Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus. Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus. Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus"

Transkriptio

1 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus 1 Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus

2 2 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus UUSIUTUVAN ENERGIAN KEHITTÄMIS SUUNNITELMA Tulevaisuudessa uusiutuvan energian kasvuodotukset maaseudulla kohdistuvat hajautetun energiantuotannon yrityksiin, jotka sijaitsevat lähellä kulutuskohdetta ja tuottavat tarvittavan lämpö- ja sähköenergian. Kasvun esteenä ovat olleet mm. sähkön ja lämmön tuotannon kannattavuuskysymykset ja piensähköntuotannon verkkoon liittymisen hankaluus. Tulevaisuudessa maaseudulla toimii entistä enemmän monialayrittäjiä, jotka yhdistävät maaseudun perinteisiä elinkeinoja hajautetun energiantuotannon ja biomassojen jalostuksen synnyttämiin kysyntälähtöisiin liiketoimintoihin. Haasteita yrityksille tuovat energiapoliittiset linjaukset tukija kaavapäätöksineen, rahoituksen saaminen investoinneille sekä entistä monimuotoisempien arvoverkkojen ja liiketoimintaympäristöjen hallinta. Biomassojen jatko jalostuksella myös vientimarkkinoille. Manner-Suomen maaseutuohjelma haki kesällä 2012 valmistelua uusiutuvan energian kehittämisohjelmalle, joka luo edellytyksiä uusiutuvan energialähteiden hyödyntämiselle ja tätä kautta uudelle yritystoiminalle ohjelmakaudella Valtakunnallisen haun pohjalta tehtävään valittiin työryhmä, jossa ovat mukana Iin Micropolis Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Metsäntutkimuslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus ja Työtehoseura ry. Hanke nimettiin USVA-hankkeeksi ja se toimi vuosina Kehittämissuunnitelma pohjautuu USVA-hankkeessa tehtyyn laajaan taustatyöhön, jossa on kuultu mm. alan kehittämistoimintaa tekeviä asiantuntijoita sekä yrittäjiä eri puolilla Suomea. Suunnitelma laadittiin sovelletulla Backcasting-menetelmällä. Menetelmä perustuu ajatukseen, että tulevaisuutta ei voida ennustaa, mutta tulevaisuudelle voidaan asettaa päämääriä ja aktiivisilla toimenpiteillä kehitystä voidaan johdattaa kohti näitä ennalta asetettuja päämääriä. Taustatyön pohjalta määritettiin neljä päämäärää, joihin kehittämissuunnitelma keskittyy. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN SOVELLETULLA BACKCASTING MENETELMÄLLÄ 2 Tulevaisuus 1 4 päämäärää Aihealueita 3 Nykyhetki Toimenpiteet

3 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus TULEVAISUUSKUVA 2020-LUVULLE 3 Suomi on yltänyt EU:lle lupaamaansa uusiutuvan energian käytön tavoitteeseen. Suomalaiset ovat yksimielisiä kotimaisen uusiutuvan energian käytön tärkeydestä. Yhteiskunta hyödyntää suljetun kierron talouden ajatusta. Toimintaympäristö ja infrastruktuuri ovat hyvässä kunnossa. Käytössä on älykäs sähköverkko, joka mahdollistaa laajamittaisen hajautetun energian tuotannon. Biomassojen saatavuus on turvattua ja kestävää. Optimoitu biomassojen käyttö perustuu kattavaan bioterminaaliverkostoon. Käytössä on älykkäitä koneita. Tämä on mahdollistanut tehokkaat, älykkäät ja ympäristöystävälliset tuotantoprosessit. Kuluttaminen on tietoista ja ympäristöystävällistä. Liikkuminen perustuu pääosin uusiutuvan energian tarjoamiin energiamuotoihin. Biotalouteen siirtyminen on luonut uusia työpaikkoja. Biomateriaalit ohjautuvat parhaiten tuottavaan käyttöön. Biotalous toimii markkinatalou- den periaatteella. Päättäjät ovat sitoutuneet teemaan ja ovat tietoisia kotimaisen energian tilanteesta ja kehittämisestä. Yhtenäiset hallintomenettelyt mahdollistavat nopeat investoinnit. on luonut omavaraisia symbiooseja kyläyhteisöihin, jotka tuottavat verkottuneesti sekä biotuotteita että palveluita. Uusiutuvan energian käyttöä ja jalostusta tutkitaan intensiivisesti. Laadukas koulutus tuottaa toimijoita uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön ja tiedollinen ja taidollinen etumatka valituilla alueilla säilyy ja kansainvälisille markkinoille voidaan tuottaa johtavia alan tuotteita ja palveluita. Innovaatioympäristöt kannustavat rohkeisiin kokeiluihin ja käytössä on nopeita rahoitusinstrumentteja. Tulevaisuutta tehdään aktiivisislla toimenpiteillä. Vientitulot ovat kasvaneet alan palveluiden, tuotantoteknologian ja tuotteiden viennistä. Uusiutuviin raaka-aineisiin siirtyminen on parantanut muidenkin teollisuuden alojen kilpailukykyä. Biotalouteen siirtyminen irtyminen on innostanut uusia yrittäjiä ja luonut yrityksiä. Yrittäminen kiinnostaa nuoria. Uusiutuvaan energiaan perustuva yrittäjyys kukoistaa ja yritykset ovat ottaneet käyttöön uusia verkottuneita ja monialaisia liiketoimintamalleja. eja. Kysyntälähtöisyys ja monipuolinen palvelu ovat yrittämisen lähtökohtia. Maatilojen ja yritysten sukupolvenvaihdosten onnistumiseen on luotu uusia toimintamalleja. Elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja neuvontaorganisaatiot opastavat yrityksiä eri elinkaarenvaiheissa. Maaseudulla biotalouteen siirtyminen on tehostanut maatilojen toimintaa. Suljetun kierron talouden ajatusta noudatteleva sivuvirtojen optimaalinen hyödyntäminen

4 4 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus PÄÄMÄÄRÄT Taustatyön ja siitä muodostetun tulevaisuuskuvan perusteella tunnistettiin neljä päämäärää, joihin valitut toimenpiteet kohdistetaan. Tiedosta toimintaa Tietoa uusiutuvasta energiasta on hyvin saatavilla helposti ymmärrettävässä muodossa niin kuluttajille, yrityksille kuin päätöksentekijöille. Tämä mahdollistaa taloudellisesti tehokkaiden ja ympäristöystävällisten päätösten teon. Uusiutuvaa energiaa Biomassan saatavuus turvattu Edistetään biomassojen kestävää tuottamista ja käyttämistä. Varmistetaan infrastruktuurin toimivuus. Biomassat ohjataan arvokkaimpiin käyttökohteisiinsa soveltaen suljetun kierron talouden periaatetta. Rohkeasti uutta kokeillen Uusiutuva yrittäjyys Biotalous on luonut uusia mahdollisuuksia yrittäjyyteen, jota on syntynyt uusiutuvan energian tuotantoon ja biomassojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Yrittäjyys on luonut työpaikkoja niin maaseudulle ja kaupunkeihin. Toimintaympäristöt ovat innovatiivisia ja rohkeita kokeiluja suosivia. Tutkimuksen ja käytännön esiintuomat ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön ja parhaat johtavat vientituotteisiin. Joustavat rahoitusinstrumentit ovat nopeasti käytettävissä.

5 TOIMENPITEET Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus 5 1 Tiedosta toimintaa TIETOA PÄÄTÖSTEN POHJAKSI Tuotetaan ja kootaan tietoa uusiutuvan energian tuotannosta, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista energiatuotteen koko elinkaaren aikana. Levitetään aktiivisesti tietoa uusiutuvasta energiasta päätöksentekijöille ja kansalaisille eri muodoissa ja kanavissa. Kehitetään energiapuumarkkinoiden tueksi julkisia tietopankkijärjestelmiä. NUORISO TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ Vaikutetaan opetussuunnitelmiin ja tuotetaan peruskoulusta lukioon selkeät opetus- ja havaintomateriaalit, joissa esitetään monipuolisesti tietoa uusiutuvan energian erilaisista tuotantotavoista hyötyineen ja haittoineen. Opetuksen sisältöihin otetaan keskeisenä oppiaineena yrittäjyys. Kannustetaan yrityksiä ottamaan nuoria harjoitteluun ja työntekijöiksi. Järjestetään eri-ikäisille nuorille energiainnovaatiokilpailu. YHTEISKUNNALLA SUURI VASTUU Vero- ja tariffi mallirakenteen uudistamiselle tuotetaan riittävän tarkkaa tietoa, jossa kuvataan uusiutuvan energian kehityskulkuvaihtoehdot elinkaarianalyyseineen. Kunnallisia lupakäytäntöjä kevennetään, selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. Alan yritystoiminnan aloittamisen helpottamiseksi kehitetään tuki-, verohelpotus- ja lainoitusjärjestelmiä. Kehitetään ja tuetaan älykkäiden sähköntuotantojärjestelmien käyttöönottoa. Nuori on tulevaisuuden päättäjä.

6 6 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus TOIMENPITEET 2 Biomassojen saatavuus turvattava BIOMASSAT ARVOKÄYTTÖÖN Kehitetään ja otetaan käyttöön nykyistä tehokkaampia biomassojen arvoa nostavia logistisia ketjuja. Parannetaan alempiasteisen tieverkoston kuntoa kylätasolla ja metsäteillä. Kehitetään puutuoteteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismenetelmiä. Hyödynnetään biomassakartoitusten tuloksia uusiutuvan energian tuotantolaitosten suunnittelussa. Ohjataan massajakeet ja niiden sivuvirrat paikkoihin, joista saadaan paras korvaus. LAATU HINNOITTELUTEKIJÄKSI Tutkitaan biomassojen hankintaketjujen arvonmuodostusta laadun näkökulmasta. Kehitetään koko arvoketjun toimintaa ohjaava laatuun perustuva hinnoittelujärjestelmä. Koulutetaan energia-alan toimijoita biomassojen laadun hallintaan. KEHITTYVÄ METSÄNOMISTAJUUS Neuvotaan metsänomistajia hyödyntämään metsiään taloudellisesti. Kehitetään metsänomistajille suunnattujen verkkopalvelujen tietosisältöjä. Aktivoidaan metsänomistajia omatoimisuuteen sekä lisätään heidän osaamistaan metsätaloudessa ja työmenetelmissä. Huolehditaan metsätyövoiman saatavuudesta. YMPÄRISTÖ- JA LUONTOARVOJEN HUOMIOIMINEN Kehitetään biomassojen hankintaan ympäristöystävällisiä menetelmiä. Koulutetaan metsänomistajat ja yrittäjät niiden käyttöönottoon. Aktiivinen metsänomistaja - tulevaisuuden tekijä.

7 TOIMENPITEET Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus 7 3 Uusiutuva yrittäjyys UUDET KYSYNTÄLÄHTÖISET TOIMIN- TAMALLIT Tunnistetaan, tutkitaan ja kehitetään uusiutuvan energian yrittäjyyden liiketoimintamalleja, joissa biomassojen ja energian tuottamiseen yhdistyy monipuolisesti maaseudun yrittäjyyden muodot. Kehitetään arvoketjuja ja liiketoimintamalleja nostamalla biomassojen jalostusarvoja lämpö-, ja terminaali- ja pilkeyrittämisessä sekä maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisessä. Lisätään maaseudun monialayrittäjien tuotteiden kysyntää kehittämällä markkinoita. Luodaan kannustavaa ja virheitä pelkäämätöntä yrittämisen ilmapiiriä. VERKOSTOITUMALLA MENESTYKSEEN Tunnistetaan ja analysoidaan uusiutuvan energiantuotannon arvoverkkoja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Lisätään eri toimialojen välistä yhteistyötä ja tuetaan yrittäjien välistä verkostoitumista. Kasvatetaan yrityskokoa mm. vahvistamalla yrityskauppojen osaamista. Turvataan yrittäjille ulkopuolinen liiketoiminnan suunnittelun ja strategisen johtamisen tuki. Kehitetään yrittäjien liiketoiminnan ja tuotannon prosessien seurantamenetelmiä. SUKUPOLVENVAIHDOKSILLA UUTTA KOHTI Vähennetään maa- ja metsätilojen pirstoutumista neuvomalla tiloja sukupolvenvaihdoksissa ja tilojen myynnissä sekä edistetään erilaisia yhteisomistusmuotojen syntymistä. Huomioidaan näissä yhteyksissä uusiutuvan energian tarjoamat lisämahdollisuudet liiketoiminalle. Uusiutuvissa yrittäjän uudet mahdollisuudet. 4 Rohkeasti uutta kokeillen INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN Vauhditetaan kehitysprosessia innovaatiosta tuotteeksi ja edistetään tuotteen pääsyä markkinoille. Edistetään yrityslähtöisten kehittämisympäristöjen ja hankkeiden syntymistä ja huolehditaan, että kaikki arvoverkon toimijat ovat osallisina kehittämisessä. Nimetään alueellisia, uusiutuvaan energiaan keskittyneitä välittäjiä tai teematukihenkilöitä, jotka välittävät tietoa ja verkottavat maaseudun toimijoita avoimen innovaatioympäristön muihin toimijoihin. energian lisäksi korkeamman jalostusasteen tuotteita. Lisätään biokaasuntuotannon yhteydessä syntyvien orgaanisten lannoitteiden käyttöä ja kehitetään liikennebiokaasun puhdistustekniikoita. RESURSSIVIISAAT RATKAISUT JA KÄY- TÄNNÖN KOKEILUJEN TUKEMINEN Edistetään energian pientuotannon lisäämistä ja tuetaan hybridiratkaisujen kokeiluja ja pilotointeja. Edistetään alueiden energiaomavaraisuutta. Lisätään biomassaa hyödyntävien tuotantolaitosten investointeja maaseudulle esimerkiksi integroimalla uusia energialaitoksia puuta käyttävien tuotantolaitosten yhteyteen. Suositaan kokeiluja, joissa maaseudun biomassoista jalostetaan

8 Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma nostaa esiin alan keskeiset kehittämistarpeet ja esittää toimenpiteitä, joilla tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Toimenpiteiden tavoitteena on uusiutuvan energian tietouden välittäminen päättäjille, yrityksille ja kuluttajille sekä samalla innostaa nuorisoa alan pariin. Kehittämissuunnitelmalla halutaan turvata biomassojen saatavuus ja parantaa niiden laatua. Suunnitelma tähtää myös uusiutuvan energiaalan yrittäjyyden kasvuun ja sen kehittämiseen sekä maaseudun alueellisen energiaomavaraisuuden kasvattamiseen. Kehittämissuunnitelma kannustaa tuomaan piilossa olevat innovaatiot käyttöön, rohkaisee uusiin innovaatioihin ja käytännön kokeiluihin sekä pyrkii lisäämään näille järjestettävää rahoitusta. KIINNOSTUITKO? Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma ja taustamateriaalit: Heikki Karppinen, Suomen metsäkeskus Heikki Keränen, Oulun ammattikorkeakoulu Arto Kettunen, Työtehoseura ry Tauno Korpela, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Irja Ruokamo, Iin Micropolis Oy Arto Rummukainen, Metsäntutkimuslaitos

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA Strateginen tavoite 1. Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ekotehokkaassa

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Strategiaan tehdyt muutokset Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Mitä tarkoittaa Järkivihreä Lyhyesti: ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Uuden energian Pohjanmaa!

Uuden energian Pohjanmaa! POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 Uuden energian Pohjanmaa! Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 Uuden energian Pohjanmaa!

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot