SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta

2 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92. Sosiaalihuollon palvelusta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä myös jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioonottaen. (Asiakasmaksulaki 11 1 mom). Viranhaltijapäätöksiin perustuvista vanhuspalvelumaksuista on mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella. Maksualennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotukinormeja. Asetuksen mukaan 1. palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssa yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat; 2. perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia; 3. hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; 4. kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

3 3. KOTIHOITO Kotihoito tukee ja auttaa asiakasta hänen heikentyneen toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, avustaminen henkilökohtaisen hygieniahoidossa ja aterioinnissa sekä avustaminen vaatehuollossa, kodin päivittäisessä siistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa. Kotihoito ei sisällä siivouspalvelua. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavanhoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta) sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä ennaltaehkäisevä työ Säännöllinen kotona annettava hoito Säännölliseksi hoito/avunsaanti katsotaan, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa näin sovitaan tai kun käyntejä on ollut yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Niille kotihoidon asiakkaille, jotka saavat säännöllisesti apua 4 kertaa kuukaudessa tai useammin, määritellään kuukausimaksu. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muuttuu vain, jos hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksua määriteltäessä otetaan huomioon palvelunkäyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön bruttotulot. Tuloina ei huomioida asiakkaan saamaa veteraanilisää tai omaishoidon tukea. Kuukausimaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti perheen koon mukaan määräytyvien tulorajojen ylittävistä bruttotuloista. Kotihoidon asiakastuloissa ei huomioida tuloina asiakkaan saamaa veteraanilisää eikä omaishoidontukea. Asiakkaalle lähetetään tuloselvityslomake, jossa pyydetään asiakasta toimittamaan tiedot kuukausittaisista bruttotuloistansa. Asiakkaan tai hänen edustajansa on toimitettava pyydetyt tiedot kahden viikon kuluessa kotihoidon alkamisesta tai sopimuksen mukaan pyydettyyn osoitteeseen. Kotona annettavasta palvelusta peritään käynteihin käytetyn ajan ja asiakkaan maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.

4 Perheen koko Tuloraja Palvelua 1-4,99 h/kk Palvelua 5 11,99 h/kk Palvelua 12 20,99 h/kk Palvelua 21 29,99 h/kk Palvelua 30 37,99 h/kk Palvelua 38 h/kk Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 (321) eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 % jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Esimerkki säännöllisen kotihoidon laskentakaavasta: Asiakas asuu yksin, bruttotulot 1000 / kk Jos kotihoidon käynteihin käytetty aika 16 tuntia kuukaudessa, maksuksi muodostuu: (bruttotulot tuloraja 563 ) x 27 % = 117,99 /kk Haapavedellä ja Siikalatvalla asuvilta rintamaveteraaneilta ei peritä kotisairaanhoidon käyntimaksua. Kotihoidon muut käynnit laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti. Asiakasmaksuja koskevat tiedot tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksut tarkistetaan heti, kun tuloissa tapahtuu oleellinen muutos, esim. Kelan myöntämässä eläkkeensaajan hoitotuen määrässä. Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, maksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Asiakas on velvollinen antamaan tiedot tuloistaan, joiden perusteella maksu määritellään. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Maksun keskeytys Mikäli asiakas on kuukauden aikana ollut sairaalassa tai muussa laitoshoidossa, kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Jos kotihoito keskeytyy muusta ennalta suunnitellusta ja yli vuorokauden kestävästä syystä (esim. omaiset hoitamassa), kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. Tällaisesta keskeytyksestä on tehtävä kotihoidolle ilmoitus viimeistään edeltävänä päivänä.

5 3.2. Tilapäinen kotihoito Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää määräajaksi alle kuukauden kestävään hoitoon (esim. haavanhoito, silmätipat). Tilapäisenä kotihoitoa voidaan myöntää myös, jos kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa. Jos omainen (joka yleensä huolehtii asiakkaasta) on tilapäisesti estynyt suorittamaan hoitoa, voidaan myöntää tilapäistä kotihoitoa alle kuukauden ajaksi. Kotihoidon tilapäisiltä asiakkailta peritään tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan. Käynnin kesto: alle 1 tunti 9, tuntia 12, tuntia 19, tuntia 25,00 Maksun suuruus Kotihoidon tarkistussoitto, taksin tilaus 2,00 /kpl Tilapäisen kotihoidon vrk-hinta 15,00 /vrk jos päivän aikana käydään useamman kerran, käyntikerta kestoltaan enintään 15 min. Tilapäinen hoito kestää maksimissaan 2 viikkoa. Tilapäinen kotihoito; maksu määritelty laissa: Kotihoidon sairaanhoitajan käynti 9,30 - maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistovastaanotolla C-todistus 22,00 Lääkärin suorittama kotikäynti 14,80 4. LAKISÄÄTEISEN OMAISHOIDON VAPAAN ASIAKASMAKSUT Omaishoitajalle kertyneiden vapaapäivien ajalta annettavista palveluista (kotihoito, tilapäinen asumispalvelu tai lyhytaikainen laitoshoito) peritään tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu 11,30 /vrk. Muilta päiviltä peritään hinnaston mukainen tilapäisen hoidon maksu. 5. TUKIPALVELUT Tukipalveluita ovat ateria-, kylvetys-, kauppa- ja asiointipalvelu ja turvapuhelin. Sosiaalihuoltoasetuksen 9 :n mukaiset tukipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Näiden palveluiden hinnoittelu ei ohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan. Tukipalvelut eivät sisälly säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.

6 5.1. Asiointipalvelu (kauppa, pankki, Kela) 9,00 /käynti Kauppa- ja asiointipalvelua myönnetään tarpeen mukaan ½ tunnin käyntejä 1-2 kertaa viikossa. Pankki- ym. asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä. Kotihoito hoitaa pankkiasioinnin vain poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoramaksupalveluun tai käytetään maksupalvelua Ateriapalvelut Kotiinkuljetettu lounas Haapavesi 8,05 Siikalatva 9,55 Kotiinkuljetettu päivällinen Haapavesi 4,00 Siikalatva 4,80 Kotiinkuljetettu aamupuuro 1,50 Ruokailu palvelukeskuksissa Aamupala 4,00 Lounas 5,00 Päivällinen 4,00 Päiväkahvi 1,80 Iltapala 2, Turvapalvelut Turvapalvelun kuukausimaksu kattaa laitevuokran, huolto- ja kunnossapitokustannukset ja kotihoidon päivystysvalmiuden. Tarvittavat turvahälytyksestä aiheutuneet kotihoidon tarkistuskäynnit sisältyvät säännöllisen kotihoidon asiakkailla kotihoidon kuukausimaksuun. Muilta asiakkailta turvahälytyskäynneistä peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksu, kuitenkin enintään 55,00 /kk Turvapuhelimen käyttömaksuun sisältyy yksi rannehälytin. Turvarannekellon kuukausimaksuun sisältyy SIM-kortti kustannuksineen. Muiden gsm-laitteiden kuukausimaksuun ei sisälly SIM-kortti, turvalaitteen gsm-liittymästä asiakas tekee sopimuksen teleoperaattorin kanssa, joka myös laskuttaa puhelukustannukset suoraan asiakkaalta. Asennusmaksut: Turvapuhelimen asennus (lankaliittymä) 35,00 /asennuskerta Gsm-turvapuhelimen asennus 40,00 /asennuskerta Turvapuhelimen ja ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Gsm-ovihälyttimen asennus 40,00 /asennuskerta Ovihälyttimen jälkiasennus turvapuhelimeen 20,00 /asennuskerta Lisärannekkeen asennus 10,00 /asennuskerta Muun turvalaitteen asennus (esim. palohälytin) 35,00 /asennuskerta

7 Käyttömaksut: Lankaliittymään asennettu turvapuhelin Gsm-turvapuhelin Ovihälytin turvapuhelimen lisäksi Gsm-kulunvalvonta (ilman turvapuhelinta) Gsm-turvapainike/turvarannekello Lisäranneke (esim. puolison käyttöön) Muu turvalaite (esim. palohälytin, häkähälytin) Turvapalvelu, asiakkaan oma laite Ovihälyttimen ja asiakkaan oman turvapuhelimen yhteismaksu 20,00 /kk 30,00 /kk 10,00 /kk 30,00 /kk 32,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk 10,00 /kk 20,00 /kk Uuden rannekkeen toimitus 30,00 /kpl asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. kadonneen rannekkeen tilalle 5.4. Kylvetyspalvelut Palvelupäivä palvelukeskuksessa Koko palvelupäivä 15,00 - sisältää avustamisen saunotuksessa, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin - kuljetus ei sisälly hintaan. Osapalvelupäivä, 3 tuntia 12,00 sisältää avustamisen saunotuksessa, lounaan ja aamukahvin tai päiväkahvin Kuljetus ei sisälly hintaan. Maksu veloitetaan osapalvelupäivästä aina riippumatta päivän aikana valituista palveluista. Kylvetyspalvelu palvelukeskuksessa 8,00 Kylpykuljetus, edestakainen 12, Muut tukipalvelut Pyykkipalvelu, koneellinen 8,00 Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun tarkoitetun taksikortin uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä 10,00 /kortti

8 6. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu on 85 % hoidettavan nettotuloista. Jos hoidettava on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avio-/avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison kuukausitulot, on pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 105 kuukaudessa. Hoitomaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Mikäli yhtäjaksoinen poissaolo johtuu muusta syystä, maksua ei peritä yli viiden vuorokauden menevältä ajalta. Jos asiakkaan tulotiedoissa tai perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, hoitomaksu tarkistetaan myös kesken toimintavuotta. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 7. PALVELUASUMINEN 7.1. Lyhytaikainen palveluasuminen Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk) 32,00 Tilapäinen päivähoito, alle 8 tuntia tai yöhoito 15,00 Maksuun ei sisälly lääkkeet eikä kuljetus. Maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa Pitkäaikainen palveluasuminen Palveluasuntojen asiakas maksaa asunnostaan vuokran, johon sisältyy sähkö, vesi, sauna/suihkutilat ja yhteiset oleskelutilat Asiakas maksaa itse ruoan, terveydenhoitokulut, kuljetuskustannukset, vaate- ym. henkilökohtaiset menot. Hoitomaksu kattaa hoitohenkilökunnan antaman työn, yöaikaisen hoidon ja yleiset hoitotarvikkeet. Asukkaan lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet eivät sisälly hoitomaksuun. Tukipalvelumaksu kattaa ympärivuorokautisen turvapalvelun sekä asuinhuoneen siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut työstä ja tarvikkeista. Kun asumispalvelu keskeytyy laitoshoidon ajaksi, vähennetään palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta lähtöpäivästä lukien.

9 Jos asumispalvelu keskeytyy muusta syystä, esim. asiakkaan kotiloman vuoksi, palvelumaksut vuokraa ja tukipalvelumaksua lukuun ottamatta keskeytetään lähtö- ja tulopäivän väliseltä ajalta. Vuokraa peritään siihen saakka, kunnes asunto on tyhjennetty. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetussa tulossa (Kelan myöntämän hoitotuen määrässä) tapahtuu muutoksia, hoitomaksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista. HAAPAVESI Asumispalveluyksiköt Onnela, Tähtelä Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,39 /m² 14,20 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Asumispalveluyksiköt Peltola, Rantala Asunnon vuokra Ateriamaksu 7,20 /m² 14,55 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu.

10 Ryhmäkoti Marttala Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 7,20 /m² 12,30 /vrk 60,00 /kk Paakkilanhovin tukiasunnot Asunnon vuokra (sähkö ei sisälly vuokraan) 7,20 /m² Ateriamaksut Koko ateriapaketti 12,06 /vrk Yksittäiset ateriat aamupala 4,00 lounas 5,50 päivällinen 4,50 päiväkahvi 1,80 iltapala 2,50 Siivouspalvelu Paakkilanhovin tukiasuntojen asukkaille 16,00 /h SIIKALATVA Pihlajiston palveluasunnot, Kestilä Asunnon vuokra 8,06 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Vaarintalon palveluasunnot, Piippola Asunnon vuokra 8,41 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk

11 Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Koivulehdon palveluasunnot, Pulkkila Asunnon vuokra 7,43 / m² Ateriamaksu 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Kotipihan palveluasunnot, Rantsila Asunnon vuokra Ateriamaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Tukiasunnot Tukiasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja mahdolliset tukipalvelujen asiakasmaksut, kts. tukipalvelut. Hoitomaksuna peritään palvelunkäyttösopimuksen mukainen kotihoidon maksu. Pihlajiston Helmiinan tukiasunnot, Kestilä Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu 8,06 /m² 17,75 /vrk

12 Tukipalvelumaksu 60,00 /kk Palvelutalo Ainolan tukiasunnot, Piippola Asunnon vuokran määrittävät tilat omistava yhdistys. Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 17,75 /vrk 60,00 /kk Pohjantähden Iltatähden tukiasunnot, Rantsila Asunnon vuokra (sähkö sisältyy vuokraan) Ateriamaksu Tukipalvelumaksu 10,28 /m² 17,75 /vrk 60,00 /kk 8. OSTETUT ASUMISPALVELUT, VANHUSPALVELUT Asunnon vuokran määrittää tilat omistava vuokranantaja. Tukipalveluista peritään maksut Haapaveden kaupungin ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti. Hoitomaksuna peritään sama korvaus kuin kunnan itse tuottamasta vastaavasta palvelusta Hoitomaksut (kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset) - luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk - luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk - luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk 9. PALVELUSETELI Palveluseteliä käytetään vanhuspalveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tilapäinen kotihoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Säännöllinen, jatkuva kotihoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu tilapäinen palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Tehostettu jatkuva palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen) Palvelusetelien arvot

13 Tilapäinen kotihoito Säännöllinen kotihoito 22,00 /tunti enimmäisarvo 27,00 /tunti Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 27 tunnilta. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7,00 tunnilta. Kotipalvelun palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit ovat: Henk. määrä tuloraja /kk enimmäismaksu % % % % % % Kun perheen henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 342 eurolla jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna 60:llä. Esimerkki Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa: [( ) x 35 %]: 60 = 1,97 = summa, joka vähentää palvelusetelin täyttä arvoa Palvelusetelin arvoksi jää: 27,00 1,97 = 25,03 Tehostettu palveluasuminen Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan käytettävissä olevat nettokuukausitulot. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eläketulot, Kelan hoitotuki sekä verosta vapaat tulot sosiaalihuoltolain 29 e :ssä mainituin poikkeuksin. Asumistukea, omaishoidontukea ja rintamalisää ei oteta huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Pitkäaikaisasumisen hoivapalveluun sisältyvät asukkaan tarvitsemat henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon kuuluvat palvelut, sairaanhoitajan palvelut, turvapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan ja vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet, asuinhuoneen siivous ja siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesu.

14 Asukas maksaa vuokran, ateriat ja hoidon kustannusten ja myönnetyn palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakas maksaa itse myös tarvitsemansa lääkkeet. Asiakkaan käyttövara on omavastuuosuuden jälkeen vähintään 150 euroa kuukaudessa. Puolison elatus otetaan palvelusetelin arvoa määrättäessä huomioon samalla tavoin kuin laitoshoidon asiakasmaksussa. Palvelusetelin arvo määräytyy eri tuloluokissa seuraavan taulukon mukaan ( alkaen): asiakkaan tulot palvelusetelin arvo pitkäaikaisessa palveluasumisessa palvelusetelin arvo lyhytaikaisessa palveluasumisessa alle

15 10. VANHUSTEN PERHEHOITO Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734). Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Asiakkaalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 105. Perhehoidon asiakasmaksuun/palveluun sisältyy tarvittaessa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoidon käynnit sekä reseptiin perustuvat lääkemenot. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita tarveharkintaan perustuvia avohoidon tukipalvelumaksuja, kuten päivätoiminnan maksua tai turvapuhelinmaksua. Perhehoidossa oleva asiakas maksaa terveydenhuoltomenonsa (mm. sairaalahoito, kuntoutus, ambulanssikyydit) itse. Perhehoidon asiakas on oikeutettu saamaan hoitotarvikejakelun tarvikkeita sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoitotarvikejakelun ohjeen mukaan. Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksun periminen asiakkaan poissaolon ajalta (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912) perhehoidon keskeytyessä asiakkaan kotiloman vuoksi palvelumaksut keskeytetään lähtö- ja tulopäivää lukuunottamatta. perhehoidon keskeytyessä asiakkaan tai perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan vapaan vuoksi ja asiakas siirtyy väliaikaisesti laitoshoitoon tai palveluasumiseen ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivää ei myöskään laskuteta)

16 10.2. Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Lyhytaikainen perhehoito 32,00 /vrk Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / 734 6b määritelty asiakasmaksu. Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä. Osavuorokautinen perhehoito, alle 8 h 15,00 /päivä 11. OSTETUT ASUMISPALVELUT MT-YKSIKÖISSÄ Vuokra: Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan maksetaan joko suoraan palveluntuottajalle tai Haapaveden kaupungille, vuokra asiakkaan ja palveluntuottajan tekemän vuokrasopimuksen mukainen (palveluntuottaja määrittää vuokran). Hoito- ja palvelumaksu/kk kulloinkin voimassa olevan Kelan hoitotuen mukaiset: luokka I/kk, Kelan perushoitotuki 62,48 /kk luokka II/kk, Kelan korotettu hoitotuki 155,53 /kk luokka III/kk, Kelan ylin hoitotuki 328,87 /kk Asiakasmaksu (ateriapalvelut): Kulloinkin voimassa olevan palveluntuottajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti joko maksetaan suoraan palveluntuottajalle (palveluntuottajan määrittämä) tai Haapaveden kaupungille. Mikäli asiakasmaksu maksetaan Haapaveden kaupungille, asiakasmaksu on 14,40 /vrk (koko päivän ateriat). Palvelukoti Metsärinne, Haapavesi Asuntojen vuokra/kk 229, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk (alle 1 kk 31,34 Päiväkäyntimaksu 9,74 Omaishoitajan vapaa/vrk Ks. luku 4.

17 Sinivuokko, Pulkkila Asuntojen vuokra/kk 251, alk. Muut asiakasmaksut: Tilapäishoito/vrk 29,10 Päiväkäyntimaksu/pv, 6-7 h,(sis. ateriat, paitsi iltapalan) 14,56 Päiväkävijän hoitomaksu/kk, sis. kotikäynnit ja seurannan 100,76 Aurinkoranta-koti, Pyhäsalmi Asuntojen vuokra/kk 237, alk. Haapajärven Kimppakoti, Haapajärvi Asuntojen vuokra/kk 456, alk. Kuntoutumiskoti Malttia Oy, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 353, alk. Sähäkkä, Ylivieska Asuntojen vuokra/kk 347, alk. Vihannin Palvelukoti Asuntojen vuokra/kk 312, alk. Viranhaltijapäätöksiin perustuvista mt-asumispalvelumaksuista on esim. taloudellisen tilanteen ja kohtuullisten toimeentuloedellytysten turvaamiseksi mahdollista hakea maksunalennusta/vapautusta erillisellä kirjallisella hakemuksella.

18 12. KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT Tilapäinen perhehoito Kehitysvammaisten tilapäisestä perhehoidosta asiakkaalta perittävä ylläpitomaksu määräytyy Perusturvalautakunnan voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Haapavesi Kotirinne asuntola Vuokra /kk A-talon huoneet alk. 214,18 B-talon huoneistot alk. 252,83 A-talon päätyhuoneisto alk. 237,31 Tukiasuntojen asukkaiden käyttämät palvelut Kotirinteellä: Pyykkihuolto Saunamaksu Tilapäisasumisen ylläpitomaksu (ei sisällä ruokakustannuksia) Ateriat Lounas tai päivällinen Aamu- tai iltapala 11,00 /kk 8,00 /kk tai 2,00 /kerta 8,00 /vrk 2,90 /kpl 1,03 /kpl Ryhmäkoti Helmikartano Vuokra /kk (sisältää sähkön ja veden) huoneet nro 1-4 ja alk. 347,42 huone nro alk. 361,92 huone nro alk. 357,77 huoneistot nro 5-6, yksiöt alk. 421,86 Ateriamaksu/vrk 10,80 /vrk Pyykkimaksu 21,00 /kk Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk 2014 yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältää päivällisen ja lounaan) alle 10 tuntia 11,00 (sisältää yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Toimintakeskus Lounas 3,50 Tuuliviiri Lounas 3,50

19 Siikalatva Jokitörmän asuntola Rantsila Vuokra/kk (ei sis sähkö-vesi) alk. 6,82 m² Vesimaksu alk. 18,66 Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia sis. 2 ateriaa 18,00 yli 10 tuntia sisältäen 1 aterian 15,35 alle 10 tuntia 11,00 Rantsilan Toimintakeskus Ateriamaksu (lounas) 5,00 Työsuoritus (pihatyöt yms.) 5 /tunti Rantsilan Toimintakeskuksen pesulahinnat (sis alv. 24%) Valko ja kirjopyykki 3,20 /kg mattopyykki 3,40 /kg pöytäliinat 4,00 /kg täkki 5,10-7,40 /kpl huopa 4,10 /kpl tyyny 4,10-5,70 /kpl sängynpeite/ petauspatja 5,10-9,90 /kpl päällystakki 7,40 /kpl lyhyt työtakki 2,45 /kpl avohaalari 2,65 /kpl kokohaalari 2,85 /kpl turkis- ja toppahaalari 7,40 /kpl Helmen yksiköiltä alv 0 1,85 /kg työvaatteet alv 0 1,10 /kpl peitot ja tyynyt alv 0 3,70 /kpl Siikalatvan yksiköiltä 2,23 /kg työvaatteet 1,30 /kpl infektio/ ulostepyykki * 3,15 /kg pyykkikuljetukset 0,43 /km sisäiset pyykkikuljetukset 0,24 /km pakettiauton käyttökorvaus yksityisiltä lähtö 5 + 0,46 /km Korjausompelupalvelut: LAHKEIDEN LYHENNYS farkut, koneella 13,00 käsin 15,00 upslaaki, nauha, vuorellinen 17,00 toppahousut 23,00 toppahousut tarralla ja / tai vetoketjulla 30,00

20 VETOKETJUN VAIHTO: housut 14,00 farkut 17,00 pusero 20,00 vuorellinen pusero 24,00 toppahousut 25,00 toppatakki 30,00 HELMAN LYHENNYS: koneella 13,00 käsin 17,00 erikoishelma = monikerroksinen, pitsireunainen, sifonki, kovikenauha tms 34,00 TAKIN LYHENNYS: koneella 17,00 käsin 20,00 toppatakki 30,00 MUU KORJAUS: esim. paikkaus / tunti 20,00 Kestilän kehitysvammaisten asuntola Vuokra (sis. sähkö ja vesi) alk. 8,04 /m² Tilapäishoidon ylläpitomaksu/vrk yli 10 tuntia 20,00 alle 10 tuntia 13,00 (sisältäessä lounaan ja päivällisen) alle 10 tuntia 11,00 (sisältäessä yhden aterian) alle 4 tuntia 5,00 Ateriat Lounas Pihlajistosta 5,00 Muut ateriamaksut jaetaan kuukausittain ruokatarvikelaskun mukaisesti. Ponnari Lounas 3,80 Päiväkahvi 1,20 Pulkkilan työtoiminta Koivulehto Lounas 5,00 Piippolan työtoiminta Vaarintalo Lounas 5,00

21 Omaishoidon tuen piiriin kuuluvat Omaishoidon tuen piiriin kuuluvilta asiakkailta perittävä ylläpitomaksu on 11,30 /vrk omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) osalta. 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta - vuosimaksu 32,10 tai - käynti terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla 16,10 joka käyntikerralta - maksua ei peritä rintamamiestunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta - maksua ei peritä raskauden ehkäisyneuvontaan liittyvästä lääkärissäkäynnistä - maksua ei peritä myöskään koulutapaturmissa, humalatilatutkimuksissa, isyystutkimuksissa eikä vanhainkotien / palvelutalojen asukkailta, jotka maksavat asiakasmaksuasetuksen (912 ja 1648/92) 12 tai 15 :n mukaista kunnallista laitoshoidon maksua Fysioterapia - terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia hoitokerralta 8,00 - ohjattu ryhmä (fysioterapia, kuntosali) 2,00 - ohjattu allasryhmä 4, Sarjassa annettava hoito - lääkinnällisestä kuntoutuksesta hoitokerralta 8,80 enint. 45 käynniltä/kalenterivuosi - maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta Röntgen-kuvien polttaminen CD-levylle 7, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset - yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista peritään Kelan voimassa olevan korvaustaksan mukainen hinta.

22 - näytteenotto 7, Muut vastaanottomaksut - SUP -hoito/kerta (yli 18-vuotiailta) 6, Jalkaterapeutin palvelut - omavastuuosuus/käynti 24,00 - peruuttamaton aika 24,00 (Perusturvalautakunta Jalkaterapeutin palveluiden ostaminen diabetesasiakkaille Taukokangas Oy:ltä.) 14. YHTEISPÄIVYSTYS - alle 18-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua - klo 8-20 yli 18-vuotiailta peritään käynti 16,10 / vuosimaksu 32,10 (mikäli ei voimassa) 15. LÄÄKÄRINTODISTUS - klo sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 32,10 (siltä osin kuin Oas/Osyp ei maksua peri) todistusmaksuluokka I 39,60 - E-todistukset - vakuutusyhtiötä varten laaditut lääkärinlausunnot - oikeudelliset lääkärintodistukset/lausunnot - B-todistukset eläkettä varten - vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat lääkärintodistukset ja lausunnot - ajokorttitodistukset 47,70 todistusmaksuluokka II 39,60 - muut B-todistukset - C-todistukset - todistus näkökyvystä - muut lääkärinlausunnot todistusmaksuluokka III 39,60 - T-todistukset - maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta - maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta Laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen 1 Perusturvatoimi Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito Ojamonkatu 34 08100 Lohja puh. 019 3690 Maksuperusteet / Kotihoito Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen Kotona

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.3.2012 muutokset 15.10.2013 1 1. Yleistä Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot