KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN ENNAKOINTIHANKE"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014 aikana ja hankkeen tulevaa toimintaa keväällä KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Väliraportti Anu Huotari ja Mari Niskanen 1

2 SISÄLLYS Kiireisen tiivistelmä Tavoitteet ja tulokset Toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Ennakoinnin toimintatapa Ennakoiva työote ja verkostot Ennakointiportaali ja tiedontuotanto Ongelmat ja suositukset Hyvät käytännöt Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen toiminnan jatkuminen LIITTEET

3 Kiireisen tiivistelmä Kainuun ennakointihankkeen tavoitteena on luoda ennakointiyhteistyön toimintatapa Kainuuseen, vahvistaa ennakoivaa työotetta sekä rakentaa maakunnallinen ennakointiportaali. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmän ja sen jäsenorganisaatioiden kanssa. Ennakoinnin toimintatapa muodostuu yhteistyötä koordinoivasta ennakointi- ja seurantaryhmästä, sen tukena toimivasta ennakointitiimistä, tulevaisuus- ja teemafoorumitoiminnasta ja ennakointiportaalista. Ennakointiryhmä toimii asiantuntijaryhmänä, joka tuottaa näkemystä Kainuun tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisista ilmiöistä osana Kainuu-ohjelman seurantaa ja ennakointia. Ennakoinnin toimintatapa, jäsenorganisaatioiden vastuut ja ennakointityö kuvataan ennakointiyhteistyösopimukseen, joka käsitellään jäsenorganisaatioiden johtoryhmissä kevään 2015 aikana. Ennakoivan työotteen vahvistamiseksi järjestettiin ennakoivan työotteen koulutusta. Ennakointi- ja seurantaryhmälle, jäsenorganisaatioiden johdolle ja kuntajohtajille toteutettiin kaksiosainen koulutus touko- ja syyskuussa. Jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille toteutettiin kaksi koulutustilaisuutta marraskuussa. Laajempaa yhteistä tulevaisuuskeskustelua rakennettiin tulevaisuus- ja teemafoorumityöskentelyn lisäksi osallistamalla eri tahoja tuottamaan asiantuntijanäkemystä Kainuun tulevaisuudesta ennakointisivustolle. Ennakointiportaali kuiskintaa.fi avattiin huhtikuun alussa. Sivuston rakennetta ja sisältöä on kehitetty yhdessä suunnitteluryhmän kanssa määrittelemällä kohderyhmät, teemat ja olennaiset tilasto- ja ennakointiaineistot. Pääteemasivujen sisältöjen päivitysvastuista on sovittu. Ennakointiverkostolle järjestettiin perehdytystä sivuston julkaisujärjestelmän käytöstä sekä sosiaalisen median sovelluksista ennakointityön välineinä. Lisäksi järjestettiin informaatiomuotoilun koulutus tiedon visualisoinnista. Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista tilattiin erillisselvitys, joka valmistui joulukuussa. Hankkeen toiminnassa keskitytään kevään 2015 aikana ennakoinnin toimintatavan pilotointiin yhdessä ennakointiverkoston kanssa. Joulukuussa ohjausryhmässä päätettiin hankkeen jatkamisesta toiminnallisin perustein heinäkuun 2015 loppuun. Kevään aikana tilataan erillisselvitys valitusta teemasta sekä ulkopuolinen arviointi hankkeessa rakennetusta toimintatavasta. Tulevaisuus- ja teemafoorumitoimintaa jatketaan. Ennakoivan työotteen koulutusta järjestetään jäsenorganisaatioiden sisäisen ennakointityön vahvistamiseksi sekä yrittäjäyhdistysten hallitusten jäsenille pyritään toteuttamaan ennakointitilaisuus. Ennakointiverkoston vuorovaikutus ja viestintä sekä etenkin sosiaalisen median hyödyntäminen asiantuntijatyössä työkaluna kaipaa edelleen vahvistamista. 3

4 1. Tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena on 1. Luoda maakunnan toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintatapa 2. Vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa 3. Rakentaa maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali Ennakoinnin toimintatapa tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu. Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta suuntaavaan Kainuu -ohjelmaan. Päätöksenteossa hyödynnettävä ennakointitieto on monipuolista sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Ennakoinnissa on vahva verkosto tulevaisuuspohdintaan osallistuu laajasti eri tahoja. Myös ylimaakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään tulevaisuuden kehityksen ennakoinnissa. Ennakointiportaali kokoaa Kainuuta koskevaa ennakointitietoa ja toimii yhteisen tulevaisuuskeskustelun foorumina. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatiot tuottavat yhdessä ennakointiportaaliin Kainuun kehitystä koskevaa ennakointitietoa olennaisista teemoista. Painopisteenä on Kainuu ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tulevaisuuden kehityksen ennakointi. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta vastaa Kainuun liitto. Hankkeen tuloksena 1. Ennakoinnin toimintatapa lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella. 2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvistuu. 3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat. 4

5 2. Toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen 2.1 Ennakoinnin toimintatapa TOIMINTA Ennakoinnin toimintatapaa rakennetaan ns. alueellisen ennakoinnin peruskonseptin pohjalta. Toimintatapaan kuuluu ennakointiyhteistyötä koordinoiva ryhmä, yhteisen tulevaisuuskeskustelun foorumit sekä ennakointiportaali. Lähtökohtana on, että toimintatapa muodostuu alueen organisaatioiden olemassa olevan ennakointityön ja käytettävissä olevan resursoinnin pohjalle, jotta yhteistyötä on mahdollista hankkeen päättymisen jälkeen jatkaa. Alkuperäistä hankesuunnitelmaa tarkennettiin projektihenkilöstön aloitettua vuoden 2013 lopussa (liite 1). Ennakoinnin toimintatavan rakentamiselle laadittiin vuoden alussa kehittämissuunnitelma (liite 2), joka käytiin läpi ennakointi- ja seurantaryhmän kokouksessa Suunnitelman mukaisesti alueellisen ennakoinnin yhteistyön nykytila arvioitiin Kainuussa ReFo-työkalulla 1. Arvioinnin perusteella (liite 3) kehitettävää on tasaisesti jokaisella osa-alueella, mutta erityisesti ennakointitiedon levittäminen ja viestintä, verkostoyhteistyö sekä ennakoinnin kehittäminen ja arviointi kaipaavat petraamista. Ennakointityön kartoittamiseksi ja yhteensovittamiseksi ennakointi- ja seurantaryhmältä pyydettiin kuvaus jäsenorganisaatioiden ennakointityöstä. Kuvauksessa kartoitettiin ennakoinnin yhteyttä organisaation päätöksentekoon ja johtamiseen, organisaation tuottamaa ennakointitietoa sekä resursointia (liite 4). Jäsenorganisaatioista Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto, Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA sekä Kainuun sote ovat tehneet kuvauksen ennakointityöstään. Ennakointityötä on kartoitettu myös ns. minipalavereilla jäsenorganisaatioiden kanssa. Vuoden 2013 lopulla minipalaveri aloitettiin Kainuun liiton ( ) ja AIKOPAn ( ) kanssa. Vuoden 2014 aikana vastaavat palaverit pidettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun ( ), Kainuun ELY-keskuksen ( ), Kainuun TE-toimiston ( ) ja Kainuun ammattiopiston ( ) kanssa. Ennakointi- ja seurantaryhmä ja portaalin suunnitteluryhmä koottiin yhteen ennakointiverkoston kesäkokoukseen , jossa käytiin läpi toimintatapaa prosessien näkökulmasta. Kokouksessa käsiteltiin sitä, millä tavalla yhteistyötä koordinoidaan, miten ennakointi kytkeytyy maakunnalliseen päätöksentekoon, mitä olemassa olevia verkostoja ja asiantuntijaryhmiä ennakoinnissa voidaan hyödyntää ja millä tavalla ennakointiportaali toimii parhaiten työkaluna tässä. Syyskokouksessa teemoina oli Kainuu ohjelman ennakointiin ja seurantaan liittyvän tulevaisuuskatsauksen sisältö, ennakointiyhteistyösopimus, tulevaisuusfoorumi ja sosiaalinen media ennakoinnin työkaluna. Joulukokouksessa jatkettiin yhteistyösopimuksen laadintaa, koottiin ennakoinnin vuosikelloa vuodelle 2015, suunniteltiin tulevaisuus- ja teemafoorumityötä ja pohdittiin tulevaisuuskatsauksen muotoa ja laadintatapaa. 1 ReFo-työkalu on kehitetty EMMA-hankkeessa, ks. lisää emma.pilkahdus.fi 5

6 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Hankkeen päätavoitteena on pysyvän ennakoinnin toimintatavan rakentaminen, jonka osalta on edetty vuoden 2014 aikana kohtuullisen hyvin. Ennakoinnin toimintatavan perusosat ovat yhteistyön koordinaatio eli ennakointi- ja seurantaryhmä ja ennakointitiimi (ennakointiverkosto), joka kokoontuu yhteen kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa suunnittelemaan seuraavan puolen vuoden toimintaa. Ennakointi- ja seurantaryhmä toimii osana maakunnallista päätöksentekoa asiantuntijaryhmänä, joka seuraa ja ennakoi tulevaa maakunnan kehitystä laatimalla tulevaisuuskatsauksia keskeisistä maakunnan tulevaisuuteen vaikuttavista kysymyksistä ja teemoista. Laajempaa eri tahojen vuorovaikutusta ja yhteistä tulevaisuuskeskustelua käydään teema- ja tulevaisuusfoorumeissa sekä ennakointisivustolla asiantuntijaartikkeleiden ja sosiaalisen median kautta. Ennakoinnin toimintatavan rakentamisessa yhteistyön koordinaation näkökulmasta on edetty suhteellisen mallikkaasti. Ennakointi- ja seurantaryhmän tueksi on portaalin suunnitteluryhmän pohjalta muodostettu ennakointitiimi, joka vastaa ennakointisivuston ylläpitämisestä. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ennakointiverkostona suunnittelemaan tulevan puolen vuoden toimintaa yhdessä, joka kootaan yhteiseen ennakoinnin vuosikelloon. Koordinoinnin työkaluina sähköpostin rinnalle on kokeiltu wiki-työalustaa pbworks.com, yhteisöpalvelu Yammeria sekä itse ennakointisivustoa. Oleellista on, että ennakointiverkoston jäsenet omaksuvat roolin taustaorganisaationsa solmupisteenä ja välittävät tietoa omassa organisaatiossaan tapahtuvista ennakointiin ja maakunnan kehitykseen liittyvistä asioista. Tärkeää on myös välittää tietoa ennakointiverkoston työssä nousevista asioista takaisin omaan organisaatioon päin. Ennakoinnin kytkeytymisessä osaksi maakunnallista päätöksentekoa on ennakointi- ja seurantaryhmällä keskeinen rooli toimia asiantuntijaryhmänä, joka seuraa ja ennakoi maakunnan tulevaisuuden kehitystä. Yksi osa tätä on asiantuntijanäkemyksen tuottaminen ja sen jakaminen avoimesti niin luottamushenkilöille, asiantuntijoille kuin muillekin toimijoille. Tulevaisuuskatsausten laatimisesta on keskusteltu, että eri teemojen vastuuhenkilöt ennakointi- ja seurantaryhmässä valmistelevat kokouksiin esityksen, jonka pohjalta ryhmä analysoi tilannetta Kainuu-ohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Tämä analyysi julkaistaan tulevaisuuskatsauksena ennakointisivustolla tiiviisti artikkelikirjoituksen muodossa. Myös ennakointi- ja seurantaryhmän kokousmuistiot laaditaan siten, että ne julkaistaan artikkelikirjoituksina. Luonnollisesti myös ennakointisivustolle tuotetun tilasto- ja ennakointitiedon tarkoituksena on palvella alueen toimijoiden suunnittelu- ja kehittämistyötä. Ennakoinnin ja yleisesti ottaen yhteisen tulevaisuuskeskustelun näkökulmasta vuorovaikutuksen vahvistamisen näkökulmasta teema- ja tulevaisuusfoorumit ovat tärkeä osa ennakoinnin toimintatapaa. Tilaisuudet ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja, mutta niistä on myös viestittävä ulospäin. Yksi tapa tähän on tehdä niistä yhteenvetoja ennakointisivustolle. Vuorovaikutuksessa tiedon jakaminen on olennaista. Ennakointisivuston artikkelikirjoitukset ovat tapa jakaa asiantuntemusta. Sosiaalinen media on myös yksi olennainen vuorovaikutuksen työkalu ja niiden avulla on vaivatonta myös tiedottaa ennakointisivustolla tapahtuvista päivityksistä. Toimintatapaa on siis sekä kehitetty että myös käytännössä toteutettu hankkeen toiminta-aikana. Toimintatavan toimivuuden ja vakiintumisen näkökulmasta viestintä on keskeistä. Ennakointiverkoston jäsenten keskinäinen viestintä on peruslähtökohta yhteistyön koordinoinnissa. Ennakoinnin ja päätöksenteon välisen yhteyden vahvistamisessa ennakointi- ja seurantaryhmän on viestittävä asiantuntijaryhmänä ulospäin maakunnan tulevaisuuden kehityksen kannalta olennaisista asioista. 6

7 Maakunnan eri toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistamisen näkökulmasta ennakointiverkoston ennakointisivustolla ja sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa on tärkeää. Ennakointiverkostolta tämä edellyttää uusien työvälineiden omaksumista - toimintatapa ei ole edellytä niinkään lisää tekemistä vaan eri tavalla tekemistä. Sähköisten työkalujen ja sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen viestinnässä on avainkysymys. Tässä ennakointiverkostolla on vielä petrattavaa. Yhteistyön juurtumista hankevaiheen jälkeen edesauttaa ennakointiyhteistyösopimus, jossa kuvataan toimintatavan ohella jäsenorganisaatioiden rooli yhteistyössä, verkoston kokoonpano ja organisaatioiden oma ennakointityö. Yhteistyösopimus käsitellään jokaisen jäsenorganisaation johtoryhmässä, jolla pyritään varmistamaan osaltaan yhteistyön jatkuvuutta hankkeen päätyttyä. Tämä tapahtuu kevään 2015 aikana. 2.2 Ennakoiva työote ja verkostot TOIMINTA Ennakoiva työote Ennakoivan työotteen vahvistamisen osalta ennakointi- ja seurantaryhmälle kilpailutettiin ennakoivan työotteen koulutuskokonaisuus. Koulutukseen osallistujia täydennettiin jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohdolla. Toteuttajaksi valittiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Ensimmäinen koulutuspäivä oli ja siihen osallistui 20 henkilöä. Toinen koulutuspäivä oli ja siihen osallistui 13 henkilöä (liite 5). Ensimmäisessä koulutuspäivässä käytiin läpi tulevaisuusajattelun lähtökohtia sekä ennakointimenetelmiä. Työpajatyöskentelynä hahmoteltiin Kainuun kehityksen kannalta olennaisia muutosvoimia ja heikkoja signaaleja. Toisessa koulutuspäivässä käytiin läpi ennakointityön roolia strategisessa suunnittelussa ja sen juurruttamista sekä tulevaisuuskuvien tuottamisen menetelmiä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille kilpailutettiin ennakoivan työotteen koulutus. Toteuttajaksi valittiin Futures Garden yrittäjä Seija Kiiskilä. Koulutusta järjestettiin kahtena vaihtoehtoisena päivänä ja ja koulutuksiin osallistui 27 henkilöä (liite 6). Työpajatyöskentelynä toteutetussa koulutuspäivässä keskityttiin tunnistamaan ennakoinnin roolia ja merkitystä omassa työtehtävässä. Koulutuspäivistä tehtiin yhteenveto infografiikkana 2. Yrittäjille suunnatusta koulutustilaisuudesta käytiin keskustelua yrittäjäjärjestön edustajan kanssa Alustavasti kiinnostusta asiaan on, mutta näkökulma ja toteutustapa vaativat edelleen pohdintaa. Verkostot Teemapohjaista foorumityöskentelyä on tehty hankkeessa biotalouden, hyvinvoinnin ja maakunnan vetovoimaisuuden teemoissa yhteistyössä Kainuun liiton kanssa. Biotalouden ja hyvinvoinnin foorumitoiminta toteutettiin keväällä 2014 kahtena työpajatyöskentelynä, jossa tarkasteltiin teeman 2 7

8 nykytilaa ja määriteltiin kehittämisen painopisteitä osana Kainuu ohjelman valmistelua. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin trendianalyysia laadullisena ennakointimenetelmänä. Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely (liite 7) toteutettiin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Risto Kaikkonen piti alustuspuheenvuoron hyvinvointi- ja terveyseroista Kainuussa ensimmäisessä työpajassa. Työskentelyyn osallistui 35 henkilöä 23 organisaatiosta. Syksyllä 2014 järjestettiin Katse työllisyyteen hyvinvointifoorumi, jossa tarkasteltiin Kainuun työllisyystilannetta. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä 16 organisaatiosta (liite 8). Keväällä 2014 biotalouden asiantuntijatyöskentely (liite 9) toteutettiin ja Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström piti puheenvuoron biotalouden määritelmästä. Biotalouden työskentelyyn osallistui 34 henkilöä 17 organisaatiosta. Syksyllä biotalouden foorumi kytkeytyi osaksi biotalouden aluetalousvaikutuksia koskevaa selvitystä (ks. kappale 2.3 Ennakointiportaali ja tiedontuotanto). Kainuun biotalouden kehittämistyöpaja pidettiin selvityksen toteuttajan Aluekehityssäätiön vetämänä. Työpajaan osallistui 30 henkilöä 23 organisaatiosta (liite 10). Maakunnan vetovoimaa käsittelevä tulevaisuustyöpaja toteutettiin yhteistyönä Pohjoismaisen väestöhankkeen kanssa, jossa Kainuun liitto on mukana. Työpajassa pohdittiin keinoja Kainuun väestökehityksen kääntämiseksi positiivisemmaksi. Työpajaan osallistui 14 henkilöä 10 organisaatiosta (liite 11). Laaja, maakunnan toimijoiden yhteinen tulevaisuusfoorumi järjestettiin keväällä Tilaisuuteen osallistui 114 henkilöä 37 organisaatiosta (liite 12). Foorumissa käsiteltiin Kainuu ohjelman luonnosta pyydettyjen sidosryhmäkommenttipuheenvuorojen lisäksi työpajatyöskentelyssä, jossa osallistujat pääsivät kommentoimaan ohjelmaluonnosta elinkeinojen, hyvinvoinnin, aluerakenteen ja maakuntakuvan näkökulmista. Projektihenkilöstön tilaisuudet ja tapaamiset Ennakoinnin ylimaakunnallisten verkostojen osalta projektihenkilöstö osallistui vuosittaiseen alueiden ennakointiseminaariin Rovaniemellä. Itä-Suomen liittojen virkistyspäivien yhteydessä pidettiin vapaamuotoinen tapaaminen Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ennakointihankkeiden kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin kunkin hankkeen ajankohtaisista asioista sekä ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksista. Keskustelua ylimaakunnallisesta yhteistyöstä tulevalla EU-ohjelmakaudella jatkettiin ja Pohjois-Karjalan ja Lapin liiton aloitteesta Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen kesken. Projektipäällikkö osallistui ohjausryhmän jäsenenä Kainuun ammattiopiston Pohjois-Suomen TYKE 2013 hankkeen ohjausryhmätyöhön , ja Projektihenkilöstö osallistui Aalto PROn järjestämään Tulevaisuuden ennakointityökalut koulutukseen Koulutuksessa esiteltyjä laadullisen ennakointitiedon tuottamisen menetelmiä hyödynnettiin hyvinvoinnin ja biotalouden toimialafoorumeiden asiantuntijatyöskentelyn toteuttamisessa. Muita seminaareja, tilaisuuksia & tapaamisia, joihin projektihenkilöstö osallistui 3 : 3 pp= projektipäällikkö, ps= projektisuunnittelija 8

9 Keinoja Kainuun kasvuun työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen (ps) Tulevaisuuden työvoimahanke, Kainuun ELY-keskus, Metallin sidosryhmäpalaveri (pp) Tulevaisuuden työvoimahanke, Kainuun ELY-keskus (pp) ICT ja hyvinvointipalvelut (ps) Maakuntavaltuustoseminaari, Kainuun liitto (pp, ps) Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, Kainuun SOTE (pp, ps) Maakuntaliittojen ennakointivastaavien kokous Helsingissä (pp) Toimitusjohtaja Raija Keuro, Seniorpolis (pp, ps) Kuntaliiton tulevaisuusfoorumi Helsinki (pp) Tietoturvapäivä Kajaanissa (ps) Koulutusasiainneuvottelukunnan työvaliokunta (pp) Biotaloushankepalaveri, Kainuun liitto (pp) Kajaanin kaupungin hyvinvointiryhmä (pp) Avoin Suomi messut, Helsinki (pp, ps) Toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun yrittäjät (pp) Maakuntaliittojen ennakointivastaavien kokous Helsingissä (pp) Koulutusasianneuvottelukunnan kokous (pp) Bioenergiafoorumi (pp) Kainuun viestintäfoorumi (pp, ps) TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Ennakoivan työotteen koulutus toteutettiin suunnitellusti ennakointi- ja seurantaryhmälle täydennettynä jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohtajilla. Osallistujien täydentäminen jäsenorganisaatioiden johdolla ja kuntajohdolla edesauttaa ennakointiyhteistyön sitoutumista sekä vahvistaa tulevaisuuskeskustelua rakentamalla yhteistä käsitystä siitä, mitä ennakointi tarkoittaa. Ennakoivan työotteen asiantuntijakoulutuksella ennakointiosaamista lavennettiin laajemmalle. Ennakointiverkostossa on nyt osaamista käyttää erilaisia ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen välineitä. Haasteena on se, että ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet ryhtyvät hyödyntämään tätä osaamista osana rooliaan Kainuu ohjelman seurannasta ja ennakoinnista vastaavana asiantuntijaryhmänä. Yrittäjille suunnattu tilaisuus ennakoinnista ei toteutunut. Kevään 2015 aikana pyritään siihen, että yrittäjäyhdistysten hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat saataisiin mukaan ennakointiyhteistyöhön. Teema- ja tulevaisuusfoorumit ovat osallistaneet yhteiseen tulevaisuuskeskusteluun laajasti eri tahoja ja osana ennakoinnin toimintatapaa tukevat eri tahojen vuorovaikutusta. 9

10 2.3 Ennakointiportaali ja tiedontuotanto TOIMINTA Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan ennakointiportaalin rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa ulkopuolisen toimittajan vetämänä projektina. Hankesuunnitelmaa tarkennettiin vuoden 2013 puolella siten, että sivusto päätettiin rakentaa kokonaisuudessaan omana työnä. Tuolloin päätettiin, että projektisuunnittelija vastaa sivuston kehittämisprosessista kokonaan ja teknistä tukea ostetaan tarvittaessa asiantuntijapalveluna. Sivuston sisällön rakentamisen tukena on toiminut ennakointiportaalin suunnitteluryhmä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäseniä pyydettiin nimeämään organisaatioistaan edustajat suunnittelutyöryhmään ja työryhmä aloitti toimintansa marraskuussa Työryhmän jäsenet marraskuussa 2013: Tuula Heikkinen, Anu Huotari (pj.), Nina Karppinen, Arja Korhonen, Mari Niskanen (siht.), Tuula Romppanen, Marja-Liisa Ruokolainen, Kristiina Taskinen, Tuomo Tahvanainen, Antti Toivanen, Petra Tolonen, Sirpa Törhönen, Jouni Ponnikas, Kaisa Ottavainen-Nurkkala, Juha Puranen ja Teija Sievänen. Ennakointiportaalin suunnittelu- ja toteutusprosessi Työryhmä kokoontui kevään 2014 aikana neljään työpajaan, joissa määriteltiin ennakointiportaalin kohderyhmät, teemat ja sisällöt. Sivuston teemat, eli samalla myös ylävalikon otsikot, ovat Kainuu-ohjelma, elinkeinot ja yrittäjyys, hyvinvointi, osaaminen ja koulutus, työllisyys, väestö ja ympäristö. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat maakunnan alueella toimivien julkishallinnon organisaatioiden asiantuntijat, johto ja virkamiehet. Ennakointiportaaliin päivitettävä sisältö tukee suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Portaalin rakenne ja ulkoasu toteutettiin ennakointihankkeen voimin. Julkaistu versio huhtikuun alussa oli vielä hyvin keskeneräinen ja sisällöltään kapea, mutta avoimesti ja kokeilukulttuurin hengessä sivusto kuitenkin julkaistiin ja kehitystyötä jatkettiin avoimella sivustolla. Kesän 2014 aikana sivuston sivujen rakenne sai nykyisen muotonsa. Jokaisella sivulla on kuvituskuva, johdanto, ajankohtaiset uutiset ja artikkelit teemaan liittyen nostoina, toimintaympäristön kuvaus, tilastoja ja julkaisuja, linkkejä sekä sivun yhteyshenkilöiden tiedot. Kuvituskuviksi valittiin Flickr -kuvapalvelusta Creative Commons -lisensoituja kuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvat ovat lisensoituja vapaaseen käyttöön, kunhan lähde ja lisenssi on mainittu. Sivuille on upotettu myös Facebook- ja Twitter -liitännäiset. Sivuilta löytyy tietoa ennakointi- ja seurantaryhmästä ja ennakointihankkeesta. Artikkelikirjoituksia on sivun julkaisun jälkeen kirjoitettu 27 kpl (liite 13) ja ajankohtaisia uutisia 13 kpl. Syksyllä 2014 kaikki teemasivut käytiin sisällöltään läpi ja sivujen nimetyt ylläpitäjät tulevat jatkossa vastaamaan teemasivujensa sisällön ajantasaisuudesta. Ylläpitäjille järjestettiin myös Wordpress ja some - koulutusta sekä informaatiomuotoilun koulutusta Ylläpitäjät kuuluvat myös ennakointitiimiin, joka tukee ennakointi- ja seurantaryhmän toimintaa ja ylläpitää kuiskintaa-sivustoa. Ennakointitiimin jäsenet joulukuussa 2014: Kainuun ELY-keskus: Juha Puranen, Kari Pehkonen ja Seija Kemppainen Kainuun TE-toimisto: Kirsi Hämäläinen Kainuun Etu Oy: Tuomo Tahvanainen 10

11 Kajaanin yliopistokeskus /Aikopa: Kaisa Ottavainen-Nurkkala Kainuun sote: Marja-Liisa Ruokolainen ja Kristiina Taskinen Kajaanin ammattikorkeakoulu: Teija Sievänen Kainuun ammattiopisto: Petra Tolonen Kainuun liitto: Jouni Ponnikas (koollekutsuja), Sirpa Törhönen, Paula Karppinen, Helena Aaltonen Kainuun kunnat: Tuula Romppainen ja Tuula Heikkinen Ennakointihankkeen aikana myös Anu Huotari ja Mari Niskanen Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet käyttävät kuiskintaa-sivustoa myös työvälineenä mm. Kainuun tulevaisuuskatsauksen laadinnassa. Kuiskintaa.fi-sivuston lisäksi ennakointihanke on ylläpitänyt kuiskintaa -wikitilaa, johon on voinut kootusti tallentaa hankkeeseen ja portaaliin liittyviä ohjeita, muistioita ja muuta materiaalia. Wikitila perustettiin ilmaiselle wikialustalle Pbworksiin. Ennakointiverkostolla on myös ryhmä Yammerissa. Kuitenkin ensisijainen tiedonvälitykseen käytettävä väline on ollut perinteinen sähköposti. Julkaisujärjestelmä Sivusto on rakennettu Wordpress -julkaisujärjestelmällä ja se on asennettu webhotelliin. Julkaisujärjestelmä on helppokäyttöinen ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Wordpressiin on saatavilla teemoja, eli valmiita malleja, joiden päälle sisältöä voidaan rakentaa. Parhaiten määriteltyihin tarpeisiin vastasi MyThemeShop:sta teema Digitalis. Valitussa teemassa on suuri painoarvo vaihtuvilla artikkelikirjoituksilla, mutta mahdollisuus rakentaa myös staattisia sivuja. Sivupohjat artikkelikirjoituksissa ja staattisilla sivuilla eroavat toisistaan ulkoasultaan. Julkaisu ja markkinointi Sivuston ensimmäinen versio avattiin huhtikuun alussa, jotta siitä oli mahdollistaa tiedottaa tulevaisuusfoorumissa ja hyödyntää sivustoa Kainuu-ohjelman lausuntokierroksella. Sivustoa on tämän jälkeen kehitetty eteenpäin kokeilemalla erilaisia toteutustapoja ja lisäosia. Sivuston toimintaperiaate on, että kiinteiltä perussivuilta löytyy eri teemoja koskeva perustilasto ja ennakointitieto ja että vaihtuvien artikkelikirjoitusten kautta tapahtuu keskustelu ja vuorovaikutus. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän tilastotietojärjestelmä Toimiala Onlinen osalta osallistuttiin yhdessä Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa kuvakantakoulutukseen ja valittuihin kuvakannan päivittyviin tilastoihin luotiin upotettu linkki kuiskintaa-sivuille. Sivustoa markkinoidaan hankkeen järjestämissä kokouksissa ja työpajoissa, sekä sosiaalisessa mediassa ja ennakointihankkeen uutiskirjeessä. Etenkin artikkelikirjoituksia olisi hyvä jakaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media Kuiskintaa-tunnus on käytössä Facebookissa ja Twitterissä. Ennakointihanke järjesti koulutuspäivän sosiaalisesta mediasta ja Wordpressin käytöstä. 11

12 Informaatiomuotoilu Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä tiedon visualisoinnin taitoja. Ennakointihanke kilpailutti ja tilasi informaatiomuotoilun koulutuspäivän sivuston ylläpitäjille ja muille kiinnostuneille. Kouluttajana toimi Sometek Oy, Ilkka Olander. Kokeiltuja ja käytettyjä sovelluksia ovat olleet mm. Piktochart, Easel.ly, Infogr.am, Prezi. Infogr.am -sovelluksessa luotiin interaktiiviset tilastokuvaajat väestön muutoksista. Kuvaajat upotettiin kuiskintaa-sivuille. Tiedontuotanto Biotalouden aluetalousvaikutuksista kilpailutettiin ja tilattiin selvitys (liite 13). Selvityksen toteuttajaksi valittiin Aluekehityssäätiö. Selvitys valmistui joulukuussa 2014 ja se on osa Kainuun biotalousstrategian valmistelua. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Vuoden 2014 aikana ennakointiportaalin rakentamisessa ja sisällön kehittämisessä on edistytty hyvin. Sivuston toteuttaminen ilman ulkopuolista toteuttajaa on ollut onnistunut valinta. Sivustoa on pystytty kehittämään eteenpäin joustavasti kokeilemalla erilaisten ratkaisujen ja sovellusten toimivuutta. Sivuston ylläpitämisen osalta on osalle teemoista on jo olemassa selkeät päivitysvastuut. Myönteistä on myös, että sivustolle on tuotettu sisältöä itsenäisesti ilman projektihenkilöstöä. Sosiaalisen median käyttö asiantuntijana on vielä melkoisen uusi asia ja ennakointihanke on oivallinen tilaisuus kokeilla ja löytää omia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa työssä, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sivuston artikkelipohjainen teema luo hyvät edellytykset vuorovaikutukselle sosiaalisen median liitännäiset mukaan lukien niitä on vain ryhdyttävä käyttämään. Biotalouden aluetalousvaikutuksia koskeva selvitys kytkeytyy Kainuu ohjelman elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja palvelee maakunnan pitkän aikavälin aluekehittämistä. 3. Ongelmat ja suositukset Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta isoimmat kysymykset liittyvät ennakointiverkoston jäsenten keskinäiseen viestintään sekä ennakointi- ja seurantaryhmän roolin muuttumiseen asiantuntijaryhmäksi, joka tuottaa näkemystä Kainuun tulevaisuuden kehityksestä. Ennakointiyhteistyö edellyttää verkoston jäsenten keskinäistä viestintää. On syytä huomata, että sosiaalisen median ja muilla sähköisillä työkaluilla olisi mahdollista korvata kokouksia. Sosiaalinen media tukee myös osaltaan ennakointisivuston toimintaa, sillä sen avulla voi tiedottaa nopeasti ja avoimesti sivustolla tapahtuneista päivityksistä. Ennakointi- ja seurantaryhmän toiminta asiantuntijaryhmänä on haaste. Ryhmän tulisi toimia esimerkkinä ja käydä avoimesti keskustelua Kainuun tulevaisuudesta. Yksi tapa tähän on se, että jatkossa ryhmän kokousmuistiot kirjoitetaan avoimesti artikkelikirjoituksina ennakointisivustolle. Ennakoivan työotteen 12

13 koulutuksilla on vahvistettu ennakointiverkoston jäsenten ennakointiosaamista ja nyt tämä osaaminen on otettava rohkeasti käyttöön. 4. Hyvät käytännöt Ennakoinnin toimintatavan rakentamisessa hyvänä käytäntönä voisi nostaa esiin ennakointiverkoston kokoukset. Kokouksiin koottiin hankkeen ohjausryhmä, ennakointi- ja seurantaryhmä sekä portaalin suunnitteluryhmä ottamaan kantaa yhdessä toimintatavan muotoon ja samalla myös suunnittelemaan käytännön toimintaa. Vuoden aikana portaalin suunnitteluryhmän pohjalta muodostui ennakointitiimi, joka toimii ennakointi- ja seurantaryhmän työn tukena vastaten etenkin ennakointiportaalin sisällön päivittämisestä. Toisena hyvänä käytäntönä voisi nostaa esiin työpajatyöskentelyn hyödyntämisen kehittämistyössä. Työpajatyöskentelyä on hyödynnetty niin ennakointiportaalin kuin toimintatavan rakentamisessa. Hyvin suunnitellulla työpajalla on mahdollista käydä läpi tavallista kokousta tehokkaammin lyhyessä ajassa useita asiakohtia sekä samalla osallistaa ihmisiä suunnittelemaan asioita yhdessä. Kokeilluista sähköisistä työvälineistä etenkin ilmainen wiki-työtila (pbworks.com) tarjoaa paljon mahdollisuuksia organisaatiorajat ylittävän yhteistyön työkaluna. Työtilaa hyödynnetään hankkeen aikana kokoamalla ennakoinnin toimintatavan koordinaatioon liittyvät kuvaukset ja käytännön ohjeet esimerkiksi ennakointiportaalin päivittämisestä. Työtila toimii myös tiedostopankkina, jolloin kaikilla verkoston jäsenillä on suora pääsy yhteisiin aineistoihin. Myös sidosryhmäpalavereille täytyy antaa myös tunnustusta hyvänä käytäntönä: wiki-työtilan hyödyntämisen verkostoyhteistyössä nosti esiin tapaamisessa perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen. Wiki-työtilaa hyödynnettiin myös biotalousselvityksen ohjausryhmätyöskentelyssä. Loppuvuodesta ennakointiverkostolle tehtiin oma tila myös yhteisöpalvelu Yammeriin, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden käydä epämuodollisempaa keskustelua verkoston jäsenten kesken. Ennakointiportaalin osalta voisi mainita vapailla käyttöehdoilla julkaistun aineistojen hyödyntäminen. Eritoten valokuvien jakopalvelusta Flickrista Creative Commons lisenssillä on saatavilla monipuolisesti aineistoa käytettäviksi kuvituskuvina ennakointiportaalissa. Hankkeen toteutukseen liittyen hyvänä käytäntönä on mainittava projektihenkilöstön tiimimäinen työskentelytapa. Projektipäälliköllä ja projektisuunnittelijalla on omat päävastuualueensa, mutta toimenpiteiden suunnittelua ja ideointia tehdään yhdessä. Parhaimmat oivallukset ovat syntyneet vapaamuotoisissa keskusteluissa. Hyvä käytäntö hankkeen suunnittelussa on ehdottomasti ollut se, että hankkeeseen on palkattu kaksi asiantuntijatyötä tekevää henkilöä sen sijaan, että projektipäällikön lisäksi hankkeeseen olisi palkattu pelkästään hankkeen taloushallintoa hoitava projektisihteeri. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille kevään aikana eri tavoin. Hankkeesta on tiedotettu erilaisissa tilaisuuksissa. Kainuun tulevaisuusfoorumissa hankkeesta pidettiin lyhyt puheenvuoro. 13

14 Tilaisuudessa oli jaossa myös esite, jossa kerrottiin perustiedot hankkeesta. Hankkeesta kerrottiin myös teemafoorumityöskentelyissä. Laajasti maakunnan eri tahoille hankkeesta on tiedotettu KUISKE uutiskirjeessä, joka ilmestyi tammikuussa ja kesäkuussa. Uutiskirjeen sähköpostilistalla on noin sähköpostiosoitetta. Vuoden 2014 lopussa hankkeen toimenpiteisiin osallistuneille lähetettiin sähköpostitse kiitoskirje, johon on koottu keskeisimmät koulutukset ja tilaisuudet vuoden 2014 aikana. Ennakointiportaalissa kuiskintaa.fi on etusivun alatunnisteessa tiedotettu siitä, että sivusto on rakennettu ESR-rahoitteisessa hankkeessa. Hankkeella on lisäksi oma sivu Kainuun liiton verkkosivuilla Facebook-sivulla facebook.com/kuiskintaa ja - tunnuksella on tiedotettu etenkin ennakointiportaalin uusista artikkelikirjoituksista ja muista ajankohtaisista Kainuun tulevaisuuden kehitystä sivuavista uutisista. 6. Hankkeen toiminnan jatkuminen Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa hyväksyttiin hankkeen jatkoaikahakemus siten, että hanketta jatketaan toiminnallisin perustein kolmella kuukaudella asti. Toiminta-ajan jatkaminen mahdollistaa sen, että niin hankkeen henkilöstöresurssit kuin myönnetty rahoitus saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Keväällä 2015 toimintaa jatketaan tarkennetun hankesuunnitelman mukaisesti. Toimintatapaa lähdetään pilotoimaan yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän ja ennakointitiimin kanssa. Tavoitteena on siirtää vastuu ennakointiyhteistyön koordinaatiosta ennakointiryhmän jäsenille hankkeen siirtyessä vahvemmin tukirooliin. Jäsenorganisaatioiden vastuut yhteistyössä kuvataan yhteistyösopimukseen. Ennakoinnin vuosikellon avulla suunnitellaan ja rytmitetään toimintaa pääpiirteittäin kuukausitasolla. Koordinaation ohella oleellinen kevään toiminta on tulevaisuuskatsauksen laatiminen osana Kainuu-ohjelman seurantaa ja ennakointia. Ennakoivan työotteen ja verkostojen osalta järjestetään ennakoivan työotteen koulutusta jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille. Yrittäjille pyritään toteuttamaan sopivassa muodossa tilaisuus ennakoinnista. Toukokuussa järjestetään Kainuun tulevaisuusfoorumi, jonka suunnittelu tehdään yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän kanssa. Teemafoorumityöskentelyä jatketaan ainakin hyvinvoinnin saralla yhteistyössä Kainuun liiton kanssa. Ennakointiportaalin osalta keskitytetään ennakointiverkoston työmenetelmien ja nykyaikaisten viestinnän työkalujen käyttöönottamiseen. Vain muutama ennakointiverkoston jäsen on ottanut käyttöön uusia työmenetelmiä, joten tukea ja koulutusta tarvitaan edelleen mm. Wordpressin, Twitterin, Facebookin ja infografiikan sovellusten käyttöön ennakoinnin työkaluna. Lisäksi alkuvuodesta kilpailutetaan ja tilataan valitusta aiheesta selvitys. 14

15 KEVÄÄN 2015 TOIMENPITEIDEN AIKATAULUTUS Toimintatapa Ennakoiva työote Ennakointiportaali Hankehallinto TAMMIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Uutiskirje III HELMIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Hyvinvoinnin teemafoorumi I / terveys ja toimintakyky Ennakointitiimin kokous Erillisselvityksen tarjouspyyntö OHRY VI MAALISKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Ulkoinen arviointi tarjouspyyntö Hyvinvoinnin teemafoorumi II /yhteisöllisyys ja osallisuus Blogikirjoittamisen koulutus HUHTIKUU Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous Asiantuntijakoulutus ennakoivasta työotteesta Yrittäjille suunnattu koulutus/tilaisuus ennakoinnista TOUKOKUU Kainuun tulevaisuusfoorumi Sosiaalisen median koulutus KESÄKUU Ennakointiverkoston kesäkokous Uutiskirje IV Loppuraportti HEINÄKUU OHRY VII 15

16 LIITTEET TOIMINTATAPA LIITE 1 Kainuun ennakointihanke, tarkennettu hankesuunnitelma (erillisliite) LIITE 2 Ennakoinnin toimintatavan kehittämissuunnitelma (erillisliite) LIITE 3 Alueellisen ennakoinnin nykytilan arviointi tammikuussa 2014 (erillisliite) LIITE 4 Ennakointityön kuvauksen pohja (erillisliite) Erillisliitteet löytyvät ENNAKOIVA TYÖOTE JA VERKOSTOT LIITE 5 Ennakoivan työotteen koulutuksen ja osallistujat Heikkinen Hannu, Kainuun liitto ( ) Honkanen Tuula, AIKOPA ( ja ) Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki ( ) Karppinen Paula, Kainuun liitto ( ) Keränen Heimo, Kainuun liitto ( ja ) Laurikainen Arto, Paltamon kunta ( ) Meriläinen Leena, Kainuun ELY-keskus ( ja ) Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus ( ) Määttä Tytti, Vaalan kunta ( ) Nurkkala Ari, Hyrynsalmen kunta( ) Ponnikas Jouni, Kainuun liitto ( ) Potila Raija, Ristijärven kunta ( ja ) Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus ( ja ) Pääkkönen Kari, Kainuun ELY-keskus ( ) Rajala Seppo, Puolangan kunta ( ja ) Ruokolainen Marja-Liisa, Kainuun SOTE ( ) Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto ( ) Halonen Paula, Sotkamon kunta ( ja ) Teittinen Jorma, Kainuun liitto ( ja ) Toivanen Antti, Kainuun Etu Oy ( ja ) Tolonen Asta, Suomussalmen kunta ( ja ) Veijola Tiina, Kainuun TE-toimisto ( ja ) LIITE 6 Ennakoivan työotteen asiantuntijakoulutukseen ja osallistujat Heikkinen Auli, Kainuun sote Heikkinen Eija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Heikkinen Tuula, Kajaanin kaupunki 16

17 Huotari Anne, Kainuun ELY-keskus Huttunen Saija, Kainuun TE-toimisto Jansa Merja, Kainuun TE-toimisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Kemppainen Kati, Kainuun TE-toimisto Kemppainen Seija, Kainuun ELY-keskus Kemppainen Seija, Kainuun liitto Keränen Heimo, Kainuun liitto Keränen Virpi, Kainuun liitto Manninen Ville, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Mustonen Verna, Kainuun ELY-keskus Möttönen Anne, Kainuun TE-toimisto Peitsaho Tarja, Kainuun ELY-keskus Piirainen Päivi, Kainuun TE-toimisto Pikkarainen Marita, Kainuun sote Pitkänen Outi, Kainuun ELY-keskus Pääkkönen Anja, Kainuun ELY-keskus Pääkkönen Irma, Kainuun TE-toimisto Romppanen Tuula, Kajaanin kaupunki Ruokolainen Marja-Liisa, Kainuun sote Sievänen Teija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto Tolonen Sirpa, Kainuun ELY-keskus Törhönen Sirpa, Kainuun liitto LIITE 7. Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely helmikuussa 2014 (erillisliite) Erillisliite löytyy LIITE 8. Katse työllisyyteen hyvinvointifoorumi Aaltonen Helena, Kainuun liitto Heikkilä Timo, Kuhmon kaupunki Huotari Anne, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Huotari Kirsi, Paltamon työvoimayhdistys Hyttinen Kai, Kainuun TE-toimisto Kaleton Kari, Kela Karppinen Nina, Kainuun ammattiopisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Keränen Virpi, Kainuun liitto Kilponen Lasse, Kajaanin kaupunki Leinonen Tuomas, Kumppaniksi ry Laurikainen Arto, Paltamon työvoimayhdistys Liuski Ira, Kainuun liikunta Mannermaa Timo, Kainuun liikunta Mustonen Verna, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 17

18 Ohtonen Osmo, Kainuun ELY-keskus Pekkonen Timo, Kainuun Etu Oy Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus Pyrrö Eija, Kajaanin kaupunki Pyykkönen Maija-Liisa, Paltamon työvoimayhdistys Romppainen Riitta, Koulutusavain Oy Tokkonen Paula, Kajaanin kaupunki Tolonen Anna, Suomussalmen kunta Veijola Tiina, Kainuun TE-toimisto LIITE 9. Biotalouden asiantuntijatyöskentely helmi-maaliskuussa 2014 (erillisliite) Erillisliite löytyy LIITE 10. Kainuun biotalouden kehittämistyöpaja Haataja Jyrki, Suomen metsäkeskus Heikkinen Pekka, MTT Sotkamo Heino Kyösti, RKL Halonen Oy Huusko Tuulikki, Woodpolis, Kuhmon kaupunki Härkönen Kerttu, Metsähallitus Juntunen Ahti, Metsähallitus Kangas Antti, Loiste Energia Oy Karjalainen Timo, Kajaanin yliopistokeskus / Cemis-Oulu Keskinen Ville, Metsä Group Korhonen Anita, Kainuun energiatoimisto Laatikainen Outi, Measurepolis Development Oy Loukasmäki Pasi, Kainuun ELY-keskus Miettinen Kari, Pölkky Oy Mikkonen Tuomo, Suomen metsäkeskus Moisio Simo, Arktiset aromit ry Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus Nivakoski Markku, Kainuun Etu Oy Nurminen Juha, Kajaanin Vesi liikelaitos Oikarinen Pirjo, Oulujärvi Leader Peltola Matti, Suomen metsäkeskus Penttinen Leena, Seniorpolis Oy Piirainen Asko, Metsäurakointi Piirainen Oy Piirainen Eero, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Poikela Tarja, Pro Agria Kainuu Ponnikas Jouni, Kainuun liitto Salmela Alpo, OK-Yhtiöt Oy Virtanen Vesa, Kajaanin yliopistokeskus Väisänen Heikki, Metsäkontio Österberg Petri, Measurepolis Development Oy ja Oulun yliopisto 18

19 LIITE 11. Maakunnan vetovoima tulevaisuustyöpaja Aaltonen Helena, Kainuun liitto Haataja Minna, Kajaanin Nuorkauppakamari Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki Komulainen Asta, Kajaanin Maahanmuuttajapalvelut Korhonen Jaana, Kainuun ELY-keskus Manninen Ville, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut, AIKOPA Mäntymäki Eeva, Kainuun liitto/kainuun sote Määttä Juha, Kainuun ELY-keskus Paloniemi Tuomas, Radio Kajaus Puranen Juha, Kainuun ELY-keskus Saastamoinen Minna, Kainuun liitto Sivonen Raimo, Kainuun ammattiopisto Tahvanainen Tuomo, Kainuun Etu Oy Tanskanen Juha, Pohjolan Mylly LIITE 12. Kainuun tulevaisuusfoorumi Ahopelto Maire, Kainuun sote Ahvenjärvi Hannu, Kainuun ELY-keskus Al Natsheh Anas, Kajaanin ammattikorkeakoulu /Cemis-Oulu Haataja Jyrki, Suomen metsäkeskus Hanka Irmeli, Kajaanin kaupunki Haverinen Kati, Kainuun Etu Oy Heikkinen Eija, Kajaanin ammattikorkeakoulu Heikkinen Matti, Kainuun sote Heikkinen Tuula, Kainuun sote Heikkinen Pirjo, Elävä Kainuu Leader ry Helo Maria, Kainuun kulttuuri-info Holappa Veijo, Suomussalmen kunta Honkanen Tuula, AIKOPA Huotari Anne, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Hurskainen Timo, Kajaanin kaupunginvaltuusto Hänninen Osmo, Kainuun ammattiopisto Hämäläinen Risto, Kajaanin kaupunki Härkönen Kerttu, Metsähallitus Immonen Heikki, Kainuun liitto Isolahti Maria, Suomen 4H-liitto Pohjois-Pohjanmaa, Kainuun aluekeskus Itkonen Heli, Kajaanin ammattikorkeakoulu Juntunen Arja, Itelliset ry Kaartinen Nikke, Runolaulu-Akatemia Kainulainen Elina, Kajaanin kaupunginteatteri Kaleton Kari, Kela Karjalainen Timo, Kajaanin yliopistokeskus 19

20 Karjalainen Seija, MLL:n Kainuun piiri Karppinen Veli-Matti, Kainuun Nuotta ry Karppinen Nina, Kainuun ammattiopisto Karppinen Paula, Kainuun liitto Karvonen Marko, Kainuun ammattiopisto Kauppinen Petri, Sotkamon kunta Kauppinen Sari, Tehy ry Kemppainen Gerd, Kainuun sote Keränen Silja, Kainuun maakuntavaltuusto Keränen Paavo, Kainuun liitto Keränen Heimo, Kainuun liitto Kettunen Pentti, Suomen eduskunta Keuro Raija, Seniorpolis Kinnunen Niina, Kainuun Nuotta ry Knuutinen Pekka, Kainuun ELY-keskus Komulainen Jari, Kainuun Etu Oy Korhonen Sirpa, Kajaanin yliopistokeskus / AIKOPA Korhonen Tuija, MTK Pohjois-Suomi Korhonen Jaana, Kainuun ELY-keskus Koskivirta Arto, Kajaanin sivistystoimi Kovala Anne, Kajaanin kaupunginteatteri Kovalainen Urpo, Kainuun ammattiopisto Kyllönen Tommi, Kainuun Etu Oy Käsmä Jouko, Oulun yliopisto, Cemis-Oulu Lindstedt Mauri, Kainuun ammattiopisto Lukkari Tarja, Kajaanin ammattikorkeakoulu Lyytikäinen Lasse, Kainuun kulttuuri-info Malinen Pentti, Kainuun liitto Pirttijoki Markus, Kainuun Sanomat Mauno Timo, Oulun yliopisto Mikkonen Tuomo, Suomen metsäkeskus Mustonen Verna, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Mustonen Pirkko, Mikeva Oy Määttä Anni, Kainuun ELY-keskus Määttä Tommi, Kajaanin kaupunginteatteri Nieminen Markku, Kainuun maakuntavaltuusto Nivakoski Markku, Kainuun Etu Oy Nurkkala Ari, Hyrynsalmen kunta Nyman-Järvinen Birgitta, Itelliset ry Oikarinen Ulla-Maija, Puolangan kunta Oikarinen Pekka, Hyrynsalmen kunta Palo, Anna-Maria, Kajaanin lukio Pehkonen Kari, Kainuun ELY-keskus Pekkonen Timo, Kainuun Etu Oy 20

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta kevään 2014

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013 30.4.2015 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely 17.3.2014 Klo 08.30-12 Scandic Hotel Kajanus

HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely 17.3.2014 Klo 08.30-12 Scandic Hotel Kajanus HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely 17.3.2014 Klo 08.30-12 Scandic Hotel Kajanus Aikataulu 08.30 Aamukahvit 09.00 Tervetuloa ja esittäytymiskierros 09.05 Hyvinvoinnin määritelmä,

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18/184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeiseksi vuodeksi

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta 1 (6) Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta Aika: keskiviikko 3.6.2009 klo 13.55 15.40 Paikka: Kajaanin kaupungintalon valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani 1. Avaus Maakuntajohtaja

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA 16.5.2016 klo 10:07 14.32 PAIKKA Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 5 3

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Yhteinen työ yhdyspinnoilla yhdessä https://www.youtube.com/watc h?v=ykyykmev-go

Yhteinen työ yhdyspinnoilla yhdessä https://www.youtube.com/watc h?v=ykyykmev-go Yhteinen työ yhdyspinnoilla yhdessä https://www.youtube.com/watc h?v=ykyykmev-go 1 2 MUUTOSAGENTTI (18 + 1) MISSIO Lupa vaikuttaa Lupa muuttaa Lupa viestiä Lupa verkostoida Lupa herättää Lupa kysyä Lupa

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla 2010 Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Ennakoinnin haasteita Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, niukka resursointi, jaksollisuus

Lisätiedot

Piirainen Asko 0500-685 284 asko.piiranen[at]pp3.inet.fi. Heikkinen Matti 0400-284 639. Sirviö Ari 040-703 6529 martti.sirvio[at]marttisirvio.inet.

Piirainen Asko 0500-685 284 asko.piiranen[at]pp3.inet.fi. Heikkinen Matti 0400-284 639. Sirviö Ari 040-703 6529 martti.sirvio[at]marttisirvio.inet. METSÄTEOLLISUUDEN YRITYKSET KAINUUSSA METSÄKONEURAKOINTI Palvelut, tuotteet Osoite Yhteyshenkilö Työpuh. Matkapuh. Sähköposti METSÄKONEURKOINTI PIIRAINEN OY metsäenergian korjuu, puukuljetus, metsäalan

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus vuosilta 2014-2015 Vanhusneuvosto 22.3.2016 3 1. Yleistä Heinäkuun alussa 2014 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti Paltamon kuntaan asetettiin vanhusneuvosto

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja toimintamallit Kainuussa Kuntakierros keväällä 2010 Merja Vikström Kainuun Maakunta kuntayhtymä sote tutkimus- kehittämis- ja suunnittelu http://maakunta.kainuu.fi/terveempi_pohjois-suomi

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

SM2012 Esikisat & PSM - Lähtöajat

SM2012 Esikisat & PSM - Lähtöajat SM2012 Esikisat & PSM - Lähtöajat Vaala, 18.02.2012 Nro Kilpailija Sarja Piiri Lähtöaika 1 Ahlholm Tarja N KP 11:00:00 2 Rikula Kaisa N Ka 11:00:30 3 Hemmilä Anne N Ou 11:01:00 4 Haikara Anne N KP 11:01:30

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hyvinvointia työstä Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot 24.8.2017 Jaana Lerssi-Uskelin, Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, TyhyverkostoX-hanke,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010)

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) MUSIIKKITERAPIA Ari Hyvönen T:mi Musiikkiterapia Pekka

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; torstai 29.3.2007 klo 18.00-19.21 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone Osallistujat Lapin liitto Veikko Kumpumäki,

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

KAINUUN TALVIKISAT 2010

KAINUUN TALVIKISAT 2010 KAINUUN TALVIKISAT 00 MYL tettu 0.0.0 klo.07.7 Sivu 8 Toni Närväinen Paavo Puurunen 707 7899 Liperin Hiihtoseura.9,., +,0 7 7 Heikki Palosaari Alexander Schwarz 8088 7 Vuokatti Ski Team Ka.9,9.,8 +0, +,

Lisätiedot

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 1/5 (NHä p. 040 551 9974) Järj. TekU - Kajaani MIEHET Neljännesmaraton - 10,55 km: Aikaisemmat tulokset 1 Kanervo Juha VaVa 36.34 37:23 37:28 37.34 36.57 39.30 2 Kumpulainen

Lisätiedot

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA Suomi 100 -juhlavuoden info- ja suunnittelutilaisuus Tilaisuuden ohjelma klo 9.00 10.05 Avaussanat Maakuntajohtaja Pauli Harju Suomi 100 -juhlavuoden juhlatoimikunnan pj, kaupunginvaltuuston pj. Juha Hänninen

Lisätiedot