Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058

2 Turvallisuusasiakirja 1 (20) Hyypiä Jouni

3 Turvallisuusasiakirja 2 (20) Hyypiä Jouni Sisällysluettelo 0 Rakennuskohteen yhteystiedot Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS RAKENNUTTAJA JA PÄÄURAKOITSIJA RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU RAKENNUSTÖIDEN YHTEENSOVITUS TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET VASTUUHENKILÖT TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSET ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUE LUVAT JA LUVANVARAISET TYÖT URAKAN TURVALLISUUSPERIAATTEET TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET RAKENNUSPAIKKA Yleistä Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Käytettävissä oleva tila MAAPERÄ SÄÄOLOT MUUT OLOSUHTEET RAKENNUSKOHTEEN OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT KUVAUS TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ KOHTEEN TYYPILLISET TURVALLISUUSRISKIT KAIVUTYÖT RÄJÄYTYS- JA LOUHINTATYÖT NOSTOT JA SIIRROT RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA YLEISTÄ TYÖSUORITUKSESTA TYÖALUEET TYÖSKENTELY KAIVANNOISSA HENKILÖNSUOJAIMET...15

4 Turvallisuusasiakirja 3 (20) Hyypiä Jouni 4.5 RAKENNUSTYÖVÄLINEET, KONEET JA LAITTEET TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET JA MATERIAALIT SÄHKÖTURVALLISUUS PALOTURVALLISUUS PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT ERIKOISTYÖT TILAPÄISET LIIKENNJÄRJESTELYT JA TYÖSKENTELY YLEISEN LIIKENTEEN ALUEELLA YMPÄRISTÖN SUOJAUS TYÖMAAN SUOJAAMINEN YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO...19

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 4 (18) 0 Rakennuskohteen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela, Puhelin: Sähköposti: 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Hattulan kunta Pappilanniementie 9, Hattula Valvontainsinööri Alpo Jokela, valvontaa suorittaa myös katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen Puhelin: Jokela , Rytkönen Sähköposti: 0.3 Suunnittelijat Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö:, Tampere. Projektipäällikkö Jouni Hyypiä, suunnittelija Jani Heikura Puhelin: Hyypiä: , Heikura Sähköposti: 1 YLEISTÄ 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja perustuu rakennustyön turvallisuudesta annettuihin säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1199/2005) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sekä muihin rakennustyön turvallisuudesta annettuihin säädöksiin, kuten sähköturvallisuuslakiin (410/1996) ja Vnp:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993). Tämä turvallisuusasiakirja on laadittu rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 5 (18) Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa urakoitsijoille erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Urakoitsijoiden tulee osata varautua tavanomaisiin rakentamiseen ja yleisen liikenteen aiheuttamiin riskeihin sekä osata ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rakennuskohteen turvallisuudessa noudatetaan sähkö- ja rakennustyöturvallisuudesta annettuja säädöksiä ja ohjeita. Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu-, sopimus- että rakentamisvaiheessa. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. Tämä turvallisuusasiakirja täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 1.2 RAKENNUTTAJA JA PÄÄURAKOITSIJA Urakan rakennuttajana toimii Hattulan kunta. Hattulan kunnan valitsema urakoitsija toimii urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä ja -velvollisuuksista. Rakennuttajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään pääurakoitsijan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Rakennuttajan turvallisuustehtävät: Työn tilaaja on laatinut rakennuttajan roolissa turvallisuusasiakirjan Kohde on valmisteltu toteutettavaksi yhtenä urakkana, joten tässä urakassa ei sovelleta rakennuttajan osalta VNA 205/2009:n 5 4 mom:ssa edellyttämiä rakennuttajan yhteensovitusvelvollisuuksia Rakennuttaja nimeää rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin, jonka tehtävistä on säädetty VNA 205/2009 pykälässä 5 Rakennuttaja nimeää yhteiselle työmaalle päätoteuttajan (VNA 205/ ) Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttajana toimiva urakoitsija on laatinut VNA 205/ :ssä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Varmistaminen edellyttää, että päätoteuttaja esittää rakennuttajalle suunnitelmat ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tämän korvaava muu menettely voi olla nähnyt merkintä suunnitelmassa ja merkintä työmaapöytäkirjassa. Vastaavasti menetellään, kun urakoitsija esittää työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot. 1.3 RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Turvallisuussuunnitelma on laadittava ennen töiden aloittamista. Turvallisuussuunnitelmassa on esittävä seuraavat asiat: työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 6 (18) sähköistys- ja valaistus työmaaliikenne työmenetelmät koneiden ja laitteiden käyttö nostot ja siirrot putoamissuojaukset työ- ja tukitelineet suurten rakenteiden asennukset elementtirakentaminen muottityöt purkutyöt. 1.4 RAKENNUSTÖIDEN YHTEENSOVITUS Päätoteuttaja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Lisäksi on huomioitava, mitä Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 10 :ssä mainitaan. Päätoteuttaja laatii hankkeesta yleisaikataulun, jossa on huomioitu myös muiden osapuolten (mahdollisesti) tekemät työt. Rakennuttaja hyväksyy laaditun aikataulusuunnitelman ennen töiden aloittamista. Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on aikataulutettava siten, että töiden tai olosuhteiden muutoksista johtuviin häiriöihin on varattu riittävästi pelivaraa. Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja myöhemmin määriteltävää työaikaa. Mikäli jonkin osapuolen työt siirtyvät edellä mainitun työajan ulkopuolelle, niin tämä osapuoli toimii ko. työn osalta myös päätoteuttajan roolissa ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä sekä tarvittavien lupien hankkimisesta. 1.5 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET Rakennuskohteen työt suoritetaan kokonaisurakkana. Päätoteuttajan on RakVNp:n 9 :n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Päätoteuttaja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Perehdytyksestä on tehtävä kirjallinen dokumentti työntekijän allekirjoituksella varustettuna. Päätoteuttajan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteuttajan

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 7 (18) tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä mahdollisten toimivien muiden urakoitsijoiden kanssa. Päätoteuttaja velvollisuus on laatia hankkeesta yleisaikataulu, jossa on huomioitu myös muiden osapuolten (mahdollisesti) tekemät työt. Rakennuttaja hyväksyy laaditun aikataulusuunnitelman ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suoritta turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. 1.6 VASTUUHENKILÖT Päätoteuttaja nimeää hankkeen työturvallisuudesta vastaavan henkilön ja pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla toimivista työntekijöistä ja aliurakoitsijoista. Tähän luetteloon merkitään kaikkien työmaalla työskentelevien osapuolten ja mahdollisesti kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Päätoteuttajan tulee myös ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö. Rakennuttaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii lähtötietojen ja toiminta-ohjeiden välittämisestä hankkeen eri osapuolten kesken. 1.7 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSET Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, mitkä tulee olla nähtävillä työmaalla. Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä on nähtävissä internet-osoitteessa: Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettuja säädöksiä ja ohjeita. 1.8 ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Päätoteuttajan tulee tehdä Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 4 :n mukainen ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Hämeen työsuojelupiiri, työsuojelutoimisto: Osoite: Puhelin: (03) Faksi: (03) Uimalankatu 1, PL 272, TAMPERE Hämeenlinnan toimipiste: Osoite: Kasarminkatu 2 D, PL 204, HÄMEENLINNA Puhelin: (03) Faksi: (03)

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 8 (18) 1.9 LUVAT JA LUVANVARAISET TYÖT Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on henkilön yksilöivät kuvalliset tunnisteet. Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin. Päätoteuttajan on nimettävä liikennejärjestelyistä vastaava henkilö, jolla on riittävä pätevyys (Tieturva 2 tai vastaava) kyseiseen tehtävään. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Sähkötyöt on tehtävä noudattaen voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä URAKAN TURVALLISUUSPERIAATTEET Yleistä Urakan urakkaneuvotteluissa käydään läpi turvallisuusasiakirjan tiedot ja urakan turvallisuuden kannalta muut oleelliset seikat. Päätoteuttajan velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta ja varmistamisesta myös aliurakoitsijoidensa ja itsenäisten työsuorittajiensa osalta. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Turvallisuusasioiden dokumentointi Päätoteuttajaksi määritetty urakoitsija ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja urakkaan liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä. Päätoteuttajan on dokumentoitava lisäksi hankkeelle sattuneet liikennevahingot ja työtapaturmat sekä Läheltä piti tapaukset. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit ja niiden sisältö käydään läpi työmaakokouksissa, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia tai kun on tehty työkohtaisia turvallisuussuunnitelmia. Turvallisuussuunnittelu ja -seuranta Urakoitsijan on ennen työkokonaisuuksien aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta. Urakoitsija laatii tarkentavan laatusuunnitelman aloituskokoukseen mennessä tämän turvallisuusasiakirjan kohdan 3 mukaisten asioiden hoitamisesta. Urakoitsijan laatimat työturvallisuusmääräyksissä mainitut suunnitelmat on saatettava urakan valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille tiedoksi. Urakan valvojalla ja

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 9 (18) turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus esittää muutosvaatimuksia suunnitelmien sisältöön. Urakoitsijan on laadittava muun muassa seuraavista vaarallista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat (ks. VNA 205/ ): räjäytys, louhinta ja kaivutyöt nostot ja siirrot työt sähköjohtojen ja kaapelin läheisyydessä. Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin. Urakoitsijan on tehtävä koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille lakisääteiset vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset. Urakoitsijan on huolehdittava myös jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) on huolehdittava siitä, että jokaisella urakka-alueella työskentelevällä sekä urakoitsijan omalla että alihankkijan työtekijällä on urakkaalueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Päätoteuttaja tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä sekä toimittaa se kuukausittain tiedoksi tilaajalle. Tilaajan valvontaoikeudet Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit. Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia niissä työkohteissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä. Tilaajan edustajalla on oikeus asettaa määräaika liikenne- tai työturvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. 2 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 2.1 RAKENNUSPAIKKA Yleistä Kohteena on kunnallistekniikan rakentaminen Päivärinteen koulun alueelle. Työmaan lähialueet ovat asuttua aluetta. Urakoitsijan tulee ottaa tämä huomioon suorittaessaan töitä, jotka aiheuttavat vahingonvaaran. Urakkaohjelmassa ja työkohtaisessa työselityksessä on esitetty työhön liittyviä järjestys- ja turvallisuusmääräyksiä. Rakennustyön suorittaminen edellyttää kaivantoja, joiden mahdollinen tukemistarve ja kuivanapito tulee suunnitella ennakolta. Suunnittelu voidaan tehdä esim. julkaisun "Putkikaivanto-ohje. RIL " perusteella. Urakoitsija on velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat:

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 10 (18) kaivantosuunnitelma räjäytyssuunnitelma, jos louhintaa tulee työsuojelutoimintasuunnitelma. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Työkohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee käytössä olevia kaapeleita sekä muita johtoja ja rakenteita, kuten: sähköjohtoja ja -kaapeleita vesi- ja viemärilinjoja teleoperaattoreiden kaapeleita. Kaapeleiden, johtojen ja putkien läheisyydessä työskenneltäessä on oltava yhteydessä johtojen ja laitteiden omistajiin. Työskentelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota työtuvallisuuteen sekä huomiota em. laitosten erityisohjeet työskentelystä johtojen ja laitteiden läheisyydessä. Lisätietoja alueella olevista johdoista, putkista ja kaapeleista saa rakennuttajalta ja paikallisilta sähkönjakelu- sekä teleyhtiöiltä. Työalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on ajoneuvo-, polkupyörä sekä jalankulkuliikennettä, johon pitää kiinnittää huomiota tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa sekä toteutuksessa. Päätoteuttajan on huolehdittava alueella olevien kiinteistöjen kulkuyhteyksien säilymisestä. Urakoitsijoiden on huolehdittava siitä, ettei heidän toiminnastaan ole haittaa ja vaaraa alueen kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Päätoteuttajan on tiedotettava työn vaikutusalueen kiinteistöjä ajoneuvoliikennettä koskevista poikkeusjärjestelyistä sekä sovittava tarvittaessa kiinteistökohtaisesti tarpeellisista muutoksista ja niiden kestosta. Ehdoton edellytys on, että kiinteistöjen ajoneuvoyhteyksiä ei saa työn aikana katkaista yksipuolisesti sopimatta kiinteistön omistajan kanssa. Päätoteuttajan tulee erityisesti huomioida pelastusajoneuvojen pääsy kiinteistölle. Päätoteuttaja vastaa liikennejärjestelyistä tiedottamisesta ja kulkuyhteyksien toimivuudesta kiinteistöille, poliisille, pelastuslaitokselle, liikennelaitokselle, liikenteenhallintakeskukselle sekä Pirkanmaan jätehuollolle. Päätoteuttajan on tehtävä ilmoitus ao. viranomaisille ennen työn aloittamista sekä lähetettävä kartta työalueesta. Mikäli tie tai katu joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, ilmoitetaan siitä vähintään vuorokautta aikaisemmin tilaajalle ja pelastuslaitokselle. Päätoteuttaja vastaa hankkeen aikana hankkeen vaikutuspiirissä olevan yleisen liikenteen käytössä olevien tie- ja katualueiden työnaikaisesta puhtaana- ja kunnossapidosta sekä liukkaudentorjunnasta.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 11 (18) Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Lähialueella on pientaloja, sähkölinjoja, vesi- ja viemärilinjoja. Rakennusten läheisyydessä räjäytystöiden peittämisen tehokkuus on erikseen varmistettava Käytettävissä oleva tila 2.2 MAAPERÄ 2.3 SÄÄOLOT Työt on suunniteltava ja toteutettava käytettävissä olevan tilan edellyttämällä tavalla (kaivannot, liikenne jne.). Työskenneltäessä tie-, katu- ja asuinalueilla on otettava huomioon liikenteen vaatimukset. Alueella ei ole tehty pohjavedenpinnan korkeusaseman tarkkailua. Maaperästä saa tietoa tehdystä maaperätutkimuksesta (kairaus) ja suunnitelmapiirustuksissa esitetyissä pohjatutkimustuloksista. Ennen kaivutyön aloittamista urakoitsijan on otettava selvää maan laadusta ja siihen liittyvistä vaaratekijöistä. Jos maan laadusta johtuvaa sortumisvaaraa tai maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida, ei kaivutyötä saa aloittaa, ellei tuentaa tai muita suojaustoimenpiteitä koskevaa suunnitelmaa ole laatinut siihen pätevä henkilö, Muutenkin kaivutyössä on otettava huomioon valtioneuvoston asetuksen VNA 205/ :n vaatimukset. Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista päätoteuttajan tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. Rakennustyössä on huomioitava kulloinkin vallitseva sää ja valittava työtavat ja - laitteet sen mukaisesti. Voimakkaiden rankkasateiden tai pitkän sadejakson aikana kaivutyön yhteydessä on tarkasti seurattava maaperän laatua ja sen käyttäytymistä. 2.4 MUUT OLOSUHTEET Rakentamisesta aiheutuvat meluhaittavaikutukset urakka-alueen läheisille pientaloalueille pyritään minimoimaan kiinnittämällä erityistä huomiota työskentelyaikojen noudattamiseen melua aiheuttavissa töissä ja säilyttämällä melu- ja näkösuojaa antava olemassa oleva puusto ja kasvillisuus mahdollisimman alkuperäisessä luonnontilassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikenteen sujuvuuteen ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuuteen sekä turvallisuuteen. 3 RAKENNUSKOHTEEN OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT 3.1 KUVAUS TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ Hanke käsittää tavanomaista vesihuoltolinjojen ja aluetekniikan rakentamista. Johdot, viemärien tarkastuskaivot ja niihin liittyvät varusteet asennetaan kaivamalla tai

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 12 (18) louhimalla tehtyihin kaivantoihin. Asennustyöt tehdään kaivannossa. Työ käsittää myös tavanomaisten maamassojen siirrot, materiaalien kuljetukset sekä työkoneiden kulkemiset ja siirrot johtokaivantojen välittömässä läheisyydessä. Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä liikennettä kohtuuttomasti haitata. Erityisesti huomioitavia asioita: alueella on jalankulku- ja pyöräliikennettä sekä ajoneuvoliikennettä asuinkiinteistöt sekä niihin liittyvät kevyt- ja ajoneuvoliikenne työskentely kaapeleiden ja johtolinjojen läheisyydessä vesihuoltokaivannoissa työskentely (mm. tuennat). Kaivantojen osalta on kiinnitettävä huomioita kaivantojen sortumisvaaran poistamiseen (kaivantojen luiskaus ja tuenta). Kaivualueella sijaitsee varottavia rakenteita ja kohteita (esim. kaapeleita, johtoja ja putkia), jotka on huomioitava työmaan turvallisuudessa. Räjäytystöiden toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsija tekee räjäytysilmoituksen paikalliselle poliisiviranomaiselle sekä ilmoituksen räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta paikalliselle paloviranomaiselle. Työ on toteuttava niin, että Hattulan kunnan kaikki työhön liittyvät määräykset huomioidaan. 3.2 KOHTEEN TYYPILLISET TURVALLISUUSRISKIT Rakennuskohde voidaan olosuhdetekijöidensä perusteella luokitella normaaliksi kunnallistekniikan, jolle tyypillisimmän turvallisuusriskin muodostaa työntekijöiden ja koneiden liikkuminen ajoneuvoliikenteen parissa sekä kaivantojen sortumisvaarat. Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri työvaiheiden tekeminen ja ajoitus niin, että työt ja työvaiheet voidaan suorittaa turvallisesti aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työmaan vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on suunnittelussaan otettava huomioon valtioneuvoston asetuksen VNA 205/ :n vaatimukset, sekä tämän asetuksen liitteessä 2 luetteloidut erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa sisältävät työt. Suunnittelu on tehtävä kirjallisessa muodossa. Työlle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: työntekijöiden liikkuminen liikennöidyillä tiealueilla kaivin- ja muiden koneiden työskentely ja liikkuminen työkohteessa räjäytys- ja louhintatyöt kaivaminen vanhojen kaapeleiden ja johtojen läheisyydessä asennustyöt kaivannoissa

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 13 (18) 3.3 KAIVUTYÖT kaivannon seinien vakavuus ja luhistumisvaara kivien heitto ja sinkoutuminen. Työkohteessa sijaitsee käytössä olevia kaapeleita ja muita johtoja ja rakenteita, kuten: suur- ja pienjännitejohtoja telekaapeleita vesi- ja viemärilinjoja. Putkien, johtojen ja kaapeleiden sijainti tulee selvittää niiden omistajilta. Ennen kaivutöiden aloittamista on pyydettävä kaapelinäyttö sähkö- sekä teleyhtiöiltä. Lisätietoja alueella olevista johdoista, putkista ja kaapeleista saa kunnasta sekä alueella toimivista sähkö- ja teleyhtiöistä. Mahdollisissa kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että kaapelit on tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen on oltava selkeät ja esteettömät. Kaivantosuojaukset on toteutettava erityisen huolellisesti. Vesihuollonkaivannoissa työskenneltäessä on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta. Kaivantoja tehtäessä on noudatettava suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä luiskakaltevuuksia ja tuentoja. Urakoitsijan tulee ennen kaivutöihin ryhtymistä laatia kaivantosuunnitelma. Jos kaivumassoja ei kuljeta välittömästi pois työkohteesta, on niiden läjittämien tehtävä vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle kaivannon reunasta ellei suunnitelmissa ole muuta ohjeistettu. Myöskään välivarastoitavia rakennekerrosmassoja ei saa läjittää lähemmäs kaivantoa. Raskasta työmaaliikennettä ei saa olla kahta (2) metriä lähempänä tukematonta kaivannon reunaa ellei suunnitelmissa ole muuta ohjeistettu. Kaivantojen luiskakaltevuuksia ei saa tehdä jyrkemmiksi kuin suunnitelmassa on esitetty. 3.4 RÄJÄYTYS- JA LOUHINTATYÖT Kaikki räjäytettävät kentät on peitettävä asianmukaisella tavalla. Panostuksessa on huomioitava lähellä olevat rakennukset sekä olemassa olevat, säilytettävät rakenteet. Kaikki lähialueella olevat herkät laitteet on selvitettävä ja sovittava asianosaisten kanssa tarvittavista suojauksista vaurioiden ehkäisemiksi sekä katselmusten suorittamiseksi. Urakka-alueella suoritettavat räjäytys- ja louhintatyöt ovat asutulla alueella. Työn päätyttyä on pidettävä louhintatöiden vaikutusalueella rakennusten omistajien kanssa jälkikatselmus, jossa todetaan mahdolliset vauriot ja sovitaan korvauksista. Urakoitsijan on lisäksi annettava rakennuttajalle kirjallinen selvitys siitä, että kolmansien osapuolten vaatimuksista on päästy sopimukseen. Louhintatyöt suoritetaan valtioneuvoston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011 sekä Työministeriön päätöksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusmääräysten 495/1993 mukaan.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 14 (18) 3.5 NOSTOT JA SIIRROT Rakennustarvikkeiden purku- ja lastauspaikat on suunniteltava siten, että rakennustarvikkeita ei nosteta työntekijöiden ylitse. Liikenteen läheisyydessä tehtävissä nostoissa on kiinnitettävä erityistä huomioita liikenneturvallisuuteen. Ajoneuvonostureiden ja muiden nostolaitteiden nostopaikkojen ja nostettavien tavaroiden purku- ja lastauspaikkojen maapohjan kantavuus on erityisesti varmistettava ennen nostolaitteen pystyttämistä. 4 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 4.1 YLEISTÄ TYÖSUORITUKSESTA 4.2 TYÖALUEET Päätoteuttajan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaiheiden tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (Vnp 205/2009). Työmaalla tulee noudattaa Työturvallisuuslaissa 738/2002 ja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2009) lueteltuja työturvallisuusmääräyksiä. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta yleisjohdosta. Tehtävää johtamaan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Työmaa-johdolla ja työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava tarvittavat luvat ja pätevyydet, mm.: Tieturva I Tieturva II (Liikenteen ohjaus, liikennejärjestelyiden suunnittelu) Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi. Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen kaivutöiden ja muiden vastaavien töiden aloittamista otetaan yhteyttä alueella oleviin laitteiden omistajiin ja selvitetään laitteiden sijainti. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että edellä mainitut laitteet merkitään ja suojataan asianmukaisesti. Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä alueella oleviin johtoihin, laitteisiin tai muihin rakennelmiin liittyvät turvallisuusmääräykset ao. laitteen omistajan kanssa. Työkohteen liikennejärjestelyt suunnitellaan Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella mukaisesti. Julkaisussa esitetyt yleiset liikenneturvallisuusvaatimukset ovat myös voimassa. Päätoteuttajan tulee hyväksyttää kaikki työnaikaiset liikennejärjestelysuunnitelmat rakennuttajalla ennen työn/työvaiheen aloittamista. Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva suunnitelma eli työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelmassa on esitettävä työmaa-alueen käyttö: mm. työmaakoppien sijainti ja tarvikkeiden sekä materiaalien varastointipaikat. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä työmaa-alueella tehtävät työnaikaiset liikennejärjestelyt.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 15 (18) Koko työmaa-alueen suojaus sekä varastoalueen aitaus, alueen vartiointi ja järjestyksenpito kuuluvat päätoteuttajalle. Työmaan järjestely-, suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työmaasuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Päätoteuttajan on laadittava työmaan liikennejärjestelyistä tarpeelliset suunnitelmat ja hyväksytettävä ne asianmukaisesti. Kaduilla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla ohjeita. Yleisillä teillä työskenneltäessä noudatetaan tielaitoksen ohjetta Liikenne tietyömaalla. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan toteuttajan nimi ja puhelinnumero. 4.3 TYÖSKENTELY KAIVANNOISSA Rakennustyön suorittaminen edellyttää vesihuoltokaivannoissa työskentelyä. Maakaivantoihin sisältyy sortumisvaara. Päätoteuttajan on laadittava kaivantosuunnitelma ennen kaivutöihin ryhtymistä. Kaivantosuunnitelma tulee olla kirjallinen. Kaivantosuunnitelman sisältö on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B3 Pohjarakennus. Suunnitelman keskeisiä osia ovat kaivannon tuenta ja kuivanapito. Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivina. Suunnitelmassa esitetyistä kaivantojen luiskakaltevuuksista ei saa poiketa ilman hyväksyttyjä suunnitelmia. Poikkeamiset on perusteltava tarvittaessa geoteknisin laskelmin. Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn aikana. Tuenta puretaan siten, että maan liikkuminen kaivannon ympäristössä estyy. Kaivanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varovasti, ettei kaivanto pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet poistetaan kaivannosta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 29/77 "Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tukeminen", sekä työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". 4.4 HENKILÖNSUOJAIMET Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, Vnp 1407/1993 ja Vnp 205/2009). Kuhunkin työvaiheisiin liittyvien henkilösuojainten valinnan ja käytön tulee perustua asianmukaisiin riskien arviointeihin.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 16 (18) Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää ja turvajalkineita. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Liikennealueella työskenneltäessä on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Varoitusvaatetuksen pitää olla vähintään standardin EN 471 mukaista toisen luokan varoitusvaatetusta. Työmaalla on oltava tarvittavat ensiapuvälineet ja tarpeellinen määrä ensiavun antamiseen perehdytettyjä henkilöitä. Ensiapuvälineiden säilytyspaikka on merkittävä selvästi. 4.5 RAKENNUSTYÖVÄLINEET, KONEET JA LAITTEET Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Koneiden ja nostolaitteiden turvallisuudessa, sijoittamisessa ja käytössä on noudatettava Työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräyksiä. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Hankkeessa ei saa käyttää öljyä vuotavia koneita, autoja tai muita laitteita. Työkoneen osalta vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan myös sen havaittavuus ja siihen liittyvät varoituslaitteet. Koneille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta. Telineet, työtasot ja kulkutiet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttävät Työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräykset. Työmaan sulku- ja varoituslaitteista tulee ilmetä päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero. 4.6 TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET JA MATERIAALIT Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. Työssä ei saa käyttää aineita ja materiaaleja, joista voi olla vaaraa alueen vaikutuspiirissä oleville ihmiselle, eläimille tai rakenteille. Jätevesiviemärien liitostöissä tulee huomioida mahdollinen altistuminen jätevedelle. 4.7 SÄHKÖTURVALLISUUS Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säännökset sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Kaapeleiden ja johtojen asennuksessa noudatetaan niistä annettuja varomääräyksiä ja ohjeita. Milloin käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, on ryhdyttävä erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköalan turvamääräyksissä erikseen määrätään.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 17 (18) Asennustöissä on käytettävä sähkötöihin koulutettuja ja ammattitaitoista työvoimaa. Kaikki asennukset ja kytkennät on koestettava ennen kuin jännite kytketään. Rikkoutuneita tai viallisia kaapeleita ei saa käyttää työmaalla. Rikkoutuneet sähkölaiteet tai kaapelit on korjattava tai poistettava työmaalta. Lämpöä tuottavat sähkölaitteet tulee sijoittaa siten, etteivät ne aiheuta palovaaraa. 4.8 PALOTURVALLISUUS Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisen tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen laadittuja ohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaraa aiheuttavista työvaiheista ja -menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Päätoteuttajan on huolehdittava, että rakennusalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen pelastustiet ovat tiealueen osalta koko ajan ajokunnossa. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 4.9 PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN Työmaapölyn ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä pitää vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melutason ohjearvona noudatetaan VNp:iä 993/92 ja 994/92. Ohjeena on, että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (kello ) 55 db eikä yöohjearvoa (kello ) 50 db. Lisäksi on otettava huomioon Hattulan kunnan järjestyssääntöjen määräykset meluntorjunnan osalta.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 18 (18) 4.11 ERIKOISTYÖT Erikoistöitä (esim. tulityö, räjäytystyö, jännitetyö) tekevillä työtekijöillä pitää olla voimassa olevat luvat niiden suorittamiseen ja päätoteuttajan on vaadittaessa ne esitettävä. Erityisesti räjäytys- ja louhintatyöhön liittyen on päätoteuttajan laadittava erillinen suunnitelma, joka sisältää VNp 644/2011 (Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista) mukaiset tiedot: yleissuunnitelma poistumis- ja pelastautumissuunnitelma työmaan turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja turvallisuutta koskevat kirjalliset ohjeet. Asiakirja on laadittava ennen työn aloittamista. Siitä on tiedotettava työntekijöille ja aliurakoitsijoille ja pidettävä ajan tasalla sekä täydennettävä, jos työmaalla tehdään olennaisia muutoksia. Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen TILAPÄISET LIIKENNJÄRJESTELYT JA TYÖSKENTELY YLEISEN LIIKENTEEN ALUEELLA Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivantotyöt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi. Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöiden turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla estetään ulkopuolisten pääsyy työmaalle. Työmaaliikenteessä käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeudu liikennealueelle. 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS Hankkeessa on noudatettava Hattulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 5.1 TYÖMAAN SUOJAAMINEN Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. Työmaan suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Päätoteuttaja vastaa siitä, että sillat, suoja-aidat, varoitus- ja liikennemerkit sekä ajoradat ja jalkakäytävät ovat sekä työaikana että muina aikoina ympäri vuorokauden toimintakuntoisina käytössä.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja 19 (18) Liikennejärjestelyt toteutetaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja yhteistyössä rakennuttajan kanssa. 5.2 YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Koneiden ja laitteiden käytön sekä asennuksen ja huollon yhteydessä on estettävä öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään. Erityisesti pohjavesialueilla tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisten öljyvahinkojen torjumiseksi työmaalla on oltava palaturvetta öljyvahingon ensitorjuntaan. Polttoainesäiliöt tulee varustaa laponestolla ja suojata ilkivaltaa vastaan. Päätoteuttajan on riittävän usein tehtävä työmaatarkastuksia mahdollisten epäkohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Hyväksynyt: Jani Sillanpää Aluepäällikkö, Ins. AMK, FM Laatinut: Jouni Hyypiä projektipäällikkö, DI

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot