KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN ENNAKOINTIHANKE"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014 aikana ja hankkeen tulevaa toimintaa keväällä KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Väliraportti Anu Huotari ja Mari Niskanen 1

2 SISÄLLYS Kiireisen tiivistelmä Tavoitteet ja tulokset Toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Ennakoinnin toimintatapa Ennakoiva työote ja verkostot Ennakointiportaali ja tiedontuotanto Ongelmat ja suositukset Hyvät käytännöt Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen toiminnan jatkuminen LIITTEET

3 Kiireisen tiivistelmä Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena on luoda ennakointiyhteistyön toimintatapa Kainuuseen, vahvistaa ennakoivaa työotetta sekä rakentaa maakunnallinen ennakointiportaali. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmän ja sen jäsenorganisaatioiden kanssa. Ennakoinnin toimintatapa muodostuu yhteistyötä koordinoivasta ennakointi- ja seurantaryhmästä, sen tukena toimivasta ennakointitiimistä, tulevaisuus- ja teemafoorumitoiminnasta ja ennakointiportaalista. Ennakointiryhmä toimii asiantuntijaryhmänä, joka tuottaa näkemystä Kainuun tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisista ilmiöistä osana Kainuu-ohjelman seurantaa ja ennakointia. Ennakoinnin toimintatapa, jäsenorganisaatioiden vastuut ja ennakointityö kuvataan ennakointiyhteistyösopimukseen, joka käsitellään jäsenorganisaatioiden johtoryhmissä kevään 2015 aikana. Ennakoivan työotteen vahvistamiseksi järjestettiin ennakoivan työotteen koulutusta. Ennakointi- ja seurantaryhmälle, jäsenorganisaatioiden johdolle ja kuntajohtajille toteutettiin kaksiosainen koulutus touko- ja syyskuussa. Jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille toteutettiin kaksi koulutustilaisuutta marraskuussa. Laajempaa yhteistä tulevaisuuskeskustelua rakennettiin tulevaisuus- ja teemafoorumityöskentelyn lisäksi osallistamalla eri tahoja tuottamaan asiantuntijanäkemystä Kainuun tulevaisuudesta ennakointisivustolle. Ennakointiportaali kuiskintaa.fi avattiin huhtikuun alussa. Sivuston rakennetta ja sisältöä on kehitetty yhdessä suunnitteluryhmän kanssa määrittelemällä kohderyhmät, teemat ja olennaiset tilasto- ja ennakointiaineistot. Pääteemasivujen sisältöjen päivitysvastuista on sovittu. Ennakointiverkostolle järjestettiin perehdytystä sivuston julkaisujärjestelmän käytöstä sekä sosiaalisen median sovelluksista ennakointityön välineinä. Lisäksi järjestettiin informaatiomuotoilun koulutus tiedon visualisoinnista. Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista tilattiin erillisselvitys, joka valmistui joulukuussa. Hankkeen toiminnassa keskitytään kevään 2015 aikana ennakoinnin toimintatavan pilotointiin yhdessä ennakointiverkoston kanssa. Joulukuussa ohjausryhmässä päätettiin hankkeen jatkamisesta toiminnallisin perustein heinäkuun 2015 loppuun. Kevään aikana tilataan erillisselvitys valitusta teemasta sekä ulkopuolinen arviointi hankkeessa rakennetusta toimintatavasta. Tulevaisuus- ja teemafoorumitoimintaa jatketaan. Ennakoivan työotteen koulutusta järjestetään jäsenorganisaatioiden sisäisen ennakointityön vahvistamiseksi sekä yrittäjäyhdistysten hallitusten jäsenille pyritään toteuttamaan ennakointitilaisuus. Ennakointiverkoston vuorovaikutus ja viestintä sekä etenkin sosiaalisen median hyödyntäminen asiantuntijatyössä työkaluna kaipaa edelleen vahvistamista. 3

4 1. Tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena on 1. Luoda maakunnan toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintatapa 2. Vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa 3. Rakentaa maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali Ennakoinnin toimintatapa tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu. Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta suuntaavaan Kainuu -ohjelmaan. Päätöksenteossa hyödynnettävä ennakointitieto on monipuolista sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Ennakoinnissa on vahva verkosto tulevaisuuspohdintaan osallistuu laajasti eri tahoja. Myös ylimaakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään tulevaisuuden kehityksen ennakoinnissa. Ennakointiportaali kokoaa Kainuuta koskevaa ennakointitietoa ja toimii yhteisen tulevaisuuskeskustelun foorumina. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatiot tuottavat yhdessä ennakointiportaaliin Kainuun kehitystä koskevaa ennakointitietoa olennaisista teemoista. Painopisteenä on Kainuu ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tulevaisuuden kehityksen ennakointi. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta vastaa Kainuun liitto. Hankkeen tuloksena 1. Ennakoinnin toimintatapa lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella. 2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvistuu. 3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat. 4

5 2. Toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen 2.1 Ennakoinnin toimintatapa TOIMINTA Ennakoinnin toimintatapaa rakennetaan ns. alueellisen ennakoinnin peruskonseptin pohjalta. Toimintatapaan kuuluu ennakointiyhteistyötä koordinoiva ryhmä, yhteisen tulevaisuuskeskustelun foorumit sekä ennakointiportaali. Lähtökohtana on, että toimintatapa muodostuu alueen organisaatioiden olemassa olevan ennakointityön ja käytettävissä olevan resursoinnin pohjalle, jotta yhteistyötä on mahdollista hankkeen päättymisen jälkeen jatkaa. Alkuperäistä hankesuunnitelmaa tarkennettiin projektihenkilöstön aloitettua vuoden 2013 lopussa (liite 1). Ennakoinnin toimintatavan rakentamiselle laadittiin vuoden alussa kehittämissuunnitelma (liite 2), joka käytiin läpi ennakointi- ja seurantaryhmän kokouksessa Suunnitelman mukaisesti alueellisen ennakoinnin yhteistyön nykytila arvioitiin Kainuussa ReFo-työkalulla 1. Arvioinnin perusteella (liite 3) kehitettävää on tasaisesti jokaisella osa-alueella, mutta erityisesti ennakointitiedon levittäminen ja viestintä, verkostoyhteistyö sekä ennakoinnin kehittäminen ja arviointi kaipaavat petraamista. Ennakointityön kartoittamiseksi ja yhteensovittamiseksi ennakointi- ja seurantaryhmältä pyydettiin kuvaus jäsenorganisaatioiden ennakointityöstä. Kuvauksessa kartoitettiin ennakoinnin yhteyttä organisaation päätöksentekoon ja johtamiseen, organisaation tuottamaa ennakointitietoa sekä resursointia (liite 4). Jäsenorganisaatioista Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto, Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA sekä Kainuun sote ovat tehneet kuvauksen ennakointityöstään. Ennakointityötä on kartoitettu myös ns. minipalavereilla jäsenorganisaatioiden kanssa. Vuoden 2013 lopulla minipalaveri aloitettiin Kainuun liiton ( ) ja AIKOPAn ( ) kanssa. Vuoden 2014 aikana vastaavat palaverit pidettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun ( ), Kainuun ELY-keskuksen ( ), Kainuun TE-toimiston ( ) ja Kainuun ammattiopiston ( ) kanssa. Ennakointi- ja seurantaryhmä ja portaalin suunnitteluryhmä koottiin yhteen ennakointiverkoston kesäkokoukseen , jossa käytiin läpi toimintatapaa prosessien näkökulmasta. Kokouksessa käsiteltiin sitä, millä tavalla yhteistyötä koordinoidaan, miten ennakointi kytkeytyy maakunnalliseen päätöksentekoon, mitä olemassa olevia verkostoja ja asiantuntijaryhmiä ennakoinnissa voidaan hyödyntää ja millä tavalla ennakointiportaali toimii parhaiten työkaluna tässä. Syyskokouksessa teemoina oli Kainuu ohjelman ennakointiin ja seurantaan liittyvän tulevaisuuskatsauksen sisältö, ennakointiyhteistyösopimus, tulevaisuusfoorumi ja sosiaalinen media ennakoinnin työkaluna. Joulukokouksessa jatkettiin yhteistyösopimuksen laadintaa, koottiin ennakoinnin vuosikelloa vuodelle 2015, suunniteltiin tulevaisuus- ja teemafoorumityötä ja pohdittiin tulevaisuuskatsauksen muotoa ja laadintatapaa. 1 ReFo-työkalu on kehitetty EMMA-hankkeessa, ks. lisää emma.pilkahdus.fi 5

6 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Hankkeen päätavoitteena on pysyvän ennakoinnin toimintatavan rakentaminen, jonka osalta on edetty vuoden 2014 aikana kohtuullisen hyvin. Ennakoinnin toimintatavan perusosat ovat yhteistyön koordinaatio eli ennakointi- ja seurantaryhmä ja ennakointitiimi (ennakointiverkosto), joka kokoontuu yhteen kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa suunnittelemaan seuraavan puolen vuoden toimintaa. Ennakointi- ja seurantaryhmä toimii osana maakunnallista päätöksentekoa asiantuntijaryhmänä, joka seuraa ja ennakoi tulevaa maakunnan kehitystä laatimalla tulevaisuuskatsauksia keskeisistä maakunnan tulevaisuuteen vaikuttavista kysymyksistä ja teemoista. Laajempaa eri tahojen vuorovaikutusta ja yhteistä tulevaisuuskeskustelua käydään teema- ja tulevaisuusfoorumeissa sekä ennakointisivustolla asiantuntijaartikkeleiden ja sosiaalisen median kautta. Ennakoinnin toimintatavan rakentamisessa yhteistyön koordinaation näkökulmasta on edetty suhteellisen mallikkaasti. Ennakointi- ja seurantaryhmän tueksi on portaalin suunnitteluryhmän pohjalta muodostettu ennakointitiimi, joka vastaa ennakointisivuston ylläpitämisestä. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ennakointiverkostona suunnittelemaan tulevan puolen vuoden toimintaa yhdessä, joka kootaan yhteiseen ennakoinnin vuosikelloon. Koordinoinnin työkaluina sähköpostin rinnalle on kokeiltu wiki-työalustaa pbworks.com, yhteisöpalvelu Yammeria sekä itse ennakointisivustoa. Oleellista on, että ennakointiverkoston jäsenet omaksuvat roolin taustaorganisaationsa solmupisteenä ja välittävät tietoa omassa organisaatiossaan tapahtuvista ennakointiin ja maakunnan kehitykseen liittyvistä asioista. Tärkeää on myös välittää tietoa ennakointiverkoston työssä nousevista asioista takaisin omaan organisaatioon päin. Ennakoinnin kytkeytymisessä osaksi maakunnallista päätöksentekoa on ennakointi- ja seurantaryhmällä keskeinen rooli toimia asiantuntijaryhmänä, joka seuraa ja ennakoi maakunnan tulevaisuuden kehitystä. Yksi osa tätä on asiantuntijanäkemyksen tuottaminen ja sen jakaminen avoimesti niin luottamushenkilöille, asiantuntijoille kuin muillekin toimijoille. Tulevaisuuskatsausten laatimisesta on keskusteltu, että eri teemojen vastuuhenkilöt ennakointi- ja seurantaryhmässä valmistelevat kokouksiin esityksen, jonka pohjalta ryhmä analysoi tilannetta Kainuu-ohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Tämä analyysi julkaistaan tulevaisuuskatsauksena ennakointisivustolla tiiviisti artikkelikirjoituksen muodossa. Myös ennakointi- ja seurantaryhmän kokousmuistiot laaditaan siten, että ne julkaistaan artikkelikirjoituksina. Luonnollisesti myös ennakointisivustolle tuotetun tilasto- ja ennakointitiedon tarkoituksena on palvella alueen toimijoiden suunnittelu- ja kehittämistyötä. Ennakoinnin ja yleisesti ottaen yhteisen tulevaisuuskeskustelun näkökulmasta vuorovaikutuksen vahvistamisen näkökulmasta teema- ja tulevaisuusfoorumit ovat tärkeä osa ennakoinnin toimintatapaa. Tilaisuudet ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja, mutta niistä on myös viestittävä ulospäin. Yksi tapa tähän on tehdä niistä yhteenvetoja ennakointisivustolle. Vuorovaikutuksessa tiedon jakaminen on olennaista. Ennakointisivuston artikkelikirjoitukset ovat tapa jakaa asiantuntemusta. Sosiaalinen media on myös yksi olennainen vuorovaikutuksen työkalu ja niiden avulla on vaivatonta myös tiedottaa ennakointisivustolla tapahtuvista päivityksistä. Toimintatapaa on siis sekä kehitetty että myös käytännössä toteutettu hankkeen toiminta-aikana. Toimintatavan toimivuuden ja vakiintumisen näkökulmasta viestintä on keskeistä. Ennakointiverkoston jäsenten keskinäinen viestintä on peruslähtökohta yhteistyön koordinoinnissa. Ennakoinnin ja päätöksenteon välisen yhteyden vahvistamisessa ennakointi- ja seurantaryhmän on viestittävä asiantuntijaryhmänä ulospäin maakunnan tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisista asioista. 6

7 Maakunnan eri toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistamisen näkökulmasta ennakointiverkoston ennakointisivustolla ja sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa on tärkeää. Ennakointiverkostolta tämä edellyttää uusien työvälineiden omaksumista - toimintatapa ei ole edellytä niinkään lisää tekemistä vaan eri tavalla tekemistä. Sähköisten työkalujen ja sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen viestinnässä on avainkysymys. Tässä ennakointiverkostolla on vielä petrattavaa. Yhteistyön juurtumista hankevaiheen jälkeen edesauttaa ennakointiyhteistyösopimus, jossa kuvataan toimintatavan ohella jäsenorganisaatioiden rooli yhteistyössä, verkoston kokoonpano ja organisaatioiden oma ennakointityö. Yhteistyösopimus käsitellään jokaisen jäsenorganisaation johtoryhmässä, jolla pyritään varmistamaan osaltaan yhteistyön jatkuvuutta hankkeen päätyttyä. Tämä tapahtuu kevään 2015 aikana. 2.2 Ennakoiva työote ja verkostot TOIMINTA Ennakoiva työote Ennakoivan työotteen vahvistamisen osalta ennakointi- ja seurantaryhmälle kilpailutettiin ennakoivan työotteen koulutuskokonaisuus. Koulutukseen osallistujia täydennettiin jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohdolla. Toteuttajaksi valittiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Ensimmäinen koulutuspäivä oli ja siihen osallistui 20 henkilöä. Toinen koulutuspäivä oli ja siihen osallistui 13 henkilöä (liite 5). Ensimmäisessä koulutuspäivässä käytiin läpi tulevaisuusajattelun lähtökohtia sekä ennakointimenetelmiä. Työpajatyöskentelynä hahmoteltiin Kainuun kehityksen kannalta olennaisia muutosvoimia ja heikkoja signaaleja. Toisessa koulutuspäivässä käytiin läpi ennakointityön roolia strategisessa suunnittelussa ja sen juurruttamista sekä tulevaisuuskuvien tuottamisen menetelmiä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille kilpailutettiin ennakoivan työotteen koulutus. Toteuttajaksi valittiin Futures Garden yrittäjä Seija Kiiskilä. Koulutusta järjestettiin kahtena vaihtoehtoisena päivänä ja ja koulutuksiin osallistui 27 henkilöä (liite 6). Työpajatyöskentelynä toteutetussa koulutuspäivässä keskityttiin tunnistamaan ennakoinnin roolia ja merkitystä omassa työtehtävässä. Koulutuspäivistä tehtiin yhteenveto infografiikkana 2. Yrittäjille suunnatusta koulutustilaisuudesta käytiin keskustelua yrittäjäjärjestön edustajan kanssa Alustavasti kiinnostusta asiaan on, mutta näkökulma ja toteutustapa vaativat edelleen pohdintaa. Verkostot Teemapohjaista foorumityöskentelyä on tehty hankkeessa biotalouden, hyvinvoinnin ja maakunnan vetovoimaisuuden teemoissa yhteistyössä Kainuun liiton kanssa. Biotalouden ja hyvinvoinnin foorumitoiminta toteutettiin keväällä 2014 kahtena työpajatyöskentelynä, jossa tarkasteltiin teeman 2 7

8 nykytilaa ja määriteltiin kehittämisen painopisteitä osana Kainuu ohjelman valmistelua. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin trendianalyysia laadullisena ennakointimenetelmänä. Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely (liite 7) toteutettiin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Risto Kaikkonen piti alustuspuheenvuoron hyvinvointi- ja terveyseroista Kainuussa ensimmäisessä työpajassa. Työskentelyyn osallistui 35 henkilöä 23 organisaatiosta. Syksyllä 2014 järjestettiin Katse työllisyyteen hyvinvointifoorumi, jossa tarkasteltiin Kainuun työllisyystilannetta. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä 16 organisaatiosta (liite 8). Keväällä 2014 biotalouden asiantuntijatyöskentely (liite 9) toteutettiin ja Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström piti puheenvuoron biotalouden määritelmästä. Biotalouden työskentelyyn osallistui 34 henkilöä 17 organisaatiosta. Syksyllä biotalouden foorumi kytkeytyi osaksi biotalouden aluetalousvaikutuksia koskevaa selvitystä (ks. kappale 2.3 Ennakointiportaali ja tiedontuotanto). Kainuun biotalouden kehittämistyöpaja pidettiin selvityksen toteuttajan Aluekehityssäätiön vetämänä. Työpajaan osallistui 30 henkilöä 23 organisaatiosta (liite 10). Maakunnan vetovoimaa käsittelevä tulevaisuustyöpaja toteutettiin yhteistyönä Pohjoismaisen väestöhankkeen kanssa, jossa Kainuun liitto on mukana. Työpajassa pohdittiin keinoja Kainuun väestökehityksen kääntämiseksi positiivisemmaksi. Työpajaan osallistui 14 henkilöä 10 organisaatiosta (liite 11). Laaja, maakunnan toimijoiden yhteinen tulevaisuusfoorumi järjestettiin keväällä Tilaisuuteen osallistui 114 henkilöä 37 organisaatiosta (liite 12). Foorumissa käsiteltiin Kainuu ohjelman luonnosta pyydettyjen sidosryhmäkommenttipuheenvuorojen lisäksi työpajatyöskentelyssä, jossa osallistujat pääsivät kommentoimaan ohjelmaluonnosta elinkeinojen, hyvinvoinnin, aluerakenteen ja maakuntakuvan näkökulmista. Projektihenkilöstön tilaisuudet ja tapaamiset Ennakoinnin ylimaakunnallisten verkostojen osalta projektihenkilöstö osallistui vuosittaiseen alueiden ennakointiseminaariin Rovaniemellä. Itä-Suomen liittojen virkistyspäivien yhteydessä pidettiin vapaamuotoinen tapaaminen Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ennakointihankkeiden kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin kunkin hankkeen ajankohtaisista asioista sekä ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksista. Keskustelua ylimaakunnallisesta yhteistyöstä tulevalla EU-ohjelmakaudella jatkettiin ja Pohjois-Karjalan ja Lapin liiton aloitteesta Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen kesken. Projektipäällikkö osallistui ohjausryhmän jäsenenä Kainuun ammattiopiston Pohjois-Suomen TYKE 2013 hankkeen ohjausryhmätyöhön , ja Projektihenkilöstö osallistui Aalto PROn järjestämään Tulevaisuuden ennakointityökalut koulutukseen Koulutuksessa esiteltyjä laadullisen ennakointitiedon tuottamisen menetelmiä hyödynnettiin hyvinvoinnin ja biotalouden toimialafoorumeiden asiantuntijatyöskentelyn toteuttamisessa. Muita seminaareja, tilaisuuksia & tapaamisia, joihin projektihenkilöstö osallistui 3 : 3 pp= projektipäällikkö, ps= projektisuunnittelija 8

9 Keinoja Kainuun kasvuun työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen (ps) Tulevaisuuden työvoimahanke, Kainuun ELY-keskus, Metallin sidosryhmäpalaveri (pp) Tulevaisuuden työvoimahanke, Kainuun ELY-keskus (pp) ICT ja hyvinvointipalvelut (ps) Maakuntavaltuustoseminaari, Kainuun liitto (pp, ps) Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, Kainuun SOTE (pp, ps) Maakuntaliittojen ennakointivastaavien kokous Helsingissä (pp) Toimitusjohtaja Raija Keuro, Seniorpolis (pp, ps) Kuntaliiton tulevaisuusfoorumi Helsinki (pp) Tietoturvapäivä Kajaanissa (ps) Koulutusasiainneuvottelukunnan työvaliokunta (pp) Biotaloushankepalaveri, Kainuun liitto (pp) Kajaanin kaupungin hyvinvointiryhmä (pp) Avoin Suomi messut, Helsinki (pp, ps) Toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun yrittäjät (pp) Maakuntaliittojen ennakointivastaavien kokous Helsingissä (pp) Koulutusasianneuvottelukunnan kokous (pp) Bioenergiafoorumi (pp) Kainuun viestintäfoorumi (pp, ps) TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Ennakoivan työotteen koulutus toteutettiin suunnitellusti ennakointi- ja seurantaryhmälle täydennettynä jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohtajilla. Osallistujien täydentäminen jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohdolla edesauttaa ennakointiyhteistyön sitoutumista sekä vahvistaa tulevaisuuskeskustelua rakentamalla yhteistä käsitystä siitä, mitä ennakointi tarkoittaa. Ennakoivan työotteen asiantuntijakoulutuksella ennakointiosaamista lavennettiin laajemmalle. Ennakointiverkostossa on nyt osaamista käyttää erilaisia ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen välineitä. Haasteena on se, että ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet ryhtyvät hyödyntämään tätä osaamista osana rooliaan Kainuu ohjelman seurannasta ja ennakoinnista vastaavana asiantuntijaryhmänä. Yrittäjille suunnattu tilaisuus ennakoinnista ei toteutunut. Kevään 2015 aikana pyritään siihen, että yrittäjäyhdistysten hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat saataisiin mukaan ennakointiyhteistyöhön. Teema- ja tulevaisuusfoorumit ovat osallistaneet yhteiseen tulevaisuuskeskusteluun laajasti eri tahoja ja osana ennakoinnin toimintatapaa tukevat eri tahojen vuorovaikutusta. 9

10 2.3 Ennakointiportaali ja tiedontuotanto TOIMINTA Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan ennakointiportaalin rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa ulkopuolisen toimittajan vetämänä projektina. Hankesuunnitelmaa tarkennettiin vuoden 2013 puolella siten, että sivusto päätettiin rakentaa kokonaisuudessaan omana työnä. Tuolloin päätettiin, että projektisuunnittelija vastaa sivuston kehittämisprosessista kokonaan ja teknistä tukea ostetaan tarvittaessa asiantuntijapalveluna. Sivuston sisällön rakentamisen tukena on toiminut ennakointiportaalin suunnitteluryhmä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäseniä pyydettiin nimeämään organisaatioistaan edustajat suunnittelutyöryhmään ja työryhmä aloitti toimintansa marraskuussa Työryhmän jäsenet marraskuussa 2013: Tuula Heikkinen, Anu Huotari (pj.), Nina Karppinen, Arja Korhonen, Mari Niskanen (siht.), Tuula Romppanen, Marja-Liisa Ruokolainen, Kristiina Taskinen, Tuomo Tahvanainen, Antti Toivanen, Petra Tolonen, Sirpa Törhönen, Jouni Ponnikas, Kaisa Ottavainen-Nurkkala, Juha Puranen ja Teija Sievänen. Ennakointiportaalin suunnittelu- ja toteutusprosessi Työryhmä kokoontui kevään 2014 aikana neljään työpajaan, joissa määriteltiin ennakointiportaalin kohderyhmät, teemat ja sisällöt. Sivuston teemat, eli samalla myös ylävalikon otsikot, ovat Kainuu-ohjelma, elinkeinot ja yrittäjyys, hyvinvointi, osaaminen ja koulutus, työllisyys, väestö ja ympäristö. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat maakunnan alueella toimivien julkishallinnon organisaatioiden asiantuntijat, johto ja virkamiehet. Ennakointiportaaliin päivitettävä sisältö tukee suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Portaalin rakenne ja ulkoasu toteutettiin ennakointihankkeen voimin. Julkaistu versio huhtikuun alussa oli vielä hyvin keskeneräinen ja sisällöltään kapea, mutta avoimesti ja kokeilukulttuurin hengessä sivusto kuitenkin julkaistiin ja kehitystyötä jatkettiin avoimella sivustolla. Kesän 2014 aikana sivuston sivujen rakenne sai nykyisen muotonsa. Jokaisella sivulla on kuvituskuva, johdanto, ajankohtaiset uutiset ja artikkelit teemaan liittyen nostoina, toimintaympäristön kuvaus, tilastoja ja julkaisuja, linkkejä sekä sivun yhteyshenkilöiden tiedot. Kuvituskuviksi valittiin Flickr -kuvapalvelusta Creative Commons -lisensoituja kuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvat ovat lisensoituja vapaaseen käyttöön, kunhan lähde ja lisenssi on mainittu. Sivuille on upotettu myös Facebook- ja Twitter -liitännäiset. Sivuilta löytyy tietoa ennakointi- ja seurantaryhmästä ja ennakointihankkeesta. Artikkelikirjoituksia on sivun julkaisun jälkeen kirjoitettu 27 kpl (liite 13) ja ajankohtaisia uutisia 13 kpl. Syksyllä 2014 kaikki teemasivut käytiin sisällöltään läpi ja sivujen nimetyt ylläpitäjät tulevat jatkossa vastaamaan teemasivujensa sisällön ajantasaisuudesta. Ylläpitäjille järjestettiin myös Wordpress ja some - koulutusta sekä informaatiomuotoilun koulutusta Ylläpitäjät kuuluvat myös ennakointitiimiin, joka tukee ennakointi- ja seurantaryhmän toimintaa ja ylläpitää kuiskintaa-sivustoa. Ennakointitiimin jäsenet joulukuussa 2014: Kainuun ELY-keskus: Juha Puranen, Kari Pehkonen ja Seija Kemppainen Kainuun TE-toimisto: Kirsi Hämäläinen Kainuun Etu Oy: Tuomo Tahvanainen 10

11 Kajaanin yliopistokeskus /Aikopa: Kaisa Ottavainen-Nurkkala Kainuun sote: Marja-Liisa Ruokolainen ja Kristiina Taskinen Kajaanin ammattikorkeakoulu: Teija Sievänen Kainuun ammattiopisto: Petra Tolonen Kainuun liitto: Jouni Ponnikas (koollekutsuja), Sirpa Törhönen, Paula Karppinen, Helena Aaltonen Kainuun kunnat: Tuula Romppainen ja Tuula Heikkinen Ennakointihankkeen aikana myös Anu Huotari ja Mari Niskanen Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet käyttävät kuiskintaa-sivustoa myös työvälineenä mm. Kainuun tulevaisuuskatsauksen laadinnassa. Kuiskintaa.fi-sivuston lisäksi ennakointihanke on ylläpitänyt kuiskintaa -wikitilaa, johon on voinut kootusti tallentaa hankkeeseen ja portaaliin liittyviä ohjeita, muistioita ja muuta materiaalia. Wikitila perustettiin ilmaiselle wikialustalle Pbworksiin. Ennakointiverkostolla on myös ryhmä Yammerissa. Kuitenkin ensisijainen tiedonvälitykseen käytettävä väline on ollut perinteinen sähköposti. Julkaisujärjestelmä Sivusto on rakennettu Wordpress -julkaisujärjestelmällä ja se on asennettu webhotelliin. Julkaisujärjestelmä on helppokäyttöinen ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Wordpressiin on saatavilla teemoja, eli valmiita malleja, joiden päälle sisältöä voidaan rakentaa. Parhaiten määriteltyihin tarpeisiin vastasi MyThemeShop:sta teema Digitalis. Valitussa teemassa on suuri painoarvo vaihtuvilla artikkelikirjoituksilla, mutta mahdollisuus rakentaa myös staattisia sivuja. Sivupohjat artikkelikirjoituksissa ja staattisilla sivuilla eroavat toisistaan ulkoasultaan. Julkaisu ja markkinointi Sivuston ensimmäinen versio avattiin huhtikuun alussa, jotta siitä oli mahdollistaa tiedottaa tulevaisuusfoorumissa ja hyödyntää sivustoa Kainuu-ohjelman lausuntokierroksella. Sivustoa on tämän jälkeen kehitetty eteenpäin kokeilemalla erilaisia toteutustapoja ja lisäosia. Sivuston toimintaperiaate on, että kiinteiltä perussivuilta löytyy eri teemoja koskeva perustilasto ja ennakointitieto ja että vaihtuvien artikkelikirjoitusten kautta tapahtuu keskustelu ja vuorovaikutus. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän tilastotietojärjestelmä Toimiala Onlinen osalta osallistuttiin yhdessä Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa kuvakantakoulutukseen ja valittuihin kuvakannan päivittyviin tilastoihin luotiin upotettu linkki kuiskintaa-sivuille. Sivustoa markkinoidaan hankkeen järjestämissä kokouksissa ja työpajoissa, sekä sosiaalisessa mediassa ja ennakointihankkeen uutiskirjeessä. Etenkin artikkelikirjoituksia olisi hyvä jakaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media Kuiskintaa-tunnus on käytössä Facebookissa ja Twitterissä. Ennakointihanke järjesti koulutuspäivän sosiaalisesta mediasta ja Wordpressin käytöstä. 11

12 Informaatiomuotoilu Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä tiedon visualisoinnin taitoja. Ennakointihanke kilpailutti ja tilasi informaatiomuotoilun koulutuspäivän sivuston ylläpitäjille ja muille kiinnostuneille. Kouluttajana toimi Sometek Oy, Ilkka Olander. Kokeiltuja ja käytettyjä sovelluksia ovat olleet mm. Piktochart, Easel.ly, Infogr.am, Prezi. Infogr.am -sovelluksessa luotiin interaktiiviset tilastokuvaajat väestön muutoksista. Kuvaajat upotettiin kuiskintaa-sivuille. Tiedontuotanto Biotalouden aluetalousvaikutuksista kilpailutettiin ja tilattiin selvitys (liite 13). Selvityksen toteuttajaksi valittiin Aluekehityssäätiö. Selvitys valmistui joulukuussa 2014 ja se on osa Kainuun biotalousstrategian valmistelua. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Vuoden 2014 aikana ennakointiportaalin rakentamisessa ja sisällön kehittämisessä on edistytty hyvin. Sivuston toteuttaminen ilman ulkopuolista toteuttajaa on ollut onnistunut valinta. Sivustoa on pystytty kehittämään eteenpäin joustavasti kokeilemalla erilaisten ratkaisujen ja sovellusten toimivuutta. Sivuston ylläpitämisen osalta on osalle teemoista on jo olemassa selkeät päivitysvastuut. Myönteistä on myös, että sivustolle on tuotettu sisältöä itsenäisesti ilman projektihenkilöstöä. Sosiaalisen median käyttö asiantuntijana on vielä melkoisen uusi asia ja ennakointihanke on oivallinen tilaisuus kokeilla ja löytää omia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa työssä, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sivuston artikkelipohjainen teema luo hyvät edellytykset vuorovaikutukselle sosiaalisen median liitännäiset mukaan lukien niitä on vain ryhdyttävä käyttämään. Biotalouden aluetalousvaikutuksia koskeva selvitys kytkeytyy Kainuu ohjelman elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja palvelee maakunnan pitkän aikavälin aluekehittämistä. 3. Ongelmat ja suositukset Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta isoimmat kysymykset liittyvät ennakointiverkoston jäsenten keskinäiseen viestintään sekä ennakointi- ja seurantaryhmän roolin muuttumiseen asiantuntijaryhmäksi, joka tuottaa näkemystä Kainuun tulevaisuuden kehityksestä. Ennakointiyhteistyö edellyttää verkoston jäsenten keskinäistä viestintää. On syytä huomata, että sosiaalisen median ja muilla sähköisillä työkaluilla olisi mahdollista korvata kokouksia. Sosiaalinen media tukee myös osaltaan ennakointisivuston toimintaa, sillä sen avulla voi tiedottaa nopeasti ja avoimesti sivustolla tapahtuneista päivityksistä. Ennakointi- ja seurantaryhmän toiminta asiantuntijaryhmänä on haaste. Ryhmän tulisi toimia esimerkkinä ja käydä avoimesti keskustelua Kainuun tulevaisuudesta. Yksi tapa tähän on se, että jatkossa ryhmän kokousmuistiot kirjoitetaan avoimesti artikkelikirjoituksina ennakointisivustolle. Ennakoivan työotteen 12

13 koulutuksilla on vahvistettu ennakointiverkoston jäsenten ennakointiosaamista ja nyt tämä osaaminen on otettava rohkeasti käyttöön. 4. Hyvät käytännöt Ennakoinnin toimintatavan rakentamisessa hyvänä käytäntönä voisi nostaa esiin ennakointiverkoston kokoukset. Kokouksiin koottiin hankkeen ohjausryhmä, ennakointi- ja seurantaryhmä sekä portaalin suunnitteluryhmä ottamaan kantaa yhdessä toimintatavan muotoon ja samalla myös suunnittelemaan käytännön toimintaa. Vuoden aikana portaalin suunnitteluryhmän pohjalta muodostui ennakointitiimi, joka toimii ennakointi- ja seurantaryhmän työn tukena vastaten etenkin ennakointiportaalin sisällön päivittämisestä. Toisena hyvänä käytäntönä voisi nostaa esiin työpajatyöskentelyn hyödyntämisen kehittämistyössä. Työpajatyöskentelyä on hyödynnetty niin ennakointiportaalin kuin toimintatavan rakentamisessa. Hyvin suunnitellulla työpajalla on mahdollista käydä läpi tavallista kokousta tehokkaammin lyhyessä ajassa useita asiakohtia sekä samalla osallistaa ihmisiä suunnittelemaan asioita yhdessä. Kokeilluista sähköisistä työvälineistä etenkin ilmainen wiki-työtila (pbworks.com) tarjoaa paljon mahdollisuuksia organisaatiorajat ylittävän yhteistyön työkaluna. Työtilaa hyödynnetään hankkeen aikana kokoamalla ennakoinnin toimintatavan koordinaatioon liittyvät kuvaukset ja käytännön ohjeet esimerkiksi ennakointiportaalin päivittämisestä. Työtila toimii myös tiedostopankkina, jolloin kaikilla verkoston jäsenillä on suora pääsy yhteisiin aineistoihin. Myös sidosryhmäpalavereille täytyy antaa myös tunnustusta hyvänä käytäntönä: wiki-työtilan hyödyntämisen verkostoyhteistyössä nosti esiin tapaamisessa perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen. Wiki-työtilaa hyödynnettiin myös biotalousselvityksen ohjausryhmätyöskentelyssä. Loppuvuodesta ennakointiverkostolle tehtiin oma tila myös yhteisöpalvelu Yammeriin, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden käydä epämuodollisempaa keskustelua verkoston jäsenten kesken. Ennakointiportaalin osalta voisi mainita vapailla käyttöehdoilla julkaistun aineistojen hyödyntäminen. Eritoten valokuvien jakopalvelusta Flickrista Creative Commons lisenssillä on saatavilla monipuolisesti aineistoa käytettäviksi kuvituskuvina ennakointiportaalissa. Hankkeen toteutukseen liittyen hyvänä käytäntönä on mainittava projektihenkilöstön tiimimäinen työskentelytapa. Projektipäälliköllä ja projektisuunnittelijalla on omat päävastuualueensa, mutta toimenpiteiden suunnittelua ja ideointia tehdään yhdessä. Parhaimmat oivallukset ovat syntyneet vapaamuotoisissa keskusteluissa. Hyvä käytäntö hankkeen suunnittelussa on ehdottomasti ollut se, että hankkeeseen on palkattu kaksi asiantuntijatyötä tekevää henkilöä sen sijaan, että projektipäällikön lisäksi hankkeeseen olisi palkattu pelkästään hankkeen taloushallintoa hoitava projektisihteeri. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille kevään aikana eri tavoin. Hankkeesta on tiedotettu erilaisissa tilaisuuksissa. Kainuun tulevaisuusfoorumissa hankkeesta pidettiin lyhyt puheenvuoro. 13

14 Tilaisuudessa oli jaossa myös esite, jossa kerrottiin perustiedot hankkeesta. Hankkeesta kerrottiin myös teemafoorumityöskentelyissä. Laajasti maakunnan eri tahoille hankkeesta on tiedotettu KUISKE uutiskirjeessä, joka ilmestyi tammikuussa ja kesäkuussa. Uutiskirjeen sähköpostilistalla on noin sähköpostiosoitetta. Vuoden 2014 lopussa hankkeen toimenpiteisiin osallistuneille lähetettiin sähköpostitse kiitoskirje, johon on koottu keskeisimmät koulutukset ja tilaisuudet vuoden 2014 aikana. Ennakointiportaalissa kuiskintaa.fi on etusivun alatunnisteessa tiedotettu siitä, että sivusto on rakennettu ESR-rahoitteisessa hankkeessa. Hankkeella on lisäksi oma sivu Kainuun liiton verkkosivuilla Facebook-sivulla facebook.com/kuiskintaa ja - tunnuksella on tiedotettu etenkin ennakointiportaalin uusista artikkelikirjoituksista ja muista ajankohtaisista Kainuun tulevaisuuden kehitystä sivuavista uutisista. 6. Hankkeen toiminnan jatkuminen Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa hyväksyttiin hankkeen jatkoaikahakemus siten, että hanketta jatketaan toiminnallisin perustein kolmella kuukaudella asti. Toiminta-ajan jatkaminen mahdollistaa sen, että niin hankkeen henkilöstöresurssit kuin myönnetty rahoitus saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Keväällä 2015 toimintaa jatketaan tarkennetun hankesuunnitelman mukaisesti. Toimintatapaa lähdetään pilotoimaan yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän ja ennakointitiimin kanssa. Tavoitteena on siirtää vastuu ennakointiyhteistyön koordinaatiosta ennakointiryhmän jäsenille hankkeen siirtyessä vahvemmin tukirooliin. Jäsenorganisaatioiden vastuut yhteistyössä kuvataan yhteistyösopimukseen. Ennakoinnin vuosikellon avulla suunnitellaan ja rytmitetään toimintaa pääpiirteittäin kuukausitasolla. Koordinaation ohella oleellinen kevään toiminta on tulevaisuuskatsauksen laatiminen osana Kainuu-ohjelman seurantaa ja ennakointia. Ennakoivan työotteen ja verkostojen osalta järjestetään ennakoivan työotteen koulutusta jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille. Yrittäjille pyritään toteuttamaan sopivassa muodossa tilaisuus ennakoinnista. Toukokuussa järjestetään Kainuun tulevaisuusfoorumi, jonka suunnittelu tehdään yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän kanssa. Teemafoorumityöskentelyä jatketaan ainakin hyvinvoinnin saralla yhteistyössä Kainuun liiton kanssa. Ennakointiportaalin osalta keskitytetään ennakointiverkoston työmenetelmien ja nykyaikaisten viestinnän työkalujen käyttöönottamiseen. Vain muutama ennakointiverkoston jäsen on ottanut käyttöön uusia työmenetelmiä, joten tukea ja koulutusta tarvitaan edelleen mm. Wordpressin, Twitterin, Facebookin ja infografiikan sovellusten käyttöön ennakoinnin työkaluna. Lisäksi alkuvuodesta kilpailutetaan ja tilataan valitusta aiheesta selvitys. 14

15 KEVÄÄN 2015 TOIMENPITEIDEN AIKATAULUTUS Toimintatapa Ennakoiva työote Ennakointiportaali Hankehallinto TAMMIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Uutiskirje III HELMIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Hyvinvoinnin teemafoorumi I / terveys ja toimintakyky Ennakointitiimin kokous Erillisselvityksen tarjouspyyntö OHRY VI MAALISKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Ulkoinen arviointi tarjouspyyntö Hyvinvoinnin teemafoorumi II /yhteisöllisyys ja osallisuus Blogikirjoittamisen koulutus HUHTIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Asiantuntijakoulutus ennakoivasta työotteesta Yrittäjille suunnattu koulutus/tilaisuus ennakoinnista TOUKOKUU Kainuun tulevaisuusfoorumi Sosiaalisen median koulutus KESÄKUU Ennakointiverkoston kesäkokous Uutiskirje IV Loppuraportti HEINÄKUU OHRY VII 15

16 LIITTEET TOIMINTATAPA LIITE 1 Kainuun ennakointihanke, tarkennettu hankesuunnitelma (erillisliite) LIITE 2 Ennakoinnin toimintatavan kehittämissuunnitelma (erillisliite) LIITE 3 Alueellisen ennakoinnin nykytilan arviointi tammikuussa 2014 (erillisliite) LIITE 4 Ennakointityön kuvauksen pohja (erillisliite) Erillisliitteet löytyvät ENNAKOIVA TYÖOTE JA VERKOSTOT LIITE 5 Ennakoivan työotteen koulutuksen ja osallistujat Heikkinen Hannu, Kainuun liitto ( ) Honkanen Tuula, AIKOPA ( ja ) Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki ( ) Karppinen Paula, Kainuun liitto ( ) Keränen Heimo, Kainuun liitto ( ja ) Laurikainen Arto, Paltamon kunta ( ) Meriläinen Leena, Kainuun ELY-keskus ( ja ) Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus ( ) Määttä Tytti, Vaalan kunta ( ) Nurkkala Ari, Hyrynsalmen kunta( ) Ponnikas Jouni, Kainuun liitto ( ) Potila Raija, Ristijärven kunta ( ja ) Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus ( ja ) Pääkkönen Kari, Kainuun ELY-keskus ( ) Rajala Seppo, Puolangan kunta ( ja ) Ruokolainen Marja-Liisa, Kainuun SOTE ( ) Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto ( ) Halonen Paula, Sotkamon kunta ( ja ) Teittinen Jorma, Kainuun liitto ( ja ) Toivanen Antti, Kainuun Etu Oy ( ja ) Tolonen Asta, Suomussalmen kunta ( ja ) Veijola Tiina, Kainuun TE-toimisto ( ja ) LIITE 6 Ennakoivan työotteen asiantuntijakoulutukseen ja osallistujat Heikkinen Auli, Kainuun sote Heikkinen Eija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Heikkinen Tuula, Kajaanin kaupunki 16

17 Huotari Anne, Kainuun ELY-keskus Huttunen Saija, Kainuun TE-toimisto Jansa Merja, Kainuun TE-toimisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Kemppainen Kati, Kainuun TE-toimisto Kemppainen Seija, Kainuun ELY-keskus Kemppainen Seija, Kainuun liitto Keränen Heimo, Kainuun liitto Keränen Virpi, Kainuun liitto Manninen Ville, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Mustonen Verna, Kainuun ELY-keskus Möttönen Anne, Kainuun TE-toimisto Peitsaho Tarja, Kainuun ELY-keskus Piirainen Päivi, Kainuun TE-toimisto Pikkarainen Marita, Kainuun sote Pitkänen Outi, Kainuun ELY-keskus Pääkkönen Anja, Kainuun ELY-keskus Pääkkönen Irma, Kainuun TE-toimisto Romppanen Tuula, Kajaanin kaupunki Ruokolainen Marja-Liisa, Kainuun sote Sievänen Teija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto Tolonen Sirpa, Kainuun ELY-keskus Törhönen Sirpa, Kainuun liitto LIITE 7. Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely helmikuussa 2014 (erillisliite) Erillisliite löytyy LIITE 8. Katse työllisyyteen hyvinvointifoorumi Aaltonen Helena, Kainuun liitto Heikkilä Timo, Kuhmon kaupunki Huotari Anne, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Huotari Kirsi, Paltamon työvoimayhdistys Hyttinen Kai, Kainuun TE-toimisto Kaleton Kari, Kela Karppinen Nina, Kainuun ammattiopisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Keränen Virpi, Kainuun liitto Kilponen Lasse, Kajaanin kaupunki Leinonen Tuomas, Kumppaniksi ry Laurikainen Arto, Paltamon työvoimayhdistys Liuski Ira, Kainuun liikunta Mannermaa Timo, Kainuun liikunta Mustonen Verna, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 17

18 Ohtonen Osmo, Kainuun ELY-keskus Pekkonen Timo, Kainuun Etu Oy Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus Pyrrö Eija, Kajaanin kaupunki Pyykkönen Maija-Liisa, Paltamon työvoimayhdistys Romppainen Riitta, Koulutusavain Oy Tokkonen Paula, Kajaanin kaupunki Tolonen Anna, Suomussalmen kunta Veijola Tiina, Kainuun TE-toimisto LIITE 9. Biotalouden asiantuntijatyöskentely helmi-maaliskuussa 2014 (erillisliite) Erillisliite löytyy LIITE 10. Kainuun biotalouden kehittämistyöpaja Haataja Jyrki, Suomen metsäkeskus Heikkinen Pekka, MTT Sotkamo Heino Kyösti, RKL Halonen Oy Huusko Tuulikki, Woodpolis, Kuhmon kaupunki Härkönen Kerttu, Metsähallitus Juntunen Ahti, Metsähallitus Kangas Antti, Loiste Energia Oy Karjalainen Timo, Kajaanin yliopistokeskus / Cemis-Oulu Keskinen Ville, Metsä Group Korhonen Anita, Kainuun energiatoimisto Laatikainen Outi, Measurepolis Development Oy Loukasmäki Pasi, Kainuun ELY-keskus Miettinen Kari, Pölkky Oy Mikkonen Tuomo, Suomen metsäkeskus Moisio Simo, Arktiset aromit ry Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus Nivakoski Markku, Kainuun Etu Oy Nurminen Juha, Kajaanin Vesi liikelaitos Oikarinen Pirjo, Oulujärvi Leader Peltola Matti, Suomen metsäkeskus Penttinen Leena, Seniorpolis Oy Piirainen Asko, Metsäurakointi Piirainen Oy Piirainen Eero, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Poikela Tarja, Pro Agria Kainuu Ponnikas Jouni, Kainuun liitto Salmela Alpo, OK-Yhtiöt Oy Virtanen Vesa, Kajaanin yliopistokeskus Väisänen Heikki, Metsäkontio Österberg Petri, Measurepolis Development Oy ja Oulun yliopisto 18

19 LIITE 11. Maakunnan vetovoima tulevaisuustyöpaja Aaltonen Helena, Kainuun liitto Haataja Minna, Kajaanin Nuorkauppakamari Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki Komulainen Asta, Kajaanin Maahanmuuttajapalvelut Korhonen Jaana, Kainuun ELY-keskus Manninen Ville, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut, AIKOPA Mäntymäki Eeva, Kainuun liitto/kainuun sote Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus Paloniemi Tuomas, Radio Kajaus Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus Saastamoinen Minna, Kainuun liitto Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto Tahvanainen Tuomo, Kainuun Etu Oy Tanskanen Juha, Pohjolan Mylly LIITE 12. Kainuun tulevaisuusfoorumi Ahopelto Maire, Kainuun sote Ahvenjärvi Hannu, Kainuun ELY-keskus Al Natsheh Anas, Kajaanin ammattikorkeakoulu /Cemis-Oulu Haataja Jyrki, Suomen metsäkeskus Hanka Irmeli, Kajaanin kaupunki Haverinen Kati, Kainuun Etu Oy Heikkinen Eija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Heikkinen Matti, Kainuun sote Heikkinen Tuula, Kainuun sote Heikkinen Pirjo, Elävä Kainuu Leader ry Helo Maria, Kainuun kulttuuri-info Holappa Veijo, Suomussalmen kunta Honkanen Tuula, AIKOPA Huotari Anne, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Hurskainen Timo, Kajaanin kaupunginvaltuusto Hänninen Osmo, Kainuun ammattiopisto Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki Härkönen Kerttu, Metsähallitus Immonen Heikki, Kainuun liitto Isolahti Maria, Suomen 4H-liitto Pohjois-Pohjanmaa, Kainuun aluekeskus Itkonen Heli, Kajaanin ammattikorkeakoulu Juntunen Arja, Itelliset ry Kaartinen Nikke, Runolaulu-Akatemia Kainulainen Elina, Kajaanin kaupunginteatteri Kaleton Kari, Kela Karjalainen Timo, Kajaanin yliopistokeskus 19

20 Karjalainen Seija, MLL:n Kainuun piiri Karppinen Veli-Matti, Kainuun Nuotta ry Karppinen Nina, Kainuun ammattiopisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Karvonen Marko, Kainuun ammattiopisto Kauppinen Petri, Sotkamon kunta Kauppinen Sari, Tehy ry Kemppainen Gerd, Kainuun sote Keränen Silja, Kainuun maakuntavaltuusto Keränen Paavo, Kainuun liitto Keränen Heimo, Kainuun liitto Kettunen Pentti, Suomen eduskunta Keuro Raija, Seniorpolis Kinnunen Niina, Kainuun Nuotta ry Knuutinen Pekka, Kainuun ELY-keskus Komulainen Jari, Kainuun Etu Oy Korhonen Sirpa, Kajaanin yliopistokeskus / AIKOPA Korhonen Tuija, MTK Pohjois-Suomi Korhonen Jaana, Kainuun ELY-keskus Koskivirta Arto, Kajaanin sivistystoimi Kovala Anne, Kajaanin kaupunginteatteri Kovalainen Urpo, Kainuun ammattiopisto Kyllönen Tommi, Kainuun Etu Oy Käsmä Jouko, Oulun yliopisto, Cemis-Oulu Lindstedt Mauri, Kainuun ammattiopisto Lukkari Tarja, Kajaanin ammattikorkeakoulu Lyytikäinen Lasse, Kainuun kulttuuri-info Malinen Pentti, Kainuun liitto Pirttijoki Markus, Kainuun Sanomat Mauno Timo, Oulun yliopisto Mikkonen Tuomo, Suomen metsäkeskus Mustonen Verna, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Mustonen Pirkko, Mikeva Oy Määttä Anni, Kainuun ELY-keskus Määttä Tommi, Kajaanin kaupunginteatteri Nieminen Markku, Kainuun maakuntavaltuusto Nivakoski Markku, Kainuun Etu Oy Nurkkala Ari, Hyrynsalmen kunta Nyman-Järvinen Birgitta, Itelliset ry Oikarinen Ulla-Maija, Puolangan kunta Oikarinen Pekka, Hyrynsalmen kunta Palo, Anna-Maria, Kajaanin lukio Pehkonen Kari, Kainuun ELY-keskus Pekkonen Timo, Kainuun Etu Oy 20

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta kevään 2014

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta 1 (6) Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta Aika: keskiviikko 3.6.2009 klo 13.55 15.40 Paikka: Kajaanin kaupungintalon valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani 1. Avaus Maakuntajohtaja

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18/184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeiseksi vuodeksi

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa Kuntakierros keväällä 2010 Merja Vikström Kainuun Maakunta kuntayhtymä sote tutkimus- kehittämis- ja suunnittelu http://maakunta.kainuu.fi/terveempi_pohjois-suomi

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 1/5 (NHä p. 040 551 9974) Järj. TekU - Kajaani MIEHET Neljännesmaraton - 10,55 km: Aikaisemmat tulokset 1 Kanervo Juha VaVa 36.34 37:23 37:28 37.34 36.57 39.30 2 Kumpulainen

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015 1 KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Sisältö 1. MANUN TOIMINNAN TAUSTA... 3 2. MANUN YHTEISTYÖORGANISAATIOT... 4 3. MANUN JÄSENTEN NIMEÄMINEN... 6 4. MANUN TOIMINTAMUODOT...

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

KAINUUN TALVIKISAT 2010

KAINUUN TALVIKISAT 2010 KAINUUN TALVIKISAT 00 MYL tettu 0.0.0 klo.07.7 Sivu 8 Toni Närväinen Paavo Puurunen 707 7899 Liperin Hiihtoseura.9,., +,0 7 7 Heikki Palosaari Alexander Schwarz 8088 7 Vuokatti Ski Team Ka.9,9.,8 +0, +,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Tammipakkasessa. Kuvaaja: Tuija Huotari Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Ulkoilu pihapiirissä. Kuvaaja: Vesa Kyllönen Lumitaakan alla. Kuvaaja: Tuija Huotari Kuovinkallio. Kuvaaja: Unto Mentula Lentua

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä.

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä. VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Veera Valtanen, Markku Similä Tammikuu 2012 taustalla Kainuun ammattiopiston ammatillisten täydennyskoulutusten kehittämistyö

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot