TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 135 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35: POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52: KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 141 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LAUSUNTO NETTIÄÄNESTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA 143 TURVALLISUUSTYÖ JA -SUUNNITELMA OSAKSI SÄHKÖISTÄ HYVINVOINTIKERTOMUSTA 144 ALUEARKKITEHDIN PALKKA TTES:N TYÖOLOSUHDELISÄT SOSIAALITOIMEN PALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 147 EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / BÄCKMAN ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA :30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Karppinen Hannele J Mällinen Seija J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Bräysy Tauno Varajäsen POISSA Salmenhaara Anne J Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Illikainen Helena Aluearkkitehti Läsnä Kurkela Jouni Vs. sivistysjohtaja Läsnä 133 ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Tiia Rusila Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 133 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Marko Partanen Pöytäkirjantarkastaja Esa Saarela Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 131 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mes ta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus: Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Partanen ja Esa Saare la. Kokouksen alussa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uit to onnitteli kunnanhallituksen puolesta kunnanvaltuutettu Sei ja Mällistä merkkipäivän johdosta.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 132 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: 1 Luontoselvityksen laatiminen palkin asemakaava-alueelle / Lisätyötarjouksen hyväksyminen Kiinteistönluovutusilmoitukset: 6 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Toukokuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kesäkuu Kiinteistönluovutusilmoitukset / Heinäkuu 2014 Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: 10 Omakotitalotontontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / T:mi Heikki Tölli 11 Omakotitalotontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / Rakennuspalvelu T & T Oy Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: 5 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Elina Kirstinä ja Tuomas Pajala 6 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Maria ja Sami Erkkilä Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: Talousjohtajan päätökset: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 133 Kunnanhallitus: Kunnanjohtajan katsauksen alussa sivistysjohtaja Jouni Kur ke la esitteli koululaiskuljetusten tilannetta/ kilpailutuksen jäl kei siä muutoksia. Palautetta kuntalaisilta on tullut paljon. Sivistysjohtaja oli paikalla asiantuntijana tämän osion esit telyn ajan. Keskusteltiin vesilaitoksen tiedotuksesta ja viestinnästä kesän aikana tapahtuneessa veden häiriö/sakka-asiassa. Nopeam paa reaktiota toivotaan vesiyhtiön toimesta, silloin kun häi riöi tä tapahtuu. Asia käydään läpi vesiyhtiön toi mi tus johta jan kanssa. Kunnanjohtaja esitteli seuraavia asioita: - kouluhankkeen eteneminen: Hanketyöryhmä on koostanut esi tyk sen sä, joka tulee sivistyslautakunnan kautta kun nanhal li tuk seen ja kunnanvaltuustoon - Temmeksen koulun hankeryhmän kokoonpanoon kun nanhal li tuk sen puheenjohtaja ja varalle valtuuston pu heen joh taja - Sote-asia: 8 viikkoa aikaa antaa kunnan lausunto. Kunnan ai kai sem man lausunnon kannanottoja täydennetään. Lä hipal ve lun määrittely on tärkeä, samoin kustannuksiin liittyvät te ki jät, kuten henkilöstö ja kiinteistöt mukaan lu kien kiin teistö jen omistustekijät - Kuntarakenneselvitys: ohjausryhmä kokoontuu Tyrnävällä, vä li ra port ti on valmistunut, henkilöstötilaisuus on tiistaina Oulussa - Kotiseutumuseo (tekninen osasto hakenut luvan kyltille, he myös siistivät jokivartta) - Kiinteistöselvitys: kiinteistöjen käyttöarvo, kustannukset, luet te lo johdonmukaista käsittelyä varten - Väestön ja työllisyyden kehitys: kesäkuun alussa 6738 asu kas ta, kasvua 1,43 %; työllisyystilanne on heikentynyt ko ko seudulla edelleen - Oulun seudun Uusyrityskeskuksen tilastoja: perustetut yrityk set kpl, asiakkaita 28 - Risteysalueen taidehanke-asia; hakemus on lähtenyt - Bioenergiahanke, kolmivuotinen projekti: Kunnanjohtaja esit te li hanketta, johon kunnanhallitus suhtautui myön tei sesti. Aluearkkitehti Helena Illikainen esitteli maan myyn ti tar jouksia. Varapuheenjohtaja Tiia Rusila toimi puheenjohtajana

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus maan myyn ti tar jouk sis ta keskusteltaessa tilan Halme osalta. Tä män asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Tauno Uitto oli pois sa/su ku lai suus jää vi ys. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA 268/760/2014 KHALL 134 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Ympäristöministeriö pyytää Tyrnävän kunnalta lausuntoa luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyt tö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausunto pyydetään toi mit ta maan mennessä. Esityksen tarkoituksena on sisällyttää maankäyttö- ja ra kennus la kiin kunnan maapolitiikkaa sekä elinkeinoelämän kilpai lun kehittämistä tukevat säännökset. Muutoksenhakua kun nan rakennusvalvontaviranomaisen hallintopakkoasiaa kos ke vas sa asiassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön va litus lu pa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi esi tykses sä ehdotetaan pidennettäväksi paljon tilaa vaativan erikois ta va ran kaupan siirtymäaikaa, jonka jälkeen se tulisi vähit täis kau pan suuryksiköitä koskevan sääntelyn piiriin. Aluearkkitehti: Esitän, että kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon halli tuk sen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muut ta mises ta: Lausunto: Elinkeinoelämän kilpailun kehittymistä tukevat säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan sisällytettävän kilpai lun toimivuuden edistämisen näkökulma alueidenkäytön suun nit te lun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin kai kil la kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa kos ke viin säännöksiin. Tyrnävän kunta toteaa, että elinkeino- ja kilpailupoliittiset nä kö koh dat ovat kunnan kehityksen ja talouden kannalta mer kit tä viä. Sen vuoksi näiden näkökohtien sisällyttäminen maan käyt tö- ja rakennuslain kaavoitusta koskeviin sää döksiin on kunnan mielestä perusteltua. Kaavoituksen ja muun maan käy tön suunnittelun avulla paitsi varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto myös ennakoidaan ja mahdol lis te taan kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen elin keino- ja kilpailupoliittiset tavoitteet huomioon ottaen. Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kuntakentällä tehtyjen tutkimusten mukaan kaa voi tus ta ohjaavien viranomaisten edellyttämiä selvityksiä

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja vaikutusten arviointeja pidetään usein liian yk si tyis koh taisi na kaavojen tarkoitus huomioon ottaen. Nykyinen laki ohjaa liiallisiin, päällekkäisiin ja kunnan resursseja syöviin selvi tys ten laatimisiin. Myös Tyrnävän kunnan kokemus vastaa yl lä esitettyä. Tästä syystä luonnosesitys MRL 9 :n muut tami sek si siten, että selvitykset ja vaikutusten arviointi kohden ne taan kulloinkin kyseessä olevaan suun nit te lu teh tävään, on Tyrnävän kunnan mielestä hyvä ja tarpeellinen. Eh do tet tu lainmuutos selventää selvitysten ja vaikutusten ar vioin nin perimmäistä tarkoitusta. Maapolitiikkaa koskevat säännökset: Lausuntopyynnön liitteenä olevassa perustelumuistiossa tode taan, että kunnan harjoittamalla maapolitiikalla on mer kittä vä vaikutus tonttituotantoon, kaavojen toteuttamiseen ja kun ta ta lou teen. Voimassa olevaan maankäyttö- ja ra kennus la kiin sisältyvät säännökset kunnan maapolitiikan kei nova li koi mas ta, mutta ei maapolitiikan harjoittamista koskevia sään nök siä. Tämän, sekä kunnan maapolitiikan lain sää dännöl li sen aseman selventämisen vuoksi luonnoksessa eh dote taan maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytettävän kunnan maa po li tiik kaa koskeva yleiskuvaus sekä maapolitiikan yleinen toimivaltasäännös kaavoituksen ja rakennusvalvonnan ohel le. Lainmuutoksen tavoitteena on muun ohella edistää riit tä vää ja monipuolista tonttituotantoa asukasmäärältään kas va vis sa kunnissa sekä kustannustehokasta yh dys kun tara ken ta mis ta asukasmäärältään taantuvissa kunnissa. Tyrnävän kunnan mielestä maapolitiikan harjoittamisen toimi val lan kirjaaminen lakiin on perustelua. Samalla muu tosluon nos kuitenkin jättää epäselväksi sen, millaisia konk reetti sia seurauksia ja velvoitteita lainmuutos kunnalle tuottaa: Tar koit taa ko se velvoitetta kirjallisesta maapoliittisesta ohjel mas ta tai vastaavasta? Jos, kuinka usein ohjelma laa ditaan ja miten velvoitteen toteuttamista seurataan? Lain muutos eittämättä kasvattaa kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kaut ta kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Kuka vastaa näistä kustannuksista? Tyrnävän kunta katsoo, että näiltä osin eh do tet tua lainmuutoksen sisältöä ja sen seurauksia tulisi sel ven tää ennen lopullista lainmuutosta. Kunnan la ki sääteis ten tehtävien kasvattamista tulisi välttää. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MÄÄRÄALALLE MÄLLINEN RN:O 35:31 253/604/2014 KHALL 135 Valmistelu: Rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Pekka Mällinen hakee poikkeamislupaa saunan 16 m2 ja loma-asun non 42m2 rakentamiselle määräalalle Mällinen nr:o 35:31. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ympäristökeskuksella. MRL 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hykkeel le ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sel lais ta oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra ken nuslu van myöntämisen perusteena. Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n "Poikkeamisen edel lytyk set" mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei saa vai keut taa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai keut taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista. Lausunnossaan aluearkkitehti toteaa, että kunnassa on kasaan tu nut tarvetta haja-asutusalueen rakennuspaikoille ja en nen kaik kea rantarakentamiselle. Sekä uudet asuin että lo ma ra ken nus pai kat tulisi ratkaista kaavoituksen avul la. Kaa voil la varmistetaan se, että rakennuspaikat ovat har kittu ja ympäristön, luonnonolosuhteiden ja yh dys kun ta ra kenteen näkökulmista ja, että rakennuspaikkojen myön tä mi sessä kohdellaan maanomistajia tasapuolisesti. Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennustarkastaja: Kunnanjohtaja: Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän että kun nanhal li tus ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä vapaa-ajan asun non ja saunarakennuksen rakentamiseen. Kunnanhallitus ei puolla poikkeamisen myöntämistä ha ki jalle rakennustarkastajan päätösesityksen mukaisesti ja lä hettää hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ja ympäristökeskuksen päätettäväksi. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös eh do tustaan. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus POIKKEAMISHAKEMUS TILALLE KORSU RN:O 52:11 254/604/2014 KHALL 136 Valmistelu: Vs.rakennustarkastaja Antti Lääkkö, p Anneli Partala ja Kerttu Hämäläinen hakevat poik kea mis lupaa 20m² :n lomarakennuksen rakentamiselle korvaamalla kak si huonokuntoista, aikaisemmin loma-asuntona toi mi nutta rakennusta, joiden yhteispinta-ala on n. 30m² Rakennuspaikan pinta-ala on 2600m² ja rakennusoikeus on riit tä vä hankkeen toteuttamiselle. Korsun tila sijaitsee alueella, joka sijaitsee maaseudun kehit tä mi sen kohdealueella mk. Merkinnällä osoitetaan yli kunnal li sia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään eri tyises ti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asu mis ta, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Oulun seudun yleiskaavassa Korsun tila sijaitsee Maa- ja met sä ta lous val tai nen alueella M. Alue on tarkoitettu pääasias sa maa ja metsätalouskäyttöön. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista ase makaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee rakennusjärjestyksessä suun nit telu tar ve alu eel la A: Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeu den maisema-alue, kulttuurihistoriallisesti merkittävät alu eet, kylät tai kyläkokonaisuudet, jokien ja järvien rannat. Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan: MRL:n 72 : "suunnittelutarve ranta-alueella". Poikkeamisen myön tä mis val tuus on korvaavan rakentamisen osalta kunnan hal li tuk sel la. Naapureita kolme (3) on kuultu kunnan toimesta ja heillä ei ole huomautettavaa poikkeamishakemuksen johdosta. Tontilla on liittymä yleiseen tiehen. Uuteen lo ma ra ken nukseen ei tule vesijohtoa, vaan vesi kannetaan paikalle. Myöskään viemäriä ei ole. Käymälänä toimii kuivakäymälä. Suunniteltu rakentaminen täyttää MRL 137 :n ra ken nus luval le asetetut erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vs. rakennustarkastaja: Aluearkkitehdin lausunto on esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemuksen mukaan rakennustoimenpide ei muodosta uut ta lomarakennuspaikkaa. Aluearkkitehdin lausuntoon perustuen esitän, että kun nanhal li tus myöntää poikkeamisluvan uuden lomarakennuksen (20 m²) rakentamiselle korvaamalla olemassa olevat kaksi huo no kun tois ta, aikaisemmin loma-asuntona toiminutta raken nus ta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA /213/2014 KHALL 137 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta annetun lain 30 :n mukaan korottaa ha kemuk ses ta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnal lis ta lou del lis ten vaikeuksien vuoksi on lisätyn ta lou del lisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kun ta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa ta sa pai not tami sek si toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan korotusta on haettava val tio va rainmi nis te riön päättämään ajankohtaan mennessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Tyrnävän kunta ei hae harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 299/200/2014 KHALL 138 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntatalous jatkuu kireänä. Kuntiin ja kuntatalouteen vai kutta via asioita mm. Sote-uudistus ja valtionosuusuudistus. Val tion ta lou den kehystä vuosille on valmisteltu vai keas sa taloudellisessa tilanteessa. Merkittävä osa jul kisen talouden sopeutustoimista on kohdistunut kuntiin. Yhdysvaltojen talouskasvu on noussut, euroalueen talouden kas vu on ollut vähäistä, mutta lähivuosien kasvuodotukset eu ro alu eel la ovat kuitenkin aikaisempaa paremmat. Suomes sa bruttokansantuote heikkeni vuonna 2013 ja viime vuo si oli jo toinen peräkkäinen taantuvan kasvun vuosi. Valtio va rain mi nis te riön suhdannekatsauksen mukaan talous kään tyy tänä vuonna maltillisesti parempaan suuntaan. Kan san ta lou den kysyntää heikensivät viime vuonna eri tyises ti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien su pistu mi nen. Työt tö myys as te on noussut yli kahdeksaan prosent tiin ja valtiovarainministeriö on arvioinut työttömyyden nou se van vielä. Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdel lä prosentilla. Kuntien palkkasumman vaimea kasvu johtuu paljolti henkilöstösäästöjen jatkumisesta. Vuonna 2015 to teu tet ta va ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen ja niiden ra hoi tuk sen siirto valtiolle poistaa ammattikorkeakoulut kuntien taloustilaston mukaisesta kuntataloudesta. Uudistuksen seu rauk se na kuntien palkkamenot pienenevät noin 250 milj. eu roa ja palkkasummaennuste putoaa -0,4 prosenttiin. Ilman tätä vähennystä ennuste olisi 1,1 prosenttia. (Lähde: kun ta ta lous tie do te 2/2014). Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 1,9 prosenttia. Kuntien yhtei sö vero-osuus mak se taan vuosina vii del lä pro sentti yksiköllä koro tettu na (kolme edellis tä vuotta 10 pro sentti yksiköllä ko ro tettuna). Ilman uu sia päätöksiä kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden pro sent ti yk si kön korotus päättyy vuonna Hallitus tähtää sii hen, että kiin teis töveron osuus kun tien ve rotu lois ta kas vaa vaa li kau den aikana. Vuonna 2014 kiin teis tö ve ro tuksen arvostamisperusteita tar kis te taan siten, että verotuotto kas vaa 100 milj. eurolla. Vuonna 2015 kiinteistöveroa ar vioidaan kertyvän neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuon na. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain muuttamisesta on annettu huhtikuussa ja lain muu tos ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Kevään 2014 kehysriihessä on päätetty uusista val tion osuut ta vähentävistä toimenpiteistä. Val tion osuus laskel mat tarkentuvat elokuun budjettiriihen ja syyskuun talous ar vio esi tyk sen julkistamisen jälkeen. Tulokehityksen heikentyessä kun tien ja kuntayhtymien käyttö ta lou den pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Kes keis tä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuot tavuut ta parantavien toimien to teuttaminen. Menokasvun hidastaminen edellyttää kunnilta aktiivisia toimia palkka menojen kasvun hillitsemiseksi. Tyr nä vän kun nan ta lou den liik ku ma vara on ainakin tämän hal li tus oh jel man ja jo meneillään olevien uudistusten myötä ka ven tu mas sa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus oh jeis taa hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esi mie hiä kiinnittämään eri tyis tä huo miota toi min nan ta loudel li suu teen kulu van vuo den ai ka na sekä vuo den 2015 talous ar vion val mistelussa edelleen mm. seu raa vin toi men pitein: 1) Resurssit kohdennetaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Uusia har kin nan va rai sia/ei la ki sää tei siä toi min to ja ei käynnistetä ja jo olemassa olevat harkinnanvaraiset/ei lakisääteiset toi minnot ja etuudet otetaan kriittiseen tar kas teluun. 2) Uusia virkoja ja toimia ei esitetä talousarvioon (tulee kysy myk seen vain silloin, jos ostopalvelu muutetaan omaksi toi min nak si tai koulun/päivähoidon oppilasmäärät sitä edellyt tä vät) ja määräaikaisten palkkaamisesta tulee pidättäytyä (vain työllistämistuella). 3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä erikseen esitykset korvaavasta toiminnasta silloin, kun oma toimin ta on edul li sem paa kuin osto pal ve lu (osto palve lusopimukset sa not tava irti riittä vän ajoissa, ettei tule pääl lek käisyyt tä). 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nos te taan. Tar peettomista tai epä tar koi tuk sen mu kai sis ta kiin teis töistä on tehtävä esityksiä jat ko toi men pi tei tä (korjaus, purku, myynti jne.) varten. 5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ) Talousarvio ja toiminta vuodelle 2015 suunnitellaan niin, et tä vuosikate riittää kattamaan poistojen määrän. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KUNTALAISTA 200/050/2014 KHALL 139 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kunta la ki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muut tu vasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon ra ken teista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me net te lyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainssäädännön tarvet ta. Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain koko nais uu dis tuk sen valmistelua varten parlamentaarisen seu ran ta ryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toi mi eli met ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lain valmis te lus ta ja koordinoinut valmistelujaostojen työtä. jaostot ovat kartoittaneet syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja valmisteltavasta kun ta laista. Hallituksen esitysluonnon on valmisteltu jaostojen työn poh jal ta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa mm. kunnilta kun tala ki luon nok ses ta. Luonnos hallituksen esitykseksi on saa tavil la valtiovarainministeriön osoitteessa Lausunnot pyydetään toimittamaan vii meis tään mennessä. Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) - kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuot tamis ta koskevista ehdotuksista (7-9 ) - kuntatalousohjelmasta (12 ) - kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankoh dan muuttamisesta (15 ) - valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) - osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut tamis toi mi eli miä kuten nuorisovaltuustoa koskevista eh do tuksis ta (5 luku); - kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaih to eh toisis ta organisointitavoista (31, 34 ja 38 ) - alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 )

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus kuntastrategiasta (39 ) - kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vis tä (40 ja 41 ) - johtajasopimuksesta (43 ) - omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh do tuk sis ta (6, ) - kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) - luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu tok sis ta, erityisesti kunnanhallituksen osalta ty tär yh teisö jen hallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista eh do tuk siss ta (74 1 ja 4 mom.) - päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään kos kevis ta ehdotuksista (81 ja 82 ) - sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) - kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do tuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) - otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) - toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdo tuk sis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimin taa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tie to ver kos sa (109 ja 110, 141 ) - alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) - erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) - tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) - tilintarkastuksesta (123 ) - tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) - kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä - lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä sähköpostitse. Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kunnassa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta esittää lausuntonsa kuntalain esitysluonnoksesta liitteellä olevan esityksen mukaisesti.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VAALIEN AJANKOHDAT JA KANSALAISTEN OSALLISTUMISOIKEUDET 300/060/2014 KHALL 140 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvit tä vän, oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryh män työn taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan loka kuus sa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän tehtävänä on ol lut selvittää näiden ehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Linkit: / html - Työryhmän mietintö. Lausuntoa pyy de tään mennessä. Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdot taa vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalit siir retään lokakuun neljännestä sunnuntaista huhtikuun kol manteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolman nes ta sunnuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä. Kun nal lis vaa lit ja eduskuntavaalit vuorottelisivat kahden vuo den välein eikä kyse siten olisi samanaikaisesti jär jes tettä vis tä vaaleista. Kunnallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsisi käy tännös sä sitä, että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seuraa van vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Pyr ki mykse nä myös on, että muutos lisäisi äänestysaktiivisuutta. Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensim mäi sen kerran huhtikuussa vuonna Nykyisten valtuus to jen toimikautta jatkettaisiin vuoden 2017 toukokuun lop puun. Työryhmä on ehdottanut myös, että neuvoa-antavien kunnal lis ten kansanäänestysten järjestäminen sallitaan kun nallis vaa lien yhteydessä. Nykyisin kunnallisten kan san ää nestys ten järjestäminen vaalien yhteydessä on kielletty. Työ ryhmän näkemysten mukaan kunnallisia kansanäänestyksiä ei ole perusteltua järjestää muiden, valtiollisten vaalien yh teydes sä, sillä vaaliteemat ovat tällöin keskenään hyvin eri laiset. Vastaavasti valtiollisia kansanäänestyksiä voidaan nykyi sin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessä tai erikseen. Valmistelussa oleva nettiäänestysmahdollisuus muuttaa merkittävästi kansanäänestysten järjestämistä ja tämän

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus vuok si työryhmä katsoo, että tarpeelliset lainsäädännön muu tok set on perusteltua valmistella aikanaan yhtenäisesti. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muas sa presidendinvaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tek mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana kevää nä järjestettävien eduskunta- ja europarlamenttivaalien ai ka tau lu tus ta. Arviointi kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mah dol li ses ta ikärajan muuttamisesta on työryhmän mukaan tehtävissä vasta, kun menettelystä on saatu enemmän ko ke muk sia. Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi aset taa europarlamenttivaalien aikaistaminen samaan ajankoh taan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa la ki muu toksia. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta toteaa lausunnossaan seuraavaa: - Kunnallisvaalien siirtäminen huhtikuun kolmanteen sunnun tai hin ei ole kannatettava ajatus. Kalenterivuosi on muotoutunut talousarviovuodeksi ja toiminnan ja talouden seuranta on sen mukaista (vertailtavuus on parempi). - Tyrnävän kunta kannattaa neuvoa-antavien kunnallisten kan san ää nes tys ten järjestämistä kunnallisvaalien yh tey dessä. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TAIDEHANKINTA

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TAIDEHANKINTA TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 411 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 18:00-22:10 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 413 214 KIRKKORISTEYKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 klo 17:00-18:45 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 Tekninen lautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 18:00-20:20 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 133 72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165 Tekninen lautakunta 27.10.2015 AIKA 27.10.2015 17:00-19:51 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 167 98 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot