Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Poikkeamispäätös / Janne Rantala Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Vuoden 2015 yhteisöavustukset Sairaanhoitajan ja perushoitajan toimien täyttölupaesitys Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen hallin vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen 127 Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Terveysaseman viemäri- ja putkilinjojen korjaus Kuntarakenneselvitys Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Poissa Pitkäniemi Mira kvalt:n pj (ent. Jokinen) Launonen Kari kvalt:n II varapj Muu Kummala Arto kehittämisasiamies klo Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 117 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 118 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 119 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kehittämisasiamies Arto Kummala saapui kokouksen alussa ker tomaan elinkeinotoimen ajankohtaisista asioista.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Rakltk 23 Teija ja Esko Pietilä hakevat Kuhmoisten kunnalta poik kea mis mahdol li suut ta loma-asunnon rakentamiseen Sisäjärvien yleiskaavan 25 met rin etäisyysvaatimuksesta rantaviivaan. Rakennuspaikka sijaitsee Valkialan kylässä kiinteistöllä Ilvesmaja RN:o 7:140. Rakennuspaikan koko on 2450 m 2. Kiinteistö sijoittuu Saa res jär ven rannalle, Isolahteen lähelle Ala-Nuorajärven kylää. Alu eel la on voimassa oleva Sisäjärvien yleiskaava. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa uusi loma-asunto 18,5 metrin päähän rannasta. Loma-asunnon koko olisi 51 k-m 2. Hakija perustelee hankettaan seuraavasti: Lomarakennuspaikalla si jait see loma-asunto, joka homevaurioiden vuoksi ei ole enää käyttö kel poi nen ja se on purettava. Purettavan rakennuksen paikalle, 18,5 m:n päähän rantaviivasta, halutaan rakentaa uusi lo ma ra kennus, sillä rakennuspaikalla on alavalla tontilla ainoa muuta maastoa kor keam mal la oleva ja näin ollen rakennuksen sijoittamiseksi paras mah dol li nen kohta. Äärimitoiltaan nykyisen purettavan rakennuksen kokoisella uu dis raken nuk sel la ei olisi mitään vaikutusta ympäristöön vaan nykyinen mai se mal li nen kokonaisuus säilyisi ennallaan. Uuden rakennuksen myö tä lomapaikan käyttömahdollisuudet paranisivat merkittävästi. Poikkeamishakemuksen johdosta rajanaapureita on kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitel lään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta puoltaa poik kea mis ta kiinteistölle Ilvesmaja RN:o 7:140. Perustelut: Vanhan loma-asunnon purkamisen yhteydessä vapautuu sel väs ti kiinteistön paras rakennuspaikka. Olemassa olevat ra kennuk set ja turvalliset etäisyydet niihin estävät rakennuksen ra ken tamis ta kaavanmukaiselle etäisyydelle rannasta. Lisäksi haettu paikka on perustamisolosuhteiltaan optimaalinen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mukainen ja soveltuu rakentamiseen. Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut tami sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myös kään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keu ta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saa vut ta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään ra ken ta mi seen tai muutoin aiheuta merkittäviä ympäristö- tai mui ta vai ku tuk sia Khall 120 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Teija ja Es ko Pietilälle luvan uuden loma-asunnon rakentamiseen. Kiin teistöl le on tarkoitus rakentaa uusi loma-asunto 18,5 metrin päähän rannas ta. Loma-asunnon koko olisi 51 k-m 2. Rakennuspaikka sijaitsee Val kialan kylässä kiinteistöllä Ilvesmaja RN:o 7:140. Ra ken nus paikan koko on 2450 m 2. Kiinteistö sijoittuu Saaresjärven rannalle, Isolah teen. Alueella on voimassa oleva Si sä jär vien yleiskaava. Poikkeamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut tami sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myös kään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keu ta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään ra ken ta mi seen tai muutoin aiheuta merkittäviä ympäristö- tai muita vai ku tuk sia Päätöslomake on liitteenä 2. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 1 Kartta ja asemapiirros / Teija ja Esko Pietilä Liite 2 Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Jakelu Teija ja Esko Pietilä Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Rakltk 24 Jukka Pystynen hakee Kuhmoisten kunnalta poikkeamisoikeutta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asu miseen ja rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan. Rakennuspaikka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päi jänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hy väk sytty Päijänteen ranta-alueiden yleiskaava. Yleiskaavassa on neljä RA-rakennuspaikkaa välittömässä lä hei syydes sä. Kokonaisuudessa tähän vaikutusalueeseen liittyy ainakin 15 RA-ra ken nus paik kaa. Näiden rakennuspaikkojen väliin on kaa voi tettu kaksi AO-rakennuspaikkaa. Alue on rakentunut kaavan mu kai sesti. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Nykyinen loma-asunto toi mii hakijan kakkosasuntona, jossa asutaan suurimman osan vuodes ta. Loma-asunto haluttaisiin muuttaa vakituiseksi asunnoksi, jolloin kaupunkiasunnosta luopuminen tulisi mahdolliseksi. Ra ken nukseen on äskettäin tehty energiataloutta parantava remontti ja se täyt tää kaikki asuinrakennusta koskevat määräykset. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei vaikeuta kaavan to teutta mis ta eikä maisemallisesti muuta rakennuspaikalla vallitsevaa tilan net ta mitenkään, mutta mahdollistaa nykyisen lähes ym pä ri vuo tisen asumisen muuttamisen viralliseksi. Poikkeusta haetaan yleiskaavamääräyksestä muuttaa loma-asunto RA-alu eel la vakituiseksi asunnoksi. Toimenpiteenä on maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukainen käyt tö tar koi tuk sen muutos. Ja maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mu kaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa muutostoimenpiteistä. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta ei puolla poik kea mis ha ke mus ta tilalle Koi vu niemi RN:o 8:146. Perustelut: Kaavallisen tilanteen vuoksi rakennuksen käyt tö tar koituk sen muuttaminen johtaisi siihen, että muillakin vastaavassa ti lantees sa olevilla RA-tonteilla olisi mahdollisuus vastaavaan

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus poik kea mi seen. Sen laajuus huomioiden kaavan ohjausvaikutus häviää ja me net tää merkityksenä. Tällaiset poikkeamiset tulee rat kaista kaa va muu tok sel la. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa ehdotusta. Päätöksenä rakennuslautakunta toteaa, että kunnassa on ai em minkin ollut kanta, että vastaavia yleiskaavan poikkeamisia on puollettu. Näin ollen rakennuslautakunta puoltaa hakemusta. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Khall 121 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jukka Pys ty sel le luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen vaki tui seen asumiseen ja rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan. Raken nus paik ka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päijänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hyväksytty Päi jänteen ranta-alueiden yleiskaava. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Päätöslomake on liitteenä 4. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seuraavasti. Kunnanhallitus päättää myöntää Jukka Pys ty sel le luvan lo ma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen va ki tui seen asumiseen ja raken nuk sen etäisyydestä rantaviivaan hakemuksen mukaisesti. Raken nus paik ka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päijänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hyväksytty Päi jänteen ranta-alueiden yleiskaava. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Päätöslomake on liitteenä 4. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 3 Kartta ja asemapiirros / Jukka Pystynen Liite 4 Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Jakelu Jukka Pystynen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Janne Rantala Rakltk 25 Janne Rantala hakee Kuhmoisten kunnalta poikkeamisoikeutta sisäjärvien yleiskaavan RA-rakennuspaikan siirtämiseen toiseen paik kaan. Yleiskaavassa nykyinen RA-rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Sel kä ran ta RN:o 10:65 Lummenejärven rannalla, lähellä Mur ha lahtea. Rakennuspaikka olisi tarkoitus siirtää kiinteistölle Kukasniemi RN:o 10:67 ja sen määräalalle M603. Paikka tulisi olemaan Ku kasnie men etelärannalla kiinteistön Tujula RN:o 10:87 länsipuolella. Raken nus paik ka siirtyisi emätilan Kukasniemi sisällä noin 740 metriä lin nun tie tä mitattuna. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Tila Selkäranta (10:65) on lohkottu omaksi tilaksi ennen Kuhmoisten sisäjärvien osa yleiskaa van voimaan tuloa ks. kiinteistörekisteriote. Rantaosayleiskaavaa laa ties sa ko. tilalle on määräytynyt RA-merkintä. Tilaa lohkottaessa ei ole huomioitu riittävästi yhdyskuntarakennetta eikä tie- ja sähköyhte yk si en rakentamista. Rakennusoikeuden siirtämisellä mää räalal le tiivistetään yhdyskuntarakennetta ja vastaavasti yhtenäinen maa- ja metsätalousvaltainen alue pysyvät rakentamattomana. Poikkeamishakemus ei vaikuta rakennusoikeuden määrään Ku kasnie mi tilalla. Tieyhteydet ovat olemassa määräalalle. MRL 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa muutostoimenpiteistä. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle ra ken nus lau ta kun ta ei puolla poik kea mis ha ke mus ta rakennuspaikan siir tä mi seen kiinteistöltä Sel kä ran ta RN:o 10:65 kiinteistön Ku kasnie mi RN:o 10:67 määräalalle. Perustelut: Rakennuspaikan siirtäminen poikkeamispäätöksellä johtai si siihen, että tiloille muodostuisi kaksi rakennuspaikkaa kaa val lises ti. Poikkeamispäätöksessä rakennuspaikka ei poistu vanhasta pai kas taan kaavakartalla. Yleisen linjauksen mukaan ra ken nus paikan siirto näin merkittävässä tapauksessa tulee tehdä kaa va muu toksel la, jolloin vanha rakennuspaikka myös poistuu kaavakartalta. Näin ollen myöskään maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei vaaran nu.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Khall 122 Sijaintipaikkaa osoittavat kartat ovat liitteenä 5. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä Jan ne Rantalalle poikkeamisoikeutta Sisäjärvien yleiskaavan RA-raken nus pai kan siirtämiseen toiseen paikkaan. Yleiskaavassa ny kyinen RA-rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Selkäranta RN:o 10:65 Lum menejär ven rannalla, lähellä Murhalahtea. Rakennuspaikka olisi tar koi tus siirtää kiinteistölle Kukasniemi RN:o 10:67 ja sen mää räalal le M603. Paikka tulisi olemaan Kukasniemen etelärannalla kiinteis tön Tujula RN:o 10:87 länsipuolella. Rakennuspaikka siirtyisi emä ti lan Kukasniemi sisällä noin 740 metriä linnuntietä mitattuna. Rakennuspaikan siirtäminen poikkeamispäätöksellä johtaisi siihen, et tä tiloille muodostuisi kaksi rakennuspaikkaa kaavallisesti. Poikkea mis pää tök ses sä rakennuspaikka ei poistu vanhasta paikastaan kaa va kar tal la. Yleisen linjauksen mukaan rakennuspaikan siirto näin mer kit tä väs sä tapauksessa tulee tehdä kaavamuutoksella, jolloin van ha rakennuspaikka myös poistuu kaavakartalta. Näin ollen myös kään maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei vaarannu. Päätöslomake on liitteenä 6. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 5 Kartat / Janne Rantala Liite 6 Poikkeamispäätös / Janne Rantala Jakelu Janne Rantala Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Rakltk 26 Kuhmoisten Sora Oy hakee Kuhmoisten kunnalta poik kea mis oi keutta asemakaavan määräyksestä rakentaa ZS-merkinnän kohdalle varas to ra ken nus. Rakennuspaikka sijaitsee Tapialan kylässä kiinteistöllä Verstaala RN:o 31:0. Rakennuspaikan koko on 5220 m 2. Kiinteistö sijoittuu Kuh mois ten kylälle osoitteeseen Kokonniementie 3. Alueella on voimas sa ole va asemakaava, jossa merkintä T. Rakennusoikeus on 60 % rakennuspaikan pinta-alasta eli 3132 m 2. Hakijalla on tarkoitus rakentaa kiinteistölleen kylmä va ras to ra kennus, jonka pinta-ala on 300 m 2. Kiinteistölle on jo rakennettu lämmin hal li, jonka pinta-ala on 800 m 2. Näistä kahdesta ta lous ra ken nuk sesta muodostuu 1100 m 2, jolloin rakennusoikeutta jää vielä kiin teis töl lä käyt tä mät tä. Uuden rakennuksen rakennuspaikalla on kaa va mer kintä ZS (suurjännitejohdon aiheuttama alueen käytön ra joi tus). Suurjän ni te joh to on siirretty ilmajohdosta maajohdoksi aivan Ko kon niemien tien tienpientareelle. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Tällä hetkellä pihalla säily tet tä vien laitteiden ja tarvikkeiden sekä mm. hiekoitussepelin varas toin tia varten halutaan rakentaa kylmä varastohalli. Rakennus ha lu taan sijoittaa pihan laitaan, Kokonniementien suuntaisesti, sillä ny kyi sen ja suunnitellun hallin välisellä piha-alueella liikutellaan suuria maansiirtokoneita ja yhdistelmäajoneuvoja, joten pihan on oltava riit tä vän suuri. Rakennuspaikaksi aiotulla alueella on asemakaavassa merkintä, joka tarkoittaa suurjännitejohdon aiheuttamaa alueen käytön ra joi tusta. Aiemmin ko. alueella sijainnut ilmajohto on purettu ja muutettu maa kaa pe lik si, joka kulkee Kokonniementien suuntaisena kaavatien pien nar aluel la. Näin ollen alueen käyttöä rajoittava kaavamerkintä on vanhentunut ja vapautunut alue halutaan saada ra ken nus käyttöön. Hallin rakentaminen toivotulle paikalle mahdollistaisi pihalle va ras toitu jen laitteiden ja tarvikkeiden sijoittamisen suojaan, joka takaisi niiden säilymisen käyttökelpoisina säätilasta riippumatta ja edistäisi ym pä ris tön siistiytymistä. MRL 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta puoltaa poik kea mis ha ke mus ta kiinteistölle Verstaa la RN:o 31:0. Perustelut: Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen seurauk se na. Rakentaminen on perusteltua ko. paikkaan alueen jär jeste lyi den vuoksi. ZS-alue on vuoden 1974 kaavassa jätetty suur jän nite joh to jen aluevaraukseksi, mutta johdot ovat siirtyneet ilmasta maahan Kokonniementien varteen, joten aluetta ei tarvitse varata enää ky sei seen käyttötarkoitukseen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mu kai nen ja soveltuu rakentamiseen. Khall 123 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 7. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Kuh moisten Sora Oy:lle luvan rakentaa 300 m 2 :n kylmä varastorakennus ZS-mer kin nän kohdalle. Rakennuspaikka sijaitsee Tapialan kylässä kiin teis töl lä Verstaala RN:o 31:0. Rakennuspaikan koko on 5220 m 2. Kiin teis tö sijoittuu Kuhmoisten kylälle osoitteeseen Ko kon nie men tie 3. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa merkintä T. Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen seurauksena. Raken ta mi nen on perusteltua ko. paikkaan alueen järjestelyiden vuoksi. ZS-alue on vuoden 1974 kaavassa jätetty suurjännitejohtojen alue va rauk sek si, mutta johdot ovat siirtyneet ilmasta maahan Kokon nie men tien varteen, joten aluetta ei tarvitse varata enää ky seiseen käyttötarkoitukseen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mu kainen ja soveltuu rakentamiseen. Päätöslomake on liitteenä 8. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 7 Kartta ja asemapiirros / Kuhmoisten Sora Oy Liite 8 Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Jakelu Kuhmoisten Sora Oy Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 yhteisöavustukset Khall 124 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Yhteisöavustukset ovat olleet haettavina mennessä. Ha kuajan päättymisen jälkeen hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kun nan hal li tuk sen jäsenille kunnanvirastossa ja kunnanhallituksen ko kouk sis sa. Vuonna 2015 yhteisöavustukset jaetaan yleisavustuksina yhteisöjen toi min taa varten ja kohdeavustuksina mm. rakennusten kor jaus toimen pi tei tä ja kalustohankintoja varten. Talousarvioon 2015 on va rattu yleisavustusmääräraha euroa ja koh de avus tus mää rä ra ha euroa. Vuonna 2015 avustuksen myöntämisen perusteena olevat kriteerit ovat mm. seuraavat: - yleisavustuksena myönnetään 400 euroa, - syrjäkylien rakennusten kunnostamisista tuetaan ja jos yhteisö on saa nut avustusta myös muualta, tämä aktiivisuus katsotaan yhteisöavustusta myönnettäessä yhteisön eduksi. Yhteenveto toimitetuista hakemuksista sekä esitys kullekin yhteisölle vuon na 2015 maksettavasta avustuksesta on liitteenä 9. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa val tuus tol le, että se päättää myöntää vuoden 2015 yhteisöavustukset liitteen mu kaises ti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Seuraavat henkilöt totesivat itsensä yhteisöjääveiksi ja poistuivat kokouk ses ta kyseisen yhdistyksen avustushakemuksen käsittelyn ajak si: Silmu Sarvala Henna Hellstén Ossi Simola Kimmo Malin Kuhmoisten Työväenyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Harjunsalmen kyläyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Kuhmoisten 4H-yhdistys ry Harmoisten nuorisoseura ry/ kyläyhdistys Kissakulman nuorisoseura ry

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Sairaanhoitajan ja perushoitajan toimien täyttölupaesitys Kuhmoisten tehostettuun pal ve lu asu mi seen Khall 125 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kokouksessaan Kuh mois ten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myön teisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyt töluvat sairaanhoitajan toimelle (vakanssi ) ja perushoitajan toi mel le (vakanssi ) myönnetään. Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on ol lut työvapaalla, työssä toisella paikkakunnalla alkaen ja nyt toimesta irtisanoutunut alkaen. Toimen vakinainen täyttä mi nen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei alite ta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Sairaan hoi ta jan toimen kustannusvaikutus on n eu roa/vuo si/toimi. Perushoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on va lit tu alkaen vakinaiseen toimeen Päijännekodin te hos tettuun palveluasumiseen. Toimen vakinainen täyttäminen on pe rus teltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, jo ka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Perushoitajan toimen kustan nus vai ku tus on n euroa/vuosi/toimi. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että jokai seen vapautuvaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kun nan hal lituk sel ta täyttölupa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että myös Jämsän kaupunki pyytää Kuhmoisten kunnanhallitukselta lausunnon Kuh mois ten kunnan alueella olevien sosiaalli- ja terveystoimen tehtä vien täyttämiseen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le luvan em. toimien täyttämiseen. Jakelu Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hallin vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen Khall 111 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan taloustyöryhmä on esittänyt, että Kuhmoisten kunnan teol lisuus kiin teis tö jen vuokrat tarkastellaan kiinteistökustannusten nä kökul mas ta ja vuokrat korotetaan vastaamaan niitä. Nykyiset vuokrat ovat maltillisia eivätkä vastaa kiinteistöistä aiheutuvia kuluja. Kuhmois ten kunta on nimennyt vuokratyöryhmän valmistelemaan vuokrien korotuksia. Vuokratyöryhmän työn edetessä todettiin myös, että kun nan vuokrasopimusehdot vaativat päivittämistä. Työryhmä on käynnistänyt vuokrien tarkastelun kunnan omis ta masta 24-hallista. Työryhmä esittää, että 24-hallin vuokria korotetaan 0,42 euroa/m 2 (alv 0 %) Kuhmoisten Siivouspalvelut / Eija Heinonen ja JEC Pesula Palvelu Oy:n osalta, lisäksi molempien yritysten vuokra so pi mus eh dot uudistetaan. T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut / Mi ka Piilosen osalta uudistetaan vuokrasopimusehdot. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuokra uusi vuokra alkaen JEC Pesula Palvelu Oy Kuhmoisten Siivouspalvelut 264 m 2 588,72 /kk 726,00 /kk 301 m 2 671,23 /kk 827,75 /kk Vuokratyöryhmä esittää, että 24-hallin vuokria korotetaan edellä mai ni tun mukaan ja vuokrasopimusehdot uudistetaan liitteenä olevien vuokrasopimusten mukaisesti (JEC Pesula Palvelu Oy, liite 3; Kuh mois ten Siivouspalvelut / Eija Heinonen, liite 4; T:mi Mikan mökki- ja kiin teis tö pal ve lu / Mika Piilonen, liite 5). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 24-hallin vuok ran ko ro tuk set ja vuokrasopimusehdot liitteinä olevien vuok ra sopi mus ten mukaisina. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uu delleen valmisteluun lisäselvityksiä varten. Khall 126 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan hallin vuokrien ko ro tus ta vuokratyöryhmän esityksen pohjalta ja päät ti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Vuokrien ko ro tuksen 0,52 eu roa/m 2 (alv 24 %) osalta on tarkennettu arvonlisäveron

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus käyt täy ty mis tä vuokrissa arvonlisäverokannan muuttuessa. Vuok raso pi muk sen koh taan kuusi (6. Vuokra) on lisätty lause Ar von li sä veron muuttuessa vuok raa korjataan vastaamaan voimassa olevaa arvon li sä ve ro kan taa. Lisätty lause mahdollistaa muuttuvan ar von li säve ron huo mioi mi sen vuokrassa. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastettu uusi vuokra on 2,75 /m 2 ja korotetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuokra 2,23 /m 2 uusi vuokra alkaen 2,75 /m 2 JEC Pesula Palvelu Oy Kuhmoisten Siivouspalvelut 264 m 2 588,72 /kk 726,00 /kk 301 m 2 671,23 /kk 827,75 /kk T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut / Mi ka Piilosen osalta uu dis tetaan vuokrasopimusehdot. JEC Pesula Palvelu Oy:n vuokrasopimus on liitteenä 10, Kuh moisten Siivouspalvelut / Eija Heinosen vuokrasopimus on liitteenä 11 ja T:mi Mikan mök ki- ja kiin teis tö pal ve lut / Mika Piilosen vuok ra so pimus on liitteenä 12. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 24-hallin vuok ran ko ro tuk set ja vuokrasopimusehdot liitteinä olevien vuok ra sopi mus ten mukaisina. Liitteet Liite 10 Vuokrasopimus / JEC Pesula Palvelu Oy Liite 11 Vuokrasopimus / Kuhmoisten Siivouspalvelut Liite 12 Vuokrasopimus / T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut Jakelu Ao. yritykset Kirjanpito

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Khall 127 Valmistelija:hallintojohtaja, puh Maanomistaja on tehnyt aloitteen Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muu tok ses ta ja laajennuksesta. Suunnittelualue sijaitsee Lästilän kyläs sä ja sijoittuu tiloille Uusi-Korppila , Vuorenpää , Suviranta , ja määräalalle tilasta Taka maa Asemakaavan tavoitteena on muuttaa lo mara kan nus paik ka vakituiseen asumiseen. Maanomistaja on laa di tut tanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa hän esittelee hankkeen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 13. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Iso-Ten hetyn ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille sekä aset taa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville väliseksi ajaksi.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Terveysaseman viemäri- ja putkilinjojen korjaus 30/ /2015 Tela 36 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Kuhmoisten terveysaseman saneerauksen ensimmäiseen vai heeseen kuuluvasta viemäri- ja putkilinjojen korjauksesta on pyydetty urak ka tar jouk set klo mennessä. Tarjousten avauspöytäkirjan ( ) mukaan määräaikaan men nes sä saapui 2 tarjousta, Rakennuspalvelu H Kangasvieri Oy ja Jäm sän Kone- ja Rakennuspalvelu Oy. Teknisen johtajan ehdotus: Urakkatarjoukset esitellään ko kouk sessa. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tarjous kil pai lun voittanut urakkatarjous hyväksytään terveyskeskuksen vie mä ri- ja putkilinjojen saneeraajaksi. Päätös: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tarjouskilpailun voittanut urakkatarjous Rakennjuspalvelu H. Kangas vie ri Oy:n tarjous (alv 0 %), hyväksytään ter veys keskuk sen viemäri- ja putkilinjojen saneeraajaksi. Khall 128 Tarjousten yhteenveto on liitteenä 14. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lau takun nan esityksen. Liitteet Liite 14 Tarjousten yhteenveto Jakelu Tarjouksen jättäneet Tekninen lautakunta

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kuntarakenneselvitys Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa Khall 129 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tuli ilmoittaa mi nis te riöl le viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kuhmoisten kunnan asukasmäärä, asukasta, ei täytä kun ta raken ne lain 4 c palveluiden edellyttämää väestöpohjavaatimusta asukkaasta. Kuhmoisten kunta ilmoitti tekevänsä lain edel lyttä män selvityksen Jämsän kaupungin, Kangasalan sekä Pälkäneen kun tien sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kanssa. Kuntarakenneselvitykset Jämsän kaupungin sekä Kangasalan ja Päl kä neen kuntien kanssa ovat valmistuneet kevään 2015 aikana. Pa das joen sekä Asikkalan kunnat suuntautuvat vahvasti Päi jät-hämee seen, jonka keskuskunta on Lahti. Padasjoen ja Asikkalan kunnat eivät ole ilmoittaneet tekevänsä kuntarakennelain mukaista selvi tys tä Kuhmoisten kunnan kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Kuhmoisten kunta ei toteuta kuntarakennelain mukaista sel vitys tä Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Kuh mois ten kunta ei toteuta kuntarakennelain mukaista sel vi tys tä Pa das joen ja Asikkalan kuntien kanssa ja että kuntien välillä jat ketaan syvenevän yh teis työn merkeissä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot