vara sto Liik enne il Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää kunnalle tiedoksi oheisen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen yleistielain momentin mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY -keskus tulee erikseen toimittamaan kuntaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat päätöksen nähtäville asettamista varten (yleistielain mom.). Siinä yhteydessä ELY -keskus lähettää myös ohjeet kuuluttamisesta sekä kuulutusmallin. T a n a h t e r a Suun nitteluassistentti LIITTEET Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Li i ke n ne vira st o PL 33, HELSINKI Puhelin Telefaksi Sähköposti Opastinsilta 12 A kirjaa HELSINKI

2 Luk 1 ( 1 2 ) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola - Ojala, Lappeenranta Yleissuunnitelma Päätös Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Liikvira on hyväksynyt Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen lähettämän (tiesuunnitelmaselostus) ja (kartta-ainei) päivätyn sekä (hankekortti ja kustannusarvio) ja (suunnitelmakartta 3T-4) korjatun tiesuunnitelman seuraavasti: Maantiet: Tie j a p aaluväli Pituus [ km Liiktekniset mitat ] Pääll ste Huomautus y Simola - Vainikkala maantie 3891 M l ,981 2,922 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ojala - Hytti maantie M ,085 Kokonaisleveys 7,0 m Ajorata 6,0 m Kepäällyste Kepäällyste Piirustukset T Piirustus T3-6 Tienumero ja nimi muuttuvat koko tien osalta Simola - Vainikkala maantien 3891 linja-autopysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Maanteiden liiktekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1 ja 4T-3 mukaisesti. Simola - Vainikkala maantien 3891 korkeusasema pituusleikkausten 5T T-6 mukaisesti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Liikvira PL 33 puh www l.iiker nevira.fi HELSINKI faksi

3 5 t 0 Traflk ierket 2 (12) Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue ulotetaan maanteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Maanteiden hallinnolliset muutokset Maanteiden hallinnolliset muutokset yleiskartan 2T -1 mukaisesti. Simolan aseman maantie 3872 Simolan aseman maantie 3872 lakkaa maantienä ja muutetaan päätieltä Ml erkanevan loppuosan osalta yksityistieksi (Ml pl 970 vas. - tieyhteyden loppu). Rikkilän maantie Rikkilän maantien syrjään jäävä osuus lakkaa loppuosaltaan maantienä ja muuttuu yksityistieksi alkaen Ml :n ja Y27:n liittymästä (Ml pl 5856 vas.) Vainikkala - Hytti maantien 3891 liittymään saakka. Ruohian maantie Ruohian maantie lakkaa maantienä ja muuttuu välillä Rikkilän maantie Vainikkala - Hytti maantie 3891 yksityistieksi. Maanteiden syrjään jäävät alueet Simolan aseman maantien 3872 (Ml plv vas.) syrjään jäävät alueet lakkaavat maantienä ja jäävät yksityistieksi. Muilta osin syrjään jäävät alueet puretaan piirustusten mukaisesti. Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat maanteinä silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön. Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät: Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien tie paalu oik. 1 vas. tunnus pituus [m] leveys [m], huom. päällyste Ml 1698 vas. Y4 20 4,0 SR (Mt3891) 3159 vas. YlO 9 4,0 SR 4749 vas. Y17 38,5 4,0 SR 6066 oik. Y ,5 SR 6365 vas. Y ,0 SR 6581 oik. Y ,0 SR 5856 vas. Y ,0 SR 2515 vas. Y28 8 4,0 SR Yksityisten teiden liittymien käyttötarkoituksena on yhdistetty asuinkiinteistö- sekä maa - ja metsätalouskäyttö. Nykyiset yksityisten teiden liittymät Simola - Vainikkala maantiellä 3891 (Ml) säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Liikvira PL 33 puh Liikvira.fi www iiikvira.fi HELSINKI faksi iikvira.fi

4 Li k en n e va ra 3 ( 1 2 ) Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeeliisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen: Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom./ tunnus sijainti o / v [ml [ml Piirustus Y8 Y17 pl 13 oik. 53 4,0 Sora 3T -3 Y23 Y18 pl 18 vas. 88 4,0 Sora T2-7 Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet: Katkaistava liittymä Korvaava yhteys Ml pl 4730 vas. Y17 - Ml; yhteys tilalle 2:47 Ml pl 4800 vas. Y8 - Y17 - Ml; yhteys. tiloille 2:41 ja 2:15 Ml pl 4828 ja 4843 oik. Y23 - Y18 - Ml; yhteys tilalle 2:34 Ml pl 5800 oik. Y20 - Ml; yhteys tilalle 7:8 Yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat: Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet stään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten: Laskuoja tai laskujohto Piirustuksen nro Laskuoja 1 3T -2 Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet: Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustusten 3T mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tiealueiden haltuunotto Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuunotto antaa tienpitäjälle säädetyt oikeudet käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Liikvirastu PL 33 puh wwwiiikvirast.? HELSINKI faksi

5 Liiti -:. Kustannukset tie 4 ( 1 2 ) Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu yhteensä ,00 euroksi (maku-ind. 150,0; 2000 = 100). Lappeenrannan kaupunki ei osallistu kustannuksiin. Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu yhteensä ,00 euroa ja lunastuskustannuksiksi euroa. Vastuut ja velvoitteet Kaakkois-Suomen ELY-keskus tulee tekemään erillissopimukset hankekohteeseen sisältyvistä hoito- ja ylläpitovelvoitteista ja niihin sisältyvästä kustannusjaosta tiesuunnitelmassa ilmoitettujen osapuolien ja lähtökohtien mukaisesti. Yksityisteiksi muuttuvien maanteiden (Simolan aseman maantien 3872 loppuosa, Rikkilän maantien syrjään jäävä loppuosuus ja Ruohian maantie kokonaisuudessaan ) kunnossapitovastuu siirtyy yksityisen tien pitäjälle maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä. Yksityisteiksi muuttuvat maantieosuudet luovutetaan ao. yksityisen tien pitäjälle em. tieosuuksien kevyiden, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on ttu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Suunnitelmasta on hankittu Lappeenrannan kaupungin, Etelä -Karjalan liiton, Fingrid Oyj:n, Museoviran ja Etelä-Karjalan museon sekä Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan lausunnot. Suunnitelmaa on käsitelty sisäisesti ELY-keskuksen ao. vastuualueiden kesken, mm. luontoselvityspäivityksen osalta. Lisäksi niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, on ttu tilaisuus muistutusten tekemiseen. Muistutukset Tiesuunnitelmasta on tehty kaksi (2) muistutusta. 1. Anneli ja Pertti Räihä, kiinteistö RN :O , ovat muistutuksessaan esittäneet seuraavaa: tien sijaintia on siirrettävä 200 m Räihän talosta poispäin. Tie tulee liian lähelle kiinteistöä. Tiestä aiheutuu terveyshaittoja. Muistutuksen antajat ovat astmaatikkoja eivätkä siedä pölyä ja pakokaasuja. Tie tuhoaa kaivon, kellarin ja petoaidat. Jos tietä ei siirretä, muistuttajat vaativat 100 metriä pitkää ja 3 metriä korkeaa melu- /pölyaitaa, karjatunnelia, porakaivoa sekä suojaa kellarille ja petoaidoille. Liike nne v ir a PL 33 puh kirjaa n evi ra.fi HELSINKI faksi Liikvira.fi

6 Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: 5 (12) - Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. - ELY-keskuksen tulee tutkia muistutuksessa esitettyjen vaatimusten tarpeellisuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus viittaa Lappeenrannan kaupungin antamaan vastineeseen ja on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: - Tielinjaus noudattaa Etelä-Karjalan lainvoimaisen maakuntakaavan mukaista linjausta sekä jo aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esillä ollutta perusratkaisua. Tiesuunnitelman päivityksen yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat esitettyä tielinjauksen laajempimittaista siirtoa. - Etäisyys maantien keskilinjasta asuinkiinteistöön tulee olemaan lyhimmillään noin 50 m. Tiesuunnitelmassa maantien ja asuinkiinteistön väliin on esitetty noin 150 metriä pitkä maan mukaan muotoiltava maavalli, jonka korkeus on enimmillään 2,5-3 metriä (piirr. 7T-1). Maavaliin tarkoituksena on eliminoida liikenteen näkö- ja äänihaittaa. Vallin maisemointi / pintaverhoilu sekä mahdolliset lisäistutukset ja mahdolliset korotustarpeet voidaan toteuttaa rakennustyön yhteydessä asukkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kustannussyistä rak toteutetaan ensisijaisesti maavallina. Aitarakenteesta aiheutuu oleellisesti enemmän hoito- ja ylläpitokustannuksia. Melutarkasteluja on tarkttu tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Suoritettujen melumallinnusten mukaan vuoden 2020 päivämelutaso asuinrakennuksen kohdalla / oleskelupiha-alueella jää 80 km/h nopeustasolla alle dba tiesuunnitelmassa esitetyllä ratkaisulla. Vallia voidaan tarvittaessa myös jatkaa idän suuntaan melusuojausvaikutuksen parantamiseksi yksityistien Y20 liittymän sijaintia tarkentamalla. - Mikäli todttua meluhaittaa esiintyy tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista huolimatta, kiinteistö on mahdollista jatkossa ulottaa alueella olevan 60 km/h nopeusrajoituksen piiriin. - Tieyhteys raktaan kepäällysteisenä maantienä, jolloin sen pölyämishaitta on olematon esim. alueen nykyiseen savisorapintaiseen tieverkkoon verrattuna. Uuden tien talvikunnossapito tapahtuu ensisijaisesti mekaanisin menetelmin, joten esim. tiesuolauksesta aiheutuva kaivon pilaantumisriski on vähäinen. Tielinjaus on sijoitettu siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa nykyiselle kaivo- ja kellarirakenteelle. Ennen rakennustyön aloittamista kaivon yksityiskohtainen kunto tarktaan jatkoseurantaa varten erilliselle kaivokortille. Talousveden laatu varmtaan laboratoriotutkimuksin. Mikäli todttua haittaa esiintyy, ne tullaan käsittelemään tietoimituksen yhteydessä. Tarvittaessa kaivo korvataan tienpi- Liikvira PL 33 puh. ozo HELSINKI faksi wwv,.j( kvira_h

7 6(12) täjän kustannuksella esim. vastaavalla porakaivolla. Myös kiinteistörakenteet kartoitetaan n rakennustyön käynnistymistä, vaikka lähialueilla ei tehdä varsinaista louhintatyötä. Petoaitojen siirtotarve tullaan toteuttamaan tienpitäjän kustannuksella tarvittavilta osin. Erillisen karjatunnelin teko pelkästään lammastalouden kesälaiduntamistarpeisiin ei ole kustannussyistä mahdollista, vaan maantien ylitystarpeet hoidetaan liittymien kautta. Tiejärjestelyistä aiheutuvat maataloushaitat käsitellään tietoimituksessa - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen, eikä sillä ole jatkossakaan merkitystä yksittäiseen kiinteistöön kohdistuvana liikpäästö- tai haittalähteenä. Liikennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. 2. Aimo Olavi Hytti, maatila Alanne, on muistutuksessaan esittänyt seuraavaa: - Sisääntulo talon pihalle on merkitty navettarakennuksen vasemmalta eli pellon puolelta (Y21 PL 18). Muistuttaja käyttää enemmän tietä, joka sijaitsee navetan oikealla eli metsän puolella. Muistuttaja haluaa uudelta tieltä liittymät molempiin sisääntuloihin. Mikäli molempia sisääntuloteitä ei ole mahdollista saada, on ykkösvaihtoehto navetan oikealta eli metsän puolelta (ei siitä, mistä se on suunniteltu). - Mentäessä eteenpäin kohti rajapyykkiä nro 18, on tie suunniteltu kulkevaksi vähän rajapyykin pohjoispuolelta. Tällöin muistuttajalle jää pieni suikale metsäpalstaa tien eteläpuolelle. Muistuttaja haluaa reittiä muutettavan niin, että se kulkee rajalinjaa pitkin. Näin muistuttajan kaikki maat jäisivät yhtenäisesti tien pohjoispuolelle. Mikäli tielinjaa ei voi muuttaa, muistuttaja haluaa pienen maakiilan omistuksen järjestettävän jollain järkevällä tavalla. - Muistuttaja haluaisi maatalousliittymän rajapyykin nro 18 linjan vierestä kohti rajapyykkiä nro 19. Liittymän kautta pääsisi traktorilla metsätöihin Ylä-Palomäen eteläisiin rinteisiin. Uudelta tieltä talon pihalle jää selvä näkyvyys navetan vasemmalta puolelta. Piha sijaitsee lisäksi ylenevässä rinteessä. Muistuttaja haluaa näkösuojaksi istutettavan pari rivistöä puita (esim. kuusia) navetan kulmalta pellon laitaan. Puurivistöön tulisi jäädä muistuttajan haluama sisääntuloväylän aukko. Liike nne v ir a PL 33 puh liikvira.fi HELSINKI faksi

8 aff erket 7 ( 1 2 ) Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. ELY-keskuksen tulee selvittää ajoliittymien sallittu lukumäärä ja sijainti n rakentamistöiden alkua. ELY-keskuksen tulee tutkia maatalousliittymän lisäämistä ja puurivistön istuttamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: Suunnitelmaan merkitty yksityistieliittymä Y21 on siirretty tiesuunnitelman muutoksena paalulle 6365 vas. Aikaisempi liittymä säilyy paikallaan maatalousliittymänä. Maantien linjaus tulee säilyttää paikallaan viereisen soranottoalueuksen huomioimiseksi ja idempänä olevan voimalinjaverkon edellyttämän alikulkukorkeuden turvaamiseksi. Tietoimituksen yhteydessä käsitellään mahdollisuudet tilusjärjestelyihin tai sovitaan yksityiskohtaisista maapohjan lunastus- tai käyttöhaittakorvauksista. Esitetyille tiealueen ulkopuolisille istutuksille ei ole estettä, muistuttaja voi sopia esittämistään puuistutuksista sekä lisämaatalousliittymätarpeista rakennustyön aikana tilaajan valvojan kautta. Maatalousliittymä voidaan toteuttaa niihin kohtiin, missä se on liikturvallisuuden ja päätien pengerkorkeuden kannalta mahdollista. Lausunnot Lappeenrannan kaupunki on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut seuraavaa: Kaupungille ei ole esitetty suoranaista rakennuskustannusosuutta. Kaupunki ei kuitenkaan katso olevan velvollinen kustantamaan jatkossa yleisistä teistä yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannuksia. Laitteiden siirrot ja suojaukset kuuluvat Liikviran/ ELYkeskuksen suunnitteluun ja kustannuksiin tie- ja liikalueilla. Yksityiskohtaiset siirrot ja suojaustarpeet sovitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Tiesuunnitelma-alueella on kaupunginvaltuun hyväksymä Simolan yleiskaava ( ) ja Vainikkalan yleiskaava ( , korjaus ). Nämä eivät ole oikeusvaikutteisia. Maa-alueiden luovutuksen osalta Lappeenrannan kaupunkia on kohdeltava samalla tavalla kuin muita maanomistajia. Liik'rira PL 33 puh iikernevira.f HELSINKI faksi

9 8 (12) Kaupungilla ei ole huomauttamista teiden hallinnollisiin muutoksiin, jossa nykyiset maantieosuudet (mt 14812, mt 3872 loppuosa ja mt syrjään jäävät osuudet) muutetaan kokonaisuudessaan yksityisteiksi nykyisten tieyhteyksien kevyen, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kaupunki ei suostu vastaamaan parantamiimien valmistuttua kaikkien em. yksityistieksi muuttuvien tieosuuksien kunnossapidosta. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyvään maisematäyttöön ja niiden toimivuuteen tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Kaupunki hyväksyy näiden rakentamisen suunnitelmassa esitetyille paikoille. Tiesuunnitelmissa esitettyihin raklmiin ei vaadita erillistä toimenpidelupaa. Kaupungilla ei ole huomauttamista hankeen yksittäisiin maisemointiratkaisuihin (istutukset, metsitysalueet) eikä tiesuunnitelmaan sisältyviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista viitoitussuunnitelman mukaiseen maantieosuuden nopeusrajoitusesitykseen. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi ttavaan läjitysalueeseen 1 ja siihen sisältyviin maisemointiratkaisuihin, eikä rakentamisen yhteydessä tarvittaviin haltuunottoaluerajausten puitteissa rakttaviin mahdollisiin kiertotieuksiin tai rakentamisen ajaksi ttavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: - Kaupungin tulee osaltaan jatkossa osallistua yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannusten jakoon jo kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelunkin perusteella. Yksityiskohtaisemmat vastuu- ja niihin sisältyvät kustannusjako-osuudet lähtökohdat määritellään ja sovitaan tietoimituksessa. - Hankekohteessa tiealueella tai sen läheisyydessä olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja suojauimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoilla. Ennen rakentamisen alkua pidetään katselmus, jossa rakentaja ja laitteiden omistajat tarkistavat siirto- ja suojaustarpeet ja niistä syntyvät toimenpidetarpeet yksityiskohtaisine kustannusjakoineen. - Kaupungin omistamien maa-alueiden luovutuskorvausten suuruus määritellään tietoimituksessa yhdenveroisesti alueen muiden maanomistajien kanssa. - Läjitysalueen 1 osalta ELY-keskus viittaa Fingrid Oyj:lle antamaansa vastineeseen. Läjitysalueen 1 osalta Liikvira viittaa Fingrid Oyj:n lausuntoa koskevaan vastineeseen. Li i k e n n ev i r a s t o PL 33 puh liikvira.fi WW+w.liikerinevira.h HELSINKI faksi etunimi. iikvira. fi

10 vira /2012 9( 12) Etelä -Karjalan liitto on todennut päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Simola - Vainikkala tieyhteys on merkitty vahvistetussa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa uutena seututieyhteytenä. Se on osoitettu tiesuunnitelman mukaisesti Lappeenranta - Vaalimaa seututieltä 387 Vainikkalaan. Kaavamerkinnän perusteluissa todetaan, että uuden tien myötä vanha Vainikkalantie muuttuu yhdystieksi ja samalla seututien 387 merkitys kasvaa. - Tiesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvät opasteet erityisesti Lappeenranta - Vainikkala rautatieasemalle sekä logistisiin palveluihin. - Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että kyseinen tieosuus parannetaan pikaisella aikataululla kasvavaa taliikttä sekä Allegron liityntäliikttä palvelemaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: ELY-keskus tulee yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa päivittämään alueen muuttuneet viitoitustarpeet hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hanke tullaan toteuttamaan saadun ENPI-rahoituspäätöksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mssä. Fingrig Oyj on todennut päivätyssä lausunnossaan että Rikkilän maantie alittaa Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon Kymi - Viipuri pylväsvälillä Tie voidaan rakentaa em. johdon alitse ottamalla johdon osalta huomioon lausunnossa esitetyt asiat mm: - Johtoalueen maapohja ja puu ovat maanomistajien omaisuutta, joten tien rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajien luvat. - Tien pinnan suurin sallittu korkeus alituskohdassa 400 kv:n voimajohdon alla ja vierellä on esitetty alituspiirroksessa Ote 1887 AC Tie voidaan rakentaa otepiirustuksessa vinoviivoituksella merkitylle alueelle. Jos on mahdollista, että tiellä kulkeva ajoneuvo voi törmätä voimajohdon pylvääseen tai harukseen, tulee pylväs suojata törmäykseltä. Jos johtoalueella on tarkoitus läjittää, tulee suunnitelmat tästä lähettää Fingridille lausunnon antamista varten. Lausunto on voimassa kaksi vuotta. Jos tie raktaan myöhemmin, tulee Fingridiltä pyytää uusi lausunto. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

11 Luk a +kver ;et 10 (12) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: Lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon tiehankkeen rakentamisen yhteydessä. Mahdollisesta tiekaiteen rakentamistarpeesta ja johtoalueen läjitysmahdollisuudesta sovitaan erikseen urakan aikana. Tiesuunnitelmassa on esitetty johtoalueelle ja sen läheisyyteen läjitysalueus nro 1. Päätös läjitysalueen käyttöönotosta ja sen edellyttämistä jatkotoimista johtoalueella ja sen läheisyydessä sovitaan erikseen urakoitsijan läjitysaluetarpeen perusteella. Liikvira toteaa, että - Hyväksymispäätöksellä ei vahvisteta tiesuunnitelmassa esitettyä läjitysaluetta 1. Alueen käytölle maantien rakentamisen aikaisiin läjitystarpeisiin sekä alueelle johtavan yksityistieyhteyden käytölle tulee hankkia maanomistajien lupa. Museovira on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että tiesuunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuilain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen arkeologinen potentiaali on vähäinen, eikä hanke edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museoviralla ei siten ole huomauttamista tiesuunnitelman osalta. Etelä -Karjalan museo on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan raktun kulttuuriympäristön osalta. Simolan ja lähikylien kylätoimikunta on todennut päivätyssä yleisessä kannanotossaan seuraavaa: - Kylätoimikunta on keskustellut pidetyssä kokouksessa tien parantamisen vaikutuksista kylien asukkaille ja heidän turvallisuudelleen. Kylätoimikunta haluaa, että koulumatkoilla tiellä liikkuvat lapset ja muu kevyt liik otetaan huomioon. Aivan tien vieressä on asutusta. o o o o Liikenteen nopeus pitäisi rajoittaa 40 km/h. Rajoitettavia alueita ovat asutuksen kohta Rikkilässä sekä asutuksen ja koulun kohdat Simolassa. Vaalimaantielle Simolan risteyksen kohdalla tarvitaan katuvalaistus noin kilometrin matkalle molempiin suuntiin. Alueella liikkuu paljon lapsia ja risteys on erittäin vaarallinen. Näkyväisyys risteyksessä on huono ja läheisyydessä on koulu. Vaalimaantieltä - Simolan koulun ja kylän kohdalle sekä Rikkilän kylän kohdalle tarvitaan katuvalaistus. Rikkilässä asutus on lähellä tietä ja valaistus lisäisi turvallisuutta. Valaistuksen rakentaminen koko matkalle olisi turvallisuuden kannalta kaikkein paras ratkaisu. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

12 11(12) HYVÄKSYMISPÄÄTOS 3774/ Tiepientareen leventäminen lisäisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kevyt liik on alueella vilkasta. Toinen vaihtoehto olisi kevyen liikenteen oma reitti (pyörätie). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen. Tie ei tule merkittävästi vaikuttamaan yleiseen liikturvallisuuteen tieosuudella tehtävät liikenteelliset parannuimenpiteet huomioiden. Liik-ennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. - Kokonaismäärältään kevyt liik on vähäistä. Tiesuunnitelmassa Simolan alueen nopeusrajoitukseksi on määritelty 60 km/h ja Rikkilän alueella 50 km/h, muualla perusnopeus 80 km/h. ELY-keskuksen käsityksen mukaan nykyisen nopeustason säilyttäminen on riittävä kohteen valmistumisen jälkeisenä lähtötilanteena kaikkien tienkäyttäjien tarpeiden kannalta. ELY-keskus tulee seuraamaan alueen liikmäärien ja liikturvallisuuden yleistä kehittymistä. ELY-keskus tulee jatkossa tekemään tarvittavat jatkotoimenpidepäätökset koskien varsinaisen hankekohteen täydennystarpeita, sen ulkopuolelle esitettyjen maantien 387 toimenpidetarpeita sekä nykyisen maantien 3872 mahdollista valaistustarvetta. Tiesuunnitelmassa hankevälille ei ole esitetty tievalaistusta. ELYkeskus harkitsee tievalaistuksen toteutusmahdollisuutta jo urakan yhteydessä vielä erikseen Rikkilän kohdalla. Toteutus riippuu kuitenkin käytettävissä olevasta hankerahoituksesta. Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 3, 9, 10, 24, 25, 26, 26a, 33, 82, 105a, 107 Asetus yleisistä teistä 11, 14, 17, 18 Maantielaki 44, 45, 46, 47, 105, 115 Maantieasetus 8 Tiedoksi antaminen Päätöksestä annetaan tieto kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 :n mukaisesti sekä tämän lisäksi yleisistä teistä annetun asetuksen 18 :n edellyttämille viranomaisille. Samanaikaisesti tieto annetaan niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. f. f / f Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori Ylitarkastaja Jenna Johansson i iikvira PL 33 puh liikvira.fi www tiikvira.hi HELSINKI faksi

13 e nne l I"c Aira Liite k.'veyk e t Valitusosoitus 12 (12) Toimenpiteitä varten Tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan liitto Museovira Eteläkarjalan museo Fingrid Oyj Simolan ja lähikylien kylätoimikunta Jenna Johansson Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

14 Hyväksymispäätöksen valitusosoitus Tiedoksianto kuuluttamalla LIITE VALITUSOSOITUS -oikeuteen kirjallisel- Tästä päätöksestä saa valittaa Kouvolan hallinto la valituksella. Valitusaika Valituksen sisältö Allekirjoitus Liitteet Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentäseitsemän (37) päivää siitä päivästä, jona tämän päätöksen nähtävillä oloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, mainittua päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Kouvolan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta - ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan muutokset, joita vaaditaan perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksen hakijan tai kirjelmän laatijan (laillinen edustaja tai asia -mies) on allekirjoitettava valituskirjelmä. Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä tiedoksisaanti on tapahtunut (kuulutudistus) - asiakirjat, joihin valittuja vetoaa vaatimuksensa tueksi - valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei tarvita. Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan ku lu es sa e n- nen virka-ajan päättymistä. Kun määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä n virka-ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita. Valituskirjelmän ja muiden asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Kouvolan hallinto-oikeuden osoite: Kauppalankatu 43 C Kouvola (PL 401, Kouvola) Puh Telekopio kouvola h s.fi Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

15 S

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Fq-C3- \ Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (8) 7 J(O\( P 18.10.2013 Dnro 484/433/2011 PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Energiamarkkinavirastoon 15.5.2013 saapunut hakemuksenne Asia Asianosainen

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7 SUOMEN RIISTAKESKUS Oulu PL 35 91501 Muhos (08)53 53 500 Pentti Hannula Palmutie 1 84100 YLIVIESKA PÄÄTÖS Pvm Nro 23.11.2011 2011/00345 2011/00345 1 METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA HAKIJA HAKEMUS

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot