HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalo, omavelkainen takaus ,00 euron lainapääomalle 4 Ukkohalla / Ensilumen ladun rakentaminen 7 5 Vuoden 2011 valtionosuuspäätökset ja niiden aiheuttamat muutokset vuoden 2011 talousarvioon 6 Hyrynsalmen sos.dem.- ja sitoutumattomien valtuustoryhmät; valtuustoaloite lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisän maksamisen tarpeen ja vaikutuksen selvittämisestä

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hankkila Liisa 13:00-13:30 jäsen Heikkinen Aira 13:00-13:30 jäsen Heikkinen Asta 13:00-13:30 jäsen Heikkinen Pertti 13:00-13:30 jäsen Kemppainen Esa Sakari 13:00-13:30 jäsen Kemppainen Tapani 13:00-13:30 jäsen Keränen Liisa 13:00-13:30 jäsen Keränen Taisto 13:00-13:30 jäsen Mulari Reetta 13:00-13:30 jäsen Niskanen Markku 13:00-13:30 jäsen Romppainen Mirja 13:00-13:30 jäsen Takila Kai 13:00-13:30 jäsen Toivanen Osmo 13:00-13:30 jäsen Pesola Leila 13:00-13:30 kh:n jäsen, varajäsen Heikkinen Vuokko 13:00-13:30 varajäsen Juntunen Pirjo 13:00-13:30 varajäsen Kemppainen Tyyne 13:00-13:30 varajäsen Leinonen Ahti 13:00-13:30 varajäsen Keränen Heimo 13:00-13:30 kunnanjohtaja Mäkeläinen Veli-Pekka 13:00-13:30 sivistyspalvelujen päällikkö Kuvaja Raimo 13:00-13:30 rakennustarkastaja Oikarinen Pekka 13:00-13:30 kehityspäällikkö POISSA Bäckman Markku jäsen Heikkinen Anu jäsen Heikkinen Mira jäsen estynyt, tilap.muutto paikkak Helenius Anssi jäsen Kemppainen Riitta-Liisa jäsen Pulliainen Timo jäsen Romppainen Mika jäsen Turunen Tuomo jäsen Heikkinen Tuula pöytäkirjanpitäjä

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ALLEKIRJOITUKSET Esa Kemppainen Puheenjohtaja Heimo Keränen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Tapani Kemppainen Liisa Keränen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Heimo Keränen, kunnanjohtaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 1 Kuntalain 54 :n mukaan kunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lä hetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk sessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja niissä tiedotus välineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämän ko kouksen kokouskutsu on postitettu ja julkaistu ilmoitustaululla ja toi mitettu julkaistavaksi kunnanvaltuuston päättämässä ilmoitus leh dessä Esityslistat on lähetetty kokouskutsun yhteydessä kul lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu heoikeus. Esityslista on lähetetty kunkin vaaliliiton, puolueen ja yh teislistan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä hintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 2 Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkas tusvuorossa ovat valtuutetut Anssi Helenius ja Riitta-Liisa Kemppainen ja varalla Tapani Kemppainen ja Liisa Keränen. Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Tapani Kemppaisen ja Liisa Keräsen ja varalle Taisto Keräsen ja Reetta Mularin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalo, omavelkainen takaus ,00 euron lainapääomalle KH 10 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalossa on peruskorjaustarpeita. Hyrynsalmen kunta omistaa tiloista n. 95 %. Rakennuksen käyt tö vesiputkisto tulee peruskorjata 3-7 vuo den ku lussa. Rakennukses sa on ol lut pistemäisiä vesivuotoja. Tarvittavat korjaustoimenpiteet vuonna 2011: 1) Käyttövesiver koston linjasaneerauksen suunnittelu 2) En tisten po liisin tilojen peruskorjauksen suunnittelu ja pe rus kor jaus 3) Pi ha-aluei den maatyöt Tarvittavat korjaustoimenpiteet vuonna : 1) Käyttövesiver koston saneeraus ja ym. Kustannusarvio on yhteensä ,00 euroa (alv 0). Korjauskustannukset katetaan lainalla. Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalo kil pai lut taa eu ron suurui sen lai nan. Laina-aika on kymmenen vuot ta. Kiinteistö Oy Hy rynsalmen Virastotalo laskuttaa Hyryn salmen kun taa huo neiston omistajalle (ent. poliisin tilat) kuuluvista korjaus- ja muutostöistä. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö ja Kiinteistö Oy Hyryn salmen Vi rastotalon toimitusjohtaja Pekka Oikarinen p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalolle ,00 euron suuruisen omavel kaisen takauksen kymmeneksi vuodeksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 3 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ukkohalla / Ensilumen ladun rakentaminen KH 14 Hyrynsalmelaiset hiihtäjät ja Ukkohallan matkailuyrittäjät ovat tehneet esityksen ensilumenladun rakentamiseksi Ukkohallaan. Alueen loma-asunnon omistajat ovat myös toivoneet 15 vuotta help poa ja valaistua perhelatua loma-asuntojen läheisyyteen. Ladun rakentami nen parantaa Ukkohallan liiketoiminnallisia edellytyksiä ja li sää ra kentamista alueella. Di Seppo Romppainen on teh nyt alustavan suunnitelman ladun sijaintipaikasta ja kustannuksista, joka on esityslistan oheisaineistona. Maankäyttötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan Di Seppo Romppaisen suunnitelman sijaintipaikasta ja kustannusarviosta. Hankkeen alustava kustannusarvio on n euroa. Hyrynsalmen kunta pitää kunnan maa-alueelle suunnitteilla olevaa hanketta hy vänä ja esittää Kai nuun Ely-kes kuk sel le, et tä se ottaa hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vastuulleen. Hy ryn sal men kun ta osal lis tuu hank kee seen hank keen osa-rahoittajana. Hy ryn salmen kun nan osuus ra ken tamis kus tan nuksista voi olla 15 prosenttia. Myös Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry on ilmaissut kiinnostuksensa ol la mu kana hankkeen rahoituksessa 5 prosentin rahoitusosuudella. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja p ja kehi tys pääl lik kö p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää esittää kunnan val tuus tolle euron li sämäärärahan vuoden 2011 ta lousarvioon hankkeen rahoitukseen; kunta edellyttää myös Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry:n osallistuvan hank keen kustannuksiin maksimissaan eurolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 4 Päätös: Keskustelun kuluessa kävi ilmi, rakennustarkastaja Raimo Kuvajan esitellessä hanketta, et tä hank keen kus tan nus ar vio on pienen ty nyt eu rosta eu roon, minkä vuoksi kunnan rahoitus osuus tulee ole maan eu roa ja Matkai luyh distys Ukkohalla Ry:n euroa. Valtuutettu Tapani Kemppainen esitti, että pää tökseen kirja taan rahoitusosuudet ja määrärahat uuden kustannus ar vion mukaisena, jota valtuutettu Esa Kemppainen kannatti, ja jon ka kun nan val tuusto hy väk syi yk si mie li ses ti. Kunnanval tuusto päätti lisä tä eu ron li sä määrä ra han vuo den 2011 ta lous ar vioon hank keen ra hoitta misek si ja edel lyt tää, että Mat kailu yhdistys

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Uk ko hal la Ry osal lis tuu hank kee seen maksi mis saan eurolla.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2011 valtionosuuspäätökset ja niiden aiheuttamat muutokset vuoden 2011 talousarvioon KH 24 Valtiovarainministeriö on antanut lopulliset valtionosuuspäätökset kunnille. Opetusministeriö on antanut valtionosuuspäätökset omalta sektoriltaan Jos kunta on tyytymätön valtionosuuspäätökseen, kunnalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle ja opetushallitukselle sen päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Hyrynsalmen kunta saa edellä mainittujen päätösten mukaisia valtionosuuksia vuonna 2011 yhteensä euroa. Ta lous ar viossa arvioitiin valtionosuuksia saatavan euroa. Valtionosuuksia saadaan euroa vähemmän (3,8 %) verrattuna talousarvioon. Valtionosuuspäätösten perusteet on tarkistettu. Valtionosuuspäätökset ovat perusteiltaan oikeat, eikä muutoksen hakemiseen ole perustetta. Saapuneiden valtionosuuspäätösten sekä verotuksen en nusteiden pe rus teella maa kun nan mak su osuus en nus tei ta vuo del le 2011 on kor jattu. Kor jatun las kel man mu kaan vuoden 2011 maksu osuus piene nee noin eu roa. Maksuosuudet laskutetaan ta lousarviosuunnitelman mukaan, mutta laskua korjataan verotuksen valmistuttua vuo den loppupuolis kolla. Nyt on myös käy tös sä tar kem mat toteu ma tie dot vuo den 2010 ta lousar vios ta, jon ka pe rusteel la ta lousarvi oon on mahdol lista tehdä li säksi seu raavat korjaukset: Korjataan verotuloennustetta yhteisöveron osalta Lisätään toimintatuottoennustetta Pienennetään toimintakuluja palvelujen ostojen osalta Talousarvioon 2011 on tehtävä yllä mainitut muutokset, jotka heikentävät hieman vuosikatetta ja tulosta, noin Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja, puh ja hallintosihteeri, puh KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2011 valtionosuuspäätökset. Lisäksi kunnanhallitus esit tää kunnanval tuustolle, että se hyväksyy vuoden 2011 talousarvioon edellä pe rustellut muu tok set: Korjataan verotuloennustetta yhteisöveron osalta euroa

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Lisätään toimintatuottoihin euroa (aterian myynti ; ajoharjoittelurata euroa; tontti myynti euroa; metsämyynti euroa; työllistä mis tuki ; muut myyntituotot euroa) Pienennetään vuoden 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuutta euroa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 5 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Hyrynsalmen sos.dem.- ja sitoutumattomien valtuustoryhmät; valtuustoaloite lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisän maksamisen tarpeen ja vaikutuksen selvittämisestä KV 6 "Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyrynsalmen kunnan hallitus ryhtyy selvittämään lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisän maksamisen tarvetta ja vaikutuksia. Syntyvyys kunnassamme on viime vuosina ollut huolestuttavan alhainen, ja yksi mahdollisuus tukea lasten hankkimista olisi ko. tuen maksa minen esimerkiksi vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kunnes lapsi on kolmivuotias. Tällä toimenpiteellä kuntamme luo myön teistä suhtautumista lapsiperheiden tukemiseen ja antaa lapsimyönteisen kuvan kunnastamme. Hyrynsalmella 28. helmikuuta 2011 Hyrynsalmen sos.dem.- ja sitoutumattomien valtuustoryhmät Asta Heikkinen, Liisa Hankkila, Liisa Keränen, Markku Niskanen" Päätös: Asia saatetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mis te lua tai täytäntöönpanoa (Kun talaki 91 ): Pykälät 1-2, 6 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviran omai nen ja va litusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 3-5 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa pää tök sen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valituskirjel mä Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toi mielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan muutettavak si, sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet tu viranomaiselle, - asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitus asiakir jo jen toimittami nen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuul la va li tus asia kirjat voi lä het tää pos tit se tai lä he tin vä li tyk sel lä. Pos tiin va li tus asia kir jat on jä tettä vä niin ajois sa, että ne ehti vät pe rille en nen vali tus ajan päätty mis tä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keu dessa. Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot