Sepänkannas I I K Smedsede I I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I"

Transkriptio

1 Sepänkannas III Smedsede III Metriä K 55 57

2 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta PL 2 2 KIRKKONUMMI Hakemuksen voi myös lähettää kuntaan sähköpostin liitteenä (PDF, JPG) osoitteella: Tontit varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Samassa taloudessa asuvat voivat jättää vain yhden hakemuksen. Henkilön, jolle on varattu tontti, on varauksen raukeamisen uhalla maksettava eräpäivään mennessä euron varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai vuokraa ja joka jää kunnalle, mikäli tontin varaaja ei osta tai vuokraa tonttia. Ostajalta peritään kauppahinnan maksamisen yhteydessä 92 euroa kiinteistönmuodostuskuluja. Kauppakirja ja vuokrasopimusmallit ovat tämän esitteen lopussa. Tontin ostajan on haettava tontille lainhuuto 6 kk:n kuluessa kaupantekopäivästä. Varainsiirtovero on % kauppahinnasta. Tontin vuokraajan tulee hakea vuokraoikeutensa kirjaamista maakaaren mukaisesti. Lisätietoja antaa Markku Ikonen, puh , KUNNALLISTEKNIIKAN MAKSUT Kunnallistekniikkaan kuuluu: kestopäällysteiset tiet, jotka on varustettu sadevesiviemäröinnillä pintavesien johtamista varten. tievalaistus, joka rakennetaan metallipylväin ja maakaapelein. vesijohdot ja viemärit, jotka on rakennettu siten, että jokainen rakennuspaikka voi liittyä niihin asemakaavakatua rikkomatta. Vesihuoltolaitos perii tontin ostajalta rakennustöiden aloittamisen yhteydessä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen liittymismaksun, joka oikeuttaa liittymään laitoksen verkkoon. Esim. rakennusluvassa kokonaisalaltaan 2 m2:n omakotitalon liittymismaksu on Kuokkatiellä yhteensä.8. (vesi ja viemäri). Lisäksi vesihuoltolaitos perii Kuokkatiellä palveluhinnastonsa mukaan tonttihaarajohtojen rakentamisesta (runkojohdosta tontin rajalle) yhteensä.5,9. Huom: Kuokkatien tonttien kuivatus perustuu avoojiin, joten siellä ei peritä hulevesien liittymismaksua eikä hulevesien tonttihaaran rakentamismaksua. Lisätietoja saa vesihuoltolaitoksen internet sivuilta

3 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA RAKENTAMISTAPAOHJE RAKENNUSLUPAMAKSUT MAAPERÄTIEDOT LIIKENNEYHTEYDET Sepänkannaksen kunnallistekniikka on valmistunut ja talonrakennustyöt voivat alkaa tonteilla. Kuokkatien tonttien hulevesijärjestelmä perustuu avoojiin. Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa hyväksytty rakentamistapaohje täydentää asemakaavan määräyksiä. Kuokkatien hulevesisuunnitelma ja alueen rakentamistapaohje ovat luettavissa tontinmyyntisivuilla: Rakennuslupamaksu määräytyy rakennusten lukumäärän ja kokonaisalan perusteella. Esimerkiksi kokonaisalaltaan 2 m 2 :n omakotitalon rakennuslupa maksaa vuonna 2. Maksuun sisältyvät kunnan suorittamat valvonta ja mittaustyöt. Lisätietoja rakennusvalvonnan internetsivuilta: Rakennuslupaa saa hakea, kun tontin myynti tai vuokrauspäätös on saanut lainvoiman. Tontin myynti tai vuokrauspäätös toimii valtakirjana. Kunta on teettänyt Kuokkatien alueen tonteilta rakennettavuusselvityksen. Selvityksen mukaan korttelien rakennukset tulee perustaa tukipaaluille tai massanvaihdon varaan. Rakennettavuusselvitykset ovat luettavissa tontinmyyntisivuilla Tontinostaja joutuu kustannuksellaan selvittämään rakennuksen perustamistavan tontillaan rakennusluvan hakemista varten pintavaaituksineen. Sepänkannas sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen keskustan kehittyvistä palveluista, rautatieasemasta ja matkakeskuksesta. Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) muodostavat YTValueen. YTV alueella sekä Kirkkonummella ja Keravalla on käytössä yhteinen matkakorttijärjestelmä. Matkakortti kelpaa maksuvälineenä alueen busseissa, lähiliikenteen junissa sekä Helsingin metrossa ja raitiovaunuissa. Moottoritie Kirkkonummen Munkinmäentien eritasoliittymästä nykyisen moottoritien päähän Kivenlahdessa on valmistunut 2. KUNNAN PALVELUT Lisätietoja kunnan palveluista saa internetsivuilta

4 Sepänkannas III Smedsede III..2 Katso varaustilanne kunnan tontinmyyntisivuilta RN:o Pintaala m 2 Rak.oik. km 2 Hinta Vuokra /vuosi Rnr Areal m 2 Byggn.rätt vm 2 Pris Arrende /år K55T : K55T2 : K55T : K55T : K56T : K57T : K57T2 : K57T :

5 Metriä m m m m m m ÄN D EN GR K HAC m m K UJA 6. AO m2 KA KU O K m m2 92 K.57UO TIE KA 967 m K m2 AO 887 m m N GE VÄ K C HA 8 m m2 AO m m m m2 76 m m m m KUOKKAKETO m2 822 m m kt kt II m m m m m2 K Sepänkannas III Smedsede III

6 Sepänkannas III Smedsede III K II kt kt Metriä

7 Sepänkannas III Smedsede III 6 2 Metriä K 55 57

8

9

10

11

12 K A U P P A K I R J A Myyjä Kirkkonummen kunta PL 2 2 KIRKKONUMMI Ostaja Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Postiosoite: Sukunimi: Henkilötunnus: Postiosoite: Etunimet: KAUPAN KOHDE Sepänkannas III asemakaavan mukainen asuinpientalon tontti, joka käsittää Kirkkonummen kunnan Smedseden kylässä sijaitsevan kiinteistön Kiinteistön pintaala on kiinteistörekisteriotteen mukaan m 2. Tontin osoite on, 28 Kirkkonummi. KAUPPAHINTA Kauppahinta on ( ) euroa. KAUPAN MUUT EHDOT Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. Kauppahinnan maksaminen Kauppahinta kuitataan kokonaan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella. 2 Omistus ja hallintaoikeus Omistus ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyy ostajalle heti. Kiinnitykset ja panttioikeudet Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä. Rasitteet ja rasitukset Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. 5 Verot, maksut ja vastuu vahingoista Myyjä vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa sanotuista veroista ja maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Ostaja suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron ja kaupanvahvistuspalkkion. Kauppahintaan ei sisälly korvausta viemärin eikä vesijohdon liittymismaksuista. Nämä peritään erikseen vahvistettujen perusteiden mukaisesti. 6 Kohteeseen tutustuminen Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maastoolosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ympäristönsuojelulain :n mukaisena selontekona myyjä ilmoittaa, että sen tiedossa ei ole, että alue olisi todettu pilaantuneeksi tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

13 7 Asiakirjoihin tutustuminen Ostaja on tutustunut seuraaviin kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joista ostajalla ei ole huomauttamista.. Lainhuutorekisterin ote 2. Rasitustodistus. Kiinteistörekisterinote. Kaavakartat ja määräykset 5. Sepänkannas III rakentamistapaohje 6. Sepänkannas III tonttiesite 8 Rakentamisvelvoite Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennuslupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi hakemuksesta ja painavista syistä pidentää tässä kohdassa mainittua määräaikaa. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. 9 Luovutusrajoitus Ostaja sitoutuu olemaan luovuttamatta rakentamatonta tonttia kolmannelle ilman myyjän suostumusta. Sopimussakko Mikäli ostaja ei ole täyttänyt edellä 8. kohdassa mainittua rakennusvelvoitettaan tai on 9. kohdan vastaisesti luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, ostaja sitoutuu maksamaan kunnalle heti sopimussakon, jonka määrä on 5% kauppahinnasta. Johtojen ym. sijoittaminen Kiinteistönomistaja sallii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen ja laitteiden yms. sijoittamisen kiinteistölle. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistönomistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 2 Kadut ja luiskat Mikäli katujen rakentaminen kunnan hyväksymän suunnitelman mukaan vaatii penger tai leikkausluiskan ulottamista kiinteistölle, ostajan on sallittava tämä korvauksetta. Pintavedet Irtaimisto Kiinteistönomistajan tulee huolehtia kustannuksellaan tonttiviemäröintinsä yhteydessä kiinteistöön rajoittuvilta puistoalueilta sekä jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, kiinteistölle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta. Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. 5 Jakelu Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Aika, paikka, allekirjoitukset, kaupanvahvistajan todistus.

14 MAANVUOKRASOPIMUS Luonnos Tähän vuokrasopimusmalliin tehdään tonttikohtaisia lisäyksiä ja muutoksia. VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 2 2 Kirkkonummi Puhelin: (9) Päätökset: VUOKRALAINEN Sukunimi, Etunimet, (Puhelin:) htunnus: Osoite: VUOKRAALUE Sepänkannas III asemakaavan asuinpientalon tontti xxxxxxx. Kiinteistötunnus: 2578xx Pintaala: x m2 Asemakaavamerkintä: AO Rakennusoikeus: x km2 Osoite: x x 28 Kirkkonummi VUOKRAN MÄÄRÄ Vuokra on X vuodessa (perusvuokra).. VUOKRASUHTEEN KESTO. Vuokraaika Vuokraaika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy Uudelleen vuokraus Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada alue uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että: a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan. Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, milloin tämä sitä pyytää, hyvissä ajoin ennen yllä mainitun vuokralaiselle annetun määräajan päättymistä, tullaanko alue vuokraamaan vastaavaan käyttötarkoitukseen.

15 2. VUOKRAALUEEN KÄYTTÖ 2. Vuokraalueen käyttötarkoitus ja toiminnan määrittely Vuokraalue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) luvun tarkoittamalla tavalla asumiseen siten, kuin käyttötarkoituksesta on kaavassa määrätty. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Mikäli vuokralainen ei saa kaikkia toiminnassaan tarvittavia viranomaislupia, vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus ei pääty, eikä vuokranantaja ole velvollinen palauttamaan mahdollisesti jo maksettuja vuokria vuokralaiselle. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan vuokralaiselle vuokraalueen käyttöön liittyvän hankkeen johdosta mahdollisesti aiheutuneita ja aiheutuvia viranomais, suunnittelu ja toteuttamiskuluja tai vastaavia kuluja. 2.2 Rakentamisvelvoite Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakentamistapaohjeen, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen tontille kolmen () vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennuslupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli vuokraalueella oleva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa joko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä vastaava rakennus kolmen vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennuslupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja määräaikoja. Vuokralainen suorittaa rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät maaperätutkimukset ja vastaa rakennuksen perustamistavasta. 2. Kunnossapito ym. Vuokralainen huolehtii rakennustensa ja vuokraalueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Puusto kuuluu vuokralaiselle. Alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Vuokralainen huolehtii tarpeellisiksi katsottujen vuokraalueeseen kohdistuvien perusparannustöiden tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä. Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä.

16 2. Maaperän pilaantuminen 2.5 Alivuokraus 2.6 Katselmukset Vuokranantaja vastaa ennen vuokrausta tapahtuneesta tontin mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvista kustannuksista kuitenkin siten, että ensisijainen vastuu on mahdollisen pilaantumisen aiheuttajalla. Vuokranantajan tiedossa ei ole, että tontti olisi sillä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin pilaantunut tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Vuokralainen huolehtii siitä, että vuokraalue ei vuokramiehen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu tai roskaannu. Mikäli vuokraalue tai osa siitä on kuitenkin vuokraaikana pilaantunut tai roskaantunut, vuokralainen huolehtii alueen puhdistamisesta siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2) 2 luvussa ja/tai jätelain (66/2) 8 luvussa säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokraaluetta tai osaa siitä kolmannelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus vuokrata tai muuten luovuttaa vuokraalueella oleva rakennus tai sen osa toiselle käytettäväksi. Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokraalueella katselmuksia sen selvittämiseksi, ovatko vuokraalue ja sillä sijaitsevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen määräyksiä myös muutoin. Vuokranantaja ilmoittaa katselmuksesta ennalta vuokralaiselle. 2.7 Rasitteet ja vastaavat Kunta pidättää oikeuden perustaa tarvittaessa vuokraalueelle rasitteita kunnallisteknisiä johtoja varten. Kunnalla on oikeus korvauksetta sijoittaa vuokraalueelle katusuunnitelmien mahdollisesti edellyttämiä pengerryksiä, leikkauksia tai muita rakennelmia. Vuokralaiselle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva välitön vahinko. 2.8 Vuokraoikeuden siirto Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Vuokraalueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa siirtää vuokraoikeudesta erillään. Vuokralaisen, jolle tämä vuokrasopimus on siirtynyt, tulee hakea vuokraoikeutensa kirjaamista siten kuin maakaaressa (5/95) säädetään. Uuden vuokralaisen tulee myös viipymättä ilmoittaa siirrosta vuokranantajalle. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös saantoasiakirjoista.

17 . MAKSUT. Vuokran määrä.2 Indeksiehto Vuokran määrä on eritelty edellä kohdassa VUOKRAN MÄÄRÄ. Vuokra määräytyy prosentin mukaan vuokraalueen pääomaarvosta Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (95:=) siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna on tätä sopimusta allekirjoitettaessa viimeisin tiedossa oleva indeksipisteluku.. Vuokra tarkistetaan..25 alkaen kalenterivuosittain edellisen kalenterivuoden joulukuun indeksipisteluvun (tarkistusindeksi)) mukaisesti siten, että perusvuokraa korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa kuin tarkistusindeksi on perusindeksilukua suurempi tai pienempi. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla. Indeksillä tarkistettua uutta vuokraa maksetaan tarkistusajankohtaa lähinnä seuraavasta vuokranmaksun eräpäivästä lukien. Vuokrasta mahdollisesti maksettava arvonlisävero lisätään vuokraan.. Vuokran maksaminen. Muut maksut Vuokralainen maksaa vuokran kahtena eränä puolivuosittain vuokranantajan osoittamalle tilille vuokranantajan erikseen lähettämää laskua vastaan tai muulla vuokranantajan myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Eräpäivät ovat 5. ja 5.9. ellei vuokranantaja toisin myöhemmin ilmoita. Vuokrasta on maksettu xx.xx..2x tontin varausmaksuna, mikä määrä huomioidaan ensin erääntyvässä vuokrassa tai erääntyvissä vuokrissa. Ellei vuokraerää eräpäivänä suoriteta, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyneelle vuokralle eräpäivästä maksupäivään asti viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti ja saamisen velkomisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi kunnan määrittämän viivästysmaksun. Jos vuokralainen luovuttaa vuokraoikeuden kolmannelle ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä ilman vuokranantajan suostumusta, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on luovutusajankohdan vuosivuokra 2kertaisena. Vuokranantaja voi harkintansa mukaan perustelluista syistä myöntää alennusta sopimussakkoon tai luopua sen perimisestä..5 Maksamattomat vuokrat Vuokralainen, jolle tämä vuokrasopimus on siirtynyt, on velvollinen maksamaan viivästyskorkoineen myös ne vuokrat, jotka edellinen vuokralainen on jättänyt maksamatta, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kolmelta vuodelta.

18 Vuokranantajalla on oikeus vuokraoikeuden siirrosta huolimatta saada ja hakea mahdollisesti maksamatta olevat vuokrasaatavansa pantatusta vuokraoikeudesta ja vuokralaiselle kuuluvista rakennuksista.. LUNASTAMINEN. Vuokranantajan lunastusvelvollisuus Edellä tämän sopimuksen kohdassa. tarkoitetun alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan vuokralaisen omistaman vuokraalueella sijaitsevan, edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun rakennuksen ja muut vuokranantajan kirjallisella suostumuksella alueelle rakennetut rakennukset. Lunastusvelvollisuus koskee myös sellaisia alueella sijaitsevia vuokralainen omistamia pysyvään käyttöön tarkoitettuja laitteita ja laitoksia, joiden voidaan katsoa palvelevan rakennuksen tulevaa käyttöä. Lunastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske: ) alueella sijaitsevia muita kuin edellä mainittuja rakennuksia; 2) keskeneräisiä rakennuksia, laitteita ja laitoksia; ) ilmeisiä ylellisyyslaitteita; eikä ) puita ja pensaita..2 Vuokranantajan lunastusoikeus Vuokranantajalla on oikeus lunastaa myös kohdan. tarkoittaman lunastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävää vuokraalueella olevaa vuokralaisen omaisuutta, jonka voidaan katsoa palvelevan kiinteistön tulevaa käyttöä.. Lunastushinta ja sen suorittaminen Vuokranantaja maksaa lunastamastaan omaisuudesta hinnan, joka on niin sanottu tekninen arvo vuokrasuhteen päättymisen ajankohtana eikä siinä huomioida maan arvon kohoamista. Jos maanvuokraoikeus rakennuksineen on kiinnitetty ja tähän on perustettu panttioikeus, vuokranantaja suorittaa, mikäli asia on riidaton, panttioikeudenhaltijalle, tämän sitä vaatiessa hyvissä ajoin ennen vuokraajan päättymistä, lunastushinnasta panttioikeuden rauetessa tämän saatavan asianmukaisella etuoikeudella, enintään panttikirjan osoittamaan määrään, minkä jälkeen ylijäämä tulee vuokralaiselle.. Uudelleenvuokrauksen vaikutus vuokranantajan lunastusvelvollisuuteen Mikäli asianosaiset sopivat kohdassa. tarkoitetun vuokraajan pidentämisestä tai vuokraalue annetaan vuokrakauden päättyessä välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokralaiselle, vuokranantajan kohdassa. tarkoitettu lunastusvelvollisuus siirtyy uuden vuokrakauden loppuun. Jos vuokranantaja on viimeistään vuotta ennen alkuperäisen vuokraajan päättymistä ilmoittanut vuokralaiselle olevansa halukas vuokraajan pidentämiseen vähintään 25 vuodeksi entisin ehdoin, tai tekemään uuden vuokrasopimuksen alkamaan edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien oleellisesti entisin ehdoin tai sellaisesta vuokramaksusta, joka ei ylitä vuokraalueen käypää vuokraa uudelleen vuokraamisen ajankohtana, mutta vuokralainen ei ole vuokranantajan asettamassa määräajassa hyväksynyt tarjousta, vuokranantaja ei ole velvollinen suorittamaan lunastusta..5 Lunastamatta jäävä omaisuus

19 Vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois sellaiset omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa, jota vuokranantaja ei lunasta. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus myydä se vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla sekä siistiä alue myynnistä saaduilla varoilla. Mikäli vuokraalueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla on oikeus menetellä omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla..6 Vuokralaisen ostooikeus Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokraaikanaan. Vuokranantaja päättää myyntihinnan erikseen. Hinta määritetään ostohetkellä vallitsevan tonttien hintatason perusteella. 5. MUUT SOPIMUSEHDOT 5. Kadun kunnossa ja puhtaanapito 5.2 Pintavedet 5. Viivästyskorko Vuokralaisen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokraalueeseen rajoittuva katu ja yleinen alue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta (669/78) on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään. Lisäksi vuokraalueeseen rajoittuvalla katuosuudella olevien istutusten ja nurmikon hoito kuuluu vuokralaiselle. Milloin vuokraalueen kohdalla olevaa katua tai yleistä aluetta ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan kunnossa ja puhtaanpidosta kuten yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja yleisten alueiden osalta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu. Vuokralaisen tulee huolehtia kustannuksellaan viemäröintinsä yhteydessä vuokraalueeseen rajoittuvilta puistoalueilta sekä jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, vuokraalueelle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta. Viivästyskorko on korkolain (6/82) :n momentin mukainen. 5. Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen Sopijapuolella on oikeus purkaa tai irtisanoa sopimus maanvuokralaissa (258/66) mainituilla perusteilla.

20 5.5 Sopimussakko Jos vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvoitteen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra kaksinkertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 5.6 Vuokraoikeuden kirjauttaminen 5.7 Kiinnitys Vuokralainen hakee vuokraoikeutensa kirjaamista maakaaren mukaisesti maamittaustoimistolta. Vuokralainen hakee parhaalla etusijalla kolminkertaisen vuosivuokran määräisen (xxxx euroa) kiinnityksen vuokraoikeuteen ja vuokraalueella sijaitseviin vuokralaisen omistamiin rakennuksiin ja sitoutuu määräämään, että panttikirja luovutetaan vuokranantajalle. 5.8 Panttaussitoumus Vuokralainen luovuttaa edellä mainittua kiinnitystä koskevan panttikirjan vuokranantajalle vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Jos vuokralainen jättää tähän vuokrasopimukseen perustuvat erääntyneet maksut maksamatta, vuokranantajalla on oikeus vuokralaista enempää kuulematta voimassa olevan lain mukaisesti hakea pantin nojalla saatavansa parhaaksi katsomallaan tavalla. 5.9 Kohteeseen tutustuminen Vuokralainen on tarkastanut tontin alueen ja rajat sekä maastoolosuhteet. Vuokralainen on verrannut näitä tontista esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Vuokralaisella ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. 5. Asiakirjoihin tutustuminen Vuokralainen on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:. lainhuutorekisterin ote 2. rasitustodistus. kiinteistörekisterin ote. kaavakartat ja määräykset 5. Sepänkannas III rakentamistapaohje 6. Sepänkannas III tonttiesite 5. Ilmoitukset ja tiedonannot Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle nimeään sekä kotipaikkaa ja laskutusosoitettaan koskevat muutokset. Vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle tähän sopimukseen perustuvat tiedonannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne todisteellisesti vuokralaisen viimeksi vuokranantajalle ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

21 5.2 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan LänsiUudenmaan käräjäoikeudessa. 5. Lisäehdot (Vuokraalue ja tapauskohtaiset erityisehdot tähän kohtaan) LIITTEET Kartta Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen vuokranantajalle ja toinen vuokralaiselle. Kirkkonummella x.xkuuta 2x Kirkkonummen kunta Tämän vuokrasopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä tarkoin noudattamaan. Paikka ja aika edellä mainitut Todistavat:

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot