Johdanto Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ekotehokas kaupunkirakenne...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto... 3. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen... 6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen... 8. Ekotehokas kaupunkirakenne..."

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin ympäristöohjelma

2 Sisällys Johdanto Ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ekotehokas kaupunkirakenne Kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö Ekosysteemipalvelujen toiminta ja ympäristöhäiriöiden vähentäminen

3 Johdanto Vantaan kaupungin ympäristöohjelman tavoitteena on edistää kaupungin arvojen mukaista kestävää kehitystä ja toteuttaa kaupunkitasoisessa strategiassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelma pyrkii osaltaan vastaamaan vakaviin ympäristöhaasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnonvarojen kestämätön käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Lisäksi tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla pyritään täyttämään paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten strategioiden ja sitoumuksien asettamat velvoitteet. Kaupungin ympäristöohjelmaan on koottu kaupunkitasoiset tavoitteet toimialojen kevään kuluessa valmistuneista ympäristöohjelmista. Toteuttamisen aikataulutus ja vastuutahot on kirjattu toimialojen ympäristöohjelmiin. Ympäristöohjelmien tavoitteita seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Kaupungin ympäristöohjelman toteutumisesta tehdään yhteenveto kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin. Myös asukkailla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristötavoitteisiin internetkyselyn kautta. Vastaukset tukivat kaupungin ympäristöohjelman päämääriä. Kysely voidaan uusia tavoitteiden tarkistamisen yhteydessä. Tavoitteet ja sitoumukset, joita kaupungin ympäristöohjelma toteuttaa: Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia Tarkistetut tavoitteet 2012/2013 Tavoitteiden mukaan pääkaupunkiseutu on hiilineutraali vuonna 2050 ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia Linjauksena, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan keskeiseksi lähtökohdaksi yhdyskuntien suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja teknisten verkostojen kehittämisessä. Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus (Covenant of Mayors) Sopimus edellyttää CO 2 -päästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteet Verkostoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupungit. Vuonna 2011 useita yhteisiä aloitteita, jotka koskevat paikallisen energiaviisaan rakentamisen tiekartan laatimista (ERA 17), rakennusvalvonnan kehittämistä ennakoivan laadunvalvonnan suuntaan, energia- ja ilmastoneuvonnan edistämistä asuinalueilla, investointien ilmastovaikutusten budjetointia, ekotukitoiminnan levittämistä ja matkustustarpeen vähentämistä. Vuonna 2012 lisättiin neljä uutta aloitetta. Aloitteiden mukaan selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuusaloitetta, edistetään vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa suurissa kaupungeissa ja lisätään ilmastoyhteistyötä kaupunkien ja pienten sekä keskisuurten yritysten välillä. KETS, kuntien energiatehokkuussopimus Kaupungin ja TEM:n välillä solmittu sopimus energiansäästön tehostamisesta. 3

4 Ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristöä koskevien tietojen, arvojen ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta. Ympäristötietoisuutta vahvistamalla ohjataan työntekijöitä, asukkaita ja muita sidosryhmiä ympäristövastuulliseen toimintaan. Tavoitteiden mukaan ympäristöviestintää tehostetaan ja kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä osallistetaan ympäristötoimintaan. Ympäristöaiheista koulutusta lisätään henkilöstökoulutukseen ja ekotukitoiminta kaupungissa vakiinnutetaan ja sitä kehitetään. Ympäristöjohtaminen tarkoittaa toimialan, tulosalueiden ja yksiköiden johtamista siten, että toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa. Esimiesten sitoutuminen on perusedellytys ympäristövastuullisen toiminnan onnistumiselle. Esimiesten ympäristöjohtamisen osaamista lisätään ja ympäristöjohtaminen nidotaan osaksi johtamisjärjestelmää. Henkilöstöä kannustetaan ympäristövastuulliseen toimintaan. Tavoitteiden mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaa vahvistetaan ja investointeihin pyritään liittämään kevyt ilmastonvaikutusten arviointi. Ympäristötietoisuuden vahvistaminen ja ympäristöjohtamisen kehittäminen Uudet työntekijät perehdytetään kaupungin ja työyksikön ympäristötoimintaan Esimiesten koulutustarjottimella on mahdollisuus osallistua ympäristöjohtamisen koulutukseen Henkilöstöä kannustetaan kehittämään materiaali- ja energiatehokkuutta mm. InnoLalaatupalkintoon osallistumalla Ympäristöviestintä on ajankohtaista ja vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin Ympäristöpalveluista tiedotetaan asukkaille yhteispalvelupisteissä, tarjotaan ympäristöneuvontaa (muun muassa julkinen liikenne, kierrätys, jätteet, ilmanlaatu). Yhteispalvelupisteiden henkilökunnalle järjestetään lisäkoulutusta ympäristöneuvontaan Ympäristökeskus ja henkilöstökeskus Ympäristökeskus, henkilöstökeskus Taloussuunnittelu, kaikki toimialat Kuntalaispalvelut Kaupungin perehdytysoppaaseen lisätty ympäristöasiat Ympäristöjohtamiskoulutus on lisätty koulutustarjottimelle Materiaali- ja energiatehokkuuteen liittyvien hakemusten määrä InnoLa-laatupalkintokilpailussa Sisäinen ja ulkoinen viestintä toteutettu ympäristöviestintäsuunnitelman vuosikellon mukaisesti Yhteispalvelupisteiden koulutettujen määrä 4

5 Ympäristöjohtaminen on osa johtamisjärjestelmää Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti Ympäristöjärjestelmää (esim. Ekokompassi, energiaskannaus) noudattavien kaupungin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden määrää kasvatetaan Yhteisöille myönnettäviin avustuksiin lisätään vaatimus ympäristökriteerien täyttymisestä. Avustushakemuksissa vaaditaan selvitys ympäristöasioiden ottamisesta huomioon toiminnassa Palveluntuottajia ohjeistetaan kestävän kehityksen mukaiseen palveluntuottamiseen. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ohjeistus sisällytetään sopimuksiin Ympäristöön liittyvää tutkimusja kehitystoimintaa vahvistetaan /ympäristökeskus Konserni ja asukaspalvelut, ympäristökeskus Kuntalaispalvelut Ympäristönäkökulma kirjattu toimialan/ tulosalueen vuosittaisiin tavoitteisiin Ympäristöohjelman seuranta liitetään vuosittaiseen kaupungin ympäristöraporttiin Ympäristöjärjestelmää noudattavien kaupungin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden määrä Hakemuksiin on liitetty ohjeistus (ja lomakkeisiin tarkemmat kysymykset) Kaikkiin uudistettuihin sopimuksiin on sisällytetty kestävän kehityksen mukainen ohjeistus Käynnissä olevat kehitys- ja tutkimushankkeet 5

6 Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen Materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisella säästetään luonnonvaroja ja hillitään ilmastonmuutosta. Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien energianeuvontaa tehostetaan. Tavoitteena on materiaalitehokkuuden parantaminen muun muassa siirtymällä sähköiseen arkistointiin ja kaupungin toimitilojen energiankultusta pyritään vähentämään opastamalla ja neuvolla työntekijöitä säästötoimenpiteissä. Energiankulutusta vähennetään siirtymällä led-valaistukseen katuvalaistuksessa. Kaupungin ajoneuvojen käyttöä tehostetaan ja työntekijöiden liikkumistarvetta vähennetään muun muassa ottamalla käyttöön etäneuvottelut. Ympäristökriteerien käyttöä hankinnoissa kehitetään ja investointien yhteyteen pyritään saamaan elinkaariarviointi. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen Kuntalaisten ja sidosryhmien energianeuvontaa ja tiedotusta ilmastoasioista tehostetaan hyödyntämällä yhteistyökumppaneita Ympäristökeskus, viestintä Ilmastoinfon ja ASIAA-hankkeen suoritteet eli ohjattujen asiakkaiden määrä sekä näiden asioiden esillä olo viestimissä. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten kevyt arviointi otetaan käyttöön suurten investointien yhteydessä Ympäristökriteereitä käytetään hankinnoissa kattavasti. Tarjouskilpailuissa otetaan huomioon ympäristökriteerit valintaperusteena tai ehdottomana edellytyksenä. Hyödynnetään mm. Motivan ja Julia-projektin ympäristökriteereitä Tietoteknisten laitteiden hankinnoissa (leasing) huomioidaan tuotteiden ympäristökuormitus tuotteen koko elinkaaren ajalta (tuotanto, käyttö ja kierrätys) Energiankulutus vähenee toimitilatehokkuutta parantamalla Energiankulutus vähenee liikkumistarvetta vähentämällä Energian kulutus vähenee katuvalaistuksessa Kehitetään työllisyyspalvelujen kierrätys- ja korjauspalvelua sekä edistetään kierrätysmateriaalien käyttöä 6 Tietohallinto Varikko Varikko Työllisyyspalvelut Ilmastovaikutusten arviointi tehty suurissa investoinneissa/hankinnoissa, lkm. Hankintakeskuksen järjestämistä tarjouskilpailuista vuositason arvosta laskettuna 50 %:ssa käytetään ympäristökriteerejä vuonna Vuosina ympäristökriteerejä käytetään 60%:ssa tarjouskilpailussa. Palveluhankinnat, joissa on käytetty ympäristökriteereitä, % Kansainväliset ympäristökriteerit käytössä laitehankinnoissa Toimitilojen energiankulutus Etätyöpäivien määrä Etäneuvottelujen määrä Lunastettujen työmatkaseteleiden määrä Paikannuslaitteet käytössä kaupungin ajoneuvoissa Kaupungin sisäinen autojen yhteiskäyttöjärjestelmä käytössä Katuvalaistuksen energiankulutus/ledvalaisimien osuus Tehty selvitys kierrätys- ja korjauspalveluiden mahdollisuuksista. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset. Kierrätysmateriaalien käyttö suhteessa tehtyihin materiaalihankintoihin

7 Materiaalitehokkuutta parannetaan toimintatapoja muuttamalla kaupungin toimipisteissä Jätteen määrä Paperinkulutus Sähköisen arkistoinnin osuus Kertakäyttötuotteiden määrä Veden kulutus Tietohallinnon ohjausyhmässä maaliskuussa 2012 vahvistettujen Tulostamisen linjaukset Vantaan kaupungilla -periaatteiden mukaisesti siirrytään kokonaistulostamiseen, joka mahdollistaa turvatulostamisen, tulostamisen raportoinnin ja seurannan yksikkötasolla ja myöhemmin henkilötasolla sekä oheislaitteiden ja tulostustarvikkeiden vähentämisen Microsoft Lync -ohjelman käyttöönoton (tavoite 2013 aikana) jälkeen etäneuvottelun käyttäminen mahdollisimman laajamittaisesti ja sitä kautta liikkumisen tarpeen vähentäminen toimipisteiden välillä. Lync mahdollistaa mm. etäneuvottelut, materiaalien työstämisen yhteistyössä eri toimipisteistä sekä pikaviestimisen Siirtyminen sähköisiin toimintatapoihin yhdessä laitepolitiikan kanssa (kannettavat tietokoneet) mahdollistaa myös erilaiset toimintamallit esim. liikkuvan työskentelyn tai etätyön Tietohallinto, hankintakeskus Tietohallinto Tietohallinto ja kaikki tulosalueet Kilpailutus tehty ja sopimustoimittaja valittu. Tavoitteena vähentää tulosteiden, oheistulostimien ja tarvikeostojen määrää jokaista 10 %:lla. Vuonna 2014 tavoitteena vähentää tarvikeostojen määrää 20 %. Etäneuvottelujen määrä Laitepolitiikka päivitetty ja sähköisen asioinnin ja itsepalvelun määrä 7

8 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimilla varaudutaan sään ääriolosuhteisiin. Tulva- ja hulevesien hallinnan tehostaminen auttaa vastaamaan lisääntyvien tulvien ja rankkasateiden tuomiin haasteisiin. Tulvariskien määrittely ja tiedon välittäminen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille on keskeinen osa toimintaa. Hulevesien hallintaa suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, jolloin ensisijaisena vaihtoehtona on hulevesien luonnonmukainen käsittely niiden syntypaikalla. Ilmastonmuutoksella voi olla arvaamattomat vaikutukset ekosysteemien toimintaan. Kasvupaikoiltaan ja lajistoltaan mahdollisimman monimuotoiset viheralueet todennäköisimmin sopeutuvat parhaimmin muuttuviin olosuhteisiin. Metsiin sitoutuneen hiilen määrän annetaan kasvaa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Otetaan palvelujen järjestämisessä ja valmiussuunnitelmissa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten sään ääri-ilmiöiden ja tulvien yleistyminen Tulvavahinkojen hallintaa kehitetään Hulevesien hallintaa parannetaan Lumenvastaanoton kapasiteetti turvataan Viheralueet kehitetään sään vaihteluita sietäviksi Metsiin sitoutuneen hiilen määrän annetaan kasvaa Sosiaali- ja terveystoimi, Konserni ja asukaspalvelut Muutokseen sopeutuminen lisätty valmiussuunnitelmaan Kartta tulvariskialueista laadittu Tulvariskialuetiedot sidottu kiinteistöjärjestelmään Tulvakorkeudet määritelty Tulvariskialueen asukkaita ja kiinteistöjen omistajia tiedotettu tulvariskeistä Hulevesien suunnittelun ohjeistus Purokäytävien mitoitusohjeet kaavoitusta varten Hulevesien imeyttämisen ja pidättämisen suunnitteluperiaatteet ja neuvonta järjestetty logistiikka-alueille ja erillispientalotonttien rakentajille Laadittu selvitys lumilogistiikasta Vantaan kasvillisuuden linjaukset määritelty Helsingin kasvillisuuden linjaukset -mallia hyödyntäen Metsäsuunnitelmaa ja vuosityöohjelmia toteutettu 8

9 Ekotehokas kaupunkirakenne Maankäytön suunnittelu, ja siinä erityisesti alueiden käytön suunnittelu, on yksi tärkeimmistä työkaluista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Yhdyskuntarakenne ja liikenteen ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ihmistoiminnoista aiheutuvien päästöjen määrään. Ekotehokkaan kaupunkirakenteen kehittämiseen tähtäävillä toimenpiteillä luodaan eheä ja tiivis yhdyskuntarakenne. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen vähentää tarvetta yksityisautoiluun. Ekotehokas kaupunkirakenne Kaupunkirakenne tukeutuu raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin. Asemanseutuja täydennysrakennetaan ja uudistetaan. Uusien asuinalueiden rakentaminen kehäradan ympäristöön Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset MALTTI-laskurin avulla Pyöräilyn osuus kasvaa kulkutapajakaumasta Joukkoliikenteen osuus kasvaa merkittävästi kehäradan valmistuttua asemien ja terminaalien vaihtoyhteyksiä parantamalla Yhteiskäyttöautoilua edistetään varaamalla pysäköintipaikkoja kadun varsille ja pysäköintilaitoksiin Sähköauto- ja vähäpäästöisten liikenteen edistäminen latauspisteverkostoa laajentamalla Vantaa tukee kaavoitusratkaisuissa viherkehän säilyttämistä Kaupunkisuunnittelu, Kuntatekniikan keskus Kaupunkisuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, yrityspalvelut Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu, ympäristökeskus, kuntatekniikan keskus Rakennustehokkuudet asemien läheisyydessä (400, 600 ja 1000m etäisyydellä) Toteutunut rakentaminen k-m 2 asuinrakennukset, työpaikat ja palvelut Osuus kaavoista, joissa laskenta on tehty. Osuus kaavoista, joissa päästövähennysmahdollisuuksia on hyödynnetty ja CO 2 -vähenemä Pyöräilyn kehittämissuunnitelma laadittu Pyöräpaikkojen lukumäärä Pyöräteiden lukumäärä Selvitys asemanseutujen pyöräteistä ja katkeavista pyörätieyhteyksistä tehty Joukkoliikenteen kulkutapaosuus Tyytyväisyys vaihtoyhteyksiin Yhteiskäyttöautoiluun varattujen pysäköintipaikkojen määrä Sähköautojen latauspisteiden määrä Kaasutankkauspisteiden määrä Viherkehä ja yhteydet viherkehään säilyvät yhtenäisinä 9

10 Kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö Energiatehokkuuden lisääminen ja laadun varmistaminen korostuvat jatkuvasti rakennusten suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa. Rakentamisen ja rakennusten käytön ympäristökuormaan vaikuttavat energiatehokkuuden ohella rakennuksen sijainti, koko, materiaalit sekä huollettavuus ja kierrätettävyys. Kestävän rakentamisen ja kestävän rakennusten käytön tavoitteita edistetään Vantaalla seuraavasti: ohjataan ja tuetaan energiatehokasta uudis- ja korjausrakentamista, parannetaan kaupungin omien rakennusten energiatehokkuutta sekä selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia. Kestävä rakentaminen ja rakennusten käyttö Yrityspalvelut Maankäytössä sopimuspolitiikkaa hyödynnetään tapauskohtaisesti kestävän rakentamisen edistämiseen Tontinluovutusehtojen ympäristövaatimukset tarkistetaan vuosittain Parannetaan kaupungin omien rakennusten energiatehokkuutta suunnittelun ja ohjauksen avulla. Kehitetään ylläpidon ja huollon toimintatapoja ja tehdään rakennusten energiankäyttö näkyväksi Kehitetään kaupungin omaa toimitilarakentamista energiatehokkaaksi hankekohtaisesti Rakennusvalvonnan energianeuvonnalla ohjataan rakentajia tekemään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä Kaupunki säästää omassa toiminnassa energiaa 9 % vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoteen 2008 tekemällä kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttamisohjelman mukaiset toimet Uusiutuvan energian käyttöä edistetään laatimalla uusiutuvan energian kuntakatselmus vaiheittain Edistetään asuinrakennusten korjaamista energiatehokkaiksi selvittämällä asuntolainarahaston avustuksien käyttömahdollisuuksia energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen Vantaa edistää omalta osaltaan puurakentamista 10 Yrityspalvelut, rakennusvalvonta Tilakeskus, kaikki toimialat Laaditaan tavoitteet hankekohtaisesti Rakennusvalvonta Tilakeskus, kaikki toimialat Ympäristökeskus, tilakeskus Yrityspalvelut Kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, tilakeskus Sopimusten osuus, joissa mukana esimerkiksi hulevesiasiat, energiatehokkuus, % Vuosittainen tarkistus tehty Energiankulutus käyttäjää kohden Huolto- ja ylläpitosopimukset tarkistettu Infotaululla varustettujen rakennusten määrä, % Toimitilojen osuus energiatehokkuusluokissa, % Luvitettujen rakennusten energialuokka Rakennusvalvonnan neuvontatilaisuudet TEM:lle vuosittainen raportoitavat energiankulutusluvut Aurinkoenergian hyödyntämiseen soveltuvien kattopintojen kartoitus Selvitys tehty ja myöntämisperusteita tarkistettu Puurakenteisten pien- ja kerrostalojen osuus uudisrakennuksista kasvaa

11 Ekosysteemipalvelujen toiminta ja ympäristöhäiriöiden vähentäminen Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen kasvattaa varsinkin lähivirkistysalueiden käyttöpainetta. Riittävien virkistysalueiden ja ekosysteemipalveluiden toimivuuden turvaaminen ovat keskeisiä tekijöitä luotaessa viihtyisiä asuinalueita. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Toteuttamalla meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteita ehkäistään ja vähennetään meluhaittoja. Tärkeitä tavoitteita ovat myös hyvästä ilmanlaadusta sekä pinta- ja pohjavesien tilasta huolehtiminen. Ekosysteemipalvelujen toiminta ja ympäristöhäiriöiden vähentäminen Parannetaan luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdaksi Laaditaan monimuotoisuuden seurantajärjestelmä Hyödynnetään luontaiset kasvupaikkatekijät ja alkuperäinen kasvillisuus pihojen suunnittelussa Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus turvataan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa Ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelu Ympäristökeskus Ympäristökeskus, kuntatekniikan keskus Kaupunkisuunnittelu Hankekohtaisesti arvioitu selvitystarve ja toteutuma Laadittu suunnitelma indikaattoreiden kehittämiseksi Selvitys laadittu, toteutettu kpl Viherrakenneselvitys valmistunut Liikennemelu vähenee Melua vaimentavien päällysteiden käyttö/ m 2, katu-m Meluesteiden rakentaminen /esteiden pituus m Nopeusrajoituksia alennettu Ilmanlaatu paranee toteuttamalla ilmansuojeluohjelman mukaiset toimenpiteet Pohjavesien laatu ja määrä turvataan selvittämällä pohjavesialueiden tila ja tekemällä tarvittavat suojelutoimenpiteet Pintavesien tila paranee jatkuvalla laadun seurannalla Ohjelmassa mainitut vastuutahot Ympäristökeskus Ympäristökeskus Tehdään ilmansuojelun toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet Tarpeelliset pohjaveden suojelutoimenpiteet tehty HSY:n selvityksen pohjalta Pintavesien tilaa seurattu tutkimussuunnitelman mukaan Laaditaan selvitys suolauksen vaikutuksista Vantaanjokea kehitetään vaelluskalavesistönä Luonnonsuojelualueita kehitetään tärkeänä osana ekologista verkostoa Selvitetään kosteikkojen rakentamista Vantaalle vesiensuojelun ja monimuotoisuuden edistämiseksi, ympäristökeskus Ympäristökeskus, kuntatekniikan keskus Ympäristökeskus, kuntatekniikan keskus Poistetaan haitallisimmat virtavesiselvityksessä todetut liikkumisesteet Luonnonsuojelualueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmia 1 kpl vuodessa. Selvitys tehty 11

Vantaan ympäristöraportti

Vantaan ympäristöraportti Vantaan ympäristöraportti 2013 Julkaisija Vantaan kaupunki, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, ympäristökeskus Kannen kuva Lumivuoret ruohonkorsien ympärillä, Jarmo Honkanen Taitto Jarmo Honkanen Sarja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 11.11.2011 Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 1 Taustaa Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen EkoRak B-osa LAUSUNTOVERSIO VERSIO 17.5.2011 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen HKR - Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 2 (123) ESIPUHE Helsingin

Lisätiedot