskus- ja kauppaliikkeille sekä kiinteistösijoittajille. Kilpailu oli kuitenkin avoin ja siihen voivat osallistua myös muut kuin kutsutut tahot. Tarjousaika päättyi Hanketta varten kaupunki oli palkannut asiantuntijakonsultiksi A- Rakennuttajat Oy:n Toteutukselle esitettiin kilpailuohjelmassa reunaehtoja. Ulvajankadulta ei sallittu uusia yhteyksiä, ja liikennesuunnittelussa tuli huomioida keskustan ruuhkautumisen välttäminen. Hakalantien sijainti oli mahdollista säilyttää nykyisellään. Pysäköinnissä ehtona oli laajojen pysäköintialueiden välttäminen, ja niiden järjestäminen myös pysäköintitaloon, autokansille tai kellaripysäköintihalliin. Toiminnallisesti pääkulkuyhteyden säilyttäminen Koiton aukiolle oli välttämätöntä, jolloin kehittämisalue liittyy aktiiviseen kaupunkialueeseen Tavoitteellinen liikepinta-ala oli vähintään k-m2. Valkeakoskelaisten ostoskäyttäytymistä koskevat tutkimukset osoittavat, että valkeakoskelaiset toivovat paikkakunnalle lisää erikoisliikkeitä sekä päivittäistavarakauppaa. Korttelin toteutus olisi myös aloitettava liiketilarakentamisella. Keskusta-alueelle voitaisiin sijoittaa myös korkeatasoisia asuntoja, mikäli liikerakentaminen sen sallii. Arkkitehtisuunnittelulla tulisi saavuttaa korkeatasoinen ratkaisu sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti. Rakennusoikeuksia sekä kaavamääräyksiä ei rajattu. Rakennettaessa lähelle ranta-aluetta, rakennusmassan tulee olla matalampaa, muilta osin kerroksellisuus olisi eduksi. Nykyisten koulurakennusten sekä torilla sijaitsevan saunarakennuksen säilyttäminen tai purkaminen oli esitettävä suunnitelmissa. Kortteliin ja sen rakennuksiin on sijoitettava toimintaa, joka ylläpitää aktiivista kaupunkiympäristöä. Ranta-alueen saavutettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Valittavasta kehityssuunnitelmasta oli tarkoituksena johtaa ehdotus korttelin uudelle asemakaavalle, jota laaditaan yhtä aikaa hankkeen jatkosuunnittelun kanssa. Voittajatyö

10 10 Kaavaan liittyvää aineistoa: tarjouskilpailun ehdotukset, tarjouskilpailun yleisarviointipöytäkirja 4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavamuutos tuli vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavamuutos esiteltiin uutena hankkeena vuoden 2007 kaavoituskatsauksessa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Keskeisiksi osallisiksi määriteltiin OAS:ssa mm. seuraavat: - Suunnittelualueella olevat ja siihen liittyvät kiinteistöt - Suunnittelualueen ja lähiympäristön asukkaat, yritykset ja niiden työntekijät - Kaupungin hallintokunnat: rakennuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto, tekninen lautakunta, - Vesihuoltolaitos, Valkeakosken Energia Oy, aluepelastuslaitos Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin Valkeakosken Sanomissa ja internetsivuilla. Kaavatyön aluksi järjestettiin yleinen keskustelutilaisuus , jossa esiteltiin kilpailun voittanut korttelin kehittämisen ideasuunnitelma Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja oli nähtävillä ilmoitustaululla ja internetissä alkaen. Siitä ilmoitettiin vireilletulon yhteydessä. Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

11 11 Luonnosvaihe Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan asettaa laaditun kaavaluonnoksen nähtäville. Nähtävilläoloaika oli Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot eri hallintokunnilta, ja luonnoksesta saatiin 11 mielipidettä. Nähtävilläoloajan päätyttyä kaavahankkeesta laadittiin tarkistettu kaavaluonnos. Siinä suunnittelualuetta laajennettiin eteläpäästä, jotta Hakalantien ja Ulvajankadun liikennesuunnittelun mahdollisuudet paranevat. Kaavasuunnitelma oli MRA 30 :n mukaisesti tarkistettuna luonnoksena uudelleen nähtävillä internetissä ja kaupungintalolla kaavoitustoimen ala-aulassa. Nähtävilläoloaika oli , nähtävilläolosta ilmoitettiin Valkeakosken Sanomissa ja internetissä Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja kaavoitustoimen vastine niihin: Rakennuslautakunnalla ja teknisellä lautakunnalla ei ollut hankkeesta huomautettavaa. Vesihuoltolaitos totesi että torin saunan itäpuolitse oikokadulle johtavia viemäreitä ja vesijohtoa jouduttaneen siirtämään. Ympäristöjaosto toteaa: Apian koulun öljysäiliöiden kohdalla olevien rakenteiden ja mahdollinen maaperän saastuneisuus on selvitettävä ennen kaavan valmistumista. Vaihtoehtoisesti se on osoitettava erityisellä kaavamääräyksellä, jonka mukaan mahdollisesti pilaantunut maaperä on ennen rakentamiseen ryhtymistä kunnostettava viranomaisten hyväksymällä tavalla. Kaavaan on lisätty vastaava yleismääräys. 1. Rakennuslautakunta - ei huomautettavaa 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto - Apian koulun öljysäiliöiden kohdalla olevien rakenteiden ja mahdollinen maaperän saastuneisuus on selvitettävä ennen kaavan valmistumista. Vaihtoehtoisesti se on osoitettava erityisellä kaavamääräyksellä, jonka mukaan mahdollisesti pilaantunut maaperä on ennen rakentamiseen ryhtymistä kunnostettava viranomaisten hyväksymällä tavalla. Vastine - Kaavaan on lisätty vastaava yleismääräys. 3. Tekninen lautakunta - ei huomautettavaa 4. Vesihuoltolaitos - torin saunan itäpuolitse oikokadulle johtavia viemäreitä ja vesijohtoa jouduttaneen siirtämään. Tiivistelmä luonnosvaiheen mielipiteistä ja kaavoitustoimen vastine niihin: Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana 11 mielipidettä, joista osa suurelta osin samansisältöisiä. Alla on eritelty mielipiteet pääkohtineen. Samansisältöisiä ei ole selvyyden vuoksi kirjattu moneen kertaan, vaan on viitattu aiempaan vastineeseen. Erittelyä seuraa kaavoitustoimen vastine, jossa kohdat on käsitelty teemoittain. 1. Kiinteistö Oy Valkeakosken Kauppatori 5 - alueella vallitsevana ollut tilanne muuttuu oleellisesti. Rakennusoikeus lisääntyy merkittävästi. Haittavaikutuksiin ei ole otettu riittävästi kantaa kaavamuutoksessa. - Asuinmukavuus ja asuinympäristö muuttuu oleellisesti, asuntojen arvo alenee. Asunnoista häviää järvinäköala, jonka vaikutus arvoon 10%, tulisi korvata kohtuullisesti. - Liikehuoneistojen asiakaspaikat vähenevät Koitonaukiolla ja Torinrannan alueella.

12 12 - rakentamisessa syntyy melua, pölyä ja liikennehaittaa. Rakentamis- ja purkamisaikainen haitta ja liikennöinti olisi arvioitava osana kaavasuunnittelua. - Torin pysyvä sijoituspaikka olisi osoitettava kaavasuunnittelussa, samoin toripäivien aikainen pysäköinti, torialueelle kulku, ja huolto, sekä asiakasliikenteen vaikutus liikehuoneistoille kuten Apteekki ja Kahvila. - suunnittelualueen päivittäinen liikennemäärä lisääntyy. Risteysalueet vaativat tehokkaampaa liikennesuunnittelua, kevytliikenneväylät tulee esittää., samoin autopaikkojen riittävyys. - Viheralueet tulisi säilyttää ja niitä lisätä liikenteen meluhaittojen ja pakokaasujen takia. - Rakennusmassat tulee sijoittaa kauemmaksi Ulvajankadusta, mielellään koulurakennusten alueelle. - Ulvajankadun ja liikerakennuksen väliin tulee sijoittaa laaja viheralue lehti- ja havupuista lisääntyneen liikenteen melun ja pakokaasujen takia. Taloyhtiön ehdotuksia haittavaikutusten vähentämiseksi - Kiinteistön alueelle kulku ei rasita risteysalueita eikä tonttiliittymä tule Ulvajankadulta. - Liikerakennusten massa vähintään 15 m etäisyydelle Ulvajankadun nykyisestä torin puoleisesta alueesta. - Rakennusten korkeusasema oleellisesti alempi kuin Ulvajankadun varren rakennuksilla. - Liikennesuunnittelu otettava osaksi asemakaavaa ja käsiteltävä samanaikaisesti. 2. Asunto Oy Kassakari - pääkohdat kuten edellä, lisäksi: - Kaupunki ei toteuta hankkeessa vuorovaikutusta, osallistilaisuudesta ei ole muistiota toimitettu taloyhtiölle, mielipiteitä ei ole otettu huomioon. - Taloyhtiön esittämiä haittavaikutuksia ei ole huomioitu. - Ulvajankadulle ei tule lisätä pysäköintipaikkoja, koska taloyhtiötkään eivät ole saaneet helpotusta pysäköintiongelmiinsa. - Lähekkäin olevat betonirakennelmat luovat kaikupohjaa liikennemelulle. - liikennemelu on todennettava mittauksin, meluarviointi ja sen muutos otettava osaksi suunnittelua. - Katualueen taloyhtiön puoleiselle osalle ei saa sijoittaa kevyen liikenteen väylää palvelemaan lisääntyvää kevyttä liikennettä. - Suunnittelussa on painotettava erityisesti järvinäköalan säilyttämistä, ja korvattava osakkeenomistajille taloudellinen menetys. 3. Asunto Oy Putaankari - pääkohdat samoja kuin aiemmissa mielipiteissä 4. Asunto Oy Kauppatori 4 - Pääkohdat kuten muissa mielipiteissä - Suunnittelualue on ollut merkittävä virkistysalue torialueena ja eri tilaisuuksissa - Valkeakoskella on liikehuoneistojen ylitarjontaa, keskutan ulkopuolella liiketilat autioituvat - Katutason liiketilat voivat jäädä vaille käyttäjiä. Vuokratulojen vähentyessä varat kunnossapitoon vähenevät, ja rakennuskanta rappeutuu. 5. Seppo ja Ritva Martikainen - pääkohdat kuten edellä: järvinäköala, liikenne, melu, päästöt ja vehreys. 6. (ei allekirjoitusta)

13 13 - Paikkakunnalla on liiketiloja tyhjillään - Valkeakoski on ajautunut muuttoloukkukunnaksi - asunnon myyntiarvo laskee - Miten linja-autot ja kevyt liikenne mahtuvat Ulvajankadulle - Minne puut joutuvat, istutetaanko uusia - Liikenne, melu ja pakokaasut lisääntyvät - torin sauna ja koulun vanhin osa tulisi säilyttää - Koulu pitäisi säilyttää elävöittämässä keskustaa - Hävitetään osa keskustan viheralueen keuhkoista, kaunis, avara ja vehreäluontoinen torinranta tuhotaan. 7. Pauli Akkanen - Pääkohdat kuten edellä: järvinäköala, liikenne, melu, ilmansaasteet, asunnon arvo. 8. Olli Heikkilä - pääkohdat kuten aiemmin: järvinäköala ja puistomiljöö 9. Marju Sohlman ja Saara Hakala - Pääkohdat kuten edellä: järvinäkymä, avaruus, meluhaitat, asunnon myyntihinta. Lisäksi: - Joutoporukan liikehtiminen ja häiriö piha-alueella. - Valkeakoskella on käyttämättömiä liiketiloja. - Ranta-alue on liian arvokas pysäköintialueeksi. - Ehdotus: luovutaan koko hankkeesta. 10. Marja Tolonen - Koulun vanhin osa ja Torin sauna tulisi säilyttää - Suunnitelma hävittää kaupunkilaisten olohuoneen, väljyyden ja kauniit maisemat. - Kannattaako rakentaa 3 kerrostaloa? - Mikä määrittelee kauppakeskuksen koon, voisiko olla pienempi - Mihin tori sijoitetaan - Kuka määrittelee että vanhin koulurakennus ei ole merkittävä - Kapeneeko Ulvajankatu nykyisestään, entä kevyen liikenteen sujuminen - Mihin sijoittuisivat linja-autopysäkit - Mihin tiloihin ohjataan Kuvataidekoulun paja - Mihin tiloihin ohjataan lukuisat seurojen juhlasalin iltakäyttäjät - tiesikö valtuusto päättäessään kaavan kohteen liiketaloudellisesta kehittämisestä, että koulu rakennuksineen tullaan hävittämään 11. Pentti K. Koskinen - Liikenne tulee lisääntymään siinä määrin, että erillisen laajan liikennesuunnitelman, joka käsittää Tallikadun Kerhomajan risteyksen Säterintien pohjoispuolelta tulevan liikenteen ohjaamisen Terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikön, Wareenan, kirkon ja Waltikan suuntaan uusien yhteyksien kautta, on välttämätön. Kaavoituksen vastine luonnosvaiheen mielipiteisiin Keskustan kehittäminen ja liikerakentaminen: Valkeakosken kaupungin keskustan kehittämishankkeen tavoitteena on ollut kaupungin keskusta-alueen kaupallisen vetovoiman lisääminen sekä alueen yleinen kehittäminen. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä yleiseen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös ollut ydinkeskustan kehittäminen kaupallisesti vetovoimaisemmaksi sekä viihtyisäksi ja turvalliseksi paikaksi asioida ja viettää aikaa. Kolme vuotta kestäneen kehittämishankkeessa on ollut mukana laaja joukko osallisia ja sidosryhmiä. Laajassa

14 14 raporttiaineistossa on selvitetty kaupan ja palvelujen nykytilannetta ja valkeakoskelaisten asiointia ja toiveita. Hankkeessa voimakkaimmin esille nousi Apian koulukorttelin alueen kehittämisvaihtoehdot. Alueelle on mahdollista toteuttaa sekä uutta asuin- että liikerakentamista. Keskusta-alueen asukasmäärän kasvaessa myös kaupan- ja palvelualojen sekä kysyntä että tarjonta tulee kasvamaan. Tutkimustulosten 2002 perusteella Valkeakoskelta tapahtuu merkittävää ostovoiman siirtymää muualle pääasiassa erikoiskaupan sektorilta. Syynä ainakin osittain on pidetty erikoiskaupan vähäistä tarjontaa paikkakunnalla, mikä puolestaan on johtunut pitkälti sopivien liiketilojen puutteesta ydinkeskustan alueella. (Lähde: Valkeakosken kaupungin keskustan kehittäminen Loppuraportti, Vaske, Minna Lehtonen) Uusien rakennusten sijoittaminen Tarjouskilpailuvaiheessa rakennusten sijoittaminen ja säilyttäminen olivat kilpailijoiden vapaasti valittavissa. Valmiit kilpailuehdotukset oli kuitenkin toteutettu toisistaan riippumatta eräiltä osin hyvin yhtenevästi. Liikekeskuksen pääsisäänkäynti sijoittuu näköetäisyydelle Koitonaukiolta ja Koskikaran liikekeskukselta. Näin voidaan ajatella että samalla pysäköinnillä on mahdollista asioida ydinkeskustassa laajemminkin eri liikkeiden välillä, ja keskustassa syntyisi synergiaetuja. Ehdotetut toiminnat vaativat nykyisen jo erikoistuneita tiloja, eivätkä voi hyödyntää vanhoja, aikanaan opetuskäyttöön rakennettuja tiloja. Kun liikerakentaminen myös vaatii merkittävän suuren tilan muodostaakseen kannattavan yksikön, koulurakennuksia ei ole mahdollista säilyttää liikerakennusten lisäksi, käytettäväksi johonkin muuhun toimintaan. Asuntojen arvo ja keskusta-asumisen haluttavuus Keskusta-asuntojen arvoon vaikuttavat monet seikat, merkittävimpinä seikkoina keskustan elinvoimaisuus, vetovoimaisuus ja palvelujen läheisyys ja saatavuus. Myös laadukkaalla ja hoidetulla ympäristöllä ja virkistysmahdollisuuksilla on oma merkityksensä viihtyisyydelle. Kaikki nämä yhdessä näkymien lisäksi muodostavat asuinalueen vetovoimaisuuden ja haluttavuuden. Kaupungin päämääränä on vahvistaa Valkeakosken keskustan vetovoimaisuutta asuinalueena ja palvelu- ja liikekeskittymänä keskustan kehittämishankkeen ohjaamana. Torialueet Keskustan voimassa olevassa kaavassa on merkitty laajat torialueet, joista suurta osaa tällä hetkellä käytetään muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi pysäköintiin. Torialueen järjestämisellä muualle ei ole kaavallista estettä. (selostuksen liite: poistuva kaava) Alueen maankäytön vaihtoehtoja tutkittaessa myös torin uutta sijoitusta on arvioitu. Päävaihtoehtoina ovat sijoittaminen nykyisen Koskikaran edustalle sekä Koiton aukiolle, toisena vaihtoehtona sijoittaminen nykyisen grillin edustalle. Tässä vaihtoehdossa hyödynnettäisiin liittymistä vesistöön ja sen varren puistoalueisiin, sekä mahdollisesti voitaisiin parantaa myös keskustan vesistönäkymiä. Torialueen järjestämiseksi tarvitaan tori-, katu- ja puistosuunnitelmia voimassaolevaan kaavaan torialueiksi merkityillä alueilla. Torin suunnittelun pohjaksi on myös käynnistynyt opinnäytetyö torijärjestelyistä. Keskustan vehreys ja virkistysalueet Kaava-alue ei ulotu rantapuistoon eikä muille keskustan virkistysalueille eikä vähennä näitä. Kaava-alueessa poistuu vähäinen määrä Ulvajantien varren puistoaluetta, jolla on sijainnut kevyen liikenteen väylä, nurmea ja puita. Korttelin sisäosiin edellytetään istutettavaksi puita, ja kerrostalotonteista osa on merkitty istutettavaksi alueeksi. Keskustan vehreys ja virkistysalueet eivät vähene merkittävästi. Käynnistyneellä liikennesuunnittelulla täsmentyy katualueiden järjestelyt ja mahdolliset istutukset. Pyrkimyksenä on sijoittaa Ulvajankadun ja uuden liikerakennuksen välille uusi katupuurivi.

15 15 Rakennushistoria ja säilyvät rakennukset Alueen ja sen rakennusten historiallinen selvitys on sisältynyt kaavatyön alkuvaiheen perusselvityksiin. (Valkeakosken yhteiskoulu ja torin sauna, selvitys rakennetusta ympäristöstä ). Koulu on rakennettu vuosien välillä. Sauna on rakennettu vuonna Koulun vanhin osa on ikänsä puolesta lähinnä arvokkain. Koulu on kuitenkin orgaanisesti kasvanut kokonaisuus, ja jonkin osan säästäminen pelkästään ja lopun purkaminen jättäisi säästetyn osan vaillinaiseksi. Koko kiinteistön säästäminen taas vaatisi laajamittaista kunnostusta ja uuden toimijan löytämistä. Rakennuksille ei ole tiedossa merkittävää historiallista tai rakennustaiteellista arvoa. Kanava-alueen valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman rajaus ei ulotu kaavaalueelle. Lukio siirtyy uusiin toimitiloihin Tietotielle viimeistään syksyllä Uusi rakennus rakennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun, Valkeakosken ammattiopiston ja Lotilan teollisuusoppilaitoksen välittömään läheisyyteen. Lukion tulon myötä alueesta on kehittymässä kampusalue, jossa opiskelijoille avautuvat ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää kaikkien oppilaitosten opintotarjontaa. Tämä on ollut lähtökohtana uuden lukion sijoitukselle. Torin sauna on yksi keskustan vanhimpia kivirakennuksia, ja on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä melko hyvin remonteista huolimatta. Rakennuksen suurin arvo on sen sosiaalinen merkitys paikallisten kohtaamispaikkana ja voidaan sanoa, että sillä on paikallista kulttuurihistoriallista merkitystä. Paikallista merkitystä osoittaa kaupunkilaisten saunan säilyttämisen puolesta keräämä adressi. Sauna onkin kaavassa merkitty säilytettäväksi. Liikenteen ja melun lisääntyminen ja selvitykset Mielipiteiden johdosta on käynnistetty liikenteen yleissuunnitelma, jonka tulokset valmistuvat ehdotuksen nähtävilläoloaikana. Kaavoituksen selvityksiin kuuluu meluselvitys, joka pohjautuu liikennemäärien mittauksiin sekä tulevan liikenteen arviointiin. Tulevaa melun määrää on arvioitu laskennallisesti. Osallistuminen ja tiedottaminen, mielipiteiden huomiointi Kaavahankkeessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä osallistumismenettelyjä, joista on muodostunut kaupungin kaavahankkeissa vakiintunut käytäntö. Aloitustilaisuudesta sekä yleisötilaisuudesta ja niissä esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista on laadittu muistio. Ehdotusvaihe Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on käynnistetty yksityiskohtaisempi liikennesuunnittelu, sekä opinnäytetyö torin järjestelyistä. Liikennemäärien tarkentuessa meluselvityksen edellyttämät kaavamääräykset tarkentuvat. Kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavan ja sen yhteydessä laaditut tonttijaon ehdotuksena nähtäville (MRA 27 ) päivätyn kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika oli Nähtävillä olosta tiedotettiin Valkeakosken Sanomissa sekä kaupungin internetsivuilla , ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa kaupungintalolla Kaavaehdotuksesta tai tonttijaoista jätettiin --- muistutusta. Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja kaavoitustoimen vastine niihin: 1. Rakennuslautakunta (.2008) - n 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto (.2008)

16 16 - n Vastine - n 3. Tekninen lautakunta (.2008) - n. Vastine - n 4. Tampereen aluepelastuslaitos Kaupunginhallitus käsittelee kaavan hyväksymistä ja kaupunginvaltuusto Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on korkeatasoinen liike- ja asuinrakentaminen tarjouskilpailun voittajatyön ideoiden pohjalta. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Alueen käytön vaihtoehtoja, maankäytön vaihtoehtoja ja rakentamisen luonnetta on ennen kaavaprosessin käynnistämistä tehdyissä selvityksissä tutkittu laajasti. Eri vaiheiden raporteista seuraavassa lyhennetysti johtopäätökset, jotka ovat johtaneet nykyiseen kaavamuutokseen. Koulutoiminnan vaihtoehdot, raportti (Raportti: Apian koulun tilankäytön vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valkeakosken koulutoimen tilajärjestelyihin, Raakel Närhi, Eila Tanninen, Efektia Oy Helsinki) Lyhennelmä vaihtoehtojen tutkimisesta: Vaihtoehto: Lukion korjaaminen Raportissa todettiin että vaihtoehto ei toteuta uuden lainsäädännön mukaista yhtenäistä peruskoulua eikä tehosta nykyistä kouluverkkoa. Lukion yhteistyö muiden toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kanssa ei helpotu. Vaihtoehto: Apian koulu 5-9 luokkien kouluna ja lukiona Raportin mukaan peruskoulu, jossa on luokat 5-9 olisi uuden tuntijaon hengen mukainen. Mielekkäintä olisi, jos yläluokkien yhteyteen voitaisiin siirtää kaikista niistä alakouluista 5 ja 6. luokat, joista yläkouluun siirrytään. Tässä tapauksessa kuitenkaan ei rakennukseen voida sijoittaa kaikista alakouluista tulevia 5- ja 6- luokkia, vaan Apiaan mahtuisi vain yksi 5. luokka ja yksi 6. luokka jolloin oppilaat joutuisivat eriarvoiseen asemaan. Lukion yhteistyö toisen asteen muiden oppilaitosten kanssa ei saa lisävahvistusta fyysisen läheisyyden kautta. Mikäli yläkoulun ja lukion toiminnat jäävät samaan rakennukseen, ei kaikkia tulevaisuuden oppimisympäristön tarpeita pystytä toteuttamaan. Oppilaiden itsenäisen työskentelyn tilojen varaaminen ei ilman lisärakentamista ole mahdollista. Vaihtoehto ei myöskään mahdollista uuden lainsäädännön mukaista yhtenäistä peruskoulua. Vaihtoehto: Apian koulu 1-9 luokkien yhtenäiskouluna Vaihtoehdon hyvänä puolena voi todeta, että yhtenäiskoulun toteuttaminen on uuden opetuslainsäädännön mukaista. Vaihtoehdon mukaan lukiolle tulee rakentaa uudet tilat,

17 17 mikä vaatii lisäkustannuksia. Toisaalta tällöin voidaan lukiokoulutuksen uudet tarpeet ja uudenlaisen oppimisympäristön vaatimukset ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Vaihtoehto: Perusopetus siirtyy pois Apiasta Vaihtoehto: Apia lukiona ja aikuislukiona sekä Valkeakosken opiston käytössä Opiston ja kuvataidekoulun toiminnasta suuri osa sijaitsee tällä hetkellä vuokratiloissa, joiden kustannukset jäisivät säästöksi. Yläluokkien toiminnan sijoittaminen kahteen kouluun kolmen sijaista, säästää kustannuksia huomattavasti ja lisää kustannustehokkuutta. Lisätilan rakentaminen Naakkaan ja Tyryyn lisää kustannuksia. Tässä vaihtoehdossa voidaan myös toteuttaa lukion uudenlaisen oppimisympäristön tarpeet. Rakennuksen keskeinen sijainti parantaa opiston toiminnan saatavuutta. Tilat eivät kuitenkaan olisi kaikilta osin ehkä optimaalisen kokoisia. Lisäksi lukion yhteistyö toisen asteen muiden oppilaitosten kanssa ei saisi lisävahvistusta fyysisen läheisyyden kautta Vaihtoehto: Apian tiloista koulukäytössä luovutaan Mikäli Apian koulukäytöstä luovutaan, voidaan kaupungin hyvinkin keskeisessä paikassa sijaitsevaan rakennukseen sijoittaa muuta asiakaspalvelua edellyttävää toimintaa tai hyödyntää kiinteistöä ja/tai tonttia muuten. Apian koulutiloista luopuminen merkitsisi uuden lukion rakentamista mutta perusopetuksen puolella muiden nykyisten tilojen tehokkaampaa käyttöä. Koulurakennuksen saneeraaminen muuhun käyttöön ei aina ole helppoa. Koulurakennuksissa on paljon isoja tiloja ja käytäviä, joten tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatisi todennäköisesti paljon uusien väliseinien rakentamista. Lisäksi lukiolle pitäisi rakentaa uudet tilat, mikä vaatii myös lisä-panostusta. Rakennukseen voidaan sijoittaa muuta kuin kaupungin toimintaa, jolloin kaupunki saa vuokratuottoja tai myyntituottoa, mikä kompensoisi lisäkustannuksia. Koulutoimen, Pohjoisen kaupunginosan päivähoidon sekä käynnissäpidon ja automaation koulutus- ja tutkimuskeskuksen tilaratkaisut Raportti Valkeakosken kaupunginjohtaja Pertti Kataja perusti työryhmän valmistelemaan selvitystä Valkeakosken kaupungin koulutoimen, päivähoidon sekä käynnissäpidon ja automaation tutkimus- ja koulutuskeskuksen tilatarpeista ja niiden toteuttamisvaihtoehdoista sekä niiden rakennus- ja käyttökustannuksista. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida mahdollisten tilojen omistus- ja hallintamuotoa, kaavoitustilannetta ja jatkosuunnittelua. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää seuraavaa: Apian koulukiinteistöä ei saneerata koulukäyttöön ja rakennetaan uusi lukio Tietotielle. Talouden näkökulmasta vaihtoehto on edullisin rakentamis- ja käyttökustannusten (rakennusten ylläpidon ja opetustoiminnan) osalta. Valtionosuutta haetaan vuodelle 2007 ja aloittamislupaa vuodelle Toiminnallisuuden näkökulmasta vaihtoehto palvelee parhaiten toisen- ja korkea-asteen välistä yhteistyötä ja yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista. Vaihtoehto edistää Valkeakoski CAMPUS osaamis- ja tutkimuskeskittymän luomista ja pirkanmaalaisittain kilpailukykyisen lukion rakentamista. Tätä esitetään toimenpidesuosituksena myös Etelä-Pirkanmaan koulutus- ja tutkimuspoliittisessa ohjelmassa. Perusopetukseen voidaan muodostaa kaksi yhtenäistä perusopetusaluetta, joissa voidaan toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

18 18 Strategisesta näkökulmasta katsottuna vaihtoehto edistää parhaiten Pirkanmaan maakunnan, Etelä-Pirkanmaan seudun, Valkeakosken kaupungin ja Valkeakosken koulutoimen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi vaihtoehdolla saavutetaan parhaiten opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille asetetut tavoitteet. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta vaihtoehto edistää Lotilanvainion alueen täydentymistä monipuoliseksi osaamis- ja tutkimuskeskittymäksi. Samalla Apian koulukortteli avautuu uudelle, keskustan kehittämisen mahdollistavalle maankäytölle: lähinnä korkeatasoiselle keskusta-asumiselle ja liiketoiminnoille. Valkeakosken kaupungin keskustan kehittäminen , loppuraportti Valkeakoski Vaske, Minna Lehtonen Ote yhteenvedosta: Kolmen alueen kohdalla (Apiankadun länsiosa ja linja-autoaseman kortteli, Kulmurin kortteli ja Koskikaran ympäristö) uudistamishankkeiden eteenpäin vieminen on pitkälti kiinni kiinteistöjen omistajista ja niissä toimivista yrittäjistä. Sen sijaan kaupungin omistaman Apian koulukorttelin kohdalla tilanne on toinen, sillä koulutoimintojen siirtyessä muualle vuoteen 2008 mennessä kaupungin ydinkeskustassa oleva alue vapautuu uuteen käyttöön. Alue arvioitiin ainoaksi pinta-alaltaan riittävän suureksi liikerakentamisen kohteeksi Valkeakosken keskustassa. Alueelle olisi mahdollista sijoittaa myös asuinrakentamista. Asuinrakentamisen lisääminen kaupungin keskustaan sai kaikissa työryhmissä kannatusta. Keskustan asukasmäärän noustessa nykyisestään myös uusien liiketilojen rakentamisen tarpeen arveltiin kasvavan. Tällainen kehitys tukisi koko keskustan vetovoiman kasvua. Työryhmien kokoukset pidettiin talven 2005 aikana ja kaikille ryhmille yhteinen päätöskokous oli toukokuussa Johtopäätöksen kohdealueiden kehittämisvaihtoehtojen toteutuksesta on koottu omaksi loppuraportikseen. Tarjouskilpailun vaihtoehdot Tarjouskilpailun järjestämistä ja tavoitteita on käsitelty aiempana selostuksessa. Apian koulukorttelin tarjousohjelmasta järjestettiin erillinen esittelytilaisuus kaupungintalolla. Tilaisuuteen oli kutsuttu rakennusliikkeiden ja kaupan keskusliikkeiden edustajat. Tarjoukset luovutettiin yhdeksälle rakennusliikkeelle. Lisäksi tarjousohjelmasta informoitiin erikseen kuudelle kaupan keskusliikkeelle ja seitsemälle sijoittajataholle. Tarjousajan päättymiseen mennessä ( ) saapui tarjoukset kolmelta rakennusliikkeeltä. Yksi tarjoaja oli kahden rakennusliikkeen yhteinen. Rakennusliikkeiden edustajien kanssa käytiin tarjouksien sisältöä koskevat tarkentavat neuvottelut Tarjoukset osoittautuivat joiltakin osin hyvin yhteneviksi. Koulurakennusten säilyttämistä ei pidetty mahdollisena. Sen sijaan sauna oli joissakin ehdotuksissa säilytetty. Rakennusmassojen ja pääsisäänkäynnin sijoittelu olivat ehdotuksissa varsin yhtenevät, sisäänkäynti oli mahdollisimman lähellä Koitonaukiota, ja rakennusmassat sijoittuivat tiiviisti Ulvajankadun ja Hakalantien kulmaan ja varsille. YIT:n tarjous ei sisältänyt tarjouksen rahallista osaa, eikä voitu tarkastella jatkokehittelyn pohjaksi. Hartelan tarjous osoittautui lähemmässä tarkastelussa liiketaloudellisesti lähinnä toteuttamiskelpoisimmaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Hartela Oy:n tarjouksen Apian koulukorttelista jatkoneuvottelujen pohjaksi. Ohessa havainnekuvat kilpailuvaihtoehdoista:

19 19 Hartela Skanska/Sato YIT

20 20 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.3 Aluevaraukset Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n 3 ha. AK, Asuinkerrostalojen korttelialue Korttelissa nro 23 on neljä kerrostalotonttia nrot 10, 11 ja 12, joiden pinta-alat ovat 1758 m 2, 1824 m 2, ja 1594 m 2. Tonteilla on asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen rakennusalat. Rakennusoikeudet ovat: Valkeakoskenkadun varren tontilla 10 rakennusoikeutta on 2910 kem 2, maanalaista tilaa pysäköinnille 570 kem 2 sekä autotallin rakennusoikeutta 200 kem 2. Kerrosluku on osalla rakennusta VI, osalla VIII. Autotallin julkisivun yhtenäinen pituus ei saa ylittää 15 m, millä on tarkoitus elävöittää muuten yksitoikkoiseksi tulevaa autotallirivistöä. Vastaavat rakennusoikeudet ovat seuraavilla tonteilla: tontilla nro 11 asuinrakennus 2460 kem 2, maanalainen 700 kem 2 ja autotallit 240 kem 2,. Kerrosluku V ja osalla VII. Kolmannella tontilla asuinrakennus 2010, maanalainen 220 ja autotalli 60 kem 2. Kerrosluku rannassa IV ja osassa rakennusta VI. Rannimmaiselle tontille nro 12 voi sijoittaa maanalaisiin tiloihin johtavan ajoluiskan. Kerrostaloihin voi sijoittaa enimmillään 15% liiketiloja (mtot 15%). Autopaikkoja tulee osoittaa yksi joka asuntoa kohden tai liiketilan sataa neliötä kohden (1 ap/as, 1 ap/lto100). Talojen leikkialueet on suunniteltu toteutettavaksi talopareittain tonttien raja-alueelle (le). KL, Liikerakennusten korttelialue Tällä merkinnällä osoitetaan uuden liikekeskuksen sekä torin saunan tontit. Uuden liikekeskuksen tontin nro 9 rakennusoikeus on 9500 kem 2, autopaikkoja tulee osoittaa 1ap/70m2. Sallittu kerrosluku on kaksi. Ulvajankadun varressa toiseen kerrokseen voi sijoittaa teknisiä tiloja ja hissilaitteita rakennusoikeuden rajaamatta. Lähelle Ulvajankadun ja Hakakadun kulmausta voi sijoittaa valokaton. Liikerakennuksen ylin korkeusasema on +101 m ja valokaton +103 m. Liikerakennuksen tontille on osoitettu kaksi ajorasitetta, joista toisen kautta voi järjestää ajon kerrostalotonteille, ja toisesta ajoluiskalle maanalaisiin pysäköintitiloihin. Torin sauna on omalla 1150 m 2 tontillaan nro 13, ja se on merkitty säilytettäväksi (sr-3). Tontilla kadun varsi on osoitettu istutettavaksi, rakennuksen eteen on mahdollista osoittaa muutama pysäköintipaikka, osa pysäköintipaikoista voidaan osoittaa tontin ulkopuolelta pysäköintialueelta tai laitoksesta. Linja-autopysäkkien, kevyen liikenteen ja katupuiston järjestämisen helpottamiseksi liikerakennuksen tontilla on merkintä yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp), sekä yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolle saa sijoittaa ulokkeen. Maantasoon saa ulottaa kantavia rakennusosia, jotka eivät haittaa liikennealueen rakentamista ja käyttöä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että rakennuksen toinen kerros voi kauttaaltaan ulottua merkinnän u-pp ylle, mutta katutasoon tulee voida järjestää kevyen liikenteen väylä. LV, Venesatama, venevalkama Olemassa olevaan venevalkama-alueeseen ei tule kaavallisia muutoksia.

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot