KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus 32 Himangan jätevesipuhdistamon väliaikainen PVC- halli Seniorikeskus Mäntyrinteen kahden osaston saneeraus Tilviksen yksityistien lisäavustusanomus perusparannuskustannuksiin 35 Valtuustoaloite / Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella 36 Valtuustoaloite / Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen Muut asiat Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Hihnala Sari Siirilä Aila Suni Timo Yrjänä Juha Peltola Matti vara Ojala Tapani khall edustaja Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Takalo Annukka yhdyskuntatekn. insinööri Lisätiedot POISSA Kurikkala Jani Tilvis Päivi Vuotila Aulis Sorvari Emma nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Halmeenpää ja Juha Yrjänä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Halmeenpää Juha Yrjänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä toimistossa Toimistosihteeri Anne Heikkilä

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus 155/ /2013 TekLtk 31 (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Tekninen johtaja ja talonrakennuspäällikkö esittelevät teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilanteen. Lautakunta merkitseen hankkeiden tilannekatsauksen tiedoksi.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Himangan jätevesipuhdistamon väliaikainen PVC- halli 192/ /2013 TekLtk 32 (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Himangan jätevedenpuhdistamo tuhoutui tulipalossa Puhdistamon allasrakenteet ja osa koneistosta säilyivät käyt tökuntoisina. Koneistoa on kun nostettu siten, että puhdista mo toimii tällä hetkellä taivasalla. Puhdistamon tulevaisuus on vielä epävarma. Tällä hetkellä selvitellään eri vaih toehtoja Himan gan jätevesien käsittelylle. Vaihtoehtoina on siirtoviemärin raken ta minen, uuden puhdistamon ra kentaminen tai nykyisen puhdistamon saneeraus. Ilmojen kylmetessä, alkaa vesi saostusaltaissa jäätyä ja ke mikaalien syöttö vaikeutuu, jolloin puhdistamon puhdis tustulos alkaa heikkenemään. Lumi ja jää voisivat pysäyttää puhdistamon toiminnan. Jotta puhdistamon toiminta saataisiin pi dettyä yllä, vaatii puhdista mon laitteisto ja saostusaltaat ym pä rilleen jon kinlaisen sääsuojan. Tarkoituksena on hankkia teräskannatteinen PVC- halli ra kenteiden ja koneistojen suo jaksi siihen saak ka, kunnes puhdis tamon jat ko saa daan ratkaistua. Ao. tuplaseinämärakenteinen halli olisi mahdol lista saada pystytettyä lokakuun ai kana ja näin saatai siin tal vel la pi det tyä hal lis sa läm mit ti mil lä jonkinlainen perus lämpö, joka ta kaa vaadittavan puh distustuloksen jätevesille. Halli olisi kerrosalaltaan n. 390 m2. Hallin toimittamisesta on pyydetty tarjoukset kolmelta eri toimittajalta. Tarjoukset saadaan Alustavan arvion perusteella määrärahan tarve hallin hankkimiseen, hallin pohjakerrosten rakentamiseen, puhdistamon automaation korjaamiseen ja rakentamiseen, säh kö töi hin ja lämmityslaitteistoon on n Kalajoen kaupungin ja vakuutusyhtiön väliset neuvottelut ovat vielä kesken. Talonrakennuspäällikkö: Tekninen lautakunta antaa talonrakennuspäällikölle valtuudet hankkia Hi mangan puhdistamolle PVC- rakenteisen hallin, jotta puhdis ta mon toiminta saadaan ylläpidettyä. Hankkeelle siirretään Investoinneista käyttämättä jääneitä määräraho ja Santaholman saharakennuksen purkamisesta ja Asuntola Ankkurin käyttämättä jääneestä suunnittelumäärärahasta. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Seniorikeskus Mäntyrinteen kahden osaston saneeraus 187/ /2012 TekLtk 33 (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kaupungin talousarviossa on varattu vuosille 2013 ja :n määräraha Seniorikeskus Mäntyrinteen kahden osas ton sa neeraukseen. Saneerauksessa rakennetaan huoneille inva- mitoitetut wc- ja pesutilat, oviaukot levennetään, pinnoitteet uusitaan ja ilmastointia parannetaan ja tehostetaan. Osastoille tehdään myös yhteisten tilojen muutoksia. Saneerattavat alueet myös sprinklataan. Työt on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2013 ja jatkaa niitä vuodenvaihteen yli ke väälle 2014 siten, että hanke valmistuu Aiemmin on jo rakennettu saneeraukseen liittyvä varavoima- ja hoitajakutsujärjestelmä. Urakkatarjouspyynnöt rakennus-, LVI-, sähkö- ja sprinkleriura koi den osal ta on ollut julkiset hankinnat HILMA:ssa Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 kpl. LVI- työt 4 kpl. Sähkötyöt 3 kpl. Sprinklerityöt 2 kpl. Valintakriteerinä urakoitsijoille on halvin hinta. Oheismateriaalina tarjousten avauspöytäkirja sekä laskelma hankkeen kus tannuksista. Talonrakennuspäällikkö: Tekninen lautakunta valitsee Kalajoen Seniorikeskuksen urakoitsijoiksi seuraavat urakoitsijat: Rakennustekniset työt: YR- INSINÖÖRIT OY, urakkahinta LVI- työt: OULAPELTI OY, urakkahinta Sähkötyöt: SÄHKÖLIIKE KALAJOKI KY, Sprinklerityöt: JYPRO OY, Kaikki urakat yhteensä: Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tilviksen yksityistien lisäavustusanomus perusparannuskustannuksiin 109/ /2013 TekLtk 34 (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Tilviksen yksityistie on hakenut valtiolta lisäavustusta kuivatuk sen, kantavuu den ja ku lu tus ker roksen parantamiseen. Lisäkustannusarvio on ,00. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus on myöntänyt lisäavustusta tien kuivatuk sen, kantavuuden ja sorakulutuskerroksen parantamiseen ao. tieosalla. ELY- keskuksen avustus on 50 % hyväksytystä kustannusarviosta, kuitenkin enin tään to teutuneiden kustannusten mukaan. Tiekunta hakee Kalajoen kaupungilta lisäavustusta loppuosan rahoittamisek si. Kaupungin käytäntönä on ollut aiemmissa vastaavissa tapauksissa avustaa tiekuntia valtion myöntämissä hankkeissa 30 % toteutuneista kustannuksista. Tässä tapauksessa kaupungin avustus olisi maksimissaan Avustushakemus sekä ELY-keskuksen päätös ovat esityslistan oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta myöntää Tilviksen yksityistielle lisäavustusta 30 % to teutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite / Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella 178/ /2013 TekLtk 35 (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskuskarin alueen ns. Marinan asemakaavamuutos- ja laajennus on käynnistynyt. Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan Keskuskarin maankäyttöä. Kaavalla pyritään mahdol listamaan venesataman kehittäminen. Kaavahankeen yhteyteen nivotaan satamasuunnittelu. Kaavaratkaisulla pyritään mahdollistamaan vierasvene sataman toteuttamisen taloudellisuus. Alueen kaavallinen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2011 laadittujen ideasuunnitelmien jälkeen marraskuussa Kaupunginhalli tus on käsitellyt kaavan tavoitteita osallistumis- ja arviointisuunnitelman kä sittelyn yh teydessä ( 72). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Siinä on kaavan tavoitteeksi vierasve nesata man osalta esitetty, et tä venesatamasta ja Keskuskarin matkailu palveluis ta muodostetaan yhte näinen, laadukas vierasvenesatamakoko naisuus. Satamaa laajennetaan me relle ja mahdollistetaan pysyvä tekni nen ratkaisu sataman toiminnalle. Kaavaluonnoshahmotelmien työstämistä on jatkettu ja hahmotelmia on käsitel ty elinkeino- ja maankäyttötoimikun nassa huhti kuussa ja elokuussa Sillan uudistaminen ja meriveden virtaukset tut kitaan kaavoitukseen liitty vän satamasuunnittelun yhteydessä. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituk selle ja edelleen valtuustolle, että Keskus ka rintien sillan uudistaminen ja ve den va paan vir tauksen mahdollistaminen rat kaistaan kaavoi tuksen yhteydessä.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite / Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen 177/ /2013 TekLtk 36 (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskuskarin alueen ns. Marinan asemakaavamuutos- ja laajennus on käynnistynyt. Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan Keskuskarin maankäyttöä. Kaavalla pyritään mahdollistamaan venesataman kehittäminen. Kaa va han keen yhteyteen nivotaan satamasuunnittelu. Kaavaratkaisulla pyri tään mahdol listamaan vierasvenesataman toteuttamisen taloudellisuus. Alueen kaavallinen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2011 laadittujen ideasuunnitelmien jälkeen marraskuussa Kaupunginhalli tus on käsitellyt kaavan tavoitteita osallistumis- ja arviointisuunnitelman kä sittelyn yhteydessä ( 72). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Siinä on kaavan tavoitteeksi vierasve nesata man osal ta esitetty, et tä venesatamasta ja Keskuskarin matkailu palve luis ta muodos te taan yhte näinen, laadukas vierasvenesatamakoko naisuus. Sata maa laa jenne taan merelle ja mahdollistetaan pysyvä tekni nen ratkaisu sa taman toiminnalle. Kaavaluonnoshahmotelmien työstämistä on jatkettu ja hahmo telmia on käsi telty elinkeino- ja maankäyttötoimikun nassa huhti kuussa ja elo kuussa Sataman yleis suun nit te lu tehdään kaavan yh teydessä. Tekninen lautakunta esittää kaupungin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen huomioidaan ja mahdollistetaan kaavaratkaisulla.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Muut asiat TekLtk 37 Juha Yrjänä toi esille seuraavat asiat: - Pohjoisen satamatien joen ranta Lenninmutkan alueella on puskittunut ja tulisi siistiä poistamalla puita. - Himangan siirtolapuutarha-alue on puskittunut pahasti, joten myös se tulisi puhdistaa. Siirtolapuutarha-alueelle ei ole rakennettu. Tekniset palvelut selvittää jokirannan omistuksen, koska omis tusta on kau pungilla ja jakokunnilla. Asia viedään tiedoksi viher- ja puistoalueiden hoidosta vastaavil le. Siirtolapuutarha-alueen tulevaisuus tulee miettiä uudelleen, kos ka alu eelle rakentaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat 215/ / / / / /2012 TekLtk 38 (Laatija: Anne Heikkilä, toimistosihteeri) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: - Pöyry Finland Oy, vuositarkkailuyhteenvedot Kalajoen yhteistarkkailu / Kuormitustarkkailu - Lestijoen yhteistarkkailu / Jätevedenpuhdistamot ja teollisuuslaitokset / Kuormitustarkkailu - Lestijoen yhteistarkkailu / Vesistötarkkailu - Lestijoen yhteistarkkailun kaatopaikkatarkkailu - 43/ /2012 Liikennevirasto Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 4864/0720/2012 Valtatie 27 kevyen liikenteen alikulku liikennejärjestelyineen Kalajoen Tyngällä - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Päätös nopeusrajoituksen alentamisesta maantiellä 775 Kalajoella / Mt 775 Himanka-Viitasaari, Himangan Hillilä 100 km/h > 80 km/h - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Avustuspäätös / Vesihuolto POPELY/116/07.02/2012 Raution haja-asutusalueen viemäröinti - 215/ /2012 Kalajoen keskustan liikerakentamisen asemakaavamuutoksen asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kaavatyön tarkoituksena on var mis taa lii ke ra kentamisen toteutuminen muun rakentamisen yhteydessä Kala joen tien varrella Koulutien ja Mehtäkyläntien välisellä alueella tien mo lem min puolin. Lisäksi halutaan ratkaista alueen suojelukysymyk set / /2012 Kannuskylän asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kaavahanke koskeen Länsituulentien ja Targantien ympäristöä sekä niiden eteläpuolisia alueita Kokkolan kaupungin rajalle saakka. Samalla kumotaan osa vanhaa teollisuusalueen kaavaa. - Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo oheismateriaali na Merkitään tiedoksi. Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31, 32, 35, 36, 37, 38 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 33, 34, Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen tekninen lautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde , Kirjaamo Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite: Pykälä 33

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot