YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS"
  • Pia Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1

2

3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 400 kv johtohankkeesta LOVIISA HIKIÄ (HAUSJÄRVI)

4 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustelut ja kuvaus Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle tullaan rakentamaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille. Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, selvitetään, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu ohjelma- ja selostusvaiheisiin. YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostus asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta.

5 Tutkitut reittivaihtoehdot Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Yleiskartta.

6 0-vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimayksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. Merkittävimmät ympäristövaikutukset Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun voimajohdon aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä voimajohdon rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Lähtötiedot on koottu uusimmista tutkimuksista ja selvityksistä. Lähtötietoja on täydennetty YVA-menettelyn aikana mm. keskustelemalla kuntien kaavoituksesta ja ympäristöasioista vastaavien viranomaisten kanssa. Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntijoiden arvioihin eri johtovaihtoehtojen vaikutuksista. Maankäyttö ja elinkeinotoiminta Voimajohdon rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen ja maankäyttöön. Uusien maastokäytävien kohdalla kuntien kaavoitettua aluetta on Lapinjärvellä ja Orimattilassa. Koskenkylänjokilaakson osayleiskaavassa voimajohtolinjaus on huomioitu. Länsi-Orimattilan yleiskaavaan ei ole merkitty voimajohtoreitin vaihtoehtoa B eikä sen alavaihtoehtoa. Voimajohtoreitti sivuaa osayleiskaavan kyläalueen rajausta Mallusjärvellä. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat kokonaisuutena merkittäviä, erityisesti kun voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään. Menetykset maa- ja metsätaloudessa ovat suurempia vaihtoehdossa B, sillä siinä reitti kulkee pisimpään uudessa maastokäytävässä. Hankkeen vaikutukset painottuvat metsätalouteen vaihtoehdossa A, sillä pellot ovat tällä osuudella melko pienialaisia. Johdosta aiheutuvat menetykset korvataan lunastuslain mukaisella lunastusmenettelyllä. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Voimajohdon rakentaminen koetaan haittana etenkin seuduilla, joissa aiempia voimajohtoja ei ole ja linjaus kulkee asutuksen tuntumassa. Vaihtoehto A kulkee Artjärven Hauksuon kohdalta lähes asumattomassa suo- ja kalliomaisemassa liittyen Heinsuolla jo olemassa olevaan johtokatuun. Vaihtoehto B kulkee paikallisesti arvokkaan peltomaiseman halki Pakaassa ja halkoo Mallusjärven pohjoispuolella kylä- ja viljelymaisemaa. Alueella on maanviljelyä, ympärivuotista asutusta ja kesäasutusta. Lisäksi vaihtoehto B:lle on Orimattilan kunta kohdistanut asuinalueiden rakentamissuunnitelmia Mallusjärven läheisyyteen. Heinsuolta Hikiään nykyinen voimajohto puretaan ja uusi johto rakennetaan olemassa olevaan maastokäytävään. Tällä jaksolla mahdolliset muutokset sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudessa saattavat aiheuttaa lisääntyvää huolta voimajohtojen lähellä asuvilla. Sähkö- ja magneettikentän pelon lisääntymisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kuin vaihtoehto B. Virkistykseen ja ulkoiluun kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaihtoehdoilla ole merkittävää eroa. Maisema ja kulttuuriperintö Voimajohdot koetaan lähes poikkeuksetta maisemalliseksi haitaksi. Etenkin avoimilla alueilla kookkaat pylväät erottuvat maisemassa kauas. Tasaisessa metsäisessä maastossa ne pääasiassa häipyvät puiden suojaan. Lähimaisemassa leveät johtoaukeat muuttavat merkittävästi maisemaa ja näkymiä, joten pylväiden esteettinen haitta korostuu. Voimajohtopylväiden sijainnilla maisemassa onkin suuri merkitys haitallisuuden kokemisessa. Kaukomaisemassa voimajohdon pylväsrakenteet näkyvät. Loviisasta Lapinjärven Käkikoskelle voimajohto sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon ja kulkee vain paikoitellen avoimessa peltomaisemassa.

7 Vaihtoehto A sijoittuu uuteen maastokäytävään Orimattilan Heinsuolle asti, jossa voimajohto liittyy olemassa olevaan johtokatuun. Voimajohto sijoittuu uudessa maastokäytävässä pääasiassa metsäisille selänteille, jolloin sen maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Orimattilan Mallusjoella voimajohdon vaihtoehto B halkoo valtakunnallisesti arvokasta Porvoonjokilaakson maisemaa ja rikkoo alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentää sen arvoa. Maiseman kannalta vaihtoehdon A vaikutukset ovat vähäisempiä kuin vaihtoehdon B, sillä vaihtoehto A sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon eikä erotu juurikaan maisemasta. Vaihtoehto A kulkee myös lyhyemmän matkaa uudessa maastokäytävässä, joten maisemahaitat rajoittuvat pienemmälle alueelle. Luonnonolot Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa aina pysyvän muutoksen luonnonoloihin. Haitan merkittävyys vaihtelee sen mukaan tuleeko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Suunnitellun voimajohdon ja sen vaihtoehtojen sijaintialueilta löytyi yksi maakunnallisesti ja neljä paikallisesti arvokasta luontokohdetta. Voimajohdolle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka haarautuvat Lapinjärven Käkikosken pohjoispuolelta. VE B:n vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin VE A:n, koska VE B:n kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna VE A:han. VE B:n alavaihtoehdon kohdalla ei ole arvokkaita luontokohteita, joten alavaihtoehdon valinta vähentäisi VE B:n haitallisia luontovaikutuksia. Yksi paikallisesti arvokas kohde säästyisi ja uutta raivattavaa maastokäytävää olisi noin kolme kilometriä vähemmän valittaessa alavaihtoehto VE B. Johtopäätökset 400 kv voimajohdon ympäristövaikutukset eivät ole kovin merkittäviä, jos voimajohto rakennetaan riittävän kauas asutuksesta, arvokkaista luontokohteista ja maisema-alueista. Uuteen maastokäytävään rakennettava johto voidaan suunnitella siten, että keskeiset arvokohteet voidaan kiertää. Toisaalta uusi maastokäytävä merkitsee metsäalueiden pirstoutumista. Tämän hankkeen vaikutuksissa on keskeistä se, että merkittävimmät vaikutukset keskittyvät suurelta osin Orimattilan alueelle, jossa voimajohdon vaihtoehto B sijoittuu täysin uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohto halkoo Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisemaa rikkoen alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentäen sen arvoa. Orimattilassa sijaitsevat myös mm. Pakaan ja Männistönkulman kylät, joissa on asutusta voimajohdon läheisyydessä ja alueilla on myös maisemallista arvoa. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen korostuvat erityisesti Hikiässä, jossa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiselle johtoalueelle ja lähelle asutusta. Mallusjärven pohjoispuolella vaihtoehto B kulkee myös asutuksen keskellä pelto- ja kylämaisemassa. Myös nykyisen 2x110 kv voimajohdon molemmin puolin on runsaasti asutusta, erityisesti Huhdanojan ympäristössä. Arvioinnin kuluessa otettiin mukaan tarkasteluun vaihtoehdon B alavaihtoehto, jossa voimajohto yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Alavaihtoehdolla vältetään asutukseen kohdistuvia haittoja erityisesti Mallusjärven pohjoispuolella. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia kuin vaihtoehto B. Haitan merkittävyys luonnonoloihin vaihtelee sen mukaan, rakennetaanko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Kokonaisuudessaan suunnitellun voimajohdon eri vaihtoehtojen kohdalle jää viisi luonnoltaan arvokasta aluetta, joihin johto aiheuttaa lieviä haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehdon B vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin vaihtoehdon A, sillä vaihtoehdon B kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna vaihtoehtoon A. Arvioinnissa ei ole tullut esiin kovin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, vaan kaikki arviointiselostuksessa esitetyt vaihtoehdot ovat ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia. Luontovaikutusten mahdollinen tarkentaminen tulee ajankohtaiseksi reittitutkimuksen yhteydessä. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi luontoinventointi ennen rakentamista erityisen herkissä ja arvokkaissa luontokohteissa.

8 8 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET Hankkeen perustelut Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Liittyminen muihin hankkeisiin Arvioinnin tekijät YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen TUTKITUT VAIHTOEHDOT Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta vaihtoehto Tutkitut reittivaihtoehdot ARVIOINNIN RAJAUS Lähtötiedot ja käytetyt menetelmät Arvioidut ympäristövaikutukset Epävarmuustekijät VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA ELINKEINOTOIMINTAAN Kaavoitustilanne Vaikutukset maa- ja metsätalouteen Vaikutukset virkistys- ja ulkoilualueisiin Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu Pohjakartat: Genimap Oy, Lupa L5011/03 Maanmittauslaitos, Lupanro 517/MYY/03

9 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO 9 6 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN Vaikutukset asumiseen ja viihtyisyyteen Voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Nykytilanne Vaikutukset maisemaan Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin Vaikutukset direktiivi- ja uhanalaisiin lajeihin Vaikutusten lieventäminen Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu KESKEISET VAIKUTUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keskeiset ympäristövaikutukset Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot Johtopäätökset Vaikutusten seuranta ja jatkosuunnittelu LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Liite 2 Loviisa Hikiä-voimajohdon luontoselvitys

10 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1 HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen perustelut Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Uuden yksikön rakentamisesta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitospaikoille on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit 1990-luvun lopulla. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Fingrid Oyj tarkastelee kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirtotarpeiden kehittymisen. Vahvistamistarkastelujen keskeisinä lähtökohtina ovat sähkömarkkinalain yhtiölle asettamat Suomen sähköverkon järjestelmävastuu ja kehittämisvelvoite, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen korkeana. 1.2 Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille (kuva 1). Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, on selvitetty, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hankkeita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys (Maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). 1.3 Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ennen hankkeen mahdollista toteuttamista Fingrid Oyj hakee sähkömarkkinalain (386/1995) mukaista rakentamislupaa Energiamarkkinavirastolta. Lupa-anomukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto. Fingrid Oyj hakee lunastuslain mukaista lunastuslupaa kauppa- ja teollisuusministeriöltä, jos hanke päätetään toteuttaa. Lupahakemukseen liitetään lain edellyttämät selvitykset, kuten ympä-

11 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 11 ristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Valtioneuvosto tekee myöhemmin päätöksen lunastusluvan myöntämisestä. 1.4 Liittyminen muihin hankkeisiin Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on alustavasti suunniteltu maakaasun rinnakkaisputkea Kymijoen ja Mäntsälän välille. Rinnakkaisputki risteäisi vaihtoehtoja A ja B Orimattilan alueella. Mäntsälän pohjoispuolella nykyinen 2x110 kv voimajohto ylittää Lahden moottoritien, jonka kanssa samaan maastokäytävään rakennetaan parhaillaan oikorataa Kerava Lahti. 1.5 Arvioinnin tekijät Hankkeesta vastaavan Fingrid Oyj:n edustajina toimivat ympäristöpäällikkö Ritva Laine ja asiantuntija Jorma Sintonen. Yhteysviranomaisen edustajana toimii ylitarkastaja Jorma Jantunen Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tehnyt konsulttityönä Sito-konsultit Oy. Arviointimenettelystä on vastannut ins. (AMK) Tiina Kähö ja projektisihteerinä toiminut FM Keijo Koskinen. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin on arvioinut VTM Maarit Wiik, vaikutukset maankäyttöön FM Taina Klinga ja maisemavaikutukset maisema-arkkitehti yo. Niina Meronen. Luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset on arvioinut Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut FM Markku Nironen. FM Keijo Koskinen on vastannut raportin teemakartoista. Kuva 1. Selvitettävien voimajohtoreittien sijainti.

12 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2.1 Arviointimenettelyn sisältö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen: Arviointiohjelma YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus tiedotti valmistuneesta arviointiohjelmasta, ja se asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kansalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa arviointiin esittämällä mielipiteensä tai muistutuksensa yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 23 lausuntoa ja mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antoi ohjelmasta oman lausuntonsa Yhteysviranomaisen lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Lausunnossa esitettiin seuraavat tarkennukset: on syytä mahdollisimman tarkoin selvittää osallisille mistä heidän on missäkin vaiheessa syytä lausua, palautelomakkeita on syytä kehittää niin, että niistä selviää mihin alueeseen muistutukset kohdistuvat, mikäli liito-oravan lisäksi muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV a lajien esiintymisestä saadaan tietoa, on ne syytä selvittää arviointimenettelyn kuluessa ja arvioinnin jälkeen tietoon tulleiden esiintymien osalta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, karsinnan perustelut ovat riittävät eikä muita vaihtoehtoja tarvitse ottaa mukaan ympäristövaikutusten arviointiin, arviointiselostuksessa on syytä vastata mahdollisimman selkeästi lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin kysymyksiin ja huoliin ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon niissä esitetyt seikat. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat erityisesti uuden maastokäytävän osuudella asutukseen ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset. Asutukseen ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin kiinnitettiin huomiota erityisesti voimajohdon läheisyydessä asuvien kansalaisten kannanotoissa. Arviointiselostus Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.

13 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn osapuolet Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan ympäristökeskus. YVAkonsulttina on toiminut Sito-konsultit Oy. Hankkeen YVA-menettelyä varten on perustettu sidosryhmä, johon kutsuttiin: Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskukset Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liitot Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Artjärven kunta, Lapinjärven kunta, Liljendalin kunta, Mäntsälän kunta, Myrskylän kunta, Orimattilan kaupunki, Ruotsinpyhtään kunta, Pernajan kunta ja Loviisan kaupunki Porvoon museo, Lahden kaupunginmuseo, Kymenlaakson maakuntamuseo ja Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Museovirasto Suomen ympäristökeskus Uudenmaan luonnonsuojelupiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Teollisuuden Voima Oy Paikallisten metsäkeskusten ja sähkölaitosten edustajat Fingrid Oyj:n ja konsultin edustajat. Ryhmä kokoontui kerran arviointiohjelman ja kerran arviointiselostuksen laatimisen aikana. 2.3 Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta. Arviointiohjelman laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet Orimattilassa, Hausjärvellä ja Pernajassa. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua ohjelman sisältöön ja alustaviin reittivaihtoehtoihin sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelman valmistumisesta kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen lehdissä. Arviointiohjelma oli nähtävillä seuraavissa paikoissa: Artjärvi: tekninen toimisto ja kunnan kirjasto Hausjärvi: kunnanvirasto ja Hikiän kirjasto Kärkölä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Lapinjärvi: kunnantalo (yhteispalvelupiste) ja Porlammin kirjasto Liljendal: kunnantoimisto ja Liljendalin pääkirjasto Loviisa: raatihuone (kaupungin ilmoitustaulu) ja Loviisan kirjasto Mäntsälä: kunnantalo ja pääkirjasto Myrskylä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Pernaja: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Orimattila: vanha valtion virastotalo ja Orimattilan kirjasto Ruotsinpyhtää: kunnantoimisto ja Tesjoen kirjasto. Arviointiselostuksen laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet yleisölle Pernajassa, Orimattilassa ja Hausjärvellä. Tilaisuuksissa käytiin läpi yhteysviranomaisen lausunto sekä muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja kannanotot. Lisäksi esiteltiin arviointiselostuksen sisältöä ja tutkittavia reittivaihtoehtoja. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja reittivaihtoehtoihin sekä

14 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeen tiedottamista ja osallistumista varten on tehty Internet-sivusto osoitteeseen hakemistoon Ympäristö, jossa on mm. kuvattu hanke sekä YVA-menettelyn eteneminen ja aikataulu. Arviointiohjelma ja -selostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Internet-sivuilla. YVA-menettelyssä tuotetut arviointiohjelma ja -selostus sekä esittelymateriaali ovat saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Arviointiselostuksen nähtävilläolo Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen valmistumisesta, ja se asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi samoihin paikkoihin, joissa arviointiohjelma oli nähtävillä. Arviointiselostuksen valmistumisesta ja nähtävilläoloajasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä (Orimattilan Sanomat, Östra Nyland, Etelä-Suomen Sanomat, Itäväylä, Riihimäen Sanomat, Loviisan Sanomat, Hollolan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Mäntsälälehti, Hyvinkään Sanomat Plus ja Uusimaa). Arviointiselostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteensä nähtävilläoloaikana yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella oman lausuntonsa, joka liitetään lupahakemuksiin yhdessä arviointiselostuksen kanssa.

15 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 15 Kuva 2. YVA-menettelyn vaiheet ja vuorovaikutus.

16 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 3 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Johtoreitti tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Johtoreittijaksojen alustavat poikkileikkaukset on esitetty kuvissa Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta Fingrid Oyj selvitti alustavasti useita reittivaihtoehtoja Loviisan ja Hikiän välillä (kuva 3). Uuden maastokäytävän osuudella Loviisasta Orimattilaan selvitettiin neljä erillistä vaihtoehtoa (vaihtoehdot A, B, C ja D). Lisäksi tarkasteltiin Hikiästä Askolan kautta Ilolaan kulkevaa vaihtoehtoa (vaihtoehto E), joka sijoittuisi osittain nykyisen Hikiä Mäntsälä Askola 110 kv -voimajohdon rinnalle. Alustavien tarkastelujen jälkeen karsittiin pois seuraavat reittivaihtoehdot: Loviisasta Liljendalin kautta Porlammille sijoittuva reittivaihtoehto (VE C) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi siinä lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi valtakunnallisesti arvokasta Koskenkylänjokilaakson maisemaaluetta. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi merkittävästi seutukaavoihin merkityistä varauksista. Loviisasta Myrskylän kautta Orimattilan Marttilaan sijoittuva reittivaihtoehto (VE D) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi Porvoonjokilaakson ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi kokonaan seutukaavoihin merkityistä varauksista. Pääosin nykyisen Hikiän ja Askolan välisen 110 kv voimajohdon rinnalle sijoittuva reittivaihtoehto (VE E) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi Pernajanlahden Natura alueelle nykyisten 2x400 kv voimajohtojen rinnalle. Natura-aluetta ei voida myöskään kiertää sen pohjoispuolelta. Kierto on tutkittu aiemmin Länsisalmi Kymi-voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Koska nykyistä Hikiä Askola 110 kv -johtoa ei voida purkaa, uusi voimajohto jouduttaisiin rakentamaan sen rinnalle ja johtokatu tulisi lähelle nykyistä asutusta. Lisäksi voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä. Arviointiohjelman valmistumisen jälkeen Pakaan Pellot -niminen rekisteröimätön yhdistys esitti kannanottonsa voimajohdon linjauksesta (VE F) Uudenmaan ympäristökeskukselle Mielipiteessä otettiin kantaa voimajohtolinjauksen puolesta, joka sijoittuisi nykyisten 400 kv ja 110 kv voimajohtojen rinnalle Koskenkylään saakka. Koskenkylästä Askolaan voimajohtolinjaus sijoittuisi uuteen maastokäytävään, josta edelleen Askola Mäntsälä Hikiä välisen 110 kv voimajohdon rinnalle Hikiään. Fingrig Oyj esitti kirjallisen vastineen Uudenmaan ympäristökeskukselle annettuun Pakaan pellot yhdistyksen kannanottoon Vastineessa todettiin, että pitkän aikavälin kantaverkon kehittämistarve tukee ohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen käyttökelpoisuutta. Nykyisten kehitysennusteiden mukaisesti Lahden ja sen ympäristöalueiden väestön kasvaessa lisääntyy myös sähköenergian käyttö. Näillä näkymin Lahden seudulla on tarpeen uusi 400/110 kv muuntoasema noin vuoden kuluessa nykyisten 110 kv johtoyhteyksien ikääntyessä ja jäädessä siirtokapasiteetiltaan riittämättömiksi. Uusi muuntoasema sijoittuisi Orimattilaan, josta on sähköasemaa varten hankittu tontti. Vaihtoehtojen A ja B mukaisilta johtoreiteiltä uusi muuntoasema on liitettävissä kantaverkkoon lyhyehköillä liitosjohdoilla. Jos Loviisa Hikiä-johtovahvistus tehdään pääosin toista reittiä, joudutaan Lahden alueelle rakentamaan uudet pidemmät johtoyhteydet sähköaseman liittämiseksi kantaverkkoon. Lisäksi esitetyt vaihtoehdot A ja B pienentävät pitkän aikavälin mahdollista johtovahvistustarvetta Kaakkois-Suomen verkon siirtokyvyn kehittämisessä. Nykyistä johtokatua joudutaan leventämään, jos rakennetaan vaihtoehto F kannanoton mukaisesti nykyisten 110 kv Askola Mäntsälä Hikiä- ja Loviisa Liljendal-voimajohtojen rinnalle tai yhteispylväsrakenteisiin. Yhteispylväsrakenteita käytettäessä joudutaan hyväkuntoiset 110 kv voimajohdot purkamaan, mikä ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Kyseiset voimajohdot eivät myöskään ole Fingrid Oyj:n omaisuutta. Vaihtoehdon A ja B mukaisissa ratkaisussa olemassa oleva johtokatu riittää välillä Heinsuo Hikiä tai Marttila Hikiä. Lisäksi VE:ssa F voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä.

17 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. 3.3 Tutkitut reittivaihtoehdot Suunnitellun 400 kv voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Kuva 3. Alustavat ja karsitut reittivaihtoehdot.

18 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 4. Jakso 1: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 2 4. Kuva 5. Jakso 2: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 5 12.

19 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 19 Kuva 6. Jakso 3: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla pylväsvälillä pylväs 23 ja valtatie 7. Kuva 7. Jakso 4: suunnitellut johtoalueet valtatie 7 ja nykyisen Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla.

20 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 8. Jakso 5: voimajohdon sijoittuminen uuteen maastokäytävään nykyiseltä Länsisalmi Kymi-johdolta pohjoiseen. Vaihtoehdossa A johtoalue sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle ja vaihtoehdossa B Käkikoskelta Marttilaan. Kuva 9. Jakso 6: Heinsuolta Halkomäelle nykyinen 2x110 kv johto puretaan pois ja suunniteltu voimajohto rakennetaan purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä korkeampia.

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 400 kv voimajohto Olkiluoto Huittinen ja Olkiluodon johtojärjestelyt FINGRID OYJ 2003

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 400 kv voimajohto Olkiluoto Huittinen ja Olkiluodon johtojärjestelyt FINGRID OYJ 2003 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohto Olkiluoto Huittinen ja Olkiluodon johtojärjestelyt FINGRID OYJ 2003 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen

Lisätiedot

Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto

Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto Selvitys maakuntakaavoitusta varten 26.10.2006 Fingrid Oyj 2006 1 (12) Huutokoski - Kontilahti 400 kv voimajohto Sisällysluettelo 1 Hankkeen kuvaus...2 2 Ympäristön

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Tihisenniemi - Katerma Kajaani - Kuhmo 2012 Tihisenniemi - Katerma 110 kv voimajohdon uusiminen YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VAALANKURKUN ETELÄPUO- LELLE

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VAALANKURKUN ETELÄPUO- LELLE KESKUSTAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VAALANKURKUN ETELÄPUO- LELLE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue sijoittuu Vaalan keskustaajaman lounaispuolelle, Oulujärven länsirannalle Oulujoen suulle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Lunastuksen aloituskokoukset Hikiä Orimattila kv voimajohtohanke

Lunastuksen aloituskokoukset Hikiä Orimattila kv voimajohtohanke Lunastuksen aloituskokoukset 03-10.10.2017 Hikiä Orimattila 400 + 110 kv voimajohtohanke Hikiä Orimattila voimajohtohanke Yleistä Selvitykset ja luvat Suunnittelu Rakentaminen Aikataulu Yhteystiedot Hikiä

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Jukolan Osuuskauppa) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.3.2012 RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Pyhtään Suur-Ahvenkosken kylässä, nykyisen valtatien 7 eteläpuolella,

Lisätiedot

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 päivitetty 11.12.2008 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖ p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot