momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, :37 AM 8/2009 Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, :37 AM 8/2009 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 13 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 momentti 8_09.fm Page 2 Thursday, November 26, :37 AM Momentti 8/2009 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (738/2009) HE 72/2009 vp StVM 23/2009 vp Laki tulee voimaan Laki on voimassa saakka. Lailla parannetaan työ- tai kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä eläkkeensä rinnalla työtä työtulojen vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lailla myös parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä entisin perustein maksuun työnteon päättyessä tai työtulojen vähentyessä enintään ehdotetussa laissa olevien ansaintarajojen mukaisiksi. Laki verotililain 7 ja 51 :n (746/2009), laki arvonlisäverolain annetun lain voimaantulosäännöksen (747/2009), laki arvonlisäverolain väliaikaisesta (748/2009), laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (749/2009), laki verontilityslain annetun lain voimaantulosäännöksen (750/2009), laki ennakkoperintälain annetun lain voimaantulosäännöksen (751/2009), laki ennakkoperintälain väliaikaisesta (752/ 2009), laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (753/ 2009), laki korkotulon lähdeverosta annetun lain annetun lain voimaantulosäännöksen (754/2009), laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 :n (755/ 2009), laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (756/2009), laki arpajaisverolain annetun lain voimaantulosäännöksen (757/2009), laki arpajaisverolain väliaikaisesta (758/ 2009), laki veronkantolain annetun lain voimaantulosäännöksen (759/2009), laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (760/2009) ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 :n annetun lain voimaantulosäännöksen (761/2009) HE 129/2009 vp VaVM 12/2009 vp Lait tulivat voimaan Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 :n ja verotililain 7 :n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan Lakien voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että elokuussa voimaan tulleita ja samasta ajankohdasta sovellettaviksi säädettyjä lakeja sovelletaan vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisätään väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/ 2009), laki eläintautilain 15 :n (766/ 2009), laki eläinsuojelulain 59 :n (767/ 2009) ja laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 :n (768/2009) HE 81/2009 vp MmVM 7/2009 vp Lait tulivat voimaan Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlääkärinapua, kuntien yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollossa ja muussa ympäristöterveydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta. Lisäksi laissa säädetään eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien tehtävien järjestämisestä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista, eläinlääkäripalveluiden maksuista sekä yksityisen eläinlääkintähuollon valvonnasta ja tähän liittyvästä palvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta. Eläintautilakiin, eläinsuojelulakiin ja eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin tehdään eläinlääkintähuoltolaista johtuvat muutokset. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun (844/ 2009), laki rikoslain 36 luvun 6 :n (845/ 2009) ja laki korkolain 4 :n (846/2009) HE 64/2009 vp TaVM 13/2009 vp Lait tulevat voimaan Kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain 7 lukua, luottokiskontaa koskevaa rikoslain säännöstä sekä korkolain säännöstä viivästyskoron määrästä muutetaan. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 :n (848/ 2009) HE 96/2009 vp PuVM 2/2009 vp 2

3 momentti 8_09.fm Page 3 Thursday, November 26, :37 AM Laki tulee voimaan Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia muutetaan siten, että kriisinhallintahenkilöstön henkilökohtaisen omaisuuden korvaamista koskeva päätös tehdään Porin prikaatissa. Lain 37 :n 1 momentissa säädetään muutoksenhausta muun muassa edellä tarkoitettuun omaisuuden korvaamista koskevaan päätökseen. Lainkohdassa oleva viittaus Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa tehtyyn päätökseen muutetaan viittaukseksi Porin prikaatissa tehtyyn päätökseen. Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (822/2009) HE 97/2009 vp VaVM 17/2009 vp Laki tuli voimaan Lailla säädetään veron palautusmenettelystä niissä tapauksissa, joissa verotusta oikaistaan asiassa annetun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaiseksi. Verotusta oikaistaan palauttamalla autoverotuksen yhteydessä autoverolle kannettu arvonlisäveron suuruinen vero autoverovelvolliselle niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen ei ole voinut vähentää veroa arvonlisäverotuksessa. Yksityishenkilöiden verotuspäätökset oikaistaan viran puolesta pääsääntöisesti massamenettelyssä siten, että tullilaitoksen tekemät veron palautuspäätökset siirretään Verohallinnolle, joka antaa ne verovelvollisille tiedoksi ja maksaa palautettavan veron korkoineen verovelvollisten Verohallinnolle ilmoittamille pankkitileille. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009), laki jätelain 3 :n (830/2009) ja laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 :n (831/2009) HE 80/2009 vp HaVM 10/2009 vp Lait tulivat voimaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeilla on velvoite hoitaa yhteistoiminnassa jätehuollon järjestämiseen sekä alueen joukkoliikenteen suunnitteluun ja palvelujen hankkimiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviä hoitaa kaksi erillistä kuntayhtymää. Kuntayhtymiin voi tulla vapaaehtoiselta pohjalta muita kuntia ja niille voi siirtää muita tehtäviä. Lakkautettavan YTV:n omaisuus jaetaan kuntayhtymille ja lailla säädetään omaisuuden siirtymisestä. Jätelakiin ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettuun lakiin tehdään teknisiä muutoksia. Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n (835/2009) LA 54/2009 vp VaVM 18/2009 vp Laki tulee voimaan Lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2010 loppuun. Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja (851/ 2009) HE 112/2009 vp StVM 24/2009 vp Laki tulee voimaan Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja säädetään tulkkipalvelujen toimeenpanoon valmistautumiseksi. Laki toimeentulotuesta annetun lain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen (855/2009) HE 153/2009 vp StVM 31/2009 vp Laki tulee voimaan Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2009 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan vuoden 2010 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Laki elatustukilain (857/2009) HE 156/2009 vp StVM 27/2009 vp Laki tulee voimaan Elatustukilain säännöksiä, joiden mukaan Kansaneläkelaitokselle suoritettavan valtion korvauksen ennakot elatustuen maksamista varten määräytyvät, täydennetään ja selkeytetään. Ennakkojen määräytymisperusteina otetaan huomioon muun ohessa ne rahamäärät, jotka Kansaneläkelaitos saa perityksi elatusvelvollisilta takautumissaatavien korvauksiksi ja elatustuen saajilta aiheettomasti maksettujen elatustukien takaisinperintäsaatavien korvauksiksi. Lisäksi täydennetään elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien kunnan saatavien siirtymistä Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitokselle siirtyvät myös aiheettomasti maksetun elatustuen takaisinperintää koskevat kunnan saatavat. Vastaavasti maininta takaisinperintäsaatavista lisätään myös siihen elatustukilain siirtymäsäännökseen, joka koskee kuntien saatavien siirron johdosta kunnille maksettavia korvauksia. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n (858/2009) HE 157/2009 vp StVM 30/2009 vp Laki tulee voimaan Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että osittaisen hoitorahan määrää korotetaan 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja että oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä. Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n ja laki luottotietolain HE 93/2009 vp LaVM 12/2009 vp Lait tulevat voimaan Muutetaan ulosottokaaren ja luottotietolain säännöksiä, jotka koskevat ulosottotietojen käyttöä luottotietotarkoituksessa. Maksuhäiriö- Momentti 3 Momentti 8/2009

4 momentti 8_09.fm Page 4 Thursday, November 26, :37 AM merkintä poistetaan, kun ulosoton määräaika, yleensä 15 vuotta, on kulunut umpeen ja saatava on siten lopullisesti vanhentunut. Uusi merkintä kuitenkin tehdään, jos ulosoton määräaikaa jatketaan tuomiolla. Tieto yli kaksi vuotta jatkuneesta palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksesta merkitään luottotietorekisteriin. Jos velkajärjestelyn maksuohjelma on rauennut velallisen omasta hakemuksesta, tieto velkajärjestelystä poistetaan luottotietorekisteristä lyhyessä määräajassa. Tuomioistuimen vahvistama sovinto ei enää johda maksuhäiriömerkinnän tekemiseen. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 187/2009 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n Laissa arvopaperimarkkinalain säädetään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai rajan yli Suomeen. Laki sisältää säännökset muun muassa ulkomaisen selvitysyhteisön luvan myöntämisen edellytyksistä, sallitusta toiminnasta ja velvollisuudesta hakea selvitysyhteisön selvitysosapuoleksi. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi tehdään muutoksia Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 188/2009 vp) laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain Laki eläintunnistusjärjestelmästä sisältää keskeiset säännökset maaja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta. Lailla luodaan puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottamiselle. Laissa säädetään eläimistä vastuussa olevien toimijoiden, eläinten ja niiden pitopaikkojen tunnistamisesta, toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisällöstä. Esitys (HE 189/2009 vp) laeiksi maantielain ja ratalain Maantielakia muutetaan yksinkertaistamalla hallinnollisia menettelyjä ja yhdenmukaistamalla maantielain säännöksiä vuoden 2008 alusta voimaan tulleen ratalain kanssa. Näkemäalueita koskevien ohjeiden antamista koskeva säännös muutetaan asetuksenantovaltuudeksi. Rautatien ylittämistä koskevia säännöksiä tarkistetaan. Molempiin lakeihin tehdään lisäksi aluehallintouudistuksesta ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat viittausmuutokset. Esitys (HE 190/2009 vp) laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain Julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY pannaan kansallisesti täytäntöön. Direktiivistä johtuvat keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää. Nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi säädetään hankintasopimuksen tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä. Uudet seuraamukset koskevat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Direktiivistä aiheutuvien muutosten lisäksi oikeussuojajärjestelmää tehostetaan myös siten, että hankintayksiköiden päätöksiin voidaan kohdistaa kevyempi virheen korjaamistapa eli hankintaoikaisu. Samalla markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvissa hankinta-asioissa kielletään muutoksenhaku kunnallis- tai hallintovalituksena. Markkinaoikeuden tekemästä erillisestä täytäntöönpanoratkaisusta ei enää saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Myös markkinaoikeuslakia muutetaan siten, että erilaisten tuomarikokoonpanojen käyttöedellytyksiä lisätään. Lisäksi ehdotetaan kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistamista eduskunnan hankintalakiselonteosta antaman kannanoton mukaisesti muutoin, mutta rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden kynnysarvoa ehdotetaan nostettavaksi vähemmän, eurosta euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Esitys (HE 191/2009 vp) laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain Sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista koskevia säännöksiä muutetaan. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yksityiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle myönnetään sairaankuljetuslupa luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain perusteella. Sairaankuljetusluvan myöntäminen perustuu jatkossa yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin, mikä vastaa paremmin sairaankuljetuksen asemaa osana terveydenhuoltoa. Sairaankuljetuspalvelut ovat jatkossa samanlaisen lupamenettelyn ja samanlaisten lupaedellytysten piirissä kuin muutkin yksityisen terveydenhuollon palvelut. Lupaviranomaisen on jatkossa myönnettävä lupa, jos laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. Luvan myöntäminen ei enää jatkossa perustu tarveharkintaan. Sairausvakuutuslakiin lisätään valtuutussäännös, jonka nojalla sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevan korvaustaksan. Lisäksi sairausvakuutuslaissa säädetään yöpymisrahan korvaamisesta tilanteissa, joissa vakuutettu on raskauden vuoksi joutunut yöpymään terveydenhuollon toimintayksikön läheisyydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 192/2009 vp) laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c ja 10b :n Eläkettä saavan hoitotukea ja muita vammaisetuuksia aletaan mak- 4

5 momentti 8_09.fm Page 5 Thursday, November 26, :37 AM saa myös julkisessa laitoshoidossa oleville. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta maksetaan ilman hakemusta. Laitoshoidon asiakasmaksua ei oteta vammaisetuutta myönnettäessä huomioon erityiskustannuksina. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua korotetaan 82 prosentista 85 prosenttiin asiakkaan nettotuloista. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Lisäksi eläkettä saavan korotettua ja ylintä hoitotukea aletaan maksaa 50 euron suuruisella veteraanilisällä korotettuna eläkkeensaajille, joille maksetaan ylimääräistä rintamalisää. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Veteraanilisää alettaisiin kuitenkin maksaa vasta syyskuussa Esitys (HE 193/2009 vp) laiksi geenitekniikkalain Geenitekniikkalakia muutetaan siten, että nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä voi hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka on nimitetty virkaan vakinaisesti eikä viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin erityisistä kelpoisuusehdoista ei myöskään enää säädetä lailla. Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston ylläpitämään geenitekniikan rekisteriin tallennettaviin tietoihin lisätään tietyt henkilörekisterilain mukaiset henkilötiedot. Toiminnanharjoittajasta tai tätä edustavasta henkilöstä, kuten toiminnasta vastaavasta tutkijasta tai muusta vastuuhenkilöstä, tallennetaan rekisteriin nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot. Lisäksi laajennetaan geenitekniikan rekisterin käyttöoikeutta koskemaan ministeriöiden, geenitekniikan lautakunnan ja valvontaviranomaisten lisäksi geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä. Geenitekniikan lautakunnan esittelijöinä voivat virkamiesten lisäksi toimia ulkopuoliset nimetyt henkilöt kuten yliopistotutkijat. Käytännössä esittelijät pääsevät lukemaan rekisterin tietoja eikä heille tällöin enää tarvitse toimittaa rekisteriin tallennettujen asiakirjojen jäljennöksiä erikseen. Rekisterin käyttöoikeus tarkennetaan koskemaan myös geenitekniikan lautakunnan sihteeristöä. Esitys (HE 194/2009 vp) laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 :n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 :n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10a :n Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikäraja poistetaan. Nykyään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on velvoittavaa ainoastaan alle 25-vuotiaille. Muutos toteutetaan muuttamalla kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain viittaussäännöstä sekä työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta annetun lain seuraamuksia koskevia säännöksiä niin, että kieltäytymisen seuraamukset säädetään 25 vuotta täyttäneiden osalta vastaamaan alle 25-vuotiaiden seuraamuksia. Muutoksen seurauksena myös 25 vuotta täyttäneet kuntouttavaan työtoimintaan osallistumasta kieltäytyvät tai sen keskeyttävät henkilöt menettävät oikeuden työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien tai heidän toimeentulotuen perusosaansa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 196/2009 vp) laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 :n Alueelliset sotilasläänit lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään operatiivisten sotilasläänien esikunnille ja eräille aluetoimistoille. Kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa sopiminen säädetään laissa ensisijaiseksi menettelytavaksi, kun puolustusvoimat tarvitsee kiinteistön tilapäistä käyttöoikeutta. Jos sopimukseen ei päästä tai jos puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimat voi päättää kiinteistön tilapäisestä käyttämisestä ilman sopimista. Päätös annetaan tällöin tiedoksi hallintolain mukaisella yleistiedoksiannolla. Kiinteistön tilapäistä käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Lisäksi lakiin lisätään uudet säännökset professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja viran täyttämisestä sekä sotilasprofessorin eroamisiästä. Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun lakiin lisätään johtosääntöä koskevat muutokset ja tarvittavat viittaussäännökset puolustusvoimista annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 197/2009 vp) laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 :n Ulkomaisen lopullisen veron sijasta tietyissä tilanteissa ulkomainen lopullista veroa vastaava ennakkovero voidaan vähentää Suomessa määrättävästä verosta. Ulkomaisen veron hyvityksen enimmäismäärän maakohtaisuus poistetaan ja pidennetään nykyisestä yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ajanjakso, jona ulkomailla maksettu vero voidaan vähentää samasta tulosta Suomessa määrättävästä verosta. Vastaava määräajan pidennys tehdään väliyhteisölakiin siten, että ulkomaisen väliyhteisön suorittama vähentämättä oleva ulkomainen vero, voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää viitenä seuraavana verovuotena verotettavasta väliyhteisötulosta. Käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten käyttämisjärjestystä muutetaan siten, että hyvitykset käytetään syntymisjärjestyksessä ja verovuoden ulkomainen vero hyvitetään vasta aikaisempien vuosien käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten vähentämisen jälkeen. Muutokset koskevat sekä yhteisöjen että luonnollisten henkilöiden verotusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan , ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. Esitys (HE 201/2009 vp) laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 :n Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodelle eli vuoden 2012 loppuun. Momentti 5 Momentti 8/2009

6 momentti 8_09.fm Page 6 Thursday, November 26, :37 AM Esitys (HE 203/2009 vp) laiksi valtion eläkelain 98 :n Valtion eläkelakia muutetaan siten, että sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovelletaan karttuneeseen vanhuuseläkkeeseen eikä enimmäismäärällä rajattuun eläkkeeseen. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään siitä, että elinaikakerrointa ei sovelleta sellaiseen sotilaseläkkeeseen, johon oikeus on syntynyt ennen vuotta Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 205/2009 vp) laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain Mahdollisuus luopua maatalouden harjoittamisesta luopumistuen avulla päättyy vuoden 2010 lopussa. Tukijärjestelmää jatketaan siten, että luopumistukea maksetaan myös vuosina toteutettujen luopumisten perusteella. Tuen edellytykset ja ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Ennen luopumista voi kuitenkin luovuttaa peltoa uusjakoon ilman, että maatilaa katsotaan pirstotuksi, usean omistajan maatilalla voi rajatuissa tapauksissa toteuttaa eriaikaisen luopumisen, porotaloudessa tulee tietyin edellytyksin mahdolliseksi puolison jatkaminen porotaloudessa, luopumisen yhteydessä pidätettävän pellon ja porojen määrää jonkin verran lisätään, takaisinperintää koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan eläkelainsäädännön kanssa, hoitokuluja koskevaa säännöstä täsmennetään ja lakiin tehdään eräitä muitakin täsmennyksiä ja vähäisiä muutoksia. Samoin takaisinperintää koskevat muutokset tehdään vastaavaan aikaisempaan lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin, että eräät ehdotetuista muutoksista tulisivat voimaan jo Esitys (HE 206/2009 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksesta aiheutuvat muutokset tilatukijärjestelmään. Lakiin lisätään säännös pienimmästä maksettavasta tuen tai palkkion määrästä sekä viljelijän velvollisuudesta säilyttää tietyt asiakirjat. Lisäksi laissa otetaan huomioon kansallisessa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Viimeksi mainitut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 208/2009 vp) eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta Yli 50 sellaista lakia muutetaan, joissa virastojen toimivallan selkeyttämiseksi muutetaan liikennehallinnon nykyisten väylä- ja turvallisuusvirastojen nimet vastaamaan joko perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia. Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. Esitys (HE 209/2009 vp) laiksi lentoliikenteen päästökaupasta Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Esitys (HE 210/2009 vp) laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista Matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset saatetaan perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pannaan lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdotetaan kumottavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 211/2009 vp) ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 :n Liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuen Ilmailuhallinnolle säädetyt toimivalta ja tehtävät siirretään uudessa laissa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi siirretään velvoite kuulla asianomaista lääninhallitusta lentopaikkojen käytön rajoituksista sekä alueellista ympäristökeskusta lentopaikan rakentamislupaa koskevasta hakemuksesta ja melua koskevista lentoliikenteen rajoituksista koskemaan valtion aluehallintouudistuksen mukaisesti asianomaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Eräiden muiden muutosten taustalla on ilmailulakia sovellettaessa havaitut korjaus- ja täydennystarpeet. Lisäksi lakiin sisällytetään muun muassa säännökset valtion ilma-aluksia ja sotilasilmaaluksia varten tarjottavista palveluista ja niiden hinnoitteluperusteista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 212/2009 vp) laiksi päästökauppalain Lailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivin annetun direktiivin ne säännökset, jotka tarvitaan päästökauppakauden päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten. Lain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään. Laitosten toiminnanharjoittajien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle tietoja kauden päästöoikeuksien jaon valmistelua varten. Lisäksi lakiin lisätään laitosten toiminnanharjoittajan konkurssitilanteita ja konkurssipesän velvollisuuksia koskevat säännökset. Esitys (HE 214/2009 vp) laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle Lailla pannaan täytäntöön yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun 6

7 momentti 8_09.fm Page 7 Thursday, November 26, :37 AM direktiivin sekä akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevan EY:n asetuksen säännökset yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä sekä mainitun asetuksen jäsenvaltioille asettamat velvoitteet yleisen tiedottamisen tukijärjestelmästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 215/2009 vp) laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain Lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta annetun komission direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lakiin lisätään direktiivin mukaisesti säännökset pyroteknisten tuotteiden vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja merkinnöistä. Samalla kumotaan pyroteknisten välineiden kansallinen hyväksymismenettely. Ilotulitteiden luovuttamista yksityiseen kulutukseen rajoitetaan. Lakiin lisätään räjähteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Yksityiseen kulutuksen tarkoitettuja räjähteitä ei saa luovuttaa alle 18- vuotiaalle. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 216/2009 vp) laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 :n ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n Laki palvelujen tarjoamisesta säädetään. Lisäksi rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin ja Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaukset palveludirektiiviin. Esitys liittyy palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 217/2009 vp) laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavia yrityksiä koskeva tilien eriyttämisvelvollisuus laajennetaan koskemaan myös yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa. Euroopan yhteisön valtiontukisäännöissä edellytetään yrityksen pitävän erillistä kirjanpitoa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien ja muiden palvelujen osalta. Lakimuutoksella yhdenmukaistetaan tällaisille yrityksille maksettavien korvausten valvontaa 40 miljoonan euron liikevaihtorajan alittavien yritysten kohdalla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 218/2009 vp) laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lakia muutetaan siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi. Turvatekniikan keskuksesta ja Kuluttajavirastosta annettuihin lakeihin sekä kosmeettisista valmisteista samoin kuin kemikaalilakiin tehdään tästä johtuvat muutokset. Tukesiin siirtyy Kuluttajavirastosta myös yleisestä tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin perustuva yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) Suomen kansallinen yhteyspiste. Valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta muutetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin, kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin ja lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin sanan lääninhallitus sijaan sana aluehallintovirasto. Laeissa olevat viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriöön muutetaan viittauksiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 219/2009 vp) laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain Väärinkäytösten estämistä koskevassa säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista palkkaturvana täsmennetään siten, että tällainen kustannus voidaan maksaa palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen. Odotusajan palkan maksamista palkkaturvana rajataan siten, ettei odotusajan palkkaa makseta enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu. Takaisinmaksuvelvollisuuden määräämismenettelyä selvennetään siten, että palkkaturvaviranomainen voi ratkaista palkkaturvana maksetuista saatavista vastuussa olevan takaisinmaksuvelvollisuuden palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä takaisinmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä. Palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia koskevaa säännöstä täydennetään siten, että palkkaturvaviranomainen saa palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskukselta. Säännökseen lisätään myös maininta viranomaisen oikeudesta saada tiedot maksutta. Lisäksi tehdään aluehallinnon uudistuksesta johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 220/2009 vp) laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä sovittuun vammaispalvelulain mukaisten tulkkipalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtoon kunnilta valtiolle. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta vas- Momentti 7 Momentti 8/2009

8 momentti 8_09.fm Page 8 Thursday, November 26, :37 AM taa Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitos voi järjestää tulkkauspalvelun joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palvelutuottajilta. Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Tulkkauspalveluja on järjestettävä siten, että kuulonäkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulkkauspalvelua järjestetään vähimmäismääriä enemmän, jos se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua. Opiskeluun liittyvänä tulkkauspalvelua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö sitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen perusopetuksen jälkeisistä opinnoista, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin, edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä tai tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä. Vammaispalvelulaista muutetaan vammaisten henkilöiden palveluita koskevaa säännöstä sekä kumotaan tulkkipalveluja koskeva säännös. Lisäksi muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia siten, että tulkkipalvelut poistetaan maksuttomien sosiaalipalvelujen luettelosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 221/2009 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 :n Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä, jolloin vuosiloman pituus on 26 päivää kalenterivuodessa. Lisäksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin tehdään eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkennuksia. Turkistuottajille järjestetään lomituspalveluja vuosilomaa varten maksutta ja lisävapaata varten maksullisena valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Turkistuottaja valitsee, käyttääkö hän paikallisyksikön järjestämiä palveluja vai järjestääkö hän lomituksensa itse, jolloin paikallisyksikkö korvaa hänelle siitä aiheutuneita kustannuksia. Poronhoitajien sijaisapukokeilu alkaa vuoden 2010 alusta ja kestää kolme vuotta. Poronhoitaja järjestää itselleen sijaisen tarvitessaan poronhoitotöihin sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta. Tästä hänelle aiheutuneita kustannuksia korvataan laissa säädetyin edellytyksin valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyihin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviin lisätään ne tehtävät, joita eläkelaitokselle tulee uusien lomitukseen liittyvien lakien myötä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 222/2009 vp) laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset koskevat työttömyyspäivärahan maksamista työntekijälle, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa tai jonka palkkaa on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Lomautusajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin vuonna 2010 toteutettaviin lomautuksiin. Palkanalennusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina ansaittujen palkkojen perusteella. Esitys (HE 223/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 :n Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaetuuden ja työttömyysturvalain mukaisen ansiopäivärahan perusteena olevasta ansiosta sekä tapaturmavakuutuslain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Nykyisin työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun vaikutuksesta päivärahojen määrään säädetään vuosittain erillislailla ja vähennyksen määrä on vastannut työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärää. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 224/2009 vp) laiksi tapaturmavakuutuslain Lailla selkeytetään haittarahan perusteena olevan pysyvän yleisen haitan käsitettä. Lakiin kirjataan nykyistä tarkemmin haittarahakorvauksen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat perusteet. Laki sisältää myös erityisen säännöksen kivun aiheuttaman haitan arvioinnista. Haittarahan määrää voidaan oikaista jo, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta pahenee vähintään yhdellä haittaluokalla. Tarkemmat säännökset vamma- ja sairauskohtaisesta lääketieteellisestä haittaluokituksesta annetaan lain tultua voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 225/2009 vp) laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä muutetaan. Päätöksentekojärjestelmä säilyy pääpiirteissään ennallaan. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirretään hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä huostaanotosta taikka hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivää. Viranhaltija on velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellisestä sijoituksesta tai 8

9 momentti 8_09.fm Page 9 Thursday, November 26, :37 AM kiireellisen sijoituksen aikana tehdystä sijaishuollon muutospäätöksestä. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus voivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeus- tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirretään vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Samalla täydennetään lastensuojeluilmoitusta koskevaa säännöstä siten, että muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Uutena tapana saattaa lastensuojeluasia vireille määritellään pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lisäksi laissa säädetään velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suljettuna hoitona annettava erityinen huolenpito rajataan koskemaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelun järjestämisestä vastuussa olevaa kuntaa, sosiaalityöntekijän valvontavastuuta, lastensuojeluasian vireille tuloa ja asiakkuuden alkamista, lapsen huollosta päättämistä huostassapidon aikana, rajoitustoimenpiteitä, lapsen terveydentilan tutkimista sekä lapsen kuulemista tuomioistuimessa. Vankeuslakia ja tutkintavankeuslakia muutetaan tarpeellisilta osin. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 226/2009 vp) laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain Hallintolakiin lisätään uusi 7 a luku oikaisuvaatimusmenettelystä. Lisäksi oikaisuvaatimuksen ja valituksen keskinäisen aseman selkeyttämiseksi muutetaan hallintolainkäyttölakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Esitys (HE 227/2009 vp) käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten Käräjäoikeuslakiin lisätään luettelo käräjäoikeuksista. Käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskeviin säännöksiin tehdään ne tarkistukset, joita käräjäoikeusverkoston uudistamista koskevat vuoden 2010 alusta voimaan tulevat säännökset edellyttävät. Lisäksi osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiölakia muutetaan niin, että osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain soveltamista koskevien asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin luovutaan. Näitä asioita voidaan käsitellä kaikissa käräjäoikeuksissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 228/2009 vp) laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain Korvausmenettelyä muutetaan siten, että korvausta on jatkossa haettava ensi vaiheessa Valtiokonttorilta. Esitys (HE 229/2009 vp) nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi Nuoresta rikoksentekijästä nykyisin tehtävä henkilötutkinta korvataan nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisellä. Lailla säädetään selkeästi asiassa toimivien viranomaisten toimintavelvollisuuksista. Lisäksi jo nuoren tilanteen selvittämisvaiheeseen liitetään tarvittavien tukitoimenpiteiden käynnistäminen. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen, jossa arvioidaan, miten seuraamusvalinnalla voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin. Ehdollisen vankeuden valvontaa koskevan uudistuksen tavoitteena on säätää asianmukaisesti valvontaan määräämisestä, valvonnan tarkoituksesta ja sisällöstä, valvottavan oikeusasemasta ja valvojan tehtävistä. Valvonnan tarkoituksena on tukea valvottavaa siten, että hänen edellytyksensä elää rikoksetonta elämään paranisivat. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 232/2009 vp) laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 :n Kunnat velvoitetaan perustamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa niiden alueella. Toiminnallinen kokonaisuus muodostuu alueesta, jolla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista voi poiketa laissa säädetyllä perusteella. Laissa säädetään myös poikkeuksista, jotka koskevat erityisesti saaristoisia alueita, Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksien kuntia. Poikkeaminen sallitaan myös kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi kunta voi saada tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella poikkeuksen maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta vaatimuksesta. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin sekä hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin tehdään eräitä muutoksia, jotka aiheutuvat kuntien maaseutuhallinnon järjestämistä koskevasta lakiehdotuksesta. Samassa yhteydessä toteutetaan aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 234/2009 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta Valtio osallistuu lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Valtio maksaa lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn ja sääesteen ajalta maksetuista ansiopäivärahoista valtionosuutena työttömyyskassalle peruspäivärahaa vastaavan määrän. Valtionosuus vähentää vastaavasti työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuutta. Valtionosuus maksetaan vuonna 2010 maksetuista ansiopäivärahoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Momentti 9 Momentti 8/2009

10 momentti 8_09.fm Page 10 Thursday, November 26, :37 AM Esitys (HE 235/2009 vp) laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien Kansaneläkelakia, kansaneläkelain voimaanpanosta annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, asumistukilakia ja vammaisetuuksista annettua lakia muutetaan. Pääosin teknisellä uudistuksella pyritään selkeyttämään ja tarkentamaan Kansaneläkelaitoksen myöntämien etuuksien toimeenpanoa koskevia säännöksiä. Muutoksia tehdään mm. etuuden väliaikaista myöntämistä, tarkistamista, maksamisen keskeyttämistä, etuuden lakkaamista ja perimistä koskeviin säännöksiin. Myös etuudensaajan tiedonantovelvollisuutta ja Kansaneläkelaitoksen oikeutta saada etuuksia myönnettäessä tarvittavia tietoja Verohallinnolta tarkennetaan. Lisäksi lievennetään Suomessa asumista koskevaa asumisaikavaatimusta silloin, kun työkyvyttömyyseläkettä tai eläkettä saavan hoitotukea myönnetään ulkomailla lapsena vammautuneelle henkilölle. Oikeuteen saada eläkettä saavan hoitotukea tehdään myös muita vähäisiä tarkennuksia. Kansaneläkkeessä, eläkkeensaajan asumistuessa, yleisessä asumistuessa ja maahanmuuttajan erityistuessa huomioon otettavia tuloja koskevia säännöksiä täsmennetään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 236/2009 vp) laiksi Suomen ympäristökeskuksesta Laki Suomen ympäristökeskuksesta korvaa ympäristöhallinnosta annetussa laissa olevat Suomen ympäristökeskusta koskevat säännökset. Suomen ympäristökeskuksen tehtävät ja asema säilyvät ennallaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 237/2009 vp) laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain Lain määritelmäpykälään lisätään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytetään valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrittämisessä. Esitys (HE 254/2009 vp) laiksi joukkoliikennelain Toimivaltaisten viranomaisten nimet muutetaan vastaamaan liikennehallinnon virastouudistuksesta ja valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvia muutoksia. Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lääninhallituksille säädetty toimivalta ja tehtävät siirretään toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (734/2009) Asetus tulee voimaan Asetus sisältää tarkemmat säännökset kaupanvahvistajan tunnuksesta, kaupanvahvistajaluettelosta, asianosaisille annettavista kaupanvahvistajan ohjeista, kaupanvahvistajan todistuksesta, kaupanvahvistajan ilmoituksista viranomaisille ja viranomaisten välisestä tiedon välityksestä sekä kaupanvahvistajan ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen toimittamistavasta ja -ajasta sekä kaupanvahvistuksesta ulkomailla. Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n väliaikaisesta (730/2009) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Asetuksen 1 :ssä säädetään keskuksen tehtävistä. Säännökseen lisätään väliaikaisesti uusi 10 a kohta siten, että Huoltovarmuuskeskus voi rahoittaa influenssa A(H1N1)v virustartunnan ehkäisemiseksi tarvittavien rokotteiden hankinnan. Väliaikaisen muutoksen perusteella Huoltovarmuuskeskus maksaa Suomen tilaamat rokotteet. Rokotetta on tilattu 5,3 miljoonaa annosta ja ne tulevat maahan tämän hetken tietojen perusteella 2009 lokakuun ja 2010 helmikuun välisenä aikana. Valtioneuvoston asetus Hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (769/2009) Asetus tuli voimaan Hätäkeskuslaitoksen johtokuntaan liittyvät säännökset kumotaan ja poistetaan asetuksen yhteistyöryhmiä koskevasta 11 :stä säännös lääninyhteistyöryhmästä. Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään opetus- ja tutkimushenkilökunnalta vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta, yhteishausta ja ylioppilaskunnista. Asetuksessa säädetään myös yliopistolain 49 :n mukaisten yliopistojen rahoitusperusteiden keskinäisestä jakautumisesta ja laskennasta, sekä yliopistoindeksistä ja kustannustason muutoksen huomioimisesta rahoituksessa. Asetuksessa säädetään lisäksi kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä sekä annettaan tarkemmat määräykset Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanista. Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta (794/2009) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään korkeakoulujen arviointineuvostosta, joka yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaan toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä opetusministeriön yhteydessä. Lisäksi säädetään arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, jaostoista ja kansainvälisestä neuvottelukunnasta sekä arviointineuvoston sihteeristöstä. Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (762/2009) Asetus tulee voimaan Televisiomaksua korotetaan lukien siten, että maksu on: yhdeltä kuukaudelta 19,95 euroa, kolmelta kuukaudelta 58,80 euroa, 10

11 momentti 8_09.fm Page 11 Thursday, November 26, :37 AM kuudelta kuukaudelta 116,25 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 231,05 euroa. Televisiomaksu nousee kolmella prosentilla. Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen (809/2009) Asetus tuli voimaan Asetusta muutetaan taulukkomaksun, käsittelymaksun ja tilitysmaksun määrien osalta. Taulukkomaksua korotetaan taulukon neljänneksi alimmasta maksuluokasta alkaen siten, että tässä maksuluokassa (peritty saaminen 67,01 165,00 euroa) korotus on 11,50 eurosta 12,00 euroon ja siitä luokittain ylöspäin 27,00 euroa (nykyisin 25,00), 56,00 euroa (51,00), 84,00 euroa (76,00), 134,00 euroa (118,00) ja 210,00 euroa (185,00). Kolmea alinta maksuluokkaa ei koroteta taulukon painopisteen siirtämiseksi yhä ylemmäs heikoimmassa asemassa olevilta velallisilta perittävistä maksuista. Käsittelymaksu korotetaan 6,80 eurosta 7,40 euroon tavallisessa ulosotossa ja 3,40 eurosta 3,70 euroon suppeassa ulosotossa. Käsittelymaksun lisäosa nousee vastaavasti 6,80 eurosta 7,40 euroon. Tilitysmaksua nostetaan 1,25 prosentista 1,45 prosenttiin. Tilityskerralta perittävää enimmäismäärää nostetaan 400 eurosta 500 euroon. Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain voimaantulosta (796/2009) Asetus tuli voimaan Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saa tehdä korotetun poiston verovuosina 2009 ja Laki (222/ 2009) tulee voimaan ympäristöministeriön hallinnonalojen seuraavat virastot ja laitokset: Elintarviketurvallisuusvirasto, Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Yhteenliittymä on verkostomuotoinen yhteistyöelin, joka kokoaa eri tutkimusorganisaatioissa tehtävää toisiaan sivuavaa toimintaa tiiviimmin yhteen. Yhteenliittymän yleisenä tavoitteena on luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen, tuottavuuden parantaminen ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Yhteenliittymä toteuttaa yhteisiä tutkimusohjelmia, tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä, tuottaa yhteisiä asiantuntijapalveluita, huolehtii luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvistä seurannoista, koordinoi yhteisiä tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja sekä edistää tutkimuksen kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista. Yhteenliittymä toimii yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, yliopistokeskusten, ammattikorkeakoulujen sekä muiden luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteenliittymään kuuluvat virastot ja laitokset säilyvät hallinnollisesti itsenäisinä. Ministeriöiden tulosohjaussuhteet virastoihin ja laitoksiin säilyvät entisellään, mutta ministeriöt tiivistävät yhteistyötään tulosohjauksessa yhteenliittymän toiminnan osalta. Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen (803/2009) Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen (823/2009) Asetus tulee voimaan Villikanien metsästystä helpotetaan. Villikanikanta kasvaa ja levittäytyy ja sen aiheuttamat vahingot ovat merkittäviä ja kasvussa. Kannan kasvua ja levittäytymistä tulisi pystyä tehokkaasti rajoittamaan. Asetuksen tavoitteena on helpottaa ja tehostaa villikanikannan säätelyä. Asetusta muutetaan siten, että vastaisuudessa villikanien pyynnissä on mahdollista käyttää metsästysasetuksen 11 :n tarkoittamaa elävänä pyytävää loukkua. Asetuksen 16 :ää muutetaan siten, että villikanin pyynnissä saa käyttää pienoiskivääriä, jonka luodin energia piipun suulta mitattuna on vähintään 100 J. Villikanin pyynnissä sallitaan myös nykyistä pienempikaliiperisen haulikon käyttö. Nykyään haulikon kaliiperin on oltava 10 20, mutta asetuksen 17 :ää muutetaan niin, että pyynnissä voi käyttää haulikkoa, jonka kaliiperi on vähintään 36. Villikanin rauhoitusaikaa lyhennetään nykyisestä siten, että rauhoitus alkaa vasta 1.4. ja loppuu Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (840/2009) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään niistä kaksikielisten käräjäoikeuksien käräjätuomarin viroista, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Momentti Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä (797/2009) Asetus tuli voimaan Asetuksella perustetaan luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä, jonka muodostavat maa- ja metsätalousministeriön ja Asetukseen tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta sekä muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä (825/2009) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään taksinkuljettajan ajoluvan saamisen edellytyksistä ja ajolupamenettelystä. 11 Momentti 8/2009

12 Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella rikoslakiin säännökset törkeästä metsästysrikoksesta ja törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä. Tavoitteena on, että lainsäädännössä otettaisiin huomioon erityisen moitittavat tekotavat. Työryhmän tehtävänä on pohtia myös menettämisseuraamuksia ja metsästyskieltoa koskevia säännöksiä. Metsästysrikkomussäännöstä tarkistetaan niin, että pyyntilupaehtojen rikkomisen rangaistavuus koskisi hirvien, peurojen ja muiden hirvieläimien metsästyksen lisäksi myös muita eläimiä. Työryhmän tulee selvittää, voitaisiinko metsästysrikosten tutkintaa tehostaa laajentamalla esitutkinta- ja pakkokeinovaltuuksia. Ehdotuksia valmisteltaessa on tarpeellisessa määrin otettava huomioon pakkokeino- ja esitutkintalainsäädännön kokonaisuudistuksen linjaukset. Säännösten muutostarve on noussut esiin, koska viime talvina on paljastunut useita suurpetoihin kohdistuneita metsästys- ja eläinsuojelurikoksia, joista osassa tekijät ovat jääneet selvittämättä. Hirven laittomassa metsästyksessä on olemassa epäilyjä aikaisempaa ammattimaisemmasta toiminnasta. Ammattimaisesti toimivat pimeät markkinat ja valmiit myyntikanavat saaliille ylläpitävät osaltaan laitonta metsästystä. Metsästysrikoksia koskevat säännökset siirrettiin rikoslakiin osana rikoslain kokonaisuudistusta vuonna Metsästysrimomentti 8_09.fm Page 12 Thursday, November 26, :37 AM Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 7 luvun kumoamisesta (826/2009) Asetus tulee voimaan Ajokorttiasetuksen henkilöauton ammattiajolupaa koskeva luku kumotaan uuden taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskevan valtioneuvoston asetuksen antamisen vuoksi. MIETINNÖT YM. Rajat ylittävä finanssivalvonta työryhmän selvitys Työryhmän mukaan Euroopan unionin alueella toimivien finanssialan yritysten valvontaa olisi tehostettava ja yhtenäistettävä Euroopan komission tekemien ehdotusten mukaisesti. Lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, joilla parannettaisiin ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden valvontaa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida erityisesti Euroopan komission asettaman niin sanotun de Larosière -ryhmän tekemiä suosituksia sekä niihin perustuvia komission ehdotuksia Euroopan finanssivalvonnan kehittämisestä. Selvitys on osoitteessa 04_julkaisut_ja_asiakirjat/ 01_julkaisut/ 07_rahoitusmarkkinat/ Rajaty/ Rajat_ylittaevae_finanssivalvonta. pdf Työ- ja virkasuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuksia koskevaa tekijänoikeuslain muutosta valmistelleen työryhmän ehdotus Työryhmän ehdotuksen mukaan tekijänoikeus syntyisi jatkossakin tekijälle, mutta työntekijällä ja työnantajalla olisi rinnakkainen oikeus käyttää teosta. Kysymys on toissijaisesta säännöksestä. Työsopimusta, työehtosopimusta tai muuta sopimusta ja eri aloilla vakiintuneita käytäntöjä sovellettaisiin kuitenkin ensisijaisesti. Työnantaja ei jatkossakaan saisi määrätä teoksesta tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Ehdotus on osoitteessa tekijaenoikeuden_kehittaeminen/ tyo_ja_virkasuhde.html?lang=fi Kulutusluottotyöryhmän mietintö Keskeisin muutos olisi, että luotonantajan olisi annettava kuluttajalle itseään, tarjottua luottoa sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat tiedot erityisellä lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Tämä parantaisi mahdollisuutta vertailla eri luotonantajien tarjoamia luottoja keskenään. Luotonantajalla olisi myös velvollisuus ennen luoton myöntämistä arvioida kuluttajan luottokelpoisuus, esimerkiksi tarkistamalla, onko tällä maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että lakiin otettaisiin hyvää luotonantotapaa koskeva periaate. Luotonantajan tulisi toimia vastuullisesti ja avoimesti sekä kuluttajan etu huomioon ottaen niin luottoa markkinoitaessa, luottosopimusta tehtäessä kuin mahdollisia ongelmia selvitettäessä. Myös ehdotetaan, että kuluttajaluottoja saisi tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Mietintö on osoitteessa Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2009/ Kokeilulakityöryhmän ehdotus Työryhmä on laatinut ehdotuksen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi poikkihallinnollisilla toimenpiteillä. Työryhmä ehdottaa, että kokeilulain avulla testattaisiin kolmen kotouttamisen polun mallia. Mallin nimi olisi Osallisena Suomessa -ohjelma. Kokeilu olisi kolmivuotinen ja siihen osallistuisi 6 10 kuntaa ja TE-toimistoa ympäri Suomea. Kokeilu alkaisi vuonna Kokeilun tavoite on löytää uusia ja innovatiivisia keinoja kotouttamiseen. Kolmen polun mallissa aikuisille olisi kaksi erilaista polkua. Näistä ensimmäinen on suunnattu työelämään suuntautuville maahanmuuttajille ja toinen polku erityistukea tarvitseville maahanmuuttajille. Molemmat alkaisivat maahanmuuttajan tarve- ja osaamiskartoituksella. Molemmissa poluissa keskeistä olisi vuoden kestävä alkuvaiheen kotoutumiskoulutus, jonka sisältö vaihtelisi kohderyhmittäin. Painopiste olisi kieli- ja yhteiskuntaan perehdyttävässä koulutuksessa. Kolmas polku olisi lasten ja nuorten polku, joka on suunnattu lasten ja nuorten kotouttamiseen etenkin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Ehdotus on osoitteessa E5E13F77C842F66FC E C00F/$file/ pdf ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä valmistelemaan säännöstä törkeästä metsästysrikoksesta 12

13 momentti 8_09.fm Page 13 Thursday, November 26, :37 AM koksista on tuomittu 2000-luvulla henkilöä vuosittain. Metsästysrikoksesta tuomitaan yleensä sakkoa. Enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Työryhmän toimikausi kestää asti. KORKEIN OIKEUS KKO:2009:78 Naisten ja miesten välinen tasaarvo Syrjintä Aikaisemmin samassa palkkausluokassa olleet käräjätuomarit oli palkkausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä siirretty kahteen eri palkkausluokkaan. Eräät alempaan palkkausluokkaan sijoitetut käräjätuomarit, joiden joukossa oli kummankin sukupuolen edustajia, katsoivat valtiota vastaan nostamissaan hyvityskanteissa, että heitä oli kutakin kohdaltaan syrjitty sukupuolen perusteella, koska ainakin yksi vastakkaista sukupuolta oleva ja samaa työtä tekevä mutta vähemmän kokenut tuomari oli sijoitettu ylempään palkkausluokkaan. Kysymys syrjintäolettaman syntymisestä. Tasa-arvoL 8 2 mom. 2 kohta (206/1995) KKO:2009:79 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Vasara ja pesäpallomaila eivät olleet rikoslain 21 luvun 6 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä. Ks. KKO:1996:65. RL 21 luku 6 KKO:2009:80 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa - Ihmisoikeusloukkaus Itsekriminointisuoja Samanaikaisesti kun A oli asetettu henkilökohtaiseen konkurssiin ja hänet oli määrätty vannomaan pesäluettelo, A oli ollut syytteessä velallisen epärehellisyysrikoksista. A oli pesäluetteloa vannoessaan jättänyt ilmoittamatta osan omaisuudestaan katsoen, että hänellä oli oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. A oli tuomittu Korkeimman oikeuden ratkaisulla KKO 2009:27 vankeusrangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta, koska hän oli jättänyt pesäluetteloa vannoessaan omaisuuttaan ilmoittamatta. A vaati tuomion purkamista, koska siinä oli rikottu Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan turvaamaa itsekriminointisuojaa. Korkein oikeus katsoi, että konkurssissa annettaviksi vaaditut tiedot olivat sellaisessa yhteydessä samanaikaisesti vireillä olleeseen rikosasiaan, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö huomioon ottaen A:lla oli pesäluetteloa vannoessaan ollut oikeus olla ilmoittamatta omaisuuttaan siltä osin kuin hänet oli tuomittu rangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta. Päätöksestä ilmenevin perustein tuomio, jossa omaksuttu tulkinta itsekriminointisuojan sisällöstä oli ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kanssa, purettiin ja syyte hylättiin. OK 31 luku 8 4 kohta IhmisoikeusSop 6 artikla KPSop 14 artikla KKO:2009:81 Kiinteistönvälitys - Kiinteistönvälittäjä - Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus Vahingonkorvaus Kiinteistönvälitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessäkin mainitusta vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kuntotutkimuksesta ja kertoa asunnon ostamista harkitsevalle tutkimuksessa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä. L kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 7 1 mom., 9 1 mom., 11, 14 KKO:2009:82 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Henkinen kärsimys Kysymys tapon yrityksellä aiheutetun kärsimyksen määrän arvioimisesta. (Ään.) VahL 5 luku 1 VahL 5 luku 6 1 mom. 3 kohta VahL 5 luku 6 2 mom. KKO:2009:83 Työsopimus - Liikkeen luovutus - Työsuhde-etuudet Eläke Liikkeen luovutuksensaaja oli työsopimuslain 1 luvun 10 :n 2 momentin (55/2001) nojalla vastuussa liikkeen luovuttajan työntekijälleen järjestämästä vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta. Vrt. KKO:2001:72. TSL 1 luku 10 2 mom. (55/2001) KKO:2009:84 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Ihmisoikeusloukkaus Oikeudenkäyntimenettely A:ta vastaan ajettu syyte velallisen epärehellisyydestä oli käräjäoikeudessa hylätty, mutta hovioikeudessa A oli suullista käsittelyä toimittamatta tuomittu rangaistukseen avunannosta velallisen epärehellisyyteen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli katsonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa loukatun sillä perusteella, ettei A:lle ollut varattu hovioikeudessa tilaisuutta saada puolustautua syytettä vastaan. Kysymys siitä, oliko hovioikeuden tuomio oikeudenkäyntivirheen johdosta poistettava. (Ään.) OK 31 luku 1 4 kohta IhmisoikeusSop 6 art. KKO:2009:85 Lapsen palauttaminen - Haagin sopimus - Bryssel IIa -asetus Virossa kasvattivanhemman huoltoon uskottu 14-vuotias lapsi oli omasta aloitteestaan saapunut Suomeen äitinsä luokse. Kysymys siitä, oliko lapsi, joka palauttamista koskevan oikeudenkäynnin aikana oli täyttänyt 15 vuotta, määrättävä palautettavaksi Viroon, vaikka hän oli vastustanut palauttamista. L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 34 1 mom. 3 kohta KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2009:85 Ulkomaalainen - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Maahantulosäännösten kiertäminen - Alaikäiseksi ilmoitettuna anne- Momentti 13 Momentti 8/2009

14 KHO:2009:91 Maankäyttö- ja rakennuslaki - Rakennusvalvonta - Hallintopakko - Puhevalta - Vireillepanija - Valitusoikeus - Asuntolaiva - Luvan tarve - Rakennelman pysyttämisen lainmukaisuus - Oikeudellinen intressi - Välitön vaikutus Rakennusvalvonta-asian vireillepanijat olivat vaatineet kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin rannalla sijaitsevan ponttonien päälle sijoitetun, tavanomaista harjakattoista rakennusta muistuttavan rakennelman poistamiseksi. Vireillepanijoiden tilat sijaitsivat saarissa vastapäätä valvontamenettelyn kohteena olevaa mantereella sijaitsevaa tilaa siten, että väliin jäi kapeimmillaan noin 150 metriä vesialuetta. Hallintooikeus oli jättänyt tutkimatta rakennusvalvonta-asian vireillepamomentti 8_09.fm Page 14 Thursday, November 26, :37 AM tut väärät tiedot - Perhesuhteiden salaaminen - Toimeentuloedellytykset - Poikkeaminen - Lapsen etu - Perhe-elämän suoja A oli saanut ensimmäisen oleskelulupansa Suomeen perhesiteen perusteella. Hänet oli tuolloin ilmoitettu silloisen perheenkokoajan naimattomaksi veljeksi. A ei ollut perheenyhdistämishaastattelussa ilmoittanut sitä oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttavaa seikkaa, että hän oli naimisissa ja puolisoilla oli lapsi. Sittemmin A haki toisessa valtiossa asuvien puolisonsa, kolmen lapsensa sekä puolisonsa sisaren alaikäisen pojan puolesta oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Asiassa oli sovellettava ulkomaalaislain 47 :n 5 momenttia, joka koskee tilannetta, jossa perheside on katkennut oleskeluluvan myöntämisen jälkeen. Asiassa oli kysymys myös mainitussa momentissa asetetusta toimeentuloedellytyksestä ja siitä poikkeamisesta. Ulkomaalaislaki 6 1 mom., 36 2 mom., 39 1 mom. ja 47 5 mom. Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla KHO:2009:86 Ulkomaalainen - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Lapsi - Yksin tullut alaikäinen - Maahantulosäännösten kiertäminen - Lapsen etu - Perhe-elämän suoja Alaikäisen A:n vanhemmat olivat lähettäneet lapsen yksin Suomeen turvapaikanhakijana tarkoituksenaan saada itselleen ja muulle perheelleen myöhemmin oleskeluluvat. A:lle oli tuolloin myönnetty oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella. A:n sittemmin vireille panemassa perheenyhdistämisasiassa katsottiin voitavan soveltaa maahantulosäännösten kiertämistä koskevaa ulkomaalaislain 36 :n 2 momenttia. Oleskelulupa oli voitu sen nojalla evätä. Ulkomaalaislaki 6 1 mom., 36 2 mom., 47 3 mom. ja 66a Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla KHO:2009:87 Ulkomaalainen - Turvapaikka - Kansainvälinen suojelu - Sur place -tilanne - Kääntyminen islamista - Kristitty - Uskonvakaumuksen tutkiminen Turvapaikanhakija A, joka oli kertonut olevansa sunnimuslimi, oli hallinto-oikeuden hylkäävän päätöksen jälkeen valituksessaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa aikaisempien turvapaikkaperusteiden lisäksi kertonut liittyneensä helluntaiseurakuntaan ja ottaneensa siellä kasteen. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut ensi asteena tutkittavakseen tähän valitusperusteeseen liittyviä kysymyksiä, vaan palautti asian hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden tulee järjestää asiassa suullinen käsittely, jossa selvitetään kääntymisen olosuhteita ja aitoutta. Ulkomaalaislaki 87, 88, 88a ja 88b KHO:2009:88 Julkinen hankinta - Velvollisuus järjestää tarjouskilpailu - Ennen hankintalain voimaantuloa tehty sopimus - Sopimuksen muuttaminen - Uusi hankinta - Markkinaoikeuden toimivalta Kaupunginhallitus oli hyväksynyt Y:n kanssa solmitun sopimuksen päiväkotipalvelujen tuottamisesta eli ennen julkisista hankinnoista annetun lain voimaantuloa. Mainitun lain voimaantulo ei merkinnyt velvollisuutta irtisanoa kyseistä sopimusta ja kilpailuttaa hankintaa. Perusturvalautakunta oli päätöksellään hyväksynyt päiväkotipalvelujen ostosopimuksen Z:n kanssa. Sopimuksen olennaisista osista, hankittujen palvelujen määrästä ja hinnasta, oli sovittu vuosittain erikseen. Jokainen tällaisen vuosittaisen sopimuksen tekeminen oli julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettu hankinta, jota koski lain 5 :n mukainen kilpailuttamisvelvollisuus. Laki julkisista hankinnoista (1505/ 1992) 1, 5 ja 18 Ympäristöasiat KHO:2009:90 Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Rantavyöhyke - Yhdenvertaisuus - Emäkiinteistö - Emätilaperiaate - Yhdenvertaisuus emäkiinteistön sisällä Rakennushankkeessa oli kysymys lomarakennuksen, saunan ja varaston rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin mukaiselle rantavyöhykkeelle. Rakennuspaikkana olleen rakentamattoman tilan lisäksi samasta emäkiinteistöstä oli muodostettu toinen saman vesistön ranta-alueella sijaitseva rakentamaton tila. Alueellinen ympäristökeskus oli hylännyt poikkeamishakemuksen viitaten näiden tilojen omistajien väliseen sopimukseen, jonka mukaan molemmat tilat saivat yhden rakennuspaikan. Hallinto-oikeus oli kumonnut alueellisen ympäristökeskuksen päätöksen ja palauttanut asian ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei tilojen omistajien välisellä sopimuksella rakennusoikeuden jakautumisesta ollut oikeudellista merkitystä poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisia edellytyksiä koskevassa harkinnassa. Alueellinen ympäristökeskus ei ollut voinut hylätä poikkeamishakemusta sopimukseen liittyvillä perusteilla. Tästä riippumatta poikkeamisasiaa ratkaistaessa oli otettava huomioon tilalle suunnitellun rakentamisen vaikutukset paitsi toisten emäkiinteistöjen myös samasta emäkiinteistöstä muodostettujen muiden tilojen rakentamismahdollisuuksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 mom., 73, mom., 2 mom. 1 kohta ja 3 mom. sekä mom. 1 kohta Suomen perustuslaki 6 14

15 momentti 8_09.fm Page 15 Thursday, November 26, :37 AM nijoiden valituksen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä, jolla lautakunta oli päättänyt olla ryhtymättä maankäyttöja rakennuslain 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Kysymyksessä olevan tyyppisen rakennelman pysyttäminen ranta-alueella edellyttää lähtökohtaisesti joko toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. Oikeudesta valittaa tällaisesta päätöksestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 192 :ssä, ja jos kysymyksessä oleva lupa on myönnetty ilman maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä tarkoitettua poikkeamista, valitusoikeus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaisesti. Valvontamenettelyn vireillepanijoilla oli oikeudellinen intressi saada rakennelman pysyttämisen lainmukaisuus selvitetyksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös, jolla oli päätetty olla ryhtymättä toimenpiteisiin, vaikutti siten hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavoin välittömästi valvontamenettelyn vireillepanijoiden oikeuteen tai etuun. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää muutoksenhakijoiden valitusta tutkimatta. Hallintolainkäyttölaki 6 1 mom. Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, mom., mom., 192 ja 193 Maankäyttö- ja rakennusasetus 62 1 mom. 3 kohta KHO:2009:92 Lunastuslupa - Maankäyttö ja rakentaminen - Yhdyskuntarakentaminen - Teollisuusrakentaminen - Yleinen tarve - Ennakkohaltuunottolupa - Valituskielto Maankäyttö- ja rakennuslain 99 :n 1 momentissa tarkoitettuun yhdyskuntarakentamiseen voi kuulua myös teollisuusrakentaminen. Ympäristöministeriön lunastuslupa-asiassa antama päätös ei siten ollut lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että lunastus ei voisi tulla kyseeseen teollisuushankkeiden toteuttamiseksi. Asiassa saadun selvityksen mukaan lunastuksen kohteena ollutta aluetta tarvittiin liikenteellisesti keskeisellä paikalla sijaitsevan työpaikka- ja logistiikkaalueen laajentamiseen. Tähän nähden ja kun myös otettiin huomioon suunnitellun työpaikka- ja logistiikka-alueen maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä kunnan maanhankinnasta saatu selvitys, alueen lunastamiselle edellä tarkoitettuun yhdyskuntarakentamiseen oli maankäyttö- ja rakennuslain 99 :n 1 momentissa tarkoitettu yleinen tarve. Asiassa oli kysymys myös ennakkohaltuunottolupaa koskevasta valituskiellosta. Maankäyttö- ja rakennuslaki 99 1mom. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 4 1 mom. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Sopimus - Sopimuksen irtisanominen - Sopimuksen tulkinta Kommandiittiyhtiö ja Kesoil Oy olivat tehneet ja yhteistoimintasopimukset Kesoilhuoltoasemalla tapahtuvasta Kesoil Oy:n markkinoimien tuotteiden myynnistä ja kahvilan pidosta. Sopimusten mukaan Kesoil Oy voi irtisanoa sopimuksen ainoastaan, jos siihen oli pätevä syy, kuten toiminnan kannattamattomuus. Neste Markkinointi Oy, jolle Kesoil Oy:n toiminta oli siirtynyt, irtisanoi sopimukset päättymään Irtisanomisperusteena oli yhtiön liiketoiminnallinen strategian muutos. Kysymys siitä, oliko Neste Markkinointi Oy:llä sopimuksissa tarkoitettu pätevä syy irtisanoa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. VL: Menettämisseuraamus A:n tietokoneen kovalevyllä oli muiden tiedostojen ohella sellaisia valokuvatiedostoja, joiden perusteella hänet tuomittiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Kysymys tietokoneen kovalevyyn kohdistetusta menettämisseuraamuksesta. VL: Ajokielto Rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö oli tätä rikosta edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt kaksi kertaa törkeään rattijuopumukseen. Kysymys siitä, miten tieliikennelain 78 :n 1 momentin säännöksiä ajokiellon määräämisestä oli sovellettava. VL: Todistelukustannukset Kysymys todistelukustannusten korvausvelvollisuudesta. VL: Tapaturmakorvaus Kysymys siitä, onko hakijalla todettu RSD-oireyhtymä syy-yhteydessä hänelle sattuneeseen tapaturmaan. VL: Tuomioistuimen toimivalta - Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta Kysymys siitä, oliko konkurssituomioistuimella kansainvälinen toimivalta tutkia konkurssipesän nostama muun muassa takaisinsaantia konkurssipesään koskeva kanne Panamasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista olevia vastaajia vastaan VL: Liiketoimintakielto Kysymys liiketoimintakiellon vähimmäispituudesta, kun hovioikeus oli määrännyt, että liiketoimintakieltoa ei ollut noudatettava ennen kuin asia oli ratkaistu hovioikeudessa. VL: Konkurssi - Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti Yrityssaneeraus - Saneerausvelka Osakeyhtiölle oli vahvistettu saneerausohjelma, jossa muun ohella määrättiin yhtiön hallituksen ainoalle jäsenelle ja toimitusjohtajalle A:lle yhtiön hyväksi tehtävästä työstä suoritettavan vastikkeen vuotuinen määrä. Yhtiö asetettiin myöhemmin konkurssiin, jossa A valvoi palkkasaataviaan yhtiöltä. Verovirasto riitautti valvonnan, koska A:n palkkasaatavat eivät ilmenneet yhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä. Kysymys A:n valvomien saatavien asemasta yhtiön konkurssissa. Momentti 15 Momentti 8/2009

16 momentti 8_09.fm Page 16 Thursday, November 26, :37 AM VL: Velallisen rikos - Törkeä velallisen petos Kysymys siitä, oliko velallinen saanut jättää ilmoittamatta omaisuutta konkurssissa sillä perusteella, että hän olisi saattanut joutua myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen vireillä olleessa velallisen epärehellisyysrikosta koskeneessa rikosasiassa. VL: Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus - Yhdyskuntapalvelu Kysymys siitä, voitiinko vastaajalle tuomita ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua. VL: Tuomioistuimen toimivalta Kysymys yleisen tuomioistuimen toimivallasta kaupungin ja yhtiön väliseen ostopalvelusopimukseen perustuvaa korvausta koskevassa asiassa. VL: Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Kirjankustantaja oli edellyttänyt uuden kirjatilauksen toimittamisen ehtona, että tilaajayhtiö maksoi aikaisempia velkojaan ajalla tilauksen arvoa vastaavan määrän ja lähtien tilauksen arvoon nähden kaksinkertaisen määrän. Tilaajayhtiö, joka oli asetettu konkurssiin , oli suorittanut kirjankustantajalle maksuja tämän mukaisesti. Kysymys maksujen peräytymisestä konkurssipesään. VL: Kunnianloukkaus - Törkeä kunnianloukkaus Sanomalehdessä oli julkaistu kaksi kirjoitusta, joissa oli käsitelty erään koulun ja erityisesti sen rehtorin opetusmenetelmiä. Kirjoitukset laatinut toimittaja oli käsitellyt ensimmäisessä kirjoituksessa oppilaiden vanhempien lääninhallitukselle tekemää kantelua opetuksesta ja kunnan tilaamaa selvitystä koulun tilanteesta. Toisessa kirjoituksessa oli käsitelty lääninhallituksen päätöstä tehtyihin kanteluihin. Kysymys siitä, olivatko toimittaja ja lehden päätoimittaja syyllistyneet törkeään kunnianloukkaukseen rehtoria kohtaan. VL: Työsopimus - Työsuhteen ehdot - Työpalkka - Työsuhde-etuudet - Syrjintä Työnantaja oli vuodesta 1997 lukien noudattanut tulospalkkiojärjestelmää, jonka ehdoista se oli määrännyt yksipuolisesti ja josta se oli kieltäytynyt sopimasta toimihenkilöittensä kanssa työehtosopimuksin. Työnantaja oli vuonna 2005 liittänyt tulospalkkiojärjestelmään ehdon, jolla se pyrki torjumaan laittomia työtaisteluja ja niistä aiheutuneita taloudellisia vahinkoja niin, että tulospalkkion määräytymisperusteissa otettiin huomioon tällaisen työtaistelun aiheuttamat, myyntikatteella mitattavat vahingot. Työnantaja ei ollut suorittanut toimihenkilöille tulospalkkioita vuodelta 2006 vedoten edellä selostettuun niin sanottuun rajoitusehtoon. Kysymys rajoitusehdon pätevyydestä ja toimihenkilöiden oikeudesta tulospalkkioon. Kysymys myös rajoitusehdon syrjivyydestä ja toimihenkilöiden oikeudesta yhdenvertaisuuslain mukaiseen hyvitykseen. VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Syrjintä Kauppalehti Oy oli toimintansa uudelleen organisoinnin johdosta irtisanonut toimittajien työsopimuksia työsopimuslain 7 luvun 3 :n nojalla. Kanteissaan toimittajat väittivät, että heidät oli valittu irtisanottaviksi syrjivin perustein joko ikänsä tai terveydentilansa perusteella. Kysymys siitä, oliko Kauppalehti Oy menetellyt vastoin syrjinnän kieltoa irtisanottavia valitessaan. Kysymys myös työntekijöiden oikeudesta vahingonkorvaukseen työsopimuslain nojalla ja hyvitykseen yhdenvertaisuuslain nojalla. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Järjestämisvastuun siirto Kelaan Kyseessä on hallinnollinen siirto Asiakkaan oikeus tulkkauspalveluun säilyy pääosin entisellään Siirron

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 970 000 euroa. Vähennys

Lisätiedot

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien HE 156/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elatustukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elatustukilakia. Niitä säännöksiä, joiden mukaan

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 37/2015 Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen 9.6.2010

Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Kela saa hoidettavakseen yhä uusia tehtäviä 1.4. 2009 Kelalle siirtyi elatustuki 1.9.2010 Kelalle siirtyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.3.2011 uusi etuus, takuueläke

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

HE 193/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalain

HE 193/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalain HE 193/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia. Nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot