Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Poikkeamispäätös / Janne Rantala Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Vuoden 2015 yhteisöavustukset Sairaanhoitajan ja perushoitajan toimien täyttölupaesitys Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen hallin vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen 127 Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Terveysaseman viemäri- ja putkilinjojen korjaus Kuntarakenneselvitys Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa Vuoden 2015 aikana syntyvien vauvojen muistaminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Poissa Pitkäniemi Mira kvalt:n pj (ent. Jokinen) Launonen Kari kvalt:n II varapj Muu Kummala Arto kehittämisasiamies klo Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 117 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 118 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 119 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Kehittämisasiamies Arto Kummala saapui kokouksen alussa ker tomaan elinkeinotoimen ajankohtaisista asioista.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Rakltk 23 Teija ja Esko Pietilä hakevat Kuhmoisten kunnalta poik kea mis mahdol li suut ta loma-asunnon rakentamiseen Sisäjärvien yleiskaavan 25 met rin etäisyysvaatimuksesta rantaviivaan. Rakennuspaikka sijaitsee Valkialan kylässä kiinteistöllä Ilvesmaja RN:o 7:140. Rakennuspaikan koko on 2450 m 2. Kiinteistö sijoittuu Saa res jär ven rannalle, Isolahteen lähelle Ala-Nuorajärven kylää. Alu eel la on voimassa oleva Sisäjärvien yleiskaava. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa uusi loma-asunto 18,5 metrin päähän rannasta. Loma-asunnon koko olisi 51 k-m 2. Hakija perustelee hankettaan seuraavasti: Lomarakennuspaikalla si jait see loma-asunto, joka homevaurioiden vuoksi ei ole enää käyttö kel poi nen ja se on purettava. Purettavan rakennuksen paikalle, 18,5 m:n päähän rantaviivasta, halutaan rakentaa uusi lo ma ra kennus, sillä rakennuspaikalla on alavalla tontilla ainoa muuta maastoa kor keam mal la oleva ja näin ollen rakennuksen sijoittamiseksi paras mah dol li nen kohta. Äärimitoiltaan nykyisen purettavan rakennuksen kokoisella uu dis raken nuk sel la ei olisi mitään vaikutusta ympäristöön vaan nykyinen mai se mal li nen kokonaisuus säilyisi ennallaan. Uuden rakennuksen myö tä lomapaikan käyttömahdollisuudet paranisivat merkittävästi. Poikkeamishakemuksen johdosta rajanaapureita on kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitel lään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta puoltaa poik kea mis ta kiinteistölle Ilvesmaja RN:o 7:140. Perustelut: Vanhan loma-asunnon purkamisen yhteydessä vapautuu sel väs ti kiinteistön paras rakennuspaikka. Olemassa olevat ra kennuk set ja turvalliset etäisyydet niihin estävät rakennuksen ra ken tamis ta kaavanmukaiselle etäisyydelle rannasta. Lisäksi haettu paikka on perustamisolosuhteiltaan optimaalinen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mukainen ja soveltuu rakentamiseen. Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut tami sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myös kään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keu ta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saa vut ta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään ra ken ta mi seen tai muutoin aiheuta merkittäviä ympäristö- tai mui ta vai ku tuk sia Khall 120 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Teija ja Es ko Pietilälle luvan uuden loma-asunnon rakentamiseen. Kiin teistöl le on tarkoitus rakentaa uusi loma-asunto 18,5 metrin päähän rannas ta. Loma-asunnon koko olisi 51 k-m 2. Rakennuspaikka sijaitsee Val kialan kylässä kiinteistöllä Ilvesmaja RN:o 7:140. Ra ken nus paikan koko on 2450 m 2. Kiinteistö sijoittuu Saaresjärven rannalle, Isolah teen. Alueella on voimassa oleva Si sä jär vien yleiskaava. Poikkeamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut tami sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myös kään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keu ta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään ra ken ta mi seen tai muutoin aiheuta merkittäviä ympäristö- tai muita vai ku tuk sia Päätöslomake on liitteenä 2. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 1 Kartta ja asemapiirros / Teija ja Esko Pietilä Liite 2 Poikkeamispäätös / Teija ja Esko Pietilä Jakelu Teija ja Esko Pietilä Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Rakltk 24 Jukka Pystynen hakee Kuhmoisten kunnalta poikkeamisoikeutta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asu miseen ja rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan. Rakennuspaikka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päi jänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hy väk sytty Päijänteen ranta-alueiden yleiskaava. Yleiskaavassa on neljä RA-rakennuspaikkaa välittömässä lä hei syydes sä. Kokonaisuudessa tähän vaikutusalueeseen liittyy ainakin 15 RA-ra ken nus paik kaa. Näiden rakennuspaikkojen väliin on kaa voi tettu kaksi AO-rakennuspaikkaa. Alue on rakentunut kaavan mu kai sesti. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Nykyinen loma-asunto toi mii hakijan kakkosasuntona, jossa asutaan suurimman osan vuodes ta. Loma-asunto haluttaisiin muuttaa vakituiseksi asunnoksi, jolloin kaupunkiasunnosta luopuminen tulisi mahdolliseksi. Ra ken nukseen on äskettäin tehty energiataloutta parantava remontti ja se täyt tää kaikki asuinrakennusta koskevat määräykset. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei vaikeuta kaavan to teutta mis ta eikä maisemallisesti muuta rakennuspaikalla vallitsevaa tilan net ta mitenkään, mutta mahdollistaa nykyisen lähes ym pä ri vuo tisen asumisen muuttamisen viralliseksi. Poikkeusta haetaan yleiskaavamääräyksestä muuttaa loma-asunto RA-alu eel la vakituiseksi asunnoksi. Toimenpiteenä on maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukainen käyt tö tar koi tuk sen muutos. Ja maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mu kaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa muutostoimenpiteistä. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta ei puolla poik kea mis ha ke mus ta tilalle Koi vu niemi RN:o 8:146. Perustelut: Kaavallisen tilanteen vuoksi rakennuksen käyt tö tar koituk sen muuttaminen johtaisi siihen, että muillakin vastaavassa ti lantees sa olevilla RA-tonteilla olisi mahdollisuus vastaavaan

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus poik kea mi seen. Sen laajuus huomioiden kaavan ohjausvaikutus häviää ja me net tää merkityksenä. Tällaiset poikkeamiset tulee rat kaista kaa va muu tok sel la. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa ehdotusta. Päätöksenä rakennuslautakunta toteaa, että kunnassa on ai em minkin ollut kanta, että vastaavia yleiskaavan poikkeamisia on puollettu. Näin ollen rakennuslautakunta puoltaa hakemusta. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Khall 121 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jukka Pys ty sel le luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen vaki tui seen asumiseen ja rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan. Raken nus paik ka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päijänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hyväksytty Päi jänteen ranta-alueiden yleiskaava. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Päätöslomake on liitteenä 4. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seuraavasti. Kunnanhallitus päättää myöntää Jukka Pys ty sel le luvan lo ma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen va ki tui seen asumiseen ja raken nuk sen etäisyydestä rantaviivaan hakemuksen mukaisesti. Raken nus paik ka sijaitsee Pihlajalahden kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:146. Tilan pinta-ala on 3800 m 2. Kiinteistö sijoittuu Päijänteen rantaan Pihlajalahden Salmisenniemeen. Alueelle on hyväksytty Päi jänteen ranta-alueiden yleiskaava. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ei vaikeuta kaavan to teu tu mis ta ja täyttää muutenkin MRL:ssä vaaditut poikkeamisen edel ly tyk set. Päätöslomake on liitteenä 4. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 3 Kartta ja asemapiirros / Jukka Pystynen Liite 4 Poikkeamispäätös / Jukka Pystynen Jakelu Jukka Pystynen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Janne Rantala Rakltk 25 Janne Rantala hakee Kuhmoisten kunnalta poikkeamisoikeutta sisäjärvien yleiskaavan RA-rakennuspaikan siirtämiseen toiseen paik kaan. Yleiskaavassa nykyinen RA-rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Sel kä ran ta RN:o 10:65 Lummenejärven rannalla, lähellä Mur ha lahtea. Rakennuspaikka olisi tarkoitus siirtää kiinteistölle Kukasniemi RN:o 10:67 ja sen määräalalle M603. Paikka tulisi olemaan Ku kasnie men etelärannalla kiinteistön Tujula RN:o 10:87 länsipuolella. Raken nus paik ka siirtyisi emätilan Kukasniemi sisällä noin 740 metriä lin nun tie tä mitattuna. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Tila Selkäranta (10:65) on lohkottu omaksi tilaksi ennen Kuhmoisten sisäjärvien osa yleiskaa van voimaan tuloa ks. kiinteistörekisteriote. Rantaosayleiskaavaa laa ties sa ko. tilalle on määräytynyt RA-merkintä. Tilaa lohkottaessa ei ole huomioitu riittävästi yhdyskuntarakennetta eikä tie- ja sähköyhte yk si en rakentamista. Rakennusoikeuden siirtämisellä mää räalal le tiivistetään yhdyskuntarakennetta ja vastaavasti yhtenäinen maa- ja metsätalousvaltainen alue pysyvät rakentamattomana. Poikkeamishakemus ei vaikuta rakennusoikeuden määrään Ku kasnie mi tilalla. Tieyhteydet ovat olemassa määräalalle. MRL 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa muutostoimenpiteistä. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle ra ken nus lau ta kun ta ei puolla poik kea mis ha ke mus ta rakennuspaikan siir tä mi seen kiinteistöltä Sel kä ran ta RN:o 10:65 kiinteistön Ku kasnie mi RN:o 10:67 määräalalle. Perustelut: Rakennuspaikan siirtäminen poikkeamispäätöksellä johtai si siihen, että tiloille muodostuisi kaksi rakennuspaikkaa kaa val lises ti. Poikkeamispäätöksessä rakennuspaikka ei poistu vanhasta pai kas taan kaavakartalla. Yleisen linjauksen mukaan ra ken nus paikan siirto näin merkittävässä tapauksessa tulee tehdä kaa va muu toksel la, jolloin vanha rakennuspaikka myös poistuu kaavakartalta. Näin ollen myöskään maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei vaaran nu.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Khall 122 Sijaintipaikkaa osoittavat kartat ovat liitteenä 5. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä Jan ne Rantalalle poikkeamisoikeutta Sisäjärvien yleiskaavan RA-raken nus pai kan siirtämiseen toiseen paikkaan. Yleiskaavassa ny kyinen RA-rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Selkäranta RN:o 10:65 Lum menejär ven rannalla, lähellä Murhalahtea. Rakennuspaikka olisi tar koi tus siirtää kiinteistölle Kukasniemi RN:o 10:67 ja sen mää räalal le M603. Paikka tulisi olemaan Kukasniemen etelärannalla kiinteis tön Tujula RN:o 10:87 länsipuolella. Rakennuspaikka siirtyisi emä ti lan Kukasniemi sisällä noin 740 metriä linnuntietä mitattuna. Rakennuspaikan siirtäminen poikkeamispäätöksellä johtaisi siihen, et tä tiloille muodostuisi kaksi rakennuspaikkaa kaavallisesti. Poikkea mis pää tök ses sä rakennuspaikka ei poistu vanhasta paikastaan kaa va kar tal la. Yleisen linjauksen mukaan rakennuspaikan siirto näin mer kit tä väs sä tapauksessa tulee tehdä kaavamuutoksella, jolloin van ha rakennuspaikka myös poistuu kaavakartalta. Näin ollen myös kään maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei vaarannu. Päätöslomake on liitteenä 6. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 5 Kartat / Janne Rantala Liite 6 Poikkeamispäätös / Janne Rantala Jakelu Janne Rantala Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Rakltk 26 Kuhmoisten Sora Oy hakee Kuhmoisten kunnalta poik kea mis oi keutta asemakaavan määräyksestä rakentaa ZS-merkinnän kohdalle varas to ra ken nus. Rakennuspaikka sijaitsee Tapialan kylässä kiinteistöllä Verstaala RN:o 31:0. Rakennuspaikan koko on 5220 m 2. Kiinteistö sijoittuu Kuh mois ten kylälle osoitteeseen Kokonniementie 3. Alueella on voimas sa ole va asemakaava, jossa merkintä T. Rakennusoikeus on 60 % rakennuspaikan pinta-alasta eli 3132 m 2. Hakijalla on tarkoitus rakentaa kiinteistölleen kylmä va ras to ra kennus, jonka pinta-ala on 300 m 2. Kiinteistölle on jo rakennettu lämmin hal li, jonka pinta-ala on 800 m 2. Näistä kahdesta ta lous ra ken nuk sesta muodostuu 1100 m 2, jolloin rakennusoikeutta jää vielä kiin teis töl lä käyt tä mät tä. Uuden rakennuksen rakennuspaikalla on kaa va mer kintä ZS (suurjännitejohdon aiheuttama alueen käytön ra joi tus). Suurjän ni te joh to on siirretty ilmajohdosta maajohdoksi aivan Ko kon niemien tien tienpientareelle. Hakija esittää perusteluikseen seuraavaa: Tällä hetkellä pihalla säily tet tä vien laitteiden ja tarvikkeiden sekä mm. hiekoitussepelin varas toin tia varten halutaan rakentaa kylmä varastohalli. Rakennus ha lu taan sijoittaa pihan laitaan, Kokonniementien suuntaisesti, sillä ny kyi sen ja suunnitellun hallin välisellä piha-alueella liikutellaan suuria maansiirtokoneita ja yhdistelmäajoneuvoja, joten pihan on oltava riit tä vän suuri. Rakennuspaikaksi aiotulla alueella on asemakaavassa merkintä, joka tarkoittaa suurjännitejohdon aiheuttamaa alueen käytön ra joi tusta. Aiemmin ko. alueella sijainnut ilmajohto on purettu ja muutettu maa kaa pe lik si, joka kulkee Kokonniementien suuntaisena kaavatien pien nar aluel la. Näin ollen alueen käyttöä rajoittava kaavamerkintä on vanhentunut ja vapautunut alue halutaan saada ra ken nus käyttöön. Hallin rakentaminen toivotulle paikalle mahdollistaisi pihalle va ras toitu jen laitteiden ja tarvikkeiden sijoittamisen suojaan, joka takaisi niiden säilymisen käyttökelpoisina säätilasta riippumatta ja edistäisi ym pä ris tön siistiytymistä. MRL 171 :n mukaan poikkeamisesta päättää kunta. Poikkeamishakemuksen johdosta on rajanaapureita kuultu. Heillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle, ra ken nus lau ta kun ta puoltaa poik kea mis ha ke mus ta kiinteistölle Verstaa la RN:o 31:0. Perustelut: Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen seurauk se na. Rakentaminen on perusteltua ko. paikkaan alueen jär jeste lyi den vuoksi. ZS-alue on vuoden 1974 kaavassa jätetty suur jän nite joh to jen aluevaraukseksi, mutta johdot ovat siirtyneet ilmasta maahan Kokonniementien varteen, joten aluetta ei tarvitse varata enää ky sei seen käyttötarkoitukseen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mu kai nen ja soveltuu rakentamiseen. Khall 123 Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 7. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Kuh moisten Sora Oy:lle luvan rakentaa 300 m 2 :n kylmä varastorakennus ZS-mer kin nän kohdalle. Rakennuspaikka sijaitsee Tapialan kylässä kiin teis töl lä Verstaala RN:o 31:0. Rakennuspaikan koko on 5220 m 2. Kiin teis tö sijoittuu Kuhmoisten kylälle osoitteeseen Ko kon nie men tie 3. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa merkintä T. Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen seurauksena. Raken ta mi nen on perusteltua ko. paikkaan alueen järjestelyiden vuoksi. ZS-alue on vuoden 1974 kaavassa jätetty suurjännitejohtojen alue va rauk sek si, mutta johdot ovat siirtyneet ilmasta maahan Kokon nie men tien varteen, joten aluetta ei tarvitse varata enää ky seiseen käyttötarkoitukseen. Rakennuspaikka on MRL 116 :n mu kainen ja soveltuu rakentamiseen. Päätöslomake on liitteenä 8. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 7 Kartta ja asemapiirros / Kuhmoisten Sora Oy Liite 8 Poikkeamispäätös / Kuhmoisten Sora Oy Jakelu Kuhmoisten Sora Oy Keski-Suomen ELY-keskus Rakennuslautakunta

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 yhteisöavustukset Khall 124 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Yhteisöavustukset ovat olleet haettavina mennessä. Ha kuajan päättymisen jälkeen hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kun nan hal li tuk sen jäsenille kunnanvirastossa ja kunnanhallituksen ko kouk sis sa. Vuonna 2015 yhteisöavustukset jaetaan yleisavustuksina yhteisöjen toi min taa varten ja kohdeavustuksina mm. rakennusten kor jaus toimen pi tei tä ja kalustohankintoja varten. Talousarvioon 2015 on va rattu yleisavustusmääräraha euroa ja koh de avus tus mää rä ra ha euroa. Vuonna 2015 avustuksen myöntämisen perusteena olevat kriteerit ovat mm. seuraavat: - yleisavustuksena myönnetään 400 euroa, - syrjäkylien rakennusten kunnostamisista tuetaan ja jos yhteisö on saa nut avustusta myös muualta, tämä aktiivisuus katsotaan yhteisöavustusta myönnettäessä yhteisön eduksi. Yhteenveto toimitetuista hakemuksista sekä esitys kullekin yhteisölle vuon na 2015 maksettavasta avustuksesta on liitteenä 9. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa val tuus tol le, että se päättää myöntää vuoden 2015 yhteisöavustukset liitteen mu kaises ti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Seuraavat henkilöt totesivat itsensä yhteisöjääveiksi ja poistuivat kokouk ses ta kyseisen yhdistyksen avustushakemuksen käsittelyn ajak si: Silmu Sarvala Henna Hellstén Ossi Simola Kimmo Malin Kuhmoisten Työväenyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Harjunsalmen kyläyhdistys ry Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry Kuhmoisten 4H-yhdistys ry Harmoisten nuorisoseura ry/ kyläyhdistys Kissakulman nuorisoseura ry

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Sairaanhoitajan ja perushoitajan toimien täyttölupaesitys Kuhmoisten tehostettuun pal ve lu asu mi seen Khall 125 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kokouksessaan Kuh mois ten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myön teisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyt töluvat sairaanhoitajan toimelle (vakanssi ) ja perushoitajan toi mel le (vakanssi ) myönnetään. Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on ol lut työvapaalla, työssä toisella paikkakunnalla alkaen ja nyt toimesta irtisanoutunut alkaen. Toimen vakinainen täyttä mi nen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei alite ta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Sairaan hoi ta jan toimen kustannusvaikutus on n eu roa/vuo si/toimi. Perushoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on va lit tu alkaen vakinaiseen toimeen Päijännekodin te hos tettuun palveluasumiseen. Toimen vakinainen täyttäminen on pe rus teltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, jo ka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Perushoitajan toimen kustan nus vai ku tus on n euroa/vuosi/toimi. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että jokai seen vapautuvaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kun nan hal lituk sel ta täyttölupa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että myös Jämsän kaupunki pyytää Kuhmoisten kunnanhallitukselta lausunnon Kuh mois ten kunnan alueella olevien sosiaalli- ja terveystoimen tehtä vien täyttämiseen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le luvan em. toimien täyttämiseen. Jakelu Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hallin vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen Khall 111 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnan taloustyöryhmä on esittänyt, että Kuhmoisten kunnan teol lisuus kiin teis tö jen vuokrat tarkastellaan kiinteistökustannusten nä kökul mas ta ja vuokrat korotetaan vastaamaan niitä. Nykyiset vuokrat ovat maltillisia eivätkä vastaa kiinteistöistä aiheutuvia kuluja. Kuhmois ten kunta on nimennyt vuokratyöryhmän valmistelemaan vuokrien korotuksia. Vuokratyöryhmän työn edetessä todettiin myös, että kun nan vuokrasopimusehdot vaativat päivittämistä. Työryhmä on käynnistänyt vuokrien tarkastelun kunnan omis ta masta 24-hallista. Työryhmä esittää, että 24-hallin vuokria korotetaan 0,42 euroa/m 2 (alv 0 %) Kuhmoisten Siivouspalvelut / Eija Heinonen ja JEC Pesula Palvelu Oy:n osalta, lisäksi molempien yritysten vuokra so pi mus eh dot uudistetaan. T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut / Mi ka Piilosen osalta uudistetaan vuokrasopimusehdot. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuokra uusi vuokra alkaen JEC Pesula Palvelu Oy Kuhmoisten Siivouspalvelut 264 m 2 588,72 /kk 726,00 /kk 301 m 2 671,23 /kk 827,75 /kk Vuokratyöryhmä esittää, että 24-hallin vuokria korotetaan edellä mai ni tun mukaan ja vuokrasopimusehdot uudistetaan liitteenä olevien vuokrasopimusten mukaisesti (JEC Pesula Palvelu Oy, liite 3; Kuh mois ten Siivouspalvelut / Eija Heinonen, liite 4; T:mi Mikan mökki- ja kiin teis tö pal ve lu / Mika Piilonen, liite 5). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 24-hallin vuok ran ko ro tuk set ja vuokrasopimusehdot liitteinä olevien vuok ra sopi mus ten mukaisina. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uu delleen valmisteluun lisäselvityksiä varten. Khall 126 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan hallin vuokrien ko ro tus ta vuokratyöryhmän esityksen pohjalta ja päät ti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Vuokrien ko ro tuksen 0,52 eu roa/m 2 (alv 24 %) osalta on tarkennettu arvonlisäveron

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus käyt täy ty mis tä vuokrissa arvonlisäverokannan muuttuessa. Vuok raso pi muk sen koh taan kuusi (6. Vuokra) on lisätty lause Ar von li sä veron muuttuessa vuok raa korjataan vastaamaan voimassa olevaa arvon li sä ve ro kan taa. Lisätty lause mahdollistaa muuttuvan ar von li säve ron huo mioi mi sen vuokrassa. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastettu uusi vuokra on 2,75 /m 2 ja korotetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuokra 2,23 /m 2 uusi vuokra alkaen 2,75 /m 2 JEC Pesula Palvelu Oy Kuhmoisten Siivouspalvelut 264 m 2 588,72 /kk 726,00 /kk 301 m 2 671,23 /kk 827,75 /kk T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut / Mi ka Piilosen osalta uu dis tetaan vuokrasopimusehdot. JEC Pesula Palvelu Oy:n vuokrasopimus on liitteenä 10, Kuh moisten Siivouspalvelut / Eija Heinosen vuokrasopimus on liitteenä 11 ja T:mi Mikan mök ki- ja kiin teis tö pal ve lut / Mika Piilosen vuok ra so pimus on liitteenä 12. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä 24-hallin vuok ran ko ro tuk set ja vuokrasopimusehdot liitteinä olevien vuok ra sopi mus ten mukaisina. Liitteet Liite 10 Vuokrasopimus / JEC Pesula Palvelu Oy Liite 11 Vuokrasopimus / Kuhmoisten Siivouspalvelut Liite 12 Vuokrasopimus / T:mi Mikan mökki- ja kiinteistöpalvelut Jakelu Ao. yritykset Kirjanpito

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Khall 127 Valmistelija:hallintojohtaja, puh Maanomistaja on tehnyt aloitteen Iso-Tenhetyn ranta-asemakaavan muu tok ses ta ja laajennuksesta. Suunnittelualue sijaitsee Lästilän kyläs sä ja sijoittuu tiloille Uusi-Korppila , Vuorenpää , Suviranta , ja määräalalle tilasta Taka maa Asemakaavan tavoitteena on muuttaa lo mara kan nus paik ka vakituiseen asumiseen. Maanomistaja on laa di tut tanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa hän esittelee hankkeen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 13. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Iso-Ten hetyn ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille sekä aset taa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville väliseksi ajaksi.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Terveysaseman viemäri- ja putkilinjojen korjaus 30/ /2015 Tela 36 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Kuhmoisten terveysaseman saneerauksen ensimmäiseen vai heeseen kuuluvasta viemäri- ja putkilinjojen korjauksesta on pyydetty urak ka tar jouk set klo mennessä. Tarjousten avauspöytäkirjan ( ) mukaan määräaikaan men nes sä saapui 2 tarjousta, Rakennuspalvelu H Kangasvieri Oy ja Jäm sän Kone- ja Rakennuspalvelu Oy. Teknisen johtajan ehdotus: Urakkatarjoukset esitellään ko kouk sessa. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tarjous kil pai lun voittanut urakkatarjous hyväksytään terveyskeskuksen vie mä ri- ja putkilinjojen saneeraajaksi. Päätös: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tarjouskilpailun voittanut urakkatarjous Rakennjuspalvelu H. Kangas vie ri Oy:n tarjous (alv 0 %), hyväksytään ter veys keskuk sen viemäri- ja putkilinjojen saneeraajaksi. Khall 128 Tarjousten yhteenveto on liitteenä 14. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lau takun nan esityksen. Liitteet Liite 14 Tarjousten yhteenveto Jakelu Tarjouksen jättäneet Tekninen lautakunta

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kuntarakenneselvitys Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa Khall 129 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh dessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra kenne lais sa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tu lee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tuli ilmoittaa mi nis te riöl le viimeistään , minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kuhmoisten kunnan asukasmäärä, asukasta, ei täytä kun ta raken ne lain 4 c palveluiden edellyttämää väestöpohjavaatimusta asukkaasta. Kuhmoisten kunta ilmoitti tekevänsä lain edel lyttä män selvityksen Jämsän kaupungin, Kangasalan sekä Pälkäneen kun tien sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kanssa. Kuntarakenneselvitykset Jämsän kaupungin sekä Kangasalan ja Päl kä neen kuntien kanssa ovat valmistuneet kevään 2015 aikana. Pa das joen sekä Asikkalan kunnat suuntautuvat vahvasti Päi jät-hämee seen, jonka keskuskunta on Lahti. Padasjoen ja Asikkalan kunnat eivät ole ilmoittaneet tekevänsä kuntarakennelain mukaista selvi tys tä Kuhmoisten kunnan kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Kuhmoisten kunta ei toteuta kuntarakennelain mukaista sel vitys tä Padasjoen ja Asikkalan kuntien kanssa. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Kuh mois ten kunta ei toteuta kuntarakennelain mukaista sel vi tys tä Pa das joen ja Asikkalan kuntien kanssa ja että kuntien välillä jat ketaan syvenevän yh teis työn merkeissä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343 Kunnanhallitus 28.09.2015 Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69 Tekninen lautakunta 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300 Kunnanhallitus 31.08.2015 Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot