Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit"

Transkriptio

1 Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit

2 Sisällys Ohjelmistosuunnittelusta Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokka-attribuutit ja -metodit Metodien suunnittelu Jukka Harju,

3 Ohjelmistosuunnittelu Ohjelmistosuunnittelussa käytetään useita eri prosessimalleja (mm. Rational Unified Process ja extreme Programming) Käytettävästä mallista riippumatta ohjelmistoprosessi sisältää lähes aina seuraavat osat: Vaatimusmäärittely Toiminnallinen määrittely Tekninen suunnittelu Toteutus Testaus Tuotantoonsiirto Ylläpito Jukka Harju,

4 Vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittelyssä kuvataan ohjelmistolle asetettavat vaatimukset eli kuinka ohjelmiston tulee toimia. Vaatimukset saadaan ohjelmiston tilaajalta, joka suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa on useimmiten asiakkaana oleva yritys. Vaatimusmäärittely on korkean tason kuvaus, jota tarkennetaan alemman tason kuvauksissa (mm. toiminnallinen määrittelykuvaus ja suunnittelukuvaus). Esimerkki suorituskykyyn liittyvästä vaatimuksesta web-pohjaiselle järjestelmälle: Järjestelmän tulee pystyä palvelemaan vähintään 1000 yhtäaikaista käyttäjää alle 2 sekunnin vasteajoilla. Jukka Harju,

5 Toiminnallinen määrittely Toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan kaikki järjestelmän toteuttamat toiminnot ja liitännät järjestelmän ulkopuolelle. Toiminnallisen määrittelyn tuloksena syntyy määrittelydokumentti, joka kuvaa mitä järjestelmällä voi tehdä ja miten käyttäjä voi järjestelmää käyttää. Toiminnallinen määrittely ei ota kantaa siihen miten toiminnot tulee toteuttaa. Määrittelyn tulisi olla niin kattava, että seuraavissa vaiheissa ei ole enää epäselvää miten ohjelman tulee toimia eri tilanteissa. Tähän ei kuitenkaan käytännössä koskaan päästä. Toiminnallisessa määrittelyssä voidaan kuvata esimerkiksi webkäyttöliittymän eri näytöt ja näytöillä olevat komponentit. Määrittelydokumentin tulee sisältää tällöin sekä sanalliset että graafiset kuvaukset ko näytöistä. Jukka Harju,

6 Tekninen suunnittelu Teknisen suunnittelu tarkoituksena on kuvata ohjelmiston tekninen arkkitehtuuri. Suunnittelussa kuvataan kuinka ohjelma suorittaa toiminnallisessa määrittelyssä kuvatut toiminnot. Suunnittelukuvauksesta ilmenee kuinka ongelma voidaan jakaa pienempiin, hallittavan kokoisiin osiin ja mitä kukin osa tekee. Olio-orientoinut suunnittelukuvaus kertoo mitä luokkia ja olioita tarvitaan ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet. Sisältää mm. käytettyjen ohjelmistokomponenttien (luokkien) kuvaukset, niiden keskinäisten riippuvuuksien kuvaukset, tietovaraston kuvauksen jne. Kuvaus koostuu eri tasoista, esim. ohjelmataso, luokkataso, metoditaso. Kaikkein alimman tason osat kuvaukseen saa tuotettua esim. javadocista. Jukka Harju,

7 Toteutus Toteutuksessa toteutetaan suunnittelukuvauksen mukainen lähdekoodi. Aloittelevat ohjelmoijat luulevat usein, että toteutus on ohjelmistoprosessin ydin, mutta itse asiassa sen tulisi olla vähiten luovuutta vaativa kohta. Lähes kaikki tärkeät päätökset tehdään jo vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun aikana. Toteutuksen tulisi keskittyä ohjelmoinnin yksityiskohtiin, tyyliin (JCC) ja dokumentointiin (javadoc). Tuloksena on suoritettava ohjelmisto, joka yleensä kuitenkin sisältää suhteellisen paljon toiminnallisia virheitä. Jukka Harju,

8 Testaus Testauksessa yritetään varmistaa, että ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Testauksessa yritetään löytää virheitä. Koko ohjelma tulee aina testata huolella. Testaus ei todista ohjelman toimivan oikein vaan todistetuksi tulee ainoastaan se, että ohjelma sisältää virheitä. Virheitä löytyy toteutuksen huolellisuudesta riippumatta lähes kaikista ohjelmistoista. Debuggaus on löydettyjen virheiden alkuperän etsimistä ja virheiden korjaamista. Jukka Harju,

9 Tuotantoonsiirto Tuotantoonsiirrossa testattu ja toimivaksi todettu ohjelmisto asennetaan toimintaan tuotantoympäristöön. Tuotantoonsiirtoon liittyy usein mm. laitteiston asennus ja valmistelu, tietoliikenneyhteyksien valmistelu ja käyttäjien kouluttaminen. Jukka Harju,

10 Ylläpito Ylläpito sisältää toimenpiteet, joita ohjelmistolle tarvitsee tuotantoonsiirron jälkeen tehdä, jotta asiakas olisi tyytyväinen ohjelmistoon. Laadukkaastikin ohjelmistosta löytyy useimmiten tuotantoonsiirron jälkeenkin pieniä virheitä, jotka tulee korjata. Käyttäjille tulee uusia tarpeita, joten ohjelmistoon on lisättävä uusia ominaisuuksia. Jukka Harju,

11 Aina edellä kuvattu ei ole niin ongelmatonta Jukka Harju, lähde:

12 Sisällys Ohjelmistosuunnittelusta Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokka-attribuutit ja -metodit Metodien suunnittelu Jukka Harju,

13 Tarvittavien luokkien tunnistaminen Oliosuunnittelun tärkein tehtävä on määritellä ohjelmistossa tarvittavat luokat ja oliot sekä niiden väliset yhteydet. Luokat voivat olla Javan valmisluokkia, vapaasti saatavia Javan ulkopuolisia valmisluokkia (ns. 3rd party -luokkia), omia aiemmin tehtyjä luokkia tai täysin uusia. Eräs tapa tunnistaa mahdollisesti tarvittavat luokat on vaatimusmäärittelyn apuna käyttäminen. Oliot esiintyvät vaatimusmäärittelyssä useimmiten substantiiveina ja metodit verbeinä. Jukka Harju,

14 Tarvittavien luokkien tunnistaminen Osa vaatimusmäärittelystä: Ohjelman tulee tuottaa asiakkaalle lähetettävä lasku. Lasku tulee kirjoittaa tekstitiedostoon. Lasku sisältää: 1. Myyjän nimen ja osoitteen 2. laskutuspäivän 3. Asiakkaan nimen ja osoitteen 4. Laskun identifioivan laskunumeron 5. Viitenumeron 6. Tilinumeron, jolle lasku maksetaan 7. Laskun muodostamisessa käytetyn tuntihinnan 8. Kaikki virheilmoitukset kirjoitetaan lokitiedostoon. Kaikista substantiiveista ei kuitenkaan tule luokkaa / oliota lopullisessa ratkaisussa! Jukka Harju,

15 Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokka edustaa joukkoa samankaltaisia olioita. Luokat tulisi nimetä yksikkömuodossa olevilla substantiiveilla: Oppilas Osoite Viitenumero Poikkeuksiakin tietysti löytyy (esim. Tiedostotyokalut). Jukka Harju,

16 Tarvittavien luokkien tunnistaminen Joskus on vaikea päättää tarvitaanko asian esittämiseen erillinen luokka. Esimerkiksi asiakkaan osoite voidaan esittää useampana erillisenä attribuuttina tai yhtenä Osoitetyyppisenä attribuuttina. Pääsääntönä on välttää kovin monimutkaisten luokkien tekemistä. Tällaiset luokat tulee pilkkoa useampaan pienempään luokkaan. Jukka Harju,

17 Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokissa halutaan esittää tarvittava määrä yksityiskohtia. Esimerkiksi jokaista kulkuneuvoa kuvaamaan ei välttämättä tarvita omaa luokkaa, vaan voidaan käyttää yleisempää Kulkuneuvoluokkaa tarvittavin attribuutein. Tällöin Kulkuneuvo-luokan attribuuttina voi olla nimi, joka kertoo mikä laite on kyseessä. Esimerkiksi luokkien Auto, Moottoripyora ja Polkupyora sijaan saattaisi riittää luokka Kulkuneuvo, jolla voisi olla vaikkapa attribuutit nimi, kayttoonottovuosi ja omistaja. Jukka Harju,

18 Tarvittavien metodien tunnistaminen Jokainen ohjelmassa suoritettava toiminto täytyy toteuttaa jonkin luokan metodina. Metodit nimetään käyttäen verbejä, esimerkiksi haeviitenumero, lasketarkiste. Suunnittelun alkuvaiheessa riittää tunnistaa kunkin luokan tärkeimmät tehtävät. Jukka Harju,

19 Sisällys Ohjelmistosuunnittelusta Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokka-attribuutit ja -metodit Metodien suunnittelu Jukka Harju,

20 Luokka-attribuutit ja -metodit Luokkametodia voidaan kutsua ilman yhtäkään oliota suoraan luokan nimen kautta. Esimerkiksi Javan Math-luokan metodit ovat luokkametodeja: double logaritmi = Math.log(2); Myös attribuutit voivat olla luokka-attribuutteja, tällainen on esimerkiksi Javan System-luokan outattribuutti: System.out.println("Kone on kaapattu Kuubaan"); Suunnittelun eräs vaihe on määritellä tuleeko attribuutin olla oliokohtainen vai luokka-attribuutti. Jukka Harju,

21 static-avainsana Luokka-attribuutit ja luokkametodit määritellään staticavainsanaa käyttäen. static-avainsana määrittelee metodin tai attribuutin luokkakohtaiseksi (ei oliokohtaiseksi). Esimerkiksi. //luokka-attibuutti private static double tuntilaskutus; //luokkametodi public static double laskesumma(int a, int b) { return a + b; } Jukka Harju,

22 Luokka-attribuutti Yleensä jokainen olio attribuutteineen sijaitsee omalla muistialueellaan. Luokka-attribuutista on kuitenkin olemassa vain yksi kopio, joka on yhteinen kaikille olioille. Luokka-attribuutti luodaan kun luokkaan viitataan ensimmäisen kerran. Luokka-attribuutin arvon muutos näkyy kaikille ko. luokan olioille. Jukka Harju,

23 Luokka-attribuutti Luokka-attribuutti ei tule alustaa konstruktorissa, sillä tällöin luokka-attribuutille asetetaan aina oletusarvo uuden olion luonnin yhteydessä. Luokka-attribuutti voidaan alustaa staattisessa alustuslohkossa. Staattinen alustuslohko sijoitetaan luokassa heti attribuuttien jälkeen. Esimerkki. private static final double TUNTILASKUTUS; static { TUNTILASKUTUS = 125.0; } Luokka-attribuutteja käsittelevien get- ja set-metodien tulee olla luokkametodeja. Jukka Harju,

24 Luokkametodi public class Laskin { public static long korotapotenssiin(int kantaluku, int eksponentti) { long tulos = kantaluku; for(int i=0; i < eksponentti; i++) { tulos = tulos * kantaluku; } return tulos; } } Koska metodi potenssi on luokkametodi, voidaan sitä kutsua seuraavasti (vrt. Math-luokka): long tulos = Laskin.korotaPotenssiin(5,3); Jukka Harju,

25 Luokka-attribuutit ja -metodit main-metodi on aina luokkametodi (ns. staattinen metodi). Java-kääntäjä kutsuu sitä luomatta yhtään oliota. Luokkametodeista ei voida viitata oliokohtaisiin attribuutteihin (ilmentymäattribuutteihin), koska käytettävissä ei ole yhtään olioviittausta (luokkametodia ei kutsuta viittausmuuttujan kautta). Luokkametodista voidaan kuitenkin käyttää luokkaattribuutteja ja paikallisia muuttujia. Koodissa luokka-attribuutit kirjoitetaan aina ennen ilmentymäattribuutteja. Jukka Harju,

26 Luokka-attribuutit ja -metodit import java.io.file; import java.io.ioexception; import java.util.scanner; import java.util.logging.level; /** * Laskutus-sovelluksen viitenumerokäsittelymetodit * sisältävä luokkakirjasto. Jukka Juslin, Jukka Harju */ public class Viitenumero { /** * Palauttaa seuraavan käyttämättömän viitenumeron ja * päivittää sen tiedostoon viite.txt. viitenumero */ public static String haeviitenumero() { //selvitetään seuraava käyttämätön viitenumero long seuraava; seuraava = viimeinenkaytettyviitenumero() + 1; //päivitetään viitenumero takaisiin tiedostoon try { TiedostoTyokalut.kirjoita( String.valueOf(seuraava), "viite.txt"); } catch (IOException ex) { TiedostoTyokalut.logger.log( Level.SEVERE, "Viimeisintä viitenumeroa ei pystytty " + "päivittämään viite.txt-tiedostoon"); } int eheys = lasketarkiste(seuraava + ""); String viitenumero = seuraava + "" + eheys; Kirjan Laskutus-ohjelma sisältää Viitenumero-luokan (s.78), jossa on luokkametodi haeviitenumero. Metodi hakee tiedostosta viimeksi käytetyn perusviitenumeron ja selvittää seuraavan käyttämättömän. Metodi myös päivittää viimeisimmän käytetyn viitenumeron. Metodin käyttää apuna saman luokan luokkametodeja viimeinenkaytettyviitenumero ja lasketarkiste sekä TiedostoTyokalut-luokan luokkametodia kirjoita. } return viitenumero; Jukka Harju,

27 this-avainsana this-avainsana viittaa olioon itseensä. Metodin sisällä käytettynä this-avainsana siis viittaa olioon, jolle metodi suoritetaan. Esimerkiksi kutsuttaessa oliolle metodia setetunimi: oppilas1.setetunimi("anna"); oppilas2.setetunimi("jussi"); Ensimmäisessä kutsussa setetunimi-metodissa käytetty this-avainsana viittaa samaan olioon kuin oppilas1-viittausmuuttuja, toisessa samaan olioon kuin oppilas2-viittausmuuttuja. this-avainsana ei ole käytettävissä luokkametodeissa, miksi? Jukka Harju,

28 this-avainsana this-avainsanalla voidaan erottaa attribuutti ja samanniminen paikallinen muuttuja toisistaan. Esimerkiksi setetunimi-metodissa: public void setetunimi(string etunimi) { if(etunimi!= null && etunimi.length() > 0) { this.etunimi = etunimi; } else { System.out.println("Etunimi ei saa olla tyhjä!"); } } Jukka Harju,

29 Sisällys Ohjelmistosuunnittelusta Tarvittavien luokkien tunnistaminen Luokka-attribuutit ja -metodit Metodien suunnitteleminen Jukka Harju,

30 Metodien suunnitteleminen J. G. Brookshear: "Algoritmi on äärellinen joukko täsmällisiä, suoritettavissa olevia ohjeita, jotka ohjaavat päättyvää tehtävän suoritusta." Esimerkiksi viitenumeron tarkisteen laskeminen: Viitenumerossa on aina tarkiste. Se lasketaan seuraavasti: Perusviitetiedoksi valitun luvun (esim. asiakas- tai laskunumeron) numerot kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3,1. Tulot lasketaan yhteen, ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Erotus on tarkiste, joka merkitään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkiste on 0. (http://www.pankkiyhdistys.fi/sisalto/upload/pdf/viitenumero.pdf) Jokainen metodi toteuttaa jonkin algoritmin. Algoritmin ei tarvitse olla "monimutkainen". Algoritmi voidaan kirjoittaa suunnitteluvaiheessa pseudokoodina, joka on yhdistelmä Java-lauseita ja suomea. Algoritmi voidaan kuvata myös UML-toimintokaaviona. Jukka Harju,

31 Metodin osittaminen Metodin tulee olla suhteellisen lyhyt looginen kokonaisuus. Näin koodi säilyy helpompana lukea. Pitkä metodi tulee pilkkoa useaan pienempään metodiin. public-tyyppinen metodi voi kutsua private-tyyppisiä (apu)metodeja toiminnon suorittamiseksi. Apumetodit voivat käyttää edelleen toisia apumetodeja. Jukka Harju,

32 Metodin osittaminen Tarkastellaan esimerkkinä kirjan Laskutus-ohjelman Viitenumero-luokan metodia haeviitenumero. Metodi toteutus sisältää seuraavat toiminnot: 1. viimeisimmän käytetyn viitenumeron perusviitteen hakeminen tiedostosta 2. haetun arvon kasvattaminen yhdellä 3. kasvatetun perusviitteen kirjoittaminen takaisin tiedostoon 4. tarkisteen laskeminen perusviitteelle 5. perusviitteen ja tarkisteen yhdistäminen 6. tuloksen palauttaminen Jukka Harju,

33 Metodin osittaminen Kokonaisuudessaan seuraavan käyttämättömän viitenumeron muodostaminen on liian laaja toimenpide suoritettavaksi yhdessä metodissa. Etsitään sopiva tapa jakaa ratkaisu osiin: toteutetaan viimeisimmän käytetyn perusviitteen hakeminen suojatussa viimeinenkaytettyviitenumero-metodissa. toteutetaan perusviitteen päivitys tiedostoon TiedostoTyokalut-luokan metodin kirjoita-avulla. Toteutetaan tarkisteen laskenta suojatussa lasketarkiste-metodissa. Jukka Harju,

34 Metodin osittaminen Katso Viitenumero.java (sivu 78) UML-luokkakaaviossa attribuutin ja metodin näkyvyyden kuvaamisessa käytetään "+"- ja "-"-merkkejä. Julkisia komponentteja merkitään "+"-merkillä. Suojattuja komponentteja merkitään "-"-merkillä. Luokkakohtaisten komponenttien nimet esitetään alleviivattuina. Jukka Harju,

35 Laskutus-ohjelma: UML-luokkakaavio Jukka Harju,

36 Kertaus: Olion välittäminen parametrina Javassa parametrit välitetään aina arvoparametreina. Todellisena parametrina annettu (muuttujan) arvo kopioidaan metodille määritellyn paikallisen parametrimuuttujan alkuarvoksi. Parametrien välityksessä tapahtuu siis sijoittamista. Kun viittaus olioon välitetään parametrina, viittaavat sekä alkuperäinen viittausmuuttuja, että parametrimuuttuja samaan olioon. Jukka Harju,

37 Kertaus: Olion välittäminen parametrina Kun olio välitetään parametrina, näkyy kutsutussa metodissa olion tietosisältöön tehty muutos kutsuneessa metodissa ilman paluuarvon välittämistä. Alkeistietotyyppisille muuttujille tehdyt muutokset eivät näy kutsuneelle metodille, vaan tällöin on aina käytettävä paluuarvon välittämistä. Jukka Harju,

38 Metodin kuormittaminen Metodin kuormittaminen tarkoittaa saman metodinimen käyttämistä useammassa kuin yhdessä metodin määrittelyssä. Kuormitetun metodin tapauksessa pelkkä metodin nimi ei riitä kertomaan mitä metodia halutaan kutsua. Metodin signatuuri tarkoittaa metodin nimen ja parametrien yhdistelmää. Jokaisen (myös kuormitetun) metodin signatuurin täytyy olla uniikki. Kääntäjä päättää parametrien perusteella mitä kuormitetun metodin versiota kutsutaan. Jukka Harju,

39 Metodin kuormittaminen Kutsu kirjoita( jotain, tiedosto.txt ); ohjautuu ao metodeista, ensimmäiselle, miksi? public static void kirjoita(string teksti, String tiedosto) {... } public static void kirjoita(stringbuffer teksti, String tiedosto) {... } Jukka Harju,

40 Metodin kuormittaminen Java-APIsta havaitaan, että esimerkiksi String-luokan println-metodi on kuormitettu: println(string s) println(int i) println(double d) jne. Seuraavilla komennoilla voidaan kutsua näistä kahta eri versiota: System.out.println("Tulostetaan Merkkijono"); System.out.println(summa); Jukka Harju,

41 Metodin kuormittaminen Metodin paluuarvo ei kuulu metodin signatuuriin. Kuormitetut metodit eivät siis voi erota pelkästään paluuarvon tietotyypin osalta. Myös konstruktoreja voidaan kuormittaa: Oletuskonstruktori Erilaiset parametrilliset konstruktorit Jukka Harju,

Mikä yhteyssuhde on?

Mikä yhteyssuhde on? 1 Yhteyssuhde Mikä yhteyssuhde on? Yhteyssuhde Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä yhteyssuhde on? Tili - : String - : double * 1 Asiakas - hetu: String - : String

Lisätiedot

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen Sisällys 6. Metodit Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit).. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.1 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen Oliot viestivät

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa 812341A Olio-ohjelmointi 2106 Peruskäsitteet jatkoa Luokkakohtaiset piirteet n Yhteisiä kaikille saman luokan olioille n Liittyvät luokkaan, eivät yksittäiseen olioon n Kaikki ko. luokan oliot voivat käyttää

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

on ohjelmoijan itse tekemä tietotyyppi, joka kuvaa käsitettä

on ohjelmoijan itse tekemä tietotyyppi, joka kuvaa käsitettä LUOKAN MÄÄRITTELY Luokka, mitä se sisältää Luokan määrittely Olion ominaisuudet eli attribuutit Olion metodit Olion muodostimet ja luonti Olion tuhoutuminen Metodin kutsu luokan ulkopuolelta Olion kopioiminen

Lisätiedot

Oliot viestivät metodeja kutsuen

Oliot viestivät metodeja kutsuen 6. Metodit 6.1 Sisällys Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit). Rakentajat. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

public static void main (String [] args)

public static void main (String [] args) HAAGA-HELIA OHJELMOINTI 1(5) OHJELMALUOKKA Ohjelma-luokan käynnistää public static void main (String [] args) main-metodiin voi koodata 1. ohjelman logiikan tai 2. luoda ohjelma-olion ja kutsua metodia,

Lisätiedot

1. Omat operaatiot 1.1

1. Omat operaatiot 1.1 1. Omat operaatiot 1.1 Sisällys Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,...

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,... Java-API, rajapinnat, r poikkeukset, UML,... Janne Käki 12.10.2006 Keskeisimmät Java-API:n pakkaukset API = Application Programming Interface eli sovellusohjelmointirajapinta (!) pakkaus (engl. package)

Lisätiedot

7. Oliot ja viitteet 7.1

7. Oliot ja viitteet 7.1 7. Oliot ja viitteet 7.1 Sisällys Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden sijoitus. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona. Viite metodin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1

19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1 19. Olio-ohjelmointia Javalla 19.1 Sisällys Olioiden esittely ja alustus. Metodit Yleistä metodeista. Mihin metodeja tarvitaan? Metodien määrittely. Omat metodit: nimeäminen, paikka, kutsuminen, parametrit

Lisätiedot

KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY

KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY KOHDELUOKAN MÄÄRITTELY Kohdeluokka, mitä se sisältää Luokan määrittely Olion ominaisuudet eli attribuutit Olion metodit Olion luonti Olion tuhoutuminen Metodin kutsu luokan ulkopuolelta Taulukon alkiona

Lisätiedot

YHTEYSSUHDE (assosiation)

YHTEYSSUHDE (assosiation) YHTEYSSUHDE (assosiation) -Mikä on yhteyssuhde? -Miten toteutan yhteyssuhteen? 1 Mikä on yhteyssuhde? Yhteyssuhde kuvaa kahden olion välistä suhdetta: Esim. Auto Henkilö, omistussuhde Tili Asiakas, omistussuhde

Lisätiedot

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä Sisälls 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen.. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. Muuttumattomat ja muuttuvat merkkijonot.

Lisätiedot

Luokan sisällä on lista

Luokan sisällä on lista 1 Luokan sisällä on lista Luokan sisällä lista Listan sisältävä luokka Konstruktorit get-metodi Lista muissa metodeissa addxx-metodi Yksinkertainen pääohjelma Kertauksen List-luokan metodeja 1 Luokan sisällä

Lisätiedot

Luokan muodostimet (Constructors)

Luokan muodostimet (Constructors) Mikä on muodostin? Luokan muodostimet (Constructors) Millaisia muodostimia on? Oletusmuodostin (Default Constructor) Parametrillinen muodostin Kopiointimuodostin (Copy Constructor) this-muuttuja Miten

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004 Vertailulauseet Ehtolausekkeet Ehdot, valintalausekkeet Boolean-algebra == yhtäsuuruus!= erisuuruus < pienempi suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri Esimerkkejä: int i=7; int j=10;

Lisätiedot

Metodit Arvotyyppi. Metodit Arvotyyppi. Metodit Parametrit. Metodit Parametrit. Metodit Kuormittaminen. Metodit Kuormittaminen. Javan perusteet

Metodit Arvotyyppi. Metodit Arvotyyppi. Metodit Parametrit. Metodit Parametrit. Metodit Kuormittaminen. Metodit Kuormittaminen. Javan perusteet Metodit Arvotyyppi Ellei metodi palauta arvoa, sen arvotyyppi on void Tällöin return; -lauseke ei ole metodissa pakollinen, vaikka sen käyttö on sallittua Metodi voi palauttaa alkeistyypin tai olion Tällöin

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Pakkaukset ja määreet Pakkaukset ja määreet Toisiinsa liittyvät luokkatiedostot voidaan koota pakkauksiksi. Luo hierarkiaa ja järjestystä ohjelmistotuotteeseen.

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 26. Tiedostot 26.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja

Lisätiedot

Periytyminen (inheritance)

Periytyminen (inheritance) 1 Periytyminen (inheritance) Mitä periytyminen on? Yli- ja aliluokka Konstruktorit Get- ja set-metodi Muut metodit tostring Yksinkertainen pääohjelma 1 Mitä periytyminen on? Periytymisen avulla olemassa

Lisätiedot

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance)

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance) Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys Periytyminen (inheritance) Näkyvyys (visibility) Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 13.10.2000 E. Hyvönen: Java Osa

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys)

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) 1(37) PERIYTYMINEN (inheritance) YLILUOKKA (superclass) ALILUOKKA (subclass) A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) B) on käsitteiden

Lisätiedot

20. Javan omat luokat 20.1

20. Javan omat luokat 20.1 20. Javan omat luokat 20.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang Sisällys 20. Javan omat luokat Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.1 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Java ja grafiikka. Ville Sundberg 12.12.2007

Java ja grafiikka. Ville Sundberg 12.12.2007 Java ja grafiikka Ville Sundberg 12.12.2007 What happen Viritetty JPanel Graphics ja Graphics2D ImageIO ja BufferedImage Animaatio ja ajastus Optimoinnista Kehykset import javax.swing.jframe; public class

Lisätiedot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 15. Lohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.1 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

Luokat ja oliot. Ville Sundberg

Luokat ja oliot. Ville Sundberg Luokat ja oliot Ville Sundberg 12.9.2007 Maailma on täynnä olioita Myös tietokoneohjelmat koostuvat olioista Σ Ο ω Μ ς υ φ Ϊ Φ Θ ψ Љ Є Ύ χ Й Mikä on olio? Tietokoneohjelman rakennuspalikka Oliolla on kaksi

Lisätiedot

Poikkeustenkäsittely

Poikkeustenkäsittely 1 Poikkeustenkäsittely Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeuksen käsitteleminen Poikkeusluokkien hierarkia Poikkeuksen heittäminen 1 Mitä poikkeustenkäsittely tarkoittaa? Poikkeus (Exception) on

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe 18.6.2014 Kirjoita jokaiseen konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, nimi, TMC-tunnus ja opiskelijanumero tai henkilötunnus. Vastaukset palautetaan tehtäväkohtaisiin

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Tietorakenteet. JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita. Sisällys. Merkkijonot (String) Luokka String. Metodeja (public)

Tietorakenteet. JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita. Sisällys. Merkkijonot (String) Luokka String. Metodeja (public) Tietorakenteet JAVA-OHJELMOINTI Osa 5: Tietorakenteita Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Olioita ja tietoja voidaan organisoida määrämuotoisiksi tietorakenteiksi Hyödyllisiä

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä 2016 IX Olioiden välisistä yhteyksistä Sisältö 1. Johdanto 2. Kytkentä 3. Koheesio 4. Näkyvyydestä 2 Johdanto n Ohjelmassa syntyy kytkentöjä olioiden välille Toivottuja ja epätoivottuja n Näkyvyys vaikuttaa

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

UML ja luokkien väliset suhteet

UML ja luokkien väliset suhteet UML ja luokkien väliset suhteet -Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla -Yhteyssuhde ja koostumussuhde 1 Luokan kuvaaminen UML-tekniikalla : Luokka - attribuutti1 : tietotyyppi # attribuutti2 : tietotyyppi

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 6. Tiedostot 6.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja voidaan

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 Sisällys Yleistä. Oliot ja luokat. Attribuutit. Olioiden esittely ja alustus. Rakentajat. Olion operaation kutsuminen. 2.2 Yleistä Olio-ohjelmointia käsitellään hyvin

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelmakutsu laskureita varten. 2. Laskurin luominen. Muilla kielillä: English Suomi

Pong-peli, vaihe Aliohjelmakutsu laskureita varten. 2. Laskurin luominen. Muilla kielillä: English Suomi Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 7 Tässä vaiheessa lisäämme peliin pistelaskun. Pong-pelissä pelaaja saa pisteen kun pallo ohittaa toisen pelaajan mailan. 1. Aliohjelmakutsu laskureita varten

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta Tausta Rectangle - length : double - width : double + Rectangle() + Rectangle(len : double, wid : double) + setlength(len :

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala

C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala bool(*)(int) Tarve Tarve välittää kirjastolle/funktiolle toiminnallisuutta Callback-funktiot Virhekäsittely Käyttöliittymät Geneeristen kirjastojen räätälöinti STL:n

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely Olio-ohjelmointi 2016 Virhetilanteiden käsittely Poikkeustilanteet n Java-järjestelmässä voidaan ottaa kiinni ohjelman suoritusaikana tapahtuvia virhetilanteita, joita ei saada kiinni tavanomaisilla ohjausrakenteilla

Lisätiedot

Vahva koostumussuhde (Composition)

Vahva koostumussuhde (Composition) Vahva koostumussuhde (Composition) - Mitä vahva koostumsusuhde tarkoittaa? - Vahva koostumussuhde vs. yhteyssuhde - Miten toteutan vahvan koostumussuhteen? - Muodostimet - Set ja get-metodit - tostring-metodi

Lisätiedot

1. Kun käyttäjä antaa nollan, niin ei tulosteta enää tuloa 2. Hyväksy käyttäjältä luku vain joltain tietyltä väliltä (esim tai )

1. Kun käyttäjä antaa nollan, niin ei tulosteta enää tuloa 2. Hyväksy käyttäjältä luku vain joltain tietyltä väliltä (esim tai ) Tehtävä do while + Viikko 1 Tehtävä 27. Salasana (MOOC) Viikko 1 Tehtävä 28. Lämpötilat (MOOC) Tehdään ohjelma, joka kysyy käyttäjältä lukua. Luku kerrotaan aina seuraavalla käyttäjän antamalla luvulla

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan soveltamista List-luokan metodeja Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan metodeja List-luokan

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Monipuolinen esimerkki

Monipuolinen esimerkki Monipuolinen esimerkki Lopuksi monipuolinen esimerkki, jossa ohjelmisto koostuu pääohjelmasta ja kahdesta aliohjelmasta, joista toinen on proseduuri ja toinen funktio. Funktio Sqrt(int n): int Sqrt(int

Lisätiedot

Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat:

Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat: 1. Luokan jäsenet Luokassa määriteltävät jäsenet ovat pääasiassa tietojäseniä tai aliohjelmajäseniä. Luokan määrittelyyn liittyvät varatut sanat: class luokan_nimi tyypit: enum, struct, class, typedef

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015)

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) 58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Harjoitus 2 (14. 18.9.2015) Huom. Sinun on tehtävä vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla. 1. Erään algoritmin suoritus vie 1 ms, kun syötteen

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Poikkeukset Poikkeuksella tarkoitetaan yllättävää ajonaikaista tilannetta, joka

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet String-merkkijonoluokka 1 Ohjelmointikielten merkkijonot Merkkijonot ja niiden käsittely on välttämätöntä ohjelmoinnissa Valitettavasti ohjelmointikielten tekijät eivät tätä ole ottaneet

Lisätiedot

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 11. Luokka Opetellaan seuraavaksi, miten omia luokkia kirjoitetaan. Aikaisemmin olikin jo esillä, että luokka on tietorakenne, joka sisältää sekä tiedot (attribuutit) että niitä käsittelevät aliohjelmat

Lisätiedot

Osion kaksi kertaus. Jukka Juslin. Jukka Juslin

Osion kaksi kertaus. Jukka Juslin. Jukka Juslin Osion kaksi kertaus Jukka Juslin Sisältö Taulukot ja Stringit Luokkien kirjoittaminen Oletusmuodostin UML Taulukot Taulukot luodaan Java-kielessä seuraavanlaisesti: int [] arvosanat = {1,2,3,4,5}; Taulukon

Lisätiedot

Ehto- ja toistolauseet

Ehto- ja toistolauseet Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden

Lisätiedot

TyontekijaOhjelma. +main() (käyttää) + = public - = private

TyontekijaOhjelma. +main() (käyttää) + = public - = private 1 (6) OPPIMISTEHTÄVÄT 11 (opetusviikko 15) Periytyminen, Rajapinta, Kertaus 1) Periytyminen: Periytä Henkilo-luokasta Tyontekija-aliluokka. Tyontekija-luokalla on attribuutti tuntipalkka (desimaaliluku).

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2009 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-kehitysympäristö Java-ohjelma ja luokka

Lisätiedot

5/20: Algoritmirakenteita III

5/20: Algoritmirakenteita III Ohjelmointi 1 / syksy 2007 5/20: Algoritmirakenteita III Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/17 Tämän

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

private TreeMap nimella; private TreeMap numerolla;

private TreeMap<String, Opiskelija> nimella; private TreeMap<String, Opiskelija> numerolla; Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja 1. Opiskelijarekisteri-luokka saadaan toteutetuksi käyttämällä kahta tasapainotettua binäärihakupuuta. Toisen binäärihakupuun avaimina pidetään opiskelijoiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 12.4.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 12.4.2010 1 / 34 Graafiset käyttöliittymät Tähän asti kirjoitetuissa ohjelmissa on ollut tekstipohjainen käyttöliittymä.

Lisätiedot

Taulukoiden käsittely Javalla

Taulukoiden käsittely Javalla 1 Taulukoiden käsittely Javalla Mikä taulukko on? Taulukon syntaksi Merkkijonotaulukko Lukutaulukko Taulukon kopiointi 1 Mikä taulukko on? Taulukko on rakenne, minne saadaan talteen usea saman tyyppinen

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus?

11. oppitunti III. Viittaukset. Osa. Mikä on viittaus? Osa III 11. oppitunti Viittaukset Kahdessa viime luvussa opit käyttämään osoittimia kohteiden käsittelyyn vapaalla muistialueella sekä viittaamaan noihin kohteisiin epäsuorasti. Tässä luvussa käsiteltävät

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 1. Algoritmeista 1.1 Algoritmin käsite Algoritmi keskeinen laskennassa Määrittelee prosessin, joka suorittaa annetun tehtävän Esimerkiksi Nimien järjestäminen aakkosjärjestykseen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot