Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan suunnittelujärjestelmä"

Transkriptio

1 LIITE 2

2 2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä

3 Pohjois-Savon maakuntaohjelma - toimintalinjakohtaiset painopisteet (alustavat esitykset) TL1 Talouden uudistaminen Yleiset painopisteet: Uusien yritysten perustamisen tukitoimenpiteet, rahoituksen riittävyyden varmistamiseen Pk-yritysten kilpailu- ja uusiutumiskykyä sekä kansainvälistymistä parantavat palvelut ja innovaatiohankkeet Invest in toiminnan tukeminen Yritysten johtamista, työorganisaation parantamista sekä työntekijöiden hyvinvointia edistävät ja siten tuottavuutta parantavat toimet Uusien innovaatioiden löytäminen ja sitä kautta uusien markkinalähtöisten tuotteiden aikaansaaminen, edellyttää innovaatioketjun toimivuutta Energia- ja materiaalitehokkuutta parantavat investoinnit ja t&k-hankkeet Olemassa olevien tutkimus- ja kehittämisympäristöjen nykyistä laajempi hyödyntäminen 1. Metsäteollisuus, biojalostus ja puun uusi käyttö - Puun biojalostuksen tutkimus- ja tuotekehitys tantoresurssien vahvistaminen ja hyödyntäminen yliopisto- /ammattikorkeakoulu- ja yritysyhteistyöllä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisellä - Metsäraaka-aineen uusien käyttömahdollisuuksien tukeminen 2. Kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä tuottavuudella ja innovoinnilla - Kansainvälistymisen tukeminen - Yrityksiä palvelevien kone- ja energiateknologian t&k-ympäristöjen vahvistaminen ja hyödyntäminen sekä bioenergian raaka-aineiden ja polttoaineiden kehittäminen - Robotti-, hitsaus- ja automaatiotekniikan käyttöönotto teknologiateollisuudessa 3

4 3. Vahvistuva terveysklusteri - Vahvistetaan Savilahden tiedepuiston terveys- ja hyvinvointilääkekehitysteknologian t&k-ympäristöä ja sen tunnettuutta sekä hyödyntämistä ja osaamisen kaupallistamista - Tuetaan kansainvälisten terveysalan lääkekehitysyritysten sijoittumista Kuopion alueelle - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA), yliopiston ja tutkimuslaitosten sekä alueen yritysten yhteistyön lisääminen 4. Elintarviketuotanto - Pohjois-Savon maito- ja elintarviketalouden osaamiskeskittymän vahvistaminen - T&K-ympäristöjen uudistaminen tukemaan tuotekehitystä ja kilpailukykyä - Ravitsemusosaamisen ja uusien bioraaka-aineiden hyödyntäminen elintarviketuotannossa - Tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvä kehittäminen - Maitotalouden ja muun maatalouden rakennekehityksen tukeminen, mm rahoitusta helpottamalla investointituki, lainat ja takaukset - Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden jalostuksen ja markkinoinnin edistäminen - Kalatuotantoketjun kehittäminen (Tervon kalanjalostus- ja viljelylaitos, Rautalammin kalanviljelylaitos, Vesannon irtopakastuslaitos, LUKE, Jyväskylän yo) 5. Laajasti sovellettava teknologia ja osaaminen - Digitalisaation ja muun teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa - Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa - Vesi- ja ilmaosaamisympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen - MTT:n, METLA:n Luonnonvarakeskuksen ja GTK:n sekä muiden sektoritutkimuslaitosten toimintojen vahvistaminen sekä keskinäisen että muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen - Mittaustekniikan soveltaminen, mm. prosessien ohjauksessa 4

5 TL2 Työvoiman riittävyys ja osaaminen Yleiset painopisteet: Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, työurien pidentäminen, toimivan koulutusketjun rakentaminen ja maakuntaan muuton edistäminen. 1. Työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus - Avaintoimialojen koulutuksen vetovoimaisuuden vahvistaminen, erityisiä haasteita kone-, metalli- ja terveysalalla - Ennakoinnin rooli, reagoiminen megainvestointeihin - Toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen maakunnallisen kattavuuden turvaaminen - Edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä, toiminnan tehostamista mm. kesäkäytöllä - Laajakaistat kuntoon -> digioppiminen - Oppimisympäristöjen kehittäminen: monialaiset ympäristöt, uudet opetus- ja oppimismenetelmät verkkopalveluja ja digitalisaatiota hyödyntämällä - Työssäoppimisen tukeminen 2. Kuopion alueen kasvu työvoiman saatavuuden veturina ja maakuntaan muuton edistäminen - Kuopion alueen vahvistaminen kansallisena kasvukeskuksena (kasvusopimus) - Kuopion tunnettuuden vahvistaminen terveys- ja hyvinvointialan sekä turvallisuusosaamisen keskuksena - Koulutuksen kansainvälistymisen, monikulttuurisuuden sekä osaamisen viennin edistäminen, myös yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa - Työperäisen maahanmuuton edistäminen toimialoilla, joissa on suurin työvoimatarve - Pohjois-Savossa opiskelevien työllistymisen parantaminen tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti työharjoittelua paikallisista työpaikoista - Uudet joustavat mallit toteuttaa työharjoittelua myös opiskelupaikkakunnan ulkopuolella 3. Työurien pidentäminen - Koulutuksen laadun parantaminen, jottei koulutuksen keskeyttämisiä tapahdu - Valmistuvien nuorten työllistymisen tukeminen - Työelämän laadun ja työssä jaksamisen parantaminen - Toimivat koulutusketjut sekä aikaisemman osaamisen tunnustaminen työmarkkinoiden muutoksen tukena 5

6 6 TL3 Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi Yleiset painopisteet: Hyvinvoinnin edistäminen Asiakaskeskeisyys, tuottavuus ja toimivuus palvelutuotannossa 1. Elämäntavat ja kansansairauksien ehkäisy Varhainen puuttuminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja perhetyö Ikääntyneiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen Matalan kynnyksen palvelut Terveellisiä elämäntapavalintoja ja terveyttä edistävät käytännöt Kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistaminen Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, infrastruktuuri, palvelut 2. Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa Monituottajamallit, palveluyrittäjyys ja järjestöt Kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalvelujen kehittäminen monialaisena yhteistyönä Innovatiiviset palvelu- ja koulutuskokeilut hyvinvointiosaamisen ja hyvinvointijohtamisen vahvistamiseksi Palveluprosessit ja ohjaus Digitalisaation edistäminen tietojärjestelmien yhtenäistäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto Oma- ja etähoitomallien kehittäminen Hallintokuntien ja eritoimijoiden rajat ylittävä palvelumalli sekä niiden pilotointi alueella. Ikäosaamisen vahvistaminen, ikäihmisten palveluvalikoiman jatkuva uudistaminen ja monipuolistaminen. 3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet Sote-peruspalvelujen kehittäminen tuotantoalueilla Hyvinvointiosaamisen ja hyvinvointijohtamisen vahvistaminen Henkilöstön riittävyys ja hyvä organisaatiojohtaminen Tiedonhallinnan /tietojohtamisen edistäminen erityisesti sosiaalipalveluissa ja sote-palvelujen rajapinnoilla.

7 TL4 Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus Yleiset painopisteet: Tehokkaan, toimivan ja kilpailukykyisen kunta- ja palvelurakenteen edistäminen Ylikunnallisten toimintojen ja hankkeiden tukeminen Itä-Suomi-yhteistyö liikennejärjestelmien kehittämisessä ja joukkoliikennestrategian toteuttamisessa liikennejärjestelmän kehittämisessä 1. Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne - Laajakaistaverkon rakentaminen koko maakuntaan - Joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen tie- ja rataverkolla - Varkaus-Kuopio-Iisalmi-kehittämiskäytävä Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäynti- ja asiointialueiden ylikunnallisen yhteistyön tiivistäminen - Kuopio Joensuu-kehityskäytävä (mitä tark., konkretia?) - Elinvoimaisten kirkonkylien ja kuntakeskusten kehittäminen - Matkailun kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen - Vesistön vetovoiman hyödyntäminen niin maankäytössä kuin matkailussa - Luontomatkailun kehittäminen matkailuvyöhykkeillä, erityisesti Etelä-Konneveden kansallispuistossa - Maakunnan matkailukeskusten vahvistaminen painopisteenä Kuopio-Tahko, alueen verkottuminen muihin matkailukeskuksiin 2. Toimiva liikennejärjestelmä sekä saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat liikenneyhteydet - Lento- ja raideliikenteen kilpailukyvyn kehittäminen - Itä-Suomen pääliikennekentän, Kuopion lentoaseman toimintojen monipuolistaminen ja kansainvälisten yhteyksien saaminen - VT5:een kohdistuva kehittäminen Helsinki-Kajaani-Kuusamo välillä - VT5:n turvallisuuden ja palvelutason parantaminen (mm. nopeuksien nostaminen, eritasoliittymien rakentaminen, älyliikenteen mahdollisuudet) - Kuopion matkakeskus - Pk-yritystoimintaa tukevat liikenneyhteydet, älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden - Puuterminaaliverkoston selvittäminen (IS-tasolla, puun välivarastointi ja energiapuun haketus)? - Joukkoliikenteen toimintatapojen kehittäminen ja palvelutason turvaaminen tie- ja rataverkolla 7

8 8 Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset neuvotteluesitykset Laajakaistahankkeen toteutuksen jatkaminen Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden sekä yksityisteiden parantaminen ja ylläpito Maakunnan kehittämisrahan palauttaminen valtion talousarvioon Pohjoinen tahtotila raportin toimenpiteiden toimeenpano INKA-rahoitus loppuu vuoden 2016 lopussa -> esitys tuen ohjaamisesta ensisijaisesti biotalouteen, toissijaisesti laajakaistaan Teknisen tuen tason korottaminen Muissa prosesseissa edistettävä itäsuomalainen yhteistyö Liikennehankkeet Tiehankkeiden järjestyksestä on sovittu ja se on seuraavanlainen: VT5:n parantaminen välillä Mikkeli-Juva, 121 M (Mikkelin kohta jo käynnistynyt) VT23:n parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi, 43 M, edistäminen vaiheittain (12 M jo saatu, ohituskaistat Alakylän ja Kypäräjärven kohdille) VT5:n parantaminen välillä Leppävirta-Kuopio, 99 M Muut esitykset liikennepoliittiseen selontekoon Karjalan radan perusparantaminen nopean henkilöliikenteen tasolle välillä Luumäki-Kitee Savonradan perusparantaminen välillä Kouvola-Kajaani Pohjois-Savon omat neuvotteluesitykset Kuopion tavara- ja henkilöratapihan perusparantaminen v , 39 M +15 M Henkilö- ja tavaraliikenteen ratapihat eivät vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-radan sähköistys ja Yara-Siilinjärvi-radan (5 km) sähköistys 110 M Jännevirran silta (VT9) 44,4 M Itä-Suomen logistiikka-alue ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali, Matkus, 31 M Leppävirta-Varkaus-väylät (Riikinneva ja Storan investoinnit)?

9 Pohjois-Savon muut keskeiset edunajamisasiat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:n toimintojen siirtyminen vaiheittain Kuopioon Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen jatkuminen Savonian Pelastusopistossa toteuttaman Pelastusopiston palopäällystökoulutuksen rahoituksen turvaaminen Kuopiossa Toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen maakunnallinen kattavuus LUKE:n kalojen valintajalostuksen turvaaminen Tervossa Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T, Trans-European transport networks VT5:n ja Savonradan sisällyttäminen ydinverkkoon Saimaan syväväylästö kuuluu ydinverkkoon jo nyt Valtatien 5 kehittäminen välillä Siilinjärvi-Iisalmi-Kuusamo tarvittavilta osin tiesuunnitelmilla VT 5:n kehittämistä tukevia tavoitteita esitetään I-S:n yhteisissä neuvotteluesityksissä sekä TL4:n tuettavan toiminnan painopisteissä Valtatien 9 kehittäminen väleillä: Keski-Suomen maakunnanraja-vehmasmäki (Kuopio) välillä Hankasalmi-Vehmasmäki-tie on kapea ja suuntaukseltaan pienipiirteinen Vartiala-Riistavesi, 15 M (tiesuunnitelmaa tulisi päivittää, mukana ELYn listoilla. Valmius toteutukseen 2017, jos rahoitus) Suonenjoen liittymäramppien parantaminen (Joensuu-Kuopio-Jyväskylä kehityskäytävä nousi tärkeäksi Kuopio- Suonenjoki-Siilinjärvi liittymäselvityksessä) Savonradan perusparantaminen puuttuvilta osin ja nopeustason nosto Kouvola-Iisalmi-välillä, myöhemmin Kajaaniin saakka On IS-neuvotteluesityksissä Tulevaisuudessa Helsinki-Pietari-raidelinja Kouvolan kautta huomioiden Itä-Suomen yhteydet sekä Pietariin että Helsinkiin 9

10 10 Edullinen ja palvelukykyinen julkinen henkilöliikenne erityisesti pääväylillä ja joukkoliikennealueilla - Joukkoliikenteen toimintatapojen kehittäminen ja palvelutason turvaaminen tie- ja rataverkolla Matkaketjut, lippujärjestelmät, liikkuminen palveluna, kutsuliikenne jne. Joukkoliikenteen palvelutason nosto edellyttää linja-autovuorojen, lentoliikenteen ja rataliikenteen uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja kilpailun lisäämistä Hallitusohjelmassa pienennetään joukkoliikenteen rahoitusta Elinkeinoelämän kannalta tärkeän alemman tieverkon parantaminen ja ylläpito (on myös Itä-Suomen yhteisissä neuvotteluesityksissä) Liikenneverkkojen kehittämistoimenpiteet ja panostukset tulee kohdistaa joustavasti kunkin maakunnan omat erityispiirteet huomioiden sekä ennakoiden po. kasvu- ja kehitysnäkymät Matsäteollisuuden investointien vaikutus alemmanasteiseen tieverkostoon ja sen kuntoon Riikinnevan tien kunnostaminen Äänekosken tehtaan vaikutus tiestön kunnostamiseen Finnpulp toteutuessaan aiheuttaa tien siirron ja rautatien rakentamista Sorsasalossa sekä 400 kv sähköjohdon rakentamisen Kaavi Rautavaara-tien kunnostaminen (ei ohjelmoitu, ei suunniteltu) Lapinlahti Varpaisjärvi-tien kunnostaminen (ei ohjelmoitu, ei suunniteltu) Tervo-Suonenjoki-tieyhteyden kunnostaminen (Saikarin tie) tärkeä Keiteleen teollisuuden ja marjojen kuljetuksille Kaivannaisteollisuuden edistäminen, kaivannaisteollisuuden edellyttämät liikenneverkon kehittämistoimenpiteet Kuljetukset painottuvat rataverkolle ja siellä erityisesti Savonradalle ja Iisalmi-Ylivieska- sekä Vartius- Kontiomäki-Oulu-radoille Kuopio-Iisalmi-radan turvallisuuden parantamisen loppuun suorittaminen, Viinijärvi-Siilinjärvi-radan sähköistäminen välillä Yaran Siilinjärven tehdas-savonrata (5 km) sekä Luikonlahden rikastamolle johtavien kaivosteollisuuden käytössä olevien teiden parantaminen (Kylylahti Luikonlahti tielle rahaa ei näkyvissä, tarjottu kaivostiepaketteihin, tietoa tulevaisuuden kaivostiepaketeista ei ole. 6,6-7 M ) Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

11 Pohjois-Savon EU-rakennerahastovarojen jakautuminen EU-kehys M Kunta+muu julk vaade M VUOSI: 2015 EAKR 13,75 5,052 ESR 6,459 Valtion rahoitus OHJELMA: Kestävää kasvua Yht. 20,209 15,157 ja työtä VÄLITTÄVÄ TOIMIELIN ELY Maakuntaliitto HALLINNONALA Yritystuet ELYkehit Tekes TEM Yhteensä TOIMINTALINJA TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 9,132 0,467 0,000 3,793 13,392 EAKR 4,989 0,167 0,000 1,540 6,696 VALTIO 4,143 0,161 0,000 0,718 5,022 Kunta + muu julk 0,000 0,139 0,000 1,535 1,674 TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 2,856 2,427 1,476 7,348 14,107 EAKR 1,361 1,176 0,790 3,727 7,054 VALTIO 1,306 0,800 0,413 2,771 5,290 Kunta + muu julk 0,189 0,451 0,273 0,850 1,763 TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6,356 6,356 ESR 3,178 3,178 VALTIO 2,383 2,383 Kunta + muu julk 0,794 0,794 TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 4,121 4,121 ESR 2,060 2,060 VALTIO 1,545 1,545 Kunta + muu julk 0,515 0,515 TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 2,442 2,442 ESR 1,221 1,221 VALTIO 0,916 0,916 Kunta + muu julk 0,305 0,305 YHTEENSÄ 11,988 15,812 11,141 38,941 EU 6,350 7,802 0,790 5,267 20,209 VALTIO 5,449 5,806 0,413 3,489 15,157 Kunta + muu julk 0,189 2,205 0,273 2,385 5,052 Maaseutuohjelman varat Pohjois-Savossa v YHTEENSÄ 6,209,000,- EU 2,519,580,- VALTIO 3,479,420,- Kunta + muu julk 210,000,- 11

12 Pohjois-Savon EU-rakennerahastovarojen jakautuminen EU-kehys M Kunta+muu julk vaade VUOSI: 2016 EAKR 13,302 4,883 ESR 6,228 Valtion rahoitus OHJELMA: Kestävää kasvua Yht. 19,53 14,648 ja työtä VÄLITTÄVÄ TOIMIELIN ELY Maakuntaliitto HALLINNONALA Yritystuet ELYkehit Tekes TEM Yhteensä TOIMINTALINJA TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 8,816 0,451 0,000 3,662 12,930 EAKR 4,816 0,162 0,000 1,487 6,465 VALTIO 4,000 0,155 0,000 0,693 4,849 Kunta + muu julk 0,000 0,134 0,000 1,482 1,616 TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 2,769 1,783 1,431 7,692 13,674 EAKR 1,320 0,861 0,766 3,890 6,837 VALTIO 1,267 0,569 0,400 2,892 5,128 Kunta + muu julk 0,183 0,352 0,265 0,909 1,709 TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 5,854 5,854 ESR 2,927 2,927 VALTIO 2,195 2,195 Kunta + muu julk 0,732 0,732 TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 4,110 4,110 ESR 2,055 2,055 VALTIO 1,541 1,541 Kunta + muu julk 0,514 0,514 TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 2,491 2,491 ESR 1,246 1,246 VALTIO 0,934 0,934 Kunta + muu julk 0,311 0,311 YHTEENSÄ 11,585 14,690 11,354 37,629 EU 6,136 7,251 0,766 5,377 19,530 VALTIO 5,267 5,395 0,400 3,585 14,648 Kunta + muu julk 0,183 2,043 0,265 2,391 4,883 Maaseutuohjelman varat Pohjois-Savossa v YHTEENSÄ 6,209,000,- EU 2,519,580,- VALTIO 3,479,420,- Kunta + muu julk 210,000,- 12

13 Pohjois-Savon esitys maakuntaan kohdistettavasta kansallisesta kehittämisrahoituksesta sekä erikseen neuvoteltavien edunajamishankkeiden rahoitus (milj. euroa) Hallinnonala Momentin numero Momentin nimi Lähtötaso SM Lisämääräraha palopäällystökoulutuksen järjestämiseen 1,000 1,000 1,000 MMM Eläinlääkintähuolto (erikoiseläinlääkärikoulutus) 0,240 0,250 0,250 LVM Perusväylänpito 32,950 31,200 41, Esitys 2015 Esitys - Tienpito 27,500 25,000 35,000 - vt 23 Varkaus-Viinijärvi 5,000 5,000 5,000 - vt9/jännevirran sillan uusiminen (TRS) 0,450 1,200 1,300 LVM Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 0,600 0,100 1,200 LVM Väyläverkon kehittäminen ,000 - vt 5 Leppävirta-Kuopio (käynnistäminen) - - 5,000 - Kuopion tavara- ja henkilöratapihan perusparantaminen (käynnistäminen) ,000 LVM Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 3,200 3,200 4,000 LVM/Viestintävirasto Pohjois-Savon laajakaistahanke 5,000 5,000 2,000 TEM Alueellinen kuljetustuki 1,000 1,000 T EM INKA-ohjelma 0,170 0,500 1,000 T EM/Pohjois-Savon liitto Maakunnan kehittämisraha (yhteensä) 0,300 0,300 0, Valtion rahoitus yhteensä 43,460 42,550 77,050 Kuntien rahoitus (arvio) 5,160 4,490 3,840 Julkinen rahoitus yhteensä (valtio+kunnat) 48,620 47,040 80,890 Yksityinen rahoitus (arvio) 3,770 3,770 1,520 RAHOITUS YHTEENSÄ (julkinen+yksityinen) 52,390 50,810 82,410 13

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu E 21 Pirkanmaan liitto Tampere

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 KANNUSTAVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PUHDASTA ELINVOIMAA IHMISLÄHTÖISIÄ RATKAISUJA Satakunnan maakuntasuunnitelmassa (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035) asetettu tavoitetila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS 19.9.2014 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Sisältö: 1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET 3. ALUEELLISESTI MERKITTÄVÄT VALTION

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot