7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi."

Transkriptio

1 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valituksesta vastineen antamista varten. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. Vastine voidaan toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tai Valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta; web -osoite: https://mai14.vn.fi/. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt, rtf tai doc -tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf -tiedostona. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. Vastauksessa on mainittava tämän kirjeen päivämäärä ja asian diaarinumero. Notaari Puh: (vaihde) Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin 1 Telefon PL 1801 P8 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / Vaxel HELSINKI / HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax

2 Korkein halinto -oikeus Saapunut 2 $ uu Liitteitä..!... No , ily a d l m u a 0 U f H 4 N U, N N I N I N M. I. u, M N N KORKEIMALLE HALLINT O-OIKE UDE LLE ASIA Valitus Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa antamaan päätökseen nro 14/0299/2 (diaarinumero 00098/13/5208) VALITTAJA Asunto Oy Nummelan Kisarinne, Vihti ASIA M IES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Tapio Kovelo Asianajotoimisto Tapio Kovelo Oy PL 82, Nummela puh , telekopio sähköposti io.kovelo(i saunalahti.fisaunalahti.fi

3 2 MUUTOS VAATIMUKSET Vaasan hallinto -oikeuden asiassa antama päätös on kumottava ja valittajalle on myönnettävä lupa neljäntoista ( 14) 220 metrin syvän maalämpökaivon rakentamiseen kiinteistölle Kisarinne ( ) Vihdin kunnassa osoitteessa Enäjärventie 3, Nummela. PER US TE ET Taustatietoja Rakentamishanke käynnistyi johtavan rakennustarkastajan myöntämällä toimenpide- ja aloitusluvalla. Tätä ennen valittaja oli saanut Vihdin kunnan ympäristötarkastajalta kirjalliset ohjeet maalämpöjärjestelmän rakentamisesta kunnan alueella Ohjeissa oli todettu, että hakijan oli syytä ottaa yhteyttä viranomaisiin ennen rakentamista sen selvittämiseksi, sijaitseeko rakennuskohde esimerkiksi vedenottamon suoja-alueella Tämä rakennuskohde sijaitsi riidattomasti tällaisen suoja-alueen ulkopuolella. Rakentaminen aloitettiin välittömästi luvan myöntämisen jälkeen rakennustarkastajan suullisen suostumuksen perusteella. Missään vaiheessa ei lupaviranomaisten taholta kerrottu, että hanke vaatisi vesilain mukaisen lupamenettelyn. Myöhemmin kunnan tekninen johtaja on julkisuudessa myöntänyt, että tällaista rakennushanketta koskevat määräykset olivat puutteelliset eikä kunnassa ollut myöskään tietoa, että hanke vaatisi erikseen vesilain mukaisen käsittelyn. Valittaja toimi vilpittömässä mielessä luottaen viranomaisilta saatuihin tietoihin. Rakennushanke keskeytettiin noin viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Keskeyttämisen syytä ei ilmoitettu. Maalämpökaivoista oli ehditty porata kaksitoista kappaletta eli syysteemi oli lähes valmiina. Kukaan taho ei valittanut toimenpideluvasta, vaan se sai aikanaan lainvoiman. Päätöksen perusteiden arviointi Voimassaolevan vesilain 3 luvun 2 :n 5-kohdan mukaan maalämpöjärjestelmään liittyvien kaivojen rakentamiseen ei voida myöntää lupaa, jos hanke olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta ta muutoin huonontaa sen käyttökelpoisutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Kunnan lupaviranomaisille on aikanaan riittänyt, ettei valittajan kiinteistö sijainnut vedenottamon suoja-alueella lupaa myöntäessään. Uudenmaan ELY.keskus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut porauksessa olevan suurena riskinä, että hankealueen lounaispuolella sijaitseva likaantunut pohjavesi lähtee virtaamaan hallitsemattomasti kohti lämpökaivoja tai johonkin ennalta arvaamattomaan suuntaan ja saattaa tällöin liata sellaista pohjavettä, joka on vielä säilynyt puhtaana. Edelleen hallinto-oikeus on päätöksen perusteluissa todennut alueella olevan 3-10 metriä paksuisen vettä läpäisemättömän savikerroksen, joka on puhkaistu lämpökaivoilla selvittämättä etukäteen alueen maaperän rakennetta ja pohjaveden tilaa.

4 3 Hallinto-oikeudelle osoitetun valituskirjelmän liitteessä selvitetttiin sekä sanallisesti että kuvallisesti maalämpöreiän suojaputken rakenne. Poraus on ulotettu vähintään kahden metrin syvyydelle kallioon tiivistettynä siten, etteivät pintavedet pääse porareiän kautta syvempiin vesikerroksiin. Lisäksi teräsputken syöpyminen on estetty porareiän kautta tiiviillä muoviputkitiivistyksellä. Kuten taustatiedoissa todettiin, kaksitoista maalämpökaivoa on porattu maaperään lokakuussa Valittajan maaperässä on siis ollut jo kolme vuotta lähes 2,7 kilometrin matkalla maalämpöputkea, josta teräsputkea peruskallioon saakka, kaikki 220 metrin syvyydellä maanpinnasta. Putket ovat tiivistyneet ympäröivään maaperään Mitään ely-keskuksen tai hallinto-oikeuden ennakoimia ympäristövahinkoja ei ole havaittu tapahtuneen jatkuvasta tarkkailusta huolimatta. Mahdolliset maaperän liuotinjäämät ovat pysyneet paikallaan. Puhtaana tuolloin ollut pohjavesi on edelleen pysynyt puhtaana. Ajankuluminen on tässä tapauksessa ollut vahvana näyttönä siitä, että poraamisessa ei ole ollut lupaviranomaisen näkemiä riskejä ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Valittajan käsityksen mukaan hankkeen mahdollinen pohjaveden laadun heikentyminen ja pohjaveden pilaantuminen ovat tässä tilanteessa ns. teoreettisia riskejä, jotka eivät ole konkretisoituneet, koska maaperään ei ole alueella koskettu kolmeen vuoteen. Suoielutoimenniteet ja tarkkailuvelvoite Hallinto-oikeuden päätöksessä ei oteta lainkaan kantaa valittajan esittämiin suojelutoimenpiteisiin ja tarkkailuehdotuksiin mahdollisten pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Maakerrosten välisten vesien sekoittumisen estämiseksi hankkeen suunnittelija esitti porareikien injektointia sopivalla massalla kuten betonoinnilla. Lisäksi porausreiän suojaputkituksella estetään pintavesien valuminen syvempiin vesikerroksiin ja putken syöpyminen muoviputkitiivistyksellä. Vesilain 3 luvun 11 :n mukaisina tarkkailutoimenpiteinä valittaja esitti yhden porareiän jättämistä näytteenottokaivoksi. Hallinto-oikeudenkin mainitseman maalämpönesteen kulkua tarkkailtaisiin vahinkotapauksissa vuodonilmaisimella. Hankkeen taloudellinen merkitys valittajalle Valittaja lähti lämmitysjärjestelmän muutoshankkeeseen suurin toivein ja odotuksin. Taustatyö oli tehty huolellisesti ja hankkeen suunnittelijana oli alan asiantuntija. Myos luottamus viranomaisilta saatuihin ohjeisiin ja neuvoihin oli vilpitön. Taloyhtiö käsittää 39 huoneistoa ja talossa asuu noin 80 henkilöä. Lähes käyttövalmiina hanke on tähän mennessä maksanut noin euroa. Laitteiston purkaminen ja toiseen lämmitysjärjestelmään siirtyminen tulee kustantamaan noin euroa. Lisäksi valittaja menettää noin viiden vuoden ajalta energiankulu-

5 tuksesta aiheutuvat säästöt. Laitteiston arvioitiin maksavan itsensä noin kymmenessä vuodessa. Toisena puolena vaakakupissa on em. summien kanssa hankkeen merkitys pohjaveden laadulle tulevaisuudessa. Tässä valitusikiijelmässä on aiemmin pyritty korostamaan ajankulumista konkreettista pohjaveden pilaantumisen riskiä pienentävänä tekijänä. Valittaja on valmis tilanne huomioiden kaikkiin lupaviranomaisen mahdollisesti asettamiin tarkkailu- ja suojeluvelvoitteisiin.vaihtoehtona koko lämpökaivojärjestelmän purkamiselle. Toimivan maalämpökaivojäijestelmän purkamisesta ei tiettävästi ole Suomessa käytännön kokemusta. Vallitsevat pohjavesiolot huomioiden purkamiseen liittyy vähintään yhtä suuria riskejä kuin sen rakentamiseen. Tämäkin tosiseikka huomioiden valittajan mielestä olemassaolevan tilanteen säilyttäminen olisi niin yhteiskunnan kuin valittajankin intressissä luonnon kannalta purkamista turvallisempi vaihtoehto. Vihdissä, lokakuun 24 päivänä LAATI 'apio Kovelo asianajaja, varatuomari Karkkila LIIT E Vaasan hallinto-oikeuden päätös jäljennöksenä

6 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti Päätös Antopäivä Päätösnumero /0299/2 Diaarinumero 00098/13/5208 Asia Valitus vesitalousasiassa Luvan hakija ja muutoksenhakija Asunto Oy Nummelan Kisarinne, Vihti Päätös, johon on haettu muutosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Aluehallintovirasto on hylännyt Asunto Oy Nummelan Kisarinteen vesitalouslupahakemuksen neljäntoista 220 m syvän maalämpökaivon rakentamiseen kiinteistölle Kisarinne ( ) Vihdin kunnassa osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti. Määräykset 1) Hakijan on poistettava jo tehdyt rakenteet ja täytettävä jo tehdyt lämpökaivot tai muulla tavoin ehkäistävä pohjaveteen kohdistuvien haittojen syntyminen. Toimenpiteitä koskeva suunnitelma on esitettävä Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 2) Töiden valmistumisesta on 60 vuorokauden kuluessa kirjallisesti ilmoitettava aluehallintovirastolle, Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Vesilain 3 luvun 4 :n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa haetaan lämpökaivojen sijoittamiseen yhdyskuntien vedenhankinnan

7 2 (11) kannalta tärkeälle Nummelanharjun 1 luokan pohjavesialueelle noin 1,6 kmar etäisyydelle Vihdin Veden Luontolan vedenottamosta. Lämpökaivokenttä on Luontolan vedenottamon vesilain mukaisen suoja-alueen kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolella. Pohjavesialueella vaikuttaa liuotinpäästö, jonka tarkkaa sijaintia ei ole pystytty todentamaan. Päästä vaikuttaa Luontolan vedenottamon raakavedenlaatuun. Erittäin likaantunutta pohjavettä on todettu As Oy Nummelan Kisarinteen välittömässä läheisyydessä havaintoputkien MV45 ja MV46 edustamassa pohjavedessä. Havaintoputki MV46 sijaitsee As Oy Nummelan Kisarinteen C-D talosta noin 30 m ja havaintoputki MV45 noin 80 m lounaaseen. Lämmönsiirtoaineena kaivoissa käytettävän etanolin pääsy pohjaveteen vahinkotapauksissa muodostaisi pohjaveden pilaantumisvaaran. Uusien reikien poraaminen jo todettujen saastuneiden alueiden välittömään läheisyyteen suurella todennäköisyydellä pahentaisi tilannetta. Lämpökaivojärjestelmän loppuun rakentaminen ja käyttäminen voivat heikentää pohjaveden laatua ja lisätä entisestään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Kallioperän ominaisuuksien selvittäminen 220 metriin asti sekä lämpökaivojen poraamisen aiheuttaman maakerroksissa tapahtuvien pohjaveden virtausten muutoksen arviointi ei ole käytännössä realistista. Hanke vaikeuttaa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 luvun 22 :n vesienhoitosuunnitelman ympäristötavoitteiden saavuttamista Nummelanharjun pohjavesialueen osalta. Aluehallintovirasto on katsonut, että lämpökaivojen rakentaminen ja käyttäminen Nummelanharjun 1 luokan pohjavesialueella voi heikentää pohjaveden laatua ja lisätä merkittävästi pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tästä johtuen hankkeesta saatavat hyödyt eivät ole siitä aiheutuvia menetyksiä huomattavasti suurempia eikä vesilain mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä ole. Määräys rakenteiden poistamisesta ja muusta ennallistamisesta on tarpeen jo tehtyjen töiden pohjaveden laadulle aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi. Lainkohdat Vaatimukset hallinto -oikeudessa Vesilaki 3 luku 2 ja 4 1 momentti 2 kohta Asunto Oy Nummelan Kisarinne on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja yhtiölle myönnetään hakemuksen mukaisesti vesilain tarkoittama vesitalouslupa lämpökaivojen rakentamiseen yhtiön omistamalle kiinteistölle ( ). Vaatimuksensa perusteena yhtiö on esittänyt, että ryhtyessään maalämpöjärjes telmän rakentamisen suunnitteluun yhtiö pyysi Vihdin kunnalta mahdollisia ohjeita rakentamisen toteuttamiseen. Yhtiö sai kunnalta ohjeeksi päivätyn "Ohjeita maalämpöjärjestelmän rakentamiseen Vihdin kunnassa." Ohjeissa todetaan, ettei maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaadi rakennusvalvontaviranomaisten lupaa. Ohjeessa kuitenkin todetaan, että rakentajan on

8 syytä ottaa yhteyttä viranomaisiin ennen rakentamista, koska joillain alueilla on rajoituksia rakentamisessa, esimerkiksi vedenottamoiden suoja-alueilla. Kysymyksessä oleva rakentamisalue ei sijaitse vedenottamon suoja-alueella. Vihdin kunnan johtava rakennustarkastaja myönsi taloyhtiölle maalämpökaivoj en poraukseen toimenpideluvan. Rakennustarkastaja antoi isännöitsijälle lähetetyllä sähköpostiviestillä maalämpökaivojen poraustöiden keskeytysmääräyksen. Tuolloin suunnitellusta 14:sta kaivosta oli porattu valmiiksi (11) Tämän jälkeen taloyhtiötä kehotettiin tekemään uusi hakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi. Taloyhtiön edustajalle jäi epäselväksi syy, miksi näin piti tehdä jo lähes valmiin maalämpöjärjestelmän käyttöönoton kynnyksellä, koska alkuperäinen lupa, jonka mukaisesti työ oli tehty, oli lainvoimainen. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset ovat kaivojen rakentamista koskevaa toimenpidelupaa antaessaan katsoneet, ettei hanke vaaranna pohjavesivarannon laatua tai muutenkaan aiheuta vesilaissa tarkoitettua vahinkoa tai haittaa. Taloyhtiö on toiminut annettujen lupaehtojen mukaisesti ja toteuttanut suunnitellun järjestelmän lähes käyttövalmiiksi. Rakentamisen aikana ei taloyhtiön tai sen valitseman urakoitsijan tietoon ole tullut mitään vesilain 3 luvun 2 :n 5 kohdassa mainittuja seurauksia. Tätä tukevat otettujen vesinäytteiden analyysitulokset ja käytettävissä olevat muut tiedot. Koska mitään konkreettista vahinkoa taloyhtiön rakennushankkeesta ei ole tähän mennessä aiheutunut maaperään tai pohjaveteen, on mahdollista myöntää lupa ja määrätä siinä vesilain 3 luvun 11 :n mukainen tarkkailuvelvoite. Hankkeen suunnittelusta vastaava Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy on lausunnossaan esittänyt eri maakerrosten välisten vesien sekoittumisen estämiseksi porareikien injektointia sopivalla massalla eli betonoimalla. Lisäksi se on ehdottanut yhden poratuista kaivoista jättämistä näytteenottokaivoksi. Käytetty maalämpöneste on melko haitatonta ympäristölle ja järjestelmä on varustettu vuodonilmaisimella vahinkotapauksia varten. Lupahakemuksessaan taloyhtiö on esittänyt lämpökaivon putkitetun porauksen suorittamista siten, että poraus ulotetaan vähintään kahden metrin syvyydelle kallioon tiivistettynä niin, etteivät pintavedet pääse reiän kautta syvempiin vesikerroksiin. Tämän lisäksi teräsputki putkitetaan sisäpuoleltaan tiiviillä muoviputkella, jotta myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat teräsputken syöpymiset eivät aiheuta pintavesille pääsyä alempiin vesikerroksiin. Näillä tehdyillä toimenpiteillä on haluttu varmistaa hankkeen mahdollisimman tehokas ympäristöturvallisuus. Taloyhtiö on rakennushankkeen toteuttamisessa toiminut vilpittömässä mielessä noudattaen viranomaisten sille antamia ohjeita. Kun rakennustyö keskeytettiin, lämmitysjärjestelmän lämmönkeruu- ja siirtoputket sekä niihin liittyvät kokoojakaivot yms. oli jo valmiiksi rakennettu. Kaivoista puuttui vain kaksi. Ympäristöstä otetut vesinäytteet eivät osoittaneet oleellisesti aiemmin tiedossa olleita arvoja huonompia mittaustuloksia. Kuten hankkeen suunnittelija on todennut, lämpöjärjestelmän purkaminen tässä vaiheessa voi olla riskialtista toimintaa, koska maaporauksen putkien poisto aiheuttaisi maakerrosten sekoittumista koko putkitetulta osuudelta ja jättäisi otollisen reitin maa-aineskerrokser ja kallioperän välisten vesikerrostumien sekoittumiselle.

9 Asian käsittely hallinto -oikeudessa 4(f 1) Väheksymättä sitä vaaraa, jota valituksen kohteena olevan päätöksen peruste luissa on hankkeen esitetty mahdollisesti aiheuttavan pohjaveden laadulle, on myös otettava harkinnassa toisaalta huomioon hankkeen mahdollisesta peruuntumisesta taloyhtiölle aiheutuvat taloudelliset menetykset. Hanke on tässä vaiheessa lähes täysin käyttövalmiina maksanut taloyhtiölle noin 320,000 euroa. Lisäksi laitteiston purkaminen ja johonkin vaihtoehtoiseen lämmitysjärjestelmään siirtyminen tulee maksamaan arviolta euroa. Kun vielä huomioidaan laitteiston purkamiseen liittyvät, edellä esitetyt ympäristövahinkoriskit, ei hankkeen hylkäävää päätöstä voida pitää perusteltuna varsinkaan, kun vesilain 3 luvun 2 :n 5 kohdassa edellytettyä konkreettista tai olennaista uhkaa pohjaveden pilaantumiselle ei ole osoitettu aiheutuneen. Taloyhtiö hyväksyy myönteiseen lupapäätökseen asetettavan kohtuullisen tarkkailuvelvoitteen. Uudenmaan ELY-keskuson antanut valituksen johdosta vastineen, jossa se on todennut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi ELYkeskukselle aihetta muuttaa käsitystään luvan myöntämisedellytyksistä. Valitus on hylättävä. Vihdin kunnan rakennusvalvonta myönsi toimenpideluvan hankkeelle Toimenpidelupapäätöksessä todetaan, että lupa on lainvoimainen Vihdin ympäristövalvonnan tietoon tuli , että taloyhtiön tontilla porataan maalämpökaivoja, jolloin ympäristövalvonta suositteli keskeyttämään työn ja pyytämään lausunnon hankkeesta Uudenmaan ELY-keskukselta. ELY-keskukseen oltiin yhteydessä ja ELY-keskus antoi kielteisen lausunnon hankkeesta , jonka jälkeen Vihdin rakennusvalvonta määräsi keskeyttämään poraustyön. Tuolloin porattuna oli 12 lämpökaivoa. Yhtiö antaa valituksessaan käsityksen, jonka mukaan yhtiöllä olisi ollut lainvoimainen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä lupa kaivojen poraamiseen, mutta tapahtumien perusteella yhtiöllä ei ole ollut tällaista lupaa silloin, kun kaivot on tehty. Lisäksi yhtiöltä on puuttunut vesilain nojalla edellytettävä lupa. Yhtiön vesilain edellyttämä vireille tullut lupahakemus on käsitelty voimaan tulleen vesilain säännösten nojalla. Myös vanhan vesilain 1 luvun 18 :n nojalla toimenpide olisi edellyttänyt aluehallintoviraston lupaa. Taloyhtiön tontin rajasta noin m:n etäisyydellä oleva likaantunut pohjavesi on pystytty paikantamaan. Likaantunutta pohjavettä on todettu useassa havaintopisteessä yhtiön tontin ympäristössä. Ympäristönsuojelulain 8 :n pohjaveden pilaamiskiellon mukaan jo pohjaveden vaarantaminen on kiellettyä. Tapahtumien perusteella yhtiö on teettänyt ilman asianmukaista lupaa muutaman kymmenen metrin päähän likaantunutta pohjavettä sisältävästä alueesta useita porakaivoja tuntematta pohjavesiolosuhteita, jolloin kysymys on pohjaveden laadun vaarantamisesta ja näin ollen pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesta toiminnasta. Yhtiö on viitannut valituksessaan otettujen vesinäytteiden analyysituloksiin. Tältä osin ELY-keskus on todennut, että analyysituloksissa on todettu samoja

10 5(11) aineita, joskin pienempinä pitoisuuksia kuin mitä naapurikiinteistöllä olevassa likaantuneessa pohjavedessä esiintyy. Kyseiset näytteet on otettu varsin lyhyen ajan kuluessa kaivojen poraamisesta. Näytteet on lisäksi pystytty ottamaan vain pohjavesiesiintymän pintakerroksesta, eikä niiden perusteella voi arvioida esimerkiksi 200 metrin syvyydellä olevan pohjaveden laatua eikä myöskään toimenpiteen pitkäaikaisvaikutuksia. Hankkeen toteuttamisen seurauksena asunto-osakeyhtiön aiheuttama pohjaveden likaantumisriski on kasvanut nykyisestään ja lämmitysjärjestelmästä on tullut yksi riskikohde lisää Nummelanharjun pohjavesialueelle, joka on kemiallisesti huonossa tilassa ja jolla jo ennestään on paljon riskikohteita. Näin ollen hanke vaikeuttaa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 luvun 22 :n vesienhoitosuunnitelman ympäristötavoitteiden saavuttamista Nummelanharjun pohjavesialueen osalta. Hakija ei ole esittänyt valituksessaan mitään sellaista, minkä perusteella vesitalousluvan myöntämisen edellytysten voitaisiin katsoa täyttyvän. Aluehallintoviraston kielteinen päätös tulee pitää voimassa. Vihdin kunnan ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta vastineen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen että rakennusvalvontaviranomaisen ominaisuudessa. Ympäristönsuojeluviranomaisena lautakunta on lausunut seuraavaa: Hakija ei ole esittänyt valituksessaan mitään sellaista uutta, jonka perusteella vesitalousluvan myöntämisen edellytysten voitaisiin katsoa muuttuneen. Hakijaa edustava isännöitsijä on tiedustellut ympäristövalvonnasta puhelimitse yleisellä tasolla kunnan kantaa maalämpöön pohjavesialueella. Ympäristötarkastaja on tuolloin lähettänyt isännöitsijälle hakijan valituksen liitteenä esittämän rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan laatiman yleisohjeen maalämpöjärjestelmien rakentamisesta. Maalämpöjärjestelmien rakentaminen ei tuolloin ole ollut Vihdin kunnassa toimenpide - eikä rakennusluvanvaraista. Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten pohjavesialueita koskeva maalämpökaivojen rakentamiskielto ei tuolloin vielä ollut voimassa. Ympäristövalvonnan tietoon tuli , että osoitteessa Enäjärventie 3 porataan maalämpökaivoja. Ympäristötarkastaja kävi tuolloin toteamassa, että Asunto Oy Nummelan Kisarinteen kiinteistölle oli porattu viisi maalämpökaivoa. Tämän jälkeen ympäristövalvonta selvitti, oliko kohteelle haettu/myönnetty toimenpidelupaa, maalämpöjärjestelmien rakentamisen tultua toimenpideluvanvaraisiksi toukokuussa Ympäristövalvonnan saamien tietojen mukaan Asunto Oy Nummelan Kisarinteen toimenpidelupahakemus 14 maalämpökaivon rakentamiselle oli tullut vireille Vihdin kunnan rakennusvalvontaan , mutta lupakäsittely oli kesken. Ympäristövalvonta ilmoitti johtavalle rakennustarkastajalle, taloyhtiön isännöitsijälle sekä maalämpöurakoitsijalle, että hankkeen laajuudesta johtuen, tulee hankkeesta pyytää lausuntoa vesilain mukaisen luvan tarpeesta toimivaltaiselta viranomaiselta eli Uudenmaan ELY-keskukselta. Ympäristövalvonta suositteli samassa yhteydessä, että maalämpökaivojen rakentamista ei jatketa. Ympäristövalvonta sai tiedon, että urakoitsija oli pyytänyt ELY-keskukselta hankkeesta edellytetyn lausunnon. ELY-keskuksen lausunto toimitettiin hakijalle sekä ym päristötarkastajalle Lausunnossa todettiin, että hankkeelle ei tule

11 Hallinto-oikeuden ratkaisu myöntää lupaa, sillä se saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaamiskiellon vastaisiaseurauksia. Sen lisäksi, että kiinteistö sijaitsee vedenotolle tärkeällä pohjavesialueella, josta on virtaus Luontolan vedenottamon suuntaan, Asunto Oy Nummelan Kisarinteen välittömässä läheisyydessä on todettu liuottimilla erittäin Iikaantunutta pohjavettä ja maalämpökaivojen poraamisessa on riskinä, että Iikaantunut pohjavesi lähtee virtaamaan hallitsemattomasti kohti lämpökaivoja tai johonkin sellaiseen ennalta arvaamattomaan suuntaan ja saattaa liata sellaista pohjavettä, joka vielä on säilynyt puhtaana. Ympäristövalvonta saattoi lausunnon välittömästi tiedoksi rakennusvalvontaan ja pyysi rakennustarkastajaa keskeyttämään välittömästi toiminnan, mikäli toimintaa on. Maalämpökaivoja oli porattu ympäristövalvonnan saamien tietojen mukaan tuolloin 11 kpl. Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valituksesta ilmenee että maalämpöputkia on porattu kiinteistölle 12. Ympäristövalvonta sai tiedon hankkeelle myönnetystä toimenpideluvasta , jolloin päätöksen valitusajan määräaika oli jo päättynyt. Päätöksestä ei oltu valitettu. Rakennusvalvontaviranomaisena lautakunta on lausunut seuraavaa: Toimenpidelupahakemuksessaan As Oy Nummelan Kisarinne on hakenut lupaa aloittaa toimenpide vakuutta vastaan ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hakemuksesta poiketen toimenpidelupapäätöksen yhteydessä ei kuitenkaan ole myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n mukaista aloittamisoikeulta ja päätöksen mukaisesti toimenpiteeseen olisi saanut ryhtyä vasta toimenpidelupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Rakennustyöt on määrätty keskeytettäväksi Koska toimenpiteeseen oli ryhdytty ennen kuin toimenpidelupapäätös oli tullut lainvoimaiseksi, voidaan maankäyttö- ja rakennuslain momentin mukaisten rakennustöiden keskeyttämisen edellytysten katsoa tuolloin täyttyneen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen ja vastineiden johdosta antamassaan lausunnossa todennut, ettei sillä ole asiasta uutta lausuttavaa ja viitannut päätökseensä ja sen perusteluihin. Asunto Oy Nummelan Kisarinne Oyon antanut vastineiden ja lausunnon johdosta vastauksen. Valittaja on korostanut sitä taloudellista vahinkoa, jota hankkeen kieltäminen sille tulee aiheuttamaan vain pelkästään siksi, että taloyhtiö on olettanut kunnan viranomaisten tuntevan voimassaolevat lainsäännökset ja luottanut siten saamiinsa ohjeisiin ja päätöksiin. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Perustelut Sovellettavat oikeusohjeet Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa muun muassa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai

12 7 (1 J? määrää, ja tämä muutos 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytöll e talous vetenä. Vesilain 3 luvun 4 :n 1 momentin 2) kohdan mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 :ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että muun muassa tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua. Asiassa saatu selvitys Asunto Oy Nummelan Kisarinne on hakenut vesilain mukaista lupaa maalämpökaivojen rakentamiseen kiinteistölle Vihdin kunnassa, osoitteessa Enäjärventie 3. Hakemuksen mukaan 220 metriä syviä lämpökaivoja on tarkoitus rakentaa yhteensä 14, joista 12 on jo rakennettu Vihdin kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän toimenpideluvan nojalla. ELY-keskuksen annettua hankkeesta kielteisen lausunnon, rakennusvalvontaviranomainen on keskeyttänyt rakentamistyöt Hakemuksen mukaan lämpöjärjestelmässä on tarkoitus käyttää lämmönsiirtonesteenä denaturoitua etanolipohjaista maalämpönestettä noin 7,2 m3. Hankealue sijaitsee Nummelanharjun I-luokan pohjavesialueella ( ) pohjaveden muodostumisalueella. Samalla pohjavesialueella noin 1,6 km:n etäisyydellä hankealueesta luoteeseen on Vihdin kunnan päävedenottamo Luontola. Hankealue sijoittuu Nummelanharjun läpäisevän luode-kaakkosuuntaisen erittäin syvän ja laajan kallioperän ruhjevyöhykkeen pohjoisreunalle. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan pohjaveden virtaussuunta hankealueelta on kohti Luontolan vedenottamoa. Länsi-Suomen vesioikeus on vuonna 1993 päätöksellään 31/1994/1 määrännyt Luontolan pohjavedenottamolle suoja-alueet. Asunto Oy Nummelan Kisarinteen hankekiinteistö ei sijaitse näil lä suoja-alueilla. Nummelanharjun pohjavedessä on todettu liuotinjäämiä, jotka vaikuttavat Luontolan vedenottamon raakaveden laatuun. Likaantunutta pohjavettä on todettu useassa havaintopisteessä Asunto Oy Nummelan Kisarinteen hankekiinteistön ympäristössä. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Nummelanharjun pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi pohjavedessä esiintyvien liuotinpäästöjen vuoksi.

13 Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös Hallinto-oikeus toteaa, että vesitalouslupa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa ovat erillisiä lupia, joita lainsäädännön mukaan käsitellään erikseen. Valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys vesitalousluvasta lämpökaivojen rakentamiseen, joten asia ratkaistaan vesilain säännösten mukaisesti. Näin ollen asiassa esitetyillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa koskevilla seikoilla ei ole tämän vesilain mukaisen vesitalouslupa-asian ratkaisun kannalta merkitystä. Hankkeen läheisyydessä on havaittu liuottimilla pilaantunutta vettä, jonka alkuperää ei tiedetä. Hankealueelle taloyhtiön toimesta poratut 12 noin 220 m syvää reikää saattavat hallinto-oikeuden arvion mukaan vaikuttaa alueen pohjaveden virtausolosuhteisiin ja veden sekoittumiseen eri pohjavesikerroksissa. Alueen kairauksissa on havaittu maaperän olevan m syvyydeltä hiekkaa, jonka alapuolella on 3-10 m paksuinen vettä läpäisemätön savikerros, jonka alla on moreenia tai kallio. Tämä vettä läpäisemätön savikerros on puhkaistu poraamalla lämpökaivot selvittämättä etukäteen alueen maaperän rakennetta ja pohjaveden tilaa. Jo poratuista lämpökaivoista on havaittu samoja liuotinaineita kuin lähistöllä olevalla pilaantuneella alueella. Myös lämpökaivoissa lämmönsiirtoaineena käytettävä etanolipitoinen denaturoitu neste muodostaa vahinkotapauksissa pohjaveden pilaantumisvaaran ja aiheuttaa siten lisäriskin alueen pohjavedelle. Edellä esitetyn perusteella ja kun lisäksi otetaan huomioon edellä ilmenevät aluehallintoviraston päätöksen perustelut, hallinto-oikeus katsoo, että lämpökaivojen rakentaminen ja käyttäminen Nummelanharjun 1 luokan pohjavesialueella voi heikentää pohjaveden laatua. Toiminnasta voi aiheutua myös ympäristönsuojelulain 8 :n tarkoittamaa pohjaveden pilaantumista. Näin ollen yleiseltä kannalta arvioituna hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty ei ole huomattava verrattuna siitä yleiselle tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Koska vesilain 3 luvun 4 :n 1 momentin 2 kohdan mukainen edellytys vesitalousluvan myöntämiselle ei siten täyty, aluehallintoviraston on tullut hylätä hakemus. Sovelletut oikeusohjeet Vesilaki 3 luku 2 ja 4 1 momentti 2 kohta Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8 Julkipano Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksestä ilmoittaminen Vihdin kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä kunnan ilmoitustaululla.

14 9(11) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään Valitusosoitus on liitteenä VeJp (01.12).

15 Diaarinumero 00098/13/5208 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Marja Lampi ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen. Asian on esitellyt Raija Uusi-Niemi. Marja Lampi Raija Uusi-Niemi Juha Väisänen Toimituskirjan antaja: Anette Järvi lainkäyttösihteeri.r

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lämpökaivojen poraaminen Vuokatin pohjavesialueella, Sotkamo Kiinteistö Oy Vuokatin liikekeskus Sopalanrantatie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Energiakaivo-opas Toivo Lapinlampi, SYKE Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Lämpökaivo-oppaan päivittäminen Energiakaivo-oppaaksi Uudistuneet lupakäytännöt ja tarve tarkempaan ohjeistukseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Koneellisen kullankaivun aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (12) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 24.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (12) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 24.3. 9/2015 1 (12) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 24.3.2015 Talotekniikkayksikön päällikkö on 24.3.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 17 19 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/ (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/ (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10. 33/2015 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.2015 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 6.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 138 141 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013

Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013 Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2013 ASIA HAKIJA Maalämpökentän pysyttäminen Lintuharjun pohjavesialueella kiinteistöllä 265-403-14-75,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro ISAVI/47/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro ISAVI/47/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro ISAVI/47/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 21.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Muurasjärven

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot