momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, :37 AM 8/2009 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, :37 AM 8/2009 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 13 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 momentti 8_09.fm Page 2 Thursday, November 26, :37 AM Momentti 8/2009 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (738/2009) HE 72/2009 vp StVM 23/2009 vp Laki tulee voimaan Laki on voimassa saakka. Lailla parannetaan työ- tai kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä eläkkeensä rinnalla työtä työtulojen vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lailla myös parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä entisin perustein maksuun työnteon päättyessä tai työtulojen vähentyessä enintään ehdotetussa laissa olevien ansaintarajojen mukaisiksi. Laki verotililain 7 ja 51 :n (746/2009), laki arvonlisäverolain annetun lain voimaantulosäännöksen (747/2009), laki arvonlisäverolain väliaikaisesta (748/2009), laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (749/2009), laki verontilityslain annetun lain voimaantulosäännöksen (750/2009), laki ennakkoperintälain annetun lain voimaantulosäännöksen (751/2009), laki ennakkoperintälain väliaikaisesta (752/ 2009), laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (753/ 2009), laki korkotulon lähdeverosta annetun lain annetun lain voimaantulosäännöksen (754/2009), laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 :n (755/ 2009), laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (756/2009), laki arpajaisverolain annetun lain voimaantulosäännöksen (757/2009), laki arpajaisverolain väliaikaisesta (758/ 2009), laki veronkantolain annetun lain voimaantulosäännöksen (759/2009), laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (760/2009) ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (761/2009) HE 129/2009 vp VaVM 12/2009 vp Lait tulivat voimaan Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 :n ja verotililain 7 :n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan Lakien voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että elokuussa voimaan tulleita ja samasta ajankohdasta sovellettaviksi säädettyjä lakeja sovelletaan vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisätään väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/ 2009), laki eläintautilain 15 :n (766/ 2009), laki eläinsuojelulain 59 :n (767/ 2009) ja laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 :n (768/2009) HE 81/2009 vp MmVM 7/2009 vp Lait tulivat voimaan Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlääkärinapua, kuntien yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollossa ja muussa ympäristöterveydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta. Lisäksi laissa säädetään eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien tehtävien järjestämisestä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista, eläinlääkäripalveluiden maksuista sekä yksityisen eläinlääkintähuollon valvonnasta ja tähän liittyvästä palvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta. Eläintautilakiin, eläinsuojelulakiin ja eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin tehdään eläinlääkintähuoltolaista johtuvat muutokset. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun (844/ 2009), laki rikoslain 36 luvun 6 :n (845/ 2009) ja laki korkolain 4 :n (846/2009) HE 64/2009 vp TaVM 13/2009 vp Lait tulevat voimaan Kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain 7 lukua, luottokiskontaa koskevaa rikoslain säännöstä sekä korkolain säännöstä viivästyskoron määrästä muutetaan. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 :n (848/ 2009) HE 96/2009 vp PuVM 2/2009 vp 2

3 momentti 8_09.fm Page 3 Thursday, November 26, :37 AM Laki tulee voimaan Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia muutetaan siten, että kriisinhallintahenkilöstön henkilökohtaisen omaisuuden korvaamista koskeva päätös tehdään Porin prikaatissa. Lain 37 :n 1 momentissa säädetään muutoksenhausta muun muassa edellä tarkoitettuun omaisuuden korvaamista koskevaan päätökseen. Lainkohdassa oleva viittaus Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa tehtyyn päätökseen muutetaan viittaukseksi Porin prikaatissa tehtyyn päätökseen. Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (822/2009) HE 97/2009 vp VaVM 17/2009 vp Laki tuli voimaan Lailla säädetään veron palautusmenettelystä niissä tapauksissa, joissa verotusta oikaistaan asiassa annetun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaiseksi. Verotusta oikaistaan palauttamalla autoverotuksen yhteydessä autoverolle kannettu arvonlisäveron suuruinen vero autoverovelvolliselle niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen ei ole voinut vähentää veroa arvonlisäverotuksessa. Yksityishenkilöiden verotuspäätökset oikaistaan viran puolesta pääsääntöisesti massamenettelyssä siten, että tullilaitoksen tekemät veron palautuspäätökset siirretään Verohallinnolle, joka antaa ne verovelvollisille tiedoksi ja maksaa palautettavan veron korkoineen verovelvollisten Verohallinnolle ilmoittamille pankkitileille. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009), laki jätelain 3 :n (830/2009) ja laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 :n (831/2009) HE 80/2009 vp HaVM 10/2009 vp Lait tulivat voimaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeilla on velvoite hoitaa yhteistoiminnassa jätehuollon järjestämiseen sekä alueen joukkoliikenteen suunnitteluun ja palvelujen hankkimiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviä hoitaa kaksi erillistä kuntayhtymää. Kuntayhtymiin voi tulla vapaaehtoiselta pohjalta muita kuntia ja niille voi siirtää muita tehtäviä. Lakkautettavan YTV:n omaisuus jaetaan kuntayhtymille ja lailla säädetään omaisuuden siirtymisestä. Jätelakiin ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettuun lakiin tehdään teknisiä muutoksia. Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n (835/2009) LA 54/2009 vp VaVM 18/2009 vp Laki tulee voimaan Lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2010 loppuun. Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja (851/ 2009) HE 112/2009 vp StVM 24/2009 vp Laki tulee voimaan Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja säädetään tulkkipalvelujen toimeenpanoon valmistautumiseksi. Laki toimeentulotuesta annetun lain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen (855/2009) HE 153/2009 vp StVM 31/2009 vp Laki tulee voimaan Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2009 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan vuoden 2010 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Laki elatustukilain (857/2009) HE 156/2009 vp StVM 27/2009 vp Laki tulee voimaan Elatustukilain säännöksiä, joiden mukaan Kansaneläkelaitokselle suoritettavan valtion korvauksen ennakot elatustuen maksamista varten määräytyvät, täydennetään ja selkeytetään. Ennakkojen määräytymisperusteina otetaan huomioon muun ohessa ne rahamäärät, jotka Kansaneläkelaitos saa perityksi elatusvelvollisilta takautumissaatavien korvauksiksi ja elatustuen saajilta aiheettomasti maksettujen elatustukien takaisinperintäsaatavien korvauksiksi. Lisäksi täydennetään elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien kunnan saatavien siirtymistä Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitokselle siirtyvät myös aiheettomasti maksetun elatustuen takaisinperintää koskevat kunnan saatavat. Vastaavasti maininta takaisinperintäsaatavista lisätään myös siihen elatustukilain siirtymäsäännökseen, joka koskee kuntien saatavien siirron johdosta kunnille maksettavia korvauksia. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n (858/2009) HE 157/2009 vp StVM 30/2009 vp Laki tulee voimaan Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että osittaisen hoitorahan määrää korotetaan 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja että oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä. Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n ja laki luottotietolain HE 93/2009 vp LaVM 12/2009 vp Lait tulevat voimaan Muutetaan ulosottokaaren ja luottotietolain säännöksiä, jotka koskevat ulosottotietojen käyttöä luottotietotarkoituksessa. Maksuhäiriö- Momentti 3 Momentti 8/2009

4 momentti 8_09.fm Page 4 Thursday, November 26, :37 AM merkintä poistetaan, kun ulosoton määräaika, yleensä 15 vuotta, on kulunut umpeen ja saatava on siten lopullisesti vanhentunut. Uusi merkintä kuitenkin tehdään, jos ulosoton määräaikaa jatketaan tuomiolla. Tieto yli kaksi vuotta jatkuneesta palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksesta merkitään luottotietorekisteriin. Jos velkajärjestelyn maksuohjelma on rauennut velallisen omasta hakemuksesta, tieto velkajärjestelystä poistetaan luottotietorekisteristä lyhyessä määräajassa. Tuomioistuimen vahvistama sovinto ei enää johda maksuhäiriömerkinnän tekemiseen. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 187/2009 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n Laissa arvopaperimarkkinalain säädetään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai rajan yli Suomeen. Laki sisältää säännökset muun muassa ulkomaisen selvitysyhteisön luvan myöntämisen edellytyksistä, sallitusta toiminnasta ja velvollisuudesta hakea selvitysyhteisön selvitysosapuoleksi. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi tehdään muutoksia Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 188/2009 vp) laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain Laki eläintunnistusjärjestelmästä sisältää keskeiset säännökset maaja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta. Lailla luodaan puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottamiselle. Laissa säädetään eläimistä vastuussa olevien toimijoiden, eläinten ja niiden pitopaikkojen tunnistamisesta, toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisällöstä. Esitys (HE 189/2009 vp) laeiksi maantielain ja ratalain Maantielakia muutetaan yksinkertaistamalla hallinnollisia menettelyjä ja yhdenmukaistamalla maantielain säännöksiä vuoden 2008 alusta voimaan tulleen ratalain kanssa. Näkemäalueita koskevien ohjeiden antamista koskeva säännös muutetaan asetuksenantovaltuudeksi. Rautatien ylittämistä koskevia säännöksiä tarkistetaan. Molempiin lakeihin tehdään lisäksi aluehallintouudistuksesta ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat viittausmuutokset. Esitys (HE 190/2009 vp) laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain Julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY pannaan kansallisesti täytäntöön. Direktiivistä johtuvat keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää. Nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi säädetään hankintasopimuksen tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä. Uudet seuraamukset koskevat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Direktiivistä aiheutuvien muutosten lisäksi oikeussuojajärjestelmää tehostetaan myös siten, että hankintayksiköiden päätöksiin voidaan kohdistaa kevyempi virheen korjaamistapa eli hankintaoikaisu. Samalla markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvissa hankinta-asioissa kielletään muutoksenhaku kunnallis- tai hallintovalituksena. Markkinaoikeuden tekemästä erillisestä täytäntöönpanoratkaisusta ei enää saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Myös markkinaoikeuslakia muutetaan siten, että erilaisten tuomarikokoonpanojen käyttöedellytyksiä lisätään. Lisäksi ehdotetaan kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistamista eduskunnan hankintalakiselonteosta antaman kannanoton mukaisesti muutoin, mutta rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden kynnysarvoa ehdotetaan nostettavaksi vähemmän, eurosta euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Esitys (HE 191/2009 vp) laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain Sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista koskevia säännöksiä muutetaan. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yksityiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle myönnetään sairaankuljetuslupa luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain perusteella. Sairaankuljetusluvan myöntäminen perustuu jatkossa yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin, mikä vastaa paremmin sairaankuljetuksen asemaa osana terveydenhuoltoa. Sairaankuljetuspalvelut ovat jatkossa samanlaisen lupamenettelyn ja samanlaisten lupaedellytysten piirissä kuin muutkin yksityisen terveydenhuollon palvelut. Lupaviranomaisen on jatkossa myönnettävä lupa, jos laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. Luvan myöntäminen ei enää jatkossa perustu tarveharkintaan. Sairausvakuutuslakiin lisätään valtuutussäännös, jonka nojalla sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevan korvaustaksan. Lisäksi sairausvakuutuslaissa säädetään yöpymisrahan korvaamisesta tilanteissa, joissa vakuutettu on raskauden vuoksi joutunut yöpymään terveydenhuollon toimintayksikön läheisyydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 192/2009 vp) laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c ja 10b :n Eläkettä saavan hoitotukea ja muita vammaisetuuksia aletaan mak- 4

5 momentti 8_09.fm Page 5 Thursday, November 26, :37 AM saa myös julkisessa laitoshoidossa oleville. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta maksetaan ilman hakemusta. Laitoshoidon asiakasmaksua ei oteta vammaisetuutta myönnettäessä huomioon erityiskustannuksina. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua korotetaan 82 prosentista 85 prosenttiin asiakkaan nettotuloista. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Lisäksi eläkettä saavan korotettua ja ylintä hoitotukea aletaan maksaa 50 euron suuruisella veteraanilisällä korotettuna eläkkeensaajille, joille maksetaan ylimääräistä rintamalisää. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Veteraanilisää alettaisiin kuitenkin maksaa vasta syyskuussa Esitys (HE 193/2009 vp) laiksi geenitekniikkalain Geenitekniikkalakia muutetaan siten, että nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä voi hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka on nimitetty virkaan vakinaisesti eikä viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin erityisistä kelpoisuusehdoista ei myöskään enää säädetä lailla. Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston ylläpitämään geenitekniikan rekisteriin tallennettaviin tietoihin lisätään tietyt henkilörekisterilain mukaiset henkilötiedot. Toiminnanharjoittajasta tai tätä edustavasta henkilöstä, kuten toiminnasta vastaavasta tutkijasta tai muusta vastuuhenkilöstä, tallennetaan rekisteriin nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot. Lisäksi laajennetaan geenitekniikan rekisterin käyttöoikeutta koskemaan ministeriöiden, geenitekniikan lautakunnan ja valvontaviranomaisten lisäksi geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä. Geenitekniikan lautakunnan esittelijöinä voivat virkamiesten lisäksi toimia ulkopuoliset nimetyt henkilöt kuten yliopistotutkijat. Käytännössä esittelijät pääsevät lukemaan rekisterin tietoja eikä heille tällöin enää tarvitse toimittaa rekisteriin tallennettujen asiakirjojen jäljennöksiä erikseen. Rekisterin käyttöoikeus tarkennetaan koskemaan myös geenitekniikan lautakunnan sihteeristöä. Esitys (HE 194/2009 vp) laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 :n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 :n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10a :n Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikäraja poistetaan. Nykyään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on velvoittavaa ainoastaan alle 25-vuotiaille. Muutos toteutetaan muuttamalla kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain viittaussäännöstä sekä työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta annetun lain seuraamuksia koskevia säännöksiä niin, että kieltäytymisen seuraamukset säädetään 25 vuotta täyttäneiden osalta vastaamaan alle 25-vuotiaiden seuraamuksia. Muutoksen seurauksena myös 25 vuotta täyttäneet kuntouttavaan työtoimintaan osallistumasta kieltäytyvät tai sen keskeyttävät henkilöt menettävät oikeuden työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien tai heidän toimeentulotuen perusosaansa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 196/2009 vp) laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 :n Alueelliset sotilasläänit lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään operatiivisten sotilasläänien esikunnille ja eräille aluetoimistoille. Kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa sopiminen säädetään laissa ensisijaiseksi menettelytavaksi, kun puolustusvoimat tarvitsee kiinteistön tilapäistä käyttöoikeutta. Jos sopimukseen ei päästä tai jos puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimat voi päättää kiinteistön tilapäisestä käyttämisestä ilman sopimista. Päätös annetaan tällöin tiedoksi hallintolain mukaisella yleistiedoksiannolla. Kiinteistön tilapäistä käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Lisäksi lakiin lisätään uudet säännökset professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja viran täyttämisestä sekä sotilasprofessorin eroamisiästä. Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun lakiin lisätään johtosääntöä koskevat muutokset ja tarvittavat viittaussäännökset puolustusvoimista annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 197/2009 vp) laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 :n Ulkomaisen lopullisen veron sijasta tietyissä tilanteissa ulkomainen lopullista veroa vastaava ennakkovero voidaan vähentää Suomessa määrättävästä verosta. Ulkomaisen veron hyvityksen enimmäismäärän maakohtaisuus poistetaan ja pidennetään nykyisestä yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ajanjakso, jona ulkomailla maksettu vero voidaan vähentää samasta tulosta Suomessa määrättävästä verosta. Vastaava määräajan pidennys tehdään väliyhteisölakiin siten, että ulkomaisen väliyhteisön suorittama vähentämättä oleva ulkomainen vero, voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää viitenä seuraavana verovuotena verotettavasta väliyhteisötulosta. Käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten käyttämisjärjestystä muutetaan siten, että hyvitykset käytetään syntymisjärjestyksessä ja verovuoden ulkomainen vero hyvitetään vasta aikaisempien vuosien käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten vähentämisen jälkeen. Muutokset koskevat sekä yhteisöjen että luonnollisten henkilöiden verotusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan , ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. Esitys (HE 201/2009 vp) laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 :n Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodelle eli vuoden 2012 loppuun. Momentti 5 Momentti 8/2009

6 momentti 8_09.fm Page 6 Thursday, November 26, :37 AM Esitys (HE 203/2009 vp) laiksi valtion eläkelain 98 :n Valtion eläkelakia muutetaan siten, että sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovelletaan karttuneeseen vanhuuseläkkeeseen eikä enimmäismäärällä rajattuun eläkkeeseen. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään siitä, että elinaikakerrointa ei sovelleta sellaiseen sotilaseläkkeeseen, johon oikeus on syntynyt ennen vuotta Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 205/2009 vp) laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain Mahdollisuus luopua maatalouden harjoittamisesta luopumistuen avulla päättyy vuoden 2010 lopussa. Tukijärjestelmää jatketaan siten, että luopumistukea maksetaan myös vuosina toteutettujen luopumisten perusteella. Tuen edellytykset ja ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Ennen luopumista voi kuitenkin luovuttaa peltoa uusjakoon ilman, että maatilaa katsotaan pirstotuksi, usean omistajan maatilalla voi rajatuissa tapauksissa toteuttaa eriaikaisen luopumisen, porotaloudessa tulee tietyin edellytyksin mahdolliseksi puolison jatkaminen porotaloudessa, luopumisen yhteydessä pidätettävän pellon ja porojen määrää jonkin verran lisätään, takaisinperintää koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan eläkelainsäädännön kanssa, hoitokuluja koskevaa säännöstä täsmennetään ja lakiin tehdään eräitä muitakin täsmennyksiä ja vähäisiä muutoksia. Samoin takaisinperintää koskevat muutokset tehdään vastaavaan aikaisempaan lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin, että eräät ehdotetuista muutoksista tulisivat voimaan jo Esitys (HE 206/2009 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksesta aiheutuvat muutokset tilatukijärjestelmään. Lakiin lisätään säännös pienimmästä maksettavasta tuen tai palkkion määrästä sekä viljelijän velvollisuudesta säilyttää tietyt asiakirjat. Lisäksi laissa otetaan huomioon kansallisessa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Viimeksi mainitut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 208/2009 vp) eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta Yli 50 sellaista lakia muutetaan, joissa virastojen toimivallan selkeyttämiseksi muutetaan liikennehallinnon nykyisten väylä- ja turvallisuusvirastojen nimet vastaamaan joko perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia. Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. Esitys (HE 209/2009 vp) laiksi lentoliikenteen päästökaupasta Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Esitys (HE 210/2009 vp) laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista Matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset saatetaan perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pannaan lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdotetaan kumottavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 211/2009 vp) ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 :n Liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuen Ilmailuhallinnolle säädetyt toimivalta ja tehtävät siirretään uudessa laissa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi siirretään velvoite kuulla asianomaista lääninhallitusta lentopaikkojen käytön rajoituksista sekä alueellista ympäristökeskusta lentopaikan rakentamislupaa koskevasta hakemuksesta ja melua koskevista lentoliikenteen rajoituksista koskemaan valtion aluehallintouudistuksen mukaisesti asianomaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Eräiden muiden muutosten taustalla on ilmailulakia sovellettaessa havaitut korjaus- ja täydennystarpeet. Lisäksi lakiin sisällytetään muun muassa säännökset valtion ilma-aluksia ja sotilasilmaaluksia varten tarjottavista palveluista ja niiden hinnoitteluperusteista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 212/2009 vp) laiksi päästökauppalain Lailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivin annetun direktiivin ne säännökset, jotka tarvitaan päästökauppakauden päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten. Lain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään. Laitosten toiminnanharjoittajien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle tietoja kauden päästöoikeuksien jaon valmistelua varten. Lisäksi lakiin lisätään laitosten toiminnanharjoittajan konkurssitilanteita ja konkurssipesän velvollisuuksia koskevat säännökset. Esitys (HE 214/2009 vp) laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle Lailla pannaan täytäntöön yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun 6

7 momentti 8_09.fm Page 7 Thursday, November 26, :37 AM direktiivin sekä akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevan EY:n asetuksen säännökset yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä sekä mainitun asetuksen jäsenvaltioille asettamat velvoitteet yleisen tiedottamisen tukijärjestelmästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 215/2009 vp) laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain Lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta annetun komission direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lakiin lisätään direktiivin mukaisesti säännökset pyroteknisten tuotteiden vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja merkinnöistä. Samalla kumotaan pyroteknisten välineiden kansallinen hyväksymismenettely. Ilotulitteiden luovuttamista yksityiseen kulutukseen rajoitetaan. Lakiin lisätään räjähteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Yksityiseen kulutuksen tarkoitettuja räjähteitä ei saa luovuttaa alle 18- vuotiaalle. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 216/2009 vp) laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 :n ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n Laki palvelujen tarjoamisesta säädetään. Lisäksi rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin ja Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaukset palveludirektiiviin. Esitys liittyy palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 217/2009 vp) laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavia yrityksiä koskeva tilien eriyttämisvelvollisuus laajennetaan koskemaan myös yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa. Euroopan yhteisön valtiontukisäännöissä edellytetään yrityksen pitävän erillistä kirjanpitoa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien ja muiden palvelujen osalta. Lakimuutoksella yhdenmukaistetaan tällaisille yrityksille maksettavien korvausten valvontaa 40 miljoonan euron liikevaihtorajan alittavien yritysten kohdalla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 218/2009 vp) laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lakia muutetaan siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi. Turvatekniikan keskuksesta ja Kuluttajavirastosta annettuihin lakeihin sekä kosmeettisista valmisteista samoin kuin kemikaalilakiin tehdään tästä johtuvat muutokset. Tukesiin siirtyy Kuluttajavirastosta myös yleisestä tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin perustuva yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) Suomen kansallinen yhteyspiste. Valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta muutetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin, kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin ja lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin sanan lääninhallitus sijaan sana aluehallintovirasto. Laeissa olevat viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriöön muutetaan viittauksiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 219/2009 vp) laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain Väärinkäytösten estämistä koskevassa säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista palkkaturvana täsmennetään siten, että tällainen kustannus voidaan maksaa palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen. Odotusajan palkan maksamista palkkaturvana rajataan siten, ettei odotusajan palkkaa makseta enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu. Takaisinmaksuvelvollisuuden määräämismenettelyä selvennetään siten, että palkkaturvaviranomainen voi ratkaista palkkaturvana maksetuista saatavista vastuussa olevan takaisinmaksuvelvollisuuden palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä takaisinmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä. Palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia koskevaa säännöstä täydennetään siten, että palkkaturvaviranomainen saa palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskukselta. Säännökseen lisätään myös maininta viranomaisen oikeudesta saada tiedot maksutta. Lisäksi tehdään aluehallinnon uudistuksesta johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 220/2009 vp) laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä sovittuun vammaispalvelulain mukaisten tulkkipalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtoon kunnilta valtiolle. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta vas- Momentti 7 Momentti 8/2009

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot