Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen A 1062, Dnro KAS-2004-Y lupamääräystä 1, jonka määräaikoja on muutettu päätöksellä A 1043, Dnro KAS-2009-Y , Kouvola. HAKIJA Oy Scanweb Ab Korjalankatu Kouvola LY-tunnus: VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Kouvolan Korjalassa osoitteessa Korjalankatu 27 painotoimintaa harjoittavalle Oy Scanweb Ab:lle ympäristöluvan nro A 1062 (Dnro KAS-2004-Y ). Ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräaikoja on muutettu hakijan 115 :n mukaisen hakemuksen johdosta Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä nro A 1043 (Dnro KAS-2009-Y ). LUPAMÄÄRÄYS, JOHON HAETAAN MÄÄRÄAJAN PIDENNYSTÄ Oy Scanweb Ab hakee edellä mainitun ympäristölupapäätöksen määräykseen 1 määräajan pidennystä jäljempänä esitetyllä tavalla. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 115 :n mukaisen hakemuksen johdosta myöntämän ympäristöluvan A 1043 lupamääräys 1 on seuraava: Laitoksen hiilivetypäästöjä (VOC) tulee vähentää siten, että laitokselle ympäristöluvassa hyväksytyn päästövähennysohjelman tavoite saavutetaan ja laiteinvestoinnit toteutetaan seuraavasti: ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Hämeenlinnan päätoimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna a) Toisen vanhimman painokoneen uusimisen yhteydessä kuivausuunin poistokaasut johdetaan käsiteltäväksi jälkipolttimeen tai vastaavan tehoiseen puhdistimeen viimeistään mennessä. b) Painokone M600 varustetaan vastaavasti poistokaasujen puhdistuslaitteistolla viimeistään mennessä. YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 c) Toinen vanhimmista painokoneista jätetään alkaen varakoneeksi, jota käytetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti korkeintaan asti. Mikäli se korvataan tämän jälkeen uudella koneella, tulee sen VOC -päästöt käsitellä vastaavalla tavalla kuin muissa uusissa koneissa. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 6 c) HAKEMUS Hakemuksen perustelut Scanweb Oy hakee ympäristölupaa muutettavan siten, että M600 rotaatiopainokone varustetaan poistokaasujen puhdistuslaitteistolla ja WEB 1 painokone korvataan uudella painokoneella tai hävitetään viimeistään Investoinnit tullaan kuitenkin tekemään aikaisemmin, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne paranee ja tuotantomäärät palautuvat entiselle tasolle. Määräaikapidennystä on perusteltu hakemuksessa tuotannon ja tilausten vähenemisellä ja sen seurauksena yrityksen taloudellisen tilanteen muuttumisella sekä päästöjen vähenemisellä ja päästöjen vähentämiseksi jo tehdyillä toimenpiteillä. Tuotannon väheneminen Scanwebin tuotantomäärät ovat pysyneet alhaisina vuodesta 2009 lähtien. Yhtiön liikevaihto on laskenut vuoteen 2008 verrattuna yli 40 %. Töiden vähyyden voidaan olettaa jatkuvan toistaiseksi. Voimassa oleva ympäristölupa edellyttää kahden nykyisen heat-set painokoneen (M600 ja WEB 1) varustamista poistokaasujen puhdistuslaitteistolla Nykyisellä ja tässä markkinatilanteessa ennustettavalla tuotantomäärällä Scanwebin päästöt tulevat jäämään merkittävästi ympäristöluvassa määritetyn tavoitetason alapuolelle (85,8 t(c)/a). Päästöt tulevat jäämään alle tason, jolla lupaa hakiessa niiden ennustettiin olevan em. investointien jälkeen. Ympäristöluvassa liuotinkäytöksi arvioitiin vuodelle 2011 ja siitä eteenpäin 140 tonnia. Vuoden 2011 toteutunut määrä oli 99 tonnia.

3 3 Yhtiön taloudellinen tilanne Yhtiön toiminta on ollut edelliset 3 vuotta raskaasti tappiollista ja yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin heikko. Yhtiön tappio on ollut edellisten kolmen tilikauden aikana EURO EUR ja EUR eli yhteensä EUR. Yhtiö käy parhaillaan rahoittajiensa kanssa neuvotteluja vapaaehtoisesta velkasaneerauksesta. Tehdyt toimenpiteet Scanwebissä tehtiin vuonna 2008 mittava investointi uuteen heat-set painokoneeseen. Kone on varustettu ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti integroidulla puhdistuslaitteistolla, joten kuivausuunin poistokaasut eivät aiheuta päästöjä ilmaan. Investoinnin jälkeen vuoden 2009 VOCpäästötaso oli enää alle kolmasosa (noin 30 tonnia) edellisten vuosien päästötasosta (yli 100 tonnia). Samassa yhteydessä hävitettiin toinen vanhoista heat-set painokoneista ja toinen jätettiin varakoneeksi. Vuonna 2008 on hankittu Easy-Cleanerlaitteisto, joka kierrättää ja suodattaa rotaatiopainokoneiden kostutusveden. Sen ansiosta painokoneiden kostutusvettä ei enää johdeta viemäriin viikoittain, vaan vain joitain kertoja vuodessa. Vuonna 2012 yhtiössä on tehostettu raaka-aineen käyttöä. Paperihukka on vähentynyt noin 30 %, joka on noin 10 % kokonaispaperinkulutuksesta. Tämä on vähentänyt liuottimien kulutusta vuoden 2012 aikana samassa suhteessa. Päästöt Piippupäästöt Tuotannon vähyyden ja uuden koneinvestoinnin myötä M600 painokoneen työtunteja on vähennetty. Tällä hetkellä koneella on työtunteja viikossa 95, joista painokone on käynnissä noin 50 % ajasta eli 48 tuntia. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n tekemien mittausten perusteella M600 painokoneen orgaanisten haihtuvien yhdisteiden päästömäärä on koneen ollessa käynnissä keskimäärin 6,4kg(C)/h, jonka mukaan koneen vuosipäästöksi muodostuu em. käyntiajoilla 16 t(c)/a. Lisäksi kuitenkin kesän (6 viikkoa) ja vuodenvaihteen (3 viikkoa) ajan tiedetään aiempien vuosien perusteella olevan hiljaisia, jolloin painokoneiden käyttö on vähäistä ja niille tehdään vuosihuoltoja. Tuotannon vähentyminen on aiheuttanut, että vanhaa WEB 1 painokonetta (varakone) käytetään hyvin satunnaisesti, lähinnä muilla koneilla sattuneiden konerikkojen takia. Vuoden 2012 aikana työvuoroja koneella on ollut keväällä (5 kk) ja syksyllä (4 kk) noin 30 h/kk, joista painokone on käynnissä noin 50 % ajasta eli noin 15 tuntia. Vuonna 2013 käyttöaste tulee olemaan samaa luokkaa. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n tekemien mittausten perusteella WEB 1 painokoneen päästömäärä on koneen ollessa käynnissä keskimäärin 3,9 kg(c)/h. Näin ollen koneen vuosipäästöksi muodostuu alle 0,6 t(c)/a. Kesällä (2kk) ja vuoden vaihteessa (1kk) konetta ei tulla käyttämään lainkaan. Ennustetut VOC-päästöt kokonaishiilenä vuonna 2013 tulevat siten olemaan yhteensä noin 16,6 tonnia:

4 4 Edellä mainitun lisäksi Scanwebissä on vähennetty vuoden 2010 aikana isopropanolin käyttöä kostutusvedessä uudella Sunday painokoneella ja M600 painokoneella. Väheneminen ilmenee myöhemmin esitettävässä taulukossa. Hajapäästöt lsopropanolin käytön vähentäminen on pienentänyt myös hajapäästöjä. Liuottimien käyttö ja päästöt Alla olevassa taulukossa on esitettynä Scanwebin toteutuneet liuottimien käyttömäärät ja VOC-päästöt vuoteen 2011 asti. Molemmat ovat selkeästi alle ympäristöluvassa määritetyn päästöjenvähennysohjelman mukaisen tason. Vuosien 2012 ja 2013 ennustettujen tuotantomäärien perusteella päästöt eivät tule kasvamaan, vaan päinvastoin saattavat vähentyä e Käytetty liuotinmäärä (t/a) Isopropanoli 42,6 48,3 41,3 17,6 12,8 13,9 13,9 Värin sisältämä 134,8 104,5 121,5 58,4 58,5 85,1 85,1 Yhteensä 177,4 152,7 162,8 76,0 71,2 99,0 99,0 VOC-päästöt Piippupäästöt 78,0 62,4 62,4 18,9 2,8 8,4 8,4 Hajapäästöt 43,4 38,1 45,8 12,0 11,5 16,1 16,1 Päästöt ilmaan t C/a 121,4 100,5 108,2 31,0 14,3 24,5 24,5 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lausunnot Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut on ilmoittanut sähköpostilla, että Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelu ei näe estettä määräajan pidentämiselle hakemuksen mukaisesti, mikäli päästöjen vähentämissuunnitelmassa asetettu tavoitearvo alittuu. Ympäristölupamääräyksessä 1 esitetyt korjausinvestoinnit tulisi vaatia toteutettaviksi aiemmin, jos tavoitearvo ylittyisi esimerkiksi kasvaneen painatusmäärän takia. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa päivätyssä lausunnossaan, että se ei näe toiminnanharjoittajan esille tuomat perusteet huomioiden estettä määräajan pidentämiselle hakemuksen mukaisesti. Laitoksen hiilivetypäästöt ovat vähentyneet oleellisesti viime vuosien aikana. Lupahakemuksessa vuonna 2004 ilmoitetuista kokonaisvuosipäästöstä t(c)/a on nykyinen päästömäärä %.

5 5 Hakijan kuuleminen Hakijan kuuleminen lausunnoista ei ole ollut tarpeen, koska lausunnoissa ei esitetty asiaan liittyviä vaatimuksia. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto pidentää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan A 1062, Dnro KAS Y lupamääräyksen 1. määräaikoja kahdella vuodella siitä, miten niitä on pidennetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä A 1043, Dnro KAS-2009-Y Lupamääräyksen kohdat b ja c kuuluvat siten seuraavasti: b) Painokone M600 on varustettava poistokaasujen puhdistuslaitteistolla viimeistään mennessä. c) Toinen vanhimmista painokoneista jätetään alkaen varakoneeksi, jota käytetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti korkeintaan asti. Mikäli se korvataan tämän jälkeen uudella koneella, tulee sen VOC-päästöt käsitellä vastaavalla tavalla kuin muissa uusissa koneissa. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräyksen 1 mukaisten investointien määräajan pidentämistarve johtuu suurelta osin toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä, joten määräaikaa voidaan pidentää. Määräajan pidentämisestä ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristön kannalta merkittävää pilaantumisen vaaraa. Toiminnanharjoittaja on vuonna 2008 integroidulla puhdistuslaitteistolla varustetun painokoneinvestoinnin avulla sekä liuottimien käytön vähentämisellä kyennyt pienentämään VOCpäästöt jo nyt noin neljäsosaan (noin 25 t/a) aiempien vuosien päästötasosta (110 t/a). Tuotannon vähäisyyden vuoksi M600 ja WEB I painokoneiden käyttötunteja on vähennetty niin, että aiemmin tehtyjen koneen päästömittausten perusteella koneiden VOC-päästöksi on vuonna 2013 nykyisellä käytöllä arvioitu 16,6 t(c). Ympäristönsuojelulain 115 :n mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella. Edellä esitetyn perusteella määräaikaa on pidennetty hakijan esittämällä kahdella vuodella Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2012 antaman ennakkopäätöksen mukaan (KHO:2012:96) ympäristönsuojelulain 115 :n mukaista määräajan pidentämistä voidaan hakea ja myöntää useammin kuin kerran, jos myöntämisedellytykset ovat olemassa. Kolmen vuoden enimmäisaika koskee vain kerrallaan myönnettävää pidennysaikaa.

6 6 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 36, 53, 54, 96, 97, 100, 105, 115 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, 18, 19 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän asian käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Maksun perusteena on käytetty tuntitaksaa 50 /h ja käsittelyaikaa 22 tuntia. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Oy Scanweb Ab Korjalankatu Kouvola Jäljennös päätöksestä Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Kouvolan kaupunginhallitus Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 )

7 7 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) LIITE Valitusosoitus Harri Majander Hilkka Hirvikallio Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Harri Majander. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Hilkka Hirvikallio. HH/tv

8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot