SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013"

Transkriptio

1 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-5 ja maa- ja metsätalousalueet Ala-Vekaraisen hiekkapohjainen eteläranta Kaavan vireilletulo: Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 1. Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne Suunnittelun vaiheet Ranta-asemakaavan tarve ja päätökset Osallistuminen Ranta-asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristönlaatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan toteuttaminen... 14

3 3 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan selostus koskee päivättyä ranta-asemakaava karttaa. Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan, Partalan kylän tilasta 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-5 sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Sulkavan taajamasta luoteeseen. Alueen lähimmät alueet ovat n. 6 km:n etäisyydellä taajamasta kauimmaisten ollessa n. 13 km:n päässä. Kaava-alue sijaitsee Ala- Vekaraisen, Keski-Vekaraisen ja Pieni-Otikaisen ranta-alueella sekä Lohnanjärveen liittyvän Myllylammen ranta-alueella. Lisäksi ranta-alueita on 16 lammella. Lammet ovat Haukkalampi, Vehkalampi, Valkealampi, Kataalampi, Mustikkalampi, Hiidenlampi, Hanlampi, Lampisenlampi, Kuivistonlampi, Patalampi, Suuri-meteli, Keski-Meteli, Pieni-Meteli, Sammakkolampi, Kirkkolampi ja Huuhtlampi. Kaava-alueen sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa.

4 4 2. Tiivistelmä 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Viranomaisneuvottelu on pidetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä xx.x.- xx.x Kaavaehdotus on nähtävillä pp.kk. - pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavalla alueelle muodostetaan 15 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Rantaasemakaavan pinta-ala on n. 315 ha Ranta-asemakaavan toteuttaminen Ranta-asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. 3. Lähtökohdat 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee Sulkavan kunnassa, Ala-Vekaraisen, Keski-Vekaraisen, Pieni-Otikaisen ja Myllylammen ranta-alueella. Lisäksi ranta-alueita on 16 lammella. Kaava-alueen pinta-ala on n. 315 ha ja kaava-alueeseen sisältyy n. 13 km rantaviivaa. Alueella on ympärivuotista hajaasutusasutusta ja vapaa-ajan asumista sekä maa- ja metsätaloustoimintaa Luonnonympäristö Alueella on suoritettu luontoinventointi kesällä Inventointi on kaavaselostuksen liitteenä. Suunnittelualueen metsäluontoa hallitsevat tuoreet ja kuivat kankaat, jotka kasvavat ylävillä hietamailla. Suunnittelualueen keskellä on Vasikkakangas Kirkkokankaan harjujakso, joka on lampien ja suppien kirjomaa maastoa. Vasikkakangas lampineen muodostaa maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden ja on laajuutensa vuoksi merkittävä pohjaveden muodostumisalue. Vasikkakankaan lampia ovat Valkealampi, Mustikkalampi, Hiidenlampi ja Hanlampi. Lisäksi on soinen Kataalampi.

5 Sulkavan kunta Näkymä Valkealammelle lammen itäpäädystä 5 Retkeilyreitti kulkee Vasikkakankaan harjun päällä Valkealammen ympäristön harjut ja delta (Vasikkakankaan pohjoisosa) ovat maisemallisesti merkittäviä ja tärkeä pohjaveden muodostumisalue, jonka vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa. Keski-Meteli Kirkkokankaan kumpuilevassa maastossa Rehevärantainen Lampisenlampi Kirkkokankaan alue on maisemallisesti merkittävä, yhtenäinen kokonaisuus ja tärkeä pohjaveden muodostumisalue. Kirkkokankaan lampia ovat Lampisen-, Kuiviston-, ja Patalampi, Suuri-, Keski-, ja Pieni-Meteli sekä Kirkkolampi. Erityisesti tältä alueelta tulee huomioida Sammakkolampi, joka maakuntakaavan mukaan valtakunnallinen pienvesi, jolla erityisiä ympäristöarvoja. Kirkkokankaan eteläpäädyssä on vielä Huuhtlampi, jonka itäpuolelle ulottuva Kirkkoharjun eteläpää aina kantatientien reunaan asti on mahdollisesti kangasvuokkoesiintymän aluetta ja tulee jättää nykyiselleen.

6 6 Suunnittelualueella on neljä järveä. Suunnittelun kannalta merkittävin järvi on Ala-Vekarainen. Sen länsirannalla oleva Vasikkasaari ja muut pienet saaret rannan edustalla Vasikkasaaresta kaakkoon ovat maisemallisia kiintopisteitä muutoin suoralla rannalla. Suunnittelualueeseen kuuluvan Keski-Vekaraisen rannat ovat rakennuskelvotonta suota. Pieni Myllynlampi sijaitsee suunnittelualueen eteläosassa ja pohjoisessa on suunnittelualue rajautuu Pieni-Otikaisen rantaan. Nykyinen metsätie kulkee Ala-Vekaraisen etelärantaa Lampisenjoelle asti Alueen vesistöissä on merkkejä rehevöitymisestä. Osa näistä rehevöityneistä alueista on todettu merkittäviksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Sellaisia ovat esimerkiksi Myllylammen itä- ja kaakkoisosat. Ne todettiin luontoselvityksessä merkittäviksi vesilintujen lepäilyalueiksi. Kuhakosken niska, n. 200m sillalta Myllylammen eteläosan pienelle luodolle asti, todettiin telkkien ja isokoskeloiden suosimaksi alueeksi. Alue on maisemallisesti merkittävä ja tärkeä luonnon monimuotoisuusalueena. Näkymä Myllylammen yli länsirannalla olevalta kumpareelta

7 7 Suunnittelualueella on kaksi metsälain tarkoittamaa pienvesistöä. Lampisenjoki liittää Ala- Vekaraisen ja Lampisenlammen toisiinsa. Haukkajoki puolestaan laskee Pieni-Otikaiselta Ala- Vekaraiseen. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja eikä liitooravaa. Lampisenjoki virtaa läpi rehevän metsän. Pieni-Otikaisen etelärantaa Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee useita omakoti- ja loma-asuntoja sekä tilakeskuksia. Kirkkokankaalla ja Valkealammella on pienimuotoiset maa-ainesten ottopaikat. Kirkkolammella on pohjavedenottamo. Muinaisjäännökset Alueen potentiaaliset muinaisjäännöspaikat tarkastetaan kesällä Suunnittelualueen vieressä sijaitsee moottoriurheilurata. Radan etäisyys suunnittelualueesta on n. 400 m Virkistyskäyttö Suunnittelualueella kulkee pelastuspalvelukoodein varustettu Vihreän Kullan retkeilyreitistö. Reitti palvelee kesäisin retkeilijöitä. Tällä hetkellä reitti kärsii paikoin kesän 2011 myrskynkaadoista. Ala-Vekaraisen kaakkoiskulmassa sekä Pieni-Otikaisen eteläpäässä sijaitsee kyläläisten käytössä oleva uimaranta Tekninen huolto Alueella on kattava yksityistieverkosto. Uusille rakennuspaikoille on mahdollista rakentaa tie olemassa olevaa metsäautotien pohjaa myöden. Ala-Vekaraisen eteläosissa tielinjaa tulee siirtää kauemmas rantavyöhykkeeltä rakennuspaikkojen sovittamiseksi alueella. Pitkiä uusia tieyhteyksiä ei ole tarpeellista rakentaa. Uusia liittymiä maanteille ei ole tarvetta tehdä.

8 8 Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoa Maanomistus Kaava-alueen maat omistaa UPM-Kymmene Oyj. 3.2 Suunnittelutilanne Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on hyväksynyt Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu retkeilyreitti sekä melontareitti. Lisäksi maakuntakaavassa on seuraavat merkinnät: Kirkkokangas, I-pohjavesialue (pv 274) Sammakkolampi, valtakunnallinen pienvesi, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY951) Arvokkaat geologiset muodostumat Hiidenlammenharju (ge493) ja Kirkkokangas (ge490). Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue (mav 550 Kuhakoski, Kammola, Väätälänmäki). Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Sulkavan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan rakennusjärjestyksen Ranta-asemakaava tullaan laatimaan 1:5000 mittakaavaiselle pohjakartalle. Pohjakartan hyväksyy Pohjois-Savon maanmittaustoimisto. kuva:

9 9 4. Suunnittelun vaiheet 4.1. Ranta-asemakaavan tarve ja päätökset Maanomistaja laadituttaa kaavan omistamalleen alueelle. Kaavan laatijana toimii Sulkavan Palvelut Oy. Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle laskennallisen rakennusoikeuden verran omarantaisia lomarakennuspaikkoja Osallistuminen Osalliset ja yhteistyötahot Osallisia ja yhteystyötahoja kaavahankkeessa ovat ainakin seuraavat tahot: - Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat - Suunnittelualueen ja sen lähialueen asukkaat ja näillä alueilla työskentelevät - Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat - Etelä-Savon Ely-keskus - Pohjois-Savon Ely-keskus - Etelä-Savon maakuntaliitto - Museovirasto - Maakuntamuseo - Osakaskunnat - Alueelliset sähköyhtiöt Vireilletulo Kunnanhallitus käsitteli kaavaa pp.kk Kaavan vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus Sulkavan lehdessä. Kaavan nähtävillä olosta on tiedotettu alueen ja lähialueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia ja muita osallisia pp.kk.2013 päivätyllä kirjeellä. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Osallistaminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä x.x.-x.x Kaavaehdotus on nähtävillä pp.kk. - pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ.

10 Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Neuvottelussa esillä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle laskennallisen rakennusoikeuden verran omarantaisia lomarakennuspaikkoja. 5. Ranta-asemakaavan kuvaus 5.1. Kaavan rakenne Ranta-asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 15 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Näistä 11 sijaitsee Ala-vekaraisella, sekä 2 Myllylammilla ja 2 Valkealammella. Arvokkaat luontokohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja turvattu tällä tavalla luontokohteiden olemassa olo. Rakennuspaikkoja on siirretty pienimmiltä lammilta suurempien vesistöjen rannalle. Näillä toimenpiteillä on saatu pienet vesistön kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Samalla myös alueella kulkeva Vihreän Kullan retkeilyreitistön olemassa olo on turvattu. Reitistön alueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu lomarakentamista. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että jokaiselle on mahdollisuus rakentaa tieyhteys. Kaavaluonnoksen mukainen rakentaminen mahdollistaa tieyhteyden rakentamisen siten, ettei jatkossa tarvita rasitteiden perustamista rakennuspaikkojen alueelle. Suunnittelualueella tai aivan sen lähialueella ei ole palveluita. Tarvittavat palvelut haetaan Sulkavan taajamasta Mitoitus Suunnittelualueelle on kaavassa osoitettu 15 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa n. 13 km ja muunnettua rantaviivaa n. 4,3 km. Muunnetturantaviiva on laskettu Etelä-Savon seutukaavaliiton mallin mukaisesti ja samoilla periaatteilla kuin Sulkavan kunnan muissa ranta-asemakaavoissa sekä voimassa olevissa rantayleiskaavoissa. Muuntamismalli on esitetty seuraavalla sivulla. Kantatilat on selvitetty vuoden 1959 tilajaon mukaisesti: Suunnittelualue kuuluu samaan kantatilaan tilojen 5:54, 5:10, 5:11 ja 5:13 kanssa. Kantatilojen alueella on todellista rantaviivaa n. 13,6 km ja muunnettua rantaviivaa 4,6 km. Yhteensä kantatilojen alueelle olisi tulossa 19 rakennuspaikkaa. Alueelle olisi tulossa 1,15 rakennuspaikkaa / todellinen rantakilometri ja 3,52 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri. Kantatilan osalta tunnusluvut ovat 1,4 rakennuspaikkaa / todellinen rantakilometri ja 4,5 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri. Mitoitus alueella ei nouse kohtuuttoman korkeaksi eikä kaava aseta maanomistajia eriarvoiseen asemaan. Ranta-asemakaava ei myöskään vaikeuta myöhempää yleiskaavan laatimista alueella.

11 Ympäristönlaatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaavalla rakennuspaikat on osoitettu suurempiin ryhmiin. Tällä tavalla ryhmittämällä turvataan vapaan rantaviivan mahdollisimman suuri määrä ja mahdollistetaan virkistyskäytön jatkuminen Aluevaraukset Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 315 ha. RA-1 Lomarakennusten korttelialue Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, 25 m 2 saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m 2. Yli 100 k-m2 rakennukset on sijoitettava vähintään 30 m päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja alle 100 k- m2 rakennukset vähintään 20 m päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Erillisen enintään 25 k-m2 saunan saa sijoittaa vähintään 15 m päähän rantaviivasta. Rakennuspaikan rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisessa huolitellussa kunnossa. Jätevedet tulee käsitellä kunnan ympäristönsuojelumääräysten, talousvesien käsittelystä annetun asetuksen 542/2003 sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelmatarvittavine maaperäselvityksineen. Rakennuspaikka on ennen rakennusluvan myöntämistä lohkottava tai merkittävä paaluilla maastoon. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Kaavaluonnoksen mukainen toteuttaminen mahdollistaa tien sijoittamisen alueelle siten, ettei tämä häiritse lomarakennusten rakentamista tai rakennuspaikkojen viihtyisyyttä. Rakennuspaikan rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisessa huolitellussa kunnossa. Suunnittelualueelle on osoitettu 15 lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen koot vaihtelevat n m 2 ja n.7000 m 2 :n välillä. M-1 Maa- ja metsätalousalue Korttelialueiden ulkopuoliset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Tekninen huolto Rakennuspaikkojen jätevedet on käsiteltävä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tähän on hyvät mahdollisuudet rakennuspaikkojen koon puolesta. Uudet tieyhteydet on kaavassa osoitettu ohjeellisina yhteyksinä. Tieyhteydet on osoitettu siten, että tien rakentaminen on mahdollista ja siten, että teitä ei jouduta rakentamaan rakennuspaikkojen halki. Liikennöinti alueelta tulee tapahtumaan maantien 4371 kautta. Uusia liittymiä maateille ei ole tarvetta laatia.

12 12 Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että jokaiselle on mahdollista rakentaa kohtuullisin kustannuksin sähköliittymä. Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle. Pohjavesialue Suunnittelualueella sijaitseva pohjavesialue on osoitettu kaavassa omalla merkinnällään. Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue on huomioitu Myllylammen rakennuspaikkojen rakentamismääräyksissä. Luonnonympäristön kannalta merkittävät kohteet Luonnonympäristön kannalta merkittäviä kohteita kaavassa on osoitettu: - Lampisenjoki (luo) - Haukkajoki (luo) 5.5. Kaavan vaikutukset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Kaavassa rakennuspaikat on osoitettu suurempiin kokonaisuuksiin. Kaava ei hajota yhdyskuntarakennetta Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Rakennuspaikat on sijoitettu siten, etteivät arvokkaat luontokohteet vaarannu. Kaavaratkaisu jättää yli puolet rantaviivasta rakentamisen ulkopuolelle ja yleisen virkistyskäytön piiriin. Kulkuyhteydet on mahdollista järjestää olemassa olevia tielinjauksia pitkin, eikä pitkiä uusia tielinjoja ole tarpeen rakentaa Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Rakennuspaikat on pystytty osoittamaan arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle. Lisäksi arvokkaimmat luontokohteet on osoitettu kaavassa omilla merkinnöillään. Nämä molemmat toimet turvaavat näiden kohteiden olemassa olon. Pienet virkistyskäytön kannalta merkittävät lammet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Rakennuspaikat on sijoitettu suurempiin kokonaisuuksiin. Tällä mahdollistetaan vapaan rantaviivan mahdollisimman suuri määrä ja edesautetaan virkistyskäytön mahdollisuuksia alueella.

13 13 Kaava mahdollistaa useamman rakennuspaikan yhteisen jätevesien käsittelyn ja tarvittavien rakennusten rakentamisen alueelle. Kaavamääräyksissä on annettu tarkat ohjeet jätevesien käsittelylle. Kaava ei vaaranna pintavesien laatua VAT-vuoksi Geologinen historia ja siitä johtuvat luonnonolot Kaava ei vaaranna geologisen historian kannalta merkittäviä kohteita tai siitä johtuvia luonnonoloja. Merkittävät harjualueet on osoitettu kaavassa pv merkinnällä. Alueella ei sallita sellaisia toimenpiteitä jotka voisivat vaarantaa pohjaveden laadun tai saatavuuden alueella. Kaava ei vaaranna rantatyyppien moninaisuutta Reittivesiluonne Kaava ei vaaranna Vuoksen vesistöalueen reittivesiluonnetta. Suunnittelualueella ei sijaitse vesitierakennelmia tai vedenalaisia suojelukohteita. Alue ei sijaitse vesistön ja maareittien vanhoissa solmukohdissa Raja-alueen historia ja kulttuuri Suunnittelualueelta ei tunneta raja-alueen historiaan tai kulttuuriin liittyviä kohteita tai ominaispiirteitä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole vaikutusta olemassa olevaan rakennuskantaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan myötä luonnontilainen ympäristö muuttuu, mutta luonnon monipuolisuus ei tule heikkenemään. Arvokkaimmat luontokohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja osoitettu tarvittaessa omilla merkinnöillään kaavassa Vaikutukset maisemaan Rakentamisen myötä luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi. Kaavamääräykset mahdollistavat vaikutusten pysyvän hyvin pieninä eikä merkittäviä muutoksia kaukomaisemassa tulla havaitsemaan Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Suunnittelualueella sijaitsee pohjavesiesiintymä. Uutta rakentamista on sijoitettu pohjavesialueelle. Kaavamääräyksissä alueelle on vaadittu umpisäiliöiden sijoittamista. Kaavamääräyksissä on annettu tarkat ohjeet jätevesien käsittelyyn. Jätevesien käsittelylle on hyvät mahdollisuudet kohtuullisen tonttikoon puolesta. Rakennuspaikat on sijoitettu myös siten, että useamman rakennuspaikan keskinäinen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen on mahdollista.

14 14 Kaavaratkaisu ei vaaranna pintavesien nykyistä tilaa Liikenteelliset vaikutukset Suunnittelualueella on kattava yksitysitieverkosto. Näiltä teiltä on mahdollista tehdä liittymät rakennuspaikoille. Kaavan toteuttaminen ei lisää merkittävästi liikennettä yksityistieverkostolla. Suunnittelualueen uudet rakennuspaikat eivät tarvitse uusia liittymiä maanteiltä Ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee moottoriurheilurata. Radan etäisyys suunnittelualueesta on n. 400 m ja lähimmistä uusista tonteista n. 600 m. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että melu ei aiheuta ongelmia Taloudelliset vaikutukset Kaavalla ei ole taloudellisia vaikutuksia kuin maanomistajalle. Kaavalla kunnalle ei aiheudu kustannuksia. Tuloja kunta saa kiinteistöveroista sekä välillisiä tuloja uusien lomarakennusten rakentamisesta ja uusista loma-asukkaista näiden ostokäyttäytymisen kautta Sosiaaliset vaikutukset Kaava mahdollistaa kyläläisille ja muille kuntalaisille virkistyskäytön jatkumisen alueella. Kaava ei heikennä virkistyskäytön mahdollisuuksia alueella. Kaava ei aiheuta yleisen turvallisuuden heikkenemistä alueella Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteenä. 6. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamista ohjaa kaavakartan ja määräysten ohella tämä selostus. Aluetta voidaan alkaa toteuttamaan heti kun kaava on saanut lainvoiman. Sulkavan kunta valvoo viranomaistoiminnallaan alueen rakentamista.

15 15 Sulkavan Palvelut Oy Sulkavalla Henna Arkko Miljöösuunnittelija amk, kaavoitusinsinööriharjoittelija Simo Kaksonen DI, Kaavoitusinsinööri

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot