NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE 115 SOMPIONKUJA 2 B PÄIVÄKOTITILAN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE 116 KUUSIMÄENKAARTEEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN 117 KIINTEISTÖ OY KLAUKKALAN SÄÄSTÖKESKUS KUONOMÄENTIE 2, KLAUKKALA TILAN VUOKRAAMINEN INSTRU OPTIIKKA OY:LLE 118 TAAJAMAMERKKIEN JA NOPEUSRAJOITUSALUE 40 KM/H ASETTAMINEN ILVESMÄKEEN MT130 LIITTYMÄÄN 119 KUNTALAISALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA RISUSILLANTIELLE JA LÄNSIPORTTI-KADULLE 120 ALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA PERÄMATKUNTIELLE 121 ALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA NIEMENTIELLE 122 ALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA PEKONTIELLE 123 ALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMISESTA PELTOLANTIELLÄ 124 ALOITE PYSÄKKIKATOKSIEN ASETTAMISESTA SOPUSALONTIELLE 125 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Teknisen hallinnon kokoushuone Osallistujat Läsnä Vainio Jari, KOK puheenjohtaja Jokinen Minna, PerusS varapuheenjohtaja Granholm Sirpa, KESK jäsen poistui klo :n 127 kä sit telyn aikana Kivilehto Reijo, KESK jäsen Laine Kalevi, KESK jäsen Laitinen Esa, PerusS jäsen Lehtimäki Tommi, SDP jäsen saapui klo :n 121 käsittelyn aikana Lompolo Kirsi, KOK jäsen saapui klo :n 114 kä sit telyn aikana Sandberg Jenni, SDP jäsen Merso Päivi, VIHR varajäsen poistui klo :n 127 kä sit telyn aikana Peltonen Juha, SDP kh:n edustaja Poissa Juntunen Tomi, KOK jäsen Vainikkala Tuuli, VIHR jäsen Muut Ruutu Ilkka tekninen johtaja esittelijä Könönen Ville rakennuspäällikkö asiantuntija :t , 117, pois tui klo Oksanen Juha suunnittelupäällikkö asiantuntija :t 116, , pois tui klo Vuorenpää Leena hallintopäällikkö pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Laine ja Jenni Sandberg Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Jari Vainio puheenjohtaja Leena Vuornepää pöytäkirjanpitäjä

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirasto / 2013 Kalevi Laine Jenni Sandberg Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Leena Vuorenpää hallintopäällikkö

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA TEKLA 113 Ahjolan peruskorjaus on osa Nurmijärven kunnan talonrakennuksen in ves toin ti oh jel maa. Rakentamiseen osoitetut määrärahat ovat vuosilla 2013 ja Suunnittelutyö käynnistyi elokuussa 2012 käyttäjien esittämän tarveselvityksen pohjalta. Suunnitelmat olivat teknisen lau ta kun nan hyväksyttävänä ja rakennuslupa muutostöille on myönnetty Ahjolan peruskorjauksen urakoista julkaistiin ilmoitus toukokuussa Hil mas sa rajoitettuna hankintana. Pääurakkaan ilmoittautui 11 urakoitsijaa, joista hankintailmoituksen mukaisesti 10 valittiin tarjouskilpailuun esitettyjen referenssien perusteella. Referenssien perusteella MJY Yhtiöt Oy karsiutui tarjouskilpailusta. Putkiurakkaan ilmoittautui 9 urakoitsijaa, joista 7 valittiin tarjouskilpailuun. PE-Putkirengas sul jet tiin pois vaillinaisten tilaajavastuutodistusten takia ja Bigs Oy re fe rens si ver tai lun perusteella. Ilmanvaihtourakkaan ilmoittautui 9 ura koit si jaa, joista 8 valittiin tarjouskilpailuun. Bigs Oy suljettiin pois re fe rens si ver tai lun perusteella. Sähköurakkaan ilmoittautui 10 urakoitsijaa, joista 9 valittiin tarjouskilpailuun. Bigs Oy suljettiin pois puut tu vien referenssien perusteella. Automatiikkaurakka alittaa julkisen hankinnan kynnysarvon ja kohdennettiin suoraan alalla toimiviin automatiikkaurakoitsijoihin. Urakkatarjoukset pyydettiin toimittamaan kello men nes sä. Tarjousten avauspöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta. Tocoman Services Oy laati kustannusarvion kohteesta. Koh teen kustannusarvio on ollut euroa. Tilakeskuksen saamiin tarjouksiin perustuva kustannusarvio on esityslistan liitteenä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Hanke toteuttaa kunnan hyväksyttyä talousarviota. Hankkeella ei ole mer kit tä viä vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Tekninen lautakunta päättää valita Ahjolan peruskorjauksen: - pääurakoitsijaksi Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti. - putkiurakoitsijaksi Putki-Valtti Oy:n päivätyn tarjouksen mu kai ses ti. - ilmanvaihtourakoitsijaksi Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti. - sähköurakoitsijaksi Sähköarina Oy:n päivätyn tarjouksen mu kai ses ti.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta automatiikkaurakoitsijaksi Fidelix Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2013 ja Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että rakentaminen voidaan käynnistää ja vuoden 2014 määrärahatarve huomioidaan vuosien talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Hankintapäätös on ehdollinen, sopimukset allekirjoitetaan ja hankinta on kuntaa sitova vasta kun valtuusto on myöntänyt luvan hankkeen aloittamiselle. Lisätietoja: rakennuspäällikkö Ville Könönen, puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE TEKLA 114 Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisten päivähoitopalvelutuottajien palvelusopimukset. Yksityinen palveluntuottaja ei ole sopimussuhteessa kuntaan ellei kyseessä ole ostopalvelusopimus (sivistyslautakunta ). Vuokrasopimus tilasta Graniittitie 1, Klaukkala liittyi Nurmijärven kunnan ja Ruusu vaakuna Oy:n (nykyisin Kaunis Kaniini Oy) väliseen palvelusopimuk seen. Palvelu sopimuk sessa oli maininta, että vuok ra so pi mus päät tyy samanaikai sesti pal velusopimuksen kanssa. Kaunis Kaniini Oy haluaa jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan ja on halukas vuokraamaan noin 470,50 neliön päiväkotitilan osoittees sa Graniittitie 1, Klaukkala. Vuokralainen on hyväksynyt liikehuoneiston vuokrasopimusluonnoksen. Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Vuokralainen vastaa sisätilojen siivouksesta, kalustehuollosta, lamppujen ja sulakkeiden vaihdosta sekä niistä aiheutuvista kuluista. Vuok ra lai nen vastaa, että kohteessa on riittävästi palovaroittimia ja vaih taa patterit niihin tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vuokralainen vakuuttaa irtaimiston. Mikäli vuokra lai nen käyttää kiinteistöä muuhun kuin päiväkotikäyttöön, on vuok ranan tajalla oi keus irtisanoa vuokrasopimus heti päättyväksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Päätöksellä ei ole taloudellista tai ympäristövaikutusta. Yritysvaikutusten arviointi: Sopimuksella mahdollistetaan yksityisen päi vä ko din toiminta Klaukkalassa. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuokrasopimuksen Kaunis Ka nii ni Oy:n kanssa. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Ville Könönen puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta SOMPIONKUJA 2 B PÄIVÄKOTITILAN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE TEKLA 115 Nurmijärven kunta on irtisanonut yksityisten päivähoitopalvelutuottajien kanssa tehdyt palvelusopimukset. Yksityinen palveluntuottaja ei ole sopimussuhteessa kuntaan ellei kyseessä ole ostopalvelusopimus (si vis tys lau ta kun ta ). Vuok ra so pi mus ti las ta Som pion ku ja 2, Nur mijär vi liit tyi Nur mi jär ven kun nan ja Ruusu vaaku na Oy:n (ny kyi sin Kau nis Ka niini Oy) väli seen palve lu sopimuk seen. Pal velu so pi muk sessa oli mainin ta, et tä vuok rasopi mus päät tyy sa man aikai sesti pal veluso pi muksen kans sa. Kaunis Kaniini Oy haluaa jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan ja on halukas vuokraamaan noin 228 neliön päiväkoti tilan osoitteessa Sompionkuja 2, Nurmijärvi. Vuokralainen on hyväksynyt liikehuoneiston vuokrasopimusluonnoksen. Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Vuokralainen vastaa sisätilojen siivouksesta, kalustehuollosta, lamppujen ja sulakkeiden vaihdosta sekä niistä aiheutuvista kuluista. Vuok ra lai nen vastaa, että kohteessa on riittävästi palovaroittimia ja vaih taa patterit niihin tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vuokralainen vakuuttaa irtaimiston kohteessa. Mikäli vuokralainen käyttää kiin teistöä muuhun kuin päiväkotikäyttöön, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus heti päättyväksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Päätöksellä ei ole taloudellista tai ympäristövaikutusta. Yritysvaikutusten arviointi: Sopimuksella mahdollistetaan yksityisen päi vä ko din toiminta Nurmijärven keskustassa. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen Kau nis Kaniini Oy:n kanssa. Lisätietoja: rakennuspäällikkö Ville Könönen puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 3.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KUUSIMÄENKAARTEEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN TEKLA 116 Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu katusuunnitelmaehdotus Kirkonkylän asemakaava-alueelle kadulle Kuusimäenkaarre, ent. Kuu si mäen tie välillä Ilvesvuorenkatu-Kuusimäentien silta, piir.nro 5771/1-9. Suunnitelmassa katu on esitetty uudelle asemakaavan mu kai sel le katualueelle. Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Suun ni tel mas ta ei ole tullut nähtävilläoloaikana muistutuksia. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Kuusimäenkaar teen rakentamiseen on varattu rahaa kuluvalle vuo delle. Päätöksellä ei ole täs sä vai hees sa vaikutusta ympä ristöön ja ilmastonmuutokseen. Yritysvaikutusten arviointi: Kadun toteuttaminen tukee yritysalu een kas vua ja parantaa liikennöintiä Ilvesvuorenkadun-Siippoontien liittymässä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kuusimäenkaarteen katusuunnitelmaehdotuksen, piir.nro 5771/1-9. Lisätietoja: suunnittelija Helena Salminen p Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KIINTEISTÖ OY KLAUKKALAN SÄÄSTÖKESKUS KUONOMÄENTIE 2, KLAUK KA- LA TILAN VUOKRAAMINEN INSTRU OPTIIKKA OY:LLE TEKLA 117 Kiinteistössä Oy Klaukkalan Säästökeskus Kuonomäentie 2, Klauk ka la Matkatoimisto Oy Matka-Vekka irtisanoi vuokrasopimuksen numero päättymään Tilakeskus on käynyt vuokraneuvotteluja Instru Optiikka Oy:n kanssa ja Instru Optiikka Oy on halukas vuokraamaan lisätilaa Kiinteistö Oy Klaukkalan Säästökeskuksesta. Instru Optiikka Oy:llä on tällä het kel lä kohteesta vuokralla 62,5 neliön tila. Instru Optiikka Oy on halukas vuokraamaan kohteesta lisätilaa 69,5 ne liö tä ja ovat hyväksyneet liikehuoneisto vuokrasopimusluonnoksen. Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Instru Optiikka Oy ja Nurmijärven kunnan välinen vuokrasopimus (62,5 m2) päättyy, kun uusi vuokrasopimus alkaa. Tilat 62,5 ne liö tä ja 69,5 neliötä yhdistetään samaan vuokrasopimukseen. Vakuutena on pankkitalletus. Vuok ra lai nen tekee sähkösopimuksen. Vuok ra lai nen vas taa lii ke toi min tan sa vaati mista korjauksista ja muutoksista vuok ra koh tees sa. Sopimukseen on liittyy erillinen yksityiskoh tainen vas tuu ja kotau luk ko. Vuok ralai sella on oikeus asentaa jääh dy tys lait teis to ja ulko yksik kö. Vuokralainen toimittaa tilan layout suun ni tel man kun nalle mennessä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Päätöksellä Koy Klaukkalan Sääs tö kes kuk sen vuokratuotto tilas ta jatkuu pitkällä sopimuksella. Pää tök sel lä ei ole ympäristövaikutus ta. Yritysvaikutusten arviointi: Sopimuksella mahdollistetaan Instru Optiikka Oy:n laajeneminen Klaukkalassa. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuokrasopimuksen numero päättymään Tekninen lau ta kunta päättää hyväksyä uu den vuok ra sopi muk sen Inst ru Optiik ka Oy:n kanssa. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Ville Könönen puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 4.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta TAAJAMAMERKKIEN JA NOPEUSRAJOITUSALUE 40 KM/H ASETTAMINEN IL VES MÄ- KEEN MT130 LIITTYMÄÄN TEKLA 118 Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma piir.nro Kirkonkylän asemakaava-alueelle Ilvesmäelle. Suun ni tel mas sa on esitetty taajama ja taajama päättyy -liiken nemerkit (571 ja 572) sekä nopeusrajoitusalue 40 km/h alkaa ja nopeusrajoitusalue 40 km/h päät tyy -lii kennemerkit (363 ja 364) Ilvesmäkeen mt130 liitty mään. Liikennemerkit on perusteltua asettaa Ilvesmäkeen, sillä maastoon on ase tet tu vas taa vat merkit Ilvesvuo renka dulle Siippoontien liittymään Il ves vuo ren alu eelle tul taessa. Lisäksi teknisessä lautakunnassa on hy väk sytty vastaavat merkit Ilvesvuorenkadun ja mt130 tulevaan eteläiseen liittymään lii ken teen oh jaus suunnitel massa Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Liikennemerkkien asentamiskustannukset ovat n. 600 euroa. Pää töksellä ei ole tässä vaiheessa vai ku tus ta ym pä ristöön ja ilmastonmuutokseen. Yritysvaikutusten arviointi: Päätöksellä selkeytetään Ilves vuoren työpaikka-alueen liikenteenoh jausta. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ilvesmäen liikenteenohjaussuunnitelman piir.nro Lisätietoja: suunnittelija Helena Salminen p Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 5.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KUNTALAISALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA RISUSILLANTIELLE JA LÄN SI PORT TI-KA DUL LE TEKLA 105 Kuntaan on toimitettu aloite (käynti ), jossa on esi tetty py säköin ti kiel lon aset tamista Länsiportti -kadul le ja Risu sil lan tielle välil le Län si port ti - Ta ka maantie. Länsiportti on Röykän länsipuolisen alueen kokoojakatu välillä Lopentie - Risusillantie. Ka dun pituus on noin 100 m. Länsi portin vahvistetun ase makaa van mukaisen katualueen le veys on 20 m. Teknisessä lauta kunnas sa vahvis tettujen katusuunnitelmien (pii rustus 4406) mukainen kadun päällystety n osuu den leveys on 6,5 m ja kadun mo lemmissa reunoissa olevan so ra pien ta reen leveys 0,25 m. Kadun pohjoisreunassa on välikaistalla, leveys 3 m, ajoradasta erotettu ke vyen liikenteen väylä, jonka pääl lys teen leveys on 3 m. Länsiportin nopeusrajoitus on 30 km/h. Ka tu va lais tus on to teu tet tu vä li kais tal le suur pai ne nat riumlampuin ja me tal li pyl väin. Län si por tista on suorat tontti liitty mät kadun molemmissa reu noissa ole vil le tonteil le, 3 kpl. Länsiportti on alueen kokoojakatu, josta on suorat ajoneuvoliittymät kol mel le katuun rajoittuvalle tontille. Pysäköiminen kokoojakadun var teen il man eri tyi siä py sä köintijärjestelyjä, esim. pysäköintitaskuja, ei ole suota vaa. Usei den tonttiliittymien vuoksi, joista yksi liittymä on yli le veä (26 m), py säköi minen Länsiportin varressa on mahdollista vain siten, et tä py säköi minen häiritsee tontille ajoa ja on näin ollen tie lii ken ne lain vas taista. Pysäköintikiellon aset ta mi nen Län si portti ka dul le kadun mo lem piin reu noi hin on näin ollen suositeltavaa. Risusillantie on noin 720 m pitkä asemakaavan mukainen kokoojakatu välillä Kassakummuntie - Paanalantie Röykän asemakaava-alueella, jonka var teen on toteutettu pää sään töi sesti oma koti- ja ri vi ta lo asu mis ta. Risusillantien vahvistetun asema kaa van mu kai sen katualueen leveys on välillä Kassakum muntie - Takamaantie 16 m ja välillä Takamaantie - Paa nalantie 10 m. Risu sillantien tekni sessä lautakunnassa vah vistetun katusuunnitel man, piirustukset 4403 ja 4405, mukai nen ka dun pääl lystetyn osuu den leveys on välillä Kassakummuntie - Taka maantie 6 m ja vä lil lä Takamaantie - Paanalantie 5 m. Kadun mo lemmissa reu noissa ole van sorapientareen leveys on 0,25 m. Ri susillantiellä on välillä Kas sa kum mun tie - Takamaantie erillinen ke vyen liikenteen väylä kadun koillisreunassa, leveys 3 m. Risusillan tien nopeusrajoi tus on 30 km/h. Kadunvarsipysäköinti on nykyisin sallittu Risusillan tiellä. Katuvalais tus on Risusillantiellä to teutettu tien koillisreunaan 125 W suur pai ne nat rium lam puin ja metallipylväin. Risusillantielle on esitetty pysäköintikieltoa kadun molempiin reunoihin välille Länsiportti - Takamaantie. Varsinainen pysäköintiongelma on lähellä Länsiportin liittymää olevien tonttiliittymien kohdalla. Kun-

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta nos sa pi don nä kö kul mas ta Ri su sil lan tiel lä ei ole tie dos sa suurem pia on gel mia liit tyen kadunvarsipysäköintiin ja tal vi kun nos sa pi toon. Länsi portin - Risusillantien liittymäalueen rau hoit ta mi seksi on perus teltua aset taa Risusillantielle pysäköinti kielto välil le Länsi portti - Kurrintie ja Länsiportti - Yläpiha kadun mo lempiin reu noihin. Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu suunnitelma, piirustus nro , jossa esitetään, että kadunvarsipysäköinti kiel lettäi siin Län si port ti -ka dulla ka dun mo lem missa reunoissa välillä mt132 - Risusillantie ja Ri su sil lan tiel lä kadun molemmissa reunoissa välillä Län si port ti - Kur rintie ja Län si portti - Yläpiha. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Pysäköintikiellon asettaminen pa ran taa liikenneturvallisuutta sekä helpottaa tonteille pääsyä Risusillantien ja Länsiportin alueella. Lii kennemerkkien asentamiskustannukset ovat noin 1500 euroa. Tekninen lautakunta päättää asettaa Länsiportti-kadulle pysä köintikiellon kadun molempiin reunoihin välille mt132 - Risusillantie ja Risusillantielle välille Länsiportti - Kurrintie ja Länsiportti - Alapiha liiken teenohjaussuunnitelman mu kai ses ti. Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. TEKLA 119 Tekninen lautakunta päättää asettaa Länsiportti-kadulle pysäköintikiellon kadun molempiin reunoihin välille mt132 - Risusillantie ja Risusillantielle välille Länsiportti - Kurrintie ja Länsiportti - Alapiha liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh Asian käsittely: Keskustelun aikana Kivilehto esitti mm. Laitisen kannattamana muutet ta vak si liikenteenohjaussuunnitelmaa siten, että Länsiportin ja Risu sil lan kevyen liikenteen väylän puoleiselta osuudelta poistetaan py sä köin ti kiel to mer kit. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Kivilehdon muu tos esityk sen. Päätökseen kuuluu liite nro 6. _

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA PERÄMATKUNTIELLE TEKLA 106 Kunnallistekniikan suunnitteluun on saapunut sähköpostitse aloite, jossa esitetään Perämatkuntielle välille Matkuntie-Jussilantie pysäköintikieltoa kadun molempiin reunoihin. Perusteluna aloit teen tekijä mainitsee, ettei nykyinen tilanne palvele alueen yritys toi min taa, sillä kadun varteen useiksi päiviksi pysäköidyt ajo neuvot ja asuntovaunut vaikeuttavat kadulla liikennöintiä ja erityi sesti ras kaan liikenteen kulkua yrityksen tontille. Aloite on kokonai suu dessaan lis ta teks tin liit teenä. Asiaselostus Perämatkuntie on kokoojakatu Rajamäen asemakaava-alueella välillä Matkuntie-Kiljavantie. Aloite koskee väliä Matkuntie-Jussilantie (n. 300 m), joka sijoittuu Matkun teollisuusalueelle ja jonka varrella on usei ta yri tyksiä vahviste tun asemakaavan mu kainen katu alueen leveys 16 m hyväksytyssä katu suunnitelmassa päällystetyn ajoradan leveys kyseisessä kohdassa on 7 m ja so ra pien ta rei den leveys 0,5 m. Ka tualueen kuivatus on hoidettu kadun molemmin puolin avo-ojin. Ka tualueen maaperä on savea ja mo ree nia. Perämatkuntiellä on voimassa nopeusrajoitusalue 40 km/h. Perämatkuntien liittymät Matkuntielle ja Jussilantielle ovat ta sa-arvoisia ja ka dun var si py sä köin ti on nykyisin sallittu. Kadun valais tus on toteutettu puu pylväin ja elohopealampuin. Poliisin tietoon on tullut vuosina kolme Perämatkuntiellä sattunutta onnettomuutta, jot ka eivät ole tapahtuneet välillä Matkuntie-Jussilantie suoritettiin maastokäynti, jossa todettiin, että Perä matkuntien varressa, kadun molemmissa reunoissa pysäköidään usei ta ajo neu vo ja päivisin. Alueella on yritystoiminnan vuoksi pal jon raskasta liikennettä ja pysäköidyt autot vaikeuttavat kadulla lii ken nöintiä, joten pysäköintikiellon asettaminen kadulle on perustel tua. Perämat kun tielle vä lille Mat kun tie-jus si lan tie on laa dit tu lii ken teen ohjaus suun nitelma piir.nro , jos sa esite tään Perämatkuntien mo lem piin reunoi hin kysei selle välille asetet tavaksi lii ken nemerkit py sä köin ti kiel to (372) sekä lisäkilvet voimassaoloaika arki sin 7-18 (851) rajoittamaan kadunvarsipy säköintiä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Liikennemerkkien (2 kpl) hankinta- ja asentamiskustannukset ovat noin 600 euroa. Lii kennemerkkien asentaminen parantaa liikenne tur valli suut ta kadulla sekä helpottaa katujen talvikunnossapitoa. Yritysvaikutusten arviointi: Suunnitelman toteuttaminen palvelee alueen yrityksiä ja liikennöin nin sujuvuutta.

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esitys Tekninen lautakunta päättää esittelytekstistä ilmenevin perustein, että kadulle asetetaan liikennemerkit pysäköintikielto (372) sekä lisäkilvet voimassaoloaika arkisin 7-18 (851) lii ken teen ohjaussuunnitelman, piir.nro , mu kai ses ti. Lisätietoja: suunnittelija Helena Salminen, p Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. TEKLA 120 Tekninen lautakunta päättää esittelytekstistä ilmenevin perustein, että kadulle asete taan lii kennemerkit pysäköintikielto (372) sekä lisäkilvet voimassa oloaika arkisin 7-18 (851) liikenteenohjaussuunnitelman, piir.nro , mukaisesti. Lisätietoja: suunnittelija Helena Salminen, p Asian käsittely: Keskustelun aikana Kivilehto esitti mm. Jokisen kannattamana muutet ta vak si liikenteenohjaussuunnitelmaa siten, että pysäköintikielto ase te taan ainoastaan Perämatkuntien eteläpuolelle ja voi mas sa oloai ka on arkisin Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Kivilehdon muu tos esityk sen. Päätökseen kuuluu liite nro 7. _

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ALOITE PYSÄKÖINTIKIELLON ASETTAMISESTA NIEMENTIELLE TEKLA 107 Tekniselle lautakunnalle on toimi tet tu ja aloitteet, joissa esitetään mm. kadunvarsipysäköinnin rajoit ta mis ta Niemen tiel lä Klauk ka lassa. Esi tyksen mu kaan ri vi ta lo yh tiön asuk kaat py sä köi vät au ton sa ka dun var teen si ten, että ajo muille tonteille hanka loi tuu. Aloitteet ovat esityslistan liitteenä. Saman aloitteentekijän toi mes ta on ai kaisemminkin toimitettu aloite Niementien pysäköintikiel toon liit ty en. Kyseinen aloite on käsitelty tek ni sen lau ta kun nan ko kouk ses sa Niementie on lyhyt, päättyvä tonttikatu Pietarinmäessä Klaukkalan ase ma kaa va-alu eel la. Niementien vahviste tun asemakaavan mu kai sen katualueen leveys on 10,0 metriä. Tekni sessä lauta kun nassa hy väk sy tyssä ka tu suunni tel massa Niementien ajoradan leveydeksi on merkitty 5,5 m (reunatu kien vä li). Nie men tien pintakuivatus on suunnitelmassa esitetty hoidetta vak si sa de ve si vie mä rein. Niementiellä on voimassa alueellinen no peus rajoitus 30 km/h, joka on merkitty mm. Klaukkalantien-Vierto lantien liittymässä liikennemerkein nopeusrajoitusalue 30 km/h ja nopeusra joitus alue 30 km/h päättyy. Katuvalaistus on Nie men tiellä to teu tettu kadun ete lä- / itä reu naan me talli pyl väin ja suurpainenatrium lam puin. Nie men tiel lä ei ole eril listä ke vyen lii ken teen väy lää. Ka dun var si pysä köinti on ny kyi sin Nie men tiel lä sallittu. Niementien päässä ei ole kään tö paik kaa eikä katualueella ole tilaa kääntöpaikan toteutta miseen. Seuraavassa on poimittu kirjeistä aloitteet ja kysymykset (A) sekä laa dit tu niihin vastineet (V): 1. A: "Rivitaloasukkaat pysäköivät auton sa Nie men tien varteen, joten muut asukkaat eivät voi pysä köidä au to jaan ka dunvarteen, koska katu olisi tuolloin tukossa." 1. V: Kadunvarsipysäköinti on nykyisin sallittu Niementiellä. Tieliiken ne la ki kieltää pysäköimisen siten, että esim. tonteilleajo han kaloituu. 2. A: "Kadunvarsipysäköinti haittaa katujen auraamista Niementiellä." 2. V: Tiemestarin mukaan katuja auraavilta henkilöiltä on saatu palau tet ta, et tä Niementien auraaminen on runsaslumisina talvina ollu t ajoit tain vai keaa ka dun var teen pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi. Nie men tien al ku pääs sä au raamis ta haittaavat kadunvarteen pysäköidyt ajoneu vot ja lop pu päässä rivi taloyhtiön edustalle kadun varteen py säköidyt ajo neu vot.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta A: "Kadunvarsipysäköinti haittaa jäteautojen liikennöimistä Niementiellä." 3. V: Jäteautojen kuljettajilta ei ole erikseen saatu palautetta asiasta. 4. A: "Postin jakaminen hankaloituu pysäköityjen autojen vuoksi." 4. V: Itellalta ei ole erikseen saatu palautetta asiasta. 5. A: "Niementien päässä oleva VP-alue ei toimi lumenkaatopaikkana." 5. V: Niementien päässä oleva VP-alue on kunnan maata ja voisi toi mia lumien välivarastointipaikkana. Kadun päähän pysäköidyt ajoneuvot saattavat kuitenkin haitata lumien auraamista kyseiselle alueel le. 6. A: "Rivitaloyhtiön asukkaat kolaavat tontilta lumet katualueelle." 6. V: Jos tontinomistaja siirtää lunta naapurin puolelle, on kyseessä hal lin nan loukkaus, jolloin ote taan hal tuun toi selle kuu lu vaa aluet ta lu men tilapäistä varas toin tia varten. Rikoslaki kieltää ottamasta haltuun toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennusta tai sen osaa. Näin ollen lu met pi tää pys tyä kä sit te le mään omalla alueella ja nii tä ei saa tuo da katu- tai puis to alueelle tai muullekaan yleisel le alueelle il man lu paa. 7. A: "Monelleko autolle kaavan mukaan Niementie 6 kiinteistön tontil la on autopaikkoja ja vieraspaikkoja?" 7. V: Asemakaavan mukaan autopaikkoja pitäisi AR-alueella ol la 1,8 au to paik kaa asuntoa kohden, joten osoitteessa Niementie 6 ole valla Asun to Oy Vier to lan mäel lä (2 rivi taloa) tulisi olla 16,2 autopaik kaa. Ra ken nus lu van mukaisia autopaikkoja on tontilla yh teen sä 9 kpl, joten ase ma kaavan mu kainen autopaikkavaatimus ei täyty. Asuk kaat py sä köi vät auto jaan Nie mentien var ressa si ten, et tä autot ovat reunatuen päällä osittain ton tilla ja osit tain ka tualu eella. 8. A: "Monelleko autolle kaavan mukaan pitää omakotitalotontilla vara ta autopaikkoja?" 8. V: Asemakaavan mukaan omakotitalotontilla tulee olla 2 auto paikkaa asun toa koh den. 9. A: "Minkä kokoinen autopaikan on oltava, pituus ja leveys?" 9. V: Henkilöautopaikan viralliset vähimmäismitat ovat pituus 5 m ja le veys 2,5 m.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta A: "Onko Niementie 6:n kohdalla kadun ja tontin välinen noin 0,5 m:n levyinen tila, jo hon lumen auratessa pitäisi mahtua, riittävä, jos sii nä vielä seisotetaan autoa?" 10. V: Osoitteessa Niementie 6 olevan rakennuksen kohdalla ei katualueella ole tilaa lumien varastoimiseen. Rivitaloyhtiön kohdal la ei ole sel keää yhtä erillistä ajoneuvoliittymää tontille vaan jo kai seen asun toon on oma ajoneuvoliittymänsä kadulta. 11. A: "Eikö kyseinen alue pitäisi olla viheraluetta ja vain ajoluiska huo neis ton kohdalla? Kaavassa ei ainakaan mainita mitään autopaikasta." 11. V: Voimassa olevassa asemakaavassa rivitalotontille katualueen ra jal le ei ole mer kit ty istutettavaa ton tin osaa. Myöskään raken nusluvan asemapiirustuksessa ei ole rivitalotontille katualueen rajal le mer kit ty istutuksia asuntojen A-F eteen. 12. A: "Minkä tieliikennelain mukaan saa pysäköidä viheralueella ja au ton nokka ajosuuntaa vasten?" 12. V: Asemakaavan mukaisella katualueella kadunvarsipysäköiminen on sal lit tua, jos si tä ei ole erik seen lii ken ne mer kein kielletty. Olisi suotavaa, että kadunvarsipysäköiminen tapahtuisi kadun päällystetyllä osuudella tai osittain sorapientareella, jolloin katualu een viher kaista säilyisi siistinä. Tie lii ken ne lain 26 :n mu kaan ajo neu von saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikeal le puo lelle. Yk si suuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös va sem malle puolelle tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai py sä köitävä tien suun tai ses ti ja mahdollisimman kauas ajoradan kes keltä. 13. A: "Miksi Niementie oli ainoa poikittaistie Viertolantieltä, joka tehtiin näin leveäksi?" 13. V: Niementie on toteutettu vahvistettujen katusuunnitelmien mukaisesti siten, että kadun reunatukien väli on 5,5 m. 14. A: "Miksi Niementie 6:n kohdalla ei edes postinjakoa helpoteta ja tuo da postilaatikoita tien varteen, kuten muualla on tehty?" 14. V: Asia on taloyhtiön ja Itellan välinen asia, johon Nurmijärven kun ta ei ota kantaa. 15. A:" Saako peräkärryjä pysäköidä omakotitalotontilla?" 15. V: Peräkärryjä, asuntovaunuja ja -autoja yms. saa pysäköidä omal la tontilla. Em. ajoneuvot tulee sijoittaa tontille siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa naa pu reil le.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta A:" Miksei Niementie 6 velvoiteta rakentamaan uusia parkkipaikko ja tontin tyhjälle osalle?" 16. V: Asunto Oy Viertolanmäellä on Viertolantien puoleisella osal la tont tia mahdollisuus rakentaa lisää pysäköintipaikkoja. Nurmi jär ven ra ken nus val von ta ei kuitenkaan velvoita asunto-osakeyhtiötä rakenta maan lisää autopaikkoja tässä vaiheessa. Mikäli asunto-osa keyh tiön pai koi tustilan tarve tulevaisuudessa kasvaa, on Viertolan tien puo lei sel le osalle tonttia rakennettavissa voimassa olevan ase makaavan mu kaisesti lisäpaikoitustilaa. Asunto-osakeyhtiöltä puuttuu 9 kpl asemakaavan mukaisia autopaikkoja. Autopaikkojen arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin euroa. 17. A: "Miksi osoitteessa Viertolantie 21 tontti on saanut levittäytyä vi her alu een puolelle?" 17. V: Joskus asukkaat eivät kunnioita tontin rajoja ja luulevat, että ka tu alue on sellaista yleistä aluetta, johon kuntalaisilla on oi keus esim. ra kentaa autopaikkoja. Kunnallistekniikan suunnitte lus sa ei ole tie dos sa, on ko Vier to lantie 21:n omistaja kysynyt lupaa au to paik kojen to teuttamiseen ase makaavan mukaisel le katualueelle. Jos autopaik kojen toteuttamiseen katualueelle ei ole myönnetty lu paa, tulee au to pai kat pois taa katualueelta. Kunnallistekniikan suunnittelu esit tää, että kunnallistekniikan pääl lik kö ja tiemestari selvittävät asian sekä päättävät toimenpiteistä. 18. A: "Miksi Jauhokuja 5:n kohdalla kääntöpaikkaa saadaan käyttää pysäköintipaikkana?" 18. V: Kääntöpaikkoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pysäköintialueina. Nurmijärvellä on useita kääntöpaikkoja, joilla pysäköintiä ei ole erik seen kielletty. Nykyisin, kun alueen pysäköintijärjestelyihin muuten kin otetaan kantaa, pyritään mm. kääntöpaikoilla kieltämään pysä köinti. 19. A: "Miksi Nurmijärvellä ei aloiteta kunnallista pysäköinninvalvontaa?" 19. V: Tekninen lautakunta ( ) ja kunnanhallitus ( ) ovat kokouksissaan käsitelleet pysäköinninvalvontaa ja sen kehittämistä KUUMA-kunnissa. Kunnanhallitus päätti tuol loin, että kunta ei lähde selvittämään KUU MA-ko mis sion esit tämiä toimenpide-ehdotuksia pysäköinninvalvontaan liittyen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Kadunvarsipysä köinnistä on kes kus tel tu aloitteen tekijän lisäksi kah den omakotita lossa asuvan naa pu rin kanssa. Myös naapurit tuke vat pysäköinnin rajoittamista Nie men tiel lä. Liikennemerkkien (14 kpl) hankinta- ja asen ta mis kus-

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tan nuk set ovat noin 4000 eu roa. Pää tös hel pottaa kun nos sapito kalus ton lii ken nöin tiä Niemen tiellä sekä kaik kien ajo neuvo jen kään tämistä päätty vien ka tujen päissä olevilla kääntö pai koilla. Yritysvaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole vaikutuksia yritystoimintaan. Tekninen lautakunta päättää, että Niementielle kadun molempiin reu noi hin asetetaan pysäköintikielto aikarajoitteisena 2 h liikennemerkillä 372 ja lisäkilvellä 856a liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti Lisäksi lau ta kun ta päät tää, et tä Pie tarinmäkeen ka tu jen Pie ta rin mäen tie, Tyy ne län ku ja, Jau ho ku ja, Myl ly tie, Tukkiku ja ja Mus ta mäen tie kään tö pai koil le ase te taan lii ken ne mer kit py sä köin ti kiel to alue (372) ja py sä köin ti kiel to alue päät tyy (373). Katu jen Saha kuja, Teollisuustie, Nie men tie, Vier tomä ki, Vier torinne ja Vier tonotko päis sä ei ole kääntö paikkaa. Pie ta rin rinne on pi hakatu, jos sa pysä köinti on sallittu vain mer ki tyil lä paikoil la. Ka tua Niemen nenä ei ole toteutettu. Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. TEKLA 121 Tekninen lautakunta päättää, että Niementielle kadun molempiin reu noi hin asetetaan pysäköintikielto aikarajoitteisena 2 h liikennemerkillä 372 ja lisäkilvellä 856a liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti Lisäksi lautakunta päättää, että Pietarinmäkeen katujen Pietarinmäentie, Tyynelänkuja, Jau hokuja, Myllytie, Tukkikuja ja Mustamäentie kään tö pai koil le asete taan liikennemerkit pysäköintikieltoalue (372) ja py sä köin ti kiel to alue päättyy (373). Katujen Sahakuja, Teollisuustie, Nie men tie, Viertomä ki, Viertorinne ja Viertonotko päissä ei ole kääntöpaikkaa. Pietarin rinne on pihakatu, jossa pysäköinti on sallittu vain mer ki tyil lä paikoil la. Katua Niemennenä ei ole toteutettu. Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh: Asian käsittely: Keskustelun aikana Jokinen esitti mm. Kivilehdon kannattamana muu tet ta vak si liikenteenohjaussuunnitelmaa siten, että pysäköinti kiel le tään ainoastaan kadun toisella puolella aikarajoituksella 8-16.

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, pu heen joh ta ja määräsi suoritettavaksi seuraavan ni men huu to ää nestyk sen: jaa = esittelijän esitys ei = Jokisen esitys. Äänestyksen tulos: jaa 5 ääntä: Laine, Lompolo, Sandberg, Meros, Vainio ei 5 ääntä: Granholm, Jokinen, Kivilehto, Laitinen, Lehtimäki poissa: Juntunen. Tekninen lautakunta oli äänin 5-5, puheenjohtajan äänen rat kais tessa, hyväksynyt esittelijän esityksen. Lisäksi lautakunta esitti, että kaavan mukainen py sä köin ti paik ka velvoit teen toteuttaminen tutkitaan. Päätökseen kuuluu liite nro 8.

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot