Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta"

Transkriptio

1 Miehikkälän kunnanhallitus Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et tä siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uu sista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kuntalaki korvai si vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätök sen te ko me net te lyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella py ri tään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain ko ko nais uu dis tuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toimielimet ja johtaminen-,demokratia-, talousse kä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lain val mis telus ta ja koordinoinut valmistelujaostojen työtä. Jaostot ovat kartoittaneet syk syl lä 2013 sähköisellä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja valmis tel ta vas ta kuntalaista. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu jaostojen työn pohjalta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kun ta la ki luon nok ses ta.erityisesti pyy de tään lausumaan seuraavista ky sy myk sis tä: kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke vis ta ehdotuksista (7-9 ) kuntatalousohjelmasta (12 ) kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muut ta mi ses ta (15 ) valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mis toimi eli miä ku ten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku); kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista orga ni soin ti ta vois ta (31,34 ja 38 ) alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 ) kuntastrategiasta (39 ) kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vistä (40 ja 41 ) johtajasopimuksesta (43 ) omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh dotuk sis ta (6, ) kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, eri tyi ses ti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal li tuksen jäseniä ja pu heen joh ta jis toa koskevista ehdotuksista (74 1 ja 4 mom.) päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot tamus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään koskevista eh dotuk sis ta (81 ja 82 )

2 Kunnanjohtajan ehdotus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh dotuk sis ta (19 2 mom. ja 83 3 mom.) otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh do tuksis ta ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos ke vien tietojen ja pöy tä kir jo jen julkaisemisesta tietoverkossa (109 ja 110, 141 ) alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kat ta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kun ta yh ty män arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) tilintarkastuksesta (123 ) tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myön tä mien lainojen, takausten sekä vakuuksien ra joitta mi ses ta, kunnan kiin teis tön luovutuksesta ja julkisen palvelun vel voit tees ta (15 luku) sekä lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään mennessä sähkö pos tit se osoitteeseen Lausunnoissa toi votaan käytettävän em. otsikointia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai py kä lä koh tai ses ti. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös word-tie dos tona lausuntoyhteenvedon laatimista varten. Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kun nas sa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien ta hojen näkemyksiä. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa kuntalakiluonnoksesta erityisesti seuraavista kysymyksistä, jotka ovat tummennettuina alla. Kunnan lausunto-osa on lausuntopyyntökohdan alla. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon kuntalain hallituksen esi tys luon nok ses ta: Kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) Kunnan toiminnan käsitteen määrittely täsmentää kunnan toimintaa. Kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos kevis ta ehdotuksista (7-9 ) Kuntalailla on kannustettava kunnat keskittymään peruspalvelujen tuot tami seen ja järjestämiseen, koska nyt kuntien perustehtävä on hämärtynyt ai heut taen osaltaan talousongelmien syvenemisen.

3 Kuntalain on tuettava kuntalaisten tarpeiden huomioimista palveluissa ja val tion perusteltua valvontaa ja sanktioita peruspalvelujen tuottamiseksi lähi pal ve lui na. Kuntalain on edellytettävä, että kuntalaiset saavat lähipalveluina laa dukkaat peruspalvelut, kuten terveyskeskus- ja mielenterveyspalvelut, pe rusope tuk sen, sosiaalityön, omaishoidon tuen ja palveluasumisen. Lisäksi on huo leh dit ta va lähipalveluina kirjasto-, lasten päivähoito-, kotihoito-, ko ti sairaan hoi to- ja lähiliikuntapalveluista sekä rakennustarkastuksesta ja luvista. Kuntatalousohjelmasta (12 ) Talouden vahvistamiseksi kuntatalousohjelman laadinta on perusteltu, koska kuntatalouden tervehdyttäminen on tärkeää yhdenvertaisten pal ve lu jen turvaamiseksi kuntalaisille lähipalveluina. Kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muutta mi ses ta (15 ) Kuntavaalien toimittaminen huhtikuussa ja valtuustokauden aloittaminen ke sä kuus sa mahdollistaa jokaisen valtuutetun osallistumisen myös en simmäi sen toimivuotensa talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseen, mikä jän te vöit tää päätöksentekoa. Ajoituksena valtuuston toimikauden muuttaminen alkamaan kesäkuun alus ta vuodesta 2017 alkaen on sopiva. Valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 ) Valtuuston oikeus päättää lain asettamissa rajoissa valtuutettujen lu ku määräs tä antaa kunnalle harkintamahdollisuuden valtuuston koosta. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mis toi mi elimiä kuten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku); Vanhusten, vammaisten ja nuorten huomioiminen kuntalaissa vuo ro vai kutuk sen aikaansaamiseksi on perusteltu, samoin valmisteluun vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen. Kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista or ga nisoin ti ta vois ta ja alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (31, 34, 38 ja alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista 37 ) Valtuuston mahdollisuus päättää valiokunta-, puheenjohtaja ja ti laa ja-tuotta ja-mal lin käyttöönotosta ja alueellisista toimielimistä huomioi kuntien erityis piir teet. Kuntastrategiasta (39 )

4 Kuntastrategiat ovat käytännössä joka kunnassa. Kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä (40 ja 41 ) Täsmennykset ovat perusteltuja. Johtajasopimuksesta (43 ) Johtajasopimus on käytössä valtaosassa kuntia. Omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh do tuksis ta (6, ) Täsmennykset tukevat kuntien omistaja- ja konserniohjausta. Kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku) Kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksista. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muutoksista, eri tyi ses ti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hallituksen jä seniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista (74 1 ja 4 mom.) Kunnalla ei ole kohdasta huomautettavaa. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot ta mushen ki lön oikeutta saada vapaata työstään koskevista ehdotuksista (81 ja 82 ) Uudistukset ovat perusteltuja. Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 ) Sidonnaisuuksien ilmoittamisella lisätään avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luot ta mus ta kunnallishallintoon. Kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do tuk sista (19 2 mom. ja 83 3 mom.) Täsmennykset lisäävät avoimuutta ja luottamusta kunnallishallintoon. Otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 ) Uudistus vahvistaa kunnanhallituksen asemaa kunnan hallinnosta, ta loudes ta sekä kunnan toiminnan yhteensovittamisesta vastaavana toi mi eli menä. Toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdotuksista ( ) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa koskevien tieto jen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa (109 ja 110, 141

5 ) Sähköiset päätöksentekotavat ja pöytäkirjojen julkaiseminen tietoverkossa no peut ta vat päätöksentekoa ja lisäävät vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kat tamis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin (111 ) Uudistukset ovat perusteltuja kuntatalouden vahvistamiseksi ja tuot ta vuuden lisäämiseksi. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kunta yh ty män arviointimenettelyistä (119 ja 120 ) Kunnalla ei ole huomautettavaa arviointimenettelystä. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista ja tilintarkastuksesta (122 ja 123 ) Kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksista. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 ) Ei huomautettavaa. Kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kun nan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä. Ei huomautettavaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot