SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta

2 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92. Sosiaalihuollon palvelusta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä myös jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioonottaen. (Asiakasmaksulaki 11 1 mom). Viranhaltijapäätöksiin perustuvista vanhuspalvelumaksuista on mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella. Maksualennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotukinormeja. Asetuksen mukaan 1. palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssa yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat; 2. perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia; 3. hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; 4. kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

3 3. KOTIHOITO Kotihoito tukee ja auttaa asiakasta hänen heikentyneen toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, avustaminen henkilökohtaisen hygieniahoidossa ja aterioinnissa sekä avustaminen vaatehuollossa, kodin päivittäisessä siistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa. Kotihoito ei sisällä siivouspalvelua. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavanhoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta) sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä ennaltaehkäisevä työ Säännöllinen kotona annettava hoito Säännölliseksi hoito/avunsaanti katsotaan, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa näin sovitaan tai kun käyntejä on ollut yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Niille kotihoidon asiakkaille, jotka saavat säännöllisesti apua 4 kertaa kuukaudessa tai useammin, määritellään kuukausimaksu. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muuttuu vain, jos hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksua määriteltäessä otetaan huomioon palvelunkäyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön bruttotulot. Tuloina ei huomioida asiakkaan saamaa veteraanilisää tai omaishoidon tukea. Kuukausimaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti perheen koon mukaan määräytyvien tulorajojen ylittävistä bruttotuloista. Kotihoidon asiakastuloissa ei huomioida tuloina asiakkaan saamaa veteraanilisää eikä omaishoidontukea. Asiakkaalle lähetetään tuloselvityslomake, jossa pyydetään asiakasta toimittamaan tiedot kuukausittaisista bruttotuloistansa. Asiakkaan tai hänen edustajansa on toimitettava pyydetyt tiedot kahden viikon kuluessa kotihoidon alkamisesta tai sopimuksen mukaan pyydettyyn osoitteeseen. Kotona annettavasta palvelusta peritään käynteihin käytetyn ajan ja asiakkaan maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.

4 Perheen koko Tuloraja Palvelua 1-4,99 h/kk Palvelua 5 11,99 h/kk Palvelua 12 20,99 h/kk Palvelua 21 29,99 h/kk Palvelua 30 37,99 h/kk Palvelua 38 h/kk Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 (321) eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Esimerkki säännöllisen kotihoidon laskentakaavasta: Asiakas asuu yksin, bruttotulot 1000 / kk Jos kotihoidon käynteihin käytetty aika 16 tuntia kuukaudessa, maksuksi muodostuu: (bruttotulot tuloraja 563 ) x 27 % = 117,99 /kk Haapavedellä ja Siikalatvalla asuvilta rintamaveteraaneilta ei peritä kotisairaanhoidon käyntimaksua. Kotihoidon muut käynnit laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti. Asiakasmaksuja koskevat tiedot tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksut tarkistetaan heti, kun tuloissa tapahtuu oleellinen muutos, esim. Kelan myöntämässä eläkkeensaajan hoitotuen määrässä. Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, maksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Asiakas on velvollinen antamaan tiedot tuloistaan, joiden perusteella maksu määritellään. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Maksun keskeytys Mikäli asiakas on kuukauden aikana ollut sairaalassa tai muussa laitoshoidossa, kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Jos kotihoito keskeytyy muusta ennalta suunnitellusta ja yli vuorokauden kestävästä syystä (esim. omaiset hoitamassa), kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Tällaisesta keskeytyksestä on tehtävä kotihoidolle ilmoitus viimeistään edeltävänä päivänä.

5 3.2. Tilapäinen kotihoito Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää määräajaksi alle kuukauden kestävään hoitoon (esim. haavanhoito, silmätipat). Tilapäisenä kotihoitoa voidaan myöntää myös, jos kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa. Jos omainen (joka yleensä huolehtii asiakkaasta) on tilapäisesti estynyt suorittamaan hoitoa, voidaan myöntää tilapäistä kotihoitoa alle kuukauden ajaksi. Kotihoidon tilapäisiltä asiakkailta peritään tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan. Käynnin kesto: alle 1 tunti 9, tuntia 12, tuntia 19, tuntia 25,00 Maksun suuruus Kotihoidon tarkistussoitto, taksin tilaus 2,00 /kpl Tilapäisen kotihoidon vrk-hinta 15,00 /vrk jos päivän aikana käydään useamman kerran, käyntikerta kestoltaan enintään 15 min. Tilapäinen hoito kestää maksimissaan 2 viikkoa. Tilapäinen kotihoito; maksu määritelty laissa: Kotihoidon sairaanhoitajan käynti 9,30 - maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistovastaanotolla C-todistus 22,00 Lääkärin suorittama kotikäynti 14,80 4. LAKISÄÄTEISEN OMAISHOIDON VAPAAN ASIAKASMAKSUT Omaishoitajalle kertyneiden vapaapäivien ajalta annettavista palveluista (kotihoito, tilapäinen asumispalvelu tai lyhytaikainen laitoshoito) peritään tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu 11,30 /vrk. Muilta päiviltä peritään hinnaston mukainen tilapäisen hoidon maksu. 5. TUKIPALVELUT Tukipalveluita ovat ateria-, kylvetys-, kauppa- ja asiointipalvelu ja turvapuhelin. Sosiaalihuoltoasetuksen 9 :n mukaiset tukipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Näiden palveluiden hinnoittelu ei ohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan. Tukipalvelut eivät sisälly säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.

6 5.1. Asiointipalvelu (kauppa, pankki, Kela) 9,00 /käynti Kauppa- ja asiointipalvelua myönnetään tarpeen mukaan ½ tunnin käyntejä 1-2 kertaa viikossa. Pankki- ym. asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä. Kotihoito hoitaa pankkiasioinnin vain poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoramaksupalveluun tai käytetään maksupalvelua Ateriapalvelut Kotiinkuljetettu lounas Haapavesi 8,05 Siikalatva 9,55 Kotiinkuljetettu päivällinen Haapavesi 4,00 Siikalatva 4,80 Kotiinkuljetettu aamupuuro 1,50 Ruokailu palvelukeskuksissa Aamupala 4,00 Lounas 5,00 Päivällinen 4,00 Päiväkahvi 1,80 Iltapala 2, Turvapalvelut Turvapalvelun kuukausimaksu kattaa laitevuokran, huolto- ja kunnossapitokustannukset ja kotihoidon päivystysvalmiuden. Tarvittavat turvahälytyksestä aiheutuneet kotihoidon tarkistuskäynnit sisältyvät säännöllisen kotihoidon asiakkailla kotihoidon kuukausimaksuun. Muilta asiakkailta turvahälytyskäynneistä peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksu, kuitenkin enintään 55,00 /kk Turvapuhelimen käyttömaksuun sisältyy yksi rannehälytin. Turvarannekellon kuukausimaksuun sisältyy SIM-kortti kustannuksineen. Muiden gsm-laitteiden kuukausimaksuun ei sisälly SIM-kortti, turvalaitteen gsm-liittymästä asiakas tekee sopimuksen teleoperaattorin kanssa, joka myös laskuttaa puhelukustannukset suoraan asiakkaalta. Asennusmaksut: Turvapuhelimen asennus (lankaliittymä) 35,00 /asennuskerta Gsm-turvapuhelimen asennus 40,00 /asennuskerta Turvapuhelimen ja ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Gsm-ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Ovihälyttimen jälkiasennus turvapuhelimeen 20,00 /asennuskerta Lisärannekkeen asennus 10,00 /asennuskerta Muun turvalaitteen asennus (esim. palohälytin) 35,00 /asennuskerta

7 Käyttömaksut: Lankaliittymään asennettu turvapuhelin Gsm-turvapuhelin Ovihälytin turvapuhelimen lisäksi Gsm-kulunvalvonta (ilman turvapuhelinta) Gsm-turvapainike/turvarannekello Lisäranneke (esim. puolison käyttöön) Muu turvalaite (esim. palohälytin, häkähälytin) Turvapalvelu, asiakkaan oma laite Ovihälyttimen ja asiakkaan oman turvapuhelimen yhteismaksu 20,00 /kk 30,00 /kk 10,00 /kk 30,00 /kk 32,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk Uuden rannekkeen toimitus 30,00 /kpl asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. kadonneen rannekkeen tilalle 5.4. Kylvetyspalvelut Palvelupäivä palvelukeskuksessa Koko palvelupäivä 15,00 - sisältää avustamisen saunotuksessa, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin - kuljetus ei sisälly hintaan. Osapalvelupäivä, 3 tuntia 12,00 sisältää avustamisen saunotuksessa, lounaan ja aamukahvin tai päiväkahvin Kuljetus ei sisälly hintaan. Maksu veloitetaan osapalvelupäivästä aina riippumatta päivän aikana valituista palveluista. Kylvetyspalvelu palvelukeskuksessa 8,00 Kylpykuljetus, edestakainen 12, Muut tukipalvelut Pyykkipalvelu, koneellinen 8,00 Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun tarkoitetun taksikortin uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä 10,00 /kortti

8 6. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu on 85 % hoidettavan nettotuloista. Jos hoidettava on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avio-/avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, on pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 105 kuukaudessa. Hoitomaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Mikäli yhtäjaksoinen poissaolo johtuu muusta syystä, maksua ei peritä yli viiden vuorokauden menevältä ajalta. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, hoitomaksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 7. PALVELUASUMINEN 7.1. Lyhytaikainen palveluasuminen Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk) 32,00 Tilapäinen päivähoito, alle 8 tuntia tai yöhoito 15,00 Maksuun ei sisälly lääkkeet eikä kuljetus. Maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa Pitkäaikainen palveluasuminen Palveluasuntojen asiakas maksaa asunnostaan vuokran, johon sisältyy sähkö, vesi, sauna/suihkutilat ja yhteiset oleskelutilat Asiakas maksaa itse ruoan, terveydenhoitokulut, kuljetuskustannukset, vaate- ym. henkilökohtaiset menot. Hoitomaksu kattaa hoitohenkilökunnan antaman työn, yöaikaisen hoidon ja yleiset hoitotarvikkeet. Asukkaan lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet eivät sisälly hoitomaksuun. Tukipalvelumaksu kattaa ympärivuorokautisen turvapalvelun sekä asuinhuoneen siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut työstä ja tarvikkeista. Kun asumispalvelu keskeytyy laitoshoidon ajaksi, vähennetään palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta lähtöpäivästä lukien.

9 Jos asumispalvelu keskeytyy muusta syystä, esim. asiakkaan kotiloman vuoksi, palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta keskeytetään lähtö- ja tulopäivän väliseltä ajalta. Vuokraa peritään siihen saakka, kunnes asunto on tyhjennetty. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetussa tulossa (Kelan myöntämän hoitotuen määrässä) tapahtuu muutoksia, hoitomaksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. HAAPAVESI Asumispalveluyksiköt Onnela, Tähtelä Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,39 /m² 14,20 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Asumispalveluyksiköt Peltola, Rantala Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,20 /m² 14,55 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu.

10 Ryhmäkoti Marttala Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 7,20 /m² 12,30 /vrk 60,00 /kk Paakkilanhovin tukiasunnot Asunnon vuokra (sähkö ei sisälly vuokraan) 7,20 /m² Ateriamaksut Koko ateriapaketti 12,06 /vrk Yksittäiset ateriat aamupala 4,00 lounas 5,50 päivällinen 4,50 päiväkahvi 1,80 iltapala 2,50 Siivouspalvelu Paakkilanhovin tukiasuntojen asukkaille 16,00 /h SIIKALATVA Pihlajiston palveluasunnot, Kestilä Asunnon vuokra 8,06 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Vaarintalon palveluasunnot, Piippola Asunnon vuokra 8,41 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk

11 Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Koivulehdon palveluasunnot, Pulkkila Asunnon vuokra 7,43 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Kotipihan palveluasunnot, Rantsila Asunnon vuokra Ateriamaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu. Pihlajiston Helmiinan tukiasunnot, Kestilä Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu 8,06 /m² 17,75 /vrk

12 Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Palvelutalo Ainolan tukiasunnot, Piippola Asunnon vuokran määrittävät tilat omistava yhdistys. Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 17,75 /vrk 60,00 /kk Pohjantähden Iltatähden tukiasunnot, Rantsila Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk 60,00 /kk 8. OSTETUT ASUMISPALVELUT, VANHUSPALVELUT Asunnon vuokran määrittää tilat omistava vuokranantaja. Tukipalveluista peritään maksut Haapaveden kaupungin ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti. Hoitomaksuna peritään sama korvaus kuin kunnan itse tuottamasta vastaavasta palvelusta Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk 9. PALVELUSETELI Palveluseteliä käytetään vanhuspalveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tilapäinen kotihoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Säännöllinen, jatkuva kotihoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu tilapäinen palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu jatkuva palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Palvelusetelien arvot

13 Tilapäinen kotihoito Säännöllinen kotihoito 22,00 /tunti enimmäisarvo 27,00 /tunti Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 27 tunnilta. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7,00 tunnilta. Kotipalvelun palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit ovat: Henk. määrä tuloraja /kk enimmäismaksu % % % % % % Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 eurolla jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna 60:llä. Esimerkki Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa: [( ) x 35 %]: 60 = 1,97 = summa, joka vähentää palvelusetelin täyttä arvoa Palvelusetelin arvoksi jää: 27,00 1,97 = 25,03 Tehostettu palveluasuminen Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e :ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, omaishoidontukea ja rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Pitkäaikaisasumisen hoivapalveluun sisältyvät asukkaan tarvitsemat henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon kuuluvat palvelut, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu.

14 Asukas maksaa vuokran, ateriat ja hoidon kustannusten ja myönnetyn palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakas maksaa itse myös tarvitsemansa lääkkeet. Asiakkaan käyttövara on omavastuuosuuden jälkeen vähintään 150 euroa kuukaudessa. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin laitoshoidon asiakasmaksussa. Palvelusetelin arvo määräytyy eri tuloluokissa seuraavan taulukon mukaan ( alkaen): asiakkaan tulot palvelusetelin arvo pitkäaikaisessa palveluasumisessa palvelusetelin arvo lyhytaikaisessa palveluasumisessa alle

15 10. VANHUSTEN PERHEHOITO Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734). Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Asiakkaalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Perhehoidon asiakasmaksuun/palveluun sisältyy tarvittaessa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoidon käynnit sekä reseptiin perustuvat lääkemenot. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita tarveharkintaan perustuvia avohoidon tukipalvelumaksuja, kuten päivätoiminnan maksua tai turvapuhelinmaksua. Perhehoidossa oleva asiakas maksaa terveydenhuoltomenonsa (mm. sairaalahoito, kuntoutus, ambulanssikyydit) itse. Perhehoidon asiakas on oikeutettu saamaan hoitotarvikejakelun tarvikkeita sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoitotarvikejakelun ohjeen mukaan. Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksun periminen asiakkaan poissaolon ajalta (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912) perhehoidon keskeytyessä asiakkaan kotiloman vuoksi palvelumaksut keskeytetään lähtö- ja tulopäivää lukuunottamatta. perhehoidon keskeytyessä asiakkaan tai perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi ja asiakas siirtyy väliaikaisesti laitoshoitoon tai palveluasumiseen ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivää ei myöskään laskuteta)

16 10.2. Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Lyhytaikainen perhehoito 32,00 /vrk Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / 734 6b määritelty asiakasmaksu. Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä. Osavuorokautinen perhehoito, alle 8 h 15,00 /päivä 11. OSTETUT ASUMISPALVELUT MT-YKSIKÖISSÄ Vuokra: Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan maksetaan joko suoraan palveluntuottajalle tai Haapaveden kaupungille, vuokra asiakkaan ja palveluntuottajan tekemän vuokrasopimuksen mukainen (palveluntuottaja määrittää vuokran). Hoito- ja palvelumaksu/kk kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset: luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Asiakasmaksu (ateriapalvelut): Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti joko maksetaan suoraan palveluntuottajalle (palveluntuottajan määrittämä) tai Haapaveden kaupungille. Mikäli asiakasmaksu maksetaan Haapaveden kaupungille, asiakasmaksu on 14,40 /vrk (koko päivän ateriat). Palvelukoti Metsärinne, Haapavesi Asuntojen vuokra/kk 229, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk 31,34 Päiväkäyntimaksu 9,74 Omaishoitajan vapaa/vrk Ks. luku 4.

17 Sinivuokko, Pulkkila Asuntojen vuokra/kk 251, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk 29,10 Päiväkäyntimaksu/pv, 6-7 h,(sis. ateriat, paitsi iltapalan) 14,56 Päiväkävijän hoitomaksu/kk, sis. kotikäynnit ja seurannan 100,76 Aurinkoranta-koti, Pyhäsalmi Asuntojen vuokra/kk 237, alk. Haapajärven Kimppakoti, Haapajärvi Asuntojen vuokra/kk 456, alk. Kuntoutumiskoti Malttia Oy, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 353, alk. Sähäkkä, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 347, alk. Vihannin Palvelukoti Asuntojen vuokra/kk 312, alk. Viranhaltijapäätöksiin perustuvista mt-asumispalvelumaksuista on esim. taloudellisen tilanteen ja kohtuullisten toimeentuloedellytysten turvaamiseksi mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella.

18 12. KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT Tilapäinen perhehoito Kehitysvammaisten tilapäisestä perhehoidosta asiakkaalta perittävä ylläpitomaksu määräytyy Perusturvalautakunnan voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Haapavesi Kotirinne asuntola Vuokra /kk A-talon huoneet alk. 214,18 B-talon huoneistot alk. 252,83 A-talon päätyhuoneisto alk. 237,31 Tukiasuntojen asukkaiden käyttämät palvelut Kotirinteellä: Pyykkihuolto Saunamaksu Tilapäisasumisen ylläpitomaksu (ei sisällä ruokakustannuksia) Ateriat Lounas tai päivällinen Aamu- tai iltapala 11,00 /kk 8,00 /kk tai 2,00 /kerta 8,00 /vrk 2,90 /kpl 1,03 /kpl Ryhmäkoti Helmikartano Vuokra /kk (sisältää sähkön ja veden) huoneet nro 1-4 ja alk. 347,42 huone nro alk. 361,92 huone nro alk. 357,77 huoneistot nro 5-6, yksiöt alk. 421,86 Ateriamaksu/vrk 10,80 /vrk Pyykkimaksu 21,00 /kk Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk 2014 yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältää päivällisen ja lounaan) alle 10 tuntia 11,00 (sisältää yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Toimintakeskus Lounas 3,50 Tuuliviiri Lounas 3,50

19 Siikalatva Jokitörmän asuntola Rantsila Vuokra/kk (ei sis sähkö-vesi) alk. 6,82 m² Vesimaksu alk. 18,66 Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia sis. 2 ateriaa 18,00 yli 10 tuntia sisältäen 1 aterian 15,35 alle 10 tuntia 11,00 Rantsilan Toimintakeskus Ateriamaksu (lounas) 5,00 Työsuoritus (pihatyöt yms.) 5 /tunti Rantsilan Toimintakeskuksen pesulahinnat (sis alv. 24%) Valko ja kirjopyykki 3,20 /kg mattopyykki 3,40 /kg pöytäliinat 4,00 /kg täkki 5,10-7,40 /kpl huopa 4,10 /kpl tyyny 4,10-5,70 /kpl sängynpeite/ petauspatja 5,10-9,90 /kpl päällystakki 7,40 /kpl lyhyt työtakki 2,45 /kpl avohaalari 2,65 /kpl kokohaalari 2,85 /kpl turkis- ja toppahaalari 7,40 /kpl Helmen yksiköiltä alv 0 1,85 /kg työvaatteet alv 0 1,10 /kpl peitot ja tyynyt alv 0 3,70 /kpl Siikalatvan yksiköiltä 2,23 /kg työvaatteet 1,30 /kpl infektio/ ulostepyykki * 3,15 /kg pyykkikuljetukset 0,43 /km sisäiset pyykkikuljetukset 0,24 /km pakettiauton käyttökorvaus yksityisiltä lähtö 5 + 0,46 /km Korjausompelupalvelut: LAHKEIDEN LYHENNYS farkut, koneella 13,00 käsin 15,00 upslaaki, nauha, vuorellinen 17,00 toppahousut 23,00 toppahousut tarralla ja / tai vetoketjulla 30,00

20 VETOKETJUN VAIHTO: housut 14,00 farkut 17,00 pusero 20,00 vuorellinen pusero 24,00 toppahousut 25,00 toppatakki 30,00 HELMAN LYHENNYS: koneella 13,00 käsin 17,00 erikoishelma = monikerroksinen, pitsireunainen, sifonki, kovikenauha tms 34,00 TAKIN LYHENNYS: koneella 17,00 käsin 20,00 toppatakki 30,00 MUU KORJAUS: esim. paikkaus / tunti 20,00 Kestilän kehitysvammaisten asuntola Vuokra (sis. sähkö ja vesi) alk. 8,04 /m² Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältäessä lounaan ja päivällisen) alle 10 tuntia 11,00 (sisältäessä yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Ateriat Lounas Pihlajistosta 5,00 Muut ateriamaksut jaetaan kuukausittain ruokatarvikelaskun mukaisesti. Ponnari Lounas 3,80 Päiväkahvi 1,20 Pulkkilan työtoiminta Koivulehto Lounas 5,00 Piippolan työtoiminta Vaarintalo Lounas 5,00

21 Omaishoidon tuen piiriin kuuluvat Omaishoidon tuen piiriin kuuluvilta asiakkailta perittävä ylläpitomaksu on 11,30 /vrk omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) osalta. 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta - vuosimaksu 32,10 tai - käynti terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla 16,10 joka käyntikerralta - maksua ei peritä rintamamiestunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta - maksua ei peritä raskauden ehkäisyneuvontaan liittyvästä lääkärissäkäynnistä - maksua ei peritä myöskään koulutapaturmissa, humalatilatutkimuksissa, isyystutkimuksissa eikä vanhainkotien / palvelutalojen asukkailta, jotka maksavat asiakasmaksuasetuksen (912 ja 1648/92) 12 tai 15 :n mukaista kunnallista laitoshoidon maksua Fysioterapia - terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia hoitokerralta 8,00 - ohjattu ryhmä (fysioterapia, kuntosali) 2,00 - ohjattu allasryhmä 4, Sarjassa annettava hoito - lääkinnällisestä kuntoutuksesta hoitokerralta 8,80 enint. 45 käynniltä/kalenterivuosi - maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta Röntgen-kuvien polttaminen CD-levylle 7, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset - yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista peritään Kelan voimassa olevan korvaustaksan mukainen hinta.

22 - näytteenotto 7, Muut vastaanottomaksut - SUP -hoito/kerta (yli 18-vuotiailta) 6, Jalkaterapeutin palvelut - omavastuuosuus/käynti 24,00 - peruuttamaton aika 24,00 (Perusturvalautakunta Jalkaterapeutin palveluiden ostaminen diabetesasiakkaille Taukokangas Oy:ltä.) 14. YHTEISPÄIVYSTYS - alle 18-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua - klo 8-20 yli 18-vuotiailta peritään käynti 16,10 / vuosimaksu 32,10 (mikäli ei voimassa) 15. LÄÄKÄRINTODISTUS - klo sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 32,10 (siltä osin kuin Oas/Osyp ei maksua peri) todistusmaksuluokka I 39,60 - E-todistukset - vakuutusyhtiötä varten laaditut lääkärinlausunnot - oikeudelliset lääkärintodistukset/lausunnot - B-todistukset eläkettä varten - vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat lääkärintodistukset ja lausunnot - ajokorttitodistukset 47,70 todistusmaksuluokka II 39,60 - muut B-todistukset - C-todistukset - todistus näkökyvystä - muut lääkärinlausunnot todistusmaksuluokka III 39,60 - T-todistukset - maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta - maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta Laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 8.12.2015 85 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 8.12.2015 85 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.12.2012 80 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta pv.kk.vvvv 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2014 Perusturvalautakunta 21.1.2014 7 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 8.12.2015 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 Hoito- ja hoivapalvelut Haapavesi Perusturvalautakunta 7.2.2017 3 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 Perusturvalautakunta 7.2.2017 3 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017

SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017 s SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 8.12.2015 85 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013.

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013. 1.3. alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,00 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto (uusi maksu) 2,00 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito 9,30 käynti Vaativa

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 17.1.2017 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito 2015 Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,40 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto 2,10 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15%

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15% VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 SOVELTAMISALA Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN Ikäihmisten palveluasumisen hoidon ja hoivan kuukausimaksuun

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

KITEE. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

KITEE. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 KITEE Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 15.12.2015 89 Alkaen 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTIHOIDOSTA, PALVELUASUMISESTA, YHTEISÖASUMISESTA JA TUKIPALVELUISTA

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Luettavuuden parantamiseksi kohdat, joissa maksu ei muutu, ovat vuoden 2016 sarakkeessa tyhjiä. A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 1 LAPUAN KAUPUNKI Liite 4 / Perla 19.12.2013 Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot