SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta

2 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92. Sosiaalihuollon palvelusta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä myös jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioonottaen. (Asiakasmaksulaki 11 1 mom). Viranhaltijapäätöksiin perustuvista vanhuspalvelumaksuista on mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella. Maksualennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotukinormeja. Asetuksen mukaan 1. palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssa yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat; 2. perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia; 3. hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; 4. kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

3 3. KOTIHOITO Kotihoito tukee ja auttaa asiakasta hänen heikentyneen toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, avustaminen henkilökohtaisen hygieniahoidossa ja aterioinnissa sekä avustaminen vaatehuollossa, kodin päivittäisessä siistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa. Kotihoito ei sisällä siivouspalvelua. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavanhoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta) sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä ennaltaehkäisevä työ Säännöllinen kotona annettava hoito Säännölliseksi hoito/avunsaanti katsotaan, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa näin sovitaan tai kun käyntejä on ollut yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Niille kotihoidon asiakkaille, jotka saavat säännöllisesti apua 4 kertaa kuukaudessa tai useammin, määritellään kuukausimaksu. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muuttuu vain, jos hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksua määriteltäessä otetaan huomioon palvelunkäyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön bruttotulot. Tuloina ei huomioida asiakkaan saamaa veteraanilisää tai omaishoidon tukea. Kuukausimaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti perheen koon mukaan määräytyvien tulorajojen ylittävistä bruttotuloista. Kotihoidon asiakastuloissa ei huomioida tuloina asiakkaan saamaa veteraanilisää eikä omaishoidontukea. Asiakkaalle lähetetään tuloselvityslomake, jossa pyydetään asiakasta toimittamaan tiedot kuukausittaisista bruttotuloistansa. Asiakkaan tai hänen edustajansa on toimitettava pyydetyt tiedot kahden viikon kuluessa kotihoidon alkamisesta tai sopimuksen mukaan pyydettyyn osoitteeseen. Kotona annettavasta palvelusta peritään käynteihin käytetyn ajan ja asiakkaan maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.

4 Perheen koko Tuloraja Palvelua 1-4,99 h/kk Palvelua 5 11,99 h/kk Palvelua 12 20,99 h/kk Palvelua 21 29,99 h/kk Palvelua 30 37,99 h/kk Palvelua 38 h/kk Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 (321) eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Esimerkki säännöllisen kotihoidon laskentakaavasta: Asiakas asuu yksin, bruttotulot 1000 / kk Jos kotihoidon käynteihin käytetty aika 16 tuntia kuukaudessa, maksuksi muodostuu: (bruttotulot tuloraja 563 ) x 27 % = 117,99 /kk Haapavedellä ja Siikalatvalla asuvilta rintamaveteraaneilta ei peritä kotisairaanhoidon käyntimaksua. Kotihoidon muut käynnit laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti. Asiakasmaksuja koskevat tiedot tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksut tarkistetaan heti, kun tuloissa tapahtuu oleellinen muutos, esim. Kelan myöntämässä eläkkeensaajan hoitotuen määrässä. Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, maksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Asiakas on velvollinen antamaan tiedot tuloistaan, joiden perusteella maksu määritellään. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Maksun keskeytys Mikäli asiakas on kuukauden aikana ollut sairaalassa tai muussa laitoshoidossa, kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Jos kotihoito keskeytyy muusta ennalta suunnitellusta ja yli vuorokauden kestävästä syystä (esim. omaiset hoitamassa), kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Tällaisesta keskeytyksestä on tehtävä kotihoidolle ilmoitus viimeistään edeltävänä päivänä.

5 3.2. Tilapäinen kotihoito Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää määräajaksi alle kuukauden kestävään hoitoon (esim. haavanhoito, silmätipat). Tilapäisenä kotihoitoa voidaan myöntää myös, jos kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa. Jos omainen (joka yleensä huolehtii asiakkaasta) on tilapäisesti estynyt suorittamaan hoitoa, voidaan myöntää tilapäistä kotihoitoa alle kuukauden ajaksi. Kotihoidon tilapäisiltä asiakkailta peritään tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan. Käynnin kesto: alle 1 tunti 9, tuntia 12, tuntia 19, tuntia 25,00 Maksun suuruus Kotihoidon tarkistussoitto, taksin tilaus 2,00 /kpl Tilapäisen kotihoidon vrk-hinta 15,00 /vrk jos päivän aikana käydään useamman kerran, käyntikerta kestoltaan enintään 15 min. Tilapäinen hoito kestää maksimissaan 2 viikkoa. Tilapäinen kotihoito; maksu määritelty laissa: Kotihoidon sairaanhoitajan käynti 9,30 - maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistovastaanotolla C-todistus 22,00 Lääkärin suorittama kotikäynti 14,80 4. LAKISÄÄTEISEN OMAISHOIDON VAPAAN ASIAKASMAKSUT Omaishoitajalle kertyneiden vapaapäivien ajalta annettavista palveluista (kotihoito, tilapäinen asumispalvelu tai lyhytaikainen laitoshoito) peritään tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu 11,30 /vrk. Muilta päiviltä peritään hinnaston mukainen tilapäisen hoidon maksu. 5. TUKIPALVELUT Tukipalveluita ovat ateria-, kylvetys-, kauppa- ja asiointipalvelu ja turvapuhelin. Sosiaalihuoltoasetuksen 9 :n mukaiset tukipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Näiden palveluiden hinnoittelu ei ohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan. Tukipalvelut eivät sisälly säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.

6 5.1. Asiointipalvelu (kauppa, pankki, Kela) 9,00 /käynti Kauppa- ja asiointipalvelua myönnetään tarpeen mukaan ½ tunnin käyntejä 1-2 kertaa viikossa. Pankki- ym. asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä. Kotihoito hoitaa pankkiasioinnin vain poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoramaksupalveluun tai käytetään maksupalvelua Ateriapalvelut Kotiinkuljetettu lounas Haapavesi 8,05 Siikalatva 9,55 Kotiinkuljetettu päivällinen Haapavesi 4,00 Siikalatva 4,80 Kotiinkuljetettu aamupuuro 1,50 Ruokailu palvelukeskuksissa Aamupala 4,00 Lounas 5,00 Päivällinen 4,00 Päiväkahvi 1,80 Iltapala 2, Turvapalvelut Turvapalvelun kuukausimaksu kattaa laitevuokran, huolto- ja kunnossapitokustannukset ja kotihoidon päivystysvalmiuden. Tarvittavat turvahälytyksestä aiheutuneet kotihoidon tarkistuskäynnit sisältyvät säännöllisen kotihoidon asiakkailla kotihoidon kuukausimaksuun. Muilta asiakkailta turvahälytyskäynneistä peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksu, kuitenkin enintään 55,00 /kk Turvapuhelimen käyttömaksuun sisältyy yksi rannehälytin. Turvarannekellon kuukausimaksuun sisältyy SIM-kortti kustannuksineen. Muiden gsm-laitteiden kuukausimaksuun ei sisälly SIM-kortti, turvalaitteen gsm-liittymästä asiakas tekee sopimuksen teleoperaattorin kanssa, joka myös laskuttaa puhelukustannukset suoraan asiakkaalta. Asennusmaksut: Turvapuhelimen asennus (lankaliittymä) 35,00 /asennuskerta Gsm-turvapuhelimen asennus 40,00 /asennuskerta Turvapuhelimen ja ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Gsm-ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Ovihälyttimen jälkiasennus turvapuhelimeen 20,00 /asennuskerta Lisärannekkeen asennus 10,00 /asennuskerta Muun turvalaitteen asennus (esim. palohälytin) 35,00 /asennuskerta

7 Käyttömaksut: Lankaliittymään asennettu turvapuhelin Gsm-turvapuhelin Ovihälytin turvapuhelimen lisäksi Gsm-kulunvalvonta (ilman turvapuhelinta) Gsm-turvapainike/turvarannekello Lisäranneke (esim. puolison käyttöön) Muu turvalaite (esim. palohälytin, häkähälytin) Turvapalvelu, asiakkaan oma laite Ovihälyttimen ja asiakkaan oman turvapuhelimen yhteismaksu 20,00 /kk 30,00 /kk 10,00 /kk 30,00 /kk 32,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk Uuden rannekkeen toimitus 30,00 /kpl asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. kadonneen rannekkeen tilalle 5.4. Kylvetyspalvelut Palvelupäivä palvelukeskuksessa Koko palvelupäivä 15,00 - sisältää avustamisen saunotuksessa, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin - kuljetus ei sisälly hintaan. Osapalvelupäivä, 3 tuntia 12,00 sisältää avustamisen saunotuksessa, lounaan ja aamukahvin tai päiväkahvin Kuljetus ei sisälly hintaan. Maksu veloitetaan osapalvelupäivästä aina riippumatta päivän aikana valituista palveluista. Kylvetyspalvelu palvelukeskuksessa 8,00 Kylpykuljetus, edestakainen 12, Muut tukipalvelut Pyykkipalvelu, koneellinen 8,00 Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun tarkoitetun taksikortin uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä 10,00 /kortti

8 6. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu on 85 % hoidettavan nettotuloista. Jos hoidettava on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avio-/avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, on pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 105 kuukaudessa. Hoitomaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Mikäli yhtäjaksoinen poissaolo johtuu muusta syystä, maksua ei peritä yli viiden vuorokauden menevältä ajalta. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, hoitomaksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 7. PALVELUASUMINEN 7.1. Lyhytaikainen palveluasuminen Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk) 32,00 Tilapäinen päivähoito, alle 8 tuntia tai yöhoito 15,00 Maksuun ei sisälly lääkkeet eikä kuljetus. Maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa Pitkäaikainen palveluasuminen Palveluasuntojen asiakas maksaa asunnostaan vuokran, johon sisältyy sähkö, vesi, sauna/suihkutilat ja yhteiset oleskelutilat Asiakas maksaa itse ruoan, terveydenhoitokulut, kuljetuskustannukset, vaate- ym. henkilökohtaiset menot. Hoitomaksu kattaa hoitohenkilökunnan antaman työn, yöaikaisen hoidon ja yleiset hoitotarvikkeet. Asukkaan lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet eivät sisälly hoitomaksuun. Tukipalvelumaksu kattaa ympärivuorokautisen turvapalvelun sekä asuinhuoneen siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut työstä ja tarvikkeista. Kun asumispalvelu keskeytyy laitoshoidon ajaksi, vähennetään palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta lähtöpäivästä lukien.

9 Jos asumispalvelu keskeytyy muusta syystä, esim. asiakkaan kotiloman vuoksi, palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta keskeytetään lähtö- ja tulopäivän väliseltä ajalta. Vuokraa peritään siihen saakka, kunnes asunto on tyhjennetty. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetussa tulossa (Kelan myöntämän hoitotuen määrässä) tapahtuu muutoksia, hoitomaksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. HAAPAVESI Asumispalveluyksiköt Onnela, Tähtelä Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,39 /m² 14,20 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Asumispalveluyksiköt Peltola, Rantala Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,20 /m² 14,55 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu.

10 Ryhmäkoti Marttala Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 7,20 /m² 12,30 /vrk 60,00 /kk Paakkilanhovin tukiasunnot Asunnon vuokra (sähkö ei sisälly vuokraan) 7,20 /m² Ateriamaksut Koko ateriapaketti 12,06 /vrk Yksittäiset ateriat aamupala 4,00 lounas 5,50 päivällinen 4,50 päiväkahvi 1,80 iltapala 2,50 Siivouspalvelu Paakkilanhovin tukiasuntojen asukkaille 16,00 /h SIIKALATVA Pihlajiston palveluasunnot, Kestilä Asunnon vuokra 8,06 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Vaarintalon palveluasunnot, Piippola Asunnon vuokra 8,41 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk

11 Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Koivulehdon palveluasunnot, Pulkkila Asunnon vuokra 7,43 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Kotipihan palveluasunnot, Rantsila Asunnon vuokra Ateriamaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu. Pihlajiston Helmiinan tukiasunnot, Kestilä Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu 8,06 /m² 17,75 /vrk

12 Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Palvelutalo Ainolan tukiasunnot, Piippola Asunnon vuokran määrittävät tilat omistava yhdistys. Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 17,75 /vrk 60,00 /kk Pohjantähden Iltatähden tukiasunnot, Rantsila Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk 60,00 /kk 8. OSTETUT ASUMISPALVELUT, VANHUSPALVELUT Asunnon vuokran määrittää tilat omistava vuokranantaja. Tukipalveluista peritään maksut Haapaveden kaupungin ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti. Hoitomaksuna peritään sama korvaus kuin kunnan itse tuottamasta vastaavasta palvelusta Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk 9. PALVELUSETELI Palveluseteliä käytetään vanhuspalveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tilapäinen kotihoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Säännöllinen, jatkuva kotihoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu tilapäinen palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu jatkuva palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Palvelusetelien arvot

13 Tilapäinen kotihoito Säännöllinen kotihoito 22,00 /tunti enimmäisarvo 27,00 /tunti Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 27 tunnilta. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7,00 tunnilta. Kotipalvelun palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit ovat: Henk. määrä tuloraja /kk enimmäismaksu % % % % % % Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 eurolla jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna 60:llä. Esimerkki Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa: [( ) x 35 %]: 60 = 1,97 = summa, joka vähentää palvelusetelin täyttä arvoa Palvelusetelin arvoksi jää: 27,00 1,97 = 25,03 Tehostettu palveluasuminen Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e :ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, omaishoidontukea ja rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Pitkäaikaisasumisen hoivapalveluun sisältyvät asukkaan tarvitsemat henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon kuuluvat palvelut, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu.

14 Asukas maksaa vuokran, ateriat ja hoidon kustannusten ja myönnetyn palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakas maksaa itse myös tarvitsemansa lääkkeet. Asiakkaan käyttövara on omavastuuosuuden jälkeen vähintään 150 euroa kuukaudessa. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin laitoshoidon asiakasmaksussa. Palvelusetelin arvo määräytyy eri tuloluokissa seuraavan taulukon mukaan ( alkaen): asiakkaan tulot palvelusetelin arvo pitkäaikaisessa palveluasumisessa palvelusetelin arvo lyhytaikaisessa palveluasumisessa alle

15 10. VANHUSTEN PERHEHOITO Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734). Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Asiakkaalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Perhehoidon asiakasmaksuun/palveluun sisältyy tarvittaessa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoidon käynnit sekä reseptiin perustuvat lääkemenot. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita tarveharkintaan perustuvia avohoidon tukipalvelumaksuja, kuten päivätoiminnan maksua tai turvapuhelinmaksua. Perhehoidossa oleva asiakas maksaa terveydenhuoltomenonsa (mm. sairaalahoito, kuntoutus, ambulanssikyydit) itse. Perhehoidon asiakas on oikeutettu saamaan hoitotarvikejakelun tarvikkeita sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoitotarvikejakelun ohjeen mukaan. Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksun periminen asiakkaan poissaolon ajalta (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912) perhehoidon keskeytyessä asiakkaan kotiloman vuoksi palvelumaksut keskeytetään lähtö- ja tulopäivää lukuunottamatta. perhehoidon keskeytyessä asiakkaan tai perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi ja asiakas siirtyy väliaikaisesti laitoshoitoon tai palveluasumiseen ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivää ei myöskään laskuteta)

16 10.2. Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Lyhytaikainen perhehoito 32,00 /vrk Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / 734 6b määritelty asiakasmaksu. Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä. Osavuorokautinen perhehoito, alle 8 h 15,00 /päivä 11. OSTETUT ASUMISPALVELUT MT-YKSIKÖISSÄ Vuokra: Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan maksetaan joko suoraan palveluntuottajalle tai Haapaveden kaupungille, vuokra asiakkaan ja palveluntuottajan tekemän vuokrasopimuksen mukainen (palveluntuottaja määrittää vuokran). Hoito- ja palvelumaksu/kk kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset: luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Asiakasmaksu (ateriapalvelut): Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti joko maksetaan suoraan palveluntuottajalle (palveluntuottajan määrittämä) tai Haapaveden kaupungille. Mikäli asiakasmaksu maksetaan Haapaveden kaupungille, asiakasmaksu on 14,40 /vrk (koko päivän ateriat). Palvelukoti Metsärinne, Haapavesi Asuntojen vuokra/kk 229, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk 31,34 Päiväkäyntimaksu 9,74 Omaishoitajan vapaa/vrk Ks. luku 4.

17 Sinivuokko, Pulkkila Asuntojen vuokra/kk 251, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk 29,10 Päiväkäyntimaksu/pv, 6-7 h,(sis. ateriat, paitsi iltapalan) 14,56 Päiväkävijän hoitomaksu/kk, sis. kotikäynnit ja seurannan 100,76 Aurinkoranta-koti, Pyhäsalmi Asuntojen vuokra/kk 237, alk. Haapajärven Kimppakoti, Haapajärvi Asuntojen vuokra/kk 456, alk. Kuntoutumiskoti Malttia Oy, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 353, alk. Sähäkkä, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 347, alk. Vihannin Palvelukoti Asuntojen vuokra/kk 312, alk. Viranhaltijapäätöksiin perustuvista mt-asumispalvelumaksuista on esim. taloudellisen tilanteen ja kohtuullisten toimeentuloedellytysten turvaamiseksi mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella.

18 12. KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT Tilapäinen perhehoito Kehitysvammaisten tilapäisestä perhehoidosta asiakkaalta perittävä ylläpitomaksu määräytyy Perusturvalautakunnan voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Haapavesi Kotirinne asuntola Vuokra /kk A-talon huoneet alk. 214,18 B-talon huoneistot alk. 252,83 A-talon päätyhuoneisto alk. 237,31 Tukiasuntojen asukkaiden käyttämät palvelut Kotirinteellä: Pyykkihuolto Saunamaksu Tilapäisasumisen ylläpitomaksu (ei sisällä ruokakustannuksia) Ateriat Lounas tai päivällinen Aamu- tai iltapala 11,00 /kk 8,00 /kk tai 2,00 /kerta 8,00 /vrk 2,90 /kpl 1,03 /kpl Ryhmäkoti Helmikartano Vuokra /kk (sisältää sähkön ja veden) huoneet nro 1-4 ja alk. 347,42 huone nro alk. 361,92 huone nro alk. 357,77 huoneistot nro 5-6, yksiöt alk. 421,86 Ateriamaksu/vrk 10,80 /vrk Pyykkimaksu 21,00 /kk Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk 2014 yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältää päivällisen ja lounaan) alle 10 tuntia 11,00 (sisältää yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Toimintakeskus Lounas 3,50 Tuuliviiri Lounas 3,50

19 Siikalatva Jokitörmän asuntola Rantsila Vuokra/kk (ei sis sähkö-vesi) alk. 6,82 m² Vesimaksu alk. 18,66 Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia sis. 2 ateriaa 18,00 yli 10 tuntia sisältäen 1 aterian 15,35 alle 10 tuntia 11,00 Rantsilan Toimintakeskus Ateriamaksu (lounas) 5,00 Työsuoritus (pihatyöt yms.) 5 /tunti Rantsilan Toimintakeskuksen pesulahinnat (sis alv. 24%) Valko ja kirjopyykki 3,20 /kg mattopyykki 3,40 /kg pöytäliinat 4,00 /kg täkki 5,10-7,40 /kpl huopa 4,10 /kpl tyyny 4,10-5,70 /kpl sängynpeite/ petauspatja 5,10-9,90 /kpl päällystakki 7,40 /kpl lyhyt työtakki 2,45 /kpl avohaalari 2,65 /kpl kokohaalari 2,85 /kpl turkis- ja toppahaalari 7,40 /kpl Helmen yksiköiltä alv 0 1,85 /kg työvaatteet alv 0 1,10 /kpl peitot ja tyynyt alv 0 3,70 /kpl Siikalatvan yksiköiltä 2,23 /kg työvaatteet 1,30 /kpl infektio/ ulostepyykki * 3,15 /kg pyykkikuljetukset 0,43 /km sisäiset pyykkikuljetukset 0,24 /km pakettiauton käyttökorvaus yksityisiltä lähtö 5 + 0,46 /km Korjausompelupalvelut: LAHKEIDEN LYHENNYS farkut, koneella 13,00 käsin 15,00 upslaaki, nauha, vuorellinen 17,00 toppahousut 23,00 toppahousut tarralla ja / tai vetoketjulla 30,00

20 VETOKETJUN VAIHTO: housut 14,00 farkut 17,00 pusero 20,00 vuorellinen pusero 24,00 toppahousut 25,00 toppatakki 30,00 HELMAN LYHENNYS: koneella 13,00 käsin 17,00 erikoishelma = monikerroksinen, pitsireunainen, sifonki, kovikenauha tms 34,00 TAKIN LYHENNYS: koneella 17,00 käsin 20,00 toppatakki 30,00 MUU KORJAUS: esim. paikkaus / tunti 20,00 Kestilän kehitysvammaisten asuntola Vuokra (sis. sähkö ja vesi) alk. 8,04 /m² Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältäessä lounaan ja päivällisen) alle 10 tuntia 11,00 (sisältäessä yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Ateriat Lounas Pihlajistosta 5,00 Muut ateriamaksut jaetaan kuukausittain ruokatarvikelaskun mukaisesti. Ponnari Lounas 3,80 Päiväkahvi 1,20 Pulkkilan työtoiminta Koivulehto Lounas 5,00 Piippolan työtoiminta Vaarintalo Lounas 5,00

21 Omaishoidon tuen piiriin kuuluvat Omaishoidon tuen piiriin kuuluvilta asiakkailta perittävä ylläpitomaksu on 11,30 /vrk omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) osalta. 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta - vuosimaksu 32,10 tai - käynti terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla 16,10 joka käyntikerralta - maksua ei peritä rintamamiestunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta - maksua ei peritä raskauden ehkäisyneuvontaan liittyvästä lääkärissäkäynnistä - maksua ei peritä myöskään koulutapaturmissa, humalatilatutkimuksissa, isyystutkimuksissa eikä vanhainkotien / palvelutalojen asukkailta, jotka maksavat asiakasmaksuasetuksen (912 ja 1648/92) 12 tai 15 :n mukaista kunnallista laitoshoidon maksua Fysioterapia - terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia hoitokerralta 8,00 - ohjattu ryhmä (fysioterapia, kuntosali) 2,00 - ohjattu allasryhmä 4, Sarjassa annettava hoito - lääkinnällisestä kuntoutuksesta hoitokerralta 8,80 enint. 45 käynniltä/kalenterivuosi - maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta Röntgen-kuvien polttaminen CD-levylle 7, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset - yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista peritään Kelan voimassa olevan korvaustaksan mukainen hinta.

22 - näytteenotto 7, Muut vastaanottomaksut - SUP -hoito/kerta (yli 18-vuotiailta) 6, Jalkaterapeutin palvelut - omavastuuosuus/käynti 24,00 - peruuttamaton aika 24,00 (Perusturvalautakunta Jalkaterapeutin palveluiden ostaminen diabetesasiakkaille Taukokangas Oy:ltä.) 14. YHTEISPÄIVYSTYS - alle 18-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua - klo 8-20 yli 18-vuotiailta peritään käynti 16,10 / vuosimaksu 32,10 (mikäli ei voimassa) 15. LÄÄKÄRINTODISTUS - klo sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 32,10 (siltä osin kuin Oas/Osyp ei maksua peri) todistusmaksuluokka I 39,60 - E-todistukset - vakuutusyhtiötä varten laaditut lääkärinlausunnot - oikeudelliset lääkärintodistukset/lausunnot - B-todistukset eläkettä varten - vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat lääkärintodistukset ja lausunnot - ajokorttitodistukset 47,70 todistusmaksuluokka II 39,60 - muut B-todistukset - C-todistukset - todistus näkökyvystä - muut lääkärinlausunnot todistusmaksuluokka III 39,60 - T-todistukset - maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta - maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta Laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 8.12.2015 85 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 Hoito- ja hoivapalvelut Haapavesi Perusturvalautakunta 7.2.2017 3 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2017 Perusturvalautakunta 7.2.2017 3 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017

SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017 s SIIKALATVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 8.12.2015 85 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2017 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 17.1.2017 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien asumispalvelut perhehoito kotihoito terveydenhuolto kehitysvammahuolto sosiaalityö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1.1.2009 ALKAEN 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI 2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄ... 1 3. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT... 1 3.1. Säännöllinen kotona annettava palvelu...

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Hallituksen päätös 16.12.2015 / 214 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUTAKSA 1.1.2014 Perusturvalautakunta 14.1.2014 9 Liite 5 Perusturvalautakunta 10.12.2014 76 tarkistus kohtaan: 6. Perhehoidon maksut Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Kotihoidon maksut 2017

Kotihoidon maksut 2017 1 Hyvinvointi toimiala Kotihoidon maksut 2017 Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotihoidon arviointi/kartoituskäynti

Lisätiedot