TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 135 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35: POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52: KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 141 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LAUSUNTO NETTIÄÄNESTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA 143 TURVALLISUUSTYÖ JA -SUUNNITELMA OSAKSI SÄHKÖISTÄ HYVINVOINTIKERTOMUSTA 144 ALUEARKKITEHDIN PALKKA TTES:N TYÖOLOSUHDELISÄT SOSIAALITOIMEN PALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 147 EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / BÄCKMAN ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Karppinen Hannele J Mällinen Seija J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Bräysy Tauno Varajäsen POISSA Salmenhaara Anne J Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Illikainen Helena Aluearkkitehti Läsnä Kurkela Jouni Vs. sivistysjohtaja Läsnä 133 ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Tiia Rusila Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 133 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Marko Partanen Pöytäkirjantarkastaja Esa Saarela Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 131 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mes ta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus: Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Partanen ja Esa Saare la. Kokouksen alussa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uit to onnitteli kunnanhallituksen puolesta kunnanvaltuutettu Sei ja Mällistä merkkipäivän johdosta.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 132 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: 1 Luontoselvityksen laatiminen palkin asemakaava-alueelle / Lisätyötarjouksen hyväksyminen Kiinteistönluovutusilmoitukset: 6 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Toukokuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kesäkuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Heinäkuu 2014 Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: 10 Omakotitalotontontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / T:mi Heikki Tölli 11 Omakotitalotontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / Rakennuspalvelu T & T Oy Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: 5 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Elina Kirstinä ja Tuomas Pajala 6 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Maria ja Sami Erkkilä Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: Talousjohtajan päätökset: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 133 Kunnanhallitus: Kunnanjohtajan katsauksen alussa sivistysjohtaja Jouni Kur ke la esitteli koululaiskuljetusten tilannetta/ kilpailutuksen jäl kei siä muutoksia. Palautetta kuntalaisilta on tullut paljon. Sivistysjohtaja oli paikalla asiantuntijana tämän osion esit telyn ajan. Keskusteltiin vesilaitoksen tiedotuksesta ja viestinnästä kesän aikana tapahtuneessa veden häiriö/sakka-asiassa. Nopeam paa reaktiota toivotaan vesiyhtiön toimesta, silloin kun häi riöi tä tapahtuu. Asia käydään läpi vesiyhtiön toi mi tus johta jan kanssa. Kunnanjohtaja esitteli seuraavia asioita: - kouluhankkeen eteneminen: Hanketyöryhmä on koostanut esi tyk sen sä, joka tulee sivistyslautakunnan kautta kun nanhal li tuk seen ja kunnanvaltuustoon - Temmeksen koulun hankeryhmän kokoonpanoon kun nanhal li tuk sen puheenjohtaja ja varalle valtuuston pu heen joh taja - Sote-asia: 8 viikkoa aikaa antaa kunnan lausunto. Kunnan ai kai sem man lausunnon kannanottoja täydennetään. Lä hipal ve lun määrittely on tärkeä, samoin kustannuksiin liittyvät te ki jät, kuten henkilöstö ja kiinteistöt mukaan lu kien kiin teistö jen omistustekijät - Kuntarakenneselvitys: ohjausryhmä kokoontuu Tyrnävällä, vä li ra port ti on valmistunut, henkilöstötilaisuus on tiistaina Oulussa - Kotiseutumuseo (tekninen osasto hakenut luvan kyltille, he myös siistivät jokivartta) - Kiinteistöselvitys: kiinteistöjen käyttöarvo, kustannukset, luet te lo johdonmukaista käsittelyä varten - Väestön ja työllisyyden kehitys: kesäkuun alussa 6738 asu kas ta, kasvua 1,43 %; työllisyystilanne on heikentynyt ko ko seudulla edelleen - Oulun seudun Uusyrityskeskuksen tilastoja: perustetut yrityk set kpl, asiakkaita 28 - Risteysalueen taidehanke-asia; hakemus on lähtenyt - Bioenergiahanke, kolmivuotinen projekti: Kunnanjohtaja esit te li hanketta, johon kunnanhallitus suhtautui myön tei sesti. Aluearkkitehti Helena Illikainen esitteli maan myyn ti tar jouksia. Varapuheenjohtaja Tiia Rusila toimi puheenjohtajana

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus maan myyn ti tar jouk sis ta keskusteltaessa tilan Halme osalta. Tä män asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Tauno Uitto oli pois sa/su ku lai suus jää vi ys. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 268/760/2014 KHALL 134 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Ympäristöministeriö pyytää Tyrnävän kunnalta lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyt tö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausunto pyydetään toi mit ta maan mennessä. Esityksen tarkoituksena on sisällyttää maankäyttö- ja ra kennus la kiin kunnan maapolitiikkaa sekä elinkeinoelämän kilpai lun kehittämistä tukevat säännökset. Muutoksenhakua kun nan rakennusvalvontaviranomaisen hallintopakkoasiaa kos ke vas sa asiassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön va litus lu pa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi esi tykses sä ehdotetaan pidennettäväksi paljon tilaa vaativan erikois ta va ran kaupan siirtymäaikaa, jonka jälkeen se tulisi vähit täis kau pan suuryksiköitä koskevan sääntelyn piiriin. Aluearkkitehti: Esitän, että kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon halli tuk sen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muut ta mises ta: Lausunto: Elinkeinoelämän kilpailun kehittymistä tukevat säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan sisällytettävän kilpai lun toimivuuden edistämisen näkökulma alueidenkäytön suun nit te lun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin kai kil la kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa kos ke viin säännöksiin. Tyrnävän kunta toteaa, että elinkeino- ja kilpailupoliittiset nä kö koh dat ovat kunnan kehityksen ja talouden kannalta mer kit tä viä. Sen vuoksi näiden näkökohtien sisällyttäminen maan käyt tö- ja rakennuslain kaavoitusta koskeviin sää döksiin on kunnan mielestä perusteltua. Kaavoituksen ja muun maan käy tön suunnittelun avulla paitsi varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto myös ennakoidaan ja mahdol lis te taan kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen elin keino- ja kilpailupoliittiset tavoitteet huomioon ottaen. Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kuntakentällä tehtyjen tutkimusten mukaan kaa voi tus ta ohjaavien viranomaisten edellyttämiä selvityksiä

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja vaikutusten arviointeja pidetään usein liian yk si tyis koh taisi na kaavojen tarkoitus huomioon ottaen. Nykyinen laki ohjaa liiallisiin, päällekkäisiin ja kunnan resursseja syöviin selvi tys ten laatimisiin. Myös Tyrnävän kunnan kokemus vastaa yl lä esitettyä. Tästä syystä luonnosesitys MRL 9 :n muut tami sek si siten, että selvitykset ja vaikutusten arviointi kohden ne taan kulloinkin kyseessä olevaan suun nit te lu teh tävään, on Tyrnävän kunnan mielestä hyvä ja tarpeellinen. Eh do tet tu lainmuutos selventää selvitysten ja vaikutusten ar vioin nin perimmäistä tarkoitusta. Maapolitiikkaa koskevat säännökset: Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kunnan harjoittamalla maapolitiikalla on mer kittä vä vaikutus tonttituotantoon, kaavojen toteuttamiseen ja kun ta ta lou teen. Voimassa olevaan maankäyttö- ja ra kennus la kiin sisältyvät säännökset kunnan maapolitiikan kei nova li koi mas ta, mutta ei maapolitiikan harjoittamista koskevia sään nök siä. Tämän, sekä kunnan maapolitiikan lain sää dännöl li sen aseman selventämisen vuoksi luonnoksessa eh dote taan maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytettävän kunnan maa po li tiik kaa koskeva yleiskuvaus sekä maapolitiikan yleinen toimivaltasäännös kaavoituksen ja rakennusvalvonnan ohel le. Lainmuutoksen tavoitteena on muun ohella edistää riit tä vää ja monipuolista tonttituotantoa asukasmäärältään kas va vis sa kunnissa sekä kustannustehokasta yh dys kun tara ken ta mis ta asukasmäärältään taantuvissa kunnissa. Tyrnävän kunnan mielestä maapolitiikan harjoittamisen toimi val lan kirjaaminen lakiin on perustelua. Samalla muu tosluon nos kuitenkin jättää epäselväksi sen, millaisia konk reetti sia seurauksia ja velvoitteita lainmuutos kunnalle tuottaa: Tar koit taa ko se velvoitetta kirjallisesta maapoliittisesta ohjel mas ta tai vastaavasta? Jos, kuinka usein ohjelma laa ditaan ja miten velvoitteen toteuttamista seurataan? Lain muutos eittämättä kasvattaa kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kaut ta kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Kuka vastaa näistä kustannuksista? Tyrnävän kunta katsoo, että näiltä osin eh do tet tua lainmuutoksen sisältöä ja sen seurauksia tulisi sel ven tää ennen lopullista lainmuutosta. Kunnan la ki sääteis ten tehtävien kasvattamista tulisi välttää. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35:31 253/604/2014 KHALL 135 Valmistelu: Rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Pekka Mällinen hakee poikkeamislupaa saunan 16 m2 ja loma-asun non 42m2 rakentamiselle määräalalle Mällinen nr:o 35:31. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskuksella. MRL 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hykkeel le ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sel lais ta oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra ken nuslu van myöntämisen perusteena. Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n "Poikkeamisen edel lytyk set" mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei saa vai keut taa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keut taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista. Lausunnossaan aluearkkitehti toteaa, että kunnassa on kasaan tu nut tarvetta haja-asutusalueen rakennuspaikoille ja en nen kaik kea rantarakentamiselle. Sekä uudet asuin että lo ma ra ken nus pai kat tulisi ratkaista kaavoituksen avul la. Kaa voil la varmistetaan se, että rakennuspaikat ovat har kittu ja ympäristön, luonnonolosuhteiden ja yh dys kun ta ra kenteen näkökulmista ja, että rakennuspaikkojen myön tä mi sessä kohdellaan maanomistajia tasapuolisesti. Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennustarkastaja: Kunnanjohtaja: Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän että kun nanhal li tus ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä vapaa-ajan asun non ja saunarakennuksen rakentamiseen. Kunnanhallitus ei puolla poikkeamisen myöntämistä ha ki jalle rakennustarkastajan päätösesityksen mukaisesti ja lä hettää hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja ympäristökeskuksen päätettäväksi. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös eh do tustaan. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52:11 254/604/2014 KHALL 136 Valmistelu: Vs.rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Anneli Partala ja Kerttu Hämäläinen hakevat poik kea mis lupaa 20m² :n lomarakennuksen rakentamiselle korvaamalla kak si huonokuntoista, aikaisemmin loma-asuntona toi mi nutta rakennusta, joiden yhteispinta-ala on n. 30m² Rakennuspaikan pinta-ala on 2600m² ja rakennusoikeus on riit tä vä hankkeen toteuttamiselle. Korsun tila sijaitsee alueella, joka sijaitsee maaseudun kehit tä mi sen kohdealueella mk. Merkinnällä osoitetaan yli kunnal li sia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään eri tyises ti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asu mis ta, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Oulun seudun yleiskaavassa Korsun tila sijaitsee Maa- ja met sä ta lous val tai nen alueella M. Alue on tarkoitettu pääasias sa maa ja metsätalouskäyttöön. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista ase makaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee rakennusjärjestyksessä suun nit telu tar ve alu eel la A: Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeu den maisema-alue, kulttuurihistoriallisesti merkittävät alu eet, kylät tai kyläkokonaisuudet, jokien ja järvien rannat. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on korvaavan rakentamisen osalta kunnan hal li tuk sel la. Naapureita kolme (3) on kuultu kunnan toimesta ja heillä ei ole huomautettavaa poikkeamishakemuksen johdosta. Tontilla on liittymä yleiseen tiehen. Uuteen lo ma ra ken nukseen ei tule vesijohtoa, vaan vesi kannetaan paikalle. Myöskään viemäriä ei ole. Käymälänä toimii kuivakäymälä. Suunniteltu rakentaminen täyttää MRL 137 :n ra ken nus luval le asetetut erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vs. rakennustarkastaja: Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemuksen mukaan rakennustoimenpide ei muodosta uut ta lomarakennuspaikkaa. Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän, että kun nanhal li tus myöntää poikkeamisluvan uuden lomarakennuksen (20 m²) rakentamiselle korvaamalla olemassa olevat kaksi huo no kun tois ta, aikaisemmin loma-asuntona toiminutta raken nus ta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA /213/2014 KHALL 137 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta annetun lain 30 :n mukaan korottaa ha kemuk ses ta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnal lis ta lou del lis ten vaikeuksien vuoksi on lisätyn ta lou del lisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kun ta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa ta sa pai not tami sek si toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan korotusta on haettava val tio va rainmi nis te riön päättämään ajankohtaan mennessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Tyrnävän kunta ei hae harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 299/200/2014 KHALL 138 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntatalous jatkuu kireänä. Kuntiin ja kuntatalouteen vai kutta via asioita mm. Sote-uudistus ja valtionosuusuudistus. Val tion ta lou den kehystä vuosille on valmisteltu vai keas sa taloudellisessa tilanteessa. Merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista on kohdistunut kuntiin. Yhdysvaltojen talouskasvu on noussut, euroalueen talouden kas vu on ollut vähäistä, mutta lähivuosien kasvuodotukset eu ro alu eel la ovat kuitenkin aikaisempaa paremmat. Suomes sa bruttokansantuote heikkeni vuonna 2013 ja viime vuo si oli jo toinen peräkkäinen taantuvan kasvun vuosi. Valtio va rain mi nis te riön suhdannekatsauksen mukaan talous kään tyy tänä vuonna maltillisesti parempaan suuntaan. Kan san ta lou den kysyntää heikensivät viime vuonna eri tyises ti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien su pistu mi nen. Työt tö myys as te on noussut yli kahdeksaan prosent tiin ja valtiovarainministeriö on arvioinut työttömyyden nou se van vielä. Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdel lä prosentilla. Kuntien palkkasumman vaimea kasvu johtuu paljolti henkilöstösäästöjen jatkumisesta. Vuonna 2015 to teu tet ta va ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen ja niiden ra hoi tuk sen siirto valtiolle poistaa ammattikorkeakoulut kuntien taloustilaston mukaisesta kuntataloudesta. Uudistuksen seu rauk se na kuntien palkkamenot pienenevät noin 250 milj. eu roa ja palkkasummaennuste putoaa -0,4 prosenttiin. Ilman tätä vähennystä ennuste olisi 1,1 prosenttia. (Lähde: kun ta ta lous tie do te 2/2014). Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 1,9 prosenttia. Kuntien yhtei sö vero-osuus mak se taan vuosina vii del lä pro sentti yksiköllä koro tettu na (kolme edellis tä vuotta 10 pro sentti yksiköllä ko ro tettuna). Ilman uu sia päätöksiä kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden pro sent ti yk si kön korotus päättyy vuonna Hallitus tähtää sii hen, että kiin teis töveron osuus kun tien ve rotu lois ta kas vaa vaa li kau den aikana. Vuonna 2014 kiin teis tö ve ro tuksen arvostamisperusteita tar kis te taan siten, että verotuotto kas vaa 100 milj. eurolla. Vuonna 2015 kiinteistöveroa ar vioidaan kertyvän neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuon na. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain muuttamisesta on annettu huhtikuussa ja lain muu tos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Kevään 2014 kehysriihessä on päätetty uusista val tion osuut ta vähentävistä toimenpiteistä. Val tion osuus laskel mat tarkentuvat elokuun budjettiriihen ja syyskuun talous ar vio esi tyk sen julkistamisen jälkeen. Tulokehityksen heikentyessä kun tien ja kuntayhtymien käyttö ta lou den pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Kes keis tä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuot tavuut ta parantavien toimien to teuttaminen. Menokasvun hidastaminen edellyttää kunnilta aktiivisia toimia palkka menojen kasvun hillitsemiseksi. Tyr nä vän kun nan ta lou den liik ku ma vara on ainakin tämän hal li tus oh jel man ja jo meneillään olevien uudistusten myötä ka ven tu mas sa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus oh jeis taa hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esi mie hiä kiinnittämään eri tyis tä huo miota toi min nan ta loudel li suu teen kulu van vuo den ai ka na sekä vuo den 2015 talous ar vion val mistelussa edelleen mm. seu raa vin toi men pitein: 1) Resurssit kohdennetaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Uusia har kin nan va rai sia/ei la ki sää tei siä toi min to ja ei käynnistetä ja jo olemassa olevat harkinnanvaraiset/ei lakisääteiset toi minnot ja etuudet otetaan kriittiseen tar kas teluun. 2) Uusia virkoja ja toimia ei esitetä talousarvioon (tulee kysy myk seen vain silloin, jos ostopalvelu muutetaan omaksi toi min nak si tai koulun/päivähoidon oppilasmäärät sitä edellyt tä vät) ja määräaikaisten palkkaamisesta tulee pidättäytyä (vain työllistämistuella). 3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä erikseen esitykset korvaavasta toiminnasta silloin, kun oma toimin ta on edul li sem paa kuin osto pal ve lu (osto palve lusopimukset sa not tava irti riittä vän ajoissa, ettei tule pääl lek käisyyt tä). 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nos te taan. Tar peettomista tai epä tar koi tuk sen mu kai sis ta kiin teis töistä on tehtävä esityksiä jat ko toi men pi tei tä (korjaus, purku, myynti jne.) varten. 5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ) Talousarvio ja toiminta vuodelle 2015 suunnitellaan niin, et tä vuosikate riittää kattamaan poistojen määrän. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA 200/050/2014 KHALL 139 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kunta la ki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muut tu vasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon ra ken teista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me net te lyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainssäädännön tarvet ta. Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain koko nais uu dis tuk sen valmistelua varten parlamentaarisen seu ran ta ryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toi mi eli met ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lain valmis te lus ta ja koordinoinut valmistelujaostojen työtä. jaostot ovat kartoittaneet syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja valmisteltavasta kun ta laista. Hallituksen esitysluonnon on valmisteltu jaostojen työn poh jal ta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa mm. kunnilta kun tala ki luon nok ses ta. Luonnos hallituksen esitykseksi on saa tavil la valtiovarainministeriön osoitteessa Lausunnot pyydetään toimittamaan vii meis tään mennessä. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuot tamis ta koskevista ehdotuksista (7-9 ) - kuntatalousohjelmasta (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankoh dan muuttamisesta (15 ) - valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut tamis toi mi eli miä kuten nuorisovaltuustoa koskevista eh do tuksis ta (5 luku); - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaih to eh toisis ta organisointitavoista (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 )

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus kuntastrategiasta (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vis tä (40 ja 41 ) - johtajasopimuksesta (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh do tuk sis ta (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu tok sis ta, erityisesti kunnanhallituksen osalta ty tär yh teisö jen hallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista eh do tuk siss ta (74 1 ja 4 mom.) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään kos kevis ta ehdotuksista (81 ja 82 ) - sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do tuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdo tuk sis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimin taa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tie to ver kos sa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) - tilintarkastuksesta (123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) - kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä - lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä sähköpostitse. Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kunnassa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta esittää lausuntonsa kuntalain esitysluonnoksesta liitteellä olevan esityksen mukaisesti.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 300/060/2014 KHALL 140 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvit tä vän, oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryh män työn taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan loka kuus sa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän tehtävänä on ol lut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Linkit: / html - Työryhmän mietintö. Lausuntoa pyy de tään mennessä. Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdot taa vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalit siir retään lokakuun neljännestä sunnuntaista huhtikuun kol manteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolman nes ta sunnuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä. Kun nal lis vaa lit ja eduskuntavaalit vuorottelisivat kahden vuo den välein eikä kyse siten olisi samanaikaisesti jär jes tettä vis tä vaaleista. Kunnallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsisi käy tännös sä sitä, että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seuraa van vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Pyr ki mykse nä myös on, että muutos lisäisi äänestysaktiivisuutta. Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensim mäi sen kerran huhtikuussa vuonna Nykyisten valtuus to jen toimikautta jatkettaisiin vuoden 2017 toukokuun lop puun. Työryhmä on ehdottanut myös, että neuvoa-antavien kunnal lis ten kansanäänestysten järjestäminen sallitaan kun nallis vaa lien yhteydessä. Nykyisin kunnallisten kan san ää nestys ten järjestäminen vaalien yhteydessä on kielletty. Työ ryhmän näkemysten mukaan kunnallisia kansanäänestyksiä ei ole perusteltua järjestää muiden, valtiollisten vaalien yh teydes sä, sillä vaaliteemat ovat tällöin keskenään hyvin eri laiset. Vastaavasti valtiollisia kansanäänestyksiä voidaan nykyi sin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessä tai erikseen. Valmistelussa oleva nettiäänestysmahdollisuus muuttaa merkittävästi kansanäänestysten järjestämistä ja tämän

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuok si työryhmä katsoo, että tarpeelliset lainsäädännön muu tok set on perusteltua valmistella aikanaan yhtenäisesti. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muas sa presidendinvaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tek mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana kevää nä järjestettävien eduskunta- ja europarlamenttivaalien ai ka tau lu tus ta. Arviointi kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mah dol li ses ta ikärajan muuttamisesta on työryhmän mukaan tehtävissä vasta, kun menettelystä on saatu enemmän ko ke muk sia. Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi aset taa europarlamenttivaalien aikaistaminen samaan ajankoh taan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa la ki muu toksia. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta toteaa lausunnossaan seuraavaa: - Kunnallisvaalien siirtäminen huhtikuun kolmanteen sunnun tai hin ei ole kannatettava ajatus. Kalenterivuosi on muotoutunut talousarviovuodeksi ja toiminnan ja talouden seuranta on sen mukaista (vertailtavuus on parempi). - Tyrnävän kunta kannattaa neuvoa-antavien kunnallisten kan san ää nes tys ten järjestämistä kunnallisvaalien yh tey dessä. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TAIDEHANKINTA

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TAIDEHANKINTA TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 18:00-22:10 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 klo 17:00-18:45 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 Tekninen lautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 18:00-20:20 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 133 72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot