YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS"
  • Pia Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1

2

3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 400 kv johtohankkeesta LOVIISA HIKIÄ (HAUSJÄRVI)

4 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustelut ja kuvaus Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle tullaan rakentamaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille. Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, selvitetään, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu ohjelma- ja selostusvaiheisiin. YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostus asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta.

5 Tutkitut reittivaihtoehdot Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Yleiskartta.

6 0-vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimayksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. Merkittävimmät ympäristövaikutukset Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun voimajohdon aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä voimajohdon rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Lähtötiedot on koottu uusimmista tutkimuksista ja selvityksistä. Lähtötietoja on täydennetty YVA-menettelyn aikana mm. keskustelemalla kuntien kaavoituksesta ja ympäristöasioista vastaavien viranomaisten kanssa. Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntijoiden arvioihin eri johtovaihtoehtojen vaikutuksista. Maankäyttö ja elinkeinotoiminta Voimajohdon rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen ja maankäyttöön. Uusien maastokäytävien kohdalla kuntien kaavoitettua aluetta on Lapinjärvellä ja Orimattilassa. Koskenkylänjokilaakson osayleiskaavassa voimajohtolinjaus on huomioitu. Länsi-Orimattilan yleiskaavaan ei ole merkitty voimajohtoreitin vaihtoehtoa B eikä sen alavaihtoehtoa. Voimajohtoreitti sivuaa osayleiskaavan kyläalueen rajausta Mallusjärvellä. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat kokonaisuutena merkittäviä, erityisesti kun voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään. Menetykset maa- ja metsätaloudessa ovat suurempia vaihtoehdossa B, sillä siinä reitti kulkee pisimpään uudessa maastokäytävässä. Hankkeen vaikutukset painottuvat metsätalouteen vaihtoehdossa A, sillä pellot ovat tällä osuudella melko pienialaisia. Johdosta aiheutuvat menetykset korvataan lunastuslain mukaisella lunastusmenettelyllä. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Voimajohdon rakentaminen koetaan haittana etenkin seuduilla, joissa aiempia voimajohtoja ei ole ja linjaus kulkee asutuksen tuntumassa. Vaihtoehto A kulkee Artjärven Hauksuon kohdalta lähes asumattomassa suo- ja kalliomaisemassa liittyen Heinsuolla jo olemassa olevaan johtokatuun. Vaihtoehto B kulkee paikallisesti arvokkaan peltomaiseman halki Pakaassa ja halkoo Mallusjärven pohjoispuolella kylä- ja viljelymaisemaa. Alueella on maanviljelyä, ympärivuotista asutusta ja kesäasutusta. Lisäksi vaihtoehto B:lle on Orimattilan kunta kohdistanut asuinalueiden rakentamissuunnitelmia Mallusjärven läheisyyteen. Heinsuolta Hikiään nykyinen voimajohto puretaan ja uusi johto rakennetaan olemassa olevaan maastokäytävään. Tällä jaksolla mahdolliset muutokset sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudessa saattavat aiheuttaa lisääntyvää huolta voimajohtojen lähellä asuvilla. Sähkö- ja magneettikentän pelon lisääntymisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kuin vaihtoehto B. Virkistykseen ja ulkoiluun kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaihtoehdoilla ole merkittävää eroa. Maisema ja kulttuuriperintö Voimajohdot koetaan lähes poikkeuksetta maisemalliseksi haitaksi. Etenkin avoimilla alueilla kookkaat pylväät erottuvat maisemassa kauas. Tasaisessa metsäisessä maastossa ne pääasiassa häipyvät puiden suojaan. Lähimaisemassa leveät johtoaukeat muuttavat merkittävästi maisemaa ja näkymiä, joten pylväiden esteettinen haitta korostuu. Voimajohtopylväiden sijainnilla maisemassa onkin suuri merkitys haitallisuuden kokemisessa. Kaukomaisemassa voimajohdon pylväsrakenteet näkyvät. Loviisasta Lapinjärven Käkikoskelle voimajohto sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon ja kulkee vain paikoitellen avoimessa peltomaisemassa.

7 Vaihtoehto A sijoittuu uuteen maastokäytävään Orimattilan Heinsuolle asti, jossa voimajohto liittyy olemassa olevaan johtokatuun. Voimajohto sijoittuu uudessa maastokäytävässä pääasiassa metsäisille selänteille, jolloin sen maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Orimattilan Mallusjoella voimajohdon vaihtoehto B halkoo valtakunnallisesti arvokasta Porvoonjokilaakson maisemaa ja rikkoo alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentää sen arvoa. Maiseman kannalta vaihtoehdon A vaikutukset ovat vähäisempiä kuin vaihtoehdon B, sillä vaihtoehto A sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon eikä erotu juurikaan maisemasta. Vaihtoehto A kulkee myös lyhyemmän matkaa uudessa maastokäytävässä, joten maisemahaitat rajoittuvat pienemmälle alueelle. Luonnonolot Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa aina pysyvän muutoksen luonnonoloihin. Haitan merkittävyys vaihtelee sen mukaan tuleeko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Suunnitellun voimajohdon ja sen vaihtoehtojen sijaintialueilta löytyi yksi maakunnallisesti ja neljä paikallisesti arvokasta luontokohdetta. Voimajohdolle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka haarautuvat Lapinjärven Käkikosken pohjoispuolelta. VE B:n vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin VE A:n, koska VE B:n kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna VE A:han. VE B:n alavaihtoehdon kohdalla ei ole arvokkaita luontokohteita, joten alavaihtoehdon valinta vähentäisi VE B:n haitallisia luontovaikutuksia. Yksi paikallisesti arvokas kohde säästyisi ja uutta raivattavaa maastokäytävää olisi noin kolme kilometriä vähemmän valittaessa alavaihtoehto VE B. Johtopäätökset 400 kv voimajohdon ympäristövaikutukset eivät ole kovin merkittäviä, jos voimajohto rakennetaan riittävän kauas asutuksesta, arvokkaista luontokohteista ja maisema-alueista. Uuteen maastokäytävään rakennettava johto voidaan suunnitella siten, että keskeiset arvokohteet voidaan kiertää. Toisaalta uusi maastokäytävä merkitsee metsäalueiden pirstoutumista. Tämän hankkeen vaikutuksissa on keskeistä se, että merkittävimmät vaikutukset keskittyvät suurelta osin Orimattilan alueelle, jossa voimajohdon vaihtoehto B sijoittuu täysin uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohto halkoo Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisemaa rikkoen alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentäen sen arvoa. Orimattilassa sijaitsevat myös mm. Pakaan ja Männistönkulman kylät, joissa on asutusta voimajohdon läheisyydessä ja alueilla on myös maisemallista arvoa. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen korostuvat erityisesti Hikiässä, jossa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiselle johtoalueelle ja lähelle asutusta. Mallusjärven pohjoispuolella vaihtoehto B kulkee myös asutuksen keskellä pelto- ja kylämaisemassa. Myös nykyisen 2x110 kv voimajohdon molemmin puolin on runsaasti asutusta, erityisesti Huhdanojan ympäristössä. Arvioinnin kuluessa otettiin mukaan tarkasteluun vaihtoehdon B alavaihtoehto, jossa voimajohto yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Alavaihtoehdolla vältetään asutukseen kohdistuvia haittoja erityisesti Mallusjärven pohjoispuolella. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia kuin vaihtoehto B. Haitan merkittävyys luonnonoloihin vaihtelee sen mukaan, rakennetaanko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Kokonaisuudessaan suunnitellun voimajohdon eri vaihtoehtojen kohdalle jää viisi luonnoltaan arvokasta aluetta, joihin johto aiheuttaa lieviä haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehdon B vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin vaihtoehdon A, sillä vaihtoehdon B kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna vaihtoehtoon A. Arvioinnissa ei ole tullut esiin kovin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, vaan kaikki arviointiselostuksessa esitetyt vaihtoehdot ovat ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia. Luontovaikutusten mahdollinen tarkentaminen tulee ajankohtaiseksi reittitutkimuksen yhteydessä. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi luontoinventointi ennen rakentamista erityisen herkissä ja arvokkaissa luontokohteissa.

8 8 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET Hankkeen perustelut Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Liittyminen muihin hankkeisiin Arvioinnin tekijät YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen TUTKITUT VAIHTOEHDOT Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta vaihtoehto Tutkitut reittivaihtoehdot ARVIOINNIN RAJAUS Lähtötiedot ja käytetyt menetelmät Arvioidut ympäristövaikutukset Epävarmuustekijät VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA ELINKEINOTOIMINTAAN Kaavoitustilanne Vaikutukset maa- ja metsätalouteen Vaikutukset virkistys- ja ulkoilualueisiin Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu Pohjakartat: Genimap Oy, Lupa L5011/03 Maanmittauslaitos, Lupanro 517/MYY/03

9 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO 9 6 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN Vaikutukset asumiseen ja viihtyisyyteen Voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Nykytilanne Vaikutukset maisemaan Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin Vaikutukset direktiivi- ja uhanalaisiin lajeihin Vaikutusten lieventäminen Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu KESKEISET VAIKUTUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keskeiset ympäristövaikutukset Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot Johtopäätökset Vaikutusten seuranta ja jatkosuunnittelu LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Liite 2 Loviisa Hikiä-voimajohdon luontoselvitys

10 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1 HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen perustelut Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Uuden yksikön rakentamisesta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitospaikoille on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit 1990-luvun lopulla. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Fingrid Oyj tarkastelee kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirtotarpeiden kehittymisen. Vahvistamistarkastelujen keskeisinä lähtökohtina ovat sähkömarkkinalain yhtiölle asettamat Suomen sähköverkon järjestelmävastuu ja kehittämisvelvoite, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen korkeana. 1.2 Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille (kuva 1). Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, on selvitetty, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hankkeita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys (Maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). 1.3 Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ennen hankkeen mahdollista toteuttamista Fingrid Oyj hakee sähkömarkkinalain (386/1995) mukaista rakentamislupaa Energiamarkkinavirastolta. Lupa-anomukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto. Fingrid Oyj hakee lunastuslain mukaista lunastuslupaa kauppa- ja teollisuusministeriöltä, jos hanke päätetään toteuttaa. Lupahakemukseen liitetään lain edellyttämät selvitykset, kuten ympä-

11 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 11 ristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Valtioneuvosto tekee myöhemmin päätöksen lunastusluvan myöntämisestä. 1.4 Liittyminen muihin hankkeisiin Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on alustavasti suunniteltu maakaasun rinnakkaisputkea Kymijoen ja Mäntsälän välille. Rinnakkaisputki risteäisi vaihtoehtoja A ja B Orimattilan alueella. Mäntsälän pohjoispuolella nykyinen 2x110 kv voimajohto ylittää Lahden moottoritien, jonka kanssa samaan maastokäytävään rakennetaan parhaillaan oikorataa Kerava Lahti. 1.5 Arvioinnin tekijät Hankkeesta vastaavan Fingrid Oyj:n edustajina toimivat ympäristöpäällikkö Ritva Laine ja asiantuntija Jorma Sintonen. Yhteysviranomaisen edustajana toimii ylitarkastaja Jorma Jantunen Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tehnyt konsulttityönä Sito-konsultit Oy. Arviointimenettelystä on vastannut ins. (AMK) Tiina Kähö ja projektisihteerinä toiminut FM Keijo Koskinen. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin on arvioinut VTM Maarit Wiik, vaikutukset maankäyttöön FM Taina Klinga ja maisemavaikutukset maisema-arkkitehti yo. Niina Meronen. Luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset on arvioinut Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut FM Markku Nironen. FM Keijo Koskinen on vastannut raportin teemakartoista. Kuva 1. Selvitettävien voimajohtoreittien sijainti.

12 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2.1 Arviointimenettelyn sisältö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen: Arviointiohjelma YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus tiedotti valmistuneesta arviointiohjelmasta, ja se asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kansalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa arviointiin esittämällä mielipiteensä tai muistutuksensa yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 23 lausuntoa ja mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antoi ohjelmasta oman lausuntonsa Yhteysviranomaisen lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Lausunnossa esitettiin seuraavat tarkennukset: on syytä mahdollisimman tarkoin selvittää osallisille mistä heidän on missäkin vaiheessa syytä lausua, palautelomakkeita on syytä kehittää niin, että niistä selviää mihin alueeseen muistutukset kohdistuvat, mikäli liito-oravan lisäksi muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV a lajien esiintymisestä saadaan tietoa, on ne syytä selvittää arviointimenettelyn kuluessa ja arvioinnin jälkeen tietoon tulleiden esiintymien osalta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, karsinnan perustelut ovat riittävät eikä muita vaihtoehtoja tarvitse ottaa mukaan ympäristövaikutusten arviointiin, arviointiselostuksessa on syytä vastata mahdollisimman selkeästi lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin kysymyksiin ja huoliin ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon niissä esitetyt seikat. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat erityisesti uuden maastokäytävän osuudella asutukseen ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset. Asutukseen ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin kiinnitettiin huomiota erityisesti voimajohdon läheisyydessä asuvien kansalaisten kannanotoissa. Arviointiselostus Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.

13 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn osapuolet Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan ympäristökeskus. YVAkonsulttina on toiminut Sito-konsultit Oy. Hankkeen YVA-menettelyä varten on perustettu sidosryhmä, johon kutsuttiin: Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskukset Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liitot Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Artjärven kunta, Lapinjärven kunta, Liljendalin kunta, Mäntsälän kunta, Myrskylän kunta, Orimattilan kaupunki, Ruotsinpyhtään kunta, Pernajan kunta ja Loviisan kaupunki Porvoon museo, Lahden kaupunginmuseo, Kymenlaakson maakuntamuseo ja Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Museovirasto Suomen ympäristökeskus Uudenmaan luonnonsuojelupiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Teollisuuden Voima Oy Paikallisten metsäkeskusten ja sähkölaitosten edustajat Fingrid Oyj:n ja konsultin edustajat. Ryhmä kokoontui kerran arviointiohjelman ja kerran arviointiselostuksen laatimisen aikana. 2.3 Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta. Arviointiohjelman laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet Orimattilassa, Hausjärvellä ja Pernajassa. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua ohjelman sisältöön ja alustaviin reittivaihtoehtoihin sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelman valmistumisesta kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen lehdissä. Arviointiohjelma oli nähtävillä seuraavissa paikoissa: Artjärvi: tekninen toimisto ja kunnan kirjasto Hausjärvi: kunnanvirasto ja Hikiän kirjasto Kärkölä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Lapinjärvi: kunnantalo (yhteispalvelupiste) ja Porlammin kirjasto Liljendal: kunnantoimisto ja Liljendalin pääkirjasto Loviisa: raatihuone (kaupungin ilmoitustaulu) ja Loviisan kirjasto Mäntsälä: kunnantalo ja pääkirjasto Myrskylä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Pernaja: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Orimattila: vanha valtion virastotalo ja Orimattilan kirjasto Ruotsinpyhtää: kunnantoimisto ja Tesjoen kirjasto. Arviointiselostuksen laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet yleisölle Pernajassa, Orimattilassa ja Hausjärvellä. Tilaisuuksissa käytiin läpi yhteysviranomaisen lausunto sekä muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja kannanotot. Lisäksi esiteltiin arviointiselostuksen sisältöä ja tutkittavia reittivaihtoehtoja. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja reittivaihtoehtoihin sekä

14 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeen tiedottamista ja osallistumista varten on tehty Internet-sivusto osoitteeseen hakemistoon Ympäristö, jossa on mm. kuvattu hanke sekä YVA-menettelyn eteneminen ja aikataulu. Arviointiohjelma ja -selostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Internet-sivuilla. YVA-menettelyssä tuotetut arviointiohjelma ja -selostus sekä esittelymateriaali ovat saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Arviointiselostuksen nähtävilläolo Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen valmistumisesta, ja se asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi samoihin paikkoihin, joissa arviointiohjelma oli nähtävillä. Arviointiselostuksen valmistumisesta ja nähtävilläoloajasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä (Orimattilan Sanomat, Östra Nyland, Etelä-Suomen Sanomat, Itäväylä, Riihimäen Sanomat, Loviisan Sanomat, Hollolan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Mäntsälälehti, Hyvinkään Sanomat Plus ja Uusimaa). Arviointiselostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteensä nähtävilläoloaikana yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella oman lausuntonsa, joka liitetään lupahakemuksiin yhdessä arviointiselostuksen kanssa.

15 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 15 Kuva 2. YVA-menettelyn vaiheet ja vuorovaikutus.

16 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 3 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Johtoreitti tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Johtoreittijaksojen alustavat poikkileikkaukset on esitetty kuvissa Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta Fingrid Oyj selvitti alustavasti useita reittivaihtoehtoja Loviisan ja Hikiän välillä (kuva 3). Uuden maastokäytävän osuudella Loviisasta Orimattilaan selvitettiin neljä erillistä vaihtoehtoa (vaihtoehdot A, B, C ja D). Lisäksi tarkasteltiin Hikiästä Askolan kautta Ilolaan kulkevaa vaihtoehtoa (vaihtoehto E), joka sijoittuisi osittain nykyisen Hikiä Mäntsälä Askola 110 kv -voimajohdon rinnalle. Alustavien tarkastelujen jälkeen karsittiin pois seuraavat reittivaihtoehdot: Loviisasta Liljendalin kautta Porlammille sijoittuva reittivaihtoehto (VE C) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi siinä lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi valtakunnallisesti arvokasta Koskenkylänjokilaakson maisemaaluetta. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi merkittävästi seutukaavoihin merkityistä varauksista. Loviisasta Myrskylän kautta Orimattilan Marttilaan sijoittuva reittivaihtoehto (VE D) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi Porvoonjokilaakson ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi kokonaan seutukaavoihin merkityistä varauksista. Pääosin nykyisen Hikiän ja Askolan välisen 110 kv voimajohdon rinnalle sijoittuva reittivaihtoehto (VE E) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi Pernajanlahden Natura alueelle nykyisten 2x400 kv voimajohtojen rinnalle. Natura-aluetta ei voida myöskään kiertää sen pohjoispuolelta. Kierto on tutkittu aiemmin Länsisalmi Kymi-voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Koska nykyistä Hikiä Askola 110 kv -johtoa ei voida purkaa, uusi voimajohto jouduttaisiin rakentamaan sen rinnalle ja johtokatu tulisi lähelle nykyistä asutusta. Lisäksi voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä. Arviointiohjelman valmistumisen jälkeen Pakaan Pellot -niminen rekisteröimätön yhdistys esitti kannanottonsa voimajohdon linjauksesta (VE F) Uudenmaan ympäristökeskukselle Mielipiteessä otettiin kantaa voimajohtolinjauksen puolesta, joka sijoittuisi nykyisten 400 kv ja 110 kv voimajohtojen rinnalle Koskenkylään saakka. Koskenkylästä Askolaan voimajohtolinjaus sijoittuisi uuteen maastokäytävään, josta edelleen Askola Mäntsälä Hikiä välisen 110 kv voimajohdon rinnalle Hikiään. Fingrig Oyj esitti kirjallisen vastineen Uudenmaan ympäristökeskukselle annettuun Pakaan pellot yhdistyksen kannanottoon Vastineessa todettiin, että pitkän aikavälin kantaverkon kehittämistarve tukee ohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen käyttökelpoisuutta. Nykyisten kehitysennusteiden mukaisesti Lahden ja sen ympäristöalueiden väestön kasvaessa lisääntyy myös sähköenergian käyttö. Näillä näkymin Lahden seudulla on tarpeen uusi 400/110 kv muuntoasema noin vuoden kuluessa nykyisten 110 kv johtoyhteyksien ikääntyessä ja jäädessä siirtokapasiteetiltaan riittämättömiksi. Uusi muuntoasema sijoittuisi Orimattilaan, josta on sähköasemaa varten hankittu tontti. Vaihtoehtojen A ja B mukaisilta johtoreiteiltä uusi muuntoasema on liitettävissä kantaverkkoon lyhyehköillä liitosjohdoilla. Jos Loviisa Hikiä-johtovahvistus tehdään pääosin toista reittiä, joudutaan Lahden alueelle rakentamaan uudet pidemmät johtoyhteydet sähköaseman liittämiseksi kantaverkkoon. Lisäksi esitetyt vaihtoehdot A ja B pienentävät pitkän aikavälin mahdollista johtovahvistustarvetta Kaakkois-Suomen verkon siirtokyvyn kehittämisessä. Nykyistä johtokatua joudutaan leventämään, jos rakennetaan vaihtoehto F kannanoton mukaisesti nykyisten 110 kv Askola Mäntsälä Hikiä- ja Loviisa Liljendal-voimajohtojen rinnalle tai yhteispylväsrakenteisiin. Yhteispylväsrakenteita käytettäessä joudutaan hyväkuntoiset 110 kv voimajohdot purkamaan, mikä ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Kyseiset voimajohdot eivät myöskään ole Fingrid Oyj:n omaisuutta. Vaihtoehdon A ja B mukaisissa ratkaisussa olemassa oleva johtokatu riittää välillä Heinsuo Hikiä tai Marttila Hikiä. Lisäksi VE:ssa F voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä.

17 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. 3.3 Tutkitut reittivaihtoehdot Suunnitellun 400 kv voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Kuva 3. Alustavat ja karsitut reittivaihtoehdot.

18 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 4. Jakso 1: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 2 4. Kuva 5. Jakso 2: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 5 12.

19 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 19 Kuva 6. Jakso 3: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla pylväsvälillä pylväs 23 ja valtatie 7. Kuva 7. Jakso 4: suunnitellut johtoalueet valtatie 7 ja nykyisen Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla.

20 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 8. Jakso 5: voimajohdon sijoittuminen uuteen maastokäytävään nykyiseltä Länsisalmi Kymi-johdolta pohjoiseen. Vaihtoehdossa A johtoalue sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle ja vaihtoehdossa B Käkikoskelta Marttilaan. Kuva 9. Jakso 6: Heinsuolta Halkomäelle nykyinen 2x110 kv johto puretaan pois ja suunniteltu voimajohto rakennetaan purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä korkeampia.

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto

Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto Selvitys maakuntakaavoitusta varten 26.10.2006 Fingrid Oyj 2006 1 (12) Huutokoski - Kontilahti 400 kv voimajohto Sisällysluettelo 1 Hankkeen kuvaus...2 2 Ympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi)

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kv johtohankkeessa HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) 2007 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen ja Ympäristöyksikön

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Selvitys maakuntakaavoitusta varten. Taustaselvitys Maakuntakaavoitusta varten. 110 kv voimajohto välillä Visulahti - Savonlinna

Selvitys maakuntakaavoitusta varten. Taustaselvitys Maakuntakaavoitusta varten. 110 kv voimajohto välillä Visulahti - Savonlinna Taustaselvitys Maakuntakaavoitusta varten 110 kv voimajohto välillä Visulahti - Savonlinna Fingrid Oyj 2013 1 (12) Visulahti - Savonlinna 110 kv voimajohto Sisällysluettelo 1 Voimajohto osana voimajärjestelmää...3

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.3.2012 RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Pyhtään Suur-Ahvenkosken kylässä, nykyisen valtatien 7 eteläpuolella,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin MUISTIO 1 (5) 1 Johdanto Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Hyvinkää - Hikiä 400 kv voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin yhteysviranomaiselle

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot