EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (komission EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 1 muuttamisesta Euroopan parlamentin lausunnon 2 mukaisesti niin, että otetaan huomioon neuvostossa meneillään oleva työ, joka koskee tätä ehdotusta ja matkustamomiehistön turvallisuusvaatimuksia koskevaa toista komission ehdotusta 3. Kuten jäljempänä selitetään, mainitut kaksi tekstiä liittyvät läheisesti yhteen matkustamomiehistön koulutuksen osalta, ja jos yhtä muutetaan, myös toiseen on tehtävä muutoksia. Edistääkseen molempien säädösehdotusten valmistumista komissio katsoi aiheelliseksi muuttaa ehdotuksiaan ottaen huomioon niiden välisen tasapainon, mikä on varmasti paras tapa saavuttaa yksimielisyys, päästä vihdoin umpikujasta ja antaa säädökset. 2. Samalla komissio katsoi hyödylliseksi sisällyttää muutettuun ehdotukseensa huomattavia muutoksia, jotka neuvoston työskentelyyn osallistuvat asiantuntijat hyväksynevät, edistääkseen yksimielisyyden saavuttamista kaikkien toimielinten välillä ja nopeuttaakseen kaupallisen lentotoiminnan yhteisten turvallisuusvaatimusten hyväksymisprosessia. 3. Koska alkuperäiseen ehdotukseen on tehty merkittäviä muutoksia, Euroopan parlamentti saattaa olla sitä mieltä, että tämä muutosehdotus vaatii uutta ensimmäistä käsittelyä. Historiaa 4. Neuvosto ja komissio sopivat vuonna 1989 toista vapauttamispakettia laatiessaan, että yhteisön lentoliikennepolitiikan on katettava myös siviili-ilmailuun sovellettavan sääntelykehyksen yhdenmukaistaminen korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi ja hyvän kauppatavan mukaisen kilpailun takaamiseksi sisämarkkinoilla. Yhteisössä hyväksyttiin teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, jonka tavoitteena oli vahvistaa ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa sekä näitä tehtäviä suorittavia henkilöitä ja laitoksia koskevat yhdenmukaiset säännöt sekä pitää näitä sääntöjä ajan tasalla. 5. Saavuttaakseen edellä mainitut kaupallisia ilmakuljetuksia koskevat toimintaturvallisuustavoitteet komissio päätti ehdottaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka perustuvat Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön JAA:n 4 laatimaan vastaavaan yhteiseurooppalaiseen ilmailumääräykseen (JAR) Komissio esitti kaksi ehdotusta KOM (2000) 121 lopullinen, Mietintö N:o A5-0393/2000, KOM(97) 382 lopullinen, : Ehdotus neuvoston direktiiviksi matkustamomiehistöä koskevista turvallisuusvaatimuksista ja ammatillisen pätevyyden todistamisesta siviili-ilmailun alalla. Joint Aviation Authority on 38 Euroopan maan kansallisten ilmailuviranomaisen perustama järjestö, jonka jäseninä ovat kaikki 15 EU:n jäsenvaltiota. Se on perustettu yhdenmukaistamaan ilmailun turvallisuuden sääntelyyn käytettäviä vaatimuksia. JAA:n vuonna 1995 hyväksymät JAR-OPS 1 -määräykset käsittelevät kaupallista toimintaa, toisin sanoen lentokoneella harjoitettavaa matkustajien tai rahdin kuljetusta maksua tai vuokraa vastaan. Pyöriväsiipisellä ilma-aluksella tapahtuvaa kaupallista toimintaa käsitellään JAR-OPS 3 -määräyksissä. 2

3 Vuonna 2000 komissio antoi ehdotuksen (ks. alaviite 1), jolla haluttiin lisätä JAR-OPS 1:n teksti uudeksi liitteeksi edellä mainittuun asetukseen 3922/91 tarvittaessa yhteisön lainsäädäntöön ja politiikkaan mukautettuna. Ehdotuksessa kuitenkin rajattiin matkustamomiehistön turvallisuusvaatimuksia koskevan jakson sisältö niihin vaatimuksiin, jotka ovat yksinomaan lentotoiminnan harjoittajien vastuulla. Jo vuonna 1997 oli annettu toinen ehdotus direktiiviksi matkustamomiehistöä koskevista turvallisuusvaatimuksista ja ammatillisen pätevyyden todistamisesta. Siinä käsiteltiin niitä vaatimuksia, jotka eivät ole yksinomaan lentotoiminnan harjoittajien vastuulla, sekä ikään, terveydentilaan, koulutusorganisaatioiden hyväksyntään ja ammatillisen pätevyyden todistamiseen liittyviä vaatimuksia (ks. alaviite 3). 7. Kummastakin ehdotuksesta on sittemmin keskusteltu pitkään sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentissa käyty keskustelu JAR-OPS 1 -määräyksiä koskevasta ehdotuksesta on johtanut ensimmäisessä käsittelyssä annettuun lausuntoon (ks. alaviite 2), jossa komissiota pyydetään hyväksymään 13 tarkistusta. Parlamentin annettua lausunnon matkustamomiehistön turvallisuusvaatimuksia koskevasta ehdotuksesta komissio on jo antanut muutetun ehdotuksen kyseiseksi direktiiviksi Sen jälkeen, kun neuvostossa oli tarkasteltu yhdessä JAR-OPS 1 -ehdotusta ja muutettua ehdotusta matkustamomiehistön turvallisuusvaatimuksiksi, siellä katsottiin nykyiseen käytäntöön sopivammaksi muuttaa kummankin ehdotuksen rakennetta ja sisältöä. Näin ollen matkustamomiehistön turvallisuusvaatimuksia koskevan direktiiviehdotuksen koulutusvaatimukset olisi rajattava koskemaan vain lentotoiminnan harjoittajasta riippumattomia vaatimuksia, ja erityisesti lentotoiminnan harjoittajia koskevia koulutusvaatimuksia olisi käsiteltävä ehdotetussa asetuksessa, kuten on myös JAR-OPS 1:n laita. Jäsenvaltioiden sallimaa lyhytaikaista joustoa koskevien yhteisön valvontamenettelyjen (8 artiklan 3 ja 4 kohta) valinta ei myöskään ollut onnistunut, vaan sääntelymenettelyn sijasta olisi käytettävä suojamenettelyä. Myös joistakin asetusehdotuksen tekniseen liitteeseen (toisin sanoen asetuksen (ETY) 3922/91 uuteen liitteeseen III) tulevista muutoksista sovittiin. Lisäksi todettiin tarvittavan komiteamenettelyä, jonka avulla uuteen liitteeseen III voidaan sisällyttää JAA:n jo tekemät tai suunnittelemat muutokset JAR-OPS 1 -määräyksiin, ennen kuin liitettä aletaan soveltaa. 9. Komissio on tarkastellut uudelleen alkuperäisiä ehdotuksiaan näiden tapahtumien valossa, ja on päättänyt edistää niiden hyväksymistä esittämällä muutettuja ehdotuksia, joissa otetaan huomioon niiden Euroopan parlamentin tarkistusten henki, jotka komissio voi hyväksyä, sekä neuvoston asiantuntijoiden esittämät rakenteelliset ja sisällölliset muutokset, mukaan luettuna asetuksen ja direktiivin välisen painotuksen muuttaminen matkustamomiehistön koulutuksen osalta. 6 KOM(99) 68 lopullinen, : Muutettu ehdotus neuvoston direktiiviksi matkustamomiehistöä koskevista turvallisuusvaatimuksista ja ammatillisen pätevyyden todistamisesta siviili-ilmailun alalla. 3

4 10. Edellä on kuvailtu, mikä on tarkoituksena liitteenä olevassa muutetussa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta, jolla muutetaan 24. maaliskuuta 2000 annettua ehdotusta KOM(2000) 121 lopullinen. Muutettu ehdotus täydentäväksi direktiiviksi matkustamomiehistöä koskevista turvallisuusvaatimuksista esitetään erikseen. Tärkeimmät varsinaiseen asetukseen ehdotettavat muutokset Lyhytkestoisiin vapautuksiin kohdistuva yhteisön valvonta (1 artiklan 4 kohta) 11. Muutettuun ehdotukseen sisältyy tarkistettu ryhmä menettelyjä, joilla yhteisö valvoo, miten jäsenvaltiot käyttävät jouston mahdollisuutta, johon niillä on oikeus asetuksen 8 artiklaan ehdotetun muutoksen ansiosta. Nyt ehdotetaan suojamenettelyä niissä tapauksissa, joissa vapautuksia myönnetään ennakoimattomissa toimintaolosuhteissa tai lyhytkestoisista toiminnallisista syistä. Tämän vuoksi muutetaan uuden 8 artiklan 3 ja 4kohdansekä11artiklansisältöä. Liitteen tarkistaminen (2 artikla) 12. Ehdotuksessa säädetään uuden liitteen III soveltamisen lykkäämisestä, jotta liite voitaisiin päivittää JAR-OPS 1:n viimeisimmän version mukaiseksi asetuksen tultua voimaan ja ennen kuin liitettä aletaan soveltaa. Muutokset uuteen liitteeseen III Matkustamomiehistöä koskevat vaatimukset (luku O) 13. Asetuksessa on käsiteltävä tilanteita, jossa kahdentyyppistä miehistöä matkustamomiehistöä ja muuta miehistöä suorittaa tehtäviä lentokoneen matkustamossa. Jotta nämä kaksi miehistötyyppiä voitaisiin erottaa toisistaan niin, että kumpaakin varten voidaan antaa säännöksiä, ne on määriteltävä huolellisesti. Vain soveltuvan turvallisuuskoulutuksen saanut henkilöstö voi kuulua matkustamomiehistöön ja hoitaa lentokoneessa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Ehdotuksen teknisessä liitteessä (JAR-OPS 1) olevan määritelmän ongelma on, että matkustamomiehistö määritellään siinä yhdellä velvollisuuksistaan, nimittäin turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisella. Uusi määritelmäehdotus ei ole sidottu tehtäviin, ja siksi se mahdollistaa pakollisten määräysten antamisen molemmantyyppiselle miehistölle toisistaan riippumatta. Uuden määritelmän mukaan kuka tahansa lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa matkustamossa työskentelevä kuuluu matkustamomiehistöön, ja hänen on siksi täytettävä kaikki matkustamomiehistöä koskevat vaatimukset, jollei hän kuulu johonkin muuhun erikseen mainittuun miehistön luokkaan. Sekä parlamentille (tarkistus 7) että neuvostolle tärkeä vaatimus on, että matkustajat eivät voi sekoittaa matkustamomiehistöön kuuluvaa ja kuulumatonta henkilöstöä keskenään. Matkustamomiehistön vastaavina toimivia henkilöitä sekä toimintaa tilanteissa, joissa matkustamomiehistöön kuuluu vain yksi jäsen, koskevat parlamentin huolet on otettu huomioon sisällyttämällä muutettuun ehdotukseen parlamentin tarkistukset 9 ja 10. 4

5 Siirtymä- ja eroavuuskoulutusta sekä määräaikaiskoulutusta koskevat vaatimukset on sisällytetty muutettuun ehdotukseen. Aikaisemmin ne sisältyivät matkustamomiehistöä koskevista turvallisuusvaatimuksista ja ammatillisen pätevyyden todistamisesta annettuun direktiiviehdotukseen. Muutokset koskevat seuraavia liitteen kohtia: (c kohdan 4 alakohta), (c alakohta), 1.988, 1.995, , , sekä kohdan liitteessä 1 olevan A jakson 7.1 kohtaa. Lentoaika ja miehistön lepääminen (luku Q) 14. Parlamentti oli huolissaan siitä, ettei ehdotuksessa säädetty miehistön lento-, työ- ja lepoajoista. Siksi tekniseen liitteeseen on lisätty uusi luku Q, jossa lentotoiminnan harjoittajat velvoitetaan vahvistamaan aikataulut näitä kolmea turvallisuustekijää varten sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Sovellettavat vaatimukset ovat nykyään vielä kansallisia ja yhtenäistämättömiä, mutta niiden yhtenäistämistä lähitulevaisuudessa on suunniteltu. Tällöin käytetään hyväksi työmarkkinaosapuolten Euroopan parlamentin pyynnöstä parhaillaan tekemää työtä niin pitkälti kuin se on aiheellista. Alkoholin käyttö 15. Miehistön alkoholin käyttöä koskevat säännöt on muutettu vähimmäisvaatimuksiksi, ja yksittäiset jäsenvaltiot voivat halutessaan antaa niiden lainkäyttövaltaan kuuluville lentotoiminnan harjoittajille tiukempia määräyksiä (1.085 kohdan d alakohta). Lennonrekisteröintilaitteet 16. Lennonrekisteröintilaitteiden tallenteita koskevat vaatimukset on muotoiltu uudelleen siten, että niitä sovelletaan vain lentotoiminnan harjoittajiin, ei jäsenvaltioihin. (1.160 kohdan c alakohta). Kosminen säteily 17. Miehistön jäsenten lennon aikana saaman kosmisen säteilyn seurantavaatimukset on poistettu tekstistä, koska asiaa käsitellään jo 13. toukokuuta 1996 annetussa direktiivissä 96/29/Euratom 7, ja jäsenvaltiot panevat vaatimukset täytäntöön omassa kansallisessa lainsäädännössään eivätkä yhteisön asetuksella (1.390 kohta). Törmäysvaarasta ilmassa varoittavien järjestelmien ja miehistön sisäpuhelinjärjestelmien kuljettaminen 18. Törmäysvaarasta ilmassa varoittavia järjestelmiä koskevien vaatimusten voimaantulopäiväksi on vahvistettu ja miehistön sisäpuhelinjärjestelmiä koskevien vaatimusten voimaantulopäiväksi (kohta 1.001). Vähäisiä muutoksia Uuden liitteen III tekstiä on ajantasaistettu vastaamaan 1. heinäkuuta 2000 päivättyä yhteiseurooppalaisen ilmailumääräyksen JAR-OPS 1:n muutosta 2. Muutamia kirjoitusvirheitä on korjattu ja muita toimituksellisia muutoksia on tehty. Seuraavassa on niistä luettelo. 7 EYVL L 159, , s. 1. 5

6 Muutokset: Liitteen ajantasaistaminen Muut muutokset Kohdat, joihin muutoksia Liitteen vaatimukset nro 1.085, 1.175, 1.180, 1.185, 1.225, 1.250, 1.405, 1.270, 1.535, 1.550, 1.652, 1.660, 1.685, 1.820, 1.865, 1.895, 1.950, 1.965, 1.975, 1.940, 1.968, Liitteen vaatimukset nro 1.080, 1.246, 1.297, 1.430, 1.595, 1.605, 1.620, 1.650, 1.725, 1.730, 1.760, 1.770, 1.770, 1.872,

7 2000/0069 (COD) Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviiliilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 2, ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 3, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 4, sekä katsovat seuraavaa: (1) Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 5 säädetään sen liitteessä II luetelluista yhteisistä turvallisuusmääräyksistä, jotka koskevat ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa sekä näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä ja laitoksia. Kyseisiä yhdenmukaistettuja turvallisuutta koskevia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin yhteisön lentotoiminnan harjoittajien liikennöimiin, sekä jossakin jäsenvaltiossa että kolmannessa maassa rekisteröityihin ilma-aluksiin. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että neuvosto hyväksyy perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan nojalla niitä aloja, joita ei ole lueteltu asetuksen liitteessä II, koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt. (2) Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/ artiklassa säädetään, että liikenneluvan myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on aina, että lentoliikenteen harjoittajalla on voimassa oleva ansiolentolupa, jossa EYVL C EYVL C EYVL C EYVL C EYVL L 373, , s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2871/2000, EYVL L 333, , s. 47. EYVL L 240, , s. 1. 7

8 täsmennetään liikenneluvan piiriin kuuluva toiminta ja joka täyttää asianomaisessa neuvoston asetuksessa säädetyt vaatimukset. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava nämä vaatimukset. (3) Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestö (Joint Aviation Authority, JAA) on antanut joukon kaupallisia ilmakuljetuksia koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä (JAR-OPS 1). Lentokoneita koskevissa JAR-OPS 1 -vaatimuksissa (2. muutos 1 päivänä heinäkuuta 2000) vahvistetaan tällaiselta toiminnalta edellytetty turvallisuustaso, minkä vuoksi se tarjoaa hyvän perustan lentokoneiden toimintaa koskevalle yhteisön lainsäädännölle. Kyseiseen tekstiin on pitänyt tehdä muutoksia, jotta se on saatu yhteisön lainsäädännön ja politiikan mukaiseksi ottaen huomioon sen monet taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Uudelleen muotoiltu teksti eroaa JAR-OPS 1 -vaatimuksista eikä sitä näin ollen voida siirtää yhteisön lainsäädäntöön pelkästään viittaamalla sen nimeen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä II. Tämän vuoksi kyseiseen asetukseen olisi lisättävä uusi liite III, joka sisältää tarvittavat vaatimukset. (4) Lentotoiminnan harjoittajien olisi saatava riittävästi toimintavaraa toimia kiireellisissä ennakoimattomissa toimintaolosuhteissa, huolehtia lyhytkestoisista toimintatarpeista tai osoittaa, että ne voivat saavuttaa vastaavan turvallisuustason muilla keinoin kuin soveltamalla liitteen III yhteisiä sääntöjä. Samaa joustavuutta tarvitaan myös asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä II lueteltujen muiden JAR-vaatimusten soveltamisessa. Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava oikeus myöntää yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia. Tällaiset vapautukset voisivat tietyissä tapauksissa haitata yhteisiä turvallisuusvaatimuksia tai aiheuttaa markkinoiden vääristymistä, joten niiden soveltamisalaa olisi rajoitettava tiukasti ja niiden antamisen edellytyksenä olisi oltava asianmukainen yhteisön valvonta. Tältä osin komissio olisi valtuutettava päättämään suojatoimenpiteistä. (5) Asetuksen (ETY) N:o 3922/91 komiteamenettelyä koskevat säännökset olisi mukautettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 7 huomioon ottamiseksi. (6) Tämän vuoksi olisi muutettava asetusta (ETY) N:o 3922/91, OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetus (ETY) N:o 3922/91 seuraavasti: 1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti: 7 EYVL L 184, , s

9 "1. Tämä asetus koskee liitteissä II ja III lueteltujen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevien teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista ja erityisesti a) ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa, b) näitä tehtäviä suorittavia henkilöitä ja laitoksia." 2) Korvataan 3 artikla seuraavasti: "3 artikla 1. Liitteessä II lueteltuihin aloihin yhteisössä sovellettavina yhteisinä teknisinä sääntöinä ja hallinnollisina menettelyinä ovat kyseisessä liitteessä mainitut koodit, jotka olivat voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista. 2. Kaupallisiin lentokoneella suoritettaviin ilmakuljetuksiin yhteisössä sovelletaan liitteessä III tarkoitettuja yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista." 3) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Neuvosto hyväksyy liitteeseen II tai III kuulumattomia aloja koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan nojalla. Komissio tekee tarvittaessa ja mahdollisimman pian asianmukaiset näitä aloja koskevat ehdotukset." 4) Korvataan 8 artikla seuraavasti: "8 artikla 1. Sen estämättä, mitä 3 7 artiklassa säädetään, jäsenvaltio saa välittömästi toteuttaa toimenpiteet sellaisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joka koskee tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta, henkilöä tai laitosta. Jäsenvaltion on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä. Jos turvallisuusongelma johtuu yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä säädetyn turvallisuudentason riittämättömyydestä tai yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä olevista puutteista, jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä. 2. Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, edellyttääkö riittämätön turvallisuustaso tai puutteet yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä 1 kohdan mukaisesti käyttöönotettujen toimenpiteiden soveltamisen 9

10 jatkamista. Tällaisessa tapauksessa se toteuttaa tarvittavat toimet kyseisten yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen muuttamiseksi 4 tai 11 artiklan mukaisesti. Jos katsotaan, etteivät jäsenvaltion toimenpiteet ole perusteltuja, jäsenvaltion on kumottava kyseiset toimenpiteet. 3. Jäsenvaltiot voivat myöntää tässä asetuksessa esitettyjä yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia ennakoimattomissa ja kiireellisissä tilanteissa, joissa tämä on toiminnan kannalta välttämätöntä, tai lyhytkestoisista toiminnallisista syistä. Tällaisessa tapauksessa komissiolle ja muille jäsenvaltiolle on ilmoitettava myönnetyistä vapautuksista mahdollisimman pian. Komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava mahdollisimman pian myönnetyistä vapautuksista, jos ne ovat toistuvia tai jos ne myönnetään kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi. 4. Kun komissiolle ja muille jäsenvaltiolle ilmoitetaan jäsenvaltion tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntämistä vapautuksista, komissio tutkii, ovatko vapautukset tämän asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai muun yhteisön säännön mukaisia. Jos komissio toteaa, että myönnetyt vapautukset eivät ole tämän asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai jonkin muun yhteisön säännön mukaisia, komissio voi päättää siitä 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on kumottava vapautus. 5. Tapauksissa, joissa tämän asetuksen liitteissä I, II ja III esitettyjä yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä soveltamalla saavutettavaa turvallisuustasoa vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muilla keinoin, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen näistä säännöksistä, syrjimättä hakijoita kansallisuuden perusteella ja ottaen huomioon tarpeen estää kilpailun vääristäminen. Näissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle aikomuksestaan myöntää kyseinen poikkeus sekä esitettävä suunnitellut edellytykset vastaavan turvallisuustason saavuttamisen varmistamiseksi. 6. Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, saavutetaanko tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti ehdotetulla poikkeuksella vastaava turvallisuustaso ja voidaanko poikkeus myöntää. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on tehnyt ilmoituksen 5 kohdan säännösten mukaisesti, komissio aloittaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn päättääkseen, täyttääkö ehdotettu poikkeus 5 kohdassa vahvistetut edellytykset ja voidaanko se myöntää. 10

11 Tässä tapauksessa komissio ilmoittaa päätöksestään kaikille jäsenvaltioille, jotka myös saavat oikeuden soveltaa kyseistä toimenpidettä. Liitteiden II ja III asianomaisia säännöksiä voidaan myös muuttaa tällaista toimenpidettä vastaaviksi. Kyseiseen toimenpiteeseen sovelletaan 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklaa." 5) Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Komissio tekee 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tieteen ja tekniikan kehityksen edellyttämät muutokset liitteissä lueteltuihin yhteisiin teknisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin." 6) Korvataan 12 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti: "2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätökseen 1999/486/EY(*) 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 ja 8 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta. (*) EYVL L 184, , s. 23." 7) Lisätään 12 a artikla seuraavasti: 12 a artikla 3. Viitattaessa tähän artiklaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 6 artiklassa säädettyä suojamenettelyä. Ennen päätöksen tekemistä komissio kuulee 12 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa. Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b alakohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta. Jos jäsenvaltio saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kolmen kuukauden kuluessa. 8) Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti liitteeksi III. 11

12 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 3922/91, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 11 artiklan soveltamista liitettä III sovelletaan [kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tämä asetus on tullut voimaan]. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puheenjohtaja Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 12

13 Yleistä (julkaisuasu) LIITE "LIITE III Yleiset kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt OPS 1 : Kaupallinen ilmakuljetus (lentokoneet) Sisältö (julkaisuasu) LUKU A LUKU B LUKU C LUKU D LUKU E LUKU F LUKU G LUKU H LUKU I LUKU J LUKU K LUKU L LUKU M LUKU N LUKU O LUKU P LUKU R LUKU S - Soveltamisala - Yleistä - Lentotoiminnan harjoittajien hyväksyminen ja valvonta - Toimintamenetelmät - Lentotoiminta eri sääolosuhteissa - Suoritusarvot, yleistä - Suoritusarvoluokka A - Suoritusarvoluokka B - Suoritusarvoluokka C - Massa ja massakeskiö - Mittarit ja varusteet - Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet - Lentokoneen huolto - Ohjaamomiehistö - Matkustamomiehistö - Käsikirjat, matkapäiväkirjat ja tietojen tallentaminen - Vaarallisten aineiden ilmakuljetus - Turvavaatimukset 13

14 LUKU A SOVELTAMISALA OPS 1.001, liite 1 OPS 1:n määräysten myöhäisemmät voimaantulopäivät OPS Soveltamisala (Katso OPS 1.001, liite 1) Joitakin OPS 1:n määräyksiä on noudatettava myöhäisemmästä päivämäärästä kuin siitä, jona OPS 1 tulee voimaan. Nämä määräykset ja niihin liittyvät myöhäisemmät voimaantulopäivät ovat seuraavat: (a) OPS 1:ssä määrätään niistä vaatimuksista, joita on noudatettava käytettäessä siviililentokoneita kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka ja pääkonttori, jos sellainen on, sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa, jota jälkeenpäin kutsutaan lentotoiminnan harjoittajaksi; jäljempänä lentotoiminnan harjoittajalla tarkoitetaan nimenomaan tällaista lentotoiminnan harjoittajaa. OPS 1:tä ei sovelleta sotilas-, tulli- tai poliisikäytössä oleviin lentokoneisiin. (b) OPS 1:n vaatimukset koskevat: (1) lentotoiminnan harjoittajia, joiden käyttämien lentokoneiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 10 tonnia tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku vähintään 20, ja sellaisia lentotoiminnan harjoittajia, joiden lentokalustoon kuuluu sekä kyseisen rajan ylittäviä että sen alle jääviä lentokoneita,, ellei toisin määrätä; OPS (f) OPS "Huom." OPS (m) OPS (a)(2) OPS (a)(1) OPS (a) (2) OPS (a)(3) OPS OPS (a) OPS (a) OPS 1.780(a) OPS 1.805(a)(2) OPS (c)(2) (2) muita lentokoneita käyttäviä lentotoiminnan harjoittajia, ellei toisin määrätä. 14

15 LUKU B YLEISTÄ OPS Yleistä (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta kaupalliseen ilmakuljetukseen muutoin kuin OPS 1:n mukaisesti. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokelpoisuutta koskevia vaatimuksia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokoneita koskevia lentokelpoisuusvaatimuksia. (c) Jokaista lentokonetta on käytettävä sen lentokelpoisuustodistuksen ehtojen ja lentokäsikirjan hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. (3) lentotoiminnan harjoittajilta vaadittavat toimet. (c) Erityiset toimintamääräykset täydentävät OPS 1:n määräyksiä. OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: (1) kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän on noudatettava niissä valtioissa voimassa olevia tehtäviään koskevia lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa toimintaa harjoitetaan, ja (2) kaikki miehistön jäsenet tuntevat tehtäviään koskevat lait, määräykset ja menetelmät. OPS Poikkeusluvat OPS Yhteinen kieli Yleisistä tarkistusmenettelyistä riippuen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tilapäisesti myöntää luvan poiketa OPS 1:n määräyksistä, kun se on vakuuttunut tämän tarpeellisuudesta ja sillä edellytyksellä, että noudatetaan kaikkia lisäehtoja, joiden viranomainen katsoo olevan tarpeen riittävän turvallisuustason takaamiseksi kyseisessä erityistapauksessa. (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat ymmärtävät sitä kieltä, jolla heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. OPS Erityiset toimintamääräykset (a) Yleisistä tarkistusmenettelyistä riippuen viranomainen voi erityisellä toimintamääräyksellä määrätä jonkin toiminnan kieltämisestä, rajoittamisesta tai asettamisesta tiettyjen ehtojen alaiseksi, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. (b) Erityisissä toimintamääräyksissä mainitaan: (1) määräyksen antamisen syy; (2) soveltamisala ja voimassaoloaika; sekä OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaiselle lentokoneelle minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List, MEL) ja hyväksytettävä se viranomaisella. Tämän luettelon on perustuttava vastaavaan viranomaisen hyväksymään perusminimi-varusteluetteloon (Master Minimum Equipment List, MMEL), jos se on olemassa. Lentotoiminnan harjoittajan laatima luettelo ei kuitenkaan saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL. 15

16 (b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta muutoin kuin MEL:n mukaisesti, ellei viranomainen anna tähän lupaa. Tällaisella luvalla ei missään olosuhteissa saa sallia MMEL:n vaatimusten vastaista käyttöä. OPS (1) ohjelmat, joiden tarkoituksena on saada kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt tietoisiksi vaaratekijöistä ja pitää yllä tätä tietoisuutta; ja (2) onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan olennaisen tiedon arviointi ja niihin liittyvän tiedon jakaminen.] Laatujärjestelmä (a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön yksi laatujärjestelmä ja nimitettävä yksi laatujohtaja valvomaan niiden menetelmien noudattamista, joiden avulla varmistetaan toiminnan turvallisuus ja lentokoneiden lentokelpoisuus, sekä kyseisten menetelmien riittävyyttä. Tähän valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle [katso myös OPS 1.175(h)], jotta korjaavien toimien toteuttaminen voidaan tarvittaessa varmistaa. (b) Laatujärjestelmään on sisällyttävä laadunvarmistusohjelma, johon kuuluvat menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki toiminta tapahtuu asiaa koskevien vaatimusten, normien ja menetelmien mukaisesti. (c) Laatujärjestelmän ja laatujohtajan on oltava viranomaista tyydyttäviä. (d) Laatujärjestelmä on kuvattava asiaankuuluvissa asiakirjoissa. (e) Sen estämättä, mitä edellä (a) alakohdassa määrätään, viranomainen voi sallia kahden laatujohtajan nimittämisen, toisen lentotoimintaan ja toisen huoltotoimintaan, edellyttäen että lentotoiminnan harjoittaja on nimennyt yhden laadunhallintayksikön varmistamaan laatujärjestelmän yhdenmukaisen soveltamisen kaikessa toiminnassa. OPS Miehistön lisäjäsenet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki lennolla mukana olevat ohjaamo- ja matkustamomiehistön jäsenet jotka eivät kuulu vaadittavaan ohjaamo- tai matkustamomiehistöön, ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät. (b) Jos matkustamomiehistön jäsenien lisäksi on muita miehistön jäseniä, jotka toimivat lentokoneen matkustamossa, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että (1) matkustajat eivät oleta heidän olevan matkustamomiehistön jäseniä, (2) he eivät asetu asemamiehistölle varatuille paikoille ja, että (3) he eivät estä matkustamomiehistön jäseniä näiden tehtäviensä suorittamisessa. OPS Etsintä- ja pelastustiedot Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aiottuun lentoon liittyvät etsintä- ja pelastuspalvelun kannalta olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla ohjaamossa. OPS Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja lentoturvallisuusohjelma. Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ennaltaehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma. Se voidaan yhdistää laatujärjestelmään ja siihen on kuuluttava muun muassa: OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista 16

17 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen kaikissa lentokoneissa olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista on saatavilla luettelot, jotka voidaan välittömästi ilmoittaa lentopelastuskeskuksille. Näihin tietoihin on soveltuvin osin sisällyttävä pelastuslauttojen ja hätärakettien lukumäärä, väri ja tyyppi, yksityiskohtaiset tiedot hätätilannetta varten tarkoitetuista lääke- ja vesivarastoista sekä kannettavan hätäradiolaitteen tyyppi ja taajuudet. elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole ennen lennon alkamista antaneet hyväksyntäänsä siihen, että tällaisia sota-aseita ja sotatarvikkeita voidaan kuljettaa tämän alakohdan määräyksistä osittain tai kokonaan poikkeavalla tavalla. (c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen päällikölle annetaan ennen lennon alkua yksityiskohtaiset tiedot kuljetettaviksi tarkoitetuista sota-aseista ja sotatarvikkeista sekä ilmoitetaan niiden sijainti lentokoneessa. OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen OPS Pakkolasku veteen Jos lentokoneen suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 30 eikä se täytä sitä koskevien lentokelpoisuusmääräysten vaatimuksia veteen tehtävän pakkolaskun osalta, lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta vesialueen yläpuolella suoritettavilla lennoilla kauempana pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta kuin etäisyydellä, joka vastaa 120 minuutin lentoa matkalentonopeudella, ei kuitenkaan kauempana kuin 400 meripeninkulman etäisyydellä tällaisesta maa-alueesta. OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa lentoteitse sota-aseita ja -tarvikkeita, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole antaneet tähän hyväksyntäänsä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sota-aseet ja sotatarvikkeet: (1) sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ja (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sille ilmoitetaan kaikista urheiluaseista, joita aiotaan kuljettaa lentoteitse. (b) Urheiluaseita kuljetettavaksi ottavan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aseet: (1) sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ellei viranomainen ole todennut tämän määräyksen noudattamisen olevan käytännössä mahdotonta ja hyväksynyt muita menettelytapoja, ja (2) tuliaseiden tai muiden mahdollisesti ampumatarvikkeita sisältävien aseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia. (c) Urheiluaseiden ampumatarvikkeita on luvallista kuljettaa matkustajan kuljetettavaksi jättämänä matkatavarana tiettyjä rajoituksia noudattaen ja kohdassa OPS (a)(14) määritellyn kuljetussäännöstön (ICAO-TI) mukaisesti [katso OPS (b)(5)]. OPS Henkilöiden kuljettaminen (2) tuliaseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia, 17

18 Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan ole lennon aikana missään lentokoneen osassa, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen, ellei ilma-aluksen päällikkö ole myöntänyt tilapäistä pääsylupaa: (1) kyseiseen lentokoneen osaan lentokoneen tai siinä olevan henkilön, eläimen tai tavaran turvallisuuden kannalta välttämättömän toiminnan suorittamiseksi tai (2) lentokoneen osaan, jossa kuljetetaan rahtia tai matkatavaraa ja johon pääsyn lennon aikana on tarkoitettu olevan mahdollista. tai saattaneet vaarantaa turvallisuutta; ja (2) noudatettava lentotoiminnan harjoittajan vaaratilanteiden ilmoitusmenettelyjä OPS 1.420:n mukaisesti. Kaikissa tällaisissa tapauksissa ilmoituksen jäljennös on toimitettava asianomaiselle ilma-aluksen päällikölle.] (c) Miehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä lentokoneessa: (1) ollessaan huumaavan aineen vaikutuksen alaisena niin, että se viranomaisen käsityksen mukaan saattaa vaikuttaa hänen toimintakykyynsä turvallisuutta heikentävästi; OPS Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kukaan ei tarjoa tai ota vastaan vaarallisia aineita lentokuljetukseen, ellei kyseinen henkilö ole saanut siihen koulutusta ja aineet ole asiaankuuluvalla tavalla luokiteltuja, dokumentoituja, hyväksyttyjä, kuvailtuja, pakattuja, merkittyjä ja varoituslipukkeilla varustettuja sekä asianmukaisessa kuljetuskunnossa, siten kuin ICAO-TI:ssä määrätään. OPS Miehistön velvollisuudet (a) Miehistön jäsen on vastuussa niiden tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta, jotka: (1) liittyvät lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuuteen; ja (2) määritetään toimintakäsikirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä. (b) Miehistön jäsenen on: (2) laitesukelluksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen aika; (3) verenluovutuksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen aika; (4) jos terveydentilaan sovellettavat vaatimukset eivät täyty, tai jos hän mistä tahansa syystä epäilee kykyään suorittaa hänelle määrätyt tehtävät, tai (5) jos hän tietää tai epäilee kärsivänsä väsymyksestä tai tuntee itsensä huonokuntoiseksi siinä määrin, että lennon turvallisuus saattaisi vaarantua. (d) Miehistön jäsen ei saa: (1) käyttää alkoholia alle 8 tuntia ennen lentotyöhön ilmoittautumiselle määrättyä ajankohtaa tai päivystyksen alkamista; (2) aloittaa lentotyöjaksoa veren alkoholipitoisuuden ollessa yli 0,2 promillea; (3) käyttää alkoholia lentotyöjakson tai päivystyksen aikana. (d) Miehistön jäseniä koskevat lentotoiminnan harjoittajan asettamat ja viranomaista tyydyttävät asianomaiset alkoholin käytön rajoitukset, joiden on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: (1) ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle kaikista tapauksista, jotka ovat vaarantaneet 18

19 (1) alkoholia ei saa käyttää alle 8 tuntia ennen lentotyöhön ilmoittautumiselle määrättyä ajankohtaa tai päivystyksen alkamista; (2) veren alkoholipitoisuus ei saa ylittää 0,2 promillea lentotyöjakson alkaessa; (3) alkoholia ei saa käyttää lentotyöjakson tai päivystyksen aikana. (e) Ilma-aluksen päällikkö: (1) Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa lentokoneen turvallisesta käytöstä ja mukana olevien henkilöiden turvallisuudesta lennon aikana; (2) ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet antaa kaikki käskyt, joita hän pitää tarpeellisina lentokoneen ja siinä kuljetettavien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi; hätävarusteiden säilytyspaikoista ja käytöstä; (7) ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikkia toimintamenetelmiä ja tarkistuslistoja noudatetaan toimintakäsikirjan mukaisesti; (8) ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia kenenkään miehistön jäsenen suorittavan lentoonlähdön, alkunousun, loppulähestymisen ja laskun aikana mitään muita toimia kuin sellaisia, jotka ovat välttämättömiä lentokoneen turvallisen käytön kannalta; (9) ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia: (i) lennonrekisteröintilaitteen toiminnan estämistä, kytkemistä pois toiminnasta tai tyhjentämistä lennon aikana eikä tallentuneiden tietojen poistamista lennon jälkeen silloin, kun on sattunut onnettomuus tai muu ilmoitusvelvollisuuden alainen poikkeuksellinen tapahtuma; (3) ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet poistaa lentokoneesta henkilö taikka rahdin tai matkatavaran osa, jonka hän katsoo voivan uhata lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuutta; (4) ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia sellaisen henkilön kuljettamista lentokoneessa, joka näyttää olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi; (ii) ohjaamoäänittimen toiminnan estämistä tai kytkemistä pois toiminnasta lennon aikana, paitsi jos hän katsoo, että siihen tallentuneet muutoin automaattisesti häviävät tiedot olisi säilytettävä poikkeuksellisen tapahtuman tai onnettomuuden tutkimista varten, eikä tallentuneiden tietojen manuaalista poistamista lennon aikana tai sen jälkeen silloin, kun on sattunut onnettomuus tai muu ilmoitusvelvollisuuden alainen poikkeuksellinen tapahtuma; (5) ilma-aluksen päälliköllä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta sellaisia matkustajia, joiden pääsy maahan on kielletty, taikka karkotettuja tai pidätettyjä henkilöitä, joiden kuljettamisesta saattaisi aiheutua vaaraa lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuudelle; (10) ilma-aluksen päällikkö päättää, hyväksytäänkö sellainen lentokone, jossa on CDL:n tai MEL:n mukaan sallittuja vikoja, ja (11) ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentoa edeltävä tarkastus on suoritettu. (6) ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikille matkustajille tiedotetaan varauloskäyntien sijainnista sekä kysymykseen tulevien pelastautumis- ja (f) ilma-aluksen päällikön tehtäviä hoitavan ohjaajan on sellaisessa hätätilanteessa, joka edellyttää välitöntä päätöksentekoa ja toimintaa, ryhdyttävä kaikkiin kyseisessä tilanteessa tarpeellisina pitämiinsä toimiin. Tällaisissa 19

20 tapauksissa hän saa poiketa säännöistä, menettelytavoista ja menetelmistä, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. OPS Salamatkustus ja luvaton kuljetus OPS Ilma-aluksen päällikön määräysvalta Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan piiloudu lentokoneeseen eikä kätke siihen mitään. Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki lentokoneessa olevat henkilöt noudattavat kaikkia ilma-aluksen päällikön antamia laillisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistaminen. OPS Pääsy ohjaamoon OPS Kannettavat elektroniset laitteet Lentotoiminnan harjoittaja ei saa sallia kenenkään käyttävän, ja sen on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan käytä lentokoneessa sellaista kannettavaa elektronista laitetta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lentokoneen järjestelmien ja laitteiden toimintaan. (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei muita henkilöitä kuin lennolle määrättyjä ohjaamomiehistön jäseniä päästetä ohjaamoon eikä kuljeteta siellä, ellei kyseinen henkilö ole: (1) miehistön toimiva jäsen; (2) lupien tai lupakirjojen myöntämisestä taikka tarkastustoiminnasta vastaavan viranomaisen edustaja, jonka virallisten tehtävien suorittaminen edellyttää ohjaamoon pääsyä, tai (3) ellei ohjaamoon pääsy ole sallittua toimintakäsikirjan mukaisesti ja ellei kuljetus tapahdu siinä annettujen ohjeiden mukaan. (b) että: Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, (1) ohjaamoon pääsy ei häiritse ja/tai haittaa lennon suorittamista siten, että turvallisuus saattaisi heikentyä, ja (2) kaikki ohjaamossa kuljetettavat henkilöt perehdytetään kysymykseen tuleviin turvallisuusmenetelmiin. (c) Lopullisen päätöksen ohjaamoon pääsystä tekee ilma-aluksen päällikkö. OPS Alkoholi ja huumeet Lentotoiminnan harjoittaja ei saa sallia sellaisen henkilön nousevan lentokoneeseen tai olevan siellä, joka on alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi, ja sen on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei tällainen henkilö nouse lentokoneeseen tai ole siellä. OPS Turvallisuuden vaarantaminen Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan toimi välinpitämättömästi tai huolimattomasti taikka laiminlyö toimenpiteitä siten, että: (1) lentokoneen tai siinä olevan henkilön turvallisuus vaarantuu; (2) lentokone voi vaarantaa henkilön tai omaisuuden turvallisuuden. OPS

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot