vara sto Liik enne il Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää kunnalle tiedoksi oheisen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen yleistielain momentin mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY -keskus tulee erikseen toimittamaan kuntaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat päätöksen nähtäville asettamista varten (yleistielain mom.). Siinä yhteydessä ELY -keskus lähettää myös ohjeet kuuluttamisesta sekä kuulutusmallin. T a n a h t e r a Suun nitteluassistentti LIITTEET Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Li i ke n ne vira st o PL 33, HELSINKI Puhelin Telefaksi Sähköposti Opastinsilta 12 A kirjaa HELSINKI

2 Luk 1 ( 1 2 ) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola - Ojala, Lappeenranta Yleissuunnitelma Päätös Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Liikvira on hyväksynyt Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen lähettämän (tiesuunnitelmaselostus) ja (kartta-ainei) päivätyn sekä (hankekortti ja kustannusarvio) ja (suunnitelmakartta 3T-4) korjatun tiesuunnitelman seuraavasti: Maantiet: Tie j a p aaluväli Pituus [ km Liiktekniset mitat ] Pääll ste Huomautus y Simola - Vainikkala maantie 3891 M l ,981 2,922 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ojala - Hytti maantie M ,085 Kokonaisleveys 7,0 m Ajorata 6,0 m Kepäällyste Kepäällyste Piirustukset T Piirustus T3-6 Tienumero ja nimi muuttuvat koko tien osalta Simola - Vainikkala maantien 3891 linja-autopysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Maanteiden liiktekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1 ja 4T-3 mukaisesti. Simola - Vainikkala maantien 3891 korkeusasema pituusleikkausten 5T T-6 mukaisesti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Liikvira PL 33 puh www l.iiker nevira.fi HELSINKI faksi

3 5 t 0 Traflk ierket 2 (12) Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue ulotetaan maanteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Maanteiden hallinnolliset muutokset Maanteiden hallinnolliset muutokset yleiskartan 2T -1 mukaisesti. Simolan aseman maantie 3872 Simolan aseman maantie 3872 lakkaa maantienä ja muutetaan päätieltä Ml erkanevan loppuosan osalta yksityistieksi (Ml pl 970 vas. - tieyhteyden loppu). Rikkilän maantie Rikkilän maantien syrjään jäävä osuus lakkaa loppuosaltaan maantienä ja muuttuu yksityistieksi alkaen Ml :n ja Y27:n liittymästä (Ml pl 5856 vas.) Vainikkala - Hytti maantien 3891 liittymään saakka. Ruohian maantie Ruohian maantie lakkaa maantienä ja muuttuu välillä Rikkilän maantie Vainikkala - Hytti maantie 3891 yksityistieksi. Maanteiden syrjään jäävät alueet Simolan aseman maantien 3872 (Ml plv vas.) syrjään jäävät alueet lakkaavat maantienä ja jäävät yksityistieksi. Muilta osin syrjään jäävät alueet puretaan piirustusten mukaisesti. Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat maanteinä silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön. Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät: Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien tie paalu oik. 1 vas. tunnus pituus [m] leveys [m], huom. päällyste Ml 1698 vas. Y4 20 4,0 SR (Mt3891) 3159 vas. YlO 9 4,0 SR 4749 vas. Y17 38,5 4,0 SR 6066 oik. Y ,5 SR 6365 vas. Y ,0 SR 6581 oik. Y ,0 SR 5856 vas. Y ,0 SR 2515 vas. Y28 8 4,0 SR Yksityisten teiden liittymien käyttötarkoituksena on yhdistetty asuinkiinteistö- sekä maa - ja metsätalouskäyttö. Nykyiset yksityisten teiden liittymät Simola - Vainikkala maantiellä 3891 (Ml) säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Liikvira PL 33 puh Liikvira.fi www iiikvira.fi HELSINKI faksi iikvira.fi

4 Li k en n e va ra 3 ( 1 2 ) Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeeliisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen: Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom./ tunnus sijainti o / v [ml [ml Piirustus Y8 Y17 pl 13 oik. 53 4,0 Sora 3T -3 Y23 Y18 pl 18 vas. 88 4,0 Sora T2-7 Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet: Katkaistava liittymä Korvaava yhteys Ml pl 4730 vas. Y17 - Ml; yhteys tilalle 2:47 Ml pl 4800 vas. Y8 - Y17 - Ml; yhteys. tiloille 2:41 ja 2:15 Ml pl 4828 ja 4843 oik. Y23 - Y18 - Ml; yhteys tilalle 2:34 Ml pl 5800 oik. Y20 - Ml; yhteys tilalle 7:8 Yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat: Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet stään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten: Laskuoja tai laskujohto Piirustuksen nro Laskuoja 1 3T -2 Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet: Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustusten 3T mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tiealueiden haltuunotto Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuunotto antaa tienpitäjälle säädetyt oikeudet käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Liikvirastu PL 33 puh wwwiiikvirast.? HELSINKI faksi

5 Liiti -:. Kustannukset tie 4 ( 1 2 ) Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu yhteensä ,00 euroksi (maku-ind. 150,0; 2000 = 100). Lappeenrannan kaupunki ei osallistu kustannuksiin. Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu yhteensä ,00 euroa ja lunastuskustannuksiksi euroa. Vastuut ja velvoitteet Kaakkois-Suomen ELY-keskus tulee tekemään erillissopimukset hankekohteeseen sisältyvistä hoito- ja ylläpitovelvoitteista ja niihin sisältyvästä kustannusjaosta tiesuunnitelmassa ilmoitettujen osapuolien ja lähtökohtien mukaisesti. Yksityisteiksi muuttuvien maanteiden (Simolan aseman maantien 3872 loppuosa, Rikkilän maantien syrjään jäävä loppuosuus ja Ruohian maantie kokonaisuudessaan ) kunnossapitovastuu siirtyy yksityisen tien pitäjälle maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä. Yksityisteiksi muuttuvat maantieosuudet luovutetaan ao. yksityisen tien pitäjälle em. tieosuuksien kevyiden, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on ttu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Suunnitelmasta on hankittu Lappeenrannan kaupungin, Etelä -Karjalan liiton, Fingrid Oyj:n, Museoviran ja Etelä-Karjalan museon sekä Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan lausunnot. Suunnitelmaa on käsitelty sisäisesti ELY-keskuksen ao. vastuualueiden kesken, mm. luontoselvityspäivityksen osalta. Lisäksi niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, on ttu tilaisuus muistutusten tekemiseen. Muistutukset Tiesuunnitelmasta on tehty kaksi (2) muistutusta. 1. Anneli ja Pertti Räihä, kiinteistö RN :O , ovat muistutuksessaan esittäneet seuraavaa: tien sijaintia on siirrettävä 200 m Räihän talosta poispäin. Tie tulee liian lähelle kiinteistöä. Tiestä aiheutuu terveyshaittoja. Muistutuksen antajat ovat astmaatikkoja eivätkä siedä pölyä ja pakokaasuja. Tie tuhoaa kaivon, kellarin ja petoaidat. Jos tietä ei siirretä, muistuttajat vaativat 100 metriä pitkää ja 3 metriä korkeaa melu- /pölyaitaa, karjatunnelia, porakaivoa sekä suojaa kellarille ja petoaidoille. Liike nne v ir a PL 33 puh kirjaa n evi ra.fi HELSINKI faksi Liikvira.fi

6 Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: 5 (12) - Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. - ELY-keskuksen tulee tutkia muistutuksessa esitettyjen vaatimusten tarpeellisuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus viittaa Lappeenrannan kaupungin antamaan vastineeseen ja on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: - Tielinjaus noudattaa Etelä-Karjalan lainvoimaisen maakuntakaavan mukaista linjausta sekä jo aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esillä ollutta perusratkaisua. Tiesuunnitelman päivityksen yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat esitettyä tielinjauksen laajempimittaista siirtoa. - Etäisyys maantien keskilinjasta asuinkiinteistöön tulee olemaan lyhimmillään noin 50 m. Tiesuunnitelmassa maantien ja asuinkiinteistön väliin on esitetty noin 150 metriä pitkä maan mukaan muotoiltava maavalli, jonka korkeus on enimmillään 2,5-3 metriä (piirr. 7T-1). Maavaliin tarkoituksena on eliminoida liikenteen näkö- ja äänihaittaa. Vallin maisemointi / pintaverhoilu sekä mahdolliset lisäistutukset ja mahdolliset korotustarpeet voidaan toteuttaa rakennustyön yhteydessä asukkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kustannussyistä rak toteutetaan ensisijaisesti maavallina. Aitarakenteesta aiheutuu oleellisesti enemmän hoito- ja ylläpitokustannuksia. Melutarkasteluja on tarkttu tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Suoritettujen melumallinnusten mukaan vuoden 2020 päivämelutaso asuinrakennuksen kohdalla / oleskelupiha-alueella jää 80 km/h nopeustasolla alle dba tiesuunnitelmassa esitetyllä ratkaisulla. Vallia voidaan tarvittaessa myös jatkaa idän suuntaan melusuojausvaikutuksen parantamiseksi yksityistien Y20 liittymän sijaintia tarkentamalla. - Mikäli todttua meluhaittaa esiintyy tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista huolimatta, kiinteistö on mahdollista jatkossa ulottaa alueella olevan 60 km/h nopeusrajoituksen piiriin. - Tieyhteys raktaan kepäällysteisenä maantienä, jolloin sen pölyämishaitta on olematon esim. alueen nykyiseen savisorapintaiseen tieverkkoon verrattuna. Uuden tien talvikunnossapito tapahtuu ensisijaisesti mekaanisin menetelmin, joten esim. tiesuolauksesta aiheutuva kaivon pilaantumisriski on vähäinen. Tielinjaus on sijoitettu siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa nykyiselle kaivo- ja kellarirakenteelle. Ennen rakennustyön aloittamista kaivon yksityiskohtainen kunto tarktaan jatkoseurantaa varten erilliselle kaivokortille. Talousveden laatu varmtaan laboratoriotutkimuksin. Mikäli todttua haittaa esiintyy, ne tullaan käsittelemään tietoimituksen yhteydessä. Tarvittaessa kaivo korvataan tienpi- Liikvira PL 33 puh. ozo HELSINKI faksi wwv,.j( kvira_h

7 6(12) täjän kustannuksella esim. vastaavalla porakaivolla. Myös kiinteistörakenteet kartoitetaan n rakennustyön käynnistymistä, vaikka lähialueilla ei tehdä varsinaista louhintatyötä. Petoaitojen siirtotarve tullaan toteuttamaan tienpitäjän kustannuksella tarvittavilta osin. Erillisen karjatunnelin teko pelkästään lammastalouden kesälaiduntamistarpeisiin ei ole kustannussyistä mahdollista, vaan maantien ylitystarpeet hoidetaan liittymien kautta. Tiejärjestelyistä aiheutuvat maataloushaitat käsitellään tietoimituksessa - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen, eikä sillä ole jatkossakaan merkitystä yksittäiseen kiinteistöön kohdistuvana liikpäästö- tai haittalähteenä. Liikennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. 2. Aimo Olavi Hytti, maatila Alanne, on muistutuksessaan esittänyt seuraavaa: - Sisääntulo talon pihalle on merkitty navettarakennuksen vasemmalta eli pellon puolelta (Y21 PL 18). Muistuttaja käyttää enemmän tietä, joka sijaitsee navetan oikealla eli metsän puolella. Muistuttaja haluaa uudelta tieltä liittymät molempiin sisääntuloihin. Mikäli molempia sisääntuloteitä ei ole mahdollista saada, on ykkösvaihtoehto navetan oikealta eli metsän puolelta (ei siitä, mistä se on suunniteltu). - Mentäessä eteenpäin kohti rajapyykkiä nro 18, on tie suunniteltu kulkevaksi vähän rajapyykin pohjoispuolelta. Tällöin muistuttajalle jää pieni suikale metsäpalstaa tien eteläpuolelle. Muistuttaja haluaa reittiä muutettavan niin, että se kulkee rajalinjaa pitkin. Näin muistuttajan kaikki maat jäisivät yhtenäisesti tien pohjoispuolelle. Mikäli tielinjaa ei voi muuttaa, muistuttaja haluaa pienen maakiilan omistuksen järjestettävän jollain järkevällä tavalla. - Muistuttaja haluaisi maatalousliittymän rajapyykin nro 18 linjan vierestä kohti rajapyykkiä nro 19. Liittymän kautta pääsisi traktorilla metsätöihin Ylä-Palomäen eteläisiin rinteisiin. Uudelta tieltä talon pihalle jää selvä näkyvyys navetan vasemmalta puolelta. Piha sijaitsee lisäksi ylenevässä rinteessä. Muistuttaja haluaa näkösuojaksi istutettavan pari rivistöä puita (esim. kuusia) navetan kulmalta pellon laitaan. Puurivistöön tulisi jäädä muistuttajan haluama sisääntuloväylän aukko. Liike nne v ir a PL 33 puh liikvira.fi HELSINKI faksi

8 aff erket 7 ( 1 2 ) Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. ELY-keskuksen tulee selvittää ajoliittymien sallittu lukumäärä ja sijainti n rakentamistöiden alkua. ELY-keskuksen tulee tutkia maatalousliittymän lisäämistä ja puurivistön istuttamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: Suunnitelmaan merkitty yksityistieliittymä Y21 on siirretty tiesuunnitelman muutoksena paalulle 6365 vas. Aikaisempi liittymä säilyy paikallaan maatalousliittymänä. Maantien linjaus tulee säilyttää paikallaan viereisen soranottoalueuksen huomioimiseksi ja idempänä olevan voimalinjaverkon edellyttämän alikulkukorkeuden turvaamiseksi. Tietoimituksen yhteydessä käsitellään mahdollisuudet tilusjärjestelyihin tai sovitaan yksityiskohtaisista maapohjan lunastus- tai käyttöhaittakorvauksista. Esitetyille tiealueen ulkopuolisille istutuksille ei ole estettä, muistuttaja voi sopia esittämistään puuistutuksista sekä lisämaatalousliittymätarpeista rakennustyön aikana tilaajan valvojan kautta. Maatalousliittymä voidaan toteuttaa niihin kohtiin, missä se on liikturvallisuuden ja päätien pengerkorkeuden kannalta mahdollista. Lausunnot Lappeenrannan kaupunki on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut seuraavaa: Kaupungille ei ole esitetty suoranaista rakennuskustannusosuutta. Kaupunki ei kuitenkaan katso olevan velvollinen kustantamaan jatkossa yleisistä teistä yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannuksia. Laitteiden siirrot ja suojaukset kuuluvat Liikviran/ ELYkeskuksen suunnitteluun ja kustannuksiin tie- ja liikalueilla. Yksityiskohtaiset siirrot ja suojaustarpeet sovitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Tiesuunnitelma-alueella on kaupunginvaltuun hyväksymä Simolan yleiskaava ( ) ja Vainikkalan yleiskaava ( , korjaus ). Nämä eivät ole oikeusvaikutteisia. Maa-alueiden luovutuksen osalta Lappeenrannan kaupunkia on kohdeltava samalla tavalla kuin muita maanomistajia. Liik'rira PL 33 puh iikernevira.f HELSINKI faksi

9 8 (12) Kaupungilla ei ole huomauttamista teiden hallinnollisiin muutoksiin, jossa nykyiset maantieosuudet (mt 14812, mt 3872 loppuosa ja mt syrjään jäävät osuudet) muutetaan kokonaisuudessaan yksityisteiksi nykyisten tieyhteyksien kevyen, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kaupunki ei suostu vastaamaan parantamiimien valmistuttua kaikkien em. yksityistieksi muuttuvien tieosuuksien kunnossapidosta. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyvään maisematäyttöön ja niiden toimivuuteen tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Kaupunki hyväksyy näiden rakentamisen suunnitelmassa esitetyille paikoille. Tiesuunnitelmissa esitettyihin raklmiin ei vaadita erillistä toimenpidelupaa. Kaupungilla ei ole huomauttamista hankeen yksittäisiin maisemointiratkaisuihin (istutukset, metsitysalueet) eikä tiesuunnitelmaan sisältyviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista viitoitussuunnitelman mukaiseen maantieosuuden nopeusrajoitusesitykseen. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi ttavaan läjitysalueeseen 1 ja siihen sisältyviin maisemointiratkaisuihin, eikä rakentamisen yhteydessä tarvittaviin haltuunottoaluerajausten puitteissa rakttaviin mahdollisiin kiertotieuksiin tai rakentamisen ajaksi ttavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: - Kaupungin tulee osaltaan jatkossa osallistua yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannusten jakoon jo kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelunkin perusteella. Yksityiskohtaisemmat vastuu- ja niihin sisältyvät kustannusjako-osuudet lähtökohdat määritellään ja sovitaan tietoimituksessa. - Hankekohteessa tiealueella tai sen läheisyydessä olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja suojauimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoilla. Ennen rakentamisen alkua pidetään katselmus, jossa rakentaja ja laitteiden omistajat tarkistavat siirto- ja suojaustarpeet ja niistä syntyvät toimenpidetarpeet yksityiskohtaisine kustannusjakoineen. - Kaupungin omistamien maa-alueiden luovutuskorvausten suuruus määritellään tietoimituksessa yhdenveroisesti alueen muiden maanomistajien kanssa. - Läjitysalueen 1 osalta ELY-keskus viittaa Fingrid Oyj:lle antamaansa vastineeseen. Läjitysalueen 1 osalta Liikvira viittaa Fingrid Oyj:n lausuntoa koskevaan vastineeseen. Li i k e n n ev i r a s t o PL 33 puh liikvira.fi WW+w.liikerinevira.h HELSINKI faksi etunimi. iikvira. fi

10 vira /2012 9( 12) Etelä -Karjalan liitto on todennut päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Simola - Vainikkala tieyhteys on merkitty vahvistetussa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa uutena seututieyhteytenä. Se on osoitettu tiesuunnitelman mukaisesti Lappeenranta - Vaalimaa seututieltä 387 Vainikkalaan. Kaavamerkinnän perusteluissa todetaan, että uuden tien myötä vanha Vainikkalantie muuttuu yhdystieksi ja samalla seututien 387 merkitys kasvaa. - Tiesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvät opasteet erityisesti Lappeenranta - Vainikkala rautatieasemalle sekä logistisiin palveluihin. - Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että kyseinen tieosuus parannetaan pikaisella aikataululla kasvavaa taliikttä sekä Allegron liityntäliikttä palvelemaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: ELY-keskus tulee yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa päivittämään alueen muuttuneet viitoitustarpeet hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hanke tullaan toteuttamaan saadun ENPI-rahoituspäätöksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mssä. Fingrig Oyj on todennut päivätyssä lausunnossaan että Rikkilän maantie alittaa Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon Kymi - Viipuri pylväsvälillä Tie voidaan rakentaa em. johdon alitse ottamalla johdon osalta huomioon lausunnossa esitetyt asiat mm: - Johtoalueen maapohja ja puu ovat maanomistajien omaisuutta, joten tien rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajien luvat. - Tien pinnan suurin sallittu korkeus alituskohdassa 400 kv:n voimajohdon alla ja vierellä on esitetty alituspiirroksessa Ote 1887 AC Tie voidaan rakentaa otepiirustuksessa vinoviivoituksella merkitylle alueelle. Jos on mahdollista, että tiellä kulkeva ajoneuvo voi törmätä voimajohdon pylvääseen tai harukseen, tulee pylväs suojata törmäykseltä. Jos johtoalueella on tarkoitus läjittää, tulee suunnitelmat tästä lähettää Fingridille lausunnon antamista varten. Lausunto on voimassa kaksi vuotta. Jos tie raktaan myöhemmin, tulee Fingridiltä pyytää uusi lausunto. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

11 Luk a +kver ;et 10 (12) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: Lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon tiehankkeen rakentamisen yhteydessä. Mahdollisesta tiekaiteen rakentamistarpeesta ja johtoalueen läjitysmahdollisuudesta sovitaan erikseen urakan aikana. Tiesuunnitelmassa on esitetty johtoalueelle ja sen läheisyyteen läjitysalueus nro 1. Päätös läjitysalueen käyttöönotosta ja sen edellyttämistä jatkotoimista johtoalueella ja sen läheisyydessä sovitaan erikseen urakoitsijan läjitysaluetarpeen perusteella. Liikvira toteaa, että - Hyväksymispäätöksellä ei vahvisteta tiesuunnitelmassa esitettyä läjitysaluetta 1. Alueen käytölle maantien rakentamisen aikaisiin läjitystarpeisiin sekä alueelle johtavan yksityistieyhteyden käytölle tulee hankkia maanomistajien lupa. Museovira on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että tiesuunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuilain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen arkeologinen potentiaali on vähäinen, eikä hanke edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museoviralla ei siten ole huomauttamista tiesuunnitelman osalta. Etelä -Karjalan museo on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan raktun kulttuuriympäristön osalta. Simolan ja lähikylien kylätoimikunta on todennut päivätyssä yleisessä kannanotossaan seuraavaa: - Kylätoimikunta on keskustellut pidetyssä kokouksessa tien parantamisen vaikutuksista kylien asukkaille ja heidän turvallisuudelleen. Kylätoimikunta haluaa, että koulumatkoilla tiellä liikkuvat lapset ja muu kevyt liik otetaan huomioon. Aivan tien vieressä on asutusta. o o o o Liikenteen nopeus pitäisi rajoittaa 40 km/h. Rajoitettavia alueita ovat asutuksen kohta Rikkilässä sekä asutuksen ja koulun kohdat Simolassa. Vaalimaantielle Simolan risteyksen kohdalla tarvitaan katuvalaistus noin kilometrin matkalle molempiin suuntiin. Alueella liikkuu paljon lapsia ja risteys on erittäin vaarallinen. Näkyväisyys risteyksessä on huono ja läheisyydessä on koulu. Vaalimaantieltä - Simolan koulun ja kylän kohdalle sekä Rikkilän kylän kohdalle tarvitaan katuvalaistus. Rikkilässä asutus on lähellä tietä ja valaistus lisäisi turvallisuutta. Valaistuksen rakentaminen koko matkalle olisi turvallisuuden kannalta kaikkein paras ratkaisu. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

12 11(12) HYVÄKSYMISPÄÄTOS 3774/ Tiepientareen leventäminen lisäisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kevyt liik on alueella vilkasta. Toinen vaihtoehto olisi kevyen liikenteen oma reitti (pyörätie). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen. Tie ei tule merkittävästi vaikuttamaan yleiseen liikturvallisuuteen tieosuudella tehtävät liikenteelliset parannuimenpiteet huomioiden. Liik-ennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. - Kokonaismäärältään kevyt liik on vähäistä. Tiesuunnitelmassa Simolan alueen nopeusrajoitukseksi on määritelty 60 km/h ja Rikkilän alueella 50 km/h, muualla perusnopeus 80 km/h. ELY-keskuksen käsityksen mukaan nykyisen nopeustason säilyttäminen on riittävä kohteen valmistumisen jälkeisenä lähtötilanteena kaikkien tienkäyttäjien tarpeiden kannalta. ELY-keskus tulee seuraamaan alueen liikmäärien ja liikturvallisuuden yleistä kehittymistä. ELY-keskus tulee jatkossa tekemään tarvittavat jatkotoimenpidepäätökset koskien varsinaisen hankekohteen täydennystarpeita, sen ulkopuolelle esitettyjen maantien 387 toimenpidetarpeita sekä nykyisen maantien 3872 mahdollista valaistustarvetta. Tiesuunnitelmassa hankevälille ei ole esitetty tievalaistusta. ELYkeskus harkitsee tievalaistuksen toteutusmahdollisuutta jo urakan yhteydessä vielä erikseen Rikkilän kohdalla. Toteutus riippuu kuitenkin käytettävissä olevasta hankerahoituksesta. Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 3, 9, 10, 24, 25, 26, 26a, 33, 82, 105a, 107 Asetus yleisistä teistä 11, 14, 17, 18 Maantielaki 44, 45, 46, 47, 105, 115 Maantieasetus 8 Tiedoksi antaminen Päätöksestä annetaan tieto kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 :n mukaisesti sekä tämän lisäksi yleisistä teistä annetun asetuksen 18 :n edellyttämille viranomaisille. Samanaikaisesti tieto annetaan niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. f. f / f Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori Ylitarkastaja Jenna Johansson i iikvira PL 33 puh liikvira.fi www tiikvira.hi HELSINKI faksi

13 e nne l I"c Aira Liite k.'veyk e t Valitusosoitus 12 (12) Toimenpiteitä varten Tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan liitto Museovira Eteläkarjalan museo Fingrid Oyj Simolan ja lähikylien kylätoimikunta Jenna Johansson Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

14 Hyväksymispäätöksen valitusosoitus Tiedoksianto kuuluttamalla LIITE VALITUSOSOITUS -oikeuteen kirjallisel- Tästä päätöksestä saa valittaa Kouvolan hallinto la valituksella. Valitusaika Valituksen sisältö Allekirjoitus Liitteet Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentäseitsemän (37) päivää siitä päivästä, jona tämän päätöksen nähtävillä oloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, mainittua päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Kouvolan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta - ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan muutokset, joita vaaditaan perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksen hakijan tai kirjelmän laatijan (laillinen edustaja tai asia -mies) on allekirjoitettava valituskirjelmä. Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä tiedoksisaanti on tapahtunut (kuulutudistus) - asiakirjat, joihin valittuja vetoaa vaatimuksensa tueksi - valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei tarvita. Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan ku lu es sa e n- nen virka-ajan päättymistä. Kun määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä n virka-ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita. Valituskirjelmän ja muiden asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Kouvolan hallinto-oikeuden osoite: Kauppalankatu 43 C Kouvola (PL 401, Kouvola) Puh Telekopio kouvola h s.fi Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

15 S

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto 1.3-T 1 (8) Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Airisto - Velkua Maanmittauslaitos, Esri Finland Liite ELY -keskuksen päätökseen VALITUSOSOITUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018 Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa 1. Päätös Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2017 ML2012:0152 ML2011:0013 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 8.11.2017 1 (5) Lupatunnus Aurion Resources Oy c/o Ab Scandinavian GeoPool Ltd BOX 131 77623 Hedemora, Sweden MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA 1 (1) 10.10.2016 VA2016:0030 Scandian Metals AB Fasadvägen 43 98141 Kiruna Sweden ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöksen

Lisätiedot

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland Pielavesi-Nilakka Maanmittauslaitos, Esri Finland VALITUSOSOITUS Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Määräaika

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös 1 (4) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta hankinnassa PIRELY 2018/4 (), reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Pälkäne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Pyhä-Luoston kansallispuisto

Pyhä-Luoston kansallispuisto LIITE 1 Pyhä-Luoston kansallispuisto Maastoliikennelupaurat Lampivaara HKS-alue Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke Syrjävyöhyke Rajoitusvyöhyke Pyhä-Luosto 1 2 Lampivaara 3 4 1 Yrjölä Moottorikelkka: huoltoajo

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula PÄÄTÖS Nro 67/07/1 Dnro ISY-2007-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2007 ASIA Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula HAKIJA Eero Suomäki Suomäentie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 29.3.2018 ML2017:0030 Kalajoki Kalajoentie 5 85100 Kalajoki KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava

Lisätiedot

SUUNNITTELUTARVERATKAISU. Kuhmon kaupunki. Sivu Hakemusnumero

SUUNNITTELUTARVERATKAISU. Kuhmon kaupunki. Sivu Hakemusnumero Hakija Nimi Pappila Ari-Pekka Pulkkinen Minna Elisa Postitoimipaikka Lähiosoite 88900 KUHMO Lylykuja 2 Rakennuspaikka Kunta Kuhmo Kaupunginosa / kylä Korpisalmi RN:o 220:4 X-koordinaatti Y-koordinaatti

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta PÄÄTÖS Dnro KASELY/13/07.04/2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 11.4.2012 11.4.2013 TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B 53100 LAPPEENRANTA ASIA Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014)

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 25.11.2008 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA Ympäristöluvan siirtäminen HAKIJA Skanska Asfaltti

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (6) 83 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta. JARDno-2017-1802 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031 Kuulutus 1(1) Turvaflisuus-ja kemikaalivirasto 27. 3. 2015 Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27. 3. 2015 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupahakemuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

enne 5345/ Kaakkois-Suomen ELY- keskus Kirjaamo PL 1041, KOUVOLA kirjaamo.kaakkois - Kaakkois-Suomen FL Y- keskuksen esitys

enne 5345/ Kaakkois-Suomen ELY- keskus Kirjaamo PL 1041, KOUVOLA kirjaamo.kaakkois - Kaakkois-Suomen FL Y- keskuksen esitys Päätös enne 1 {2} 5345/072112014 31.8.2016 KaakkoisSuomen ELY keskus Kirjaamo PL 1041, 45101 KOUVOLA kirjaamo.kaakkois 5y KaakkoisSuomen FL Y keskuksen esitys Maanteiden 3872, 74811, 3891 ja 390 toiminnallisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2009 ASIA Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemus sekä Hepolammen ja Katralammen vedenkorkeuden

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1. VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 14.3.2014 2 (24) Valtatie 4 Jyväskylä Oulu rakentaminen

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös. Geologian tutkimuskeskus Varausalueen sijainti: Veteli, Perho Varauksen nimi: Leppäniemi 1

Päätös. Geologian tutkimuskeskus Varausalueen sijainti: Veteli, Perho Varauksen nimi: Leppäniemi 1 Päätös Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2017 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 27.4.2017 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot