Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 30 Parikkalan rajanylityspaikka - tilannekatsaus Talonmiehen toimen vakinaistaminen Jätettyjen aloitteiden käsittely Lausunnon antaminen ympäristölupahakemukseen - Mty Neuvonen 59 Hannu ja Oskari 34 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe - kaavaehdotus Tilojen vuokraaminen Eksotelle Anomus tontin vuokra-ajan pidentämiseksi Rivitalotontin ja sillä olevan rakennuksen myyminen Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Rinnetalo Keskushallinnon riskikartoitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat Määräalan vuokraaminen Koirniemestä - Aqua Finland EU Ltd Kuntien kannanotto sote-lakiesitykseen 74

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Sinkkonen Sami jäsen Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Huuskonen Vesa kunnanjohtaja, esittelijä Laukkanen Marjatta hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Ritola-Grahn Aune elinkeinojohtaja 30 ja 43, klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Antti Paajanen ja Timo Jantunen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Antti Paajanen Timo Jantunen Käsitellyt asiat Käsittelyjärjestyksen muutos: Pykälä 43 käsiteltiin pykälän 30 jälkeen.

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalan kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Parikkalan rajanylityspaikka - tilannekatsaus 355/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kehittäminen ja avaaminen kan sainvä li sel le liikenteelle on ollut vuosikymmeniä Parikkalan kunnan tärkein elinkei no jen kehittämistavoite ja keskeinen osa kunnan strategiaa. Ete lä-karja lan ja Etelä-Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kau pun ki ovat esittäneet, että maan hallitus tekee vielä tänä keväänä pe riaa te pää tök sen ja käynnistää Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansain vä lis tä mi seen tähtäävän valmistelun. Parikkalan rajanylityspaikkaa kos ke va sel vi tys on esillä Venäjä-ministeriryhmän kokouksessa Parikkalan kunnanhallitus on asettanut Pa rik ka lan ra janyli tys pai kan kehittämisen seurantaryhmän ra jan yli tys paik kaan liittyvän kehit tä mis- ja edunvalvontatyön koordinointia varten. Seu ran ta ryh mä kokoon tui vuonna 2014 yhteensä kuusi kertaa ja vuonna 2015 se on ko koontu nut kaksi kertaa. Seurantaryhmään kuuluvat organisaatiot ja henkilöt ovat tehneet merkittävää edunvalvontatyötä Parikkalan ra jan yli tys pai kan kan sain vä lis tä mi sek si. Seurantaryhmän jäsenet ovat Ete lä-kar ja lan liiton, Ete lä-sa von maakuntaliiton, Savonlinnan kaupungin, Ete lä-kar ja lan ja Etelä-Sa von kauppakamarien edustajia. Parikkalan kuntaa edus ta vat Ari Berg, joka on seurantaryhmän puheenjohtaja ja kun nan joh ta ja. EU:n nykyisellä ohjelmakaudella ovat maakunnat omalta osaltaan valmiita suun taa maan Kaakkois-Suomi - Venäjä rajayhteistyöohjelman (CBC ) varoja ylityspaikan kehittämiseen ja Kolmikannan sekä vt6 välisen liit ty män ja Karjalanradan ylittävän rautatiesillan parantamiseen. Ra jan ylitys pai kan kansainvälistämisen aluepoliittinen merkitys sekä Suomen että Ve nä jän puolella on kiistaton myös nyt valmistuneen TAKin selvityksen mu kaan - pelkästään matkailutulo Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa kasvai si yli 50 miljoonaa euroa. Matkailullisesti vetovoimaisimmat, mutta luon nol taan erityyppiset Saimaa ja Laatokka yhdistyvät Parikkalan kautta. Pa rik ka la Syväoro ra jan yli tyspaik ka mahdollistaa kestävän luonto- ja kier to mat kai lun Euroopan suu rimmal la järvellä, Laatokalla ja Saimaan vesistön jär vil lä. Järviä erottaa Pa rikka lan rajanylityspaikan kautta 52 km leveä kan nas. Myös aikaisemmat Parik ka laa ja Lahdenpohjaa koskevat to teu tet ta vuus sel vi tyk set vuosilta 2004 ja 2007 ovat osoittaneet rajanylityspaikan kan sain vä lis tä mi sen olevan erittäin kannattavaa. Venäjän puolen tieyhteyksien valmistuminen välillä Syväoro Raivio Ihala ja tieyhteyden nopeutuminen Pietariin ja Petroskoihin federaatiotien A121 kautta luovat realistiset edellytykset rajanylityspaikan statuksen muut ta mi sek si kansainväliseksi. Toimenpiteet Venäjän puolella kuvastavat myön teis tä suhtautumista rajanylityspaikan kehittämiseen myös Venäjän puo lel la. Valtatie Sortavalaan saakka valmistuu 2016.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Venäjän puolella välttämättömät teiden peruskorjaukset ja uudet linjaukset Sy vä oro Raivio Ihala ovat pääosin valmiit. Hankkeita osarahoitetaan Kar ja la ENPI- ja Kaakkois-Suomi Venäjä ENPI-ohjelmista. Parikkalan kun ta on partneri hankkeessa, joka kohdistuu tieosuuteen Raivio Sy väoro km ja jota rahoitetaan Kaakkois-Suomi Venäjä EN PI-oh jelmas ta. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on yhteensä euroa. Todel li set kustannukset ovat olleet yhteensä euroa ja ne kohdistuivat kun nan henkilöstön palkkamenoihin, matkakustannuksiin ja toteu te tun Lahdenpohjan ja tiehankkeiden tutustumismatkan kuljetus- ja tulk kaus kus tan nuk siin. Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen on hyväksytty Etelä-Karjalan maa kun ta kaa vas sa. Lisäksi Etelä-Karjalan vahvistettavassa vai he maa kunta kaa vas sa on otettu erityisesti huomioon rajanylityspaikan, liikenteen ja elin kei no jen kehittämistarpeet pitkällä aikavälillä. Parikkalan ra jan yli tys paikan kehittäminen on huomioitu Etelä-Karjalan toteuttamissuunnitelmassa ja Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelmassa Parikkalan kun ta on käynnistänyt syksyllä 2012 Kolmikanta Koirniemi -alueen osayleis kaa van laadinnan, joka valmistuu vuonna Osayleiskaavassa on otet tu tarkemmin huomioon rajanylityspaikan, liikenteen ja elinkeinojen kehit tä mis tar peet. Koirniemen vuonna 2015 valmistuvassa asemakaavassa on varauduttu yritystoiminnan kehittämistarpeisiin. Lisäksi Parikkalan kunta on ajantasaistanut keskustaajaman pohjoisen osan asemakaavan. Kansainvälinen Parikkala Syväoron rajanylityspaikka on Savonlinnan ja ym pä röi vien maaseutualueiden ainoa näköpiirissä oleva konkreettinen elin kei no jen kehittymiseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Jo kan sain vä listä mis pää tös yksistään tulee vaikuttamaan elinkeinoja monipuolisesti ak tivoi vas ti ilman yhteiskunnan muuta tukea. Aluekehitysnäkökulma hyödyttäisi erityisesti Lahdenpohjan piiriä. Päi vämat kai lu käynnistyy ja tuo välittömästi tuloja. Päivämatkailu ei al ku vai heessa vaadi suuria matkailuinvestointeja. Parikkalan kunta ja Lahdenpohjan pii ri ovat olleet ystävyyskuntia vuodesta 1990 alkaen. Tiedoksi: 1) Parikkalan kunnan lausunto 2) NECL II raportti ja 3) Kes kipoh jo lan komitean lausunto Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Parikkalan kansain vä li sen rajanylityspaikka -hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Talonmiehen toimen vakinaistaminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, , Keväällä 2013 laitosmies Markku Tiitan eläkkeelle siirtymisen jälkeen on teh ty tehtävien uudelleen järjestelyjä Saarella. Laitosmiehen tehtävät siirret tiin Pekka Ahtiaiselle ja hänen tehtäviään on puolestaan hoitanut määrä ai kai ses ti Raimo Åkerlund. Kiinteistönhoidon lisäksi Raimo Åkerlund on kou lu tet tu Saaren uimahallin huoltajaksi ja hän toimii myös Saaren alueen ruo ka- ja puhtauspalveluiden ruoanjakajana. Raimo Åkerlund on Parikkalan kunnan vakituinen työntekijä, entinen maata lous lo mit ta ja, joka on uudelleenkoulutettu oppisopimuksella kiin teis tönhoi don tehtäviin. Hän on suorittanut kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tam mi kuus sa Raimo Åkerlundin työsopimus teknisessä toimessa on ol lut määräaikainen uudelleen koulutuksen ajan vuodesta 2012 alkaen. Hä nen määräaikainen työsuhteensa tekniseen toimeen päättyy Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lu van vakinaistaa Raimo Åkerlund talonmiehen toimeen. Tehtävän kus tan nuk set jakautuvat 2015 talousarvion mukaan seuraavasti liikuntapaikat 20 %, kiinteistönhoito 40 % ja ruoanjakelu 40 %.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Jätettyjen aloitteiden käsittely 132/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 3 mom:n ja hallintosäännön 51 :n mu kaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitet tä vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he te tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun men nessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä sitel ty loppuun. Vuoden 2014 aikana on tehty viisi valtuustoaloitetta, joista kun nan val tuusto on käsitellyt neljä vuoden 2014 aikana, edellisiltä vuo sil ta ei yhtään aloitet ta ole jäänyt kes ken eräi sik si. Kuntalaisaloitteita ei vuonna 2014 jätetty yhtään. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet valtuustoaloitteet: 1) , Parikkalan Vihreät; Kontiosaaren voimalinjoihin orans si pallot lintujen niihin lentämisen estämiseksi Kh , tiedoksi Parikkalan Valo Oy:lle Kv , loppuunkäsitelty 1) , Parikkalan keskustan valtuustoryhmä, Särkisalmen pa loase man rakentaminen kh , todettu, että asia on vireillä teknisessä lautakunnassa kv , loppuunkäsitelty 1) , Uus-parikkalan sitoutumattomat ja perussuomalaiset; vertai lu erva-alueiden välillä kh , todettu, ettei tässä vaiheessa ole mahdollista vertailua teh dä, kun So te-uu dis tus on edelleen kesken kv , loppuunkäsitelty 1) , Parikkalan kokoomus ja kristillisdemokraatit; Parikkalan lukion säilyttäminen kh , tiedoksi ja hyväksyi viraston kirjelmöimään asiasta alueen kansanedustajille, maakuntaliitolle ja opetus- ja val tio va rain mi niste riöl le kh , hyväksytty vetoomus, esitetty asia loppuunkäsitellyksi kv , loppuunkäsitelty 1) , Anniina Kontiokorpi ja Minna Kokkonen; selvitys lasten koti hoi don tuen leikkauksista perusteet kh , merkitty tiedoksi, asiaan otetaan kantaa talousarvion laa din nan yhteydessä. Tiedoksi: Vuonna 2014 jätetyt aloitteet

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se - toteaa aloitteet 1-4 vuoden 2014 aikana lop puun kä si tel lyiksi ja - päättää, että aloite 5 on tullut käsitellyksiksi vuoden 2015 talousarvion kä sit te lyn yhteydessä ja toteaa sen loppuunkäsitellyksi. Näin ollen vuoden 2014 aloitteista ei jää yhtään keskeneräiseksi.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen ympäristölupahakemukseen - Mty Neuvonen Hannu ja Oskari 39/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Parikkalan kunnan lausuntoa Mty Han nu ja Oskari Neuvosen ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen joh dos ta, jo ka kos kee Maironiemen kylässä Rajamaa RN:o 32:0 -tilalla sijait se van eläin suo jan laajentamista. Rajamaan tilalla on nautakarjakasvattamo, jossa tällä hetkellä on 30 va sikkaa ja 60 lihanautaa. Laajennuksen jälkeen tu li si olemaan paikat 140 va sikal le ja 200 lihanaudalle. Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä ja kuulutus on luettavissa osoit tees sa Tiedoksi: Karttaote alueesta ja tiivistelmä hakemuksesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Parikkalan kun nal la ole huomauttamista hankkeen johdosta ja katsoo, että maatalous on Parikkalan kunnalle merkittävä ja luonteva elinkeino ja pitää erittäin myön tei se nä hankkeen toteuttamista. Maankäytön ja kaavoituksen osalta kun nal la ei myöskään ole huomautettavaa. Ympäristösuojelullisilta osilta kan taa hank kee seen ottaa lausunnossaan ympäristölautakunta.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe - kaavaehdotus 153/ /2013 Khall Valmistelija tekninen johtaja Jorma Remes, puh , s-posti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa Pohjois-Karjalan maakun ta kaa van 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luon nok sesta mennessä. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti käynnistää maa kunta kaa van 4. vaiheen laatimisen. Maakuntakaava käsittää maa kun ta kaa vo jen 1. ja 2. vaiheiden tarkistuksen pääasiassa Joensuun ja Outokummun ka upun ki en ja Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien alueilla sekä vä hit täis kau pan suuryksiköiden tarkistuksen koko maakunnan alueella. Maa kun ta kaa vas sa tarkastellaan erityisesti Liperin Ylämyllyn taajaman Lei nosen lam men ja lentokentän ympäristöä, Kontiolahden lakkautuvaa va rus kun taa lu et ta ja Jaamankangasta, Joensuun kantakaupungin vt 6:n itä puo lel la kt 74 ja Ilomantsin radan eteläpuolella olevia alueita, virkitystysalueita ja -reitteja sekä seudullisen ampuraradan sijoitusvaihtoehtoja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta tarkastellaan erityisesti seudullisten vä hit täis kau pan suuryksiköiden koon alarajaa sekä niiden sijoittamista. Kaava-aineistoon voi tutustua Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internet -sivuilla Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnalla ole siihen huomauttamista. Päätös:Hyväksyttiin. Khall Maakuntakaavan 4. vaiheen luonnos Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa valmisteluvaiheen kuu lemi sen (kaavaluonnos) asiakirjoista mennessä. Asiakirjat ovat osoit tees sa: Koko maakuntaan liittyen kaavassa käsitellään keskustatoimintojen alueita ja kohteita, vähittäiskaupan suuryksiköitä, merkitykseltään seudullisten vähit täis kau pan suuryksiköiden koon alarajoja sekä kaupan enim mäis mi toituk sia, yksittäistä teollisuusaluetta kohdemerkinnällä ja näistä aiheutuvia

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus muu tok sia voimassa olevaan maakuntakaavaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maa kun ta kaa van 4. vaiheen kaavaluonnoksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnal la ole siihen huomauttamista. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa ehdotusvaiheen asia kirjois ta mennessä. Asiakirjat ovat osoitteessa Kunnanjohtajan ehdotus:kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maa kun ta kaa van 4. vaiheen kaavaehdotuksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnal la ole siihen huomauttamista.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tilojen vuokraaminen Eksotelle 32/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Khall / 90 - Kehitysvammaisten asuntolan yleisten tilojen vuok raa mi nen Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveyspiirille, Esisopimus Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen Puh , s-posti Kehitysvammaisten asuntola Maalarinkadulle toteutetaan vuok ra pe ri aatteel la niin, että rakentajana toimii Artun Palveluasunnot Oy ja vuokraa kunnal le rakennuksen kokonaisuudessaan. Kunta vuokraa edelleen huoneistot, 16 kpl asukkaille ja yleiset ja/tai yh teiset tilat Eksotelle. Eksoten kanssa tehdään lopullinen vuokrasopimus kiinteis tön valmistuttua, mutta tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tehdä hei dän kanssaan esisopimus vuokraamista. Tällä hetkellä on tiedossa ensim mäi sen vuoden vuokrasopimuksen neliövuokra 13,28 euroa, joka on Ar tun Palveluasuntojen ja kunnan välisessä sopimuksessa. Nelimäärät tarken tu vat käyttöönoton yhteydessä. Toiminnassa oleva asuntola on kunnalle kustannusneutraali eli kaikki kustan nuk set peritään asukkailta ja Eksotelta. Tiedoksi: Esisopimus kunta / Eksote Eksoten hallitus käsittelee esisopimuksen perjantaina Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esi so pi muk sen kehitysvammaisten asuntolan vuokraamista Eksote. Sopimus säilytetään sopimusasiakirja sarjassa Kehitysvammaisten asuntola Maalarinkatu 3:ssa on valmistunut ja vastaan otet tu Parikkalan kunta vuokraa koko kiinteistön Tyvene Oy:ltä ja vuokraa edelleen asunnot asukkaille ja yleiset tilat Ek so tel le. Eksote on valinnut asukkaat ja kunta tehnyt heidän kanssaan vuok ra so pimuk set. Kiinteistön vuokrattavat neliöt ovat 712 ja ensimmäisen vuoden vuok ra 11,39 /m2/kk, sis.alv.. Vuokraa tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kus tan nus ten perusteella. Asukkaille vuokrattuja huoneistoja on yhteensä 15 kpl; 1h+kph huoneistoja 9 ja 2h+kph huoneistoja 6 kpl. Asuntoihin jyvittään osa yhteisistä tiloista. Näin ollen vuokratut huoneistot ovat yhteensä 655,47 m2 ja Eksotelle vuokrattavat tilat 56,53 m2.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Todetaan, että esisopimusta käsiteltäessä rakentajana on ollut Artun Palve lu asun not, jonka kanssa sopimus on rauennut ja rakentajana on toi minut Tyvene Oy, mutta periaate Eksoten suhteen on sama, joten esi so pimus pitää edelleen muilta osin paikkaansa. Tiedoksi: Eksoten ja kunnan välinen vuokrasopimus, jossa pohjana ai emmin hyväksytty esisopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Ek soten ja kunnan välisen vuokrasopimuksen.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Anomus tontin vuokra-ajan pidentämiseksi 18/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Jani Halme on pyytänyt kuntaa jatkamaan viimeksi vuon na 1997 jatkettua ja päättyvää tontinvuokrasopimustaan 30 vuo della.halmeella on tarkoitus tehdä omistamassaan rakennuksesta pe rus korjaus ta, jolloin vuokrasopimuksen tulee olla vähintään 25 vuotta. Voimassaolevan hallintosäännön mukaan hallintojohtaja päättää yk sit täisen omakotitontin luovuttamisesta valtuuston yleisten perusteiden ja voimas sa olevien taksojen mukaisesti ja kunnanhallitus silloin, kun tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle. Kyseinen tontti on yksi Likolammen rannalla olevasta viidestä oma ko ti ta loton tis ta, joista kolme on kunnan vuokratonttia ja kaksi omistustonttia. Alue ei ole voimassaolevassa kaavassa asuntoaluetta, vaan puistoaluetta (PL). Kaikkien kolmen vuokratontin vuokra-aikaa on vuonna 1997 jatkettu vuoteen 2017 saakka, jolloin on tehty uudet vuokrasopimukset uusien vuokraus eh to jen mukaisesti. Kunta oli myös ve tä nyt alueelle vesi- ja vie mä river kon 1990-luvulla, johon kaikki kiinteistöt ovat liittyneet. Todetaan, että Likolammen alueella osa em. omakotitaloista ovat olleet jo luvulta lähtien ja alue on vakiintunut omakotiasumiseen. Kes kusta-alu een eteläosan kaavan ajantasaistaminen on kaa voi tus oh jel mas sa , jolloin koko Likolammen aluetta tulee tar kas tel la. Tiedoksi: Karttaote alueesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Jani Halmeen tontin vuok ra so pi mus ta saakka. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että tä mä päätös on samalla kannanotto kahdelle muullekin alueen vuok ra tontil le.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Rivitalotontin ja sillä olevan rakennuksen myyminen 18/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhalllitus on hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen kun nan kiinteistöjen toimenpideohjelmaksi 2014, jossa kiinteistöt on ja o telut purettaviksi, korjattaviksi tai myytäviksi. Pietarinkujan rivitalot on inventoitu kategoriaan `heikkokuntoiset, elinkaren lo put tua purettaviksi`. Kirjaston vieressä olevassa Pietarinkujan 4 C ri vi talos sa on kunnan toimesta purkaminen parhaillaan käynnissä. Pietarinkuja 4 A on tyhjentynyt vuokralaisista ja se puretaan. Rakennus sijaitsee korttelissa AR 197, tontti nro 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kaavan mu kai nen rivitalotontti ja sillä oleva rivitalo Pietarinkuja 4 A laitetaan yleiseen myyntiin niin, että ostaja sitoutuu purkamaan nykyisen rivitalon ja raken ta maan paikalle uuden. Ostajaehdokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä ja valinta tapahtuu neuvottelujen pohjalta. Päätös: Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Rinnetalo 148/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Vuonna 2006 rakennetussa asunto Oy Parikkalan Rinnetalo nimisessä asun to-osa ke yh tiös sä oleva kun nan omis ta ma huoneisto nro 4, os. Vier totie 11 as. 4, Saari on va pau tu nut vuokralaisestata ja ollut Par vii si Oy:llä myyn nis sä. Ko. huoneisto on 1 h+tupakeittiö+s, 52 m 2, hintapyyntö euroa. Kokouksessa esitellään jätetyt tarjoukset. Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitukselle tiedotettiin myytävänä olevan asunto-osakkeen tarjousten ja kyselyjen tämänhetkinen tilanne. Parviisi Oy:lle on jätetty kaksi tarjousta; euroa ja euroa. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Parikkalan Rinnetalo -nimisen asun to-osa ke yh tiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston nro 4 hallintaan Matti Turkulaiselle euron kauppahinnalla. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Keskushallinnon riskikartoitus 64/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntaliiton suosituksen nou da tet tavak si sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena.suositus poh jautuu kuntalain muutokseen Ohjeen mukaan si säi sen valvonnan ja riskien hal lin nan tehtävät ja vastuu jakaantuvat seu raa vas ti: Valtuusto päättää Parikkalan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kun ta kon sernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäi nen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh jeis ta mi ses ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon val von nas ta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tu loksel li suu des ta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mu kaises ti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeen pan na sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja ra por toi da niis tä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmässä on käsitelty asiaa ja hyväksytty arviointi tehtäväksi kun ta liiton ris kien ar vioin ti lo ma ket ta käyt täen, jota on muokattu meille sopivaksi. Ar vioin nis sa on käytetty 6-portaista numeraalista asteikkoa; riskin to dennä köi syys ja vaikuttavuus arvioidaan asteikolla 1-6. Lautakunnat hyväksyvät omalta osaltaan riskianalyysin, joista kootaan sitten koko kunnan riskien arviointi ja joka on pohjana tilinpäätöksessä Maa ta lous lo mi tus teki myös osaltaan erillisen kartoituksen. Tiedoksi: Keskushallinnon riskienkartoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kes kus hal linnon osalta tehdyn riskienkartoituksen, jossa tilivastuullisina viranhaltijoina ovat kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elinkeinojohtaja. Päätös: Hyväsksyttiin.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot: - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen raportoi Eksoten ajankohtaisia asioita 2. Muut tiedoksiannot: Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuiksi.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Maaseutuelinkeinolautakunta Vanhusneuvosto Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 5, Rakentamattoman omakotitontin vuokraaminen - Tanskanen Janne / 6, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 7, Saaren palvelutalon käteiskassanhoitaja / 8, Saatavien poisto tileistä Elinkeinojohtaja / 12, Kunnan osallistuminen Yrittäville -hankkeen jatkoajan rahoitukseen Muiden hallintokuntien viranhaltijat Kirjastonjohtaja - yleispäätös, 3 Kulttuuripäällikkö - yleispäätös, 2 Kunnossapitopäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 2-8 Rakentamispäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 2 Yhdyskuntatekniikan päällikkö - yleispäätös, 5 - hankintapäätös, 6 - talouteen liittyvä päätös, 3-4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Tammikuun 2015 työttömyystilasto (%) 1/ /2014 1/ koko maa 13,7 13,9 12,5 - Ely-keskus 16,2 16,6 15,1 - Etelä-Karjala 15,5 15,8 14,3 - Imatran seutu 16,8 17,1 15,1 - Parikkala 15,5 15,1 15,5 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima päätös; Kultakallion luonnonsuojelualueen luon non hoi to suun nitel man hyväksyminen ja lupa poiketa alueen rauhoitusmääräyksistä. 2. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ennakkotieto: Eteläisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous Pöytäkirjat, kokouskutsut, esityslistat - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky; valtuuston pöytäkirja , ja hallituksen pöytäkirjat , ja sekä esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunnan esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan esityslista Imatran seutukunnan turvallisuustyöryhmän muistio Saimaa Capital Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen kokouskutsu Eteläisen sote-alueen ensimmäinen kuntajohtajien kokous, päätöspöytäkirja Verotilitys helmikuu 2015, tammi-helmikuu talousarviototeutuma 17,7 %. 5. Valtiovarainministeriö ; Sopimus kuntakokeiluun arkistoivaksi kuntiin päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä yh teis pal ve lu pisteen perustamiskustannuksista Parikkalan kunnalta. takaisinperintä johtuu avustuspäätöksessä lyhyemmästä käyt tö ajasta takaisinperittävä summa on 8 722,11 euroa 6. Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymispäätös ; Päätös pai kal lis ten toimintaryhmien valinnasta ja paikallisten maaseudun ke hit tä-

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus mis stra te gioi den suuntaa-antavasta rahoituksesta Manner-Suomen maaseu dun kehittämisohjelmassa Etelä-Karjalan Kärki-Leader (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala), suun taa-an ta va rahoituskehys on 3,6 milj., josta toimintaraha euroa 7. Kuntaliitto ; Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto antaa vahvan pohjan jat ko val mis te lul le 8. Etelä-Karjalan liitto; Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitys raportti ja esite 9. Eksote - Apteekkien lääkejakelun kilpailutus - Eksoten tulos tammi-joulukuu 2014; n. 3,4 milj. budjetoitua parempi - Eksoten tulos tammikuu 2015; ylijäämä 0,4 milj: budjetoitua parempi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot