PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta Nro 5/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 59 RISKIENHALLINNAN VALVONTATOIMINNAN TOTEUMA TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN 9 63 ENSIHOIDON TALOUSARVIO 2013 KÄSITTELEMINEN ENSIHOIDON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SEKÄ SIITÄ AIHEUTUVIEN TOIMENPITEIDEN HYVÄKSYMINEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELU PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIA HYVÄKSYMINEN PELASTUSLAITOKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN JATKO PELASTUSLAITOKSEN LUOTTOTAPPIOT PELASTUSLAITOKSEN SIJOITUKSET PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT AJANKOHTAISASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 18 Kieltojen perusteet 19 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 19 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 19 Oikaisuvaatimuksen sisältö 19 Valitusaika 20 Valituskirjelmä 20 Valitusasiakirjojen toimittaminen 20

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 13:00 15:15 Paikka Saimaankatu 64 OSALLISTUJAT Poissa pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Riitta Karjalainen Pekka Eskola Veli-Pekka Koskinen Pirkko Kauren Ilpo Markkola Jenna Koskelo Varajäsen Tauno Niemi Katja Ilmoniemi Seija Saittakari Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki Kalustomestari Harri Räty 72 :n ajan ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2012 Allekirjoitukset Ensio Hartikainen Tauno Niemi PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Ensio Hartikaisen ja Tauno Niemen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ensio Hartikainen ja Tauno Niemi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin ja lisättiin: 73 Muut mahdolliset asiat Lahden Järvipelastajien uutta alusta koskeva neuvottelu.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 59 RISKIENHALLINNAN VALVONTATOIMINNAN TOTEUMA Palotarkastusten määrää ei suoraan voi verrata aiempiin vuosiin uuden valvontasuun-nitelman mukanaan tuomien muutosten vuoksi. Palotarkastuksia on tehty erityiskohteissa yhteensä 864 kpl = 62,2 % kohteista. Asuinrakennusten (pelastussuunnitelmavelvolliset) tarkastuskohteita on tarkastettu yhteensä 282 kpl = 60,13 % kohteista. Muita tarkastuksia, esim. jälkipalotarkastus, erityinen palotarkastus, pientalojen käyttöönottotarkastus jne. on tehty 1738 kpl. Omavalvontalomakkeita on lähetetty yhteensä 3611 kpl ja niitä on palautettu 2483 kpl = 60,13 %. Valistustilaisuuksiin on osallistunut Lahden toimialueella yhteensä henkilöä ja Heinolan toimialueella henkilöä. Yhteensä turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin on osallistunut henkilöä = 20,9 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on pidetty yhteensä 343 tilaisuutta. Pelastuslaitokselle asetettu (valtakunnallinen) valistus- ja neuvontatavoite 20 % on saavutettu. Riskienhallinnan osastoa on kehotettu tehostamaan tarkastusten suorittamista, jotta valvontatoiminalle asetettuihin tavoitteisiin päästään loppuvuoden aikana. Riskienhallinnan osastolta saadun selvityksen mukaan on tilanne parantunut huomattavasti syyskuun lopun tilanteesta. Osalla tarkastajista on ollut erheellisiä kirjauksia, jotka on nyt korjattu. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi valvontatoiminnan toteutuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 60 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA Pelastuslaitoksen operatiivisen vastuualueen toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden 2011 ja vuoden 2012 toteuman osalta ajalla Keskimääräinen toimintavalmiusaika: Riskialue Muutos I alle 6 min 5:32 5: sek II alle 10 min 7:21 7:25-4 sek III 8:49 9:11-22 sek Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 21 tehtävällä, lähinnä tehtävämäärän laskuun on vaikuttanut maastopalojen huomattavan alhainen määrä edellisvuosiin verrattuna (33/133), muissa tehtävissä lasku on ollut maltillisempaa. Ensivastetehtävien määrä on kasvanut edelleen (+ 140 tehtävää), samoin liikenneonnettomuuksien (+ 50 tehtävää). Tehtävistä 28,43 % (27,08 %) on erilaisia tarkistus- ja varmistustehtäviä (automaatit, palovaroittimet jne.), ensivastetehtäviä on 29,73 % (29,70 %) tehtävistä, liikenneonnettomuuksia 12,90 % (13,68 %), erilaisia tulipaloja 8,86 % (8,45 %) ja ihmisen pelastamisia 1,48 % (1,50 %). Verrattuna edelliseen neljännekseen, tehtävämäärät ovat lähteneet laskuun ja ennusteen mukaan tehtävien määrä saadaan jäämään edellisvuoden tasolle. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 61 TALOUSARVION TOTEUTUMA Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman ensihoitoa olivat euroa (77,2 % talousarviosta). (Liite 1) Investointien toteutuma on euroa. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot olivat euroa (80,3 % talousarviosta). (Liite2) Investointeja ei ole tehty. Pelastustoimi pysyy arvion mukaan budjetissaan vuoden loppuun. Ensihoito ylittänee budjettinsa n eurolla. Ensihoidon osastolla on jouduttu varautumaan vuoden vaihteessa tapahtuvaan ensihoidon järjestämisvastuun muutokseen mm. pitämällä sijaisia paikkaamaan uuden henkilöstön perehdytyksiä. Lisäksi vuoden lopulla joudutaan tekemään hankintoja (kalustoa, varusteita, vaatteita) vuoden vaihteessa lisääntyvä henkilöstö-määrä huomioiden. Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 62 VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN Johtokunta on kokouksessaan /8 päättänyt perustaa vuoden palokuntanuori palkinnon ja hyväksynyt samassa yhteydessä säännöt palkinnon myöntämisestä. Johtokunta päätti, että se nimeää palkinnon saajan nimeämistä varten erillisen työryhmän, jossa tulee olla riittävän laaja ja vaikutusvaltainen edustus tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Sääntöjen mukaan varsinaisen nimeämisen tekee johtokunta. Määräaikaan mennessä sopimuspalokunnilta tuli yhteensä kolme (3) esitystä vuoden palokuntanuoreksi. Määrä on alhainen, syitä siihen, ettei useampaa esitystä ole tullut on varmaan useita. Työryhmä on jo aiemmin todennut, ettei esityksiä vuoden palokuntanuoreksi ole tullut sellaista määrä, kuin olisi toivottavaa. Olisiko syytä muuttaa palkitsemiskäytäntöä vaikka niin, että palkinto jaetaan vain joka toinen vuosi, vai pyritäänkö asiaa markkinoimaan nykyistä enemmän? Työryhmä pitää kokouksen , jossa päätetään esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen johtokunnalle. Esitys perusteluineen esitetään kokouksessa. Esittelijä: Johtokunta nimeää vuoden palokuntanuoren työryhmän tekemän esityksen mukaisesti. Johtokunta päättää vuoden palokuntanuoren palkitsemisen jatkamisesta nykyisten sääntöjen mukaisesti vuosittain. Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Vuoden palokuntanuori julkaistaan ja palkitaan Vellamo juhlassa Päätettiin, että vuoden palokuntanuoren työryhmä valmistelee muutosehdotukset sääntöihin.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 63 ENSIHOIDON TALOUSARVIO 2013 KÄSITTELEMINEN Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy alkaen sairaanhoitopiirille. Päijät- Hämeen pelastuslaitos hoitaa osan ensihoidosta yhteistyösopimuksella ensihoitokeskuksen kanssa. Ensihoidon talousarvio on laadittu yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa. Talousarvion mukaiset kokonaismenot vuonna 2013 ovat euroa. Ensihoitokeskus maksaa ensihoidon kulut kokonaisuudessaan. Investointeihin ei ole budjetoitu erikseen, sillä autot hankitaan leasing-sopimuksilla. (liite 3 ) Esittelijä: Hyväksytään pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio vuodelle Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Ote ensihoitopäällikkö Markku Heikkilälle

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 64 ENSIHOIDON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SEKÄ SIITÄ AIHEUTUVIEN TOIMENPITEIDEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Phsotey) valtuusto on hyväksynyt PHsoteyn ensihoitokeskuksen valmisteleman ensihoidon palvelutasopäätöksen Palvelutasopäätöksen perusteella on neuvoteltu yhteistoimintasopimuksen solmimisesta ensihoitopalveluiden tuottamisesta pelastuslaitoksen toimintana PHsoteylle. Solmittava yhteistoimintasopimus määrittää pelastuslaitoksen PHsoteyn vastuulla tapahtuvaan alueen ensihoitopalveluun tuottamien palvelut. Hartola-Sysmän sairaankuljetuksen kanssa ensihoitokeskuksella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus toiminnasta. Vuoden 2013 ja 2014 ajan poikkeuksellisesti Hartolan ja Sysmän alueella ensihoito järjestetään varallaololla nykyisen palvelutuottajan toimesta. Perusteltuna kaksiportaiselle toiminnan muutokselle ovat voimassa oleva sopimus sekä nykytilanteessa kohtuullinen tavoittamisprosenttiosuus riskialueilla 2 ja 3. Toiminnan jatkamisesta vuoden 2014 jälkeen neuvotellaan erikseen. Solmittavan sopimuksen perusteella pelastuslaitos miehittää PHsoteyn alueelle kuusi ensihoitoyksikköä 24/7 sekä neljä ensihoitoyksikköä 12/7 valmiuteen. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa kaikki ensihoitopalvelun käyttämät autot PHsoteyn ensihoitokeskuksen sekä omaan ensihoitotoimintaansa. Lisäksi pelastuslaitoksen vastuulle kuuluu autokaluston huolto- ja korjaustoiminnan toteuttaminen. Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä ensihoidon toteuttamista varten yksi ensihoito-päällikön virka, viisi (5) esimiehen ja 29 ensihoitajan virkaa. Lisäksi nykyistä ensihoitoa varten pelastustoimiosastolla on 16 palomiehen virkaa ja hallinto-osastolla kaksi (2) palvelusihteeriä ensihoidon laskutusta hoitamassa alkavassa toiminnassa hallinto-osastolla työskentelevät palvelusihteerit siirtyvät PHSoteyn työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä. Ensihoitotoimintaan tullaan tarvitsemaan lisää henkilöstöä tekniselle osastolle kaksi (2) työntekijää, hallinto-osastolle yksi(1) atk-suunnittelija, pelastustoimiosastolle yhdeksän (9) palomiestä ensihoidon työllistämien palomiesten kokonaismäärän noustessa 25:een. Ensihoitajien vakanssien määrää tulee lisätä 31 vakanssilla, kokonaismäärän ollessa 60. Ensihoitajien ja palomiesten määrässä on huomioitu vuosilomien maksimaalinen sijaistaminen vakinaisten työsuhteiden avulla. Osa tarvittavista ensihoitajien tehtävistä tullaan täyttämään vasta lomakauden alkaessa. Liitteenä (liite 4) luonnos yt-sopimuksesta. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy esitetyt toimenpiteet toteutettavaksi. Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Pelastusjohtajalle annetaan valtuudet allekirjoittaa yt-sopimus.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 65 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELU Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille on hyväksytty maakuntavaltuustossa Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta pelastustoimen alueilla. Saman lain 29 :n mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätös on voimassa määräajan. Tarkoituksenmukaista on toteuttaa palvelutasopäätöksen valmistelu pääosin vuoden 2012 aikana ja hyväksyttää se kesäkuussa 2013 maakuntavaltuustossa, jolloin uudet valtuutetut ovat hyväksymässä palvelutasopäätöstä omaksi valtuustokaudekseen. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelua varten on nimetty erillinen työryhmä, jonka kokoonpanossa on mukana kolme (3) kuntajohtajien edustajaa, neljä (3) johtokunnan edustajaa, maakuntaliiton edustaja, henkilöstön edustaja, sopimuspalokuntien edustaja sekä osastopäälliköt ja pelastusjohtaja. Pelastusjohtaja ja hallintopäällikkö ovat kiertäneet alueen kuntia ja keskustelleet tapaamisissa kuntien toiveista tulevan palvelutasopäätöksen osalta. Kunnista keskustelut on käymättä Lahden ja Heinolan kaupunkien kanssa. Esittelijä: Johtokunta merkitsee tiedoksi pelastusjohtajan kokouksessa esittelemän tilannekatsauksen palvelutasopäätöksen valmisteluvaiheesta. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 66 PELASTUSLAITOKSEN STRATEGIA HYVÄKSYMINEN Pelastuslaitokselle on hyväksytty pelastusjohtajan päätöksellä käyttöönotettavaksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen arvot, visiot ja strategiset tavoitteet asiakirja. Toimintaa on toteutettu kyseisien asiakirjan, palvelutasopäätöksen ja vuosittain asetettujen toiminnallisen ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteiskunnan ja toimintatapojen muuttumisen vuoksi on tullut ajankohtaiseksi uudistaa pelastuslaitoksen strategia vastamaan nykyhetkeä sekä uusien valtakunnallisen strategioiden linjauksia. Strategian laatimista varten perustettiin työryhmä, jonka vetovastuusta sekä strategia luonnoksen laadinnasta vastasi pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio. Strategian laadinta oli osa Niemikallion opinnäytetyötä, jonka hän teki Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmaan liittyvänä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. Työryhmä kokoontui välisenä aikana 8 kertaa. Strategian laadintaa vasten on toteutettu toimintaympäristön sekä organisaation oman toiminnan analyysit, joista tehdyt johtopäätökset on siirretty SWOT analyysiin. Strategiassa on määritelty pelastuslaitoksen kriittiset menestystekijät, joiden toteuttamista seurataan Balanced Scorecardin avulla. Osastokohtainen strategian toteutus valmistellaan, suunnitellaan ja toteutetaan erikseen pelastuslaitoksen strategian mukaisesti ja jokaisella osastolla on omat alastrategiansa. Strategia esitellään kokouksessa. Liitteenä (liite 5) strategia asiakirja. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy laaditun pelastuslaitoksen strategian käyttöönotettavaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 67 PELASTUSLAITOKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN JATKO Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan ( 36) hyväksynyt toteutettavaksi toimintojen kehittämishankkeen esityksen mukaisesti käyttöön kokeiluna, jonka jälkeen päätetään kokeilun vakinaistamisesta. Kokeilun perustelujen mukaan Päijät-Hämeen pelastuslaitos on toimintansa alusta alkaen toiminut samassa organisaatiomuodossa. Toiminnassa on ollut havaittavissa tiettyjä heikkouksia, jotka ovat tulleet ilmi esimerkiksi suoritetuissa työtyytyväisyyskyselyissä. Pelastuslainsäädäntö uusiutui vuoden 2011 alussa ja uudessa laissa on asioita, jotka tulevat vaikuttamaan pelastuslaitoksen tulevaan toimintaan lähinnä riskienhallinnan osaston toiminnassa, mutta vaikutukset kohdistuvat myös muuhun organisaatioon. Kehittämishankeen osana on muutettu osastojen välistä vastuunjakoa, toteutettu nimikemuutokset, muutettu varallaolo/päivystysjärjestelyjä sekä tarkistettu organisaatiorakennetta. Uusi organisaatio ja uudet virkanimikkeet otettiin käyttöön Toimintojen kehittämishankkeen käynnistyessä toteutettiin seuraavat määräaikaiset ( ) virkanimikemuutokset - 1. apulaispelastusjohtajan virka muutettiin pelastuspäällikön viraksi - 2. apulaispelastusjohtajan virka muutettiin riskienhallintapäällikön viraksi - kalustopäällikön virka muutettiin teknisen päällikön viraksi - sairaankuljetuspäällikön virka muutettiin ensihoitopäällikön viraksi - palotarkastajan virka muutettiin paloinsinöörin viraksi - koulutusmestarin virka muutettiin aluepalopäällikön viraksi - viestimestarin virka muutettiin aluepalopäällikön viraksi - valmiusmestarin virka muutettiin kalustomestarin viraksi - lääkintäesimiesten virat (5) muutettiin ensihoitoesimiehen viroiksi - sairaankuljettajien virat (29) muutettiin ensihoitajien viroiksi Kehittämishankkeen seurantaryhmän näkemyksen mukaan kehittämishanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Kehittämishankkeen myötä osastojen välinen yhteistyö on lisääntynyt, henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut, operatiivisen toiminnan johtaminen on kehittynyt sekä toimenkuvat selkiintyneet. Kehittämishankkeen seurantaryhmä on kokoontunut ja esittää yksimielisesti kehittämishankkeessa toteutettujen muutosten muuttamista pysyväksi käytännöksi alkaen. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy toimintojen kehittämishakkeeseen liittyvien toimintamallien sekä virkanimikemuutosten muuttamista pysyväksi käytännöksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 68 PELASTUSLAITOKSEN LUOTTOTAPPIOT Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta päättää saatavien poistamisesta tileistä. Sovitun käytännön mukaisesti ensihoidon saatavia peritään kerran ja sen jälkeen maksamattomat saatavat poistetaan. Ensihoidon laskusaatavia vuodelta 2011 on seuraavasti: - omavastuulaskuja yhteensä ,37 euroa - muita kuljetuslaskuja (ulkomaalaisia) 588, 13 euroa eli yhteensä ,50 euroa. Pelastustoimen saatavia on: - öt-vahingoista 1.253,15 euroa - muita saatavia 456,50 euroa, eli yhteensä 1.709,65 euroa. Esittelijä: Poistetaan mainitut saatavat pelastuslaitoksen tileistä luottotappiokirjauksilla. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 16 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 69 PELASTUSLAITOKSEN SIJOITUKSET Pelastuslaitoksen johtokunta on pidetyssä kokouksessaan 62 Toimintasääntöön esitettävät lisäykset päättänyt, että johtokunta päättää pankkivarojen sijoittamisesta. Pelastuslaitosta perustettaessa kunnat ovat maksaneet lomapalkkavarauksen mukaiset palkat (n. 1,2 M ) laitokselle. Näitä varoja on sijoitettu tuottavammin erilaisiin rahoitusinstrumentteihin. Tällä hetkellä korkotaso on niin alhainen, että pankkitililtä ei varoille kerry korkoja. Sijoitusten tekeminen vaatii nopeita päätöksiä, eikä johtokunnan kokousaikataulu yleensä osu näihin ajankohtiin. Tästä syystä em. päätöksen teon ajankohdan jälkeen ei ole voitu sijoituksia tehdä. Lokakuussa 2012 sijoituksia on yhteensä n euroa indeksilainoissa. Korkorahastoon sijoitettuna ollut n erä on lunastettu kokonaan pankkitilille. Esittelijä: Hallintopäällikkö ja pelastusjohtaja valtuutetaan tekemään pääomaturvattuja sijoituksia siten, että sijoitukset on hajautettu niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin. Uusista tehdyistä sijoituksista raportoidaan johtokunnalle aina seuraavassa kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 17 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 70 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 71 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 72 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Paloasemahankkeiden esittely, kalustomestari Harri Räty. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 18 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 73 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Lahden Järvipelastajien uutta alusta koskeva neuvottelu. Esittelijä: Lahden Järvipelastajat ovat kutsuneet pelastuslaitoksen edustajan uutta alusta koskevaan neuvotteluun. Päätös: Pelastuslaitokselta neuvotteluun osallistuu pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. 74 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke klo nuohouspalvelut Hämeenkoski, Heinola Päätös: Päätettiin, että seuraava kokous on ke klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 19 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 56-67, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 20 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Sähköposti: kouvola.haoikeus.fi Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

21 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /51 Liite 1 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2012 (9/2011) PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2011 Syys 2012 ero 2011/2012 ero % ta 2012 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,6 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,9 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,3 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,7 Palvelujen ostot , ,0 Asiakaspalvelujen ostot , ,0 Muiden palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Ostot tilikauden aikana , ,2 Avustukset Muut toimintakulut , ,0 Vuokrat , ,9 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,2

22 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /51 Liite 2 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2012 (9/2011) ENSIHOITO-TOIMINTO Syys 2011 Syys 2012 ero 2010/2011 ero % ta 2012 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,4 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset , ,3 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,1 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,7 Palvelujen ostot , ,3 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Ostot tilikauden aikana , ,2 Avustukset Muut toimintakulut , ,6 Vuokrat , ,1 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai 19.10.2011 klo 18.00 18.20 paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot