HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 97"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 15:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainan jatkoaikahakemus 52 Sodan ja Rauhan Rata ry, ilmoitus lainasta luopumisesta Vapaa-aikatoimen yhteistoiminta Ristijärven kunnan kanssa 54 Maataloussihteerin viran lakkauttaminen lukien Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen 56 Maanhankinta Ukkohallasta matkailua palvelevia toimintoja varten 57 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 15:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Bäckman Markku 15:00-16:40 jäsen Hankkila Liisa 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Aira 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Anu 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Asta 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Pertti 15:00-16:40 jäsen Helenius Anssi 15:00-16:40 jäsen Juntunen Pirjo 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Esa 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Tapani 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Tyyne 15:00-16:40 jäsen Keränen Liisa 15:00-16:40 jäsen Keränen Taisto 15:00-16:40 jäsen Mulari Reetta 15:00-16:40 jäsen Niskanen Markku 15:00-16:40 jäsen Pulliainen Timo 15:00-16:40 jäsen Romppainen Mirja 15:00-16:40 jäsen Takila Kai 15:00-16:40 jäsen Toivanen Osmo 15:00-16:40 jäsen Turunen Tuomo 15:00-16:40 jäsen Keränen Helka 15:00-16:40 varajäsen Keränen Heimo 15:00-16:40 kunnanjohtaja Mäkeläinen Veli-Pekka 15:00-16:40 sivistyspalvelujen päällikkö Heikkinen Tuula 15:00-16:40 pöytäkirjanpitäjä Kuvaja Raimo 15:10-16:40 rakennustarkastaja Oikarinen Pekka 15:00-16:40 kehityspäällikkö POISSA Romppainen Mika jäsen Pesola Leila kh:n jäsen ALLEKIRJOITUKSET Esa Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 49-57

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila tarkastanut etänä Osmo Toivanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 49 Kuntalain 54 :n mukaan kunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lä hetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk sessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja niissä tiedotus välineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämän ko kouksen kokouskutsu on postitettu ja julkaistu ilmoitustaululla ja toi mitettu julkaistavaksi kunnanvaltuuston päättämässä ilmoitus leh dessä Esityslistat on lähetetty kokouskutsun yhtey dessä kul lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä olo- ja pu heoikeus. Esityslista on lähetetty kunkin vaaliliiton, puolu een ja yh teislistan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä hintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 50 Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkas tusvuorossa ovat valtuutetut Kai Takila ja Osmo Toivanen ja varalla Tuomo Turunen ja Markku Bäckman. Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Kai Takilan ja Osmo Toivasen ja varalle Tuomo Turusen ja Markku Bäckmanin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainan jatkoaikahakemus 18/20.204/ /20.204/2011 KH 9 Kunnanvaltuusto on :n 41 kohdalla myöntänyt Hyrynsalmen yrittäjäyhdistykselle euron korottoman kassalainan Hyryn Sysäys -hankkeen toteuttamiseen. Lainan takaisinmaksuaika oli Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Kainuun naisyrittäjyys leaderin rahoitta man Hyryn Sysäys -hank keen to teut ta mis ai ka on saak ka. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjä yhdistys ry:n euron korottomalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 4 KH 184 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Hyryn Sysäys -hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa saakka. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n euron korottamalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 34 KH 198 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Hyrynsalmen Yrittäjät ry hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Yhdistys ilmoittaa perusteluissaan että Hyryn Sysäys -projektille on haettu jatkoaika ja se jatkuu vielä vuo den 2012 loppuun saakka. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjät ry:n euron korottomalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Reetta Mulari poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. KV 51 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Reetta Mulari poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sodan ja Rauhan Rata ry, ilmoitus lainasta luopumisesta 350/20.204/2011 KH 203 Sodan ja Rauhan Rata ry kirjoittaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osoittamassaan kirjeessään: "Viitaten Juhani Heinosen tekemään valitukseen yhdistyksemme hankkeen välirahoituksesta tuomme kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon seuraavaa: Sodan ja Rauhan Rata ry on tänään maksanut kunnalle takaisin kesällä saamamme lainan euroa. Kunnanjohtaja ystävällisesti myönsi lainan yhdistykselle kesällä, koska maksatus Elävä Kainuu Leaderistä kesti kesälomien vuoksi yli kolme kuukautta. Laina oli tarkoitettu Hyrynsalmen entisen rautatieaseman kunnostamiseen sekä kyläläisten käyttöön että yhdistyksen omalla kustannuksellaan ylläpitämäksi näyttely- ja tapahtumapaikaksi missä esitellään mm. Hyrynsalmen omaa historiaa että mennyttä sotahistoriaa. Yhdistys kiittää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa edellä mainitun lainan myöntämisestä. Koska Juhani Heinosen tekemän valituksen käsittely Oulun hallinto-oikeudessa saattaa kestää hankkeemme etenemisen kannalta liian kauan, ilmoitamme luopuvamme meille myönnetystä euron lainasta. Haluamme kuitenkin painottaa, että valituksesta poiketen laina ei ollut vakuudeton, vaan yhdistyksen hankkeille on myönnetty rahoituspäätös Kainuun ELY-keskuksesta ja Elävä Kainuu Leader-järjestöstä. Kyseessä on ollut yleishyödylliselle hankkeille tyypillinen välirahoi tuk sen tarve. Yhdistyksemme jatkaa kuitenkin edelleen vapaaehtoistyötään kunnan kehittämiseksi toistaiseksi kunnan ulkopuolisten tahojen tuella. Sodan ja Rauhan Rata ry" Kunnanvaltuusto myönsi ( 40) Museoyhdistys Sodan ja Rau han Rata ry:lle Kehittämishanke Alppitähden ja Alppitähti 2 hankkeiden väliaikaisena ra hoi tuk se na eu ron va kuu dettoman lai nan. Juhani Heinonen on tehnyt kunnanvaltuuston päätöksestä ( ) kunnallisvalituksen Ou lun hallinto-oikeudelle. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Mu seo yh dis tys So dan ja Rau han Ra ta ry:n ilmoituksen kunnanvaltuuston ( ) myöntämästä lainasta luopumisesta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 52 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaa-aikatoimen yhteistoiminta Ristijärven kunnan kanssa SIV 104 Ristijärven kunnasta tulleen aloitteen seurauksena on tutkittu yhteistyön mahdollisuutta vapaa-aikatoimen tehtävien hoitamisessa. Ristijär vel lä pi de tys sä palaverissa on kartoitettu yhteistyön käy tän nön mahdolli suu det ja kokeilusta todennäköisesti saatavat edut. Palave riin osal lis tuivat molempien kuntien kunnanjohtajat, sivistys toimesta vastaa vat viranhaltijat sekä vapaa-aikatoimien hoitajat. Li säksi pala veriin osal listui työntekijä monitoimikeskus Virtaalasta. Hyrynsalmen kunnan vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat osallistuneet asian valmisteluu. Yhteistyömallissa Hyrynsalmen kunnan vapaa-aikasihteeri järjestäisi kahtena päivänä viikossa nuorisotoimintaa Ristijärvellä ja kolmena päivänä Hyrynsalmella ja vas taa vas ti Ristijärven kunnan palkkaama lii kun nan oh jaaja toi misi kah tena päivänä viikossa Hyrynsalmella ja kolme na päi vänä Ristijär vel lä. Täl lä jär jes te lyl lä kun nille ei tu lisi lisäkus tan nuk sia. Vii konpäi vät mää ri tel täi siin etu kä teen kiin teiksi ja niis tä tie do tet tai siin kuntalai sille. Yhteistyökokeilu ei vaatisi tilajärjestelyjä, koska molemmissa kunnissa on olemassa työhuoneet työntekijöille. Lisäksi käytössä olevat atk -ohjelmat ja -järjestelmät ovat samat molemmissa kunnissa. Järjestely olisi määräaikainen ja toteutettaisiin välisenä aikana. Kokeilu ja mahdollinen jatko arvioitaisiin syksyllä 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lisätietoja: sivistyspalvelujen päällikkö p SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi, että vapaa-aikatoimen yhteistyökokeilu to teutetaan edellä esitetysti välisenä ai kana. Kokeilusta laaditaan kirjallinen sopimus, jonka kunnanjohtaja ja sivistyspalvelujen päällikkö allekirjoittavat Hyrynsalmen kunnan puolesta. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi. KH 200 Lisätietoja asiasta antaa sivistyspalvelujen päällikkö, puh Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää että vapaa-aikatoimen yhteistyö-

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ kokeilu Ristijärven kunnan kanssa toteutetaan sivistyslautakunnan esi tyk sen mukaisena välisenä aikana. Kirjallisen yhteistyösopimuksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja sivistyspalvelujen päällikkö. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 53 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Teknisten palvelujen päällikkö Raimo Kuvaja saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn kuluessa. Tuomo Turunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maataloussihteerin viran lakkauttaminen lukien KH 201 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (21/2010) tuli voimaan Valtuusto on kokouksessaan ( 24) hyväksynyt sopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhteistyössä Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien kanssa siten, että toiminta järjestetään isäntäkuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Puolangan kunta. Hyrynsalmen kunnan maataloussihteerin virka lakkautetaan , koska tehtävät siirtyvät Puolangan kunnan hoidettaviksi. Hyrynsalmen kunnan maataloussihteeri siirtyy vanhana työntekijänä Puolangan kunnan palvelukseen. Hyrynsalmen kunnassa säilyy toimipiste, jolloin maataloussihteeri toimii Hyrynsalmelta käsin. Puolangan kunnanvaltuusto on ( 20) perustanut maaseu tu hal lin non jär jestämiseen tarvittavat virat. Ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai purkamista viranhaltijalle on va rattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä pe rusteluineen. Yt-lain mukainen kuuleminen on suoritettu Lisätietoja antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hyrynsalmen kunnan maataloussihteerin virka lakkautetaan maaseututoimen uudelleen organisoinnin takia lukien. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 54 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen 336/00.004/ /00.001/2011 KH 160 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perustettiin Perustamisen yhteydessä v kirjattiin perussopimukseen siirtymäsääntö, joka koski sopimusperusteisen kuljetuksen säilyttämistä kymmenen vuoden ajan kun tayhtymän perustamisesta lukien. Siirtymäsäännösaika päättyy kulu van vuo den lopussa ja vuoden 2012 alusta noudatettavasta kuljetus järjes telmästä on tehtävä päätös kuluvan vuoden aikana. Kainuussa on käyty keskustelua kuntien, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ja yritysten kesken jätehuollon järjestämismallista, erityisesti jätteiden kuljetuksesta. Tämän keskustelun pohjalta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus on valmistellut kunnan järjestämälle jätteenkuljetukselle vaihtoehtoisen mallin, jossa pyritään kompromissiin siten, että yrittäjien tahto ns. sopimusperusteisen kuljetuksen jatkumisesta saadaan toteutettua, samoin hyödynnettävien jätteiden kä sitte lyyn liittyneet erimielisyydet saataisiin ratkaistua. Mallilla varmis te taan myös kuntayhtymän lakisääteisen velvollisuuden toteutumi nen niin jätehuollon yleisessä järjestämisessä kuin kunnan vastuulle kuu lu van jätteen käsittelyssä. Kuntayhtymäjohdon tekemä esitys mah dol listaisi edelleen sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän säi ly misen, jossa asiakkaat tekevät sopimuksen haluamansa yrittäjän kanssa. Kukin yrittäjä tarjoaa palveluja vähintään kuntayhtymän päät tä millä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueilla. Kuntayhtymä on pyytänyt Kainuun kunnilta lausunnon valmistelemastaan jätehuollon järjestämismallista. Järjestämismalli jaetaan esitys listan oheismateriaalina. Samalla yh ty mä halli tus esit tää peruskunnil le sako- ja um pi kai vo jen liet tei siin liit ty vien val vonta vel voitteiden siir tä mistä kun ta yh ty mäl le. Kajaanin ja Kuh mon kau pun git ovat teh neet esi tyk set Kai nuun jä tehuol lon pe russo pi muksen ja hal linto sään nön tar kas ta mi seksi. Tarkasta mis tar vetta pe rustellaan mm. muuttu neella jäte lain säädän nöllä. Perussopimuksen uudistamista on käsitellyt sitä varten asetettu työryhmä (kunnan edustaja na raken nustarkas taja, teknisten palvelujen päällikkö Raimo Kuvaja), joka on käsitellyt pe rus sopi muksen luonnosta kaksi kertaa ja Työryhmän lisäksi perussopimus luon nos on ollut käsit telyssä Kainuun kunnanjohtajien kokouksessa Kainuun jäte huollon kuntayhtymä pyytää saapuneella kir-

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ jeellä peruskuntien lau sun toa työ ryh män val mis te le mas ta perussopimusluonnoksesta. Lopullisesti lausuntokierrok sen jäl keen perus sopimuk sen hy väksyvät pe ruskuntien valtuustot. Perussopimukseen on tehty muutoksia, joilla sopimuksen teks ti on päi vi tet ty vastaamaan uudistettua lainsäädäntöä ja on ra ken teeltaan aiempaa selkeämpi ja mahdollistaa operatiivisella tasolla joustavat toimintamallit. Sopimuksen nojalla kuntayhtymä vas taa lain mu kai sista vi ran omais teh tä vis tä ja pal ve lutehtä vistä. Perussopimuksen luon nos on liitteenä 2. Lisätietoja asiasta antaa kun nanjohtaja Heimo Keränen, p Hyrynsalmen kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Kainuun jätehuollon kuntayhtymän valmistelema jätehuollon järjestämismalli vastaa uudistuvaa jätelainsäädäntöä ja ottaa myös huomioon yritysten halukkuuden säilyttää sopimusperusteinen jätteenkuljetusmahdollisuus. Näillä perusteilla kunnanhallitus puoltaa kuntayhtymän valmistelemaa järjestämismallia. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen esitys sako- ja umpikaivojen lietteisiin liittyvien valvontavelvoitteiden siirtämisestä kuntayhtymälle on uuden jätelain mukainen ja näin ollen perusteltu. Uuden perussopimuksen valmisteluun liittyen kunnanhallitus toteaa, et tä sil lä ei ole huo mau tet ta vaa perussopimusluonnoksesta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 202 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt jätehuollon kuntayhtymän perussopimusta kokouksessaan Yhtymähallitus esittää kaikille peruskunnille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän uuden perussopimuksen (oheisliite). Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kai nuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 55 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi perussopimuksen liitteen 1 mukaisena.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maanhankinta Ukkohallasta matkailua palvelevia toimintoja varten MAANKTK 13 Kunnanvaltuuston hyväksymässä elinkeinoelämän kehittämissuunnitelmassa yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi on määritelty matkailuelin keino ja siellä Ukkohalla. Yksi tärkeimpiä asioita Ukkohallan kehitty miselle on onnistunut maa- ja kaavoituspolitiikka. Maa- ja kaavoi tuspolitiikassa tulee osata ja uskaltaa tehdä pitkäjänteistä ennakoi vaa maanhankintaa jopa vuosikymmenien päähän. Riittävä maavaranto antaa mahdollisuuden varautua vaihtoehtoisiin kehittämissuuntiin yhden suunnan mennessä esim. valituk sen tai ym pä ris töön liittyvien ongelmien vuoksi tukkoon. Laskettelu kes kuk sis sa, joissa kunta omistaa runsaasti maata, kaavoitus sujuu pa rem min, koska kaavoitus on omissa käsissä ja koko prosessin hal linta on si ten helpompaa. Ukkohallassa on maanomistussuhteet alkaneet jarruttaa ohjelmapalveluyrittäjien toimintaa. Reitistöjen rakentaminen ei ole enää onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Suurimmat ongelmat liittyvät moottorikelkkailuun, mönkijä-, hevos- ja koiravaljakkoreitteihin. UPM-Kymmene Oy:llä/Bonvesta on myynnissä Tervaharjunpalsta tilasta Tuomivaara kiinteistötunnus Tervaharjun palstan pinta-ala on n. 73,7 hehtaaria. Palsta ulottuu n. 150 metrin päähän Hyrynsalmen kunnan omistamasta maa-alueesta. Kunnalla on palstalla jo nyt reitistösopimuksia. Palstan puuston kokonaismäärä on noin 6390 m³. Keskipuusto on 86 m³/ha. Kohteen metsämaasta n. 97 % on nuorta kasvatusmetsää. Heti harvennettavaa nuorta metsää on noin euron edestä. Palstan hinta on euroa. Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta. Lisäksi tiedot on mo nis tettu oheis liitteeksi. Raimo Kuvaja ja Pekka Oikarinen selvittävät tarkemmin kokouksessa maanhankintaan liittyviä reitistö- ja rekentamisasioita. Lisätietoja antaa Raimo Kuvaja p ESITYS: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Hyrynsalmen kunta ostaa noin 73,7 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Tuomivaara, kiinteistötunnus Ukkohallan matkailukeskuksen kehittämistarpeisiin sadanviidenkym menentuhannen ( ,00) euron kauppahinnalla. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi yksimielisesti.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 199 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus käsitteli tämän asian asialistan viimeisenä asiana. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Hyrynsalmen kunta os taa noin 73,7 hehtaarin suuruisen määräalan Kytömäen kylästä, tilasta Tuomi vaara, kiin teistö tunnus Uk ko hallan matkailukes kuksen ke hittä mistarpeisiin sadanviidenkym me nentu hannen ( ) eu ron kauppahinnalla). 2. kunnanvaltuusto varaa vuoden 2012 talousarvion inves toin tei hin maan hankintaan euron määrärahan. KV 56 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Taisto Keränen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen 2014 KH 140 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuo den lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lente rivuo dek si talousarvio ja taloussuunnitelma vähintään kol meksi vuo deksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva taan ja sen edellyt tämät määrärahat osoitetaan. Lisäksi talousar viossa ja -suunnitel massa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisten vuosien alijäämät katetaan suunnittelukaudella. Kunnanhallitus on antanut alkuvuodesta talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeen ja sa malla viitannut säästöohjelmaan, jossa on yksi tyis koh tai sesti kä si telty eri säästökohteita pitkällä aikavälillä (vuoteen 2014). Talousarvion suunnittelun lähtökohtana on pyrkiä menokehityk sessä kunnan osalta lähes nollakasvuun, koska Kainuun maakunta -kuntayhtymälle maksettavien maksuosuuksien kasvu on vähäinen. Lisäksi lähtökohtana on, että verotulot pysyvät vuoden 2011 tasolla kuten myös valtionosuudet. Valtionosuuden leikkauksen vaikutus tarkentuu syksyn aikana. Poh ja na voi daan käyt tää vuo den 2011 ta lous arvio ta, jo ka on to teu tu mas sa hy vin puo len vuo den seu rannan pe rusteel la. Liitteenä 4 on talousarvion laadintaohje. Lisätietoja asiasta an taa kunnanjohtaja p ja hallintosih teeri p Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen talousarvion laadintaohjeen vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 187 Vuoden 2012 talousarvion suunnittelutilanne esitellään kokouksessa. Esityslistan oheisaineistona on tilanteen budjettivertailuraportti (tuloslaskelmaraportti). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvioehdotuksen ja ohjeistaa hallintokuntia talousarvion jatkovalmistelussa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 204 Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen 2014 jaetaan esityslistan oheisliitteenä. Vuoden 2012 ta lous ar vio esi tyk sen tun nus lu ku ja: milj. Toimintakate 17,040 Verotulot 7,3 Valtionosuudet 10,364 Vuosikate 0,538 Tilikauden ylijäämä 0,170 Nettoinvestoinnit 2,113 Talousarvioon esitetyt investoinnit katetaan lainanotolla. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p ja hallintosihteeri p Kunnanhallitus hyväksyy esityksen Hyrynsalmen kun nan ta lous arvioksi vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös:Kunnanhallitus kävi talousarvioesityksestä ja investoinneista yleis- ja yksityiskohtaista keskustelua. Keskustelun päätyttyä kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Veli-Pekka Mäkeläinen ja Pekka Oikarinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.00, Esa Kemppainen klo ja Raimo Kuvaja klo KV 57 Päätös: Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallituksen käsittelemän ja hyväksymän vuoden 2012 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelmaesityksen. Käsittelyn pohjana oli liitteenä 2 jaettu talousarvio 2012 ja taloussuun nitelma vuosille Kunnanvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta. Käsitel täessä yksityiskohtaista talousarviota, Osmo Toivanen esitti Markku Bäckmanin kannattamana seuraavaa: Polanteen höyläyksen yhteydessä syntyvien polannevallien poistaminen tonttiliittymästä.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyrynsalmen vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kunta ryh tyisi poistamaan tonttiliittymiin polanteen höyläyksen yhteydessä kertyvät vallit kirkon kylän taajama-alueella. Perusteluina väestön ikääntyminen, jolloin työstä on vaikea suoriutua omin voimin. Laki antaa mahdollisuuden ottaa kunnan hoidettavaksi myös tontin omista jalle kuuluvan tonttiliittymän puhdistuksen joko omalla kustannuk sellaan tai perimällä syntyneet kustannukset tonttien omistajilta. Arvioimme polanteen poistokustannusten olevan noin 3000 euroa kun työ suoritetaan samalla koneella kuin muu talvikunnossapito. Koska työkustannus tonttia kohden jää niin pieneksi, ei kustannusten las kuttaminen tontinomistajilta ole tarkoituksenmukaista laskutuskus tannukset huomioiden. Esitämme talousarvioon lisättäväksi asemakaavateiden puhtaanapitokohtaan 3000 euroa. Mikäli on tarvetta jostakin vähentää euroja esityksemme johdosta esitämme Iskuntalon avustusta pienennettäväksi 4000 euroon, mistä summasta myös aiemmin valtuustossa on keskusteltu. Mikäli asia ei tule valtuustossa hyväksytyksi, esitämme tämän saman asian valtuustoaloitteena. Osmo Toivanen, Markku Bäckman, Anssi Helenius Keskustelun kuluessa Tapani Kemppainen esitti Esa Kemppaisen kannattamana, et tä Toi va sen esit tämä asemakaavateiden tonttiliitty mien puh dis tus po lan teen poiston yhteydessä lisätään talousarviotekstiin eikä li sätä mää rära haa talousarvioon, vaan tonttiliittymien puhdistuk sen kustan nuk set makse taan lii ken ne väylät vas tuu alu een ta lous ar vios ta. Kunnanvaltuusto hyväksyi Tapani Kemppaisen esityksen yksimielisesti. Keskustelun päätyttyä tämän asian osalta puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, et tä ne jot ka kan nat ta vat kunnan hal li tuk sen talousarvioesitykseen si sälty vää Hy ryn sal men kirkonkylän ky lä yhdis tys ry:n avus tusta Iskun talon yl läpi toon (7000 euroa) ää nes tä vät JAA ja ne jotka kan nattavat Os mo Toiva sen esi tys tä (4000 euroa) äänestävät EI. Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin seitsemäntoista (17) ja EI-ääniä kolme (3). Äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen Iskun talon avustusmäärä-

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ rahasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. Tuomo Turunen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä talous ar vio esi tyk seen sisältyvää Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n Is kun ta lon avustusta.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mis te lua tai täytäntöönpanoa (Kun talaki 91 ): Pykälät 49-50, 52 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviran omai nen ja va litusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 51, Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa pää tök sen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirjel mä Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toi mielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan muutettavak si, sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet tu viranomaiselle, - asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitus asiakir jo jen toimittami nen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuul la va li tus asia kirjat voi lä het tää pos tit se tai lä he tin vä li tyk sel lä. Pos tiin va li tus asia kir jat on jä tettä vä niin ajois sa, että ne ehti vät pe rille en nen vali tus ajan päätty mis tä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keu dessa. Liitetään pöytäkirjaan

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kunnanvaltuusto 28.02.2011 AIKA 28.02.2011 klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 14

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 14 Kunnanvaltuusto 19.05.2011 AIKA 19.05.2011 klo 13:00-14:55 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 8

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 226 Kunnanhallitus 17.06.2014 AIKA 17.06.2014 klo 14:00-16:29 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 38 Kunnanhallitus 12.02.2013 AIKA 12.02.2013 klo 12:00-15:35 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 Kunnanhallitus 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 14:00-17:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 336 Kunnanhallitus 06.11.2012 AIKA 06.11.2012 klo 13:15-16:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 374. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 374. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 374 Kunnanhallitus 08.12.2009 AIKA 08.12.2009 klo 14:15-18:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:00-17:35 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 23.01.2014 AIKA 23.01.2014 klo 18:30-20:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Ympäristölautakunta 27.03.2014 AIKA 27.03.2014 klo 18:30-19:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2009 335 Kunnanhallitus 03.11.2009 AIKA 03.11.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 219 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanvaltuusto 10.02.2014 AIKA 10.02.2014 klo 19:00-20:15 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58 Kunnanhallitus 23.03.2010 AIKA 23.03.2010 klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS- ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2008 AIKA 17.12.2008 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (26) Kaupunginhallitus Aika 24.11.2014 klo 09:05-14:57 Lounastauko klo 11:45-12:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot