TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 135 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35: POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52: KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 141 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LAUSUNTO NETTIÄÄNESTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA 143 TURVALLISUUSTYÖ JA -SUUNNITELMA OSAKSI SÄHKÖISTÄ HYVINVOINTIKERTOMUSTA 144 ALUEARKKITEHDIN PALKKA TTES:N TYÖOLOSUHDELISÄT SOSIAALITOIMEN PALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 147 EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / BÄCKMAN ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Karppinen Hannele J Mällinen Seija J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Bräysy Tauno Varajäsen POISSA Salmenhaara Anne J Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Illikainen Helena Aluearkkitehti Läsnä Kurkela Jouni Vs. sivistysjohtaja Läsnä 133 ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Tiia Rusila Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 133 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Marko Partanen Pöytäkirjantarkastaja Esa Saarela Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 131 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mes ta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus: Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Partanen ja Esa Saare la. Kokouksen alussa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uit to onnitteli kunnanhallituksen puolesta kunnanvaltuutettu Sei ja Mällistä merkkipäivän johdosta.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 132 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: 1 Luontoselvityksen laatiminen palkin asemakaava-alueelle / Lisätyötarjouksen hyväksyminen Kiinteistönluovutusilmoitukset: 6 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Toukokuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kesäkuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Heinäkuu 2014 Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: 10 Omakotitalotontontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / T:mi Heikki Tölli 11 Omakotitalotontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / Rakennuspalvelu T & T Oy Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: 5 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Elina Kirstinä ja Tuomas Pajala 6 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Maria ja Sami Erkkilä Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: Talousjohtajan päätökset: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 133 Kunnanhallitus: Kunnanjohtajan katsauksen alussa sivistysjohtaja Jouni Kur ke la esitteli koululaiskuljetusten tilannetta/ kilpailutuksen jäl kei siä muutoksia. Palautetta kuntalaisilta on tullut paljon. Sivistysjohtaja oli paikalla asiantuntijana tämän osion esit telyn ajan. Keskusteltiin vesilaitoksen tiedotuksesta ja viestinnästä kesän aikana tapahtuneessa veden häiriö/sakka-asiassa. Nopeam paa reaktiota toivotaan vesiyhtiön toimesta, silloin kun häi riöi tä tapahtuu. Asia käydään läpi vesiyhtiön toi mi tus johta jan kanssa. Kunnanjohtaja esitteli seuraavia asioita: - kouluhankkeen eteneminen: Hanketyöryhmä on koostanut esi tyk sen sä, joka tulee sivistyslautakunnan kautta kun nanhal li tuk seen ja kunnanvaltuustoon - Temmeksen koulun hankeryhmän kokoonpanoon kun nanhal li tuk sen puheenjohtaja ja varalle valtuuston pu heen joh taja - Sote-asia: 8 viikkoa aikaa antaa kunnan lausunto. Kunnan ai kai sem man lausunnon kannanottoja täydennetään. Lä hipal ve lun määrittely on tärkeä, samoin kustannuksiin liittyvät te ki jät, kuten henkilöstö ja kiinteistöt mukaan lu kien kiin teistö jen omistustekijät - Kuntarakenneselvitys: ohjausryhmä kokoontuu Tyrnävällä, vä li ra port ti on valmistunut, henkilöstötilaisuus on tiistaina Oulussa - Kotiseutumuseo (tekninen osasto hakenut luvan kyltille, he myös siistivät jokivartta) - Kiinteistöselvitys: kiinteistöjen käyttöarvo, kustannukset, luet te lo johdonmukaista käsittelyä varten - Väestön ja työllisyyden kehitys: kesäkuun alussa 6738 asu kas ta, kasvua 1,43 %; työllisyystilanne on heikentynyt ko ko seudulla edelleen - Oulun seudun Uusyrityskeskuksen tilastoja: perustetut yrityk set kpl, asiakkaita 28 - Risteysalueen taidehanke-asia; hakemus on lähtenyt - Bioenergiahanke, kolmivuotinen projekti: Kunnanjohtaja esit te li hanketta, johon kunnanhallitus suhtautui myön tei sesti. Aluearkkitehti Helena Illikainen esitteli maan myyn ti tar jouksia. Varapuheenjohtaja Tiia Rusila toimi puheenjohtajana

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus maan myyn ti tar jouk sis ta keskusteltaessa tilan Halme osalta. Tä män asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Tauno Uitto oli pois sa/su ku lai suus jää vi ys. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 268/760/2014 KHALL 134 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Ympäristöministeriö pyytää Tyrnävän kunnalta lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyt tö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausunto pyydetään toi mit ta maan mennessä. Esityksen tarkoituksena on sisällyttää maankäyttö- ja ra kennus la kiin kunnan maapolitiikkaa sekä elinkeinoelämän kilpai lun kehittämistä tukevat säännökset. Muutoksenhakua kun nan rakennusvalvontaviranomaisen hallintopakkoasiaa kos ke vas sa asiassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön va litus lu pa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi esi tykses sä ehdotetaan pidennettäväksi paljon tilaa vaativan erikois ta va ran kaupan siirtymäaikaa, jonka jälkeen se tulisi vähit täis kau pan suuryksiköitä koskevan sääntelyn piiriin. Aluearkkitehti: Esitän, että kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon halli tuk sen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muut ta mises ta: Lausunto: Elinkeinoelämän kilpailun kehittymistä tukevat säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan sisällytettävän kilpai lun toimivuuden edistämisen näkökulma alueidenkäytön suun nit te lun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin kai kil la kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa kos ke viin säännöksiin. Tyrnävän kunta toteaa, että elinkeino- ja kilpailupoliittiset nä kö koh dat ovat kunnan kehityksen ja talouden kannalta mer kit tä viä. Sen vuoksi näiden näkökohtien sisällyttäminen maan käyt tö- ja rakennuslain kaavoitusta koskeviin sää döksiin on kunnan mielestä perusteltua. Kaavoituksen ja muun maan käy tön suunnittelun avulla paitsi varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto myös ennakoidaan ja mahdol lis te taan kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen elin keino- ja kilpailupoliittiset tavoitteet huomioon ottaen. Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kuntakentällä tehtyjen tutkimusten mukaan kaa voi tus ta ohjaavien viranomaisten edellyttämiä selvityksiä

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja vaikutusten arviointeja pidetään usein liian yk si tyis koh taisi na kaavojen tarkoitus huomioon ottaen. Nykyinen laki ohjaa liiallisiin, päällekkäisiin ja kunnan resursseja syöviin selvi tys ten laatimisiin. Myös Tyrnävän kunnan kokemus vastaa yl lä esitettyä. Tästä syystä luonnosesitys MRL 9 :n muut tami sek si siten, että selvitykset ja vaikutusten arviointi kohden ne taan kulloinkin kyseessä olevaan suun nit te lu teh tävään, on Tyrnävän kunnan mielestä hyvä ja tarpeellinen. Eh do tet tu lainmuutos selventää selvitysten ja vaikutusten ar vioin nin perimmäistä tarkoitusta. Maapolitiikkaa koskevat säännökset: Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kunnan harjoittamalla maapolitiikalla on mer kittä vä vaikutus tonttituotantoon, kaavojen toteuttamiseen ja kun ta ta lou teen. Voimassa olevaan maankäyttö- ja ra kennus la kiin sisältyvät säännökset kunnan maapolitiikan kei nova li koi mas ta, mutta ei maapolitiikan harjoittamista koskevia sään nök siä. Tämän, sekä kunnan maapolitiikan lain sää dännöl li sen aseman selventämisen vuoksi luonnoksessa eh dote taan maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytettävän kunnan maa po li tiik kaa koskeva yleiskuvaus sekä maapolitiikan yleinen toimivaltasäännös kaavoituksen ja rakennusvalvonnan ohel le. Lainmuutoksen tavoitteena on muun ohella edistää riit tä vää ja monipuolista tonttituotantoa asukasmäärältään kas va vis sa kunnissa sekä kustannustehokasta yh dys kun tara ken ta mis ta asukasmäärältään taantuvissa kunnissa. Tyrnävän kunnan mielestä maapolitiikan harjoittamisen toimi val lan kirjaaminen lakiin on perustelua. Samalla muu tosluon nos kuitenkin jättää epäselväksi sen, millaisia konk reetti sia seurauksia ja velvoitteita lainmuutos kunnalle tuottaa: Tar koit taa ko se velvoitetta kirjallisesta maapoliittisesta ohjel mas ta tai vastaavasta? Jos, kuinka usein ohjelma laa ditaan ja miten velvoitteen toteuttamista seurataan? Lain muutos eittämättä kasvattaa kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kaut ta kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Kuka vastaa näistä kustannuksista? Tyrnävän kunta katsoo, että näiltä osin eh do tet tua lainmuutoksen sisältöä ja sen seurauksia tulisi sel ven tää ennen lopullista lainmuutosta. Kunnan la ki sääteis ten tehtävien kasvattamista tulisi välttää. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35:31 253/604/2014 KHALL 135 Valmistelu: Rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Pekka Mällinen hakee poikkeamislupaa saunan 16 m2 ja loma-asun non 42m2 rakentamiselle määräalalle Mällinen nr:o 35:31. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskuksella. MRL 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hykkeel le ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sel lais ta oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra ken nuslu van myöntämisen perusteena. Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n "Poikkeamisen edel lytyk set" mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei saa vai keut taa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keut taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista. Lausunnossaan aluearkkitehti toteaa, että kunnassa on kasaan tu nut tarvetta haja-asutusalueen rakennuspaikoille ja en nen kaik kea rantarakentamiselle. Sekä uudet asuin että lo ma ra ken nus pai kat tulisi ratkaista kaavoituksen avul la. Kaa voil la varmistetaan se, että rakennuspaikat ovat har kittu ja ympäristön, luonnonolosuhteiden ja yh dys kun ta ra kenteen näkökulmista ja, että rakennuspaikkojen myön tä mi sessä kohdellaan maanomistajia tasapuolisesti. Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennustarkastaja: Kunnanjohtaja: Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän että kun nanhal li tus ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä vapaa-ajan asun non ja saunarakennuksen rakentamiseen. Kunnanhallitus ei puolla poikkeamisen myöntämistä ha ki jalle rakennustarkastajan päätösesityksen mukaisesti ja lä hettää hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja ympäristökeskuksen päätettäväksi. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös eh do tustaan. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52:11 254/604/2014 KHALL 136 Valmistelu: Vs.rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Anneli Partala ja Kerttu Hämäläinen hakevat poik kea mis lupaa 20m² :n lomarakennuksen rakentamiselle korvaamalla kak si huonokuntoista, aikaisemmin loma-asuntona toi mi nutta rakennusta, joiden yhteispinta-ala on n. 30m² Rakennuspaikan pinta-ala on 2600m² ja rakennusoikeus on riit tä vä hankkeen toteuttamiselle. Korsun tila sijaitsee alueella, joka sijaitsee maaseudun kehit tä mi sen kohdealueella mk. Merkinnällä osoitetaan yli kunnal li sia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään eri tyises ti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asu mis ta, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Oulun seudun yleiskaavassa Korsun tila sijaitsee Maa- ja met sä ta lous val tai nen alueella M. Alue on tarkoitettu pääasias sa maa ja metsätalouskäyttöön. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista ase makaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee rakennusjärjestyksessä suun nit telu tar ve alu eel la A: Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeu den maisema-alue, kulttuurihistoriallisesti merkittävät alu eet, kylät tai kyläkokonaisuudet, jokien ja järvien rannat. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on korvaavan rakentamisen osalta kunnan hal li tuk sel la. Naapureita kolme (3) on kuultu kunnan toimesta ja heillä ei ole huomautettavaa poikkeamishakemuksen johdosta. Tontilla on liittymä yleiseen tiehen. Uuteen lo ma ra ken nukseen ei tule vesijohtoa, vaan vesi kannetaan paikalle. Myöskään viemäriä ei ole. Käymälänä toimii kuivakäymälä. Suunniteltu rakentaminen täyttää MRL 137 :n ra ken nus luval le asetetut erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vs. rakennustarkastaja: Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemuksen mukaan rakennustoimenpide ei muodosta uut ta lomarakennuspaikkaa. Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän, että kun nanhal li tus myöntää poikkeamisluvan uuden lomarakennuksen (20 m²) rakentamiselle korvaamalla olemassa olevat kaksi huo no kun tois ta, aikaisemmin loma-asuntona toiminutta raken nus ta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA /213/2014 KHALL 137 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta annetun lain 30 :n mukaan korottaa ha kemuk ses ta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnal lis ta lou del lis ten vaikeuksien vuoksi on lisätyn ta lou del lisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kun ta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa ta sa pai not tami sek si toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan korotusta on haettava val tio va rainmi nis te riön päättämään ajankohtaan mennessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Tyrnävän kunta ei hae harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 299/200/2014 KHALL 138 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntatalous jatkuu kireänä. Kuntiin ja kuntatalouteen vai kutta via asioita mm. Sote-uudistus ja valtionosuusuudistus. Val tion ta lou den kehystä vuosille on valmisteltu vai keas sa taloudellisessa tilanteessa. Merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista on kohdistunut kuntiin. Yhdysvaltojen talouskasvu on noussut, euroalueen talouden kas vu on ollut vähäistä, mutta lähivuosien kasvuodotukset eu ro alu eel la ovat kuitenkin aikaisempaa paremmat. Suomes sa bruttokansantuote heikkeni vuonna 2013 ja viime vuo si oli jo toinen peräkkäinen taantuvan kasvun vuosi. Valtio va rain mi nis te riön suhdannekatsauksen mukaan talous kään tyy tänä vuonna maltillisesti parempaan suuntaan. Kan san ta lou den kysyntää heikensivät viime vuonna eri tyises ti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien su pistu mi nen. Työt tö myys as te on noussut yli kahdeksaan prosent tiin ja valtiovarainministeriö on arvioinut työttömyyden nou se van vielä. Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdel lä prosentilla. Kuntien palkkasumman vaimea kasvu johtuu paljolti henkilöstösäästöjen jatkumisesta. Vuonna 2015 to teu tet ta va ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen ja niiden ra hoi tuk sen siirto valtiolle poistaa ammattikorkeakoulut kuntien taloustilaston mukaisesta kuntataloudesta. Uudistuksen seu rauk se na kuntien palkkamenot pienenevät noin 250 milj. eu roa ja palkkasummaennuste putoaa -0,4 prosenttiin. Ilman tätä vähennystä ennuste olisi 1,1 prosenttia. (Lähde: kun ta ta lous tie do te 2/2014). Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 1,9 prosenttia. Kuntien yhtei sö vero-osuus mak se taan vuosina vii del lä pro sentti yksiköllä koro tettu na (kolme edellis tä vuotta 10 pro sentti yksiköllä ko ro tettuna). Ilman uu sia päätöksiä kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden pro sent ti yk si kön korotus päättyy vuonna Hallitus tähtää sii hen, että kiin teis töveron osuus kun tien ve rotu lois ta kas vaa vaa li kau den aikana. Vuonna 2014 kiin teis tö ve ro tuksen arvostamisperusteita tar kis te taan siten, että verotuotto kas vaa 100 milj. eurolla. Vuonna 2015 kiinteistöveroa ar vioidaan kertyvän neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuon na. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain muuttamisesta on annettu huhtikuussa ja lain muu tos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Kevään 2014 kehysriihessä on päätetty uusista val tion osuut ta vähentävistä toimenpiteistä. Val tion osuus laskel mat tarkentuvat elokuun budjettiriihen ja syyskuun talous ar vio esi tyk sen julkistamisen jälkeen. Tulokehityksen heikentyessä kun tien ja kuntayhtymien käyttö ta lou den pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Kes keis tä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuot tavuut ta parantavien toimien to teuttaminen. Menokasvun hidastaminen edellyttää kunnilta aktiivisia toimia palkka menojen kasvun hillitsemiseksi. Tyr nä vän kun nan ta lou den liik ku ma vara on ainakin tämän hal li tus oh jel man ja jo meneillään olevien uudistusten myötä ka ven tu mas sa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus oh jeis taa hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esi mie hiä kiinnittämään eri tyis tä huo miota toi min nan ta loudel li suu teen kulu van vuo den ai ka na sekä vuo den 2015 talous ar vion val mistelussa edelleen mm. seu raa vin toi men pitein: 1) Resurssit kohdennetaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Uusia har kin nan va rai sia/ei la ki sää tei siä toi min to ja ei käynnistetä ja jo olemassa olevat harkinnanvaraiset/ei lakisääteiset toi minnot ja etuudet otetaan kriittiseen tar kas teluun. 2) Uusia virkoja ja toimia ei esitetä talousarvioon (tulee kysy myk seen vain silloin, jos ostopalvelu muutetaan omaksi toi min nak si tai koulun/päivähoidon oppilasmäärät sitä edellyt tä vät) ja määräaikaisten palkkaamisesta tulee pidättäytyä (vain työllistämistuella). 3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä erikseen esitykset korvaavasta toiminnasta silloin, kun oma toimin ta on edul li sem paa kuin osto pal ve lu (osto palve lusopimukset sa not tava irti riittä vän ajoissa, ettei tule pääl lek käisyyt tä). 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nos te taan. Tar peettomista tai epä tar koi tuk sen mu kai sis ta kiin teis töistä on tehtävä esityksiä jat ko toi men pi tei tä (korjaus, purku, myynti jne.) varten. 5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ) Talousarvio ja toiminta vuodelle 2015 suunnitellaan niin, et tä vuosikate riittää kattamaan poistojen määrän. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA 200/050/2014 KHALL 139 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kunta la ki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muut tu vasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon ra ken teista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me net te lyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainssäädännön tarvet ta. Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain koko nais uu dis tuk sen valmistelua varten parlamentaarisen seu ran ta ryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toi mi eli met ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lain valmis te lus ta ja koordinoinut valmistelujaostojen työtä. jaostot ovat kartoittaneet syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja valmisteltavasta kun ta laista. Hallituksen esitysluonnon on valmisteltu jaostojen työn poh jal ta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa mm. kunnilta kun tala ki luon nok ses ta. Luonnos hallituksen esitykseksi on saa tavil la valtiovarainministeriön osoitteessa Lausunnot pyydetään toimittamaan vii meis tään mennessä. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuot tamis ta koskevista ehdotuksista (7-9 ) - kuntatalousohjelmasta (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankoh dan muuttamisesta (15 ) - valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut tamis toi mi eli miä kuten nuorisovaltuustoa koskevista eh do tuksis ta (5 luku); - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaih to eh toisis ta organisointitavoista (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 )

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus kuntastrategiasta (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vis tä (40 ja 41 ) - johtajasopimuksesta (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh do tuk sis ta (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu tok sis ta, erityisesti kunnanhallituksen osalta ty tär yh teisö jen hallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista eh do tuk siss ta (74 1 ja 4 mom.) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään kos kevis ta ehdotuksista (81 ja 82 ) - sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do tuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdo tuk sis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimin taa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tie to ver kos sa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) - tilintarkastuksesta (123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) - kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä - lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä sähköpostitse. Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kunnassa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta esittää lausuntonsa kuntalain esitysluonnoksesta liitteellä olevan esityksen mukaisesti.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 300/060/2014 KHALL 140 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvit tä vän, oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryh män työn taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan loka kuus sa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän tehtävänä on ol lut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Linkit: / html - Työryhmän mietintö. Lausuntoa pyy de tään mennessä. Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdot taa vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalit siir retään lokakuun neljännestä sunnuntaista huhtikuun kol manteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolman nes ta sunnuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä. Kun nal lis vaa lit ja eduskuntavaalit vuorottelisivat kahden vuo den välein eikä kyse siten olisi samanaikaisesti jär jes tettä vis tä vaaleista. Kunnallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsisi käy tännös sä sitä, että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seuraa van vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Pyr ki mykse nä myös on, että muutos lisäisi äänestysaktiivisuutta. Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensim mäi sen kerran huhtikuussa vuonna Nykyisten valtuus to jen toimikautta jatkettaisiin vuoden 2017 toukokuun lop puun. Työryhmä on ehdottanut myös, että neuvoa-antavien kunnal lis ten kansanäänestysten järjestäminen sallitaan kun nallis vaa lien yhteydessä. Nykyisin kunnallisten kan san ää nestys ten järjestäminen vaalien yhteydessä on kielletty. Työ ryhmän näkemysten mukaan kunnallisia kansanäänestyksiä ei ole perusteltua järjestää muiden, valtiollisten vaalien yh teydes sä, sillä vaaliteemat ovat tällöin keskenään hyvin eri laiset. Vastaavasti valtiollisia kansanäänestyksiä voidaan nykyi sin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessä tai erikseen. Valmistelussa oleva nettiäänestysmahdollisuus muuttaa merkittävästi kansanäänestysten järjestämistä ja tämän

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuok si työryhmä katsoo, että tarpeelliset lainsäädännön muu tok set on perusteltua valmistella aikanaan yhtenäisesti. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muas sa presidendinvaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tek mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana kevää nä järjestettävien eduskunta- ja europarlamenttivaalien ai ka tau lu tus ta. Arviointi kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mah dol li ses ta ikärajan muuttamisesta on työryhmän mukaan tehtävissä vasta, kun menettelystä on saatu enemmän ko ke muk sia. Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi aset taa europarlamenttivaalien aikaistaminen samaan ajankoh taan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa la ki muu toksia. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta toteaa lausunnossaan seuraavaa: - Kunnallisvaalien siirtäminen huhtikuun kolmanteen sunnun tai hin ei ole kannatettava ajatus. Kalenterivuosi on muotoutunut talousarviovuodeksi ja toiminnan ja talouden seuranta on sen mukaista (vertailtavuus on parempi). - Tyrnävän kunta kannattaa neuvoa-antavien kunnallisten kan san ää nes tys ten järjestämistä kunnallisvaalien yh tey dessä. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot