Datatakavarikko ja sen purkaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datatakavarikko ja sen purkaminen"

Transkriptio

1 Datatakavarikko ja sen purkaminen Riikka Loukonen Keski-Suomen syyttäjänvirasto Syyttäjän startti

2 Sisällysluettelo Johdanto...4 Datatakavarikko esitutkinnassa...5 Takavarikko...5 Tietokone...5 Data...5 Tietokone takavarikossa...6 Takavarikon kohdentaminen esinetasolla...7 Takavarikon kohdentaminen asiakirjatasolla...8 Takavarikkokiellot...9 Datatakavarikon kumoaminen...11 Rikoksentekovälineen menettäminen...11 Rikoslaki 10 luku 4 1 momentti...11 Rikoslaki 10 luku 4 2 momentti...11 Muun omaisuuden menettäminen RL 10 luku Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen, RL 10 luku Rajanveto-ongelmia...13 Tekniset ratkaisut ja rajoitukset...15 Tallennusalustat...15 Kiintolevy...15 Flash-muisti...15 Optiset levyt...16 Tiedosto...16 Tiedostojen poistaminen...17 Ylikirjoittaminen...18 Magnetisaatio...18 Fyysinen tuhoaminen...19 Päätelmät...20 LÄHTEET...22 Virallislähteet...22 Kotimaiset...22 Ulkomaiset...22 Oikeustapaukset...22 Kotimaiset...22 Ulkomaiset...23 Kirjallisuus...23 Internet-lähteet

3 Johdanto Korkein oikeus on 12 toukokuuta 2010 antanut ennakkoratkaisun KKO 2010:32, joka käsittelee kiintolevyn menettämisseuraamusta. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapitoasiassa tuominneet tiedostojen säilytykseen käytetyn kiintolevyn valtiolle menetetyksi sillä perusteella, että sen jättäminen tuomitun haltuun olisi muodostanut riskin sen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä. Tuomittu valitti päätöksestä ja Korkein oikeus muutti tuomiota. Korkeimman oikeuden perustelujen mukaan kiintolevyä oli pidettävä rikoksentekovälineenä mutta että menettämisseuraamus ei ollut tarpeen. Koska kiintolevyä oli mahdollista käyttää rikoksen tekemisessä, Korkein oikeus ei katsonut sitä erityisen soveliaaksi rikosten tekemiseen, sillä sen tavanomaiseen käyttöön ei liity rikollista tarkoitusta. Käsillä olevassa tapauksessa kiintolevyn käyttö oli pääosin laillista ja laittomat tiedostot on voitu tallentaa levylle osana normaalia tietokoneen käyttöä ilman erityistoimenpiteitä. Korkein oikeus arvioi myös, että kiintolevyn käyttö ei ollut rikoksen tekemisessä välttämätöntä, sillä tuomittu olisi voinut tulostaa hallussapitämänsä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa valokuvaa myös paperimuotoon. Korkein oikeus määräsi kiintolevyn palautettavaksi tuomitulle sen jälkeen, kun laittomat, valtiolle menetetyiksi tuomitut kuvat oli poistettu. Mielestäni Korkeimman oikeuden lopputulos asiassa on virheellinen. Tässä artikkelissa pohdin tietokoneen ja kiintolevyn takavarikkoa yleisesti ja yritän selvittää, mitä datatakavarikon tekemisessä ja purkamisessa pitäisi ottaa huomioon. 3

4 Datatakavarikko esitutkinnassa Takavarikko Takavarikko on turvaamistoimi, josta säädetään nykyään pakkokeinolain neljännessä luvussa. Takavarikoida voidaan esine tai asiakirja, jos on syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa, viety toiselta rikoksella tai että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. Takavarikko voidaan toimittaa riippumatta siitä, onko esine epäillyn vai jonkun ulkopuolisen hallussa tai omistama. Takavarikon on kuitenkin oltava järkevässä suhteessa sen aiheuttamiin haittoihin ja mahdollisesti loukattuihin etuihin ja arvoihin. 1 Tietokone Tietokone on laite, joka käsittelee numeeris-loogista tietoa ohjelmointinsa mukaisesti. Arkikielessä tietokoneella tarkoitetaan yleensä yleiskäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu suorittamaan monenlaisia tietojenkäsittelytehtäviä. Kuitenkin myös esimerkiksi pelikonsolit, matkapuhelimet ja taskulaskimet ovat perusluonteeltaan tietokoneita, vaikka niitä ei sellaisiksi yleensä kutsuta. 2 Sen varmistamiseksi, että myös matkapuhelimet ja muut ohjelmoitavat laitteet ymmärretään kuuluvan lain piiriin, on pakkokeinolakiin kuitenkin valittu tietokone-sanan tilalle tietojärjestelmä. 3 Laissa termillä tietojärjestelmä tarkoitetaan sekä yksittäistä laitetta, tietokonetta, että usean tällaisen toisiinsa kytketyn laitteen muodostamaa kokonaisuutta. 4 Data Datalla tarkoitetaan sellaisessa muodossa olevia tosiseikkoja, tietoja tai käsitteitä edustavia merkkien esitystä, että se soveltuu käsiteltäväksi tietojärjestelmässä, mukaan 1 Suhteellisuusperiaate, pakkokeinolain 7 luku 1 a ja vähimmän haitan periaate: esitutkintalain 8 1 mom 2 3 HE 153/2006 s Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS 4

5 lukien ohjelmat, joiden avulla tietojärjestelmä tai tietokone pystyy suorittamaan jonkin toiminnon. 5 Pakkokeinolain neljännen luvun ensimmäiseen pykälään otetun määritelmän mukaan data on teknisessä tietojärjestelmässä olevaa tietoa, riippumatta kyseessä olevan tietojärjestelmän teknisestä toteuttamistavasta. Tiedolla tarkoitetaan taas mitä hyvänsä yksittäistä merkkiä, merkkijoukkoa tai niiden muodostamaa kokonaisuutta. Olennaista on se, että tietoja käsitellään teknisesti: sähköisesti, magneettisesti, optisesti tai jollain muulla vastaavalla teknisellä keinolla. Olennaista on lisäksi se, että käsittely tapahtuu pääosin itsenäisesti ilman ihmisen välitöntä myötävaikutusta, mistä syystä paperimuodossa oleva tietokortisto ei ole määritelmässä tarkoitettu tietojärjestelmä eikä siinä oleva tieto dataa, mutta CD-levyllä oleva musiikkikappale ja muistitikulla oleva valokuva ovat. 6 Datan muodossa oleva asiakirja on sen henkilön hallussa, jos tietokone, tietojärjestelmä tai erillinen tallennusalusta, jolla data sijaitsee, on henkilön hallussa, tai jos data on sen fyysisestä sijainnista riippumatta epäillyn hallinnassa ja käytettävissä. 7 Tietokone takavarikossa Nykyään tietokoneita käytetään yhä enenevässä määrin erilaisten asioiden hoitoon, joten on luonnollista, että tietokoneilta haetaan myös enenevässä määrin rikosten selvittämiseen tarvittavaa aineistoa. Käytännössä kyseeseen tällöin tulevat todisteeksi tarvittavat asiakirjat, kuten esimerkiksi rikoksen suunnittelemiseen liittyvät epäiltyjen väliset sähköpostikeskustelut, tai valtiolle menetetyksi vaadittavat asiakirjat, kuten laittomasti hankitut tietokoneohjelmat tai tiedostot, joiden hallussapito on rangaistavaa. Käytännössä takavarikko tapahtuu usein siten, että kotietsinnässä löytyneet tietokoneet viedään poliisilaitokselle tutkittaviksi. Silloin, kun takavarikon tarkoituksena on estää epäillyn pääsy tietokoneen sisältämään tietoon, tämä on tietenkin tarkoituksenmukaista. Kuitenkin, jos tarkoituksena on todisteiden hankkiminen, eikä tietokoneella ole mitään sellaista, minkä käyttö pitäisi estää, tutkinnassa tarpeellinen tieto voidaan asiakirjan 5 Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS 6 HE 153/2006 s HE 153/2006 s. 69 5

6 takavarikoimista koskevien säännöksien mukaan kopioida. Tallenteista valmistettu kopio rinnastaa täysin alkuperäiseen tallenteeseen ja siten takavarikoituun asiakirjaan. 8 Koska tietokoneella itsessään on harvoin todistelutarkoitukseen liittyvää merkitystä, voidaan tällöin itse tietokoneen takavarikko kumota ja laite palauttaa omistajalleen, poliisin tekemän tallennekopion jäädessä takavarikkoon. 9 Ruotsin oikeuskansleri on tietokonelaitteiston takavarikkoa käsittelevässä päätöksessään lausunut, että takavarikon aiheuttaessa yrityksen tietokonetukeen katkoksen, takavarikkoa on pidettävä erityisen häiritsevänä toimenpiteenä varsinkin niissä tapauksissa, joissa omaisuus kuuluu muulle kuin epäillylle. Tästä syystä tietokonelaitteiston takavarikossa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja on aina pohdittava, voiko takavarikon tarkoituksen saavuttaa muutenkin kuin haltuunottamalla laitteisto ja kuljettamalla se paikalta. 10 Pakkokeinolain uudistus 11 tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Tässä uudessa laissa on erikseen säädetty, että asiakirjan takavarikoiminen todisteena käytettäväksi on korvattava sen jäljentämisellä, jos jäljennös on riittävä todistelun luotettavuuden kannalta. Lainsäätäjä on tällä muutoksella saattanut lakitekstin vastaamaan jo yleistä käytäntöä ja säätämällä jäljentämisen ensisijaiseksi takavarikoimiseen nähden tarkoittanut lisätä jäljentämisen käyttämistä mahdollisuuksien mukaan. Asiakirjan jäljentäminen on toimenpiteen kohteena olevan henkilön kannalta usein parempi vaihtoehto kuin takavarikoiminen, sillä näin alkuperäinen asiakirja pysyy sen omistajan tai haltijan käytettävissä KKO 2001:39 ja KKO 2002:85 9 vrt. KKO 2002:85 10 JK:s beslut den 22 januari 2001, dnr Pakkokeinolaki / HE 222/2010 vp s. 93 ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös , dnro 1786/4/01 6

7 Takavarikon kohdentaminen esinetasolla Pakkokeinolain uudistuksessa näkyy vahvasti suhteellisuusperiaatteen korostaminen ja tarpeettoman haitan eliminoiminen. Vaikka uudistuksessa ei sinällään mainitakaan takavarikon kohdistamiseen liittyviä ongelmia, täytyy samaa katsantokantaa soveltaa näihinkin. Kotietsinnässä tavatun tietokonelaitteiston takavarikoiminen ja sen kuljettaminen poliisin tiloissa tutkittavaksi on yksinkertaista, ei vaadi erityistä välineistöä eikä kompetenssia. 13 Tietokonelaitteistot koostuvat kuitenkin usein itsenäisistä osista, joista kuitenkin vain muutamalla on merkitystä tiedon tallentamisen ja näin muodoin asiakirjatakavarikon kannalta. Mikäli tiedon jäljentäminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista tai perusteltua, on pyrittävä kohdistamaan takavarikko vain sellaisiin osiin, joilla voi olla jotain merkitystä asiassa. Laitteiston fyysiset osat (pakkokeinolain mielessä esineet) voivat olla tarpeen lähinnä todisteiden etsinnässä mutta harvemmin todisteina. Matkapuhelimissa tieto tallentuu irroitettavan muistikortin lisäksi koneen omaan muistiin, ja uudemmissa kannettavissa tietokoneissa kiintolevyn irroittaminen voi olla hyvinkin hankalaa. Tavallisissa pöytäkoneissa tiedon tallennusalustat (kiintolevyt, flashmuistikortit ym) ovat kuitenkin yleensä helposti sekä tunnistettavissa että irrotettavissa. Ottaen huomioon, että tietokone on nykyään lähes välttämätön niin opiskelussa, työnteossa, yhteydenpidossa kuin päivittäisten asioiden hoitamisessakin, on koko laitteiston takavarikoiminen perusteltua vain hyvin harvoin. 14 Takavarikon kohdentaminen asiakirjatasolla Asiakirja on itsenäisen kokonaisuuden muodostava informaatio siitä riippumatta, onko se kiinnitettynä samalle alustalle jonkin toisen tai joidenkin toisten asiakirjojen kanssa. Tietokoneen kovalevylle talletetut asiakirjojen tekniset tallenteet ovat siis kukin erillisiä asiakirjoja. Koska esitutkinnassa vain murto-osa tietokoneen muistiin tallennetusta tiedosta on rikostutkinnan kannalta kiinnostavaa, tulisi jäljentäminen tai takavarikko 13 Skårman, Carl: Husrannsakan & beslag - säkring av digitala bevis,examensarbete i juridiska fakulteten vid Lunds universitet, VT 2007, s Välimäki, Mikko Oksanen, Ville: Tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa, Defensor Legis 2008/2 s

8 kohdistaa vain näihin tutkinnan kannalta merkityksellisiin tiedostoihin. 15 Relevantin tiedon erottelu on kuitenkin ongelmallista tiedostojen suuren määrän vuoksi. Seagate on heinäkuussa 2011 julkaistussa lehdistötiedotteessaan ilmoittanut, että tällä hetkellä myytävien kiintolevyjen keskimääräinen koko on 590 GB. 16 Hallituksen esitys pakkokeinolain muuttamiseksi, 626-sivuinen HE 222/2010 vp on pdf-muodossa eduskunnan sivulta tallennettaessa 2,08 MB. Tällaisia tiedostoja mahtuisi 590 GB kiintolevylle melkein kolmesataa tuhatta 17, eli täysin normaalikokoiselle kiintolevylle voidaan tallentaa yhteensä jopa yli 174 miljoonaa sivua tekstiä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että omalla kiintolevylläni on noin valokuvaa (220 GB) ja tekstitiedostoa (900 MB). Takavarikkokiellot Tietokoneelle tallennettuihin omiin tiedostoihin kuten valokuviin, videoleikkeisiin ja kirjallisiin tuotoksiin soveltuu perustuslain 10.1 yleissäännös yksityisyyden suojasta, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Rikosten selvittämiseksi välttämättömät toimenpiteet ovat perustuslain 10.3 sekä mm. esitutkinta- ja pakkokeinolakien mukaan sallittuja. Tutkittavan rikoksen vakavuudella ei näin ole merkitystä. Sähköpostien, kirjeiden kopioiden ja muun kirjeenvaihdon kohdalla sovellettavaksi tulee perustuslain 10.2 kirjesalaisuuden suoja. Edelleen perustuslain 10.3 sekä pakkokeinolain 4 luvun 2 mukaan epäillyltä tai hänen lähisukulaiseltaan ei saa takavarikoida todisteena käytettäväksi kirjeenvaihtoon liittyvää asiakirjaa, mikäli tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähemmän kuin kuusi vuotta vankeutta. Lähes ehdoton takavarikkokielto koskee mm. asianajosalaisuuden 18 sekä lääkärin ja papin vaitiolovelvollisuuden sisältävää asiakirjaa. Tällä perusteella 15 KKO 2002:85 16 Seagate Technology, lehdistötiedote 20 heinäkuuta GB * 1024 / 2,08MB = kpl 18 KKO 2003:119: asianajosalaisuuden tulee liittyä voimassaolevaan toimeksiantoon 8

9 lähisukulaisilta, joilla on oikeus kieltäytyä todistamassa oikeudessa, ei voida takavarikoida yksityisiä tiedonantoja, eivätkä tiedot, joita asianajaja, lääkäri, virkamies jne. ei saisi todistajana oikeudessa paljastaa, ole asiakirjoinakaan heiltä takavarikoitavissa. 19 Datan tallennusalustaa takavarikoitaessa tai jäljennettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen mahdollisuuteen, että alustalle on voitu tallentaa myös takavarikkokiellon alaisia tiedostoja. Erityisen todennäköistä tämä on tiettyjen ammattikuntien edustajien kohdalla. Muun muassa lakimiesten työkäytössä olevilla koneilla on pääsääntöisesti tällaista materiaalia. Mikäli mahdollista, takavarikkokiellon alaiset asiakirjat olisi tunnistettava jo kotietsinnässä niin, että niitä ei joutuisi takavarikkoon lainkaan. Takavarikon toteuttamiseen liittyvät tekniset syyt ja käytännön tarpeet eivät oikeuta poikkeamaan lakiin perustuvasta takavarikkokiellosta. Mikäli takavarikkokiellon alaisia asiakirjoja tosiasiallisesti on takavarikkoon joutunut, nämä tulee palauttaa tai tuhota välittömästi asian ilmettyä Välimäki ja Oksanen, s KKO 2002:85 9

10 Datatakavarikon kumoaminen Takavarikko tulee kumota niin pian kuin sen edellytykset ovat lakanneet tai se ei enää ole tutkinnan kannalta tarpeen 21. Kumoamisesta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Kumoamisen yhteydessä päätetään, mitä omaisuudelle tehdään: tuomitaanko se valtiolle menetetyksi hävitetäänkö se vai palautetaanko se oikealle omistajalleen. Rikoksentekovälineen menettäminen Rikoslaki 10 luku 4 1 momentti Takavarikoitu omaisuus on tuomittava valtiolle rikoksentekovälineenä rikoslain 10 luvun 4 1 momentin 1 kohdan mukaan tahallisen tai tuottamuksellisen rikoksen tekemisessä käytetty ampuma- tai teräase, sekä saman momentin 2 kohdan mukaan muu esine tai omaisuus, jonka hallussapito on rangaistavaa. Tällaista esinettä tai omaisuutta ei siis missään tapauksessa voida palauttaa omistajalleen, vaan valtiolle menetetyksi tuomitseminen on pakollista. 22 Tyypillisimmin tämän momentin mukaan tuomitaan menetetyiksi luvattomat ampuma-aseet sekä yleisellä paikalla hallussa pidetyt pippurisumutteet ynnä muut, mutta kyseeseen tulevat myös myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävät kuvat 23 sekä sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkava tietokoneohjelma 24. Rikoslaki 10 luku 4 2 momentti Rikoslain 10 luvun 4 2 momentin 1 kohdan mukaan menetetyksi voidaan tuomita myös esine tai omaisuus, mitä on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä. Tuottamuksellisen 21 Helminen, Lehtola ja Virolainen: Esitutkinta ja pakkokeinot, 2002, Jyväskylä, s Lappi-Seppälä et al: Rikosoikeus, 3 painos, 2009, WSOYPro, s Rikoslaki 17 luku Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 6 2 mom. 10

11 rikoksen tekemiseen käytetyn esineen tai omaisuuden, joka ei ole hengenvaarallinen ja jonka hallussapito ei ole rangaistavaa, menettäminen on siis tuomioistuimen tai takavarikon kumoamisesta päättävän virkamiehen harkinnan varassa. Rikoslain 10 luvun 4 2 momentin 2 kohdan mukaan menetetyksi voidaan tuomita myös omaisuus, joka liittyy läheisesti tahalliseen rikokseen, on tällaista rikosta varten hankittu tai ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. Ottaen huomioon tietokoneiden ja niiden osien laajan käyttöskaalan, sekä toisaalta kaupallisessa tarjonnassa olevan palvelintilan helpon saatavuuden, tämä kohta ei ole todennäköisesti tule sovellettavaksi datatakavarikkoasioissa kuin harvoin. Rikoksentekovälineen menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen. Huomioon tulisi ottaa mm. onko esine on erityisen sovelias rikosten tekemiseen ja muodostaako sen jättäminen rikoksentekijän haltuun riskin esineen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä. 25 Muun omaisuuden menettäminen RL 10 luku 5 Pykälästä on kiinnostava lähinnä toisen momentin toinen kohta, jonka mukaan rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, jos menettämisseuraamus on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Asiassa KKO 2005:75 ja KKO 2005:76 on keskusteltu siitä, onko päihtyneenä kuljetettu auto tekoväline vai kohde. Korkein oikeus on tullut siihen tulokseen, että vaikka autoa rattijuopumuksessa käytetäänkin lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tahallisen rikoksen tekemiseen, ei autoa vakiintuneesti ole pidetty rikoksentekovälineenä, vaan rikoksen välittömänä tosiasiallisena kohteena. Koska rattijuopumusrikos voidaan tehdä vain moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua kuljettamalla, on Korkeimman oikeuden mukaan selvää, että auto on erityisen sovelias rikoksen kohteeksi. 25 HE 80/2000 vp s

12 Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen, RL 10 luku 10 Tietyissä tilanteissa menettämisseuraamus voidaan jättää tuomitsematta tai tuomita vain osittain. Korkein oikeus on asiassa KKO 2010:32 tuominnut epäillyn hallussapitämät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävät kuvatiedostot valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 5 1 momentin mukaan ja lausunut, että näiden kuvatiedostojen osalta ei ole seikkoja, jotka puoltaisivat menettämisseuraamuksen kohtuullistamista. Tässä kyseessäolevassa tilanteessa menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen ei tietenkään olisi tullut edes kyseeseen, sillä tiedostot vastaanottamalla vastaaja olisi saman tien syyllistynyt uuteen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon. 26 Korkein oikeus on menettämisseuraamuksen kohtuullistamiskysymyksessä kiinnittänyt huomiota mm. suojelukohteeseen ja rikoksella mahdollisesti aiheutettavan vahingon ja vaaran vakavuuteen sekä rikosten toistuvuuteen. Rajanveto-ongelmia Asiassa KKO 2010:32 on ollut kyse vastaajalta takavarikoiduista lasta esittävästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta kuvatiedostosta, joiden hallussapidosta vastaaja oli tuomittu rangaistukseen. Korkein oikeus on asiassa päätynyt pitämään kiintolevyä, jolle tiedostot oli tallennettu, apuvälineenä rikoksen tekemisessä, ja täten rikoksentekovälineenä tahallisen rikoksen tekemisessä. Kiintolevyä ei kuitenkaan ole pidetty esineenä erityisen soveliaana juuri rikosten tekemiseen, sillä sen tavanomaiseen käyttöön ei liity tällaista tarkoitusta. Lisäksi kiintolevyä oli käytetty pääasiassa laillisiin tarkoituksiin ja rikos oli voitu tehdä osana tietokoneen normaalia käyttöä ilman levyyn kohdistuneita erityistoimenpiteitä tai levyltä vaadittuja erikoisominaisuuksia. Kuvat olisi voitu myös tulostaa ja säilyttää paperiversioina, joten kiintolevy ei ollut edes välttämätön rikoksen tekemiseen. 26 Vrt RL 10 luku 6 2 mom: Esine tai omaisuus on sen omistusoikeudesta riippumatta tuomittava menetetyksi, jos sen omistajakin sitä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen. 12

13 Tietokone, samoin kuin auto, on usein lähes tulkoon välttämätön päivittäisten asioiden hoitamisessa, työnteossa sekä yhteydenpidossa. Tietokone on myös lähes välttämätön tiettyjen rikosten tekemiseen. Vaikka syyllistyminen esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojarikkomukseen, tietomurtoon tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon ilman oman tietokoneen käyttöä onkin mahdollista, voi tällaisia tapauksia verrata lähinnä rattijuopumukseen ruohonleikkurilla tai sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkavan tietokoneohjelman levittämiseen T-paidan painatuksessa - käytännössä tietokoneen käyttömahdollisuus on melkeinpä suojeluobjektin vakavan vaarantumisen edellytys. Tästä syystä pitäisin auton menettämiseen liittynyttä intressivertailua ja kohtuuspohdintaa esim. tapauksissa KKO 2005:75 ja KKO 2005:76 käyttökelpoisina myös tietokoneen menettämisseuraamusta pohdittaessa. Tietokoneen tai sen osan tai osien kohdalla pitää kuitenkin ensin selvittää, pidetäänkö sitä tai niitä rikoksentekovälineinä vai rikoksen kohteina, ja minkä lainkohdan mukaan menettämisseuraamusta vaaditaan. 13

14 Tekniset ratkaisut ja rajoitukset Tallennusalustat Kiintolevy Kiintolevy tallentaa tiedon sähköisesti yhden tai useamman pyörivän metalli- tai lasikiekon pinnalla olevaan magneettiseen materiaaliin. Kirjoitettu tieto kirjoitetaan jonoihin kiekon ympäri kulkeville raidoille tai urille. Tietoa voidaan lukea ja tallentaa kuinka monta kertaa hyvänsä, mutta käyttäjä ei itse voi valita sen tallennuspaikkaa. Käytössä olevasta tilasta riippuen saman tiedoston eri osia saattaa tallentua eri puolille levyä. Koska levy on magneettinen, tiedoston ylikirjoitaminen ei välttämättä riitä poistamaan kaikkia muistiin jääneitä jälkiä; laboratorio-olosuhteissa on mahdollista päätellä missä asennossa elektronit ovat olleet ennen ylikirjoitusta, ja edelleen mitä tietoa levyllä on aikaisemmin ollut. 27 Flash-muisti Flash-muistia käytetään mm. muistikorteissa, digitaalikameroiden ja matkapuhelimien muistissa sekä SSD-massamuistissa 28. SSD-muisti on tietokoneen kiintolevyä jäljittelevä tallennusväline, jossa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, kuten pyöriviä levyjä. Tästä syystä laite on hiljaisempi kuin tavallinen kiintolevy, ja tiedonhaku on nopeampaa. Kannettavissa tietokoneissa SSD-levyt ovat korkeammasta hinnastaan huolimatta jo suhteellisen tavallisia. Flash-tekniikan myötäsyntyinen ongelma on kuitenkin muistisolujen rajallinen elinikä: kukin muistisolu voidaan uudelleenkirjoittaa vain rajallisen monta kertaa ennen kuin se muuttuu käyttökelvottomaksi. Flash-muistit pyrkivät tästä syystä tasaamaan kulutuksen mahdollisimman hyvin käyttämällä tasaisesti koko muistikapasiteettia engl. solid-state drive 14

15 Optiset levyt Optisia levyjä, kuten CD-, DVD- ja Blu-ray-levyjä luettaessa levyä valaistaan lasersäteellä. Lukupää muuttaa levyltä heijastuneen valon voimakkuuden sähköiseksi signaaliksi. Optiset levyt ovat yleensä kertakäyttöisiä ja joka tapauksessa verrattain edullisia. Tiedosto Tiedosto on tietokoneessa yhdeksi kokonaisuudeksi ymmärrettävä tietojen tai tietueiden kokoelma, joka voi sisältää esimerkiksi tekstiä, musiikkia, videokuvaa tai tietokoneohjelman. Kun tiedosto tallennetaan, sen nimi, koko ja sijainti tallennetaan tietojärjestelmän tilanvaraustaulukkoon. Tilanvaraustaulukosta käy selville tiedostojen sijainti levyosiolla eli mitkä varausyksiköt kuuluvat millekin tiedostolle. Taulukosta käy vastaavasti selville myös tieto vapaista varausyksiköistä, joihin tietoa voidaan tallentaa. Tietoa ei välttämättä tallenneta perättäisille tilanvarausyksiköille. Näin tapahtuu mm. pirstoutuneella, eheytyksen tarpeessa olevalla kiintolevyllä. Kun tiedosto poistetaan, tiedoston sisältämiin merkkeihin ei kosketa laisinkaan, vaan tiedoston käyttämät tilanvarausyksiköt merkitään yksinkertaisesti vapaiksi. Sama tapahtuu silloin, kun kovalevy alustetaan pika-alustusta käyttäen. Varsinainen tieto katoaa vasta, kun varausyksikköjen päälle tallennetaan uutta tietoa. Mikäli tarvetta tiedoston varaamalle tilalle ei ole, tiedoston sisältämä data saattaa kuitenkin pysyä koneen muistissa vielä pitkään. Joskus käyttäjä on poistanut tiedoston vahingossa ja haluaa palauttaa sen. Tämä on mahdollista niin kauan kuin tiedostojen varaama tila on pysynyt koskemattomana, eli tiedostojen päälle ei ole tallennettu muuta. Tiedostonpalautusohjelmalla voi analysoida levyosion tilanvaraustaulukkoa ja poistaa tiedoston poistamisesta aiheutuneet merkinnät. 15

16 Tämä saattaa riittää tiedoston palauttamiseen kokonaisuudessaan, minkä jälkeen tiedosto on samanlainen kuin ennen poistamista. Mikäli tiedoston varaamaan varausyksikköön on jo tallennettu jotakin, tiedoston palauttaminen vaikeutuu. Yksinkertainen ylikirjoittaminen ei kuitenkaan välttämättä tee tiedoston palauttamista mahdottomaksi. Useat ohjelmat tekevät automaattisesti varmuuskopioita käsittelemistään tiedostoista, joten tietokoneelta saattaa löytyä erinäisten ohjelmien tekemiä kopioita. Tietokoneen muistista saattaa myös olla mahdollista vielä usean ylikirjoituksen jälkeenkin kerätä tietoa siitä, miten tiedosto on ylikirjoitettu, ja tätä tietoa hyväksikäyttäen selvittää, mitä tietoa poistetussa tiedostossa on ollut. 29 Tiedostojen poistaminen Pelkkä dokumentin poistaminen muistitikulta, tietokoneen kovalevyltä tai muulta tallennusmedialta ei ole riittävää. Tiedoston muistipaikka tällöin vapautetaan, mutta sitä ei ylikirjoiteta. Sähköisten tiedostojen turvalliseen hävittämiseen on olemassa kolme vaihtoehtoa: ylikirjoittaminen, magnetisointi ja tallennusalustan tuhoaminen. Yhden tiedoston hävittäminen tietoturvallisesti niin, että muut tiedostot säilyisivät koskemattomina on hankalaa ellei mahdotonta. Kiintolevyllä tiedoston hävittämisen voi periaatteessa tehdä siten, että hävitettävän tiedosto avataan ja sen sisältö korvataan yhtä pitkällä jonolla sattumanvaraisilla merkeillä. Tällön on todennäköistä, että käyttöjärjestelmä tallentaa uuden merkkijonon hävitettävän tiedoston päälle. Täysin varmoja siitä, mihin käyttöjärjestelmä tiedon tallentaa, ei kuitenkaan voida olla. Flashmuisteilla tämä metodi ei toimi lainkaan, sillä flash-muistit pyrkivät aina tallentamaan tiedon uuteen muistipaikkaan. 29 Vrt esim. Wright, Kleiman and Sundhar: Overwriting Hard Drive Data: The Great Wiping Controversy, 2008 ( ) ja Gutmann, Peter: Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory, 1996 ( ) 16

17 Ylikirjoittaminen Koska tallennetun ja poistetun tiedoston palauttamista pidetään mahdollisena, joskin työläänä ja kalliina, ylikirjoittamisen jälkeenkin, yhtä ylikirjoitusta ei yleensä pidetä tietoturvallisena hävittämistapana. Tietoturvallinen ylikirjoittaminen suoritetaan tätä tarkoitusta varten kehitetyllä sovelluksella, joka kirjoittaa levyn monta kertaa täyteen sattumanvaraisia merkkisarjoja tietyn kaavan mukaisesti. Ylikirjoittamiseen menevä aika riippuu kiintolevyn nopeudesta, liitännästä ym. Tämän hetkisten kuluttajakäyttöön myytävien kiintolevyjen kirjoitusnopeuksista 30 voidaan päätellä, että 500 GB kiintolevyn ylikirjoittamiseen menee joka tapauksessa vähintään 75 minuuttia 31. Tietenkin suuri osa käytössä olevista kiintolevyistä on huomattavasti näitä vanhempia ja siten myös hitaampia. Käytössä on useita erilaisia ylikirjoitusstandardeja, joista tavallisimmat ovat kolme ylikirjoitusta (ensin nollaa, sitten ykköstä, sitten sattumanvaraisia merkkejä), seitsemän ylikirjoitusta 32 ja 35 ylikirjoitusta 33. Useiden ylikirjoituksien tarkoitus on muokata magneettisia levyjä niin, että poistetun tiedon esiinsaaminen on kehittyneilläkin välineillä mahdotonta. 34 Magnetisaatio Magnetisaatio (degaussing) tapahtuu ohjaamalla tallennusalustaan voimakas elektromagneettinen kenttä joka tyhjentää tallennusalustan kokonaisuudessaan. Magneettikentän voimakkuudesta riippuu, kuinka tehokas tyhjennys on. Käytetyn laitteen tulee olla huomattavan tehokas, johtuen jo nykyisissä kiintolevyissä olevista magneettisuojista. 30 Tom's Hardware, Average Write Throughput, MB / 110MB/s / 60 = 75min 32 mm. the US DoD M ja M(ECE), Information Assurance Support Environment: U.S. DoD Unclassified Computer Hard Drive Disposition, Orava, Antti: Tiedon poistaminen kiintolevyltä ja flash-muistilta, 2008, https://jop.cs.tut.fi/twiki/bin/view/tietoturva/tutkielmat/

18 Fyysinen tuhoaminen Fyysinen tuhoaminen ei poista alustalle tallennettua dataa, mutta vaurioittaa alustan toimintakelvottomaksi. Vaikka pelkkä naulan lyöminen kiintolevyn läpi estääkin levyn käyttämisen tavalliseen tapaan, voidaan laboratorio-olosuhteissa kiintolevyltä kuitenkin lukea kaikki se tieto, mikä ei ole jäänyt juuri naulan alle. Sama koskee CD-levyyn vedettyä viiltoa - levyn turmeltumattomat osat ovat oikeilla laitteilla suoraan luettavissa. Tästä syystä koko levy on tuhottava. Tietoturvallisia tuhoamismenetelmiä ovat esimerkiksi jauhaminen, sulattaminen ja silppuaminen

19 Päätelmät Tietokoneen ja sen kiintolevyn takavarikkotapauksessa on ensin päätettävä, mikä on takavarikon tarkoitus. Mikäli on odotettavissa, että takavarikoitu laite vaaditaan menetettäväksi valtiolle, tai mikäli tutkinnallisista syistä laitteen käyttö halutaan estää, on tietenkin perusteltua viedä laitteisto tutkittavaksi tai muuten epäillyn ulottumattomilta. Mikäli tarkoituksena on kuitenkin ainoastaan todisteiden etsintä ennen laitteen palauttamista, tulisi jo nyt harkita laitteen sisältämän tiedon jäljentämismahdollisuutta. Mikäli takavarikkoon kuitenkin päädytään, pitäisi selvittää tullaanko tutkinnassa tarvitsemaan koko laitteistoa vai ainoastaan osaa siitä. Joka tapauksessa takavarikko tulisi purkaa takavarikkokiellon alaisen tai muuten tutkinnassa tarpeettoman omaisuuden osalta heti kun tilanne on todettu. Tallennusalustan taloudellinen arvo on vähäinen. Kuluttajakäytössä olevien SSD-levyjen hinnat vaihtelevat tällä hetkellä 50 euron ja 500 euron välillä. Rikokseen käytetyn tai sen kohteena olleen tallennusalustan menettäminen ei siis voi olla kohtuutonta. Takavarikossa olevalla tallennusalustalla on kuitenkin yleensä myös laillisia tiedostoja. Kuten aikaisemmin olen selvittänyt, en pidä vain tiettyjen tiedostojen hävittämistä käytännössä mahdollisena ilman, että kaikki tallennetut tiedot tuhotaan. On olemassa tietokoneohjelmia, joiden väitetään tuhoavan vain määrätyt tiedostot, mutta täyttä varmuutta näiden toiminnasta en ole saanut miltään luotettavalta taholta. Luotettavasti on sen sijaan selvitetty, että flash-muistien kohdalla tällainen tiedostojen kohdennettu tuhoaminen on täysin mahdotonta. Koska flash-muistit ovat korvaamassa kiintolevyt tietokoneiden tallennusalustoina, asian lähempi tutkiminen on mielestäni tarpeetonta. Lisäksi pidän ylikirjoittamista muutenkin kustannustehottomana tiedostojen tuhoamismenetelmänä toimenpiteen keston vuoksi. Asiassa KKO 1990:66 oli takavarikoitu 282 diakuvaa ja 21 paperikuvaa, joista osa on ollut laittomia. Korkein oikeus on asiassa lausunut, että laittomien kuvien erottaminen 19

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Takavarikon edellytykset ym.

Takavarikon edellytykset ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2015 Dnro OKV/1831/1/2014 1/7 ASIA Takavarikon edellytykset ym. KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 27.10.2014 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan arvostellut poliisilaitoksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa

Tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa Tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa 1. Johdanto Mikko Välimäki ja Ville Oksanen Tässä artikkelissa tarkastellaan tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikoinnin

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pakkokeino-ohje. YLEINEN OHJE VKS:2016:3 Dnro 28/31/ toistaiseksi. Voimassa. Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03

Pakkokeino-ohje. YLEINEN OHJE VKS:2016:3 Dnro 28/31/ toistaiseksi. Voimassa. Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03 Pakkokeino-ohje YLEINEN OHJE Dnro 28/31/14 7.7.2016 Voimassa 1.8.2016 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03 Osoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A 029 562 0800 029 562 0888

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16.1.1987/21 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. sellaisina kuin ne ovat, 27 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 42 luvun 1 laissa 343/1939, ja

Laki. rikoslain muuttamisesta. sellaisina kuin ne ovat, 27 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 42 luvun 1 laissa 343/1939, ja EV 56/2000 vp - HE 184/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 91/7074/2016 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite heisinki.ho@oikeus.il 14.4.2016 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40 SAATE Lähettäjä: P. Skytte Christoffersen, suurlähettiläs, pysyvä edustaja Saapunut: 13. kesäkuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Pakkokeinolaki 30.4.1987/450

Pakkokeinolaki 30.4.1987/450 Pakkokeinolaki 30.4.1987/450 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen Kiinniottaminen 1 Jokamiehen kiinniotto-oikeus Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus. 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi

Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus. 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi Tietojen palautus Tietojen menettäminen kiintolevyltä voi johtua monesta eri syystä. Fyysiset tietovauriot syntyvät

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 1993 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 1993 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 1993 vp- LaVM 25- HE 61 valiokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunta on 25 toukokuuta 1993 lähettänyt lakivaliokuntaan

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA?

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? Palontutkinnan opintopäivät 29.11.2017, Jyväskylä Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Marika Visakorpi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSASIAN KULKU

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987. Pakkokeinolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987. Pakkokeinolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987 Pakkokeinolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen Kiinniottaminen 1 Jokamiehen kiinniotto oikeus

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987. Pakkokeinolaki

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987. Pakkokeinolaki 1 de 16 07/10/2009 17:36 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 1987» 450/1987 450/1987 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987 Pakkokeinolaki

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Kiintolevyjen elinkaaren hallinta

Kiintolevyjen elinkaaren hallinta Ohje 1 (6) 29.8.2014 Kiintolevyjen elinkaaren hallinta Ylikirjoitus ja uusiokäyttö 1 Johdanto Viestintäviraston NCSA-toiminnon tehtäviin kuuluu toimiminen turvallisuusjärjestelyt hyväksyvänä viranomaisena

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

HE 197/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 197/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikosrekisterilakiin lisätään

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 875. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001 N:o 875 895 SISÄLLYS N:o Sivu 875 rikoslain muuttamisesta... 2609 876 metsästyslain 80 :n muuttamisesta... 2615 877 kalastuslain

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Esitykseen sisältyisi myös täsmennyksiä liittyen datan menetetyksi tuomitsemiseen ja takavarikoimiseen.

Esitykseen sisältyisi myös täsmennyksiä liittyen datan menetetyksi tuomitsemiseen ja takavarikoimiseen. HELSINGIN HOVIOIKEUS Lausunto Salmisaarenranta 7 I, PL 132 00181 Helsinki Puhelin: 02956 40500 Telefax: 02956 40512 (kirjaamo) Sähköpostiosoite: helsinki.ho@oikeus.fi 21.4.2015 Oikeusministeriölle Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

SISÄLLYS. vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista N:o 565. Laki. pakkokeinolain muuttamisesta

SISÄLLYS. vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista N:o 565. Laki. pakkokeinolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 565 569 SISÄLLYS N:o Sivu 565 Laki pakkokeinolain muuttamisesta... 1831 566 Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Rattijuopon ajoneuvon takavarikon sekä konfiskaation merkitys rikoksen uusimiselle

Rattijuopon ajoneuvon takavarikon sekä konfiskaation merkitys rikoksen uusimiselle Rattijuopon ajoneuvon takavarikon sekä konfiskaation merkitys rikoksen uusimiselle Turvallisuushallinnon maisteriohjelma Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2015 Ohjaaja: Sirpa Virta Kari Kulmala TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot