TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Katri Åsenbrygg, puheenjohtaja Kari Pitkänen, varapj. Antero Hirvonen, jäsen, poissa Teuvo Hurvi, jäsen Tuija Mustonen, jäsen Leena Pirinen, jäsen Venla Tuomainen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Eeva Pusa, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Jouni Perälä, kunnanjohtaja Taisto Kröger, kunnanhallituksen pj. saapui :n 36 kohdalla Irma Riekkinen, kunnanhallituksen edustaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta) Pöytäkirja on tarkastettavissa to klo koulutoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Pirinen ja Venla Tuomainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Katri Åsenbrygg Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Leena Pirinen Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Eeva Pusa Venla Tuomainen Allekirjoitus Lautakunnan esittelijä-sihteeri Eeva Pusa

2 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN SIJAISUUS EEVARIITTA JÄNTIN SAIRASLOMAN AIKANA Klk 35 Ala-asteen rehtori/sivistystoimenjohtaja Eevariitta Jäntti on sairaslomalla Kunnanjohtaja Jouni Perälän päätöksellä nro 51 / sivistystoimenjohtajan sijaisena toimii rehtori Eeva Pusa. Koulutuslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että lautakunnan kokouksen esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii rehtori Eeva Pusa.

3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TULOSALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Klk 36 Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2011 talousarvioraamin. Raamissa koulutuslautakunnan alaisille tulosyksiköille varattiin koulutoimen käyttömenoihin euroa. Koulutuslautakunnan alaisia tulosalueita ovat: 41 Koulutuslautakunta / peruskoulut 42 Toisen asteen koulutus (lukio) 43 Aikuiskoulutus 44 Kirjasto Koulutoimisto on pyytänyt talousarvioesitykset seuraavilta koulutuslautakunnan alaisilta tulosyksiköiltä: Tuusniemen alakoulu, Tuusjärven koulu, yläkoulu, lukio, kansalaisopisto ja kirjasto. Sivistystoimenjohtaja Eevariitta Jäntti on laatinut koulutuslautakunnan ja -toimiston talousarvioesitykset. Kansalaisopiston johtava opettaja Tiina Räsänen on laatinut kansalaisopiston ja kirjastosihteeri Ilpo Kasanen kirjaston talousarvioesitykset. Peruskoulut ja lukio ovat laatineet omat talousarvioesityksensä alaerittelyineen. Menojen loppusumma on Liitteenä on taloushallinnon ohjelmistosta tulostettu talousarvioehdotus v (Liite 1) Koulutuslautakunta hyväksyy alaistensa tulosalueiden ja tulosyksiköiden talousarvioesitykset ja esittää kunnanhallitukselle niiden hyväksymistä.

4 LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION HALLINTO-OIKEUDELLE KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA S V KUNNALLISVALITUKSESSA Klk 37 Kuopion hallinto-oikeus on pyytänyt Tuusniemen koulutuslautakuntaa antamaan lausunnon S V hallinto-oikeudelle tekemään kunnallisvalitukseen. Tuusniemen kunnan palveluksessa oleva koulunkäyntiavustaja S V anoi koulutuslautakunnalta päivätyllä kirjeellään työpisteensä siirtoa Tuusniemen yläkoululle, vaikka hänen työsopimuksessaan ( ) työn suorittamispaikaksi oli sovittu kirkonkylän ala-aste (nyk. Tuusniemen alakoulu). Koulutuslautakunta totesi asian kuuluvan sivistystoimenjohtajan ratkaisuvaltaan. Sivistystoimenjohtaja teki viranhaltijapäätöksen 77/2010, jossa S V anomuksen mukaisesti hänen työpisteekseen lv päätettiin Tuusniemen yläkoulu ja viikkotyöajaksi yläkoululla 26 tuntia. Tämä tehtävä olisi yleisavustajan, ei henkilökohtaisen avustajan työtä. Tämän lisäksi Väisäselle tarjottiin neljä viikkotuntia alakoululta, jolloin hänen kokonaistyöajakseen tulisi 30 viikkotuntia. Jo tuo yläkoululta tarjottu tuntimäärä (26 h) on S V työsopimuksen mukainen, mutta alakoulun tunnit tarjottiin hänelle lisätyöksi työsopimuslain 2. luvun 5 :n perusteella. S V jätti koulutuslautakunnalle päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa vaati päätöksen muuttamista siten, että hänen työpisteensä olisi yläkoululla ja viikkotyöaikansa siellä olisi vähintään 30 tuntia. Lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen kokouksessaan ja hylkäsi sen yksimielisesti.. Koulutuslautakunta päättää antaa Kuopion hallintooikeudelle liitteen 2 mukaisen lausunnon koulunkäyntiavustaja S V valituksessa.

5 TUUSNIEMEN YLÄKOULUN JA LUKION LIIKUNNAN LEHTORIN VIRAN 0208 TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN / YLÄKOULUN JA LUKION LIIKUNNAN TUNTIEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN Klk 38 Koulutuslautakunta on päättänyt, ettei yläkoulun ja lukion liikunnan lehtorin virkaa 0208 täytetä vakinaisesti, vaan ensin selvitetään kotitalouden, terveystiedon ja liikunnan tuntien riittävyys tulevaisuudessa. Tämän selvityksen jälkeen päätetään, yhdistetäänkö terveystiedon opetus jatkossa kotitalousopettajan vai liikunnan opettajan tehtäviin. Lukuvuonna liikunnan lehtorin virka on täytetty määräaikaisesti. Yläkoulun oppilasmäärä on aleneva tulevina vuosina. Myös perusopetuksen tuntijako on muuttumassa lähivuosina, ehkä jo vuonna Lukion ja yläkoulun rehtori Eeva Pusa selittää kokouksessa kotitalouden, terveystiedon ja liikunnan tuntimäärien kehitystä. Arvion perusteella voidaan päätellä, että sekä kotitalouden että liikunnan tunnit tulevat vähenemään niin, ettei kummankaan aineen opettajan opetusvelvollisuus täyty. Koulutuslautakunta päättää jättää Tuusniemen yläkoulun ja lukion liikunnan lehtorin viran täyttämättä alkaen ja järjestää yläkoulun ja lukion liikunnan tunnit alkaen tuntiopettajavoimin. Samalla lautakunta päättää, että terveystiedon tunnit jaetaan liikunnan ja kotitalouden opettajien kesken tasapuolisesti. Samalla koulutuslautakunta päättää julistaa haettavaksi yläkoulun ja lukion yhteisen liikunnan virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävän alkaen toistaiseksi. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Koillis-Savo-lehdessä sekä työvoimahallinnon ja Tuusniemen kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyy

6 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET / 2010 Klk 39 Sivistystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaan sivistystoimenjohtaja tekee ns. viranhaltijapäätöksiä. Viranhaltijapäätökset tulee saattaa lautakunnan tietoon. Päätöskansio on kokoushuoneessa lautakunnan jäsenten tutustuttavana. Lisäksi lautakunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa päätöksiin koulutoimistossa kunnanviraston aukioloaikoina. Koulutuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi sivistystoimenjohtajan edellisen kokouksen jälkeen tekemät viranhaltijapäätökset / 2010

7 P J ANOMUS LASTENSA KOULUNKÄYNTIOIKEUDESTA TUUSJÄRVEN KOULUSSA SEKÄ KOULUKULJETUKSESTA RIISTAVESI-TUUSJÄRVI Klk 40 P J on anonut lapsilleen V A J (2. luokka) ja V E J (esikoulu) koulunkäyntioikeutta Tuusjärven kouluun sekä koulukuljetusta Riistavedeltä Tuusjärvelle. Perhe on asunut tähän saakka Tuusjärvellä, mutta muuttaa alkaen Riistavedelle. Lapset haluavat kuitenkin jatkaa koulunkäyntiään tutussa koulussa. Koulukuljetus Riistavedeltä Tuusjärvelle olisi mahdollista järjestää aamuisin Piia Koposen taksissa, mutta iltapäivisin kulkuyhteyttä Tuusjärveltä Riistavedelle ei ole. Aamutaksinkin vuoksi joudutaan kuljetusreitteihin tekemään pieniä muutoksia, mistä kunnalle aiheutuva lisäkustannus on n. 7 e/päivä. Tuusniemi saisi kotikuntakorvauksena kuopiolaisesta esioppilaasta e/v. ja alakoululaisesta e/v. Tuusjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat n e/opp./v. Tuusniemen kunnan koulukuljetuksia koskevan periaatepäätöksen (Kh ) mukaan mikäli kouluun otettavien vieraan paikkakunnan oppilaiden kuljetusym. kustannukset nousevat yli heistä saatavan valtionosuuden, huoltajat huolehtivat itse kuljetuksista aiheutuvista kustannuksista. Käytännöksi on muotoutunut, että kuljetus järjestetään olemassa olevilla reiteillä, mutta erillisiä kuljetuksia ei vieraskuntalaisille järjestetä. Tapauskohtaiseen harkintaan vaikuttaa myös se, että vaikka J lapset eivät kävisi Tuusjärven koulua, eivät koulun kokonaiskustannukset olennaisesti pienenisi nykyisestä. Kahdesta vieraskuntalaisesta aiheutuvia lisäkustannuksia olisivat vain kouluruokailu- ja kuljetuskustannukset sekä oppikirja- ja koulutarvikekustannukset. Nämä kyetään kattamaan Kuopion maksamalla kotikuntakorvauksella. Jos Tuusniemeltä Riistavedelle kulkevan tuusniemeläisen oppilaan kyytitarve tilapäisesti lakkaa, ei taksiyhteyttä aamuisin Riistavedeltä Tuusjärvelle enää ole. Arviolta tällaisia poikkeustilanteita tulee yhteensä n. 3 viikkoa lukukauden aikana. Tällöin huoltajan tulee huolehtia V ja V J kuljettamisesta kouluun.

8 Klk 40 jatkuu Koulutuslautakunta päättää myöntää P J lapsille koulunkäyntioikeuden Tuusjärven koulussa huoltajan anomuksen mukaisesti. V ja V J saavat kulkea aamuisin koulumatkat Piia Koposen taksissa Melalahdesta Tuusjärvelle kevätlukukauden 2011 loppuun saakka silloin kun taksiyhteys Riistavedelle on tuusniemeläisen oppilaan kyytitarpeen vuoksi olemassa. Ko. oppilaan poissaolojen aikana huoltajan tulee itse järjestää V ja V aamukuljetus. Seuraavan lukuvuoden kuljetukset suunnitellaan ja kilpailutetaan vasta kesällä 2011, joten myös J kuljetusasia voidaan ratkaista vain lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäiväkuljetukset tulee huoltajan järjestää itse, koska olemassa olevaa reittiä Tuusjärveltä Riistavedelle ei ole.

9 TUUSNIEMEN YLÄKOULUN JA LUKION YHTEISEN ENGLANNIN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN LEHTORIN VIRAN 0207 TÄYTTÄMINEN ALKAEN Klk 41 Koulutuslautakunta on päättänyt, että yläkoulun ja lukion yhteinen englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virka 0207 täytetään määräaikaisesti, ajalle Opettajavirkojen tarve riippuu oppilasmäärän kehittymisestä yläkoulussa ja lukiossa. Tällä hetkellä Tuusniemen yläkoulussa ja lukiossa on kaksi vieraiden kielten opettajan virkaa ja yksi päätoiminen kielten tuntiopettaja. Yläkoulun ja lukion oppilasmäärän ja ennusteen perusteella näyttää siltä, etteivät kielten tunnit jatkossa riitä kahteen virkaan ja yhteen päätoimiseen tuntiopettajuuteen. Niinpä ei ole enää perusteltua täyttää yläkoulun ja lukion englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virkaa toistaiseksi, vaan järjestää englannin ja toisen kotimaisen kielen tunnit tuntiopettajavoimin. Koulutuslautakunta päättää jättää Tuusniemen yläkoulun ja lukion yhteisen englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin viran täyttämättä alkaen ja järjestää yläkoulun ja lukion englannin ja toisen kotimaisen kielen tunnit tuntiopettajan voimin. Edelleen koulutuslautakunta päättää julistaa haettavaksi yläkoulun ja lukion yhteisen englannin ja toisen kotimaisen kielen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Koillis-Savo lehdessä sekä kunnan ja työvoimahallinnon www-sivuilla. Viimeinen hakupäivä on

10 SITOUTUMINEN POHJOIS-SAVON ALUEELLISEEN OPPILASHALLINTOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ- JA TUKIPALVELU YHTEISTYÖHÖN Klk 42 Kuopiossa ja ympäristökunnissa on vireillä hanke oppilashallintojärjestelmien käyttö- ja tukipalveluyhteistyöstä, jonka toiminta-ajatuksena on: Pohjois-Savon alueellisen oppilashallintojärjestelmien käyttö- ja tukipalvelu- palvelun tuottaja, käyttöönottovaiheessa Kuopion kaupungin tietohallinto, ottaa hoitaakseen perusopetuksen ja lukion oppilashallinto-ohjelmistojen käyttöpalvelun, ylläpitopalvelun ja lähitukipalvelun. Jokainen kunta hankkii omat ohjelmistolisenssinsä ja huolehtii siitä, että sillä on voimassa oleva ylläpito- ja tukisopimus. Alustavissa laskelmissa mukana on kaikkiaan 19 kuntaa, kaikkiaan oppilasta. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että mukaan lähteviä oppilaita olisi vähintään Tuusniemen osalta projektin kokonaishinta on välillä euroa riippuen mukaan lähtevien kuntien määrästä. Lisäksi kunnan tulee hankkia ohjelmistojen käyttölisenssit kaikille kouluille sekä koulutoimistolle (nyt sähköinen oppilashallinto-ohjelmisto Primus ja lukujärjestysohjelma Kurre on käytössä ainoastaan yläkoululla ja lukiolla). Alakoulujen ja koulutoimiston välttämättömiin ohjelmistohankintoihin on varattu v talousarvion investointiosaan euroa. Projektipäällikkö Tapio Aalto on pyytänyt hankkeessa alustavasti mukana olevia kuntia ilmoittamaan mennessä sitovasti: osallistuuko kunta Pohjois-Savon alueellinen oppilashallintojärjestelmien käyttö- ja tukipalvelu-yhteistyöhön, mikäli yhteistyö toteutuu mikä on kunnan toive mukaantuloaikataulusta ja mahdollisen yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen Tarkemmat aikataulut, mm. kuntien mukaan ottamisen suhteen, tehdään kun varmuus yhteistyön käynnistymisestä ja mukaan lähtevistä kunnista on saatu. Koulutuslautakunta päättää, että Tuusniemen kunta ei tässä vaiheessa lähde mukaan Pohjois-Savon alueelliseen oppilashallintojärjestelmien käyttö- ja tukipalveluyhteistyöhön. Sähköiset oppilashallinto-ohjelmat hankitaan koulutoimistoon ja alakouluille ja ne otetaan kuntakohtaisesti käyttöön ilman laajempaa verkostoitumista.

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT.

Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT. KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 18.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 8 23 1 8 Vuoden 2013 tulosaluekohtaisen

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot