vara sto Liik enne il Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää kunnalle tiedoksi oheisen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen yleistielain momentin mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY -keskus tulee erikseen toimittamaan kuntaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat päätöksen nähtäville asettamista varten (yleistielain mom.). Siinä yhteydessä ELY -keskus lähettää myös ohjeet kuuluttamisesta sekä kuulutusmallin. T a n a h t e r a Suun nitteluassistentti LIITTEET Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Li i ke n ne vira st o PL 33, HELSINKI Puhelin Telefaksi Sähköposti Opastinsilta 12 A kirjaa HELSINKI

2 Luk 1 ( 1 2 ) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola - Ojala, Lappeenranta Yleissuunnitelma Päätös Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Liikvira on hyväksynyt Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen lähettämän (tiesuunnitelmaselostus) ja (kartta-ainei) päivätyn sekä (hankekortti ja kustannusarvio) ja (suunnitelmakartta 3T-4) korjatun tiesuunnitelman seuraavasti: Maantiet: Tie j a p aaluväli Pituus [ km Liiktekniset mitat ] Pääll ste Huomautus y Simola - Vainikkala maantie 3891 M l ,981 2,922 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ojala - Hytti maantie M ,085 Kokonaisleveys 7,0 m Ajorata 6,0 m Kepäällyste Kepäällyste Piirustukset T Piirustus T3-6 Tienumero ja nimi muuttuvat koko tien osalta Simola - Vainikkala maantien 3891 linja-autopysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Maanteiden liiktekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1 ja 4T-3 mukaisesti. Simola - Vainikkala maantien 3891 korkeusasema pituusleikkausten 5T T-6 mukaisesti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Liikvira PL 33 puh www l.iiker nevira.fi HELSINKI faksi

3 5 t 0 Traflk ierket 2 (12) Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue ulotetaan maanteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Maanteiden hallinnolliset muutokset Maanteiden hallinnolliset muutokset yleiskartan 2T -1 mukaisesti. Simolan aseman maantie 3872 Simolan aseman maantie 3872 lakkaa maantienä ja muutetaan päätieltä Ml erkanevan loppuosan osalta yksityistieksi (Ml pl 970 vas. - tieyhteyden loppu). Rikkilän maantie Rikkilän maantien syrjään jäävä osuus lakkaa loppuosaltaan maantienä ja muuttuu yksityistieksi alkaen Ml :n ja Y27:n liittymästä (Ml pl 5856 vas.) Vainikkala - Hytti maantien 3891 liittymään saakka. Ruohian maantie Ruohian maantie lakkaa maantienä ja muuttuu välillä Rikkilän maantie Vainikkala - Hytti maantie 3891 yksityistieksi. Maanteiden syrjään jäävät alueet Simolan aseman maantien 3872 (Ml plv vas.) syrjään jäävät alueet lakkaavat maantienä ja jäävät yksityistieksi. Muilta osin syrjään jäävät alueet puretaan piirustusten mukaisesti. Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat maanteinä silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön. Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät: Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien tie paalu oik. 1 vas. tunnus pituus [m] leveys [m], huom. päällyste Ml 1698 vas. Y4 20 4,0 SR (Mt3891) 3159 vas. YlO 9 4,0 SR 4749 vas. Y17 38,5 4,0 SR 6066 oik. Y ,5 SR 6365 vas. Y ,0 SR 6581 oik. Y ,0 SR 5856 vas. Y ,0 SR 2515 vas. Y28 8 4,0 SR Yksityisten teiden liittymien käyttötarkoituksena on yhdistetty asuinkiinteistö- sekä maa - ja metsätalouskäyttö. Nykyiset yksityisten teiden liittymät Simola - Vainikkala maantiellä 3891 (Ml) säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Liikvira PL 33 puh Liikvira.fi www iiikvira.fi HELSINKI faksi iikvira.fi

4 Li k en n e va ra 3 ( 1 2 ) Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeeliisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen: Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom./ tunnus sijainti o / v [ml [ml Piirustus Y8 Y17 pl 13 oik. 53 4,0 Sora 3T -3 Y23 Y18 pl 18 vas. 88 4,0 Sora T2-7 Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet: Katkaistava liittymä Korvaava yhteys Ml pl 4730 vas. Y17 - Ml; yhteys tilalle 2:47 Ml pl 4800 vas. Y8 - Y17 - Ml; yhteys. tiloille 2:41 ja 2:15 Ml pl 4828 ja 4843 oik. Y23 - Y18 - Ml; yhteys tilalle 2:34 Ml pl 5800 oik. Y20 - Ml; yhteys tilalle 7:8 Yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat: Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet stään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten: Laskuoja tai laskujohto Piirustuksen nro Laskuoja 1 3T -2 Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet: Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustusten 3T mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tiealueiden haltuunotto Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuunotto antaa tienpitäjälle säädetyt oikeudet käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Liikvirastu PL 33 puh wwwiiikvirast.? HELSINKI faksi

5 Liiti -:. Kustannukset tie 4 ( 1 2 ) Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu yhteensä ,00 euroksi (maku-ind. 150,0; 2000 = 100). Lappeenrannan kaupunki ei osallistu kustannuksiin. Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu yhteensä ,00 euroa ja lunastuskustannuksiksi euroa. Vastuut ja velvoitteet Kaakkois-Suomen ELY-keskus tulee tekemään erillissopimukset hankekohteeseen sisältyvistä hoito- ja ylläpitovelvoitteista ja niihin sisältyvästä kustannusjaosta tiesuunnitelmassa ilmoitettujen osapuolien ja lähtökohtien mukaisesti. Yksityisteiksi muuttuvien maanteiden (Simolan aseman maantien 3872 loppuosa, Rikkilän maantien syrjään jäävä loppuosuus ja Ruohian maantie kokonaisuudessaan ) kunnossapitovastuu siirtyy yksityisen tien pitäjälle maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä. Yksityisteiksi muuttuvat maantieosuudet luovutetaan ao. yksityisen tien pitäjälle em. tieosuuksien kevyiden, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on ttu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Suunnitelmasta on hankittu Lappeenrannan kaupungin, Etelä -Karjalan liiton, Fingrid Oyj:n, Museoviran ja Etelä-Karjalan museon sekä Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan lausunnot. Suunnitelmaa on käsitelty sisäisesti ELY-keskuksen ao. vastuualueiden kesken, mm. luontoselvityspäivityksen osalta. Lisäksi niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, on ttu tilaisuus muistutusten tekemiseen. Muistutukset Tiesuunnitelmasta on tehty kaksi (2) muistutusta. 1. Anneli ja Pertti Räihä, kiinteistö RN :O , ovat muistutuksessaan esittäneet seuraavaa: tien sijaintia on siirrettävä 200 m Räihän talosta poispäin. Tie tulee liian lähelle kiinteistöä. Tiestä aiheutuu terveyshaittoja. Muistutuksen antajat ovat astmaatikkoja eivätkä siedä pölyä ja pakokaasuja. Tie tuhoaa kaivon, kellarin ja petoaidat. Jos tietä ei siirretä, muistuttajat vaativat 100 metriä pitkää ja 3 metriä korkeaa melu- /pölyaitaa, karjatunnelia, porakaivoa sekä suojaa kellarille ja petoaidoille. Liike nne v ir a PL 33 puh kirjaa n evi ra.fi HELSINKI faksi Liikvira.fi

6 Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: 5 (12) - Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. - ELY-keskuksen tulee tutkia muistutuksessa esitettyjen vaatimusten tarpeellisuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus viittaa Lappeenrannan kaupungin antamaan vastineeseen ja on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: - Tielinjaus noudattaa Etelä-Karjalan lainvoimaisen maakuntakaavan mukaista linjausta sekä jo aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esillä ollutta perusratkaisua. Tiesuunnitelman päivityksen yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat esitettyä tielinjauksen laajempimittaista siirtoa. - Etäisyys maantien keskilinjasta asuinkiinteistöön tulee olemaan lyhimmillään noin 50 m. Tiesuunnitelmassa maantien ja asuinkiinteistön väliin on esitetty noin 150 metriä pitkä maan mukaan muotoiltava maavalli, jonka korkeus on enimmillään 2,5-3 metriä (piirr. 7T-1). Maavaliin tarkoituksena on eliminoida liikenteen näkö- ja äänihaittaa. Vallin maisemointi / pintaverhoilu sekä mahdolliset lisäistutukset ja mahdolliset korotustarpeet voidaan toteuttaa rakennustyön yhteydessä asukkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kustannussyistä rak toteutetaan ensisijaisesti maavallina. Aitarakenteesta aiheutuu oleellisesti enemmän hoito- ja ylläpitokustannuksia. Melutarkasteluja on tarkttu tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Suoritettujen melumallinnusten mukaan vuoden 2020 päivämelutaso asuinrakennuksen kohdalla / oleskelupiha-alueella jää 80 km/h nopeustasolla alle dba tiesuunnitelmassa esitetyllä ratkaisulla. Vallia voidaan tarvittaessa myös jatkaa idän suuntaan melusuojausvaikutuksen parantamiseksi yksityistien Y20 liittymän sijaintia tarkentamalla. - Mikäli todttua meluhaittaa esiintyy tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista huolimatta, kiinteistö on mahdollista jatkossa ulottaa alueella olevan 60 km/h nopeusrajoituksen piiriin. - Tieyhteys raktaan kepäällysteisenä maantienä, jolloin sen pölyämishaitta on olematon esim. alueen nykyiseen savisorapintaiseen tieverkkoon verrattuna. Uuden tien talvikunnossapito tapahtuu ensisijaisesti mekaanisin menetelmin, joten esim. tiesuolauksesta aiheutuva kaivon pilaantumisriski on vähäinen. Tielinjaus on sijoitettu siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa nykyiselle kaivo- ja kellarirakenteelle. Ennen rakennustyön aloittamista kaivon yksityiskohtainen kunto tarktaan jatkoseurantaa varten erilliselle kaivokortille. Talousveden laatu varmtaan laboratoriotutkimuksin. Mikäli todttua haittaa esiintyy, ne tullaan käsittelemään tietoimituksen yhteydessä. Tarvittaessa kaivo korvataan tienpi- Liikvira PL 33 puh. ozo HELSINKI faksi wwv,.j( kvira_h

7 6(12) täjän kustannuksella esim. vastaavalla porakaivolla. Myös kiinteistörakenteet kartoitetaan n rakennustyön käynnistymistä, vaikka lähialueilla ei tehdä varsinaista louhintatyötä. Petoaitojen siirtotarve tullaan toteuttamaan tienpitäjän kustannuksella tarvittavilta osin. Erillisen karjatunnelin teko pelkästään lammastalouden kesälaiduntamistarpeisiin ei ole kustannussyistä mahdollista, vaan maantien ylitystarpeet hoidetaan liittymien kautta. Tiejärjestelyistä aiheutuvat maataloushaitat käsitellään tietoimituksessa - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen, eikä sillä ole jatkossakaan merkitystä yksittäiseen kiinteistöön kohdistuvana liikpäästö- tai haittalähteenä. Liikennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. 2. Aimo Olavi Hytti, maatila Alanne, on muistutuksessaan esittänyt seuraavaa: - Sisääntulo talon pihalle on merkitty navettarakennuksen vasemmalta eli pellon puolelta (Y21 PL 18). Muistuttaja käyttää enemmän tietä, joka sijaitsee navetan oikealla eli metsän puolella. Muistuttaja haluaa uudelta tieltä liittymät molempiin sisääntuloihin. Mikäli molempia sisääntuloteitä ei ole mahdollista saada, on ykkösvaihtoehto navetan oikealta eli metsän puolelta (ei siitä, mistä se on suunniteltu). - Mentäessä eteenpäin kohti rajapyykkiä nro 18, on tie suunniteltu kulkevaksi vähän rajapyykin pohjoispuolelta. Tällöin muistuttajalle jää pieni suikale metsäpalstaa tien eteläpuolelle. Muistuttaja haluaa reittiä muutettavan niin, että se kulkee rajalinjaa pitkin. Näin muistuttajan kaikki maat jäisivät yhtenäisesti tien pohjoispuolelle. Mikäli tielinjaa ei voi muuttaa, muistuttaja haluaa pienen maakiilan omistuksen järjestettävän jollain järkevällä tavalla. - Muistuttaja haluaisi maatalousliittymän rajapyykin nro 18 linjan vierestä kohti rajapyykkiä nro 19. Liittymän kautta pääsisi traktorilla metsätöihin Ylä-Palomäen eteläisiin rinteisiin. Uudelta tieltä talon pihalle jää selvä näkyvyys navetan vasemmalta puolelta. Piha sijaitsee lisäksi ylenevässä rinteessä. Muistuttaja haluaa näkösuojaksi istutettavan pari rivistöä puita (esim. kuusia) navetan kulmalta pellon laitaan. Puurivistöön tulisi jäädä muistuttajan haluama sisääntuloväylän aukko. Liike nne v ir a PL 33 puh liikvira.fi HELSINKI faksi

8 aff erket 7 ( 1 2 ) Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. ELY-keskuksen tulee selvittää ajoliittymien sallittu lukumäärä ja sijainti n rakentamistöiden alkua. ELY-keskuksen tulee tutkia maatalousliittymän lisäämistä ja puurivistön istuttamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: Suunnitelmaan merkitty yksityistieliittymä Y21 on siirretty tiesuunnitelman muutoksena paalulle 6365 vas. Aikaisempi liittymä säilyy paikallaan maatalousliittymänä. Maantien linjaus tulee säilyttää paikallaan viereisen soranottoalueuksen huomioimiseksi ja idempänä olevan voimalinjaverkon edellyttämän alikulkukorkeuden turvaamiseksi. Tietoimituksen yhteydessä käsitellään mahdollisuudet tilusjärjestelyihin tai sovitaan yksityiskohtaisista maapohjan lunastus- tai käyttöhaittakorvauksista. Esitetyille tiealueen ulkopuolisille istutuksille ei ole estettä, muistuttaja voi sopia esittämistään puuistutuksista sekä lisämaatalousliittymätarpeista rakennustyön aikana tilaajan valvojan kautta. Maatalousliittymä voidaan toteuttaa niihin kohtiin, missä se on liikturvallisuuden ja päätien pengerkorkeuden kannalta mahdollista. Lausunnot Lappeenrannan kaupunki on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut seuraavaa: Kaupungille ei ole esitetty suoranaista rakennuskustannusosuutta. Kaupunki ei kuitenkaan katso olevan velvollinen kustantamaan jatkossa yleisistä teistä yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannuksia. Laitteiden siirrot ja suojaukset kuuluvat Liikviran/ ELYkeskuksen suunnitteluun ja kustannuksiin tie- ja liikalueilla. Yksityiskohtaiset siirrot ja suojaustarpeet sovitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Tiesuunnitelma-alueella on kaupunginvaltuun hyväksymä Simolan yleiskaava ( ) ja Vainikkalan yleiskaava ( , korjaus ). Nämä eivät ole oikeusvaikutteisia. Maa-alueiden luovutuksen osalta Lappeenrannan kaupunkia on kohdeltava samalla tavalla kuin muita maanomistajia. Liik'rira PL 33 puh iikernevira.f HELSINKI faksi

9 8 (12) Kaupungilla ei ole huomauttamista teiden hallinnollisiin muutoksiin, jossa nykyiset maantieosuudet (mt 14812, mt 3872 loppuosa ja mt syrjään jäävät osuudet) muutetaan kokonaisuudessaan yksityisteiksi nykyisten tieyhteyksien kevyen, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kaupunki ei suostu vastaamaan parantamiimien valmistuttua kaikkien em. yksityistieksi muuttuvien tieosuuksien kunnossapidosta. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyvään maisematäyttöön ja niiden toimivuuteen tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Kaupunki hyväksyy näiden rakentamisen suunnitelmassa esitetyille paikoille. Tiesuunnitelmissa esitettyihin raklmiin ei vaadita erillistä toimenpidelupaa. Kaupungilla ei ole huomauttamista hankeen yksittäisiin maisemointiratkaisuihin (istutukset, metsitysalueet) eikä tiesuunnitelmaan sisältyviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista viitoitussuunnitelman mukaiseen maantieosuuden nopeusrajoitusesitykseen. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi ttavaan läjitysalueeseen 1 ja siihen sisältyviin maisemointiratkaisuihin, eikä rakentamisen yhteydessä tarvittaviin haltuunottoaluerajausten puitteissa rakttaviin mahdollisiin kiertotieuksiin tai rakentamisen ajaksi ttavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: - Kaupungin tulee osaltaan jatkossa osallistua yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannusten jakoon jo kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelunkin perusteella. Yksityiskohtaisemmat vastuu- ja niihin sisältyvät kustannusjako-osuudet lähtökohdat määritellään ja sovitaan tietoimituksessa. - Hankekohteessa tiealueella tai sen läheisyydessä olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja suojauimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoilla. Ennen rakentamisen alkua pidetään katselmus, jossa rakentaja ja laitteiden omistajat tarkistavat siirto- ja suojaustarpeet ja niistä syntyvät toimenpidetarpeet yksityiskohtaisine kustannusjakoineen. - Kaupungin omistamien maa-alueiden luovutuskorvausten suuruus määritellään tietoimituksessa yhdenveroisesti alueen muiden maanomistajien kanssa. - Läjitysalueen 1 osalta ELY-keskus viittaa Fingrid Oyj:lle antamaansa vastineeseen. Läjitysalueen 1 osalta Liikvira viittaa Fingrid Oyj:n lausuntoa koskevaan vastineeseen. Li i k e n n ev i r a s t o PL 33 puh liikvira.fi WW+w.liikerinevira.h HELSINKI faksi etunimi. iikvira. fi

10 vira /2012 9( 12) Etelä -Karjalan liitto on todennut päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Simola - Vainikkala tieyhteys on merkitty vahvistetussa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa uutena seututieyhteytenä. Se on osoitettu tiesuunnitelman mukaisesti Lappeenranta - Vaalimaa seututieltä 387 Vainikkalaan. Kaavamerkinnän perusteluissa todetaan, että uuden tien myötä vanha Vainikkalantie muuttuu yhdystieksi ja samalla seututien 387 merkitys kasvaa. - Tiesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvät opasteet erityisesti Lappeenranta - Vainikkala rautatieasemalle sekä logistisiin palveluihin. - Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että kyseinen tieosuus parannetaan pikaisella aikataululla kasvavaa taliikttä sekä Allegron liityntäliikttä palvelemaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: ELY-keskus tulee yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa päivittämään alueen muuttuneet viitoitustarpeet hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hanke tullaan toteuttamaan saadun ENPI-rahoituspäätöksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mssä. Fingrig Oyj on todennut päivätyssä lausunnossaan että Rikkilän maantie alittaa Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon Kymi - Viipuri pylväsvälillä Tie voidaan rakentaa em. johdon alitse ottamalla johdon osalta huomioon lausunnossa esitetyt asiat mm: - Johtoalueen maapohja ja puu ovat maanomistajien omaisuutta, joten tien rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajien luvat. - Tien pinnan suurin sallittu korkeus alituskohdassa 400 kv:n voimajohdon alla ja vierellä on esitetty alituspiirroksessa Ote 1887 AC Tie voidaan rakentaa otepiirustuksessa vinoviivoituksella merkitylle alueelle. Jos on mahdollista, että tiellä kulkeva ajoneuvo voi törmätä voimajohdon pylvääseen tai harukseen, tulee pylväs suojata törmäykseltä. Jos johtoalueella on tarkoitus läjittää, tulee suunnitelmat tästä lähettää Fingridille lausunnon antamista varten. Lausunto on voimassa kaksi vuotta. Jos tie raktaan myöhemmin, tulee Fingridiltä pyytää uusi lausunto. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

11 Luk a +kver ;et 10 (12) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: Lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon tiehankkeen rakentamisen yhteydessä. Mahdollisesta tiekaiteen rakentamistarpeesta ja johtoalueen läjitysmahdollisuudesta sovitaan erikseen urakan aikana. Tiesuunnitelmassa on esitetty johtoalueelle ja sen läheisyyteen läjitysalueus nro 1. Päätös läjitysalueen käyttöönotosta ja sen edellyttämistä jatkotoimista johtoalueella ja sen läheisyydessä sovitaan erikseen urakoitsijan läjitysaluetarpeen perusteella. Liikvira toteaa, että - Hyväksymispäätöksellä ei vahvisteta tiesuunnitelmassa esitettyä läjitysaluetta 1. Alueen käytölle maantien rakentamisen aikaisiin läjitystarpeisiin sekä alueelle johtavan yksityistieyhteyden käytölle tulee hankkia maanomistajien lupa. Museovira on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että tiesuunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuilain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen arkeologinen potentiaali on vähäinen, eikä hanke edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museoviralla ei siten ole huomauttamista tiesuunnitelman osalta. Etelä -Karjalan museo on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan raktun kulttuuriympäristön osalta. Simolan ja lähikylien kylätoimikunta on todennut päivätyssä yleisessä kannanotossaan seuraavaa: - Kylätoimikunta on keskustellut pidetyssä kokouksessa tien parantamisen vaikutuksista kylien asukkaille ja heidän turvallisuudelleen. Kylätoimikunta haluaa, että koulumatkoilla tiellä liikkuvat lapset ja muu kevyt liik otetaan huomioon. Aivan tien vieressä on asutusta. o o o o Liikenteen nopeus pitäisi rajoittaa 40 km/h. Rajoitettavia alueita ovat asutuksen kohta Rikkilässä sekä asutuksen ja koulun kohdat Simolassa. Vaalimaantielle Simolan risteyksen kohdalla tarvitaan katuvalaistus noin kilometrin matkalle molempiin suuntiin. Alueella liikkuu paljon lapsia ja risteys on erittäin vaarallinen. Näkyväisyys risteyksessä on huono ja läheisyydessä on koulu. Vaalimaantieltä - Simolan koulun ja kylän kohdalle sekä Rikkilän kylän kohdalle tarvitaan katuvalaistus. Rikkilässä asutus on lähellä tietä ja valaistus lisäisi turvallisuutta. Valaistuksen rakentaminen koko matkalle olisi turvallisuuden kannalta kaikkein paras ratkaisu. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

12 11(12) HYVÄKSYMISPÄÄTOS 3774/ Tiepientareen leventäminen lisäisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kevyt liik on alueella vilkasta. Toinen vaihtoehto olisi kevyen liikenteen oma reitti (pyörätie). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen. Tie ei tule merkittävästi vaikuttamaan yleiseen liikturvallisuuteen tieosuudella tehtävät liikenteelliset parannuimenpiteet huomioiden. Liik-ennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. - Kokonaismäärältään kevyt liik on vähäistä. Tiesuunnitelmassa Simolan alueen nopeusrajoitukseksi on määritelty 60 km/h ja Rikkilän alueella 50 km/h, muualla perusnopeus 80 km/h. ELY-keskuksen käsityksen mukaan nykyisen nopeustason säilyttäminen on riittävä kohteen valmistumisen jälkeisenä lähtötilanteena kaikkien tienkäyttäjien tarpeiden kannalta. ELY-keskus tulee seuraamaan alueen liikmäärien ja liikturvallisuuden yleistä kehittymistä. ELY-keskus tulee jatkossa tekemään tarvittavat jatkotoimenpidepäätökset koskien varsinaisen hankekohteen täydennystarpeita, sen ulkopuolelle esitettyjen maantien 387 toimenpidetarpeita sekä nykyisen maantien 3872 mahdollista valaistustarvetta. Tiesuunnitelmassa hankevälille ei ole esitetty tievalaistusta. ELYkeskus harkitsee tievalaistuksen toteutusmahdollisuutta jo urakan yhteydessä vielä erikseen Rikkilän kohdalla. Toteutus riippuu kuitenkin käytettävissä olevasta hankerahoituksesta. Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 3, 9, 10, 24, 25, 26, 26a, 33, 82, 105a, 107 Asetus yleisistä teistä 11, 14, 17, 18 Maantielaki 44, 45, 46, 47, 105, 115 Maantieasetus 8 Tiedoksi antaminen Päätöksestä annetaan tieto kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 :n mukaisesti sekä tämän lisäksi yleisistä teistä annetun asetuksen 18 :n edellyttämille viranomaisille. Samanaikaisesti tieto annetaan niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. f. f / f Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori Ylitarkastaja Jenna Johansson i iikvira PL 33 puh liikvira.fi www tiikvira.hi HELSINKI faksi

13 e nne l I"c Aira Liite k.'veyk e t Valitusosoitus 12 (12) Toimenpiteitä varten Tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan liitto Museovira Eteläkarjalan museo Fingrid Oyj Simolan ja lähikylien kylätoimikunta Jenna Johansson Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

14 Hyväksymispäätöksen valitusosoitus Tiedoksianto kuuluttamalla LIITE VALITUSOSOITUS -oikeuteen kirjallisel- Tästä päätöksestä saa valittaa Kouvolan hallinto la valituksella. Valitusaika Valituksen sisältö Allekirjoitus Liitteet Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentäseitsemän (37) päivää siitä päivästä, jona tämän päätöksen nähtävillä oloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, mainittua päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Kouvolan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta - ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan muutokset, joita vaaditaan perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksen hakijan tai kirjelmän laatijan (laillinen edustaja tai asia -mies) on allekirjoitettava valituskirjelmä. Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä tiedoksisaanti on tapahtunut (kuulutudistus) - asiakirjat, joihin valittuja vetoaa vaatimuksensa tueksi - valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei tarvita. Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan ku lu es sa e n- nen virka-ajan päättymistä. Kun määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä n virka-ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita. Valituskirjelmän ja muiden asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Kouvolan hallinto-oikeuden osoite: Kauppalankatu 43 C Kouvola (PL 401, Kouvola) Puh Telekopio kouvola h s.fi Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

15 S

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031 Kuulutus 1(1) Turvaflisuus-ja kemikaalivirasto 27. 3. 2015 Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27. 3. 2015 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015 Kuulutus 29.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Aurion Resources Oy

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUONNOKSIA AJONEUVOJEN SIIRTOON LIITTYVIKSI KEHOTUS-, ILMOITUS-, MUISTIO-, PÖYTÄKIRJA- JA PÄÄTÖSPOHJIKSI VIRIKKEEKSI OMIEN MALLIEN TEKEMISESSÄ

LUONNOKSIA AJONEUVOJEN SIIRTOON LIITTYVIKSI KEHOTUS-, ILMOITUS-, MUISTIO-, PÖYTÄKIRJA- JA PÄÄTÖSPOHJIKSI VIRIKKEEKSI OMIEN MALLIEN TEKEMISESSÄ 1 Leena Eränkö Suomen Kuntaliitto maaliskuu 2009 LUONNOKSIA AJONEUVOJEN SIIRTOON LIITTYVIKSI KEHOTUS-, ILMOITUS-, MUISTIO-, PÖYTÄKIRJA- JA PÄÄTÖSPOHJIKSI VIRIKKEEKSI OMIEN MALLIEN TEKEMISESSÄ Ajoneuvon

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016

PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen 26.05.2016 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen PÄÄTÖS kalastuskieltoa koskevaan hakernukseen Dnro VARELY 2757/5710/2016 26.05.2016 Pakarin osakaskunta puheenjohtaja Jari

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 14.12.2015 Lupatunnus Ilomantsi Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot