Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 30 Parikkalan rajanylityspaikka - tilannekatsaus Talonmiehen toimen vakinaistaminen Jätettyjen aloitteiden käsittely Lausunnon antaminen ympäristölupahakemukseen - Mty Neuvonen 59 Hannu ja Oskari 34 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe - kaavaehdotus Tilojen vuokraaminen Eksotelle Anomus tontin vuokra-ajan pidentämiseksi Rivitalotontin ja sillä olevan rakennuksen myyminen Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Rinnetalo Keskushallinnon riskikartoitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat Määräalan vuokraaminen Koirniemestä - Aqua Finland EU Ltd Kuntien kannanotto sote-lakiesitykseen 74

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Sinkkonen Sami jäsen Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Huuskonen Vesa kunnanjohtaja, esittelijä Laukkanen Marjatta hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Ritola-Grahn Aune elinkeinojohtaja 30 ja 43, klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Antti Paajanen ja Timo Jantunen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Antti Paajanen Timo Jantunen Käsitellyt asiat Käsittelyjärjestyksen muutos: Pykälä 43 käsiteltiin pykälän 30 jälkeen.

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalan kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Parikkalan rajanylityspaikka - tilannekatsaus 355/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kehittäminen ja avaaminen kan sainvä li sel le liikenteelle on ollut vuosikymmeniä Parikkalan kunnan tärkein elinkei no jen kehittämistavoite ja keskeinen osa kunnan strategiaa. Ete lä-karja lan ja Etelä-Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kau pun ki ovat esittäneet, että maan hallitus tekee vielä tänä keväänä pe riaa te pää tök sen ja käynnistää Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansain vä lis tä mi seen tähtäävän valmistelun. Parikkalan rajanylityspaikkaa kos ke va sel vi tys on esillä Venäjä-ministeriryhmän kokouksessa Parikkalan kunnanhallitus on asettanut Pa rik ka lan ra janyli tys pai kan kehittämisen seurantaryhmän ra jan yli tys paik kaan liittyvän kehit tä mis- ja edunvalvontatyön koordinointia varten. Seu ran ta ryh mä kokoon tui vuonna 2014 yhteensä kuusi kertaa ja vuonna 2015 se on ko koontu nut kaksi kertaa. Seurantaryhmään kuuluvat organisaatiot ja henkilöt ovat tehneet merkittävää edunvalvontatyötä Parikkalan ra jan yli tys pai kan kan sain vä lis tä mi sek si. Seurantaryhmän jäsenet ovat Ete lä-kar ja lan liiton, Ete lä-sa von maakuntaliiton, Savonlinnan kaupungin, Ete lä-kar ja lan ja Etelä-Sa von kauppakamarien edustajia. Parikkalan kuntaa edus ta vat Ari Berg, joka on seurantaryhmän puheenjohtaja ja kun nan joh ta ja. EU:n nykyisellä ohjelmakaudella ovat maakunnat omalta osaltaan valmiita suun taa maan Kaakkois-Suomi - Venäjä rajayhteistyöohjelman (CBC ) varoja ylityspaikan kehittämiseen ja Kolmikannan sekä vt6 välisen liit ty män ja Karjalanradan ylittävän rautatiesillan parantamiseen. Ra jan ylitys pai kan kansainvälistämisen aluepoliittinen merkitys sekä Suomen että Ve nä jän puolella on kiistaton myös nyt valmistuneen TAKin selvityksen mu kaan - pelkästään matkailutulo Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa kasvai si yli 50 miljoonaa euroa. Matkailullisesti vetovoimaisimmat, mutta luon nol taan erityyppiset Saimaa ja Laatokka yhdistyvät Parikkalan kautta. Pa rik ka la Syväoro ra jan yli tyspaik ka mahdollistaa kestävän luonto- ja kier to mat kai lun Euroopan suu rimmal la järvellä, Laatokalla ja Saimaan vesistön jär vil lä. Järviä erottaa Pa rikka lan rajanylityspaikan kautta 52 km leveä kan nas. Myös aikaisemmat Parik ka laa ja Lahdenpohjaa koskevat to teu tet ta vuus sel vi tyk set vuosilta 2004 ja 2007 ovat osoittaneet rajanylityspaikan kan sain vä lis tä mi sen olevan erittäin kannattavaa. Venäjän puolen tieyhteyksien valmistuminen välillä Syväoro Raivio Ihala ja tieyhteyden nopeutuminen Pietariin ja Petroskoihin federaatiotien A121 kautta luovat realistiset edellytykset rajanylityspaikan statuksen muut ta mi sek si kansainväliseksi. Toimenpiteet Venäjän puolella kuvastavat myön teis tä suhtautumista rajanylityspaikan kehittämiseen myös Venäjän puo lel la. Valtatie Sortavalaan saakka valmistuu 2016.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Venäjän puolella välttämättömät teiden peruskorjaukset ja uudet linjaukset Sy vä oro Raivio Ihala ovat pääosin valmiit. Hankkeita osarahoitetaan Kar ja la ENPI- ja Kaakkois-Suomi Venäjä ENPI-ohjelmista. Parikkalan kun ta on partneri hankkeessa, joka kohdistuu tieosuuteen Raivio Sy väoro km ja jota rahoitetaan Kaakkois-Suomi Venäjä EN PI-oh jelmas ta. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on yhteensä euroa. Todel li set kustannukset ovat olleet yhteensä euroa ja ne kohdistuivat kun nan henkilöstön palkkamenoihin, matkakustannuksiin ja toteu te tun Lahdenpohjan ja tiehankkeiden tutustumismatkan kuljetus- ja tulk kaus kus tan nuk siin. Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen on hyväksytty Etelä-Karjalan maa kun ta kaa vas sa. Lisäksi Etelä-Karjalan vahvistettavassa vai he maa kunta kaa vas sa on otettu erityisesti huomioon rajanylityspaikan, liikenteen ja elin kei no jen kehittämistarpeet pitkällä aikavälillä. Parikkalan ra jan yli tys paikan kehittäminen on huomioitu Etelä-Karjalan toteuttamissuunnitelmassa ja Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelmassa Parikkalan kun ta on käynnistänyt syksyllä 2012 Kolmikanta Koirniemi -alueen osayleis kaa van laadinnan, joka valmistuu vuonna Osayleiskaavassa on otet tu tarkemmin huomioon rajanylityspaikan, liikenteen ja elinkeinojen kehit tä mis tar peet. Koirniemen vuonna 2015 valmistuvassa asemakaavassa on varauduttu yritystoiminnan kehittämistarpeisiin. Lisäksi Parikkalan kunta on ajantasaistanut keskustaajaman pohjoisen osan asemakaavan. Kansainvälinen Parikkala Syväoron rajanylityspaikka on Savonlinnan ja ym pä röi vien maaseutualueiden ainoa näköpiirissä oleva konkreettinen elin kei no jen kehittymiseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Jo kan sain vä listä mis pää tös yksistään tulee vaikuttamaan elinkeinoja monipuolisesti ak tivoi vas ti ilman yhteiskunnan muuta tukea. Aluekehitysnäkökulma hyödyttäisi erityisesti Lahdenpohjan piiriä. Päi vämat kai lu käynnistyy ja tuo välittömästi tuloja. Päivämatkailu ei al ku vai heessa vaadi suuria matkailuinvestointeja. Parikkalan kunta ja Lahdenpohjan pii ri ovat olleet ystävyyskuntia vuodesta 1990 alkaen. Tiedoksi: 1) Parikkalan kunnan lausunto 2) NECL II raportti ja 3) Kes kipoh jo lan komitean lausunto Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Parikkalan kansain vä li sen rajanylityspaikka -hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Talonmiehen toimen vakinaistaminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, , Keväällä 2013 laitosmies Markku Tiitan eläkkeelle siirtymisen jälkeen on teh ty tehtävien uudelleen järjestelyjä Saarella. Laitosmiehen tehtävät siirret tiin Pekka Ahtiaiselle ja hänen tehtäviään on puolestaan hoitanut määrä ai kai ses ti Raimo Åkerlund. Kiinteistönhoidon lisäksi Raimo Åkerlund on kou lu tet tu Saaren uimahallin huoltajaksi ja hän toimii myös Saaren alueen ruo ka- ja puhtauspalveluiden ruoanjakajana. Raimo Åkerlund on Parikkalan kunnan vakituinen työntekijä, entinen maata lous lo mit ta ja, joka on uudelleenkoulutettu oppisopimuksella kiin teis tönhoi don tehtäviin. Hän on suorittanut kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tam mi kuus sa Raimo Åkerlundin työsopimus teknisessä toimessa on ol lut määräaikainen uudelleen koulutuksen ajan vuodesta 2012 alkaen. Hä nen määräaikainen työsuhteensa tekniseen toimeen päättyy Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lu van vakinaistaa Raimo Åkerlund talonmiehen toimeen. Tehtävän kus tan nuk set jakautuvat 2015 talousarvion mukaan seuraavasti liikuntapaikat 20 %, kiinteistönhoito 40 % ja ruoanjakelu 40 %.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Jätettyjen aloitteiden käsittely 132/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 3 mom:n ja hallintosäännön 51 :n mu kaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitet tä vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he te tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun men nessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on kä sitel ty loppuun. Vuoden 2014 aikana on tehty viisi valtuustoaloitetta, joista kun nan val tuusto on käsitellyt neljä vuoden 2014 aikana, edellisiltä vuo sil ta ei yhtään aloitet ta ole jäänyt kes ken eräi sik si. Kuntalaisaloitteita ei vuonna 2014 jätetty yhtään. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet valtuustoaloitteet: 1) , Parikkalan Vihreät; Kontiosaaren voimalinjoihin orans si pallot lintujen niihin lentämisen estämiseksi Kh , tiedoksi Parikkalan Valo Oy:lle Kv , loppuunkäsitelty 1) , Parikkalan keskustan valtuustoryhmä, Särkisalmen pa loase man rakentaminen kh , todettu, että asia on vireillä teknisessä lautakunnassa kv , loppuunkäsitelty 1) , Uus-parikkalan sitoutumattomat ja perussuomalaiset; vertai lu erva-alueiden välillä kh , todettu, ettei tässä vaiheessa ole mahdollista vertailua teh dä, kun So te-uu dis tus on edelleen kesken kv , loppuunkäsitelty 1) , Parikkalan kokoomus ja kristillisdemokraatit; Parikkalan lukion säilyttäminen kh , tiedoksi ja hyväksyi viraston kirjelmöimään asiasta alueen kansanedustajille, maakuntaliitolle ja opetus- ja val tio va rain mi niste riöl le kh , hyväksytty vetoomus, esitetty asia loppuunkäsitellyksi kv , loppuunkäsitelty 1) , Anniina Kontiokorpi ja Minna Kokkonen; selvitys lasten koti hoi don tuen leikkauksista perusteet kh , merkitty tiedoksi, asiaan otetaan kantaa talousarvion laa din nan yhteydessä. Tiedoksi: Vuonna 2014 jätetyt aloitteet

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se - toteaa aloitteet 1-4 vuoden 2014 aikana lop puun kä si tel lyiksi ja - päättää, että aloite 5 on tullut käsitellyksiksi vuoden 2015 talousarvion kä sit te lyn yhteydessä ja toteaa sen loppuunkäsitellyksi. Näin ollen vuoden 2014 aloitteista ei jää yhtään keskeneräiseksi.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen ympäristölupahakemukseen - Mty Neuvonen Hannu ja Oskari 39/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Parikkalan kunnan lausuntoa Mty Han nu ja Oskari Neuvosen ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen joh dos ta, jo ka kos kee Maironiemen kylässä Rajamaa RN:o 32:0 -tilalla sijait se van eläin suo jan laajentamista. Rajamaan tilalla on nautakarjakasvattamo, jossa tällä hetkellä on 30 va sikkaa ja 60 lihanautaa. Laajennuksen jälkeen tu li si olemaan paikat 140 va sikal le ja 200 lihanaudalle. Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä ja kuulutus on luettavissa osoit tees sa Tiedoksi: Karttaote alueesta ja tiivistelmä hakemuksesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, ettei Parikkalan kun nal la ole huomauttamista hankkeen johdosta ja katsoo, että maatalous on Parikkalan kunnalle merkittävä ja luonteva elinkeino ja pitää erittäin myön tei se nä hankkeen toteuttamista. Maankäytön ja kaavoituksen osalta kun nal la ei myöskään ole huomautettavaa. Ympäristösuojelullisilta osilta kan taa hank kee seen ottaa lausunnossaan ympäristölautakunta.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe - kaavaehdotus 153/ /2013 Khall Valmistelija tekninen johtaja Jorma Remes, puh , s-posti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa Pohjois-Karjalan maakun ta kaa van 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luon nok sesta mennessä. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti käynnistää maa kunta kaa van 4. vaiheen laatimisen. Maakuntakaava käsittää maa kun ta kaa vo jen 1. ja 2. vaiheiden tarkistuksen pääasiassa Joensuun ja Outokummun ka upun ki en ja Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien alueilla sekä vä hit täis kau pan suuryksiköiden tarkistuksen koko maakunnan alueella. Maa kun ta kaa vas sa tarkastellaan erityisesti Liperin Ylämyllyn taajaman Lei nosen lam men ja lentokentän ympäristöä, Kontiolahden lakkautuvaa va rus kun taa lu et ta ja Jaamankangasta, Joensuun kantakaupungin vt 6:n itä puo lel la kt 74 ja Ilomantsin radan eteläpuolella olevia alueita, virkitystysalueita ja -reitteja sekä seudullisen ampuraradan sijoitusvaihtoehtoja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta tarkastellaan erityisesti seudullisten vä hit täis kau pan suuryksiköiden koon alarajaa sekä niiden sijoittamista. Kaava-aineistoon voi tutustua Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internet -sivuilla Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnalla ole siihen huomauttamista. Päätös:Hyväksyttiin. Khall Maakuntakaavan 4. vaiheen luonnos Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa valmisteluvaiheen kuu lemi sen (kaavaluonnos) asiakirjoista mennessä. Asiakirjat ovat osoit tees sa: Koko maakuntaan liittyen kaavassa käsitellään keskustatoimintojen alueita ja kohteita, vähittäiskaupan suuryksiköitä, merkitykseltään seudullisten vähit täis kau pan suuryksiköiden koon alarajoja sekä kaupan enim mäis mi toituk sia, yksittäistä teollisuusaluetta kohdemerkinnällä ja näistä aiheutuvia

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus muu tok sia voimassa olevaan maakuntakaavaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maa kun ta kaa van 4. vaiheen kaavaluonnoksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnal la ole siihen huomauttamista. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa ehdotusvaiheen asia kirjois ta mennessä. Asiakirjat ovat osoitteessa Kunnanjohtajan ehdotus:kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Karjalan maa kun ta kaa van 4. vaiheen kaavaehdotuksen tiedoksi ja toteaa, ettei kunnal la ole siihen huomauttamista.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tilojen vuokraaminen Eksotelle 32/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Khall / 90 - Kehitysvammaisten asuntolan yleisten tilojen vuok raa mi nen Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveyspiirille, Esisopimus Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen Puh , s-posti Kehitysvammaisten asuntola Maalarinkadulle toteutetaan vuok ra pe ri aatteel la niin, että rakentajana toimii Artun Palveluasunnot Oy ja vuokraa kunnal le rakennuksen kokonaisuudessaan. Kunta vuokraa edelleen huoneistot, 16 kpl asukkaille ja yleiset ja/tai yh teiset tilat Eksotelle. Eksoten kanssa tehdään lopullinen vuokrasopimus kiinteis tön valmistuttua, mutta tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tehdä hei dän kanssaan esisopimus vuokraamista. Tällä hetkellä on tiedossa ensim mäi sen vuoden vuokrasopimuksen neliövuokra 13,28 euroa, joka on Ar tun Palveluasuntojen ja kunnan välisessä sopimuksessa. Nelimäärät tarken tu vat käyttöönoton yhteydessä. Toiminnassa oleva asuntola on kunnalle kustannusneutraali eli kaikki kustan nuk set peritään asukkailta ja Eksotelta. Tiedoksi: Esisopimus kunta / Eksote Eksoten hallitus käsittelee esisopimuksen perjantaina Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esi so pi muk sen kehitysvammaisten asuntolan vuokraamista Eksote. Sopimus säilytetään sopimusasiakirja sarjassa Kehitysvammaisten asuntola Maalarinkatu 3:ssa on valmistunut ja vastaan otet tu Parikkalan kunta vuokraa koko kiinteistön Tyvene Oy:ltä ja vuokraa edelleen asunnot asukkaille ja yleiset tilat Ek so tel le. Eksote on valinnut asukkaat ja kunta tehnyt heidän kanssaan vuok ra so pimuk set. Kiinteistön vuokrattavat neliöt ovat 712 ja ensimmäisen vuoden vuok ra 11,39 /m2/kk, sis.alv.. Vuokraa tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kus tan nus ten perusteella. Asukkaille vuokrattuja huoneistoja on yhteensä 15 kpl; 1h+kph huoneistoja 9 ja 2h+kph huoneistoja 6 kpl. Asuntoihin jyvittään osa yhteisistä tiloista. Näin ollen vuokratut huoneistot ovat yhteensä 655,47 m2 ja Eksotelle vuokrattavat tilat 56,53 m2.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Todetaan, että esisopimusta käsiteltäessä rakentajana on ollut Artun Palve lu asun not, jonka kanssa sopimus on rauennut ja rakentajana on toi minut Tyvene Oy, mutta periaate Eksoten suhteen on sama, joten esi so pimus pitää edelleen muilta osin paikkaansa. Tiedoksi: Eksoten ja kunnan välinen vuokrasopimus, jossa pohjana ai emmin hyväksytty esisopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Ek soten ja kunnan välisen vuokrasopimuksen.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Anomus tontin vuokra-ajan pidentämiseksi 18/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Jani Halme on pyytänyt kuntaa jatkamaan viimeksi vuon na 1997 jatkettua ja päättyvää tontinvuokrasopimustaan 30 vuo della.halmeella on tarkoitus tehdä omistamassaan rakennuksesta pe rus korjaus ta, jolloin vuokrasopimuksen tulee olla vähintään 25 vuotta. Voimassaolevan hallintosäännön mukaan hallintojohtaja päättää yk sit täisen omakotitontin luovuttamisesta valtuuston yleisten perusteiden ja voimas sa olevien taksojen mukaisesti ja kunnanhallitus silloin, kun tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle. Kyseinen tontti on yksi Likolammen rannalla olevasta viidestä oma ko ti ta loton tis ta, joista kolme on kunnan vuokratonttia ja kaksi omistustonttia. Alue ei ole voimassaolevassa kaavassa asuntoaluetta, vaan puistoaluetta (PL). Kaikkien kolmen vuokratontin vuokra-aikaa on vuonna 1997 jatkettu vuoteen 2017 saakka, jolloin on tehty uudet vuokrasopimukset uusien vuokraus eh to jen mukaisesti. Kunta oli myös ve tä nyt alueelle vesi- ja vie mä river kon 1990-luvulla, johon kaikki kiinteistöt ovat liittyneet. Todetaan, että Likolammen alueella osa em. omakotitaloista ovat olleet jo luvulta lähtien ja alue on vakiintunut omakotiasumiseen. Kes kusta-alu een eteläosan kaavan ajantasaistaminen on kaa voi tus oh jel mas sa , jolloin koko Likolammen aluetta tulee tar kas tel la. Tiedoksi: Karttaote alueesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Jani Halmeen tontin vuok ra so pi mus ta saakka. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että tä mä päätös on samalla kannanotto kahdelle muullekin alueen vuok ra tontil le.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Rivitalotontin ja sillä olevan rakennuksen myyminen 18/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhalllitus on hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen kun nan kiinteistöjen toimenpideohjelmaksi 2014, jossa kiinteistöt on ja o telut purettaviksi, korjattaviksi tai myytäviksi. Pietarinkujan rivitalot on inventoitu kategoriaan `heikkokuntoiset, elinkaren lo put tua purettaviksi`. Kirjaston vieressä olevassa Pietarinkujan 4 C ri vi talos sa on kunnan toimesta purkaminen parhaillaan käynnissä. Pietarinkuja 4 A on tyhjentynyt vuokralaisista ja se puretaan. Rakennus sijaitsee korttelissa AR 197, tontti nro 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kaavan mu kai nen rivitalotontti ja sillä oleva rivitalo Pietarinkuja 4 A laitetaan yleiseen myyntiin niin, että ostaja sitoutuu purkamaan nykyisen rivitalon ja raken ta maan paikalle uuden. Ostajaehdokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä ja valinta tapahtuu neuvottelujen pohjalta. Päätös: Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Rinnetalo 148/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Vuonna 2006 rakennetussa asunto Oy Parikkalan Rinnetalo nimisessä asun to-osa ke yh tiös sä oleva kun nan omis ta ma huoneisto nro 4, os. Vier totie 11 as. 4, Saari on va pau tu nut vuokralaisestata ja ollut Par vii si Oy:llä myyn nis sä. Ko. huoneisto on 1 h+tupakeittiö+s, 52 m 2, hintapyyntö euroa. Kokouksessa esitellään jätetyt tarjoukset. Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitukselle tiedotettiin myytävänä olevan asunto-osakkeen tarjousten ja kyselyjen tämänhetkinen tilanne. Parviisi Oy:lle on jätetty kaksi tarjousta; euroa ja euroa. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Parikkalan Rinnetalo -nimisen asun to-osa ke yh tiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston nro 4 hallintaan Matti Turkulaiselle euron kauppahinnalla. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Keskushallinnon riskikartoitus 64/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntaliiton suosituksen nou da tet tavak si sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena.suositus poh jautuu kuntalain muutokseen Ohjeen mukaan si säi sen valvonnan ja riskien hal lin nan tehtävät ja vastuu jakaantuvat seu raa vas ti: Valtuusto päättää Parikkalan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kun ta kon sernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäi nen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh jeis ta mi ses ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon val von nas ta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tu loksel li suu des ta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mu kaises ti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeen pan na sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja ra por toi da niis tä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmässä on käsitelty asiaa ja hyväksytty arviointi tehtäväksi kun ta liiton ris kien ar vioin ti lo ma ket ta käyt täen, jota on muokattu meille sopivaksi. Ar vioin nis sa on käytetty 6-portaista numeraalista asteikkoa; riskin to dennä köi syys ja vaikuttavuus arvioidaan asteikolla 1-6. Lautakunnat hyväksyvät omalta osaltaan riskianalyysin, joista kootaan sitten koko kunnan riskien arviointi ja joka on pohjana tilinpäätöksessä Maa ta lous lo mi tus teki myös osaltaan erillisen kartoituksen. Tiedoksi: Keskushallinnon riskienkartoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kes kus hal linnon osalta tehdyn riskienkartoituksen, jossa tilivastuullisina viranhaltijoina ovat kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elinkeinojohtaja. Päätös: Hyväsksyttiin.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot: - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen raportoi Eksoten ajankohtaisia asioita 2. Muut tiedoksiannot: Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuiksi.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Maaseutuelinkeinolautakunta Vanhusneuvosto Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 5, Rakentamattoman omakotitontin vuokraaminen - Tanskanen Janne / 6, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 7, Saaren palvelutalon käteiskassanhoitaja / 8, Saatavien poisto tileistä Elinkeinojohtaja / 12, Kunnan osallistuminen Yrittäville -hankkeen jatkoajan rahoitukseen Muiden hallintokuntien viranhaltijat Kirjastonjohtaja - yleispäätös, 3 Kulttuuripäällikkö - yleispäätös, 2 Kunnossapitopäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 2-8 Rakentamispäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 2 Yhdyskuntatekniikan päällikkö - yleispäätös, 5 - hankintapäätös, 6 - talouteen liittyvä päätös, 3-4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Tammikuun 2015 työttömyystilasto (%) 1/ /2014 1/ koko maa 13,7 13,9 12,5 - Ely-keskus 16,2 16,6 15,1 - Etelä-Karjala 15,5 15,8 14,3 - Imatran seutu 16,8 17,1 15,1 - Parikkala 15,5 15,1 15,5 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima päätös; Kultakallion luonnonsuojelualueen luon non hoi to suun nitel man hyväksyminen ja lupa poiketa alueen rauhoitusmääräyksistä. 2. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ennakkotieto: Eteläisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous Pöytäkirjat, kokouskutsut, esityslistat - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky; valtuuston pöytäkirja , ja hallituksen pöytäkirjat , ja sekä esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunnan esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan esityslista Imatran seutukunnan turvallisuustyöryhmän muistio Saimaa Capital Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen kokouskutsu Eteläisen sote-alueen ensimmäinen kuntajohtajien kokous, päätöspöytäkirja Verotilitys helmikuu 2015, tammi-helmikuu talousarviototeutuma 17,7 %. 5. Valtiovarainministeriö ; Sopimus kuntakokeiluun arkistoivaksi kuntiin päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä yh teis pal ve lu pisteen perustamiskustannuksista Parikkalan kunnalta. takaisinperintä johtuu avustuspäätöksessä lyhyemmästä käyt tö ajasta takaisinperittävä summa on 8 722,11 euroa 6. Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymispäätös ; Päätös pai kal lis ten toimintaryhmien valinnasta ja paikallisten maaseudun ke hit tä-

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus mis stra te gioi den suuntaa-antavasta rahoituksesta Manner-Suomen maaseu dun kehittämisohjelmassa Etelä-Karjalan Kärki-Leader (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala), suun taa-an ta va rahoituskehys on 3,6 milj., josta toimintaraha euroa 7. Kuntaliitto ; Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto antaa vahvan pohjan jat ko val mis te lul le 8. Etelä-Karjalan liitto; Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitys raportti ja esite 9. Eksote - Apteekkien lääkejakelun kilpailutus - Eksoten tulos tammi-joulukuu 2014; n. 3,4 milj. budjetoitua parempi - Eksoten tulos tammikuu 2015; ylijäämä 0,4 milj: budjetoitua parempi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19 Rakennuslautakunta Kokousaika 28.09.2015 klo 18:00-19:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 13.02.2014 klo 11:00-12:30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot