SOPIMUSEHDOT, LIITTYMISSOPIMUKSEN VEDENHANKINTAEHDOT SEKÄ YLEISET MÄÄRÄYKSET YLEISEEN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ JA LAITOKSEN KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSEHDOT, LIITTYMISSOPIMUKSEN VEDENHANKINTAEHDOT SEKÄ YLEISET MÄÄRÄYKSET YLEISEEN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ JA LAITOKSEN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 1 SOPIMUSEHDOT, LIITTYMISSOPIMUKSEN VEDENHANKINTAEHDOT SEKÄ YLEISET MÄÄRÄYKSET YLEISEEN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ JA LAITOKSEN KÄYTÖSTÄ Sopimusehdot 1 Laitos toimittaa vettä liittyjälle ja vastaanottaa liittyjän kiinteistöjen jäte-, sade- ja perustusten kuivausvedet kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä, tätä sopimusta ja valtuuston hyväksymiä liittymissopimuksen vedenhankintaehtoja noudattaen. 2 Laitos noudattaa liittyjältä perittävien vesimaksujen osalta kulloinkin voimassaolevia vesimaksutaksoja. Jätevesimaksujen osalta noudatetaan jätevesimaksusta annettua lakia ja kulloinkin voimassa olevaa jätevesimaksutaksaa. 3 Liittyjä suorittaa 2 mukaiset maksut sekä noudattaa kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä ja vedenhankintaehtoja. 4 Veden laskutus aloitetaan siitä päivästä, jolloin vesi johdetaan kiinteistön vesilaitteistoihin. Jätevesimaksun laskutuksen osalta noudatetaan, mitä siitä erikseen on säädetty. Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan erikseen. 5 Tonttivesijohdon ja tonttiviemäreiden liittymiskohdat on merkitty tähän sopimukseen liitettyyn piirustukseen. 6 Tonttiviemäreiden liittymiskohdat ja -korkeudet, tonttiviemäreiden sijainti laitteineen sekä kiinteistölle määritellyt padotuskorkeudet ilmenevät sopimukseen liitetystä viemäriilmoituksesta tai piirustuksesta. 7 Mikäli padotuskorkeuden alapuolella olevia tiloja varustetaan viemäripisteillä, laitos ei vastaa näissä tiloissa syntyvistä tulvista aiheutuvista vahingoista. 8 Liittyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvoitteineen. Sopimuksen siirto on tehtävä kirjallisesti. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan siirrosta laitokselle. 9 Jos liittyjä haluaa kiinteistönsä erotettavaksi laitoksesta, hänen on ilmoitettava tästä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua erottamisajankohtaa. 10 Liittyjä on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta aiheutuvista vesimaksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Jätevesimaksujen osalta noudatetaan, mitä siitä on erikseen säädetty. 11 Laitoksella on oikeus sanoa irti vesilaitoksen liittymistä koskeva sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai jakeluverkko luovutetaan toiselle omistajalle taikka laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä.

2 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 2 12 Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitoksen hyväksyttäväksi. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut vesijohto- ja viemäripiirustukset. 13 Tonttivesijohdon hankinnasta ja asentamisesta huolehtii laitos. Tonttivesijohdon kaivutöistä huolehtii liittyjä. Suorittamistaan hankinnoista ja töistä laitos laskuttaa liittyjää vahvistettujen laskutusperusteiden mukaisesti. 14 Tonttivesijohdon kunnossapitoon ja uudelleen rakentamiseen liittyvistä hankinnoista ja asennuksista huolehtii laitos. Kaivutöistä huolehtii liittyjä. Tonttijohto-osuuteen kuuluvista suorittamistaan hankinnoista ja asennuksista laitos laskuttaa liittyjää vahvistettujen laskutusperusteiden mukaisesti. 15 Tonttiviemärin kunnossapidosta ja uudelleen rakentamisesta huolehtii kustannuksellaan liittyjä liittymiskohtaan asti. 16 Yleisellä alueella tehtäviin kaivutöihin tarvitaan teknisen viraston lupa. Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja, tiealueita, puistoja ja muita vastaavia alueita. 17 Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita. 18 Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassaolevia laitoksen yleisiä määräyksiä, vesi- ja jätevesimaksuja koskevia taksoja sekä vedenhankintaehtoja. 19 Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Liittyjä sitoutuu noudattamaan laitoksen ohjeita, määräyksiä ja ehtoja allekirjoittamalla hakemus/lausunto asiapaperin. 20 Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

3 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 3 Liittymissopimuksen vedenhankintaehdot 1 Yleistä Näillä liittymissopimuksen vedenhankintaehdoilla korvataan osaltaan aikaisemmat vedentoimitusehdot ja vastaavat. 2 Vesilaitoksen velvollisuudet ja vastuu 2.1 Laitos toimittaa liittyjälle talousveden laatuvaatimusten mukaista vettä liittyjän hakemuksessa esitetyin perustein, ellei muuta ole sovittu. 2.2 Laitos toimii niin, että veden toimituksessa esiintyvät käyttöhäiriöt sekä paineen ja laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti vallitsevasta käytännöstä, eikä laitos vastaa näissä rajoissa tapahtuvista vaihteluista liittyjälle aiheutuvista vahingoista tai haitoista. 2.3 Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimitusvelvollisuudestaan esteen kestoajaksi. 2.4 Laitoksella on oikeus tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus tai rajoittaa sitä, jos se on välttämätöntä vedentoimitukseen tarvittavan laitteen tai johdon rikkoutumisen, koneistoihin tai johtoverkkoon kohdistuvan työnsuorituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Laitos huolehtii siitä, että keskeytys muodostuu mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja mahdollisimman vähän haittaa tuottavaksi. 2.5 Jos vettä ei voida kohtien 2.3 ja 2.4 mukaisista tai muista erityisistä syistä toimittaa tarkoitetulla tavalla, voi laitos rajoittaa liittyjien veden käyttöä. 2.6 Laitos ei vastaa niistä vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat liittyjälle kohtien 2.3, 2.4 ja 2.5 mukaisista veden toimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista taikka veden laadun ja paineen vaihteluista. Niin ikään laitos ei vastaa vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat liittyjän tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä. 2.7 Ennakolta tiedettävästä veden toimituksen keskeytyksestä laitos ilmoittaa mahdollisimman ajoissa. 3 Liittyjän velvollisuudet ja vastuu 3.1 Jos liittyjän laitteet vaikuttavat haitallisesti veden laatuun tai paineeseen taikka aiheuttavat muuta haittaa laitoksen toiminnalle, liittyjä on velvollinen viipymättä korjaamaan epäkohdan omalla kustannuksellaan. Liittyjä vastaa laitteistojen laitokselle aiheuttamista vahingoista. 3.2 Liittyjä on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan mahdollisuuksiensa mukaan laitokselle kiinteistössä tapahtuvaa vedenkäyttöä koskevia tietoja. 4 Veden käytön mittaus ja vesimittari 4.1 Liittyjän vedenkäytön määrä todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai laitoksen suorittamalla arvioinnilla. Liittyjä lukee vesimittarin ja merkitsee lukeman vesilaitoksen toimittamalle lomakkeelle pyydettäessä. Liittyjä on velvollinen asennuttamaan erillisellä sinetöitävällä sulakkeella varustetun virransyötön vesimittarille tarvittaessa. Virran kulutuksesta vastaa kiinteistön omistaja ja kiinteistön vuokraaja. 4.2 Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrää mittareiden lukumäärän, tyypit ja koot. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin kunnossapitää laitos, joka maksaa

4 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 4 kunnossapidon paitsi milloin liittyjä on aiheuttanut mittarin vaurioitumisen. Ainoastaan laitoksella on oikeus asentaa, korjata, poistaa, kytkeä tai tarkistaa vesimittari sekä murtaa sen sinetti. 4.3 Laitos hyväksyy vesimittarin paikan, jonka liittyjä on velvollinen korvauksetta varaamaan tähän tarkoitukseen. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon yms. liittyvät toimenpiteet. 4.4 Jos liittyjä tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi haluaa ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran johdosta, on laitos korvausta vastaan velvollinen ottamaan mittarin pois sekä asentamaan mittarin uudestaan paikoilleen. 4.5 Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin ±5 % kuormituksen ollessa likimain puolet nimellismäärästä. 4.6 Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. 4.7 Laitos tarkistaa vesimittarin liittyjän kirjallisesta pyynnöstä. Liittyjällä on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Jos tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla oikein, laitos veloittaa liittyjältä kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos. 4.8 Jos vesimittarin on todettu mittaavan väärin, ottaa laitos tämän huomioon laskutuksessa. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittauslaitteiden tarkistukseen, liittyjän aikaisempaan vedenkulutukseen tai muihin tietoihin perustuen laitoksen suorittaman arvion nojalla. Hyvitystä eikä lisäveloitusta suoriteta yhtä vuotta pitemmältä ajalta eikä näille kummallekaan suoriteta korkoa. 4.9 Jos laitos toteaa, että mitattu vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön vesilaitteistoissa, laitos saattaa asian liittyjän tietoon. 5 Maksut ja vakuus 5.1 Liittyjä maksaa niistä laitoksen suorittamista töistä ja toimenpiteistä sekä toimittamista tarvikkeista, jotka liittyjän on näiden ehtojen mukaan korvattava, kulloinkin voimassa olevien laitoksen veloitusperusteiden mukaan. 5.2 Liittyjä maksaa toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun vedenkulutuksen perusteella. 5.3 Laitos laskuttaa liittyjää vähintään kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu laskuttamaan maksut myös mittarin lukemisten välillä edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina ennakkoerinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun todellisen kulutuksen mukaan. Tällöin maksuvelvolliselle palautetaan, mitä hän on liikaa suorittanut, tai häneltä veloitetaan puuttuva määrä. Palautettavalle tai veloitettavalle määrälle ei suoriteta korkoa. 5.4 Tulipalon sammuttamiseen käytetystä vedestä ei suoriteta maksua. Jos tähän tarkoitukseen käytetty vesi on kulkenut mittarin kautta, on ilmoitus siitä viivytyksettä tehtävä kirjallisesti laitokselle, jonka tulee arvioida siten kulutetun veden määrä sekä ottaa se huomioon seuraavassa veloituksessa. Kiinteistön sammutuslaitteiden kokeilemiseksi johdetusta vedestä suoritetaan maksua kohdan 5.2 mukaisesti. 5.5 Laitos voi jättää olosuhteiden mukaan kokonaan tai osittain laskuttamatta sellaisen vuodon aiheuttaman vedenkulutuksen, jota liittyjä ei ole voinut kohtuudella havaita tai jonka jatkumista liittyjä ei ole voinut estää. Hyvitys otetaan huomioon enintään vuoden toteamista edeltäneen mittarin lukemisvälin alkuajankohdasta lukien. 5.6 Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä erääntymispäivänä. Jos liittyjä laiminlyö laskun määräaikaisen maksamisen, on yliajalta maksettava laitoksen omistajan kulloin-

5 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 5 kin päättämää viivästyskorkoa sekä korvattava laitokselle aiheutuvat perimiskustannukset laitoksen voimassa olevan taksan mukaan. 5.7 Laitoksen laskua koskevat huomautukset liittyjä voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta kuitenkaan liittyjää laskun määräaikaisesta maksamisesta. Jos huomautus osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneensa virheellisesti, korjataan virhe hyvitys- tai lisäveloituslaskulla eikä hyvitykselle tai lisäveloitukselle lasketa korkoa. Korjaus suoritetaan kuitenkin enintään yhden vuoden ajalta. 5.8 Liittyjä on velvollinen asettamaan maksuvelvollisuuksiensa täyttämisestä vakuuden, milloin siihen on perusteltua aihetta. 6 Sopimuksen purkaminen ja verkosta erottaminen 6.1 Laitoksella on oikeus erottaa liittyjän laitteistot verkostaan ja keskeyttää vedentoimitus, jos liittyjä (a) kirjallisesta muistutuksesta huolimatta laiminlyö vedentoimitusta tai näistä ehdoista johtuvia muita maksuja koskevan maksuvelvollisuutensa (b) anastaa tai yrittää anastaa vettä tai käyttää sitä sopimuksen vastaisella tavalla, vaikka viime mainitusta liittyjälle on kirjallisesti huomautettu (c) murtaa luvatta vesimittarin sinetin tai hävittää tai törkeällä tuottamuksella vahingoittaa laitoksen laitteita (d) ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että kiinteistön vesija viemärilaitteistot ovat määräysten ja muiden säännösten edellyttämässä kunnossa, ja puutteellisuudesta voidaan katsoa aiheutuvan vaaraa, vahinkoa tai haittaa laitoksen toiminnalle (e) ei laitoksen asettaman määräajan kuluessa suorita laitoksen vaatimia toimenpiteitä sellaisten häiriöiden poistamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita taikka vaikuttavat haitallisesti veden laatuun tai paineeseen (f) muutoin rikkoo tai laiminlyö näistä määräyksistä johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen siten, että syntyy vaaraa, vahinkoa tai haittaa laitoksen toiminnalle (g) on asetettu konkurssiin eikä vakuutta maksujen suorittamisesta ole annettu. 6.2 Laitos ei vastaa verkosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista ja edun menetyksestä. 6.3 Jos liittyjän laitteistot on erotettu verkosta, liittyjällä on oikeus liittyä verkkoon takaisin vain, jos laiminlyönti tai muu syy on laitoksen hyväksymällä tavalla poistettu. Tällöin on edellytyksenä myös, että liittyjä on korvannut laitokselle verkosta erottamisesta ja uudelleen liittämisestä aiheutuvat kulut sekä antanut maksuvelvollisuuksiensa täyttämisestä laitoksen mahdollisesti vaatiman vakuuden. 6.4 Liittymissopimus raukeaa, jos pääasiallisena vedenkulutuspaikkana oleva rakennus puretaan. Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan purkamisesta kirjallisesti laitokselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin purkaustöihin ryhdytään. Mikäli tällaiselle paikalle halutaan myöhemmin vettä, menetellään kuin kyseessä olisi uusi kuluttaja. 6.5 Laitoksella on oikeus purkaa liittymissopimus, jos liittyjä ei ole laitoksen määräämässä ajassa poistanut niitä syitä, joiden perusteella veden toimitus on keskeytetty, taikka on ollut ottamatta vettä pitemmän kuin yhden vuoden yhtäjaksoisen ajan.

6 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT Veden toimituksen keskeyttäminen tai sopimuksen purkaminen kohtien 6.1 ja 6.5 perusteella ei vapauta liittyjää maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta. Laitos on myös oikeutettu perimään liittyjältä verkosta erottamisesta laitokselle aiheutuneet kulut. 6.7 Jos vedenkulutuspaikkaan ei ole asennettu pysyvää tonttivesijohtoa, on laitos oikeutettu irtisanomaan liittyjän kanssa tehdyn liittymissopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. 6.8 Liittymissopimuksen päättyessä erottaa laitos liittyjän kustannuksella tämän laitteistot verkostaan. 7 Erityisehtoja 7.1 Laitoksella on oikeus toimittaa poikkeustilanteessa tilapäisesti vettä tonttivesijohdon kautta toiselle veden käyttäjälle. Liittyjällä on tällöin oikeus saada korvaus todetusta haitasta ja hyvitys käytetystä vedestä. 7.2 Laitoksella on oikeus korvauksetta pitää liittyjän kiinteistöllä vedentoimitusta ja sammutusveden ottamista varten tarpeelliset laitteet ja merkkikilvet. 7.3 Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle tonttijohdossa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista. 8 Erimielisyydet Liittymissopimusta ja sen vedenhankintaehtoja koskevat erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena laitoksen sijaintipaikkakunnan alioikeus.

7 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 7 Yleiset määräykset yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä 1 Yleistä 1.1 Näistä yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain (982/77, VvL:n) 11 :ssä tarkoitettuja yleisiä määräyksiä on noudatettava kiinteistön liittyessä yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen (laitos) ja käyttäessä sitä. Näitä yleisiä määräyksiä on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä. 1.2 Liittyjällä tarkoitetaan laitokseen liitettävän tai liitetyn tontin, rakennuspaikan tai muun kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa tai tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä. 1.3 Yleisiä määräyksiä noudatetaan laitoksen toiminta-alueella. 1.4 Näillä määräyksillä kumotaan ja korvataan aikaisemmin annetut laitoksen käyttämistä koskevat ehdot, säännöt ja muut vastaavat yleiset määräykset sekä korvataan osaltaan aikaisemmin annetut yleiset vedentoimitusehdot. 2 Toiminta-alue Kunnanvaltuuston määräämästä laitoksen toiminta-alueesta on oltava kartta tai muu selvitys nähtävänä toimipaikassa, jossa laitoksen liittymisasioita hoidetaan. 3 Liittyminen 3.1 Jos liittyjä haluaa kiinteistönsä liitettäväksi laitokseen, laitos on velvollinen tekemään liittyjän kanssa sopimuksen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä, (a) kun laitoksen vesijohto tai viemäri on asema- tai rakennuskaava-alueella tai alueella, jolle asema- tai rakennuskaava on laadittavana, enintään 20 m:n päässä kiinteistön rajasta tai muulla alueella enintään 100 metrin päässä lähimmästä liitettävästä rakennuksesta, taikka (b) laitoksen vesijohdon tai viemärin rakentamisesta on tehty sellainen päätös, että nämä johdot tulevat ennen liittymisajankohtaa rakennetuksi mainituille etäisyyksille. 3.2 Muissa kuin kohdassa 3.1 mainituissa tapauksissa laitos tekee sopimuksen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan taikka laitoksen määräämällä tavalla ja määräämin ehdoin rakentamaan laitoksen omaisuudeksi tulevat johdot olemassa olevista laitoksen johdoista. Mikäli rakennettuja johtoja käytetään hyväksi myös muiden liittyjien vedenhankinnan ja viemäröinnin järjestämisessä, on siitä sovittava erikseen. 3.3 Edellä 3.1 ja 3.2 kohdassa olevat määräykset eivät koske vesi- ja viemärilaitoslain 6 2 momentin tarkoittamia poikkeuksellisia tapauksia eikä liittyjää, jonka kiinteistö on toimintaalueen ulkopuolella. 3.4 Tilapäisestä vedenhankinnasta ja viemäröinnistä tekee laitos väliaikaisen sopimuksen harkitsemillaan ehdoilla. 3.5 Laitokseen liittymisestä on tehtävä laitokselle hakemus, missä on esitettävä tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta; arvio vesi- ja jätevesimääristä, asemapiirustus ja pääpiirustukset sekä asian harkinnassa tarvittavat mahdolliset muut laitoksen erikseen määrittelemät selvitykset. 3.6 VvL:n 6 :n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa voidaan laitoksen niin vaatiessa määritellä sopimusehdot tarpeellisilta osiltaan näistä yleisistä määräyksistä poikkeavina ja niitä täydentävinä.

8 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT Jos liittyjän kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu siten, että kiinteistön liittymiseen olisi sovellettava VvL:n 6 2 momenttia, laitos voi vaatia tehtäväksi uuden sopimuksen. 3.8 Kun hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen liittymisestä yleiseen laitokseen on hyväksytty, tehdään liittyjän ja laitoksen kesken sopimus. 4 Tonttijohdot 4.1 Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemäri. Tonttivesijohto on liittymiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tonttiviemäri on liittymiskohdan ja rakennuksen välinen viemäri. 4.2 Tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen määrää tai hyväksyy laitos. 4.3 Liittyjä on kuitenkin velvollinen osallistumaan muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli hyötyä ei ole pidettävä vähäisenä. 4.4 Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteeseen saatava laitoksen lupa. 4.5 Liittyjä on velvollinen korjaamaan tai uusimaan sellaiset tonttijohtonsa, jotka saattavat vaikeuttaa tai vaarantaa laitoksen toimintaa. 4.6 Mikäli liittyjän kiinteistölle rakennetaan automaattiset tms. sammutusvesilaitteet, sovitaan sammutusveden hankinnasta erikseen. 5 Liittyjän kvv-laitteistot 5.1 Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat suunnitelmat vaadittaessa esitettävä laitoksen hyväksyttäväksi. 5.2 Jos liittyjä haluaa muuttaa tai täydentää kvv-laitteistoja, on meneteltävä 5.1 kohdan mukaisesti. 5.3 Kvv-laitteistojen asennus-, muutos- ja korjaustöissä on noudatettava sisäasiainministeriön antamia kvv-laitteistoja koskevia määräyksiä ja niiden perusteella annettuja vaatimuksia. 5.4 Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle asennusten alkamisesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden mukaan. 5.5 Liittyjä on velvollinen pitämään kvv-laitteistonsa näiden määräysten ja sisäasiainministeriön antamien kvv-laitteistoja koskevien määräysten ja niiden perusteella annettujen vaatimusten mukaisessa kunnossa. 5.6 Jos liittyjä aikoo ottaa käyttöön laitokselle aikaisemmin ilmoittamiensa vedenkäyttölaitteiden lisäksi muita laitteita tai lisää huomattavasti veden käyttöään tavalla, jota ei ole voitu edellyttää kiinteistön johtoja mitoitettaessa, sovelletaan 5.1 ja 5.2 kohdassa mainittua menettelyä. 5.7 Jos liitettävässä kiinteistössä on aikaisemmin rakennettuja kvv-laitteistoja, jotka liittyjä haluaa edelleen pitää käytössä, liittyjän on esitettävä laitteistoista laitoksen määrittelemät piirustukset, ja laitos voi suorittaa laitteistojen tarkastuksen sekä päättää, missä laajuudessa laitteistot ovat hyväksyttävissä. 5.8 Liittyjä on velvollinen päästämään laitoksen edustajan kiinteistöönsä vesimittarin lukemista ja asennustoimenpiteitä sekä muita laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten. 5.9 Laitoksen suorittamien tarkastusten osalta on voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty.

9 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT 9 6 Viemäreiden toiminta 6.1 Sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty samoin kuin jätevesien johtaminen sadevesiviemäriin. Laitos voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää poikkeuksen tästä määräyksestä. 6.2 Kiinteistö, joka liittyy vain jätevesiviemäriin, on myöhemmin laitoksen niin vaatiessa velvollinen liittymään myös sadevesiviemäriin, jos kiinteistön sadevesien viemäröinti on tarpeen. 6.3 Liittyjä on velvollinen sallimaan yleisen viemärin tuulettamisen kiinteistön viemärin kautta, jollei siitä aiheudu kiinteistölle sanottavaa haittaa. 7 Jätevesi 7.1 Yleiseen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti (a) esineitä, tekstiilejä, hiekkaa, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia esineitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista (b) myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita (c) viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita (d) jätevettä, jonka ph-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 10 (e) vettä, jonka lämpötila ylittää +40 o C (f) (g) suurta hetkellistä vesimäärää viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita. Yleiseen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita. 7.2 Jätemyllyn saa asentaa vain laitoksen erityisellä luvalla. 8 Kiinteistön puhdistuslaitteet 8.1 Mikäli kiinteistöllä muodostuva jätevesi ei sellaisenaan täytä kohdan 7.1 vaatimuksia, on liittyjän viemärilaitteisto varustettava tarpeellisilla laitoksen hyväksymillä käsittelylaitteilla. 8.2 Liittyjän on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä 8.1 kohdan tarkoittamat viemärilaitteistonsa. Laitoksella on oikeus antaa ohjeita näiden laitteistojen käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. 8.3 Liittyjä on laitoksen niin vaatiessa velvollinen poistamaan tarpeettomaksi käyneet ja laitoksen toimintaa haittaavat puhdistuslaitteensa. 9 Padotus Liittyjä on velvollinen suojaamaan laitoksen kiinteistölle sopimuksessa tai sen liitteessä määrittelemän padotuskorkeuden alapuolella olevat tilansa ja laitteensa viemäritulvilta. 10 Menettely laiminlyöntitapauksissa 10.1 Laitoksella on oikeus keskeyttää vedentoimitus, jos liittyjä kirjallisesta muistutuksesta huolimatta ei huolehdi siitä, että kiinteistön viemärilaitteistot ovat määräysten edellyttämässä kunnossa, ja jos puutteellisuudesta voidaan katsoa aiheutuvan haittaa tai vahinkoa laitoksen toiminnalle tai muille liittyjille.

10 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUSEHDOT Laitoksella on oikeus erottaa liittyjän viemärilaitteistot yleisestä laitoksesta, jos liittyjän viemärilaitteiston puutteellisuudesta voidaan katsoa aiheutuvan vaaraa laitoksen toiminnalle tai muille liittyjille.

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. toiminta-alue 1 (taajama) alkaen

Liittymis- ja käyttösopimuksen. toiminta-alue 1 (taajama) alkaen Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot toiminta-alue 1 (taajama) 1.7.2019 alkaen Outokummun kaupunki vesi- ja viemärilaitos 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.10.2018 alkaen 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Tunturi-Lapin Vesi Oy Vesilaitosyhdistyksen Julkaisusarja nro 64 Helsinki 2016 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimusehdot 18.2.2003 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Liite 15 / JaVe jk Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi

Liite 15 / JaVe jk Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi Liite 15 / JaVe jk 23.5.2019 20 Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen Kunta: PIEKSÄMÄKI OSUUSKUNNAN LIITTYMISSOPIMUS Päiväys: / 201_ Osuuskunta: JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT haja-asutusalueille Vesilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 11.12.2002 86. Viemärilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 2.4.2009 57 VESILAITOKSEN

Lisätiedot

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen Kunta: PIEKSÄMÄKI OSUUSKUNNAN LIITTYMISSOPIMUS Päiväys: / 201_ Osuuskunta: JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille

SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT haja-asutusalueille Vesilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 11.12.2002 86. Viemärilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 2.4.2009 57 ILMAJOEN KUNTA

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

RAUMAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

RAUMAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden yleiset toimitusehdot 7 05 05 RAUMAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.2.2008 Voimaantulopäivä 1.6.2008 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9. UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto UURAISTEN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESITAKSA Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.2013 (perusmaksut) Liittyy Yleisiin määräyksiin

Lisätiedot

3.6.2015 1 SPRINKLERILIITTYJIEN TOIMITUSEHDOT

3.6.2015 1 SPRINKLERILIITTYJIEN TOIMITUSEHDOT 1 3.6.2015 1 SPRINKLERILIITTYJIEN TOIMITUSEHDOT 1.1. Yleistä Vesihuoltolaitos voi tehdä sopimuksen (sprinklerisopimus) kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja sammutusveden

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 1.1.2003

LOHJAN KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 1.1.2003 LOHJAN KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 1.1.2003 LOHJAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT (Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen toimitusehtoja noudattaen) 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT 5.6

Lisätiedot

KOUVOLAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT. Linkki: Vesihuoltolaki 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT

KOUVOLAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT. Linkki: Vesihuoltolaki 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT KOUVOLAN VEDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Linkki: Vesihuoltolaki 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala 1.2 Voimaantulo 1.3 Soveltamisjärjestys MÄÄRITELMÄT 1.4 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

- tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...4

- tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...4 VVY, VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 29.6.2001, 17.6. ja 10.12.2015 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT (MALLI) - tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMITUSEHDOT

PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMITUSEHDOT PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMITUSEHDOT Määritelmät Vesilaitos on vesihuoltolaissa 3 :n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii toimintaalueensa vesihuollosta. Laitos toimittaa valvovien viranomaisten

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon sprinkleriliittymien. yleiset toimitusehdot HINNASTO

HSY:n vesihuollon sprinkleriliittymien. yleiset toimitusehdot HINNASTO HSY:n vesihuollon sprinkleriliittymien yleiset toimitusehdot HINNASTO HSY Jätehuollon palveluhinnat 1.7.2010 alkaen alkaen 1.6.2013 2 1 Sprinkleriliittymien toimitusehdot 1.1. Yleistä Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen 1 (5) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesihuoltolaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 25.02.2012 SOPIMUSEHDOT [Kirjoita tiedoston tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto tiedoston sisällöstä. Kirjoita tiedoston tiivistelmä tähän. Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI VESIHUOLTOTAKSA

LAPUAN KAUPUNKI VESIHUOLTOTAKSA LAPUAN KAUPUNKI VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2007 Vesihuoltolaitos perii vesihuoltolain 19 :n nojalla tämän vesihuoltotaksan mukaisia maksuja. 1 LIITTYMISMAKSUT 1.1 Asuinhuoneistot 1.1.1 Vesilaitteisto Omakotitalo

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta UURAISTEN KUNTA Vesihuoltolaitoksen maksut 1.1.2018 alkaen Hyväksytty: Tekninen lautakunta 28.11.2017 48 Uuraisten vesihuoltolaitos perii yleiset toimitusehdot ja sopimusten ehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA:

MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA. HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO asia 64 VOIMASSA: MUURAMEN KUNTA VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 2017 HYVÄKSYTTY: VALTUUSTO 14.11.2016 asia 64 VOIMASSA: 01.01.2017 - VESIMAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN Hyväksytty: Valtuusto 14.11.2016 asia 64 1 Vesilaitoksen rakentamiskustannusten

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Punkalaitumen kunta VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Punkalaitumen kunta perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VESIMAKSUTAKSA Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2015 VESILAITOKSEN TAKSA (VESIMAKSUTAKSA) SISÄLLYSLUETTELO 1 VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSU... 2 2 VESILAITOKSEN KULUTUSMAKSU... 3

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Kunnanvaltuusto 11.2.2019 7 liite nro 4 MUONION KUNTA Kunnanvaltuusto TAKSA MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Voimaantulo 1.1.2007 Tarkistettu (kohta 10) 11.2.2019 Voimaantulo

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004)

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI VUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Tmi Kalatalouspalvelu Piilola/Juha Piilola Y-tunnus: 2286975-1 Puromäentie

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Inkoon Veden verkostoon. Liittymismaksu on arvonlisäverollinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Inkoon Veden verkostoon. Liittymismaksu on arvonlisäverollinen. INKOON KUNTA LIIKELAITOS INKOON VESI TAKSA Hyväksytty Inkoon Veden johtokunnassa 23.3.2011 Voimaantulopäivä 1.7.2011 Muutettu 1.1.2013 Inkoon Vesi perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen Vesihuoltolaitoksen hinnasto Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 Vesihuoltolaitoksen hinnasto Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaavat 1.1.2017 voimaan

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA 1.1.2019 Elympltk 4.9.2018 144 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen taksan vahvistaa elinympäristölautakunta.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot