Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt"

Transkriptio

1 Sääntökokoelma 1 (7) :n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Fortis. Fortis on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Fortiksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ssa farmasiaa opiskelevia sekä tukea ja edesauttaa heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Fortis järjestää informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia vaikuttaa aktiivisesti farmasian alan opetuksen kehittämiseen ja ottaa kantaa alan yleiseen kehitykseen järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa tukee jäsentensä opintoja, opintomatkoja sekä kansainvälistymistä, mistä säädetään tarkemmin ulkomaa-avustuksen ohjesäännössä pitää yhteyttä muihin järjestöihin julkaisee jäsenlehteä nimeltä Dilutus, josta säädetään tarkemmin jäsenlehden ohjesäännössä järjestää alumnitoimintaa, josta säädetään tarkemmin alumniohjesäännössä voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä ja säätiöissä. Toimintansa tukemiseksi Fortis voi: vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta vuokrata, hankkia ja omistaa kiinteistöjä omistaa ja olla osakkaana yhdistyksen kanssa samansuuntaista toimintaa harjoittavissa yhtiöissä harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittaa kioskikauppaa yhdessä liikepaikassa.

2 Sääntökokoelma 2 (7) Jäsenet 3 Fortiksen jäseniä voivat olla: varsinaiset jäsenet: n terveystieteiden tiedekunnassa, farmasian laitoksella perus- ja jatkotutkintoja suorittavat henkilöt. alumnijäsenet: Henkilöt, jotka ovat suorittaneet perus- tai jatkotutkinnon Kuopion korkeakoulun farmasian osastolla, Kuopion yliopiston farmasian tiedekunnassa tai Itä- Suomen yliopiston farmasian laitoksella. kannattajajäsenet: Yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea Fortiksen tarkoitusta ja toimintaa. kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut Fortiksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, alumni- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja kantotavasta päättää vuosittain syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4 Jäseneksi liitytään maksamalla syyskokouksen määräämä jäsenmaksu ja ilmoittamalla täydellinen nimi ja kotipaikka jäsenrekisteriin merkittäviksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus lukuun ottamatta kunniajäseniä, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous. Asianosaisella on oikeus saada hylkäävä päätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä päätöksestä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 5 Fortiksesta voi erota yhdistyslaissa säädetyllä tavalla. Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi opintooikeuden päätyttyä n terveystieteiden tiedekunnassa, farmasian laitoksella. 6 Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen yhdistyslaissa mainituin perustein tai kun jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta helmikuun loppuun mennessä. Jäsenellä on oikeus saada erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä päätöksestä kirjallinen valitus Fortiksen hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

3 Sääntökokoelma 3 (7) Hallitus 7 Hallituksen muodostavat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, Dilutuksen päätoimittaja ja vähintään seitsemän, enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla Fortiksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toiminnasta säädetään tarkemmin hallituksen ohjesäännössä sekä taloudenhoidon ohjesäännössä. 8 Hallituksen tehtävänä on: nimetä tarvittavat projekti- ja työryhmät hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja ylläpitää jäsenrekisteriä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta huomioiden kuitenkin yhdistyslain asettamat rajoitukset tehdä ylioppilaskunnalle esitykset hallinnon opiskelijajäsenten nimeämisestä hoitaa Fortiksen taloutta ja hallintoa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaan valmistella yhdistyksen kokouksessa päätettävät asiat niiltä osin kuin säännöissä ei muuta säädetä. 9 Fortiksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Tilikausi 10 Fortiksen tilikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varsinainen toiminnantarkastaja sekä heille varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

4 Sääntökokoelma 4 (7) Yhdistyksen kokoukset 11 Fortiksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään yhdistyslain määräämissä tapauksissa, kuitenkin siten, että 1/10 tai 20 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä voi vaatia ylimääräisen kokouksen pitämistä. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttavista asioista tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. 12 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole henkilöllä, joka ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksua. Alumni-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kannattajajäsen on yhteisö, voi se lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan. 13 Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei asiasta muuta säädetä, avointa äänestysmenettelyä käyttäen ellei vähintään yksi paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaalit, ellei kysymyksessä ole yksimielinen päätös, suoritetaan enemmistövaalina, mikäli täytettäviä paikkoja on yksi, tai suhteellista listatonta vaalitapaa käyttäen, mikäli täytettäviä paikkoja on useampia. Vaalissa voi äänestää vain kokouksessa esitettyjä henkilöitä. Enemmistövaali toteutetaan siten, että ellei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä, käydään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Suhteellinen listaton vaali toteutetaan siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa äänestyslippu, johon on merkitty enemmän tai vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, on hylättävä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. 14 Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä yhdistyksen kokouksessa, on siirrettävä käsiteltäväksi seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jos vähintään kolmasosa (1/3) kokouksessa paikalla olevista yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii.

5 Sääntökokoelma 5 (7) 15 Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Fortiksen virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. 16 Yhdistyksen kokous päättää aina työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä yhdistyksen edustajien nimeämisestä kokouksiin, joissa käytetään omistajan/ jäsenen päätäntävaltaa. 17 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 18 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, joiden kaikkien tulee olla eri henkilö todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksytään kokouksen työjärjestys esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tulo- ja menoarvioon verrattavan ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille valitaan ansiomerkki-, vuosijuhla- sekä muut mahdolliset toimikunnat käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, joiden kaikkien tulee olla eri henkilö todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksytään kokouksen työjärjestys päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päätetään hallituksen ja Dilutuksen toimituskunnan jäsenille maksettavista palkkioista ja muista mahdollisista korvauksista päätetään ulkomaa-avustusten vähimmäis- ja enimmäismäärät vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle valitaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Dilutuksen päätoimittaja valitaan muut hallituksen jäsenet valitaan Dilutuksen toimituskunta valitaan alumnivastaava valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varatilin ja varatoiminnantarkastajat käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6 Sääntökokoelma 6 (7) Juhlat ja huomionosoitukset 19 Fortis viettää vuosipäiväänsä marraskuun 1. päivänä perustamisensa kunniaksi. 20 Fortiksella on juhla- sekä kunnianauha, kunnia- sekä ansiomerkki ja rintamerkki, joista säädetään tarkemmin merkkiohjesäännössä. 21 Fortiksen huomionosoituksia valmistelee kevätkokouksessa valittava ansiomerkkitoimikunta, johon kuuluvat toimikunnan puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään neljä muuta jäsentä. 22 Sääntöjen 3 :ssä mainituin perustein voidaan Fortikselle kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee ansiomerkkitoimikunta. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenelle annetaan tunnukseksi Fortiksen kunniamerkki. 23 Fortiksen ansiomerkki voidaan antaa: Fortiksen jäsenelle, joka on erityisellä ja jatkuvalla harrastuksella ottanut osaa Fortiksen toimintaan muulle henkilölle, joka on erityisellä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Esityksen ansiomerkin antamisesta tekee ansiomerkkitoimikunta ja siitä päätetään yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Erityisiä säännöksiä 24 Fortiksella on logo, jonka ulkoasusta ja käytöstä säädetään graafisessa ohjesäännössä. 25 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Näiden kokousten välillä on oltava vähintään 14 vuorokautta ja päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

7 Sääntökokoelma 7 (7) 26 Näitä sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöin, joiden hyväksymisestä päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava ohjesääntöjen käsittelystä. 27 Jos ehdotus Fortiksen purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos. Fortiksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava lle annettavaksi viiden vuoden kuluessa mahdollisesti perustettavalle uudelle vastaavanlaiselle rekisteröidylle opiskelijayhdistykselle tai käytettäväksi tämän ajan umpeuduttua 2 :ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään samoin. 28 Noudatettakoon muilta osin mitä voimassa oleva yhdistyslaki kulloinkin säätää.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot