Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015"

Transkriptio

1 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja

2 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA RAKENNUTTAJAN JA PÄÄURAKOITSIJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT TIEDOTTAMINEN JA ILMOITUKSET URAKAN TURVALLISUUSPERIAATTEET JA SÄÄNNÖT TURVALLISUUSASIOIDEN DOKUMENTOINTI PÄÄTOTEUTTAJAN VASTUULLA OLEVA RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN JA HENKILÖTUNNISTEET TILAAJAN VALVONTAOIKEUDET TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET RAKENNUSPAIKKA JA SEN NYKYINEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKENNE LÄHIALUEEN KIINTEISTÖT JA RAKENTEET JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TILA MAAPERÄ JA SÄÄOLOT MUUT OLOSUHTEET RAKENNUSKOHTEEN OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT KUVAUS TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ KOHTEEN TYYPILLISET TURVALLISUUSRISKIT KAIVUTYÖT RÄJÄYTYS- JA LOUHINTATYÖT RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA TURVALLISUUSJOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET TYÖALUEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT HENKILÖSUOJAIMET RAKENNUSTYÖVÄLINEET, - LAITTEET JA KONEET TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET JA MATERIAALIT PALOTURVALLISUUS PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT SÄHKÖTAPATURMAVAARALLISET TYÖT TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TYÖSKENTELY YLEISEN LIIKENTEEN ALUEELLA YMPÄRISTÖN SUOJAUS TYÖMAAN SUOJAAMINEN

3 Turvallisuusasiakirja 3 (15) ja 7.2 YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO

4 Turvallisuusasiakirja 4 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana ja tilaajana on, puhelinvaihde (03) faksi (03) Yhteyshenkilöt: Sopimustekniset asiat Tekninen johtaja Risto Helander sähköposti: puhelin Tekniset asiat Kuntatekniikan mestari Hans Forss sähköposti: puhelin Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin sähköposti: puhelin Rakennuttamistehtävät, valvonta ja turvallisuuskoordinaattori Suunnittelija Rakennuttamistehtäviä, valvontaa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoitaa tilaajan myöhemmin osoittama henkilö. Sähkötöiden osalta valvonnan hoitaa tilaajan myöhemmin määrittelemä henkilö. Ramboll Finland Oy Niemenkatu Lahti Yhteyshenkilö: Kimmo Heiniaho, Reetta Martikainen puh YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA Tämä turvallisuusasiakirja perustuu rakennustyön turvallisuudesta annettuihin säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1199/2005) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sekä muihin rakennustyön turvallisuudesta annettuihin säädöksiin, kuten sähköturvallisuuslakiin (410/1996) ja Vnp:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)

5 Turvallisuusasiakirja 5 (15) ja Tämä turvallisuusasiakirja on laadittu rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten. Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa urakoitsijoille erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Tavanomaiset rakentamisen ongelmat ja riskit pitää päätoteuttajan ottaa jo muuten huomioon. Rakennuskohteen turvallisuudessa noudatetaan sähkö- ja rakennustyöturvallisuudesta annettuja säädöksiä ja ohjeita. Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu-, sopimus- ja rakennusvaiheessa. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan ja päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. Tämä turvallisuusasiakirja täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 2.1 Rakennuttajan ja pääurakoitsijan turvallisuustehtävät Rakennuttajan turvallisuustehtävät: - Työn tilaaja on laatinut rakennuttajan roolissa turvallisuusasiakirjan - Rakennuttaja nimeää rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin (kohta 1.2), jonka tehtävistä on säädetty VNA205/2009 pykälässä 5 - Rakennuttaja nimeää yhteiselle työmaalle päätoteuttajan (VNA 205/ ). - Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttajana toimiva urakoitsija on laatinut VNA 205/ :ssä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Varmistaminen edellyttää, että urakoitsija esittää rakennuttajalle suunnitelmat ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tämän korvaava muu menettely voi olla "nähnyt" -merkintä suunnitelmassa ja merkintä työmaapäiväkirjassa. Vastaavasti menetellään, kun urakoitsija esittää työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot. - Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään pääurakoitsijan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät: - Tätä urakkaa toteuttava pääurakoitsija toimii tässä urakassa päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä. - Laatii turvallisuussuunnitelman ennen töiden aloittamista (kohta 3.1) - Nimeää hankkeelle työturvallisuudesta vastaavan henkilön - Pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä. Tähän luetteloon merkitään kaikkien työmaalla työskentelevien osapuolten ja mahdollisesti kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. - Lisäksi kaikki muut tehtävät, jotka tässä asiakirjassa mainitaan

6 Turvallisuusasiakirja 6 (15) ja 2.2 Tiedottaminen ja ilmoitukset Päätoteuttajan tulee tehdä Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 4 :n mukainen ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Urakkakohde kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen. Lahden toimipaikka Osoite: Askonkatu 9 PL 307, : Kouvolan toimipaikka Osoite: Kouvolankatu Kouvola : : vaihde : virallinen asiointi: työsuojelu: ympäristöluvat: Mikäli räjäytystöitä tehdään, on räjäytystöiden toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsija tekee räjäytysilmoituksen paikalliselle poliisiviranomaiselle sekä ilmoituksen räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta paikalliselle paloviranomaiselle. Työ on toteuttava niin, että n kunnan kaikki työhön liittyvät määräykset huomioidaan. 3. URAKAN TURVALLISUUSPERIAATTEET JA SÄÄNNÖT Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. Työmaalla tulee noudattaa Työturvallisuuslaissa 738/2002 ja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2009) lueteltuja työturvallisuusmääräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla. Urakan urakkaneuvottelussa käydään läpi turvallisuusasiakirjan tiedot ja urakan turvallisuuden kannalta muut oleelliset seikat. Urakoitsijan (päätoteuttajan) velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta ja varmistamisesta myös aliurakoitsijoidensa ja itsenäisten työnsuorittajiensa osalta. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. 3.1 Turvallisuusasioiden dokumentointi Päätoteuttajaksi määritetty urakoitsija ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja urakkaan liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä. Urakoitsijan on dokumen

7 Turvallisuusasiakirja 7 (15) ja toitava lisäksi hankkeella sattuneet liikennevahingot ja työtapaturmat sekä läheltä piti - tapaukset. Edellä mainitut dokumentit lisätään urakan projektipankkiin. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit ja niiden sisältö käydään läpi työmaakokouksissa, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia tai kun on tehty työkohtaisia turvallisuussuunnitelmia. Dokumentaatio on oltava tilaajan tarkastettavissa koko urakan ajan. 3.2 Päätoteuttajan vastuulla oleva rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Päätoteuttaja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa sekä suunnittelussa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Lisäksi on huomioitava, mitä VNa: (205/2009) 10 :ssä mainitaan. Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on aikataulutettava siten, että töiden tai olosuhteiden muutoksista johtuviin häiriöihin on varattu riittävästi pelivaraa. Päätoteuttaja laatii turvallisuussuunnitelman ennen töiden aloittamista. Sisällössä on esitettävä vähintään seuraavat asiat: - työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa - räjäytys- louhinta- ja kaivutyöt - sähköistys ja valaistus - työmaaliikenne - työmenetelmät - koneiden ja laitteiden käyttö - nostot ja siirrot - putoamissuojaukset - työ- ja tukitelineet - suurten rakenteiden asennukset - muottityöt Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva suunnitelma eli työmaasuunnitelma (kohta 6.2) Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta. Päätoteuttajan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan urakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Päätoteuttaja vastaa mahdollisten aliurakoitsijoidensa töiden yhteensovittamisesta. Tarkemmat kirjalliset turvallisuussuunnitelmat- ja ohjeet tulee laatia seuraavista vaarallisista töistä ja työvaiheista - räjäytys, louhinta

8 Turvallisuusasiakirja 8 (15) ja - kaivantotyöt (kohta 5.3) - nostot ja siirrot - työt sähköjohtojen läheisyydessä - liikennejärjestelysuunnitelma (kohta 6.2) Kaikki suunnitelmat esitetään tilaajalle ennen työvaiheiden aloittamista. 3.3 Henkilöstön perehdyttäminen ja henkilötunnisteet Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) on huolehdittava siitä, että jokaisella urakka-alueella työskentelevällä sekä urakoitsijan omalla että alihankkijan työntekijällä on urakka-alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä sekä toimittaa se kuukausittain tiedoksi tilaajalle. Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin. Päätoteuttajan on nimettävä liikennejärjestelyistä vastaava henkilö, jolla on riittävä pätevyys (Tieturva II) kyseiseen tehtävään. Päätoteuttaja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Perehdytyksestä on tehtävä kirjallinen dokumentti työntekijöiden allekirjoituksella varustettuna. 3.4 Tilaajan valvontaoikeudet Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia niissä työkohteissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä. Tilaajan edustajalla on oikeus asettaa määräaika liikenne- tai työturvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. Tilaajan edustajan tai valvojan esille tuoma liikenneturvallisuutta vaarantava puute on korjattava välittömästi, samoin puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille. Liikenteenjärjestelytehtävien ja turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaatimusten laiminlyöntien seuraamukset on esitetty urakkaohjelmassa. 4. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 4.1 Rakennuspaikka ja sen nykyinen kunnallistekniikka Rakennuskohde käsittää n kunnan Vappulanmetsän alueen kadun- ja vesihuollon rakennustyöt. Rakennuskohde sijaitsee n kunnassa, Villähteellä, Vappulantien ja Vihtorintien välisellä maa-alueella

9 Turvallisuusasiakirja 9 (15) ja Rakennuskohde sijaitsee nykyisen asuinalueen keskellä. Urakoitsijan tulee ottaa tämä huomioon suorittaessaan töitä, jotka aiheuttavat vahingonvaaran. Urakkaohjelmassa, rakennustapaselostuksessa sekä työkohtaisissa työselityksissä on esitetty työhön liittyviä järjestys- ja turvallisuusmääräyksiä. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Työkohteessa sijaitsee pien- ja keskijännitelinjoja, maakaapeleita sekä nykyistä vesihuoltoa. Lisätietoja alueella olevista johdoista, putkista ja kaapeleista saa kunnasta ja paikallisilta sähkönjakelu- sekä teleyhtiöiltä. Ennen kaivutöiden aloittamista on pyydettävä kaapelinäyttö sähkö- sekä teleyhtiöiltä. Mahdollisissa kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että kaapelit on tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. 4.2 Liikenne Työalueen välittömässä läheisyydessä on rakennettu asuinalue, jossa on runsaasti jalankulkuliikennettä. Työhön kuuluu mm. liittymien rakentamista (uuden asuinalueen katuliittymät) ja kaivutöitä nykyisellä asuinalueella sekä nykyisen alueen välittömässä läheisyydessä. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei heidän toiminnastaan ole haittaa ja vaaraa alueen jalankulku- tai ajoneuvoliikenteelle.. Ajoradalle ei saa asettaa raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Mikäli tie joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, ilmoitetaan siitä vähintään vuorokautta aikaisemmin tilaajalle ja pelastuslaitokselle. Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä liikennettä kohtuuttomasti haitata. Päätoteuttaja vastaa hankkeen vaikutuspiirissä olevien liikennealueiden puhtaanapidosta siltä osin, kun alue on likaantunut työmaan takia. 4.3 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet ja käytettävissä olevat tila Urakka-alue sijaitsee nykyisen Vappulan asuinalueen keskellä. Käytettävissä oleva työalue on mainittu urakkaohjelmassa. Työt on suunniteltava ja toteutettava käytettävissä olevan tilan edellyttämällä tavalla (kaivannot, liikenne). Työskenneltäessä tie-, katu- ja asuinalueilla on otettava huomioon liikenteen vaatimukset. 4.4 Maaperä ja sääolot Alueesta on tehty maaperätutkimuksia (kairaukset) ja pohjavedenpinnan korkeusaseman tarkkailua. Tehdyistä tutkimuksista saa tietoa rakennustapaselostuksesta ja suunnitelmapiirustuksista. Ennen kaivutyön aloittamista urakoitsijan on otettava selvää maan laadusta ja siihen liittyvistä vaaratekijöistä. Jos maan laadusta johtuvaa sortumavaaraa tai maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida, ei kaivutyötä saa aloittaa, ellei tuentaa tai muuta suojaustoimenpidettä koskevaa suunnitelmaa ole laatinut siihen pätevä henkilö

10 Turvallisuusasiakirja 10 (15) ja Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista päätoteuttajan tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. Rakennustyössä on huomioitava kulloinkin vallitseva sää ja valittava työtavat ja -laitteet sen mukaisesti. Voimakkaiden rankkasateiden tai pitkän sadejakson aikana kaivutyön yhteydessä on tarkasti seurattava maaperän laatua ja käyttäytymistä. 4.5 Muut olosuhteet Ei ole muita merkittäviä olosuhteita. 5. RAKENNUSKOHTEEN OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT 5.1 Kuvaus tehtävistä töistä Hanke käsittää tavanomaista vesihuoltolinjojen ja kadun rakentamista. Johdot, viemärien tarkastuskaivot ja niihin liittyvät varusteet asennetaan kaivamalla tehtyihin kaivantoihin. Asennustyöt tehdään kaivannossa. Työ käsittää myös tavanomaisten maamassojen siirrot, materiaalien kuljetukset sekä työkoneiden kulkemiset ja siirrot johtokaivantojen välittömässä läheisyydessä. Kaivantojen osalta on kiinnitettävä huomioita kaivantojen sortumisvaaran poistamiseen (kaivantojen luiskaus ja tuenta). Kaivualueella sijaitsee varottavia rakenteita ja kohteita (esim. kaapeleita, johtoja ja putkia), jotka on huomioitava työmaan turvallisuudessa. 5.2 Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit Päätoteuttajan on suunnittelussaan otettava huomioon valtioneuvoston asetuksen VNa 205/ :n vaatimukset, sekä tämän asetuksen liitteessä 2 luetteloidut erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa sisältävät työt. Suunnittelu on tehtävä kirjallisessa muodossa. Rakennustyö on muuten olosuhteiltaan tyypillinen kunnallistekniikan kohde. Työlle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat mm: - työntekijöiden liikkuminen liikennöidyillä tiealueilla - kaivin- ja muiden koneiden työskentely ja liikkuminen työkohteessa - räjäytys- ja louhintatyöt - kaivaminen vanhojen kaapeleiden ja johtojen läheisyydessä - asennustyöt kaivannoissa - kaivannon seinien vakavuus ja luhistumisvaara - kivien heitto ja sinkoutuminen. 5.3 Kaivutyöt Rakennustyön suorittaminen edellyttää kaivantoja, joiden mahdollinen tukemistarve ja kuivana pito tulee suunnitella ennakolta. Suunnittelu voidaan tehdä julkaisun "Putkikaivantoohje. RIL perusteella. Kaivutyössä on otettava huomioon valtioneuvoston asetuksen VNa 205/ :n vaatimukset

11 Turvallisuusasiakirja 11 (15) ja Jos kaivumassoja ei kuljeteta välittömästi pois työkohteesta, on ne läjitettävä vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. Myöskään välivarastoitavia massoja ei saa läjittää lähemmäs kaivantoa. Raskasta työmaaliikennettä ei saa olla kahta (2) metriä lähempänä tukematonta kaivannon reunaa. Kaivantojen luiskakaltevuuksia ei saa tehdä jyrkemmiksi kuin suunnitelmassa on esitetty. Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen kaivutöiden ja muiden vastaavien töiden aloittamista otetaan yhteyttä alueella oleviin laitteiden ja johtojen omistajiin ja selvitetään niidensijainti. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että edellä mainitut laitteet ja johdot merkitään ja suojataan asianmukaisesti sekä selvitettävä rakennelmiin liittyvät turvallisuusmääräykset laitteiden tai johtojen omistajan kanssa. Rakennustyön suorittaminen edellyttää vesihuoltokaivannoissa työskentelyä. Maakaivantoihin sisältyy sortumisvaara ja putoamisvaara. Päätoteuttajan on laadittava kaivantosuunnitelma ennen kaivutöihin ryhtymistä. Kaivusuunnitelma tulee olla kirjallinen. Suunnitelman keskeisiä osia ovat kaivannon tuenta ja kuivana pito. Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivina. Suunnitelmassa esitetyistä kaivantojen luiskakaltevuuksista ei saa poiketa ilman hyväksyttyjä suunnitelmia. Poikkeamiset on perusteltava tarvittaessa geoteknisin laskelmin. Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn aikana. Tuenta puretaan siten, että maan liikkuminen kaivannon ympäristössä estyy. Kaivanto täytetään tukien poistamisen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varovasti, ettei kaivanto pääse sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet poistetaan kaivannosta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. Kaivanto on suojattava siten, että ulkopuolisilla ei ole putoamisvaaraa kaivantoon. Kaivantojen suojalaitteina käytetään teräs- tai betonikaiteita, sulkupuomeja tai suoja-aitoja. Suojalaitteet tulee varustaa heijastavalla materiaalilla, lisäksi liikennealueella sulkupylväillä. Suojalaitteiden vähimmäiskorkeus on 1,1 m ja ne on asetettava aukottomasti. Lippusiimoja ja muovinauhoja ei saa käyttää kaivantojen aitaamiseen. 5.4 Räjäytys- ja louhintatyöt Kaikki räjäytettävät kentät on peitettävä asianmukaisella tavalla. Panostuksessa on huomioitava lähellä olevat rakennukset sekä olemassa olevat, säilytettävät rakenteet. Kaikki lähialueella olevat herkät laitteet on selvitettävä ja sovittava asianosaisten kanssa tarvittavista suojauksista vaurioiden ehkäisemiseksi sekä katselmusten suorittamiseksi. Louhintatyöt on suoritettava julkaisun Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeen (410/86) mukaan. Räjäytys- ja louhintatyötä tekevillä on oltava voimassa olevat luvat työn tekemistä varten

12 Turvallisuusasiakirja 12 (15) ja 6. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 6.1 Turvallisuusjohtaminen ja henkilöstön pätevyysvaatimukset Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta yleisjohdosta työmaalla. Tehtävää johtamaan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Päätoteuttajan nimeämä työturvallisuuden vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kaikkien työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden työt on sovitettu yhteen, siten että työturvallisuudelle ja terveydelle ei aiheudu vaaraa. Hänen vastuullaan on osapuolten välinen yhteistoiminta ja tiedonkulku liittyen työturvallisuusasioihin. Työmaajohdolla ja työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava tarvittavat luvat ja pätevyydet, mm.: - Tieturva I - Tieturva II (Liikenteen ohjaus, liikennejärjestelyiden suunnittelu) - Tulityökortti - Vesityökortti (verkostot) Tilaajalla on oikeus antaa työmaata koskevia turvallisuusohjeita ja määräyksiä, joilla päätoteuttajaa velvoitetaan järjestämään työmaahan perehdyttämistä tai töihin liittyvää turvallisuuskoulutusta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat teettämänsä työn ja työntekijöidensä turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tulee nimetä ennen töiden aloittamista vastuunalaiset henkilöt. Päätoteuttaja toimittaa tilaajan edustajalle luettelon hankkeen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen ennen töiden aloittamista ja päivittää luetteloa työn kuluessa. 6.2 Työalueet ja liikennejärjestelyt Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käyttöä koskeva suunnitelma eli työmaasuunnitelma. Lisäksi on laadittava liikennejärjestelysuunnitelma. Molemmat suunnitelmat esitetään tilaajalle ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työkoneiden kuljettajien on kyettävä havaitsemaan työmaalla liikkuvat henkilöt. Työmaalla liikkuvien henkilöiden on varmistettava, että koneiden kuljettajat ovat havainneet heidät. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava Tiehallinnon ohjetta: Liikenne tietyömaalla Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan toteuttajan nimi ja puhelinnumero. 6.3 Henkilösuojaimet Päätoteuttaja huolehtii rakennustyön henkilösuojainten käytöstä. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden

13 Turvallisuusasiakirja 13 (15) ja käyttöön henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki738/2002, Vnp 1407/1993 ja Vnp 205/2009). Kuhunkin työvaiheisiin liittyvien henkilösuojainten valinnan ja käytön tulee perustua asianmukaisiin riskien arviointeihin. Kuitenkin niin, että suojakypärää, huomiovaatetusta ja turvajalkineita on käytettävä aina työmaalla. Varoitusvaatetuksen pitää olla vähintään standardin EN 471 mukaista toisen luokan varoitusvaatetusta. Työmaalla ilmenevistä puutteista henkilösuojainten käytössä annettavista sanktioista on mainittu urakkaohjelmassa. 6.4 Rakennustyövälineet, - laitteet ja koneet Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin. Urakoitsijan on tehtävä koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle lakisääteiset vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset. Havaitut viat tulee korjata heti. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Koneiden ja nostolaitteiden turvallisuudessa, sijoittamisessa ja käytössä on noudatettava Työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräyksiä. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Työkoneen osalta vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan myös sen havaittavuus ja siihen liittyvät varoituslaitteet. Telineet, työtasot ja kulkutiet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttävät Työturvallisuuslain (738/2002) ja Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräykset. 6.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttajan vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. Jätevesiviemäreiden liitostöissä tulee huomioida mahdollinen altistuminen jätevedelle. 6.6 Paloturvallisuus Päätoteuttajan huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisen tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, sekä noudattamaan viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen laadittuja ohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaraa aiheuttavista työvaiheista ja -menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista

14 Turvallisuusasiakirja 14 (15) ja Päätoteuttajan on huolehdittava, että rakennusalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen pelastustiet ovat tiealueen osalta koko ajan ajokunnossa. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 6.7 Pölyn leviämisen estäminen Työmaapölyn ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä pitää vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. 6.8 Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta pääurakoitsijan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melutason ohjearvona noudatetaan VNp:iä 993/92 ja 994/92. Ohjeena on, että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (kello ) 55 db eikä yöohjearvoa (kello ) 50 db. Lisäksi on otettava huomioon n kunnan ympäristönsuojelumääräykset meluntorjunnan osalta. 6.9 Sähkötapaturmavaaralliset työt Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säännökset sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Kun käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, on ryhdyttävä erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköalan turvamääräyksissä erikseen määrätään. Asennustöissä on käytettävä sähkötöihin koulutettuja ja ammattitaitoista työvoimaa. Kaikki asennukset ja kytkennät on koestettava ennen kuin jännite kytketään. Kaapeleiden ja johtojen asennuksessa noudatetaan niistä annettuja varomääräyksiä ja ohjeita. Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömäksi, on se sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tms. Liikuttaessa koneilla näiden läheisyydessä on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen alueella Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti

15 Turvallisuusasiakirja 15 (15) ja Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivantotyöt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi. Päätoteuttaja on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle varaa aiheuttava ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle. Työmaaliikenteessä käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeudu liikennealueelle. 7. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 7.1 Työmaan suojaaminen Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. Päätoteuttaja vastaa siitä, että sillat, suoja-aidat, varoitus- ja liikennemerkit sekä ajoradat ja jalkakäytävät ovat sekä työaikana että muina aikoina ympäri vuorokauden toimintakuntoisina käytössä. Liikennejärjestelyt toteutetaan laadittujen suunnitelmien mukaan sekä yhteistyössä rakennuttajan kanssa. 7.2 Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Koneiden ja laitteiden käytön sekä asennuksen ja huollon yhteydessä on estettävä öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään. Mahdollisten öljyvahinkojen torjumiseksi työmaalla on oltava palaturvetta öljyvahingon ensitorjuntaan. Polttoainesäiliöt tulee varustaa laponestolla ja suojata ilkivaltaa vastaan. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa n kunnasta Rakennuttaja ins. Emilia Lehikoinen, puh ssa Emilia Lehikoinen Rakennuttajainsinööri

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot