vara sto Liik enne il Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää kunnalle tiedoksi oheisen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen yleistielain momentin mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY -keskus tulee erikseen toimittamaan kuntaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat päätöksen nähtäville asettamista varten (yleistielain mom.). Siinä yhteydessä ELY -keskus lähettää myös ohjeet kuuluttamisesta sekä kuulutusmallin. T a n a h t e r a Suun nitteluassistentti LIITTEET Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Li i ke n ne vira st o PL 33, HELSINKI Puhelin Telefaksi Sähköposti Opastinsilta 12 A kirjaa HELSINKI

2 Luk 1 ( 1 2 ) Rikkilän maantien parantaminen välillä Simola - Ojala, Lappeenranta Yleissuunnitelma Päätös Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Liikvira on hyväksynyt Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen lähettämän (tiesuunnitelmaselostus) ja (kartta-ainei) päivätyn sekä (hankekortti ja kustannusarvio) ja (suunnitelmakartta 3T-4) korjatun tiesuunnitelman seuraavasti: Maantiet: Tie j a p aaluväli Pituus [ km Liiktekniset mitat ] Pääll ste Huomautus y Simola - Vainikkala maantie 3891 M l ,981 2,922 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ojala - Hytti maantie M ,085 Kokonaisleveys 7,0 m Ajorata 6,0 m Kepäällyste Kepäällyste Piirustukset T Piirustus T3-6 Tienumero ja nimi muuttuvat koko tien osalta Simola - Vainikkala maantien 3891 linja-autopysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Maanteiden liiktekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1 ja 4T-3 mukaisesti. Simola - Vainikkala maantien 3891 korkeusasema pituusleikkausten 5T T-6 mukaisesti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen T T3-6 mukaisesti. Liikvira PL 33 puh www l.iiker nevira.fi HELSINKI faksi

3 5 t 0 Traflk ierket 2 (12) Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue ulotetaan maanteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Maanteiden hallinnolliset muutokset Maanteiden hallinnolliset muutokset yleiskartan 2T -1 mukaisesti. Simolan aseman maantie 3872 Simolan aseman maantie 3872 lakkaa maantienä ja muutetaan päätieltä Ml erkanevan loppuosan osalta yksityistieksi (Ml pl 970 vas. - tieyhteyden loppu). Rikkilän maantie Rikkilän maantien syrjään jäävä osuus lakkaa loppuosaltaan maantienä ja muuttuu yksityistieksi alkaen Ml :n ja Y27:n liittymästä (Ml pl 5856 vas.) Vainikkala - Hytti maantien 3891 liittymään saakka. Ruohian maantie Ruohian maantie lakkaa maantienä ja muuttuu välillä Rikkilän maantie Vainikkala - Hytti maantie 3891 yksityistieksi. Maanteiden syrjään jäävät alueet Simolan aseman maantien 3872 (Ml plv vas.) syrjään jäävät alueet lakkaavat maantienä ja jäävät yksityistieksi. Muilta osin syrjään jäävät alueet puretaan piirustusten mukaisesti. Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat maanteinä silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön. Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät: Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien tie paalu oik. 1 vas. tunnus pituus [m] leveys [m], huom. päällyste Ml 1698 vas. Y4 20 4,0 SR (Mt3891) 3159 vas. YlO 9 4,0 SR 4749 vas. Y17 38,5 4,0 SR 6066 oik. Y ,5 SR 6365 vas. Y ,0 SR 6581 oik. Y ,0 SR 5856 vas. Y ,0 SR 2515 vas. Y28 8 4,0 SR Yksityisten teiden liittymien käyttötarkoituksena on yhdistetty asuinkiinteistö- sekä maa - ja metsätalouskäyttö. Nykyiset yksityisten teiden liittymät Simola - Vainikkala maantiellä 3891 (Ml) säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Liikvira PL 33 puh Liikvira.fi www iiikvira.fi HELSINKI faksi iikvira.fi

4 Li k en n e va ra 3 ( 1 2 ) Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeeliisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen: Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom./ tunnus sijainti o / v [ml [ml Piirustus Y8 Y17 pl 13 oik. 53 4,0 Sora 3T -3 Y23 Y18 pl 18 vas. 88 4,0 Sora T2-7 Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet: Katkaistava liittymä Korvaava yhteys Ml pl 4730 vas. Y17 - Ml; yhteys tilalle 2:47 Ml pl 4800 vas. Y8 - Y17 - Ml; yhteys. tiloille 2:41 ja 2:15 Ml pl 4828 ja 4843 oik. Y23 - Y18 - Ml; yhteys tilalle 2:34 Ml pl 5800 oik. Y20 - Ml; yhteys tilalle 7:8 Yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat: Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet stään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten: Laskuoja tai laskujohto Piirustuksen nro Laskuoja 1 3T -2 Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet: Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustusten 3T mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tiealueiden haltuunotto Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuunotto antaa tienpitäjälle säädetyt oikeudet käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Liikvirastu PL 33 puh wwwiiikvirast.? HELSINKI faksi

5 Liiti -:. Kustannukset tie 4 ( 1 2 ) Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu yhteensä ,00 euroksi (maku-ind. 150,0; 2000 = 100). Lappeenrannan kaupunki ei osallistu kustannuksiin. Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu yhteensä ,00 euroa ja lunastuskustannuksiksi euroa. Vastuut ja velvoitteet Kaakkois-Suomen ELY-keskus tulee tekemään erillissopimukset hankekohteeseen sisältyvistä hoito- ja ylläpitovelvoitteista ja niihin sisältyvästä kustannusjaosta tiesuunnitelmassa ilmoitettujen osapuolien ja lähtökohtien mukaisesti. Yksityisteiksi muuttuvien maanteiden (Simolan aseman maantien 3872 loppuosa, Rikkilän maantien syrjään jäävä loppuosuus ja Ruohian maantie kokonaisuudessaan ) kunnossapitovastuu siirtyy yksityisen tien pitäjälle maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1. päivänä. Yksityisteiksi muuttuvat maantieosuudet luovutetaan ao. yksityisen tien pitäjälle em. tieosuuksien kevyiden, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on ttu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Suunnitelmasta on hankittu Lappeenrannan kaupungin, Etelä -Karjalan liiton, Fingrid Oyj:n, Museoviran ja Etelä-Karjalan museon sekä Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan lausunnot. Suunnitelmaa on käsitelty sisäisesti ELY-keskuksen ao. vastuualueiden kesken, mm. luontoselvityspäivityksen osalta. Lisäksi niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, on ttu tilaisuus muistutusten tekemiseen. Muistutukset Tiesuunnitelmasta on tehty kaksi (2) muistutusta. 1. Anneli ja Pertti Räihä, kiinteistö RN :O , ovat muistutuksessaan esittäneet seuraavaa: tien sijaintia on siirrettävä 200 m Räihän talosta poispäin. Tie tulee liian lähelle kiinteistöä. Tiestä aiheutuu terveyshaittoja. Muistutuksen antajat ovat astmaatikkoja eivätkä siedä pölyä ja pakokaasuja. Tie tuhoaa kaivon, kellarin ja petoaidat. Jos tietä ei siirretä, muistuttajat vaativat 100 metriä pitkää ja 3 metriä korkeaa melu- /pölyaitaa, karjatunnelia, porakaivoa sekä suojaa kellarille ja petoaidoille. Liike nne v ir a PL 33 puh kirjaa n evi ra.fi HELSINKI faksi Liikvira.fi

6 Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: 5 (12) - Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. - ELY-keskuksen tulee tutkia muistutuksessa esitettyjen vaatimusten tarpeellisuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus viittaa Lappeenrannan kaupungin antamaan vastineeseen ja on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: - Tielinjaus noudattaa Etelä-Karjalan lainvoimaisen maakuntakaavan mukaista linjausta sekä jo aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa esillä ollutta perusratkaisua. Tiesuunnitelman päivityksen yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat esitettyä tielinjauksen laajempimittaista siirtoa. - Etäisyys maantien keskilinjasta asuinkiinteistöön tulee olemaan lyhimmillään noin 50 m. Tiesuunnitelmassa maantien ja asuinkiinteistön väliin on esitetty noin 150 metriä pitkä maan mukaan muotoiltava maavalli, jonka korkeus on enimmillään 2,5-3 metriä (piirr. 7T-1). Maavaliin tarkoituksena on eliminoida liikenteen näkö- ja äänihaittaa. Vallin maisemointi / pintaverhoilu sekä mahdolliset lisäistutukset ja mahdolliset korotustarpeet voidaan toteuttaa rakennustyön yhteydessä asukkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Kustannussyistä rak toteutetaan ensisijaisesti maavallina. Aitarakenteesta aiheutuu oleellisesti enemmän hoito- ja ylläpitokustannuksia. Melutarkasteluja on tarkttu tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Suoritettujen melumallinnusten mukaan vuoden 2020 päivämelutaso asuinrakennuksen kohdalla / oleskelupiha-alueella jää 80 km/h nopeustasolla alle dba tiesuunnitelmassa esitetyllä ratkaisulla. Vallia voidaan tarvittaessa myös jatkaa idän suuntaan melusuojausvaikutuksen parantamiseksi yksityistien Y20 liittymän sijaintia tarkentamalla. - Mikäli todttua meluhaittaa esiintyy tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista huolimatta, kiinteistö on mahdollista jatkossa ulottaa alueella olevan 60 km/h nopeusrajoituksen piiriin. - Tieyhteys raktaan kepäällysteisenä maantienä, jolloin sen pölyämishaitta on olematon esim. alueen nykyiseen savisorapintaiseen tieverkkoon verrattuna. Uuden tien talvikunnossapito tapahtuu ensisijaisesti mekaanisin menetelmin, joten esim. tiesuolauksesta aiheutuva kaivon pilaantumisriski on vähäinen. Tielinjaus on sijoitettu siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa nykyiselle kaivo- ja kellarirakenteelle. Ennen rakennustyön aloittamista kaivon yksityiskohtainen kunto tarktaan jatkoseurantaa varten erilliselle kaivokortille. Talousveden laatu varmtaan laboratoriotutkimuksin. Mikäli todttua haittaa esiintyy, ne tullaan käsittelemään tietoimituksen yhteydessä. Tarvittaessa kaivo korvataan tienpi- Liikvira PL 33 puh. ozo HELSINKI faksi wwv,.j( kvira_h

7 6(12) täjän kustannuksella esim. vastaavalla porakaivolla. Myös kiinteistörakenteet kartoitetaan n rakennustyön käynnistymistä, vaikka lähialueilla ei tehdä varsinaista louhintatyötä. Petoaitojen siirtotarve tullaan toteuttamaan tienpitäjän kustannuksella tarvittavilta osin. Erillisen karjatunnelin teko pelkästään lammastalouden kesälaiduntamistarpeisiin ei ole kustannussyistä mahdollista, vaan maantien ylitystarpeet hoidetaan liittymien kautta. Tiejärjestelyistä aiheutuvat maataloushaitat käsitellään tietoimituksessa - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen, eikä sillä ole jatkossakaan merkitystä yksittäiseen kiinteistöön kohdistuvana liikpäästö- tai haittalähteenä. Liikennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. 2. Aimo Olavi Hytti, maatila Alanne, on muistutuksessaan esittänyt seuraavaa: - Sisääntulo talon pihalle on merkitty navettarakennuksen vasemmalta eli pellon puolelta (Y21 PL 18). Muistuttaja käyttää enemmän tietä, joka sijaitsee navetan oikealla eli metsän puolella. Muistuttaja haluaa uudelta tieltä liittymät molempiin sisääntuloihin. Mikäli molempia sisääntuloteitä ei ole mahdollista saada, on ykkösvaihtoehto navetan oikealta eli metsän puolelta (ei siitä, mistä se on suunniteltu). - Mentäessä eteenpäin kohti rajapyykkiä nro 18, on tie suunniteltu kulkevaksi vähän rajapyykin pohjoispuolelta. Tällöin muistuttajalle jää pieni suikale metsäpalstaa tien eteläpuolelle. Muistuttaja haluaa reittiä muutettavan niin, että se kulkee rajalinjaa pitkin. Näin muistuttajan kaikki maat jäisivät yhtenäisesti tien pohjoispuolelle. Mikäli tielinjaa ei voi muuttaa, muistuttaja haluaa pienen maakiilan omistuksen järjestettävän jollain järkevällä tavalla. - Muistuttaja haluaisi maatalousliittymän rajapyykin nro 18 linjan vierestä kohti rajapyykkiä nro 19. Liittymän kautta pääsisi traktorilla metsätöihin Ylä-Palomäen eteläisiin rinteisiin. Uudelta tieltä talon pihalle jää selvä näkyvyys navetan vasemmalta puolelta. Piha sijaitsee lisäksi ylenevässä rinteessä. Muistuttaja haluaa näkösuojaksi istutettavan pari rivistöä puita (esim. kuusia) navetan kulmalta pellon laitaan. Puurivistöön tulisi jäädä muistuttajan haluama sisääntuloväylän aukko. Liike nne v ir a PL 33 puh liikvira.fi HELSINKI faksi

8 aff erket 7 ( 1 2 ) Lappeenrannan kaupunki on todennut seuraavaa: Tiesuunnitelmaratkaisut on päivitetty ja noudattavat vuonna 1999 laaditun yleissuunnitelman ja vuonna 2000 laaditun tiesuunnitelman linjauksia. ELY-keskuksen tulee selvittää ajoliittymien sallittu lukumäärä ja sijainti n rakentamistöiden alkua. ELY-keskuksen tulee tutkia maatalousliittymän lisäämistä ja puurivistön istuttamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut muistutuksen osalta seuraavaa: Suunnitelmaan merkitty yksityistieliittymä Y21 on siirretty tiesuunnitelman muutoksena paalulle 6365 vas. Aikaisempi liittymä säilyy paikallaan maatalousliittymänä. Maantien linjaus tulee säilyttää paikallaan viereisen soranottoalueuksen huomioimiseksi ja idempänä olevan voimalinjaverkon edellyttämän alikulkukorkeuden turvaamiseksi. Tietoimituksen yhteydessä käsitellään mahdollisuudet tilusjärjestelyihin tai sovitaan yksityiskohtaisista maapohjan lunastus- tai käyttöhaittakorvauksista. Esitetyille tiealueen ulkopuolisille istutuksille ei ole estettä, muistuttaja voi sopia esittämistään puuistutuksista sekä lisämaatalousliittymätarpeista rakennustyön aikana tilaajan valvojan kautta. Maatalousliittymä voidaan toteuttaa niihin kohtiin, missä se on liikturvallisuuden ja päätien pengerkorkeuden kannalta mahdollista. Lausunnot Lappeenrannan kaupunki on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut seuraavaa: Kaupungille ei ole esitetty suoranaista rakennuskustannusosuutta. Kaupunki ei kuitenkaan katso olevan velvollinen kustantamaan jatkossa yleisistä teistä yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannuksia. Laitteiden siirrot ja suojaukset kuuluvat Liikviran/ ELYkeskuksen suunnitteluun ja kustannuksiin tie- ja liikalueilla. Yksityiskohtaiset siirrot ja suojaustarpeet sovitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Tiesuunnitelma-alueella on kaupunginvaltuun hyväksymä Simolan yleiskaava ( ) ja Vainikkalan yleiskaava ( , korjaus ). Nämä eivät ole oikeusvaikutteisia. Maa-alueiden luovutuksen osalta Lappeenrannan kaupunkia on kohdeltava samalla tavalla kuin muita maanomistajia. Liik'rira PL 33 puh iikernevira.f HELSINKI faksi

9 8 (12) Kaupungilla ei ole huomauttamista teiden hallinnollisiin muutoksiin, jossa nykyiset maantieosuudet (mt 14812, mt 3872 loppuosa ja mt syrjään jäävät osuudet) muutetaan kokonaisuudessaan yksityisteiksi nykyisten tieyhteyksien kevyen, nykyisellä tiealueella tapahtuvien kunnostuimenpiteiden jälkeen. Kaupunki ei suostu vastaamaan parantamiimien valmistuttua kaikkien em. yksityistieksi muuttuvien tieosuuksien kunnossapidosta. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyvään maisematäyttöön ja niiden toimivuuteen tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Kaupunki hyväksyy näiden rakentamisen suunnitelmassa esitetyille paikoille. Tiesuunnitelmissa esitettyihin raklmiin ei vaadita erillistä toimenpidelupaa. Kaupungilla ei ole huomauttamista hankeen yksittäisiin maisemointiratkaisuihin (istutukset, metsitysalueet) eikä tiesuunnitelmaan sisältyviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista viitoitussuunnitelman mukaiseen maantieosuuden nopeusrajoitusesitykseen. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi ttavaan läjitysalueeseen 1 ja siihen sisältyviin maisemointiratkaisuihin, eikä rakentamisen yhteydessä tarvittaviin haltuunottoaluerajausten puitteissa rakttaviin mahdollisiin kiertotieuksiin tai rakentamisen ajaksi ttavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: - Kaupungin tulee osaltaan jatkossa osallistua yksityisteiksi muuttuvan tieverkon hoito- ja ylläpitokustannusten jakoon jo kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelunkin perusteella. Yksityiskohtaisemmat vastuu- ja niihin sisältyvät kustannusjako-osuudet lähtökohdat määritellään ja sovitaan tietoimituksessa. - Hankekohteessa tiealueella tai sen läheisyydessä olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja suojauimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoilla. Ennen rakentamisen alkua pidetään katselmus, jossa rakentaja ja laitteiden omistajat tarkistavat siirto- ja suojaustarpeet ja niistä syntyvät toimenpidetarpeet yksityiskohtaisine kustannusjakoineen. - Kaupungin omistamien maa-alueiden luovutuskorvausten suuruus määritellään tietoimituksessa yhdenveroisesti alueen muiden maanomistajien kanssa. - Läjitysalueen 1 osalta ELY-keskus viittaa Fingrid Oyj:lle antamaansa vastineeseen. Läjitysalueen 1 osalta Liikvira viittaa Fingrid Oyj:n lausuntoa koskevaan vastineeseen. Li i k e n n ev i r a s t o PL 33 puh liikvira.fi WW+w.liikerinevira.h HELSINKI faksi etunimi. iikvira. fi

10 vira /2012 9( 12) Etelä -Karjalan liitto on todennut päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Simola - Vainikkala tieyhteys on merkitty vahvistetussa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa uutena seututieyhteytenä. Se on osoitettu tiesuunnitelman mukaisesti Lappeenranta - Vaalimaa seututieltä 387 Vainikkalaan. Kaavamerkinnän perusteluissa todetaan, että uuden tien myötä vanha Vainikkalantie muuttuu yhdystieksi ja samalla seututien 387 merkitys kasvaa. - Tiesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvät opasteet erityisesti Lappeenranta - Vainikkala rautatieasemalle sekä logistisiin palveluihin. - Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että kyseinen tieosuus parannetaan pikaisella aikataululla kasvavaa taliikttä sekä Allegron liityntäliikttä palvelemaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineenaan seuraavaa: ELY-keskus tulee yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa päivittämään alueen muuttuneet viitoitustarpeet hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että hanke tullaan toteuttamaan saadun ENPI-rahoituspäätöksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mssä. Fingrig Oyj on todennut päivätyssä lausunnossaan että Rikkilän maantie alittaa Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon Kymi - Viipuri pylväsvälillä Tie voidaan rakentaa em. johdon alitse ottamalla johdon osalta huomioon lausunnossa esitetyt asiat mm: - Johtoalueen maapohja ja puu ovat maanomistajien omaisuutta, joten tien rakentamiseen tarvitaan myös maanomistajien luvat. - Tien pinnan suurin sallittu korkeus alituskohdassa 400 kv:n voimajohdon alla ja vierellä on esitetty alituspiirroksessa Ote 1887 AC Tie voidaan rakentaa otepiirustuksessa vinoviivoituksella merkitylle alueelle. Jos on mahdollista, että tiellä kulkeva ajoneuvo voi törmätä voimajohdon pylvääseen tai harukseen, tulee pylväs suojata törmäykseltä. Jos johtoalueella on tarkoitus läjittää, tulee suunnitelmat tästä lähettää Fingridille lausunnon antamista varten. Lausunto on voimassa kaksi vuotta. Jos tie raktaan myöhemmin, tulee Fingridiltä pyytää uusi lausunto. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

11 Luk a +kver ;et 10 (12) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: Lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon tiehankkeen rakentamisen yhteydessä. Mahdollisesta tiekaiteen rakentamistarpeesta ja johtoalueen läjitysmahdollisuudesta sovitaan erikseen urakan aikana. Tiesuunnitelmassa on esitetty johtoalueelle ja sen läheisyyteen läjitysalueus nro 1. Päätös läjitysalueen käyttöönotosta ja sen edellyttämistä jatkotoimista johtoalueella ja sen läheisyydessä sovitaan erikseen urakoitsijan läjitysaluetarpeen perusteella. Liikvira toteaa, että - Hyväksymispäätöksellä ei vahvisteta tiesuunnitelmassa esitettyä läjitysaluetta 1. Alueen käytölle maantien rakentamisen aikaisiin läjitystarpeisiin sekä alueelle johtavan yksityistieyhteyden käytölle tulee hankkia maanomistajien lupa. Museovira on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että tiesuunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuilain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen arkeologinen potentiaali on vähäinen, eikä hanke edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museoviralla ei siten ole huomauttamista tiesuunnitelman osalta. Etelä -Karjalan museo on päivätyssä lausunnossaan ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan raktun kulttuuriympäristön osalta. Simolan ja lähikylien kylätoimikunta on todennut päivätyssä yleisessä kannanotossaan seuraavaa: - Kylätoimikunta on keskustellut pidetyssä kokouksessa tien parantamisen vaikutuksista kylien asukkaille ja heidän turvallisuudelleen. Kylätoimikunta haluaa, että koulumatkoilla tiellä liikkuvat lapset ja muu kevyt liik otetaan huomioon. Aivan tien vieressä on asutusta. o o o o Liikenteen nopeus pitäisi rajoittaa 40 km/h. Rajoitettavia alueita ovat asutuksen kohta Rikkilässä sekä asutuksen ja koulun kohdat Simolassa. Vaalimaantielle Simolan risteyksen kohdalla tarvitaan katuvalaistus noin kilometrin matkalle molempiin suuntiin. Alueella liikkuu paljon lapsia ja risteys on erittäin vaarallinen. Näkyväisyys risteyksessä on huono ja läheisyydessä on koulu. Vaalimaantieltä - Simolan koulun ja kylän kohdalle sekä Rikkilän kylän kohdalle tarvitaan katuvalaistus. Rikkilässä asutus on lähellä tietä ja valaistus lisäisi turvallisuutta. Valaistuksen rakentaminen koko matkalle olisi turvallisuuden kannalta kaikkein paras ratkaisu. Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

12 11(12) HYVÄKSYMISPÄÄTOS 3774/ Tiepientareen leventäminen lisäisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kevyt liik on alueella vilkasta. Toinen vaihtoehto olisi kevyen liikenteen oma reitti (pyörätie). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut vastineessaan seuraavaa: - Parannettavan tieosuuden liikmäärän kasvu tulee kokonaisuutena olemaan maltillinen. Tie ei tule merkittävästi vaikuttamaan yleiseen liikturvallisuuteen tieosuudella tehtävät liikenteelliset parannuimenpiteet huomioiden. Liik-ennusteen toteutuminenkin riippuu hyvin voimakkaasti Simolan ja Vainikkalan alueiden maankäytöstä ja niiden kehittymisestä suunniteltuina logistisina keskuksina. - Kokonaismäärältään kevyt liik on vähäistä. Tiesuunnitelmassa Simolan alueen nopeusrajoitukseksi on määritelty 60 km/h ja Rikkilän alueella 50 km/h, muualla perusnopeus 80 km/h. ELY-keskuksen käsityksen mukaan nykyisen nopeustason säilyttäminen on riittävä kohteen valmistumisen jälkeisenä lähtötilanteena kaikkien tienkäyttäjien tarpeiden kannalta. ELY-keskus tulee seuraamaan alueen liikmäärien ja liikturvallisuuden yleistä kehittymistä. ELY-keskus tulee jatkossa tekemään tarvittavat jatkotoimenpidepäätökset koskien varsinaisen hankekohteen täydennystarpeita, sen ulkopuolelle esitettyjen maantien 387 toimenpidetarpeita sekä nykyisen maantien 3872 mahdollista valaistustarvetta. Tiesuunnitelmassa hankevälille ei ole esitetty tievalaistusta. ELYkeskus harkitsee tievalaistuksen toteutusmahdollisuutta jo urakan yhteydessä vielä erikseen Rikkilän kohdalla. Toteutus riippuu kuitenkin käytettävissä olevasta hankerahoituksesta. Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 3, 9, 10, 24, 25, 26, 26a, 33, 82, 105a, 107 Asetus yleisistä teistä 11, 14, 17, 18 Maantielaki 44, 45, 46, 47, 105, 115 Maantieasetus 8 Tiedoksi antaminen Päätöksestä annetaan tieto kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 :n mukaisesti sekä tämän lisäksi yleisistä teistä annetun asetuksen 18 :n edellyttämille viranomaisille. Samanaikaisesti tieto annetaan niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. f. f / f Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori Ylitarkastaja Jenna Johansson i iikvira PL 33 puh liikvira.fi www tiikvira.hi HELSINKI faksi

13 e nne l I"c Aira Liite k.'veyk e t Valitusosoitus 12 (12) Toimenpiteitä varten Tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan liitto Museovira Eteläkarjalan museo Fingrid Oyj Simolan ja lähikylien kylätoimikunta Jenna Johansson Liikvira PL 33 puh HELSINKI faksi

14 Hyväksymispäätöksen valitusosoitus Tiedoksianto kuuluttamalla LIITE VALITUSOSOITUS -oikeuteen kirjallisel- Tästä päätöksestä saa valittaa Kouvolan hallinto la valituksella. Valitusaika Valituksen sisältö Allekirjoitus Liitteet Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentäseitsemän (37) päivää siitä päivästä, jona tämän päätöksen nähtävillä oloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle, mainittua päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Kouvolan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta - ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan muutokset, joita vaaditaan perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksen hakijan tai kirjelmän laatijan (laillinen edustaja tai asia -mies) on allekirjoitettava valituskirjelmä. Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä tiedoksisaanti on tapahtunut (kuulutudistus) - asiakirjat, joihin valittuja vetoaa vaatimuksensa tueksi - valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei tarvita. Valituksen toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan ku lu es sa e n- nen virka-ajan päättymistä. Kun määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä n virka-ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita. Valituskirjelmän ja muiden asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Kouvolan hallinto-oikeuden osoite: Kauppalankatu 43 C Kouvola (PL 401, Kouvola) Puh Telekopio kouvola h s.fi Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

15 S

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta PÄÄTÖS Dnro KASELY/13/07.04/2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 11.4.2012 11.4.2013 TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B 53100 LAPPEENRANTA ASIA Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 16.11.2015 Lupatunnus Joutsa PL 20 19651 Joutsa KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava nähtävillä

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015: Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: FinnAust Mining Finland

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078.

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2013 1 (5) Lupatunnus Pauli Ylispangar Aapiskuja 86 62800 Vimpeli VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.5.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2009 ASIA Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemus sekä Hepolammen ja Katralammen vedenkorkeuden

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045.

Päätös. Varausalueen sijainti: Pelkosenniemi, Salla, Savukoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0045. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 1 (5) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.11.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 9.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 10.1.2017 Lupatunnus Kuusamo PL 9 93601 Kuusamo KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava nähtävillä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Sodankylä ja Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0025.

Päätös. Varausalueen sijainti: Sodankylä ja Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0025. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 1 (5) Lupatunnus Sakumpu Exploration Oy Otavantie 4 37800 AKAA VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 8.6.2015 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Seinäjoki, Vaasa Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Seinäjoki, Vaasa Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2013 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 29.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Kainuun prikaati Päätös 1 (3)

Kainuun prikaati Päätös 1 (3) Kainuun prikaati Päätös 1 (3) KAJAANI 18.8.2016 MM17530 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2016 KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 10.1.2017 Lupatunnus PL 8216 96101 KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava nähtävillä kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio, Rautavaara Varauksen nimi: Nilsiä 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0111. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot