KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 50"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:30-20:10 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Lausunto suunnitelmasta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen Isännöitsijän virka Kaapeleiden sijoituspaikkalupamaksu ja kaivuulupamaksu Kalajoen painettujen opaskarttojen hinnoittelu Uusiutuvan energian kuntakatselmus Osavuosikatsaus Tiedoksi saatettavat asiat 60 53

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Hihnala Sari jäsen Kurikkala Jani jäsen Suni Timo jäsen Vuotila Aulis jäsen Rahkola Kai varajäsen Peltola Matti varajäsen Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Lisätiedot POISSA Siirilä Aila jäsen Tilvis Päivi jäsen Yrjänä Juha jäsen Ojala Tapani khall edustaja Heikkilä Juho nuoristovalt.edustaja Takalo Annukka yhdyskuntatekniikan insinööri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytä kirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Vuotila ja Jani Kurikkala. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Aulis Vuotila Jani Kurikkala

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekniset palvelut Toimistosihteeri Anne Heikkilä

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Lausunto suunnitelmasta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen /05.12/2014 TekLtk 30 (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Perusturvalautakunta on kokouksessaan pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa alustavasta suunnitelmasta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen Suunnitelman on laatinut työryhmä, joka koostuu vanhustyön työntekijöistä ja perusturvalautakunnan jäsenistä. Lainaus perusturvalautakunnan päätöksestä. "Uuden vanhuspalvelulain mu kaan kun nan on laa dit ta va suun ni tel ma toi men piteistään ikääntyneen väestön hy vinvoin nin, ter vey den, toi min taky vyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemi seksi sekä iäk käiden henki löi den tarvit semien palveluiden ja omaishoidon järjestämi seksi ja ke hittä mi seksi. Suunnitelmassa keskeisiä ovat kotona asumista ja kun toutu mista edistävät toimenpiteet. Suunnitelma on laaditta va osana kun nan strategis ta suunnit telua ja suunnitelman hyväksyy kau punginval tuusto val tuusto kausittain. Suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä sekä määritellä näille tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut sekä määriteltävä miten kunta toteuttaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa." Ohesismateriaalina alustava suunnitelma. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan oman toimialueensa osalta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Isännöitsijän virka 96/ /2013 TekLtk 31 (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Isännöitsijän virka on ollut haettavana välisen ajan. Määrä aikaan mennessä saapui yksitoista hakemusta, joista haastatteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa. Yhdistelmä isännöitsijän virkaan hakijoista on oheismateriaalina. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että isännöitsijän virkaan valitaan Pirita Salmu ja varalle Son ja Kukkola. Talonrakennuspäällikkö: Isännöitsijän virkaan valitaan Pirita Salmu ja varalle Sonja Kukkola. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista ja virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaapeleiden sijoituspaikkalupamaksu ja kaivuulupamaksu 306/02.05/2012 TekLtk 32 (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Teleyritykset sijoittavat kaapeleitaan enenevässä määrin maahan. Osa kaa pe leista si joit tuu kau pun gin omis ta mil le maa-alueil le. Kaupungin lupa kaapeleiden sijoittamiseen on tällä hetkellä ilmaista eikä kaupungilla ole omaa sopimusta eikä ohjeita kaapeleiden sijottamiseen eikä kaivamiseen maa-alueillaan. Kaapelireittien läpikäyminen kartalla ja maastossa vaatii usean työnte kijän työpanoksen. Kaapeleiden väärä sijoitus voi rajoittaa tulevaisuuden maankäyt töä. Oheismateriaalina kaapeleiden sijoittamissipimusluonnos ja kaivulupaluonnos. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättää ottaa käyttöön lupakäytännön ja lupamaksun kos kien kaa pe lei den sijoituk sia. Luvan liitteeksi kaapeleiden sijoittamisso pimus, joka sisältää käytännönohjeita ja vaatimuksia. Sijoituspaikkalupamaksun suuruus 150. Kaivuulupamaksu 30 /päi vä. Mak sui hin li sä tään kulloinkin voimas sa oleva arvonlisävero. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityk sen. Lautakunta päätti yksimielisesti sijoituslupamaksuksi 300. Kaivuulupa maksu 30 /päi vä. Maksuihin li sä tään kulloinkin voimas sa ole va arvonlisävero.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kalajoen painettujen opaskarttojen hinnoittelu 306/02.05/2012 TekLtk 33 (Valmistelija: paikkatietosuunnittelija Esa Taka-Eilola) Kalajoen kaupunki on teettänyt keväällä 2014 opaskartoistaan myytävät painotuotteet. Kaupungin yl läpitämästä aineistosta on teetetty painotuotteita 1970-luvulta alkaen. Pai noksia on otettu tasaisesti kymmenen vuoden välein, joista viimeisin vuon na Painettu opaskartta sisältää kaupungin katu-, kevyenliikenteenväylä- ja lankkupolkuverkostot, sekä tiehakemistot. Opaskartoista on otettu kaupungin laajuuden johdosta kaksi erillistä painosta. Toinen kartoista kattaa alueen keskustasta Hiekkäsärkil le ja toinen Himangan alueen. Molemmissa kartoissa on haja-asutusalu een kartta kääntöpuolella. Kartat on tehty yhteistyössä Infokartta Oy:n kanssa, joka on huolehtinut karttojen yleisilmeen suunnit telusta, sekä paino- ja taittotyöstä. Karttojen painamisesta tulee kustan nuksia kaikkiaan noin 9000, joka sisältää työt ja materiaalit kaupungin työmäärästä valmiiseen painotuotteeseen saakka. Karttaa kohden kustan nukset ovat noin 2,5 /kpl. Kuntien internet-sivustojen pohjalta tehdyn vertailun mukaan opaskarttojen myyntihinnat vaihtelevat 7-15 :n välillä. Oheisessa taulukossa on esitetty painettu jen opaskarttojen myyntihintoja (sis.alv 24 %): Lahti 7 Heinola 9 Tampere 9 Kangasala 10 Akaa 10 Lohja 11 Ylöjärvi 12 Varkaus 12 Jyväskylä 12 Turku 12,10 Kouvola 15 Paikkatietosuunnittelija: Tekninen lautakunta päättää asettaa opaskartat myytäväksi asiakkaille hintaan 8,06 /kpl ja jälleenmyyjille hintaan 5,65 /kpl (alv 0%). Hintoihin lisä tään kulloin kin voimassa oleva arvonlisävero. Nykyisellä 24 %:n arvonlisäverolla myyntihinnaksi tulee 10 /kpl ja jälleenmyyjille 7 /kpl. Hinnoittelulla saadaan katettua kar tan työ- ja painamiskustannuksia. Esitetty kar tan myyntihinta asettuu ver tailukuntien keskitasoon.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy paikkatietosuunnittelijan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus 199/ /2012 TekLtk 34 (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kaupunki liittyi kuntien energiaohjel maan ( KEO ) Tavoitteena on sääs tää energia yhdeksän vuoden aikana yh deksän prosenttia. Hankkeeseen kuu luu mm. pienentää kulutuksia kulu tus seurannan avulla, valistaa käyttäjiä energian kulutuksen pie nentämiseen, tehdä energiakatselmuk sia kaupungin kiin teis töille ja yhtenä velvoitteena on suorittaa kun taan uusiutu van energian kunta katselmus. Kat selmuksiin ja niiden pohjal ta teh täviin energiaa sääs täviin investointeihin on mahdolli suus saa da ELY- keskuksen kautta avustusta. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teko kilpailutettiin lo ka-marraskuussa 2013 ja työn suorittajaksi valittiin ELOMATIC OY Jyväskylästä. Hankkeeseen saatiin ELY- keskuksen energiatuki 60 %. Hanke valmistui toukokuussa 2014 ja se esiteltiiin energiatyöryhmäl le Raportti esitellään tekniselle lautakunnalle. Ohesimateriaalina katselmusraportti ja tiivistelmä. Talonrakennuspäällikkö: Lautakunta merkitsee tiedoksi uusiutuvan energian katselmusraportin. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi raportti viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja elinkeinopalveluille.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Osavuosikatsaus / /2014 TekLtk 35 (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Talousarvion toteutuma ajalla tasaisen kertymän mukaisesti 33,3 %. Toteutuma on palvelualueittain seuraava: Käyttötalous Tuotot Tot-% Valmistus Menot Tot-% Netto Tot-% omaan käyttöön Hallinto , , ,0 Maankäyttöpalvelut , , ,9 Tilapalvelut , , ,1 Ruoka- ja siivouspalvelut , , ,4 Kuntatekniikka , , ,7 Ympäristölautakunta , , ,6 Tekniset palvelut , , ,5 Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsaus käyttötalous ja investoinnit. Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat 242/ / / / / / / /2012 TekLtk 36 (Laatija: Anne Heikkilä, toimistosihteeri) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: - 242/ /2013 Kaupungin kiinteistöjen myynti 2013 Kaupunginvaltuuston päätös Teknisen lautakunnan esitys hyväksytty. Kaupunginhallitus Lisäksi koulukiinteistöt pyritään ensisijaisesti myymään sellaiseen käyt töön, jo ka mahdollistaa tiloissa myös kylätoimintaa. Kaupunginhallituksen esitys hyväksytty. Kaupunginvaltuusto Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Kullervo Niemelän esittämän seuraavan ponnen: " Koska Kärkisen koulukiinteistö ei ole kaupungin omistamalla maalla, vaan sen omistaa joukko kyläläisiä. Tästä johtuen on ennen myynti-ilmoitusta perinpohjin selvitettävä maa-alueen omistus- suhteet asianomaisten kanssa." - 81/ /2014 Asemakaavan muutos kortteli 1210 Korttelin 1210 asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen. Kaavaluonnos nähtävillä / /2013 Hannila-Mätäsmaan asemakaavan muutos ja laajennus. Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtävillä / /2012 Keskustan osayleiskaava 2030 Kalajoen keskusten osayleiskaavan sisältö ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähvätillä Pöyry Finland Oy - Kalajoen yhteistarkkailu / Kuormitustarkkailun vuosiyh teen ve to Lestijoen yhteistarkkailu 2013 / Jätevedenpuhdistamot ja teollisuuslaitokset / Vesistötarkkailu ja piileväselvitys - 138/02.02/2014 Talousarvio 2015 Kaupunginhallituksen päätös Talousarviokehys 2015 sekä vuosien kehystarkastelu, oheismateriaalina. - Viranhaltijapäätökset

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Päätösluettelo oheismateriaalina. Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta. Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 30, 32, 33, 34, 35, 36 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 31, Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen tekninen lautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55 Tekninen lautakunta Aika 21.08.2013 klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77 Tekninen lautakunta Aika 15.10.2014 klo 18:30-20:50 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Osavuosikatsaus 31.8.2014 80 44 Kalajoen sataman investointimäärärahojen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 12.02.2014 klo 18:30-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2014 4

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 731

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 731 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 731 Kaupunginhallitus Aika 17.11.2014 klo 14:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 294 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 Perusturvalautakunta Aika 12.03.2015 klo 16:00-17:00 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Henkilöstöraportti 2014

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 23.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 124

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 124 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 124 Perusturvalautakunta Aika 09.06.2015 klo 16:00-16.10, 16.20-17:10 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 127 66 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 17.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Hyvinvointipalvelukeskus, Kalajoki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Sivistyslautakunnan kokoukset 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 483. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 483. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 483 Kaupunginhallitus Aika 18.08.2014 klo 18:00-21:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 197 Korttelin 1210 asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2014 789

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2014 789 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2014 789 Kaupunginhallitus Aika 01.12.2014 klo 15:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 317 Hyvinvointikertomus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 17.08.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 190 Keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 90

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 90 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 90 Perusturvalautakunta Aika 29.04.2015 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 19.01.2015 klo 18:00-20:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Event Park tapahtuma-areena

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 98

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 98 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 98 Ympäristölautakunta Aika 07.10.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 10.06.2014 klo 18:00-19:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot