Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Leikkaussohjelman toteutus, Vuoden 2015 talousarvio ja 134 vuosien taloussuunnitelma Tekninen lautakunta 79 Teknisen lautakunnan Tuloskortti ja kriittiset 140 menestystekijät 80 Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 142 kunnan vesihuoltolaitokseen 81 Vesihuoltolaitos taksa Luonnonkierron tiekunnan anomus metsäautotien auraukseen 156 kaudelle 2015/ Ulkovalojen palamisajat koulujen loppuessa ym päivinä Lehmuskadun lehmukset ja Lopotinkadun koivut Simpele Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila 162

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-18:14 puheenjohtaja Ilves Esa 16:00-18:14 varapuheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-18:14 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-18:14 jäsen Repo Heimo 16:00-16:50 jäsen Siitonen Saara 16:00-18:14 jäsen Pöllänen Ari 16:00-18:14 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-18:14 rakennustark. Poissa Pesonen Helena jäsen Vanhatalo Mika khall edustaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jarmo Kolehmainen Pöytäkirjantarkastaja Saara Siitonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Kolehmainen ja Saara Siitonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Leikkaussohjelman toteutus, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Tekninen lautakunta 290/ /2014 Tekltk Oheisena: 1. Käyttötalous ja investoinnit, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel ma, tekninen lautakunta Talousarvio suunnitellaan palvelujen nykytaso turvaten, kunta- ja palvelustrategian mukaisesti, sekä tiedossa olevat lainsäädännön tuomat velvoitteet ja toiminnan muutokset huomioiden. Talousarvion laa timi ses sa vuodelle 2015 pyritään tasapainoiseen tulokseen, eli 0-tulokseen. Ke hyk seen si säl tyy henkilöstökustannusten osalta 0,2 % palkankorotus ja pal ve lu- ja tar ve ai ne os to jen osalta 2 % korotus vuoden 2014 tasosta. Talous ar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set ta voit teet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kun nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taksojen ja mak sujen tasoa tu lee korottaa kustannusnousua vastaavasti. Kuntalain 65 :n mu kaan kun nan val tuus ton on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le ta lous ar vio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väksyt tä vä myös ta lous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Rautjärven kunnan palvelujen tuottamisen lähtökohtana on lähipalveluiden turvaaminen paik ka kun nal la. Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa ää rim mäis tä varovaisuutta ottaen huomioon epävarma kansainvälinen taloustilanne ja meneillään olevat kuntauudistukset. Kunnan hal li tuk sen vahvistama teknisen lautakunnan alaisen toiminnan ke hysraa mi vuodelle 2015 on: Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö: - Toimintatuotot TA ennuste 2014 TA , ,00 - Toimintamenot TA ennuste 2014 TA , ,00 - Toimintakate TA ennuste 2014 TA , ,00 Teknisen toimen talousarvioehdotukset on laadittu periaatteella, että kyky tuot taa palvelut säilyy nykyisessä tasossa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen toimen vuoden 2015 talousarvio on seuraava: -Toimintatuotot ,00 -Toimintamenot ,00 -Toimintakate ,00 Kunnanhallituksen vahvistamaan kehykseen sisältyy laskelma sisäisistä vyö ry tys eris tä, euroa, joka ei sisälly talousarvioesitykseen. Tek nisen toimen talousarvioesityksen toimintakate vuodelle 2015 pysyy kun nanhal li tuk sen vahvistamassa kehyksessä. Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadin ta oh je löytyy teknisen lautakunnan intrasta. Toimialoilla tarvitaan tarkkaa taloudenpitoa koko taloussuunnitelma kaudella, lisäksi joudutaan suunnittelemaan menoleikkauksia. Talouden painelaskelmia valtionosuusleikkauksien ja yhtenäiskouluinvestoinnin rahoittamiseksi on käsitelty Kval , Kunnallistalouden skenaariot esittelyssä. Näissä laskelmissa menoleikkaukset vuosille on arvioitu euroksi, jolloin vero-% olisi 22,5 %. Jos menoleikkaus olisi euroa, niin vastaavasti vero-% olisi 21,5 %. Skenaarioissa ei ole vielä huomioitu valtionosuuden leikkausta n euroa, jonka vaikutus veroihin on n. 0,75 %. Lisäksi Sote ja Erva-alueiden suunnitelmien muutoksien vaikutus lisännee veroja 0-3,75 %. Investoinneissa yhtenäiskouluhankeen toteuttaminen kuntatalouden kannalta kestävällä tavalla edellyttää kunnallisveron korottamista tulevina vuosina, jonka lisäksi tulee huolehtia muista kuntatalouden tasapainoon liittyvistä paineista. 2. Tulosalueen sanallinen osa, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma, tekninen lautakunta Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta, ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Tuloskortti, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta loussuun ni tel ma, tekninen lautakunta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kirjataan tulosalueiden uusien strate gis ten tavoitteiden mukaisesti tasapainotettuun tuloskorttiin, joka sisältää tu los alu een valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset ta voitteet ja seurannan mittariston. Toimialat käyttävät samankaltaista lo ma kepoh jaa kuin vuoden 2014 tuloskortissakin ja raportointi tapahtuu tulosalue ta sol la. 4. Henkilöstöliite, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien talous suun ni tel ma tekninen lautakunta Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan hen ki lös tö suun ni telman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimin ta pro ses se ja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tulosalueen menoleikkausehdotukset, Vuoden 2015 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma, tekninen lautakunta Suunnitellut tavoitteet kuvataan toimialoittain. Taulukossa huomioidaan myös luonnollisesti syntyvät säästöt tavoitteeseen esim. ikäluokkien pie ne ne mi ses tä aiheutuneet muutokset. Tarkastelussa erotellaan la kisää tei set ja harkinnanvaraiset säästökohteet sekä niiden vaikutus kunta ta lou teen ja palveluihin. Toimialat arvioivat säästötoimien net to vai kutuk sen strategiaan peilaten. Lisäksi asteikolla kuvataan lyhyesti edut ja hait ta vai ku tuk set kunnan toimintaan. Tekltk Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hy väk syt tä vik si teknisen lautakunnan vuosien ta lous suun ni telman sanallisen osan, tuloskortin, vuoden 2015 talousarvioesityksen, investoinnit sekä hen ki lös tö liit teen. Teknisen toimen menoleikkauskohteista käydään keskustelu. Säästöohjelmaa on lautakunnan kokouksen jälkeen käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa ja kunnanhallituksessa Näissä ehdotettujen ja päätettyjen korjausten jälkeen on tehty tarkennettu säästölista ja nettovaikutusten arviointi. Lisäksi tekninen keskus on laskenut säästölistan kiinteistöille nettovaikutukset. Oheisena: - Säästöjen nettovaikutusten arviointia - Teknisen lautakunnan talousarvio 2015 nettovaikutukset kohdennettuina kustannuspaikoille - Liite 2, kiiinteistöjen sisäiset ja ulkoiset menot/tulot, sekä nettosäästöt Tekninen lautakunta käsittelee säästölistan nettovaikutusten arvioinnin, teknisen lautakunnan talousarvion 2015 jossa menojen ja tulojen muutokset on kohdennettu kustannuspaikoille, sekä kiinteistöjen nettosäästöt. Lautakunta tekee niihin tarvittavat muutokset ja päättää esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Tekltk Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lautakuntia tulee informoida talousarvion valmistelun tilanteesta. Säästöohjelmaa on käsitelty ja tarkennettu lautakunnan kokouksessa sekä kunnanhallituksen kokouksessa Oheisena päätettyjen muutosten ja tarkennusten mukaan päivitetyt: - Vaikutusten arviointi, - sanallinen osio talousarvioon. Vuodelle 2015 on talousarviossa kohdennettu tekniselle lautakunnalle ,00 euroa. Vuodelle 2016 säästö on ,00 euroa ja vuodelle 2016 säästö on ,00 euroa. Yhteensä ,00 euroa. Vaikutusten arvionnin päivityksen mukanaan tuomaa säästön rahallista mää rää vuodelle 2015 ei ehditä enää muuttamaan talousarviokirjaan. Tekninen lautakunta päättää, että vaikutusten arvioinnin päivityksen mu kanaan tuoma säästöjen lisäyksen rahamäärä kohdennetaan vuosille 2016 ja Tekninen lautakunta merkitsee päivitetyt vaikutusten arvioinnin ja sa nal li sen osion tiedokseen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille kokouksessaan

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Oheisena: - Kuntaliiton lakimiehen lausunto vastuukysymyksistä - Pois jäävät listaus sekä kartta: yleisurheilukentät, beachvolley kentät, pallokentät ja luistelukentät, kun tosa lit ja painisalit, uimarannat, hyppyrimäet, luontopolut ja retkeilyreitit, laavut, ladut ja kuntoradat leikkikentät, matonpesupaikat, lemmikkielänten hau taus maa Kunnan vastuulta ja ylläpidettävistä pois jääviltä uimarannoilta yms. poistetaan kaikki ra ken teet ja laitetaan kyltit "ei kunnossapitoa". Mikäli joku yhdistys on kiin nos tu nut ottamaan ylläpidon vastuulleen, on vastuista aiheellista sopia hyvin tark kaan, tai miettiä jonkin asteisen hoitosopimuksen tekemistä. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ympäristöviranomainen on kuuluttanut Rautjärven kunnalta saamiensa tieto jen mukaisesti viralliset uimarannat kaudelle Uimarantojen osalta tekninen lautakunta päättää, että kaudella 2015 kunnan vastuulta pois tet ta vak si päätetyt uimarannat muutetaan sta tuk sel taan ui ma pai koik si. Uimapaikkojen turvallisuudesta huolehditaan, mut ta ne eivät ole terveydensuojelulain piirissä yleisinä uimarantoina. Edelleen ne säily vät kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan piirissä. Ko. ui ma rannoil le li sä tään kyltit: "Ei yleinen uimaranta, käyttö omalla vastuulla." Ui maran nat hoi de taan pitäen yllä lain sää dän nön vaatimat vä him mäis vaa ti mukset. Lait tei ta, rakennuksia yms. nii den vikaantuessa ei korjata vaan ne pure taan ja pois te taan. Mikäli vi ran omai nen vaatii, myös koko ko. paikka sulje taan asian mu kai ses ti. Lähtötilanteessa tehdään uimarannoille ja uimapaikoille oh jel man mukaiset vi ran omais tar kas tuk set kesäkuussa Leikkikenttien osalta tekninen lautakunta päättää, että kaudella 2015 kunnan vastuulta poistettavaksi päätetyille leikkikentille lisätään kyltit: "Käyt tö omal la vastuulla." Leikkikentät hoidetaan pitäen yllä lainsäädännön vaa timat vähimmäisvaatimukset. Laitteita, rakennuksia yms. niiden vi kaan tuessa ei korjata vaan ne puretaan ja poistetaan. Mikäli viranomainen vaa tii, myös koko ko. paikka suljetaan asianmukaisesti. Lähtötilanteessa teh dään leik ki ken til le ohjelman mukaiset viranomaistarkastukset kesäkuussa 2015.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Edelleen, mikäli joku yhdistys on kiinnostunut ottamaan ylläpidon vas tuulleen, on tek ni sel lä toimella valmius neuvotella kumppanuus tai -hoi to so pimuk ses ta. Vuoden 2016 talousarviosuunnittelussa otetaan huomioon leikkauslistan ai heut ta mat kertakustannukset. Laikon uimarannan uusi uimalaituri asennetaan paikoilleen. Jakelu Juho Jylhä Marko Valkeapää Jarmo Hinkkanen Ossi Kaljunen Matti Hinkkanen Imatran seudun ympäristöviranomainen Tuula Luhaniemi Kunnan kotisivut Imatralainen lehti

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan Tuloskortti ja kriittiset menestystekijät 5/ /2015 Tekltk Valtuusto hyväksyi talousarvion liitteenä olleet toimialojen tulos kor tit kunnanhallituksen esityksen mukaisesti suuntaa-antavina. Ta lousti lan teen ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen valtuusto päivittää stra te gi set tavoitteet iltakouluissaan (sivistystoimi, hankkeet) ja (tekninen toimi ja tytäryhtiöt). Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit mää ri tel lään strategisten tavoitteiden, taloussuunnitelman, hy vin voin ti kerto muk sen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinta-asiakirjan pohjalta. Lau ta kun nat käsittelevät tulosalueidensa tuloskortit helmikuussa. Edelleen val tuus ton tulosseminaarissa tarkastellaan osallisuus ja pää töksen te ko -tulosalueen asiat ja kootaan yhteen strategisten tavoitteiden ja tu los kort tien kokonaisuus. Tavoitteena on, että valtuusto vahvistaa kun tastra te gian ja tulosalueiden tuloskortit kokouksessaan Tulosalueiden tu los kor tit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanhallitus painottaa lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille ta lousar vion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua sekä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyt töä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu ta sa pai noise na, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotettavien tulojen alen tues sa ja valtionosuuksien pienentyessä. Valtuuston iltakouluissa ja päätettiin kunnan pää stra tegiat loppuvaltuustokaudelle. Päästrategioiden pohjalta käytiin myös keskus te lua toimialojen kriittisistä menestystekijöistä. Esitys kriittisiksi menestystekijöiksi annetaan kokouksessa. Mirja Vaittinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello Lautakunta päättää teknisen lautakunnan kriittiset menestystekijät val tuuston iltakouluissa syntyneiden päästrategioiden pohjalta. Kriittisille me nestys te ki jöil le laaditut tuloskortit ovat hyväksyttävänä pidettävässä valtuuston iltakoulussa. Hyväksyttiin esitys kriittisiksi menestystekijöiksi päätetyin korjauksin.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valtuusto hyväksyi kuntastrategian päivittämisen kokouksessaan /6. Kunnan päästrategioiksi hyväksyttiin: - Toimiva kuntalainen (yhteisön näkökulmasta, että paikkakunnalla olisi tiet ty tarjonta aktiiviselle kuntalaiselle) - Turvallinen elinkaari (kunta lupaa hoitaa kunnolla tietyt asiat, esim. päi vähoi to, koulu, sote) - Seudullinen palveluverkko (kunta aktiivisesti pyrkii yhteistyöhön muiden kun tien kanssa, taloudellisuus, henkilöstövaikutukset, osaamisen uu dis tami nen, sote) - Elinvoima (paikallista toimeliaisuutta tuettaisiin, kaavoitus, infra, työ voiman saaminen, palkkatuki, oppisopimusmahdollisuus, su ku pol ven vaih dokset, nuorten työllisyyden tukeminen) Tekninen johtaja on laatinut lautakunnan jo aiemmin hyväksymille kriittisille me nes tys te ki jöil le tuloskortit vuosille 2015 ja Oheisena päätettyyn muotoon kirjoitettu teknisen lautakunnan tuloskortti. Tekninen lautakunta tutustuu tuloskorttiin, tekee siihen tarvittavat muu tokset ja esit tää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Jakelu kunnanhallitus

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Rautjärven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kunnan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kunnan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liittyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuolto olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkeamiseksi käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen toteutuminen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmisesta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua teknisen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isännöinnin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät sekä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyttöön kunnan taksat ja verkoston uudet

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaikki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Rautjärven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yhteismitalliset vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toimittaisiin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiakkaita sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mahdollista, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat vesihuolto-osuuskunnat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettävä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat vesihuoltoavustukset sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen selvitystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Kunnanhallitus on antanut teknisen lautakunnan valmisteltavaksi selvitystyön Rautjärvellä toimivien vesihuolto-osuuskuntien toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Tekninen johtaja kertoo työvaiheesta kokouksessa. Pääkohdat ovat: - Ulkopuoliselta asiantuntijalta on saatu tarjous selvitystyöstä - Talousarviossa vuodelle 2014 on ennakoitu selvitystyön jatkumoa - Tekninen keskus kuulee ennen selvityön aloittamista osuuskuntia eri vaihtoehdoista Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Tähän mennessä: - Selvitystyön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy - Suunnittelukokous nro 1 pidettiin Tiedote, lausuntopyyntö ja kokouskutsu suunnittelukokoukseen nro 2 on lähetetty osuukunnille ja ympäristötoimelle Suunnittelukokous nro 2 pidettiin Aikataulu: pidetään suunnittelukokous nro 3, jossa käsitellään tarkennetut teknis-taloudelliset laskelmat osuuntien ja ympäristötoimen kanssa mennessä saadaan osuuskunnilta ja ympäristötoimelta lausunnot - Tekninen keskus valmistelee asian luottamuselinten käsittelyyn - Asia tuodaan Tekniseen lautakuntaan

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Syksy 2014; mahdolliset tarkennukset ja päätöksentekoprosessi kunnassa Oheisena pöytäkirjat kokouksista 1 ja 2, tiedote ja kuuleminen-kirje osuuskunnille sekä selvittäjän "organisaatio uudistus" -raportin 1. luonnos. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Oheisena: - Pöytäkirja viimeisimmästä kokouksesta 3. - Viimeisin "Organisaatio uudistus" -raportin tiivistelmä, sekä mennessä saadut lausunnot osuuskunnilta (2 kpl, á 1 sivu) ja Imat ran seudun ympäristötoimelta (1 kpl, 2 sivua). Laikon seudun - sekä Rautjärven vesihuolto-osuuskunnat puoltavat lausun nos saan selvityksen vaihtoehtoa numero 5. Vaihtoehdossa numero viisi todetaan aiemman esityksen mukaisesti seuraa vas ti: "Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kun ta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan ve si huol tolai tok sen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liit ty mismak sua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaa van laajennuksen vesihuoltolaitokselleen." Selvitystyön raportoissa Vaihtoehdosta 5 todetaan seuraavasti: "Vahvuudet/mahdollisuudet Vesihuolto-osuuskuntien kannalta + Keskitetty päivystys ja huolto vähentävät riskejä sekä lisäävät toimintavarmuutta + Vesihuoltolaitoksella on pätevä ammattihenkilöstö + Taloudellinen tilanne saadaan osittain hallintaan. Toisaalta tämä nostaa kustannuksia ja maksuja joudutaan korottamaan + Selvät synergiaedut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa +Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen järjestämiseen +Osuuskuntien hallintohenkilöiden vastuu poistuu

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Uuden lainsäädännön tuomat vaatimukset vesiosuuskuntien erityis-/ häiriötilanne suunnitelmasta sekä selvilläolo ja tarkkailuvelvollisuudesta siirtyisivät kunnan vesihuoltolaitokselle. +Turvataan palvelujen saanti +Turvataan varahenkilöstö +Turvataan vesihuoltotoimintojen toimivuus Heikkoudet/Uhat Kunnan vesihuoltolaitoksen kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Kaupan myötä kaikkien asiakkaiden käyttömaksujen korotus - Vesihuolto-osuuskuntien taloudellinen tilanne (lainat) - Kaikki vesiosuuskuntien liittyjät eivät suostu liittymismaksujen uusimiseen - Taksojen eli maksujen korotuksista ei päästä sopuun hallituksessa. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Liittymissopimusten uusimiset (melko hankalaa) jokaisen vesiosuuskunnan liittyjältä on saatava lupa kyseiseen järjestelyyn jossa laaditaan uudet liittymissopimukset. - Osuuskunnissa ei olla halukkaita kyseiseen ratkaisuun ja uusien liittymissopimusten tekemiseen" Imatran seudun ympäristötoimi pitää kannanotossaan parhaina 4., 5. tai 6. vaih to eh toa. Kaljusenkylän ja Raviradan vesihuolto-osuuskunnilta ei ole saatu lau suntoa asiaan. Asian jatkovalmistelussa tulee huomoida mahdollisen ratkaisun vai ku tukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pi muksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, sekä ottaa tarkoin huo mi oon kunnan omat resurssit ja intressit. Sekä harkita ja suunnitella tar koin mahdollisesti harkittavien vaihtoehtojen asioiden järjestäminen niin käy tän nön kuin lakien ja tasapuolisuudenkin kannalta. Tekninen lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja päättää että asiasta teh dään kunnan sisäinen vaikutusten kokonaisarviointi. Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestetään kokous, johon kutsutaan tek ni nen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Kokouksen alkuun pyy detään selvitysraportin tekijä esittelemään selvitystyö eri vaih to eh toi neen. Tekninen johtaja järjestää tapaamisen ja valmistelee esityslistan sekä arvioin ti sel vi tys poh jat.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Hyväksytään esittelijän ehdotus. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia kolmea päivämäärää kokouksen ajankohdaksi: , , Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuuskunnilta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuuskunnat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ympäristöviranomainen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaihtoehdot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja numeroa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksasta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomioon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja sopimuksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, että selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti toteutuskelpoinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Kunnanhallitus on lisännyt talousarviokirjaan vuodelle 2015 teknisen lau takun nan teks ti osuu den "toiminnalliset muutokset" -osioon kohdan: "Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon järjestämisestä pääte tään laaditun selvityksen pohjalta." Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to ehto jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Oheisena lausunnot, 2 kpl. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jääneis tä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun vesihuolto-osuuskunnan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to eh toa 4. Seuraavana työvaiheena on tarpeen laatia luonnokset lii ke toi min ta kaup pakir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kun nal le. Luonnosten pohjalta asiaa päästään konkreettisemmin val mis tele maan. Lisäksi tulee laatia yksityiskohtainen esitys taksarakenteen ja takso jen muutoksista (liittymis- ja perusmaksujen porrastus yms.). Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksen työn jatkosta. Tarjous esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää että selvitystyötä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa timal la luonnokset liiketoimintakauppakirjoista, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis kohtai nen esitys taksarakenteen ja taksojen muutoksista. Jatkoselvitys ti lataan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Kunnanhallitus on lisännyt talousarviokirjaan vuodelle 2015 teknisen lau takun nan teks ti osuu den "toiminnalliset muutokset" -osioon kohdan: "Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon järjestämisestä pääte tään laaditun selvityksen pohjalta." Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to ehto jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Oheisena lausunnot, 2 kpl. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jääneis tä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun vesihuolto-osuuskunnan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to eh toa 4. Seuraavana työvaiheena on tarpeen laatia luonnokset lii ke toi min ta kaup pakir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kun nal le. Luonnosten pohjalta asiaa päästään konkreettisemmin val mis tele maan. Lisäksi tulee laatia yksityiskohtainen esitys taksarakenteen ja takso jen muutoksista (liittymis- ja perusmaksujen porrastus yms.). Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksen työn jatkosta. Tarjous esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää että selvitystyötä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa timal la luonnokset liiketoimintakauppakirjoista, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis kohtai nen esitys taksarakenteen ja taksojen muutoksista. Jatkoselvitys ti lataan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot