YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS"
  • Pia Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1

2

3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 400 kv johtohankkeesta LOVIISA HIKIÄ (HAUSJÄRVI)

4 TIIVISTELMÄ Hankkeen perustelut ja kuvaus Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle tullaan rakentamaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille. Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, selvitetään, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu ohjelma- ja selostusvaiheisiin. YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostus asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta.

5 Tutkitut reittivaihtoehdot Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Yleiskartta.

6 0-vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimayksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. Merkittävimmät ympäristövaikutukset Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun voimajohdon aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä voimajohdon rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Lähtötiedot on koottu uusimmista tutkimuksista ja selvityksistä. Lähtötietoja on täydennetty YVA-menettelyn aikana mm. keskustelemalla kuntien kaavoituksesta ja ympäristöasioista vastaavien viranomaisten kanssa. Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntijoiden arvioihin eri johtovaihtoehtojen vaikutuksista. Maankäyttö ja elinkeinotoiminta Voimajohdon rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen ja maankäyttöön. Uusien maastokäytävien kohdalla kuntien kaavoitettua aluetta on Lapinjärvellä ja Orimattilassa. Koskenkylänjokilaakson osayleiskaavassa voimajohtolinjaus on huomioitu. Länsi-Orimattilan yleiskaavaan ei ole merkitty voimajohtoreitin vaihtoehtoa B eikä sen alavaihtoehtoa. Voimajohtoreitti sivuaa osayleiskaavan kyläalueen rajausta Mallusjärvellä. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat kokonaisuutena merkittäviä, erityisesti kun voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään. Menetykset maa- ja metsätaloudessa ovat suurempia vaihtoehdossa B, sillä siinä reitti kulkee pisimpään uudessa maastokäytävässä. Hankkeen vaikutukset painottuvat metsätalouteen vaihtoehdossa A, sillä pellot ovat tällä osuudella melko pienialaisia. Johdosta aiheutuvat menetykset korvataan lunastuslain mukaisella lunastusmenettelyllä. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Voimajohdon rakentaminen koetaan haittana etenkin seuduilla, joissa aiempia voimajohtoja ei ole ja linjaus kulkee asutuksen tuntumassa. Vaihtoehto A kulkee Artjärven Hauksuon kohdalta lähes asumattomassa suo- ja kalliomaisemassa liittyen Heinsuolla jo olemassa olevaan johtokatuun. Vaihtoehto B kulkee paikallisesti arvokkaan peltomaiseman halki Pakaassa ja halkoo Mallusjärven pohjoispuolella kylä- ja viljelymaisemaa. Alueella on maanviljelyä, ympärivuotista asutusta ja kesäasutusta. Lisäksi vaihtoehto B:lle on Orimattilan kunta kohdistanut asuinalueiden rakentamissuunnitelmia Mallusjärven läheisyyteen. Heinsuolta Hikiään nykyinen voimajohto puretaan ja uusi johto rakennetaan olemassa olevaan maastokäytävään. Tällä jaksolla mahdolliset muutokset sähkö- ja magneettikenttien voimakkuudessa saattavat aiheuttaa lisääntyvää huolta voimajohtojen lähellä asuvilla. Sähkö- ja magneettikentän pelon lisääntymisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kuin vaihtoehto B. Virkistykseen ja ulkoiluun kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaihtoehdoilla ole merkittävää eroa. Maisema ja kulttuuriperintö Voimajohdot koetaan lähes poikkeuksetta maisemalliseksi haitaksi. Etenkin avoimilla alueilla kookkaat pylväät erottuvat maisemassa kauas. Tasaisessa metsäisessä maastossa ne pääasiassa häipyvät puiden suojaan. Lähimaisemassa leveät johtoaukeat muuttavat merkittävästi maisemaa ja näkymiä, joten pylväiden esteettinen haitta korostuu. Voimajohtopylväiden sijainnilla maisemassa onkin suuri merkitys haitallisuuden kokemisessa. Kaukomaisemassa voimajohdon pylväsrakenteet näkyvät. Loviisasta Lapinjärven Käkikoskelle voimajohto sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon ja kulkee vain paikoitellen avoimessa peltomaisemassa.

7 Vaihtoehto A sijoittuu uuteen maastokäytävään Orimattilan Heinsuolle asti, jossa voimajohto liittyy olemassa olevaan johtokatuun. Voimajohto sijoittuu uudessa maastokäytävässä pääasiassa metsäisille selänteille, jolloin sen maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Orimattilan Mallusjoella voimajohdon vaihtoehto B halkoo valtakunnallisesti arvokasta Porvoonjokilaakson maisemaa ja rikkoo alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentää sen arvoa. Maiseman kannalta vaihtoehdon A vaikutukset ovat vähäisempiä kuin vaihtoehdon B, sillä vaihtoehto A sijoittuu suurimmaksi osaksi metsäiseen maastoon eikä erotu juurikaan maisemasta. Vaihtoehto A kulkee myös lyhyemmän matkaa uudessa maastokäytävässä, joten maisemahaitat rajoittuvat pienemmälle alueelle. Luonnonolot Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa aina pysyvän muutoksen luonnonoloihin. Haitan merkittävyys vaihtelee sen mukaan tuleeko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Suunnitellun voimajohdon ja sen vaihtoehtojen sijaintialueilta löytyi yksi maakunnallisesti ja neljä paikallisesti arvokasta luontokohdetta. Voimajohdolle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka haarautuvat Lapinjärven Käkikosken pohjoispuolelta. VE B:n vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin VE A:n, koska VE B:n kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna VE A:han. VE B:n alavaihtoehdon kohdalla ei ole arvokkaita luontokohteita, joten alavaihtoehdon valinta vähentäisi VE B:n haitallisia luontovaikutuksia. Yksi paikallisesti arvokas kohde säästyisi ja uutta raivattavaa maastokäytävää olisi noin kolme kilometriä vähemmän valittaessa alavaihtoehto VE B. Johtopäätökset 400 kv voimajohdon ympäristövaikutukset eivät ole kovin merkittäviä, jos voimajohto rakennetaan riittävän kauas asutuksesta, arvokkaista luontokohteista ja maisema-alueista. Uuteen maastokäytävään rakennettava johto voidaan suunnitella siten, että keskeiset arvokohteet voidaan kiertää. Toisaalta uusi maastokäytävä merkitsee metsäalueiden pirstoutumista. Tämän hankkeen vaikutuksissa on keskeistä se, että merkittävimmät vaikutukset keskittyvät suurelta osin Orimattilan alueelle, jossa voimajohdon vaihtoehto B sijoittuu täysin uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohto halkoo Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisemaa rikkoen alueen maisemallista yhtenäisyyttä ja heikentäen sen arvoa. Orimattilassa sijaitsevat myös mm. Pakaan ja Männistönkulman kylät, joissa on asutusta voimajohdon läheisyydessä ja alueilla on myös maisemallista arvoa. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen korostuvat erityisesti Hikiässä, jossa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyiselle johtoalueelle ja lähelle asutusta. Mallusjärven pohjoispuolella vaihtoehto B kulkee myös asutuksen keskellä pelto- ja kylämaisemassa. Myös nykyisen 2x110 kv voimajohdon molemmin puolin on runsaasti asutusta, erityisesti Huhdanojan ympäristössä. Arvioinnin kuluessa otettiin mukaan tarkasteluun vaihtoehdon B alavaihtoehto, jossa voimajohto yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Alavaihtoehdolla vältetään asutukseen kohdistuvia haittoja erityisesti Mallusjärven pohjoispuolella. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta vaihtoehto A sisältää vähemmän haitallisia vaikutuksia kuin vaihtoehto B. Haitan merkittävyys luonnonoloihin vaihtelee sen mukaan, rakennetaanko uusi voimajohto luonnontilaisille alueille vai tehokkaassa talouskäytössä oleville alueille. Kokonaisuudessaan suunnitellun voimajohdon eri vaihtoehtojen kohdalle jää viisi luonnoltaan arvokasta aluetta, joihin johto aiheuttaa lieviä haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehdon B vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin vaihtoehdon A, sillä vaihtoehdon B kohdalla on useampi luontokohde ja uuden, raivattavan maastokäytävän pituus on lähes kaksinkertainen verrattuna vaihtoehtoon A. Arvioinnissa ei ole tullut esiin kovin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, vaan kaikki arviointiselostuksessa esitetyt vaihtoehdot ovat ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia. Luontovaikutusten mahdollinen tarkentaminen tulee ajankohtaiseksi reittitutkimuksen yhteydessä. Tarvittaessa voidaan tehdä tarkempi luontoinventointi ennen rakentamista erityisen herkissä ja arvokkaissa luontokohteissa.

8 8 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET Hankkeen perustelut Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Liittyminen muihin hankkeisiin Arvioinnin tekijät YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen TUTKITUT VAIHTOEHDOT Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta vaihtoehto Tutkitut reittivaihtoehdot ARVIOINNIN RAJAUS Lähtötiedot ja käytetyt menetelmät Arvioidut ympäristövaikutukset Epävarmuustekijät VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA ELINKEINOTOIMINTAAN Kaavoitustilanne Vaikutukset maa- ja metsätalouteen Vaikutukset virkistys- ja ulkoilualueisiin Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu Pohjakartat: Genimap Oy, Lupa L5011/03 Maanmittauslaitos, Lupanro 517/MYY/03

9 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) SISÄLLYSLUETTELO 9 6 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN Vaikutukset asumiseen ja viihtyisyyteen Voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Nykytilanne Vaikutukset maisemaan Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin Vaikutukset direktiivi- ja uhanalaisiin lajeihin Vaikutusten lieventäminen Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu KESKEISET VAIKUTUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keskeiset ympäristövaikutukset Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot Johtopäätökset Vaikutusten seuranta ja jatkosuunnittelu LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Liite 2 Loviisa Hikiä-voimajohdon luontoselvitys

10 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1 HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen perustelut Eduskunta vahvisti valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaisesti on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen mukaan laitosyksikkö on sähköteholtaan suuruusluokkaa MW. Se sijoitetaan joko Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikalle. Uuden yksikön rakentamisesta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitospaikoille on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit 1990-luvun lopulla. Johtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin keväällä 2003 eduskunnan periaatepäätöksen perusteella sekä Loviisan että Olkiluodon sijoituspaikkaa koskien. Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tästä päätöksestä huolimatta on järkevää viedä jo pitkälle valmisteltu YVA-prosessi loppuun suunnitellussa laajuudessaan. Kaakkois-Suomen alue on nykyisellään sähkön tuotannon suhteen selvästi ylijäämäinen ja sähkön siirtokapasiteetti alueelta muualle kantaverkkoon on jo suurelta osin käytössä. Tulevaisuudessa on hyvin ilmeistä, että Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia tavanomaisten voimalaitosten uusimisten lisäksi. Tällöin alueen kantaverkon siirtokykyä joudutaan vahvistamaan uudella voimajohdolla. YVA-menettelyn jälkeen valittava voimajohtoreitti esitetään merkittäväksi alueen maakuntakaavoihin. Fingrid Oyj tarkastelee kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirtotarpeiden kehittymisen. Vahvistamistarkastelujen keskeisinä lähtökohtina ovat sähkömarkkinalain yhtiölle asettamat Suomen sähköverkon järjestelmävastuu ja kehittämisvelvoite, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen korkeana. 1.2 Hankkeen kuvaus ja suunnitteluperiaatteet Uusi 400 kv voimajohto on suunniteltu tehtäväksi Loviisasta Hikiään osittain nykyisten johtojen rinnalle sekä nykyisiä pylväsrakenteita ja johtoalueita hyväksikäyttäen. Lisäksi selvitetään johtojärjestelyjä nykyiseen verkkoon Loviisan voimalaitokselta pohjoiseen lähtevissä johdoissa 14 kilometrin matkalla Länsisalmi Kymi-johdolle saakka. Pernajan ja Orimattilan välillä suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu Artjärven, Hausjärven, Kärkölän, Lapinjärven, Liljendalin, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien alueille (kuva 1). Ohjeellinen voimajohtoreitti on merkitty pääosin seutukaavoihin. Niiltä osin kun johtoreitti ei ole nykyisten johtojen rinnalla, on selvitetty, onko perusteltua poiketa seutukaavoissa olevista varauksista. Uuden voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hankkeita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys (Maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). 1.3 Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ennen hankkeen mahdollista toteuttamista Fingrid Oyj hakee sähkömarkkinalain (386/1995) mukaista rakentamislupaa Energiamarkkinavirastolta. Lupa-anomukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto. Fingrid Oyj hakee lunastuslain mukaista lunastuslupaa kauppa- ja teollisuusministeriöltä, jos hanke päätetään toteuttaa. Lupahakemukseen liitetään lain edellyttämät selvitykset, kuten ympä-

11 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) HANKKEEN KUVAUS JA PERUSTEET 11 ristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Valtioneuvosto tekee myöhemmin päätöksen lunastusluvan myöntämisestä. 1.4 Liittyminen muihin hankkeisiin Suunnitellun voimajohdon läheisyyteen on alustavasti suunniteltu maakaasun rinnakkaisputkea Kymijoen ja Mäntsälän välille. Rinnakkaisputki risteäisi vaihtoehtoja A ja B Orimattilan alueella. Mäntsälän pohjoispuolella nykyinen 2x110 kv voimajohto ylittää Lahden moottoritien, jonka kanssa samaan maastokäytävään rakennetaan parhaillaan oikorataa Kerava Lahti. 1.5 Arvioinnin tekijät Hankkeesta vastaavan Fingrid Oyj:n edustajina toimivat ympäristöpäällikkö Ritva Laine ja asiantuntija Jorma Sintonen. Yhteysviranomaisen edustajana toimii ylitarkastaja Jorma Jantunen Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on tehnyt konsulttityönä Sito-konsultit Oy. Arviointimenettelystä on vastannut ins. (AMK) Tiina Kähö ja projektisihteerinä toiminut FM Keijo Koskinen. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin on arvioinut VTM Maarit Wiik, vaikutukset maankäyttöön FM Taina Klinga ja maisemavaikutukset maisema-arkkitehti yo. Niina Meronen. Luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset on arvioinut Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, jossa vastuuhenkilönä on toiminut FM Markku Nironen. FM Keijo Koskinen on vastannut raportin teemakartoista. Kuva 1. Selvitettävien voimajohtoreittien sijainti.

12 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 2.1 Arviointimenettelyn sisältö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kv ja vähintään 15 kilometrin pituisissa voimajohtohankkeissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen: Arviointiohjelma YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. Se on työohjelma siitä, mitä vaikutuksia arviointimenettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta sekä tiedottamisen järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus tiedotti valmistuneesta arviointiohjelmasta, ja se asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kansalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa arviointiin esittämällä mielipiteensä tai muistutuksensa yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 23 lausuntoa ja mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antoi ohjelmasta oman lausuntonsa Yhteysviranomaisen lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Lausunnossa esitettiin seuraavat tarkennukset: on syytä mahdollisimman tarkoin selvittää osallisille mistä heidän on missäkin vaiheessa syytä lausua, palautelomakkeita on syytä kehittää niin, että niistä selviää mihin alueeseen muistutukset kohdistuvat, mikäli liito-oravan lisäksi muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV a lajien esiintymisestä saadaan tietoa, on ne syytä selvittää arviointimenettelyn kuluessa ja arvioinnin jälkeen tietoon tulleiden esiintymien osalta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, karsinnan perustelut ovat riittävät eikä muita vaihtoehtoja tarvitse ottaa mukaan ympäristövaikutusten arviointiin, arviointiselostuksessa on syytä vastata mahdollisimman selkeästi lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin kysymyksiin ja huoliin ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon niissä esitetyt seikat. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat erityisesti uuden maastokäytävän osuudella asutukseen ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset. Asutukseen ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin kiinnitettiin huomiota erityisesti voimajohdon läheisyydessä asuvien kansalaisten kannanotoissa. Arviointiselostus Arviointityön tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät sekä yhteenveto vaikutuksista. Lisäksi selostuksessa kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot asianosaisilta, ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.

13 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn osapuolet Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan ympäristökeskus. YVAkonsulttina on toiminut Sito-konsultit Oy. Hankkeen YVA-menettelyä varten on perustettu sidosryhmä, johon kutsuttiin: Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskukset Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liitot Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Artjärven kunta, Lapinjärven kunta, Liljendalin kunta, Mäntsälän kunta, Myrskylän kunta, Orimattilan kaupunki, Ruotsinpyhtään kunta, Pernajan kunta ja Loviisan kaupunki Porvoon museo, Lahden kaupunginmuseo, Kymenlaakson maakuntamuseo ja Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Museovirasto Suomen ympäristökeskus Uudenmaan luonnonsuojelupiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Teollisuuden Voima Oy Paikallisten metsäkeskusten ja sähkölaitosten edustajat Fingrid Oyj:n ja konsultin edustajat. Ryhmä kokoontui kerran arviointiohjelman ja kerran arviointiselostuksen laatimisen aikana. 2.3 Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen YVA-menettely on avoin prosessi, johon asianosaisilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisen, Fingrid Oyj:n tai konsultin edustajille. Vuoropuhelun keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Mielipiteitä kirjattiin mm. yleisötilaisuuksissa sekä puhelimitse ja kirjallisesti saapuneen palautteen kautta. Arviointiohjelman laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet Orimattilassa, Hausjärvellä ja Pernajassa. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua ohjelman sisältöön ja alustaviin reittivaihtoehtoihin sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelman valmistumisesta kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen lehdissä. Arviointiohjelma oli nähtävillä seuraavissa paikoissa: Artjärvi: tekninen toimisto ja kunnan kirjasto Hausjärvi: kunnanvirasto ja Hikiän kirjasto Kärkölä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Lapinjärvi: kunnantalo (yhteispalvelupiste) ja Porlammin kirjasto Liljendal: kunnantoimisto ja Liljendalin pääkirjasto Loviisa: raatihuone (kaupungin ilmoitustaulu) ja Loviisan kirjasto Mäntsälä: kunnantalo ja pääkirjasto Myrskylä: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Pernaja: kunnanvirasto ja kunnan kirjasto Orimattila: vanha valtion virastotalo ja Orimattilan kirjasto Ruotsinpyhtää: kunnantoimisto ja Tesjoen kirjasto. Arviointiselostuksen laatimisen käynnistyttyä järjestettiin tiedotustilaisuudet yleisölle Pernajassa, Orimattilassa ja Hausjärvellä. Tilaisuuksissa käytiin läpi yhteysviranomaisen lausunto sekä muut arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja kannanotot. Lisäksi esiteltiin arviointiselostuksen sisältöä ja tutkittavia reittivaihtoehtoja. Tilaisuuksissa kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja reittivaihtoehtoihin sekä

14 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankesuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeen tiedottamista ja osallistumista varten on tehty Internet-sivusto osoitteeseen hakemistoon Ympäristö, jossa on mm. kuvattu hanke sekä YVA-menettelyn eteneminen ja aikataulu. Arviointiohjelma ja -selostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Internet-sivuilla. YVA-menettelyssä tuotetut arviointiohjelma ja -selostus sekä esittelymateriaali ovat saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Arviointiselostuksen nähtävilläolo Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen valmistumisesta, ja se asetetaan nähtäville enintään kahden kuukauden ajaksi samoihin paikkoihin, joissa arviointiohjelma oli nähtävillä. Arviointiselostuksen valmistumisesta ja nähtävilläoloajasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä (Orimattilan Sanomat, Östra Nyland, Etelä-Suomen Sanomat, Itäväylä, Riihimäen Sanomat, Loviisan Sanomat, Hollolan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Mäntsälälehti, Hyvinkään Sanomat Plus ja Uusimaa). Arviointiselostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteensä nähtävilläoloaikana yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa saapuneiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella oman lausuntonsa, joka liitetään lupahakemuksiin yhdessä arviointiselostuksen kanssa.

15 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 15 Kuva 2. YVA-menettelyn vaiheet ja vuorovaikutus.

16 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 3 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtoreittiä Loviisasta Hausjärven Hikiään. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu osittain nykyisten johtojen rinnalle tai samaan maastokäytävään. Pernajan ja Orimattilan välillä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Tällä välillä tarkastellaan kahta johtoreittivaihtoehtoa ja lisäksi yhtä alavaihtoehtoa. Johtoreitti tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Johtoreittijaksojen alustavat poikkileikkaukset on esitetty kuvissa Alustavat reittivaihtoehdot ja niiden karsinta Fingrid Oyj selvitti alustavasti useita reittivaihtoehtoja Loviisan ja Hikiän välillä (kuva 3). Uuden maastokäytävän osuudella Loviisasta Orimattilaan selvitettiin neljä erillistä vaihtoehtoa (vaihtoehdot A, B, C ja D). Lisäksi tarkasteltiin Hikiästä Askolan kautta Ilolaan kulkevaa vaihtoehtoa (vaihtoehto E), joka sijoittuisi osittain nykyisen Hikiä Mäntsälä Askola 110 kv -voimajohdon rinnalle. Alustavien tarkastelujen jälkeen karsittiin pois seuraavat reittivaihtoehdot: Loviisasta Liljendalin kautta Porlammille sijoittuva reittivaihtoehto (VE C) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi siinä lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi valtakunnallisesti arvokasta Koskenkylänjokilaakson maisemaaluetta. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi merkittävästi seutukaavoihin merkityistä varauksista. Loviisasta Myrskylän kautta Orimattilan Marttilaan sijoittuva reittivaihtoehto (VE D) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi lähelle nykyistä asutusta sekä leikkaisi Porvoonjokilaakson ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lisäksi johtoreitti poikkeaisi kokonaan seutukaavoihin merkityistä varauksista. Pääosin nykyisen Hikiän ja Askolan välisen 110 kv voimajohdon rinnalle sijoittuva reittivaihtoehto (VE E) karsittiin pois, sillä suunniteltu 400 kv voimajohto sijoittuisi Pernajanlahden Natura alueelle nykyisten 2x400 kv voimajohtojen rinnalle. Natura-aluetta ei voida myöskään kiertää sen pohjoispuolelta. Kierto on tutkittu aiemmin Länsisalmi Kymi-voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Koska nykyistä Hikiä Askola 110 kv -johtoa ei voida purkaa, uusi voimajohto jouduttaisiin rakentamaan sen rinnalle ja johtokatu tulisi lähelle nykyistä asutusta. Lisäksi voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä. Arviointiohjelman valmistumisen jälkeen Pakaan Pellot -niminen rekisteröimätön yhdistys esitti kannanottonsa voimajohdon linjauksesta (VE F) Uudenmaan ympäristökeskukselle Mielipiteessä otettiin kantaa voimajohtolinjauksen puolesta, joka sijoittuisi nykyisten 400 kv ja 110 kv voimajohtojen rinnalle Koskenkylään saakka. Koskenkylästä Askolaan voimajohtolinjaus sijoittuisi uuteen maastokäytävään, josta edelleen Askola Mäntsälä Hikiä välisen 110 kv voimajohdon rinnalle Hikiään. Fingrig Oyj esitti kirjallisen vastineen Uudenmaan ympäristökeskukselle annettuun Pakaan pellot yhdistyksen kannanottoon Vastineessa todettiin, että pitkän aikavälin kantaverkon kehittämistarve tukee ohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen käyttökelpoisuutta. Nykyisten kehitysennusteiden mukaisesti Lahden ja sen ympäristöalueiden väestön kasvaessa lisääntyy myös sähköenergian käyttö. Näillä näkymin Lahden seudulla on tarpeen uusi 400/110 kv muuntoasema noin vuoden kuluessa nykyisten 110 kv johtoyhteyksien ikääntyessä ja jäädessä siirtokapasiteetiltaan riittämättömiksi. Uusi muuntoasema sijoittuisi Orimattilaan, josta on sähköasemaa varten hankittu tontti. Vaihtoehtojen A ja B mukaisilta johtoreiteiltä uusi muuntoasema on liitettävissä kantaverkkoon lyhyehköillä liitosjohdoilla. Jos Loviisa Hikiä-johtovahvistus tehdään pääosin toista reittiä, joudutaan Lahden alueelle rakentamaan uudet pidemmät johtoyhteydet sähköaseman liittämiseksi kantaverkkoon. Lisäksi esitetyt vaihtoehdot A ja B pienentävät pitkän aikavälin mahdollista johtovahvistustarvetta Kaakkois-Suomen verkon siirtokyvyn kehittämisessä. Nykyistä johtokatua joudutaan leventämään, jos rakennetaan vaihtoehto F kannanoton mukaisesti nykyisten 110 kv Askola Mäntsälä Hikiä- ja Loviisa Liljendal-voimajohtojen rinnalle tai yhteispylväsrakenteisiin. Yhteispylväsrakenteita käytettäessä joudutaan hyväkuntoiset 110 kv voimajohdot purkamaan, mikä ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Kyseiset voimajohdot eivät myöskään ole Fingrid Oyj:n omaisuutta. Vaihtoehdon A ja B mukaisissa ratkaisussa olemassa oleva johtokatu riittää välillä Heinsuo Hikiä tai Marttila Hikiä. Lisäksi VE:ssa F voimajohto leikkaisi Kotojärvi Isosuon Natura aluetta Mäntsälässä.

17 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT vaihtoehto 0-vaihtoehto eli johdon rakentamatta jättäminen tässä vaiheessa on mahdollista, koska Teollisuuden Voima Oy teki lokakuussa 2003 päätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Johtohanke tulee tarpeelliseksi mikäli Kaakkois-Suomen alueelle rakennetaan muuta merkittävää uutta voimantuotantoa, uusia tuontiyhteyksiä tai laajennetaan nykyisiä laitoksia tai yhteyksiä. Tällöin suunniteltavan hankkeen tarpeellisuuden ratkaisee lopullisesti Energiamarkkinavirasto sähkömarkkinalain mukaisessa rakentamislupakäsittelyssä (sähkömarkkinalaki 18 ). Energiamarkkinavirasto joutuu rakentamislupaa ratkaistessaan arvioimaan 0-vaihtoehdon mahdollisuuden sähkömarkkinoiden toimivuuden perusteella. Jos voimajohto ei ole tarpeellinen, virasto ei myönnä voimajohdolle rakentamislupaa. 3.3 Tutkitut reittivaihtoehdot Suunnitellun 400 kv voimajohdon pituus on noin 110 kilometriä. Loviisan ja Länsisalmi Kymi-johdon välisellä alueella suunniteltu voimajohto sijoitetaan osittain nykyisiin pylväisiin. Lisäksi Länsisalmi Kymi-johto tuodaan sisään Loviisaan 2x400 kv yhteispylväässä. Johto sijoittuu nykyisten johtojen länsipuolelle ja vaatii lisää johtoaluetta metriä. Valtatie 7 ja Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla voimajohdot sijoittuvat uuteen 69 metriä leveään johtokäytävään. Pernajalta Orimattilaan voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uuden johtokadun leveys on 36 metriä. Lapinjärven Käkikoskella voimajohtoreitti haarautuu kahteen tarkasteltavaan reittivaihtoehtoon: Vaihtoehto A sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Heinsuolta Hikiään ulottuva nykyinen 2x110 kv johto on tarkoitus purkaa pois ja uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä pylväitä korkeampia. Vaihtoehto B sijoittuu Käkikoskelta Marttilaan, jossa se yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun. Lisäksi tutkitaan alavaihtoehtoa, jossa vaihtoehto B yhtyy nykyiseen 2x110 kv johtokatuun Huhdanojan itäpuolella. Kuva 3. Alustavat ja karsitut reittivaihtoehdot.

18 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 4. Jakso 1: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 2 4. Kuva 5. Jakso 2: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla valtatielle 7 saakka pylväsvälillä 5 12.

19 400 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT 19 Kuva 6. Jakso 3: suunnitellut johtoalueet Loviisan voimalaitosalueelta nykyisten voimajohtojen rinnalla pylväsvälillä pylväs 23 ja valtatie 7. Kuva 7. Jakso 4: suunnitellut johtoalueet valtatie 7 ja nykyisen Länsisalmi Kymi 400 kv -johdon välisellä matkalla.

20 kv voimajohto Loviisa Hikiä (Hausjärvi) TUTKITUT VAIHTOEHDOT Kuva 8. Jakso 5: voimajohdon sijoittuminen uuteen maastokäytävään nykyiseltä Länsisalmi Kymi-johdolta pohjoiseen. Vaihtoehdossa A johtoalue sijoittuu Käkikoskelta Heinsuolle ja vaihtoehdossa B Käkikoskelta Marttilaan. Kuva 9. Jakso 6: Heinsuolta Halkomäelle nykyinen 2x110 kv johto puretaan pois ja suunniteltu voimajohto rakennetaan purettavan johdon paikalle. Sijoittamalla 400 kv ja 110 kv voimajohdot samoihin pylväisiin johtokadun leveys pysyy ennallaan. Yhteispylväät ovat noin metriä nykyisiä korkeampia.

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot