SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212)"

Transkriptio

1 1 (12) Dnro 1320/55/2015 SATOVAHINKOKORVAUSHAKEMUS (lomakkeet 118 ja 212) Satovahinkotapauksissa ota yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Jos haluat vain ilmoittaa satovahingosta etkä hae korvausta, tee ilmoitus lomakkeella 118. Satovahinkokorvausjärjestelmä päättyy A. Ohjeet korvauksen hakemiseen vuonna Millä lomakkeella korvausta haetaan, mihin lomake toimitetaan ja milloin? 1.1 Lomakkeet 1) Voit hakea korvausta talvehtimisvahingoista Maaseutuviraston (Mavin) lomakkeella 212 ennen vahingoittuneen kasvuston rikkomista ja viimeistään Vahinkoalaa ei saa muokata tai hävittää ennen kuin kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on arvioinut vahingon. 2) Voit hakea korvausta kasvukauden satovahingoista sekä märkyyden vuoksi kylvämättä jäämisestä lomakkeella 118. Ilmoita satovahingosta kuntaan mahdollisimman pian ja hae korvausta ennen kuin sadonkorjuu vahinkoalalla aloitetaan. Jos toteat vahingon vasta sadonkorjuun yhteydessä, voit tehdä hakemuksen vielä silloin. Hakemus on kuitenkin tehtävä niin hyvissä ajoin ennen sadonkorjuun päättymistä, että maaseutuelinkeinoviranomainen voi arvioida vahingon. 3) Jos et pääse korjaamaan satoa poikkeuksellisten sääolojen takia, korvaushakemus on jätettävä viimeistään Sokerijuurikkaan osalta hakemus on jätettävä mennessä. Toimita huolellisesti täytetty lomake maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (= viranomainen, joka käsittelee tilasi maataloustukiasioita). Älä hävitä kasvustoa ennen kuin vahinkoarviointi on tehty. Myöhässä jätetty korvaushakemus ei oikeuta korvaukseen. 1.2 Korvaushakemuksen liitteet Toimita kuntaan laadullisesta vahingosta korvaushakemuksen lisäksi kirjallinen analyysitodistus sadon huonosta laadusta vahinkovuoden loppuun mennessä (ks. kohta 2.2). Puutarhakasveista vaaditaan viljelysopimus, jonka korvauksen hakija on tehnyt jalostusyrityksen kanssa viimeistään Liitä sopimus korvaushakemukseen (ks. kohta 2.3). Monivuotisten nurmikasvien (apilan, timotein, nurminadan, ruokonadan ja englanninraiheinän) siemenviljelyksille aiheutuneissa vahingoissa toimita siementuotantosopimus tai sitoumus kuntaan. Hyväksytyn siemenliikkeen kanssa tehty sopimus tai sitoumus siementuotannosta todistaa, että siemenet oli tarkoitettu sertifioitavaksi. Satovahinkokorvausten

2 2 (12) laskemisessa käytetään lajikohtaisia normisatoja ja yksikköhintoja. Muille monivuotisille nurmisiementuotantoaloille aiheutuneiden vahinkojen korvauksen laskennassa käytetään kuivaheinän normisatoa ja hintoja. Jos saat korvausta samasta satovahingosta vakuutuksen perusteella tai muualta, ilmoita korvauksesta ja toimita jäljennös vakuutuspäätöksestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 1.3 Tietojen antaminen kunnan viranomaiselle Ilmoita vahinkoarvion tekevälle maaseutuelinkeinoviranomaiselle - kasvilajit ja käyttötarkoitukset kaikkien tilan kasvulohkojen osalta (vahingoittuneiden ja vahingoittumattomien), elleivät ne ole jo viranomaisen tiedossa. Esimerkiksi peltoheinälohkoilta tarvitaan täsmennys, onko sadon käyttötarkoitus kuivaheinän vai säilörehun tuotanto vai joku muu. - korvaukseen oikeuttavista puutarhakasveista ne lohkot, joista on viljelysopimus jalostusyrityksen kanssa (ks. 2.3) - vakuutus- tai muu korvaus samasta satovahingosta. Jos et pääse kylvämään poikkeuksellisen tulvan tai poikkeuksellisen runsaiden sateiden aiheuttaman märkyyden vuoksi, ota yhteyttä kuntaan. Muutokset kasvulohkojen kasvilajeissa tai käyttötarkoituksissa on ilmoitettava kuntaan viimeistään kylvöalojen muutosilmoituksella (lomake 117). Ilmoita satovahingosta kuntaan mahdollisimman pian, vaikka et hakisikaan korvausta. Satovahinkoilmoitus kasvukaudenaikaisista ja talvehtimisvahingoista ilman korvaushakemusta tehdään lomakkeella 118. Satovahingoista kannattaa ilmoittaa kuntaan heti, kun ne havaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai oman alueen ELY-keskus osaa opastaa, miten eri tilanteissa pitää menetellä. B. Tietoa korvausjärjestelmästä 2 Millaisesta vahingosta voi saada korvausta ja mille kasvilajeille? 2.1 Vahinkotekijät Korvausta voi saada satovahinkolain perusteella määrällisestä vahingosta, joka on - hallan - raesateen - kaatosateen - rajuilman - poikkeuksellisten tulvien - poikkeuksellisen kuivuuden - muun vastaavan viljelijästä riippumattoman poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun

3 3 (12) kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle aiheuttama taikka - poikkeuksellisten talvehtimisolosuhteiden talvehtivalle kasville aiheuttamista vahingoista tai - poikkeuksellisen tulvan tai poikkeuksellisen runsaiden sateiden aiheuttaman märkyyden takia kylvämättä jäämisestä johtuvista vahingoista. 2.2 Laadullinen vahinko Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tilalla toteamassa tilanteen, jos haet korvausta kylvämättä jäämisestä. Sinun on osoitettava, että kylvösiemen ja lannoitteet on hankittuna kylvöä varten. Satovahinkokorvausta voidaan maksaa ainoastaan sille kasville ja sille käyttötarkoitukselle aiheutuneesta vahingosta, jotka on ilmoitettu kasvukautta ja viljeltyä lohkoa koskevassa tukihakemuksessa. Esimerkiksi märkyyden takia ei päästä kylvämään. Lohkolle on tukihakemuksella ilmoitettu kauraa ja satovahinkokorvauksen voi saada kaurasta. Jos kasvulohkolle ilmoitettu kasvilaji tai käyttötarkoitus vaihdetaan (muutos lomakkeella 117 viimeistään 15.6.), korvausta ei voi saada aiemmin ilmoitetulle kasvilajille tai käyttötarkoitukselle. Epäsuotuisasta sääolosta aiheutuneesta laadullisesta vahingosta voidaan maksaa korvausta, jos vahinko on tapahtunut laajalla alueella eikä sato heikentyneen laatunsa vuoksi kelpaa mihinkään kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Korvattavat laadulliset vahingot on rajattu asetuksella kahteen tyyppiin: - kyseessä on nurmisiementuotanto, eikä siementen itävyys täytä siemenkauppalain nojalla säädettyjä vaatimuksia - kyseessä on sadon kauppakuntoisuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttava homevaurio (esim. punahome). Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on satovahingon arvioinnin yhteydessä kirjattava epäily laadullisesta vahingosta arviointipöytäkirjaan. Hakijan on toimitettava sadon laadun osoittavat kirjalliset analyysitodistukset kuntaan heti, kun analyysit ovat valmistuneet, kuitenkin viimeistään vahinkovuoden loppuun mennessä. Viljan alhaisen hehtolitrapainon tai sakoluvun vuoksi ei voi saada korvausta laadullisena vahinkona.

4 4 (12) 2.3 Korvaukseen oikeuttavat kasvilajit Kasvilajit, joista voi saada korvausta ja jotka otetaan huomioon viljelmän normisadon arvoa laskettaessa (vaikuttavat hakijan omavastuuosuuteen), ovat ruis syysvehnä kevätvehnä ohra kaura seosvilja pelkkää viljaa, tai vilja-valkuaiskasviseos, jossa vähintään puolet kylvösiemenen painosta viljaa rypsi kevätrapsi ruistankio öljypellava herne peltoheinä vähintään viiden vuoden välein uudistettava kuivaheinä- ja säilörehunurmi tai tuorerehuksi kasvatettava heinä tai viljelty laidunnurmi myös monivuotisten nurmikasvien siemenviljelykset vihantavilja peruna ruoka-, ruokateollisuus- ja tärkkelysperuna korvausta ei makseta katteenalaiselle varhaisperunalle eikä kasvimaana ilmoitetulle kotitarveperunalle sokerijuurikas sekä puutarhakasveista jalostukseen menevät: tarhaherne punajuurikas porkkana kukkakaali valkokaali lanttu avomaankurkku puna-, valko-, musta- ja viherherukka.

5 5 (12) Puutarhakasveille satovahinkokorvausta voidaan maksaa vain puutarhakasvien sopimusviljelyssä kirjallisen viljelysopimuksen perusteella jalostukseen viljeltäville tuotteille. Kirjallisesta viljelysopimuksesta tulee ilmetä - sopimusosapuolet (viljelijä ja ostajana toimiva jalostuslaitos) - hinnan määräytymisen perusteet - sopimusmäärät - sopimusalat ja sopimusvuosi - tuotteiden jalostustapa (hyväksyttävää jalostusta ei ole pelkkä marjojen pakastaminen, tuoretuotteen kauppakuntoon saattaminen ja pussitus eikä tuotteiden peseminen ja multaus tai muu vastaava toiminta, jossa alkutuotannon tuote ei selvästi muutu jalosteeksi) - herukoilla sopimukseen on kirjattava lohkot, joita sopimus koskee Sopimuksessa on oltava allekirjoitukset ja päiväys. Sopimuksen tulee olla voimassa koko kasvukauden ja se on tehtävä vuosittain viimeistään Hakija tai hänen perheenjäsenensä ei voi omistaa kokonaan tai pääosin jalostuslaitosta. Mukaan on liitettävä jäsenluettelo, jos sopimuksen on tehnyt usean viljelijän puolesta heidän yhteenliittymänsä tai erillinen yhteisö. Hinnan määräytymisen perusteena voidaan pitää joko viljelysopimuksessa määriteltyä kiinteää hintaa tai määrittelyä siitä, miten lopullinen kauppahinta asetetaan. Tällainen määrittely voi olla esimerkiksi sadon myynti 'päivän hintaan' tai sopimukseen alustavasti kirjatun hinnan vahvistaminen kaupantekovaiheessa. 3 Millaisia vaatimuksia on hakijalle ja tuotantoalalle? Satovahinkokorvausta voidaan maksaa, jos - hakija on Suomessa maa- tai puutarhataloutta harjoittava viljelijä, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä. - hakija tai hänen puolisonsa on ollut vahinkovuotta edeltävän kalenterivuoden joulukuun viimeisen päivänä vähintään 18-vuotias mutta ei yli 68-vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa MYEL-vanhuuseläkettä. Useamman luonnollisen henkilön yhdessä harjoittaessa maa- tai puutarhataloutta tai yhteisömuodossa harjoitettavassa toiminnassa vähintään yksi maa- tai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas on sellainen luonnollinen henkilö, joka täyttää edellä mainitun edellytyksen. - hakijalla on vähintään 3 ha peltoa viljelyksessä tai vähintään 0,5 ha avomaan puutarhakasvien tuotantoa - tuotantoalaa, jolle vahinko on aiheutunut, viljellään vähintään paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan mukaisesti. Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu, että peltoa muokataan ja lannoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kylvö tai istutus tehdään niin, että on mahdollista saada aikaan tasainen itäminen ja kasvusto kylvö tai istutus tehdään viimeistään 30.6.

6 6 (12) viljelyssä käytetään käyttötarkoitukseen soveltuvia kasvilajeja ja lajikkeita viljelyssä käytetään alueelle ja lohkolle soveltuvia kasvilajeja ja -lajikkeita viljelyssä käytetään laadultaan ja määrältään riittävää siemen- tai taimimäärää kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla ja hukkakaura on torjuttu hukkakaurasta annetun lain (185/2002) mukaisesti ja mahdollisen torjuntaohjeen tai suunnitelman mukaisesti lohkon kasvukunto mahdollistaa korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen huolehditaan asianmukaisesta kasvinvuorottelusta kun korjuu on mahdollista, korjuu tapahtuu kasvin tavanomaisena korjuuaikana herukkapensaita on vähintään kappaletta hehtaarilla herukan asianmukainen hoitoleikkaus tehdään vähintään kolmen vuoden välein puutarhakasveilla käytetään tarvittaessa asianmukaista kastelua ja hallantorjuntaa Raiviolla viljelyn katsotaan täyttävän paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan vaatimukset aikaisintaan kolmantena kasvukautena. Korvausta ei voida maksaa sellaisessa pellossa aiheutuneesta vahingosta, jota koskee luopumiseläkelain (16/1974) 6 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 :ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 :ssä tarkoitettu sitoumus. Satovahinkokorvausta ei saa myöntää taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle. Valtiontukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle lukuun ottamatta eräitä yrityksen pelastamiseen ja rakenneuudistukseen liittyviä tukia. Valtiontukea koskevissa säädöksissä on mainittu joitakin riskitapahtumia, joiden aiheuttama taloudellinen vaikeus ei kuitenkaan estä korvauksen saamista, kuten esimerkiksi epäsuotuisan sääolon, eläintaudin tai kasvintuhoojan aiheuttama vahinko. Valtiontuen säädösten mukaan yritys on taloudellisissa vaikeuksissa muun muassa, jos yritys: - joka on ollut olemassa 3 vuotta tai enemmän, on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan tai varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi - on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi-tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä - on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta tai saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

7 7 (12) 4 Miten korvaus lasketaan kasvukauden aikaisissa vahingoissa ja talvehtimisvahingoissa? Kasvukauden aikaisen vahingon ja talvehtimisvahingon korvaus lasketaan hieman eri tavalla. Laskemiseen tarvitaan viljelmän kasvien normisadot, keskihinnat ja vahinkovuoden yksikköhinnat. Normisadot ja vahinkovuoden yksikköhinnat löytyvät Mavin määräyksistä. Keskihinnat saa kysymällä kunnasta. Korvaus on tietty osuus (viime vuonna 90 %) siitä vahingon arvosta, joka ylittää viljelijän omavastuuosan. Omavastuu on 30 % viljelmän normisadon arvosta. Viljelmään kuuluvat kaikki saman tilan pellot, mitä hakija tai hänen perheenjäsenensä (puoliso ja alaikäiset lapset) hallitsevat. Pellot voivat sijaita yhdessä tai useammassa kunnassa. Normisato on vahinkovuotta edeltävien viiden vuoden jakson hehtaarisatojen keskiarvo, jossa ei oteta huomioon suurinta ja pienintä satomäärää. Mavi määrää vuosittain normisadot korvaukseen oikeuttaville kasvilajeille ELY-keskusalueittain. Normisadot määrätään yleensä vahinkovuoden kesällä. Normisadon arvon laskemisessa käytetään keskihintaa. Keskihinta on yksikköhintojen keskiarvo vuosilta, joilta alueen normisato on laskettu, joten kasvilajin keskihinta määräytyy ELY-keskusalueen mukaan. Mavi määrää korvaukseen oikeuttavien kasvilajien yksikköhinnat vastaamaan vahinkovuoden aikana saatuja keskimääräisiä myyntihintoja. Hinnat määrätään vahinkovuotta seuraavan vuoden helmi-maaliskuussa. Lopulliset korvaukset voidaan laskea vasta, kun yksikköhinnat vahinkovuodelle on vahvistettu. Vuoden 2015 satovahingoista lopulliset korvaukset saadaan lasketuksi todennäköisesti huhtikuussa Hakija voi saada arvion korvauksesta kysymällä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Lopullinen korvaus voi poiketa suurestikin arvioidusta, koska arvio lasketaan käyttämällä edelliselle vuodelle vahvistettuja hintatietoja. Korvaushakemuksen käsittelee, vahingon arvioi ja korvauksen myöntämisestä päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Korvaus maksetaan hakijan Maatilan osalliset lomakkeella (101D) ilmoittamalle pankkitilille. Korvausta ei makseta, jos korvattava määrä on pienempi kuin 100 euroa tukityyppiä kohti.

8 8 (12) 4.1 Kasvukaudenaikaiset vahingot (tukityyppi 1950) Kasvukauden aikaisissa vahingoissa normisadon arvoon lasketaan viljelmän kaikki korvaukseen oikeuttavat kasvilajit, joita viljelmällä vahinkovuoden kasvukauden aikana viljellään. Esimerkki kasvukauden aikaisen satovahingon laskemisesta (pyöristetty): Tilalla on satovahinkokorvaukseen oikeuttavia kasveja seuraavasti: 20 ha ruokaperunaa (tuhoutunut täysin 15 ha, ei vahinkoa 5 ha) normisato kg/ha, keskihinta 0,186 /kg, vahinkovuoden yksikköhinta 0,183 /kg 40 ha rehuohraa (ei vahinkoa 40 ha), normisato kg/ha, keskihinta 0,121 /kg, vahinkovuoden yksikköhinta 0,171 /kg Viljelmän normisadon arvo (20 ha * kg/ha * 0,186 /kg) + (40 ha * kg/ha * 0,121 /kg) - Vahingoittuneen alan sadon arvo 0 (15 ha * 0 kg/ha * 0,183 /kg) + (0 ha * 0 kg/ha * 0,171 /kg) - Vahingoittumattoman alan sadon arvo (5 ha * kg/ha * 0,183 /kg) + (40 ha * kg/ha * 0,171 /kg) Vahinkovuoden sadon arvo ( ) Viljelmän satovahinko ( ( )) Omavastuu (30 %) viljelmän normisadon arvosta ( * 30 %) Omavastuun ylittävä satovahinko ( ) Vähennetään muualta saadut korvaukset (esim. vakuutus) Korvataan ( * 90%) Viljelmän normisadon arvo lasketaan keskihinnalla. Vahinkovuoden sadon arvo lasketaan vahinkovuoden yksikköhinnalla. Valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä korvausprosentti oli 90 vuonna 2014.

9 9 (12) 4.2 Talvehtimisvahingot (tukityyppi 1951) Talvehtimisvahingon omavastuun laskemisessa tarvittava normisadon arvo lasketaan korvauksen piiriin kuuluvista viljelmän talvehtivista kasveista. Korvauskelpoinen määrä lasketaan ainoastaan vahingon kärsineestä kasvista. Esimerkki talvehtimisvahingon laskemisesta (pyöristetty): Tilalla on satovahinkokorvaukseen oikeuttavia talvehtivia kasveja seuraavasti: 2 ha kuivaheinää (ei vahinkoa 2 ha) normisato kg/ha,keskihinta 0,114 /kg, vahinkovuoden yksikköhinta 0,129 /kg 40 ha syysvehnää (tuhoutunut täysin ja rikottu 30 ha, ei vahinkoa 10 ha), normisato kg/ha, keskihinta 0,137 /kg, vahinkovuoden yksikköhinta 0,192 /kg Viljelmän normisadon arvo omavastuun laskemista varten (2 ha * kg/ha * 0,114 /kg) + (40 ha * kg/ha * 0,137 /kg) Omavastuu (30 % * ) Syysvehnän normisadon arvo satovahingon laskemista varten (40 ha * kg/ha * 0,137 /kg) Syysvehnän vahinkovuoden sadon arvo (10 ha * kg/ha * 0,192 /kg) Syysvehnän satovahinko ( ) Syysvehnän satovahingosta vähennetään omavastuu ( ) Satovahingon arvosta, josta vähennetty omavastuu, otetaan huomioon 30 % (6 651 * 30 %) Vähennetään muualta saadut korvaukset (esim. vakuutus) Korvataan (1 995 * 90 %) Viljelmän normisadon arvo lasketaan keskihinnalla. Vahinkovuoden sadon arvo lasketaan vahinkovuoden yksikköhinnalla. Valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä korvausprosentti oli 90 vuonna Talvehtimisvahingosta voi saada korvausta esimerkiksi, jos syysruisala tuhoutuu kokonaan ja ala kylvetään uudestaan tai jätetään avokesannoksi (Huom! Vain poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollista kesannon ehtojen vuoksi). Hakemus on jätettävä ennen kuin alalla tehdään mitään muokkauksia tai muita toimenpiteitä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen käy arvioimassa talvituhon ennen kuin ala voidaan rikkoa ja kylvää uudelleen. Esimerkki: syysviljan tai syysrypsin talvehtimisvahinko on vähäinen ja pääosa kasvustosta on kunnossa, eikä viljelijä riko kasvustoa. Jos hän silti jättää korvaushakemuksen (212), hän ei saa tukityypillä 1951 korvausta. Maaseutuelinkeinoviranomainen voi paikan päällä käytyään ja viljelijän kanssa keskusteltuaan siirtää hakemuksen käsittelyn myöhempään ajankohtaan kasvukaudella. Tilanne tarkastellaan myöhemmin uudelleen, ja jos arvioija edelleen toteaa kasvustossa talvehtimisesta johtuvaa satovahinkoa, hän siirtää hakemuksen tukityypille 1950 (ks. kohta 4.1).

10 10 (12) Esimerkki: osittain vahingoittunut monivuotinen kuivaheinä-, säilörehu- tai tuorerehunurmi, jota viljelijä ei halua rikkoa, mutta josta hän jättää korvaushakemuksen 212. Viljelijä haluaa muuttaa alan luonnonhoitopelloksi (hoidetun viljelemättömän pellon alla). Koska nurmen käyttötarkoitus muuttuu nurmesta hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi, alan vahinko käsitellään talvehtimisvahinkojen tukityypillä Yleisiä asioita, jotka korvauksen hakijan on hyvä tietää 5.1 Vahinkojen arviointi Satovahinko arvioidaan aina paikan päällä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi sääoloista aiheutuneen satovahingon ja viljelmän vahinkovuoden satomäärän mahdollisimman nopeasti korvaushakemuksen vireilletulon jälkeen. Korvauksen hakijalla on oikeus olla paikalla arvioinnissa. Arviointi voidaan tehdä ilman hakijan läsnäoloa, jos tehtävän tuloksellinen hoitaminen sitä edellyttää. Korvausasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Maaseutuelinkeinoviranomainen laatii arvioinnista pöytäkirjan. Satovahinkokorvaushakemuksen kohteena olevan kasvuston saa hävittää vasta, kun satovahinkoarviointi on tehty. Jos muiden kuin satovahinkolain mukaisten vahinkotekijöiden havaitaan aiheuttaneen viljelmälle vahinkoa, arvioija merkitsee tiedot myös niistä arviointiasiakirjoihin. Jos samalla kasvulohkolla on tapahtunut sekä sääoloista johtuva satovahinko että hirvi- tai petoeläinten aiheuttama vahinko, satovahinkoa arvioitaessa ei oteta huomioon eläinten aiheuttamaa vahinkoa. Kunta voi periä korvauksen hakijalta maksun satovahinkoarvion suorittamisesta. Maksu voi olla enintään 20 euroa arviointikertaa kohti ja lisäksi enintään 2 euroa kultakin arvioitavan alueen alkavalta hehtaarilta. 5.2 Takaisinperintää ja ulosmittausta koskevia määräyksiä Jos hakija on saanut korvausta perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle säädösten mukaan voidaan myöntää, peritään perusteettomasti tai liikaa maksettu korvaus takaisin. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta sekä muusta vilpillisestä menettelystä samoin kuin hakemuksessa pyydettyjen tietojen salaamisesta on seurauksena, että myönnetty korvaus voidaan määrätä suoritettavaksi takaisin. Hakijalle aikaisemmin perusteettomasti tai liikaa maksettu tuki voidaan vähentää korvaussummasta samoin kuin ulosmittaukset ulosottovirastolle.

11 11 (12) 5.3 Muutoksen hakeminen korvauspäätökseen Jos korvauksen hakija on tyytymätön kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään korvauspäätökseen, hän voi vaatia siihen oikaisua tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jos korvauksen hakija on tyytymätön ELY-keskuksen päätökseen asiassa, hän voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. 5.4 Esimerkkejä, milloin korvausta ei voi saada Korvausta ei makseta esimerkiksi seuraavanlaisissa tapauksissa: - Hakemus on myöhässä. - Korvaushakemuksen kohteena oleva kasvusto on kynnetty tai muuten hävitetty ennen arvion tekemistä. - Kyseessä ei ole satovahinkokorvaukseen oikeuttava kasvilaji. - Tukihakemuksessa on ilmoitettu eri kasvi (esim. tukihakemuksessa ohra-> lohkolla kasvaa kauraa). - Korvaus saadaan muualta, esim. riistavahinkolain perusteella (esim. hirvi- tai petoeläinvahingot). - Kyseessä on hakamaa, luonnonniitty, -laidun, metsälaidun, suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, pysyvä laidun tai hoidettu viljelemätön pelto (mukaan lukien kesanto). - Vahingoittunut herukkakasvusto ei täytä ikävaatimusta: o musta- tai viherherukalla on kyseessä istutusvuosi tai sitä seuraava vuosi o puna- tai valkoherukalla on kyseessä istutusvuosi tai sitä seuraava ensimmäinen tai toinen kasvuvuosi o kyseessä on yli 15-vuotias herukkakasvusto, jota ei ole uudistettu alasleikkaamalla o kyseessä on yli 20-vuotias herukkakasvusto Esimerkiksi vuonna 2012 istutettu punaherukka on korvauksen piirissä vuonna Istutus- 1. (2013) 2. (2014) 3. (2015) vuosi (2012) - Jos herukkakasvusto uudistetaan alasleikkaamalla, satovahinkokorvausta ei myönnetä alasleikkausvuotena eikä sitä seuraavana vuotena aiheutuneesta vahingosta. Jos alasleikkaus on tehty syksyllä, korvausta ei saa leikkaamisen jälkeen kahtena seuraavana vuotena aiheutuneista vahingoista. - Puutarhakasvien viljelysopimus jalostusyrityksen kanssa ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Esim. herukkasopimukseen ei ole kirjattu lohkoja, joita sopimus koskee.

12 12 (12) 5.5 Lisätietoja Komission tiedonanto (2014/C 204/01) Euroopan unionin suuntaviivat maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina Komission päätös valtiontuesta C (2013) Tuet vuosien epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden menetysten korvaamiseksi viljelijöille Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000 muutoksineen) Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (297/2008 muutoksineen) Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta (334/2015) Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (213/2011) Maaseutuviraston määräys vuoden 2015 satovahinkokorvauksen hakemisesta ja tietojen toimittamisesta (42/15) Maaseutuviraston määräys satovahinkojen korvaamisesssa käytettävistä normisadoista vuonna 2015 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentamisesta Tukisovellukseen (http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001/)

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 3/2015

Kalajoen maaseututiedote 3/2015 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2015 Muista!! Kylvöalailmoituksen jättöaika 15.6.2015 mennessä!! Mikäli olet jättänyt hakemukset sähköisesti, jätä myös muutosilmoitus sähköisesti (avautuu 3.6. lukien). Paperisena

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

PELTOVALVONTAOHJE 2015

PELTOVALVONTAOHJE 2015 Dnro 1256/55/2015 PELTOVALVONTAOHJE 2015 Voimassa 17.6.2015 alkaen. 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA... 5 1.1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT... 5 1.2 Ilmoitukset laiminlyönneistä muille viranomaisille... 6 1.3 Tarkastusoikeus

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot