HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela Liisa 18:00-18:54 kunnanhallituksen jäsen Marjomaa Mikko 18:00-18:54 yhdistymishallituksen varapj. Ronkainen Jarmo 18:00-18:54 kunnanjohtaja Toivanen Irma 18:00-18:54 va. perusturvajohtaja Nurmivuori Marjut 18:00-18:54 sivistysjohtaja Sipilä Jukka 18:00-18:54 tekninen johtaja Manninen Marjukka 18:00-18:54 kunnankamreeri Vähäkuopus Matti 18:00-18:54 hoitotyön johtaja Lehtinen Kirsti 18:00-18:54 kunnansihteeri, sihteeri Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Matti Roivainen puheenjohtaja Kirsti Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eero Halonen Annemari Enojärvi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen 5 4 Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 7 5 Omistajapolitiikka ja konserniohje 10 6 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja 11 yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 13 8 Kaavoitusohjelmaa koskeva valtuustoaloite 15 9 Yleiskaavan mukaisen hajarakentamisen soveltamisohje Muut asiat 20

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 1 Suoritetaan nimenhuuto ja laaditaan äänestysluettelo. Todetaan, että valtuutetuista on saapuvilla vähintään kuntalain 58 :n edellyttämä kaksi kolmannesta valtuutettujen lukumäärästä (29). Todetaan, että kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kunnan ilmoitustaululle ja esityslistoineen toimitettu valtuutetuille sekä julkaistu paikallislehti Rantapohjassa. Kokous katsotaan julkaistun kuntalain 54 :n edellyttämällä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuu toluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan tarkastajat KVALT 2 Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkoiltana toi minta kes kus Jatulissa ja se on jul kisesti nähtävänä torstaina vi ras ton au ki olo ajan. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastajina olivat: Eero Halonen ja Annemari Enojärvi Mirja Vehkaperä ja Esa Nikkinen Jorma Leskelä ja Tuomo Kaan Hannes Kortesalmi ja Timo Autio Markku Korvala ja Heikki Kanniainen Anne Lukka ja Sanna Kauppi-Ukkola Lauri Kauppila ja Irma Pellinen Virve Kangas ja Pentti Lahdensivu Risto Haulos ja Jouko Perätalo Seppo Isohookana ja Kaarina Torro Juhani Pitkälä ja Seppo Lopakka Mauri Kuivala ja Henri Kylén Tuula Kangas ja Jarmo Salo Sanna Rehu ja Matti Teräs Niina Barck ja Mauno Sipola Irene Mäkelä ja Kari Haikara Mari Kangas ja Teuvo Ukkola Aarno Manninen ja Ale Luokkanen Pasi Possakka ja Taisto Sutela Maarit Rekilä ja Outi Kuismin Jani Leskinen ja Terttu Kuusela Seppo Leskinen ja Timo Autio Valtuusto valitsee kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi valtuutettua. Valtuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Halosen ja Annemari Enojärven.

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksista ilmoittaminen KHALL 16 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kut suttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan val tuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Esitys valtuuston kokousaikatauluksi on seuraava: Valtuuston seminaari monikuntaliitoksesta pidetään torstaina klo Lisäksi val tuus ton ko kouk sia ja se mi naa re ja voi daan pi tää muul loinkin tar peen mu kaan. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa massa ajassa on ko kouk sesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään. 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai semalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ja päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä ilmoituksella paikallislehti Rantapohjassa. Esityslista liitteineen lähetetään postitse tai muulla sopivalla tavalla valtuutetuille, kunnanhal lituksen jäsenille ja kunkin valtuustoryhmän alkavaa viittä jäsentä kohti yhdelle varavaltuutetulle. Lisäksi se jaetaan liitteineen kunnan johtajalle ja vastuualueiden johtajille sekä ilman liitteitä pääkirjastoon ja tiedotusvälineille. Esityslista julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen kunnan internet-sivuilla heti sen valmistut tua. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 3

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 3771/30/306/ /30/306/2007 KHALL 347 Valmistelija: vs. kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Valtuusto teki periaatepäätöksen takauksen myöntämisestä viemäriosuuskuntien viemäröintihankkeille. Lopullinen takauspäätös tehdään sen jälkeen, kun rahoittaja, rahoitusehdot ja tarvittava lainasumma ovat tiedossa. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt lainatarjoukset Jokikylän alueen viemäröinnin rakentamisen rahoittamiseksi Oulun Osuuspankilta, Aktiapankilta, Nordealta sekä Suupohjan Osuuspankilta. Suupohjan Osuuspankin Haukiputaan konttori on tehnyt edullisimman tarjouksen, joten laina on päätetty ottaa heiltä seuraavin ehdoin: Luoton määrä on , luottomuoto on tasalyhenteinen velkakirjalaina, luottoaika on 25 vuotta, 2 vuotta on mahdollista olla lyhennyksistä vapaata. Laina tulee olemaan vaihtuvakorkoinen ja siinä on mahdollisuus valita marginaalin suuruus kahdesta vaihtoehdosta: Maksuohjelman mukaan Euribor 3 kk, Euribor 6 kk, Euribor 12 kk tai prime. Marginaaliksi on sovittu + 0,15 %. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle em. ehdoilla ilman vastavakuutta. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna Kunnanhallitus päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Jukka Vänttilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (kiinteistöomistaja ko. alueella). KHALL 218 Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan projekti on etenemässä vaiheisiin 3-4. Hankkeeseen on haettu vesihuoltoavusta, Hauki putaan Vesi on myöntänyt sille avustuksen ja kunnan avustus on käsit-

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus telyssä toisaalla tässä kokouksessa. Hankkeen läpivie minen vaatii lisärahoitusta lainan muodossa. Tarvittava lainamäärä on ja laina on suunniteltu otettavaksi 25 vuodeksi tasalyhenteisenä. Osuuskunta on menossa neuvottelemaan lisälainasta Suupoh jan Osuuspankkiin, josta aiempikin kunnan takaama laina on otettu. Neuvottelujen pohjaksi he tarvivat periaatteellisen kannanoton siitä, onko kunta valmis takaamaan lainan. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle ilman vastavakuutta. Ennen kunnanvaltuuston lopullista päätöstä lai nan yksityiskohtaiset ehdot tulee toimittaa kunnan arvioitavaksi. Takauksen ehtona on, että runko viemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihank keen val mistuttua tai viimeistään vuonna Kunnanhallitus päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 77 KHALL 4 Valtuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, koska kuntaan ei ole toimitettu lainan yksityiskohtai sia tietoja. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt ja saanut laina tarjoukset Oulun Osuuspankilta, Nordealta ja Suupohjan Osuuspan kilta. Edullisin tarjous on tullut Oulun Osuuspankilta. Tarjouksen mukainen korkomarginaali on 0,75 % ja se on sidottu joko 3 kk tai 12 kk-euriborkorkoon. Lainasumma on ja laina-aika 20 v. Edellytyksenä on Haukiputaan kunnan omavelkainen takaus. Pankki pidättää oikeuden tarkistaa luo ton mar gi naalia 3 vuo den vä lein lainan nostosta. Mikäli neuvotte lus sa ei pääs tä yksi mie lisyy teen uudesta marginaalista, asiakkaalla on oi keus maksaa laina ku luitta pois kokonaan korontarkistuspäivä nä. Asiak kaalla on oikeus suorittaa ylimääräisiä lyhennyksiä tai mak saa koko laina pois ilman jälleenrahoituskuluja.

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Joki ky län Jo ki mut kan viemäriosuuskunnan euron lainalle ilman vastavakuutta. Laina otetaan Oulun Osuuspankista edellä mainituin ehdoin. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 4 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Omistajapolitiikka ja konserniohje 3105/11/110/2008 KHALL 5 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan kunnalla ei ole kirjattuna voimassa olevia omistajapoliit ti sia linjauksia ja konserniohje on vanhentunut pahoin. Kyseisiä asiakirjoja on aikoinaan valmisteltu, mutta käsittely on jäänyt kesken vaiheeseen, jossa pyydettiin ja saatiin lausunnot tytäryhteisöiltä. Ohjeet on nyt päivitetty ja tytäryhteisöjen lausunnot on pyritty ottamaan huomioon niiltä osin, kun se on ollut kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon, että uuden Oulun valmistelun yhteydessä valmistellaan todennäköisesti jo kuluvan vuoden aikana yhteiset uuden Oulun konserniohjeet ja omistajapolitiikka. Niiden injaukset voidaan tarvittaessa tuoda kunnan ohjeisiin päivitysten muodossa. Esityslistan liitteenä on omistajapolitiikka ja konserniohje. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy omistajapolitiikan ja konserniohjeet. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. KVALT 5 Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Esityslistan liitteenä on omistajapolitiikka ja konserniohje. Valtuusto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma /45/2010 PERUSLK 137 Valmistelija: hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus, p , on kokouksessaan kä si tellyt pakolaisten vastaanottamista. Val tuus ton päätök sen mu kaan vuoden 2010 aikana päivite tään kotoutta mis ohjelma ja sen jäl keen pää tetään pakolaisten vas taanottamises ta. Kun nan hal li tus kä sit te li valtuuston pää tök sen toi meen pa noa ja mää räsi val tuuston päätöksestä ko tout ta mis oh jel man päi vit tämi sen vuo den 2010 aikana toimeenpantavaksi perus tur va pal ve luissa. Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta /493 7 a määrittelee, että kunnan on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tulee sisältää suunnitelma kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yh teistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskun nan palveluja ja toimenpiteitä suunnitel taessa ja järjestettäessä. Oh jelmaan tulee sisällyttää myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Kotouttamisohjel man päivitys toteutettiin moniam ma til li ses sa työryhmässä ja työs kentelyn yh tey dessä teh tiin tii vistä yh teis työtä ELYkeskuksen ja TE-toimiston kans sa. Päivitetyn kotouttamisohjel man toi min ta-aja tukse na on ver kostoitu nut toiminta, jonka mah dol listavaksi rakenteeksi muodostet tiin maa han muut ta ja työryh mä (ma mu -ryhmä). Vastuut kotouttami sen eri osa-alueista ja kautu vat asiantuntijuu den mukaisesti. Kotout tamisohjelmassa maahanmuuttajan kotoutta mista tarkastel laan laa ja-alaisesti. Kotouttamisohjelma on laadittu lain hengen mu kaisesti ja siihen on si säl ly tetty lain edel lyttämä syr jinnän eh käi se mi sen ja yh denver tai suu den edis tämi sen suunnitel ma. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Vt. perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelman sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämi sen suunnitelman. Perusturvalautakunta päätti, että vanhustyönjohtaja Ritva Kiviniemi ja hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus ovat läsnä tämän asian käsit-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus telyn ajan. KHALL 9 Kunnanjohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus esittää, että val tuusto hy väksyy ko tout ta mis oh jel man sekä syr jinnän eh käise misen ja yhden vertai suu den edistä mi sen suunni tel man. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. KVALT 6 Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 3758/11/114/2008 KHALL 232 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Ville Jaaranto pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hän on muuttanut Ouluun. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuraavat: jäsen Juhani Pitkälä, pj Taisto Tammela Liisa Halotie-Flink Pasi Possakka, vpj Helena Haaparanta Anja Leskinen henkilökohtainen varajäsen Jouko Jussila Tauno Heikkilä Tuija Kamutta-Apuli Maarit Rekilä Ville Jaaranto Mari Leppilampi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 81 KHALL 17 Kunnanjohtaja: Valtuusto myönsi Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajä se nyy destä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Tarja Tapaninahon. Kunnanhallitus päätti , että em. päätöstä ei panna täytäntöön, koska se on tasa-arvolain vastainen. Tasa-arvolain mu kaan myös varajäsenistä tulee % olla joko miehiä tai naisia. Koska tarkastuslautakunnassa on kuusi jäsentä, heistä kolmen täytyy olla mie hiä ja kolmen naisia. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tar kas tus lau ta kun nan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uu den mies puo lisen varajäsenen. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KVALT 7 Valtuusto myönsi Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Jarmo Salon.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kaavoitusohjelmaa koskeva valtuustoaloite 3385/60/603/2008 KHALL 239 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , ssa on tehty aloite Kirkonkylän urheiluken tän kaavoituksen poistamisesta kaavoitusohjelmasta ja urheilukentän säilyttämisestä nykyisellä paikalla. Kunnanhallituksen käsittelemässä kaavoitusohjelmassa esite tään Kirkonkylän asemakaavan muuttamista tavoittee na osoit taa ur heilukentälle uusi paikka Torpantien alueelta. Jokelantien urheilukentän uudistamista vaihtoehtoisesti siirtämällä kenttä ko ko naan uu teen paikkaan on selvitetty kaavarunkotasolla yleiskaa vallisesta näkökulmasta jo v Johtopäätöksenä oli kaavarungolla esitet ty uuden kentän paikka Torpantien alueella ja nykyisen kentän uu disrakentaminen. Kun nanhallitus hy väk syi laa di tun kaa va run gon ja sel vi tyk sen, joka oli myös nähtävillä Urheilukentän siirtäminen ideatasolla esitettiin jo 80-luvulla järjes tetyssä Kirkonkylän kehittämiskilpailussa ("Näin sen koin", Anja Allas ym.) osa na laa jem man Torpantien urheilupuiston toteuttamista. Tämä mah dolli suus on osoitettu myös Kirkonkylän v hyväksytyssä osa yleis kaavas sa kes kus puis to na, jo ka käsittäisi monipuolisen ulkoi lu- ja vir kistys alueen. Kentän lisäksi alueella olisi riittävästi tilaa har joi tusken tille, leikkikentille, liikuntahalleille sekä ulkoilureiteille ja riit tä välle määrälle autopaikoitusta. Jäähalli ja jalkapallon har joi tushal li on ur heiluraken tamiseen tarkoitettujen tonttien puuttuessa jo toi min nal li sesti ehditty ra ken taa vää rään paik kaan teol li suus alu eelle. Oi keam pi sijainti olisi ol lut Jatu lin tuntu mas sa lä hellä urhei lu kenttää. Tarvet ta hallitonteille saat taa il metä jatkossakin. Liikenteellisesti Torpantie on helposti saavutettavissa ja mahdollisuudet monipuolisen liikuntapalvelukokonaisuuden luomiseen Jatuliin ja koulukeskukseen nähden ovat huomattavasti paremmat kuin ahtaalla Jokelantien ja Kiiminkijokitörmän välisellä kaistaleella. Kunnanhallitus päätyi valinnassaan jo tähän vaihtoehtoon. Laaditun kustannusvertailun perusteella nykyisen kentän uudistaminen maksaisi n. 1,2 milj. ja uuden rakentaminen n. 2,1 milj.. Lisäk si tarvitaan huoltorakennukset molemmissa vaihtoehdoissa. Nykyisen kentän alueen tulevan käytön ennakointi ja yleiskaavan tavoite uudesta keskuspuistosta sekä Kirkonkylän rakenteen tiivistä misestä antavat kestävän maankäytöllisen perustan uuden urheilukentän kaavoittamiselle Torpantielle. Myös rantarakentamisen mah-

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus dollisuus vetovoi maisella jokinäkymällä olisi osoitettavissa yhdyskuntarakenteellisesti erinomai sella paikalla palvelujen tuntumassa kunta taloutta tukien ja säästäen uusien kasvusuuntien käyttöönotossa. Toistaiseksi tavoite- ja visio tasolle jäänyt Haukiputaan merellisyys ja Kii min ki jokisuis ton nä ky mi nen kun ta ku vassa toteutuisi vat. Muutoin Kir konkylän vaihto ehdot ranta rakentamiselle ovat vä hissä eikä muil la kaan suunnilla ole edistytty, kun mm. Martinniemen Kurtinhau ta päädyttiin ra jaa maan pois rakenta miselta. Alavalla jo kisuistolla ei raken taminen ole maa perä- ja kor keussuhteiden kan nalta mones sakaan kohtaa mahdollis ta. Usein myös luontoarvot ra joittavat kaavoitusta. Ur heilu ken tän alue voi toteutua kaavallisesti osin rannan vir kis tysalu eena, että tehok kaana kerrostalorakentamisena, mutta kaavaratkaisu voi olla kevyempikin jos halutaan säästää jokinäkymä osin ennallaan. Kaavoitusohjelma toteuttaa maankäytön hyväksyttyjä periaatteita ja pyrkii pitkäjänteisesti ohjaamaan kunnan kasvua kohti taloudelli sempaa, toimivampaa ja viihtyisämpää asuinympäristöä vähintään kin tavoite vuo della Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy val tuus to aloit tee seen seuraavan vastauksen: Kunnan suunnitelmallisen maankäytön ohjaus edellyttää sitoutumista pitkäjäntei sesti hyväksyttyihin periaatteisiin ja tavoitteisiin riittävillä lii kuntapaik ka-aluevarauksilla ja kuntarakennetta tiivistävillä uusilla ra kenta mismahdollisuuksilla. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 8 Valtuusto totesi, että asia on ratkaistu joulukuun 2010 valtuuston kokouksessa, kun kaavoitusohjelmasta poistettiin urheilukentän kaavoi tus.

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yleiskaavan mukaisen hajarakentamisen soveltamisohje 4677/60/609/2010 KHALL 213 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kunnanhallitus nimesi työryhmän valmistelemaan Kirkonkylän ja Martinniemen yleiskaavojen mukaisen hajarakentamisen oh jaus ta en si si jai ses ti kaava merkinnän AP-3 alueilla, joita ei ole tarkoi tettu asemakaavoitettavaksi. Tätä koskeva soveltamisohje laadittiin alunperin jo Kirkonkylän osayleiskaavan jälkeen ja se tarkennettiin Martinniemen osa yleis kaa van yhteydessä. Työryhmä kokoontui kunnanhallituksen puheenjohtajan Eero Halosen johdolla kahdesti ja Työryhmä kävi läpi oh jeen ja päätyi yleisesti ottaen tiukentamaan ohjeita maanomistajan ja rakentajien velvoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi. Kunnallisteknisten vastuiden siirtämisestä tulevalle tontin omistajalle edellytetään sovittavaksi yksilöidysti tontteja edelleen luovutettaessa. Täl löin tulee sopia myös uudelle omistajalle koituvista kunnallistek nii kan yl läpitovastuista. Kunnanhallituksen hy väk syes sä maankäyt tö so pi muk sen pää te tään sa malla va kuu den suu ruudes ta. Vakuuden tulee olla riittävä vastaamaan mahdollisesta velvoit tei den laiminlyönnistä ai heutuvista kustannuksista ja varmistaa ve si huol lon ja tieyh teyk sien asianmukainen toteutus. Vakuuden määräksi päätettiin 30 % vesihuollon ja muun ympäristörakentamisen kokonaiskustan nuksista ja 30 % raken nusoikeuden arvosta ja kuitenkin vähintään Ve sihuollon ja tie yh teyk sien ra ken ta misen tar kas tuk sesta teh dään pää tökset ra ken nus paikka koh taisen tarkas tuksen pe rus teella niin, että tar kastuk seen osal listu vat vesi huolto johtaja, tie mestari ja kaa voitus päällikkö. Va kuus va paute taan vasta töiden tul tua hyväksytyksi ja yl läpitovas tuista sovituksi. Ra kennuslu pa kä si tel lään ja pää te tään vas ta näi den tar kas tus ten ja hyväksymis päätösten jäl keen. Maankäyttösopimuksilla tarkennetaan maanomistajan velvoite luovuttaa kaikille ko. AP-3-alueen rakentajille oikeus tieyhteyksien ja ve sihuollon rakentamiseen sopimuksessa ja käyttösuunnitelmassa tar koitetuille yhteiskäyttö- ja tiealueille. Vastuu kunnallistekniikasta siir tyy aikanaan vasta mahdollisen asemakaavoituksen jälkeen kunnal le. Myös kunnallistekniikan laatutason tulee vastata kunnan kaava-alueilla toteuttamaa laatutasoa. Kunnallistekniikka vesihuolto mukaan lukien siirtyvät tällöin kunnalle korvauksetta. Soveltamisohje on tarkennettu työryhmän päätösten mukaiseksi.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus on keskustellut ohjeesta ja palaut tanut sen työryhmälle tarkennettavaksi joiltakin osin. Työryhmä päätyi kokouksessaan esittämään tulkintoja selventäviä tarkennuksia soveltamisohjeeseen mm. niin että oh jet ta so vel le taan myös tulevilla osayleiskaava-alueilla mahdollis ten AP-3 alueiden rakentamisessa. Myös sopimusvelvoitteiden siir tä misen edellytettiin tapahtuvan luovutuskirjalla siihen soveltamisohje liittä en. Eh dol li sen suun nit te lu tar ve rat kai sun jäl keen ei rakennuslupaa oteta käsi teltä väksi ennen kuin maan omis ta jan vel voittei den täyt tämi sestä on tehty hy väksy mispää tös. Kunnanjohtaja: KHALL 260 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle laa di tun ja tar ken ne tun osayleiskaavojen AP-3 kaa va mer kin nän soveltamisohjeen hyväksymistä Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Soveltamisohje-ehdotus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle laaditun ja tarkennetun osayleiskaavojen AP-3 kaavamerkinnän soveltamisohjeen hyväksymistä Kunnanhallitus päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Markku Korvala esitti Irene Mäkelän kannattamana, että vakuuden mää räk si mää rä tään 40 % ve si huol lon ja muun ympäristörakentamisen ko ko nais kus tan nuk sis ta, mutta kui ten kin vähintään 5000 euroa. Va kuu den mää rää ei si dota ra ken nusoikeuden arvoon. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava, kan natettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti suori tettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat päätös esityksen kannalla, nostavat kätensä ensin. Äänestystapa ja esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä päätösesitys sai 7 ääntä (Kangas M., Kortesalmi, Koske la, Kuusela, Nik ki nen, Sipola ja Torro) ja muu tos esi tys 5 ään tä (Korvala, Mäkelä, Kaan, Kangas T. ja Leskinen). yh den (Kui va la) ää nestäes sä tyh jää. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö KVALT 9 Soveltamisohje-ehdotus on esityslistan liitteenä. Val tuusto päätti, että asia palaute taan uu del leen val mis tel ta vaksi ja

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus sii hen pyydetään tek nisen lau ta kun nan ja ve si lai tok sen joh to kun nan lau sunto.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat KVALT 10 Teuvo Ukkola jätti valtuustoaloitteen koskien työterveyshuoltoa. Kokouksen alussa Hannes Kortesalmi kertoi, että Kes kus tan valtuustoryhmä on erottanut Juhani Pitkälän, Hannes Korte sal men ja Seppo Isohookanan Keskustan valtuustoryhmästä. Tätä koskeva asia kir ja on toimitettu valtuuston puheenjohtajalle aiemmin. Kortesalmi ker toi, et tä erotetut ovat perustaneet oman val tuus to ryh män ni mellä Hau ki putaan Uusi Keskusta. Puheenjohta jana toi mii Ju hani Pitkälä, va rapuheenjohtajana Hannes Kortesalmi ja sih tee rinä Seppo Isohookana. Käsiteltäessä tarkastuslautakunnan varajäsenen valintaa edellä tässä kokouksessa Maarit Re ki lä pyy si eroa tar kas tus lau ta kun nan va rajäse nyy destä, koska hän on kun nan työn te kijä. Asia tuo daan myöhem min valtuus ton kä sitte lyyn. Valtuusto päätti antaa aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja merkitsi muut asiat tiedoksi.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Edellä pykälissä 2, 5 ja 8-9 tehtyihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös koskee vain valmiste lua ja täy tän töönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Pykälissä 1, 3-4 ja 6-7 tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta, osoi te: Iso ka tu 4, PL 189, OULU, sähköposti oulu.hao(at)om.fi, telefax: Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välitömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta, sekä rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seisemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot