YKSINKERTAISIA RATKAISUJA MONIMUTKAISESSA MAAILMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSINKERTAISIA RATKAISUJA MONIMUTKAISESSA MAAILMASSA"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti: Suhtautuminen energiatehokkaaseen ja kestävään rakentamiseen YKSINKERTAISIA RATKAISUJA MONIMUTKAISESSA MAAILMASSA Tässä raportissa perehdytään Ruukin teettämään tutkimukseen, jossa selvitettiin sijoittajien, rakennuttajien ja rakennusten omistajakäyttäjien asennoitumista energiatehokkuuteen. Tutkimus osoittaa, että päätöksentekijät suhtautuvat esimerkiksi energian säästämiseen ja mainekysymyksiin eri tavoin. Lisäksi lainsäädännön, energianhintojen sekä rakennusnormien jatkuvat muutokset vaikeuttavat päätöksentekoa. Tämän seurauksena teollisuus etsii yksinkertaisia ja tehokkaita Kriittinen kysymys Brittitutkimuksen mukaan rakentaminen ja kiinteistöjen käyttäminen tuottavat lähes 50 prosenttia maailman hiilipäästöistä. Tämä selittää sen, miksi rakennusten energiatehokkuuteen kiinnitetään niin huomiota kansallisen ja kansainvälisen tason lainsäädännössä. EU:n antamaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin sisältyy lauseke, jonka mukaan kaikkien uusien liikekiinteistöjen tulee olla hiilineutraaleja vuoteen 2019 mennessä. Energiatehokkuusdirektiivi puolestaan edellyttää jäsenvaltioilta entistä aktiivisempaa otetta esimerkiksi asettamalla kansallisia energiatehokkuustavoitteita, panemalla täytäntöön energiansäästösuunnitelmia ja määräämällä valtiot julkaisemaan energiatehokkuustietonsa. Pohjoismaat, Saksa ja Iso-Britannia luovat tätäkin ankarampia standardeja ja siirtyvät hiljalleen hiilidioksidipäästöttömistä rakennuksista plusenergiataloihin, jotka tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Suurin huomio kiinnittyy uusiin rakennuksiin, mutta direktiivit ovat kiristymässä myös olemassa olevien rakennusten osalta: energiatehokkuudeltaan heikompienkin kiinteistöjen odotetaan vihertyvän. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vuonna 2011 säädetty energialaki kieltää vuokranantajia vuokraamasta rakennuksia, jotka eivät saavuta vaadittua energiatehokkuutta vuoteen 2018 mennessä. Asiaa mutkistaa vielä se, että energian hinta jatkaa nousuaan pitkällä aikavälillä toteutuneen taloudellisen kasvun ja hupenevien varantojen seurauksena.

2 Kehitys johtaa siihen, että energiatehokkuuden vaikutus yritysten kannattavuuteen kasvaa merkittävästi omistivatpa yritykset sitten satoja rakennuksia tai vain yhden. Markkinoiden perspektiivi Ruukki teetti äskettäin tutkimuksen, jonka avulla pyrittiin selvittämään, miten Euroopan päättävät sijoittajat, rakennuttajat ja rakennusten omistajakäyttäjät suhtautuvat energiatehokkuuteen. Tutkimuksessa pureuduttiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: tietoisuuden tasot havaitut edut ratkaisujen omaksuminen ongelmat ja esteet Alentuneet energiakustannukset Jatkuvasti nousevien energian hintojen valossa ei ole yllättävää, että yleisin havaittu etu on vähentyneestä energiankulutuksesta kertyneet säästöt. Yritykset mainitsivat sekä energian säästämisen (esimerkiksi eristystä tai LVIS-järjestelmiä parantamalla) että uusien tekniikoiden (kuten aurinkosähköisten järjestelmien) kehittämisen. Kiinnostavaa on se, että monet yritykset, jotka vielä viisi vuotta sitten pitivät energiansäästöjä pieninä, näkevät ne nyt merkittävinä. Tämä on seurausta jyrkästä energianhintojen noususta. Kiinnostus alentaa energiakustannuksia Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin saada käsitys siitä, kuinka laajasti yritykset pyrkivät noudattamaan perusenergiasäännöksiä ja toisaalta nostamaan energiatahokkuuden vaaditun tason yläpuolelle saadakseen lisäetuja. Tutkimuksesta kävi ilmi, että niin portfoliota hallitsevat kiinteistösijoittajat, projekteja markkinoille tuovat rakennuttajat kuin seuraavaa jakelukeskusta tai tehdasta suunnittelevat omistajakäyttäjätkin kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota energiatehokkuuteen. Kiinteistösijoittajat Rakennuttajat Omistajakäyttäjät Jokaisella ryhmällä on omat näkökulmansa, asenteensa ja aikahorisonttinsa, mutta kaikki ovat Riskienhallinta yhtä mieltä siitä, että energiatehokkuus on kysymys, Toinen tutkimuksessa esiin noussut etu oli johon on tartuttava. riskienhallinta, joka keskittyy erityisesti tuleviin Monet yritykset ilmoittivat pyrkivänsä suojausinvestointeihin ja negatiivisten seurausten parantamaan energiatehokkuuttaan, mutta välttämiseen keskittyvistä aiheista. myönsivät samalla, että voisivat tehdä enemmänkin. Tärkeimmäksi koettiin tarve tarttua tuleviin Tämä koskee erityisesti omistajakäyttäjiä niin lainsäädännön, verotuksen ja kannustimien liiketalouden, vähittäiskaupan kuin teollisuuden muutoksiin. Yleisesti tiedettiin, että säädöksiä on aloillakin. Näille yrityksille kiinteistöjen omistaminen annettu sekä EU:n että valtioiden tasolla ja että ei ole ydinliiketoimintaa. Tästä syystä monilla on uusien rakennusten on oltava näiden säädösten tunne, että oma ammattitaito ei riitä takaamaan mukaisia. Monet tutkimukseen osallistuneet yritykset optimaalisia päätöksiä. myönsivät kuitenkin tietävänsä liian toimien Energiatehokkaista rakennuksista saadut edut yksityiskohdista. voidaan ryhmitellä neljään pääluokkaan: Lisäksi rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilipäästöihin liittyvät tavoitteet aiheuttavat Ruukki alentuneet on erikoistunut energiakustannukset teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita yrityksille päänvaivaa. Erityisen huolissaan ovat riskienhallinta teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. monia rakennuksia omistavat tai energiaa maineeseen Meillä on liittyvät noin edut työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa. kuluttavalla alalla (kuten tuotannossa) toimivat käyttöomaisuusinvestointien suojeleminen. yritykset. Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, PL 138, Helsinki. Puhelin

3 Vanhojen kiinteistöjen omistajat ovat huolissaan mahdollisista sanktioista, sillä modernisoinnin on havaittu olevan kallista. Myös rakennusten sertifiointijärjestelmiin (kuten BREEAM, LEED ja DGNB) kohdistuva kiinnostus on lisääntynyt. Järjestelmät ovat erityisen tärkeitä ns. prime-markkinoilla, koska halutuimmat vuokralaiset vaativat yleensä laatuvaatimusten noudattamista. Sertifiointiin suhtaudutaan yleisesti ottaen myönteisesti. Sitä pidetään riippumattoman hyväksynnän sekä hyvin suunnitellun ja tehokkaan rakentamisen merkkinä, jonka uskotaan vaikuttavan myönteisesti rakennuksen tulevaan arvoon. Järjestelmien määrä ja ilmeinen monimutkaisuus ja monitasoisuus aiheuttavat kuitenkin myös turhautumista. Tämä turhautuneisuus edistää näkemystä, jonka mukaan sertifiointi lisää jo ennestäänkin korkeita rakennuskustannuksia. Toinen mainittu etu on rakennusten älykkyyden ja tehokkuuden myötä lisääntynyt käyttömukavuus ja tuottavuus. Esimerkiksi entistä paremman ilmanlaadun ja lämpötilanohjauksen avulla työntekijöille, asiakkaille ja vierailijoille voidaan taata miellyttävämpi toimintaympäristö. Kiinnostus maineeseen liittyviä etuja kohtaan Kiinnostus riskienhallintaa kohtaan Käyttöomaisuusinvestointien suojeleminen Neljäs etujen ryhmä liittyy käyttöomaisuuteen. Monet yritykset totesivat, että investointi entistä kehittyneempiin ja energiatehokkaampiin kiinteistöihin on keino suojella tulevaa jälleenmyyntiarvoa, lisätä rakennusten kiinnostavuutta tulevien ostajien ja vuokralaisten silmissä ja auttaa suojelemaan yrityksen tulevaa arvoa. Maineeseen liittyvät edut Kolmas luokka liittyy läheisesti laajaan kestävän kehityksen aihepiiriin. Tähän luokkaan kuuluvat maineeseen liittyvät edut ja positiiviset johdannaiset. Sosiaaliseen vastuuseen sitoutuneille yrityksille entistä tehokkaammat ja kestävämmät rakennukset ovat olennainen osa laajempaa halua ryhtyä toimenpiteisiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Kiinnostus käyttöomaisuusinvestointien suojelemista kohtaan

4 Muutoksen nopeus Tietoisuuden kasvaessa voidaan sanoa, että rakennusten energiatehokkuudesta on alkanut tulla toimialan pääsuuntaus. Turhauttavien tekijöiden takia vauhti on haluttua hitaampaa, ja keskustelu painottuu energiansäästöja hiilipäästötavoitteiden saavutettavuuteen. Nämä ongelmat ovat haaste hallituksille, lainsäätäjille ja teollisuudelle. Perimmäinen huolenaihe on arvaamattomasti ja nopeasti muuttuva sääntely sekä säännöllisesti muuttuvat kannustimet ja verotus. Tunne sääntöjen jatkuvasta muuttumisesta hankaloittaa yritysten päätöksentekoa. Yksi esimerkki tästä on syöttötariffien lakkauttaminen tietyissä maissa. Käytäntö rankaisee yrityksiä, jotka ovat investoineet energiantuotantoratkaisuihin. Vakuuttavan ja puolueettoman tiedon puutetta pidetään yhtenä suurimmista ongelmista. Alalla on havaittavissa merkkejä aiheen ylikuumenemisesta. Monilla yrityksillä on tunne, että energiatehokkuuden ovat ottaneet haltuunsa konsultit, tuotteiden valmistajat, sertifiointielimet sekä lainsäätäjät ja että eri organisaatioilta saatavat tiedot ovat usein keskenään ristiriitaisia. Yletöntä mainostusta vai todellisuutta? Yksittäisiin ratkaisuihin liittyen alalla on vallalla käsitys, jonka mukaan energiatehokkuutta parantavien tuotteiden tarjonta on valtaisaa. Tuotteet saattavat sinällään olla hyviä, mutta liian suuri valikoima lisää sekavuuden tunnetta. Lisäksi väitetyn ja todellisen tehon välillä on eroja. Huomautukset liittyvät useimmiten monimutkaisiin ja arvokkaisiin järjestelmiin, jotka eivät lunasta yritysten odotuksia. Tyytymättömyys johtuu yleensä käyttötarkoitukseen soveltumattomasta tuotteesta tai virheellisestä käytöstä. Nämä tekijät aiheuttavat sen, että yritysten on vaikea hyväksyä perusvaatimuksia tehokkaampia Selkeyttä kaivataan Tutkimuksen tärkein tulos on se, että yritykset haluavat hyötyä energiatehokkaista rakennuksista, mutta toteutuksen tiellä on monia esteitä. Niiden voittaminen edellyttää selkeitä ja luotettavia tietoja sekä vakuuttavia ja edullisia Tutkimusmenetelmä: Tutkimus energiatehokkuuteen ja kestävään rakentamiseen liittyvistä asenteista antoi Ruukille lisätietoja asiakkaiden tarpeista. Tutkimus toteutettiin kesä heinäkuussa 2012 Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Puolassa. Puhelinhaastatteluihin osallistui johtajistoa kolmesta yritystyypistä: omistajakäyttäjät (muun muassa valmistajia, vähittäiskauppiaita ja logistiikka-alan yrityksiä) Rakennuttajayritykset Kiinteistösijoittajat Tutkimuksen toteutuksesta vastasi brittiläinen tutkimuskonsulttitoimisto Context Consulting. Seuraavalla sivulla on lisätietoja Ruukin selkeistä ja tehokkaista ratkaisuista, jotka helpottavat päätöksentekoa.

5 Ruukin ratkaisu: Rakennuksen elinikäinen arvo Tutkimus on antanut Ruukille arvokkaita lisätietoja asiakkaiden tarpeista, ja tulokset tukevat yhtiön pyrkimystä keskittyä luotettaviin ja helppotajuisiin energiatehokkuusratkaisuihin. Ruukki haluaa omalta osaltaan yksinkertaistaa monimutkaista maailmaa ja auttaa yrityksiä optimoimaan energiatehokkuuden ja lisäämään rakennusten arvoa. Ajattelutavassa on keskeistä tiedon jakaminen asiakkaille. Ruukki haluaa auttaa asiakkaitaan tekemään oikeita energiatehokkuuteen liittyviä päätöksiä ja välttämään ylimitoitetut investoinnit epäsopiviin ratkaisuihin. Ruukin kotimaassa Suomessa kylmä ilmasto asettaa rakentamiselle todellisia haasteita. Tästä syystä Ruukki on tuntenut aina tarpeen valjastaa energia. Tämä työ jatkuu edelleen. Nykyisin yli 200 tuotekehitysasiantuntijaa kehittää uusia Ruukin pitkäaikainen sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin on tunnustettu laajalti, ja yhtiö kuuluu kärkipään terästuottajiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Yhtiön vuosittaiset terästuotannon hiilidioksidipäästöt ovat tonnia EU:n keskiarvoa alhaisemmat. Yksinkertaisia mutta tehokkaita ratkaisuja Ruukin kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkein tavoite on varmistaa, että koko rakennus on mahdollisimman energiatehokas. Tähän tavoitteeseen tähdätään yhdistämällä perustus-, runko-, katto- ja seinä Yksi tuotteista on Ruukki -energiapaneeli. Ainutlaatuinen, ilmatiivis ja tehokas ulkorakenne voi alentaa vuosittaisia lämmityskustannuksia jopa 30 prosenttia. Täysin kierrätettävä ja uudelleen käytettävä Ruukki life -paneeli on puolestaan paneeli, joka auttaa saavuttamaan BREEAM- ja LEED-sertifikaattien edellyttämiä pisteitä. Energiantuotannon alalla rakennukseen integroitavat Ruukki Liberta Solar -aurinkosähköpaneelit yhdistävät ulkonäölliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Ruukki -energiapaalut puolestaan käyttävät lämmitykseen maalämpöä. Katetta lupauksille Ruukki tarjoaa asiakkailleen neuvontapalveluita, jotka ulottuvat aina konsultoinnista rakennusten suunnitteluun ja testaamiseen. Ruukin simulointityökalujen avulla asiakkaat voivat optimoida rakennuksensa energiatehokkuuden jo suunnitteluvaiheessa ja tehdä tietoihin perustuvan ratkaisun haluamallaan investointitasolla. Kun rakennus on valmis, todellinen energiatehokkuus voidaan mitata Ruukin validointipalveluiden avulla. Kun kyseessä ovat energiapaneelit, validointi takaa riippumattomien arvioijien sertifioiman ilmatiiviyden. Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa. Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, PL 138, Helsinki. Puhelin

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI www.ruukki.fi UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI YKSIKERROKSISET KAUPPA- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSET KAUPPA JA LOGISTIIKKA Ruukki on liike- ja logistiikkatilojen rakentamisen asiantuntija, joka hakee

Lisätiedot

tyytyväisempiä asiakkaita

tyytyväisempiä asiakkaita Nro No 21 marraskuu Tammikuu 2009 2010 Pääkirjoitus - Martin Forss Älykkäämpää Coor kehityksen palvelua kärjessä tyytyväisempiä asiakkaita Hyvän palveluntoimittajan on kuljettava kehityksen kärjessä. Sen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011. Vuosikertomus 2011

FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011. Vuosikertomus 2011 FISKARS VUOSIKERTOMUS 2011 Vuosikertomus 2011 Arjen kestävää muotoilua, vuodesta 1649 sisältö s. 2 2 4 YHTIÖ Fiskars lyhyesti Vuosi 2011 lyhyesti s. 14 14 16 LIIKETOIMINTA Segmentit Home s. 38 38 45 6

Lisätiedot

suuntaan vie aikaa. Jotkin niistä aiheuttavat pysyviä vahinkoja. Aika on siis ankara ja säälimätön piiskuri myös tällä alueella.

suuntaan vie aikaa. Jotkin niistä aiheuttavat pysyviä vahinkoja. Aika on siis ankara ja säälimätön piiskuri myös tällä alueella. LVI-alan uutislehti Maaliskuu 2008 Aika Aika hallitsee kaikkia ja kaikkea. Sanaa on kuitenkin vaikeata määritellä tarkasti ja ajattomasti. Yksi suosikkisanonnoistani on peräisin Groucho Marxilta, joka

Lisätiedot

Verratonta vertaistukea s. 6

Verratonta vertaistukea s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Motiva ja lumipalloefekti s. 11 Älyä elämiseen s. 12 Kodin hankinnat entistä ekompia s. 20 Kiinteistöalan asiantuntijat

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot