Datatakavarikko ja sen purkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datatakavarikko ja sen purkaminen"

Transkriptio

1 Datatakavarikko ja sen purkaminen Riikka Loukonen Keski-Suomen syyttäjänvirasto Syyttäjän startti

2 Sisällysluettelo Johdanto...4 Datatakavarikko esitutkinnassa...5 Takavarikko...5 Tietokone...5 Data...5 Tietokone takavarikossa...6 Takavarikon kohdentaminen esinetasolla...7 Takavarikon kohdentaminen asiakirjatasolla...8 Takavarikkokiellot...9 Datatakavarikon kumoaminen...11 Rikoksentekovälineen menettäminen...11 Rikoslaki 10 luku 4 1 momentti...11 Rikoslaki 10 luku 4 2 momentti...11 Muun omaisuuden menettäminen RL 10 luku Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen, RL 10 luku Rajanveto-ongelmia...13 Tekniset ratkaisut ja rajoitukset...15 Tallennusalustat...15 Kiintolevy...15 Flash-muisti...15 Optiset levyt...16 Tiedosto...16 Tiedostojen poistaminen...17 Ylikirjoittaminen...18 Magnetisaatio...18 Fyysinen tuhoaminen...19 Päätelmät...20 LÄHTEET...22 Virallislähteet...22 Kotimaiset...22 Ulkomaiset...22 Oikeustapaukset...22 Kotimaiset...22 Ulkomaiset...23 Kirjallisuus...23 Internet-lähteet

3 Johdanto Korkein oikeus on 12 toukokuuta 2010 antanut ennakkoratkaisun KKO 2010:32, joka käsittelee kiintolevyn menettämisseuraamusta. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapitoasiassa tuominneet tiedostojen säilytykseen käytetyn kiintolevyn valtiolle menetetyksi sillä perusteella, että sen jättäminen tuomitun haltuun olisi muodostanut riskin sen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä. Tuomittu valitti päätöksestä ja Korkein oikeus muutti tuomiota. Korkeimman oikeuden perustelujen mukaan kiintolevyä oli pidettävä rikoksentekovälineenä mutta että menettämisseuraamus ei ollut tarpeen. Koska kiintolevyä oli mahdollista käyttää rikoksen tekemisessä, Korkein oikeus ei katsonut sitä erityisen soveliaaksi rikosten tekemiseen, sillä sen tavanomaiseen käyttöön ei liity rikollista tarkoitusta. Käsillä olevassa tapauksessa kiintolevyn käyttö oli pääosin laillista ja laittomat tiedostot on voitu tallentaa levylle osana normaalia tietokoneen käyttöä ilman erityistoimenpiteitä. Korkein oikeus arvioi myös, että kiintolevyn käyttö ei ollut rikoksen tekemisessä välttämätöntä, sillä tuomittu olisi voinut tulostaa hallussapitämänsä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa valokuvaa myös paperimuotoon. Korkein oikeus määräsi kiintolevyn palautettavaksi tuomitulle sen jälkeen, kun laittomat, valtiolle menetetyiksi tuomitut kuvat oli poistettu. Mielestäni Korkeimman oikeuden lopputulos asiassa on virheellinen. Tässä artikkelissa pohdin tietokoneen ja kiintolevyn takavarikkoa yleisesti ja yritän selvittää, mitä datatakavarikon tekemisessä ja purkamisessa pitäisi ottaa huomioon. 3

4 Datatakavarikko esitutkinnassa Takavarikko Takavarikko on turvaamistoimi, josta säädetään nykyään pakkokeinolain neljännessä luvussa. Takavarikoida voidaan esine tai asiakirja, jos on syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa, viety toiselta rikoksella tai että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. Takavarikko voidaan toimittaa riippumatta siitä, onko esine epäillyn vai jonkun ulkopuolisen hallussa tai omistama. Takavarikon on kuitenkin oltava järkevässä suhteessa sen aiheuttamiin haittoihin ja mahdollisesti loukattuihin etuihin ja arvoihin. 1 Tietokone Tietokone on laite, joka käsittelee numeeris-loogista tietoa ohjelmointinsa mukaisesti. Arkikielessä tietokoneella tarkoitetaan yleensä yleiskäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu suorittamaan monenlaisia tietojenkäsittelytehtäviä. Kuitenkin myös esimerkiksi pelikonsolit, matkapuhelimet ja taskulaskimet ovat perusluonteeltaan tietokoneita, vaikka niitä ei sellaisiksi yleensä kutsuta. 2 Sen varmistamiseksi, että myös matkapuhelimet ja muut ohjelmoitavat laitteet ymmärretään kuuluvan lain piiriin, on pakkokeinolakiin kuitenkin valittu tietokone-sanan tilalle tietojärjestelmä. 3 Laissa termillä tietojärjestelmä tarkoitetaan sekä yksittäistä laitetta, tietokonetta, että usean tällaisen toisiinsa kytketyn laitteen muodostamaa kokonaisuutta. 4 Data Datalla tarkoitetaan sellaisessa muodossa olevia tosiseikkoja, tietoja tai käsitteitä edustavia merkkien esitystä, että se soveltuu käsiteltäväksi tietojärjestelmässä, mukaan 1 Suhteellisuusperiaate, pakkokeinolain 7 luku 1 a ja vähimmän haitan periaate: esitutkintalain 8 1 mom 2 3 HE 153/2006 s Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS 4

5 lukien ohjelmat, joiden avulla tietojärjestelmä tai tietokone pystyy suorittamaan jonkin toiminnon. 5 Pakkokeinolain neljännen luvun ensimmäiseen pykälään otetun määritelmän mukaan data on teknisessä tietojärjestelmässä olevaa tietoa, riippumatta kyseessä olevan tietojärjestelmän teknisestä toteuttamistavasta. Tiedolla tarkoitetaan taas mitä hyvänsä yksittäistä merkkiä, merkkijoukkoa tai niiden muodostamaa kokonaisuutta. Olennaista on se, että tietoja käsitellään teknisesti: sähköisesti, magneettisesti, optisesti tai jollain muulla vastaavalla teknisellä keinolla. Olennaista on lisäksi se, että käsittely tapahtuu pääosin itsenäisesti ilman ihmisen välitöntä myötävaikutusta, mistä syystä paperimuodossa oleva tietokortisto ei ole määritelmässä tarkoitettu tietojärjestelmä eikä siinä oleva tieto dataa, mutta CD-levyllä oleva musiikkikappale ja muistitikulla oleva valokuva ovat. 6 Datan muodossa oleva asiakirja on sen henkilön hallussa, jos tietokone, tietojärjestelmä tai erillinen tallennusalusta, jolla data sijaitsee, on henkilön hallussa, tai jos data on sen fyysisestä sijainnista riippumatta epäillyn hallinnassa ja käytettävissä. 7 Tietokone takavarikossa Nykyään tietokoneita käytetään yhä enenevässä määrin erilaisten asioiden hoitoon, joten on luonnollista, että tietokoneilta haetaan myös enenevässä määrin rikosten selvittämiseen tarvittavaa aineistoa. Käytännössä kyseeseen tällöin tulevat todisteeksi tarvittavat asiakirjat, kuten esimerkiksi rikoksen suunnittelemiseen liittyvät epäiltyjen väliset sähköpostikeskustelut, tai valtiolle menetetyksi vaadittavat asiakirjat, kuten laittomasti hankitut tietokoneohjelmat tai tiedostot, joiden hallussapito on rangaistavaa. Käytännössä takavarikko tapahtuu usein siten, että kotietsinnässä löytyneet tietokoneet viedään poliisilaitokselle tutkittaviksi. Silloin, kun takavarikon tarkoituksena on estää epäillyn pääsy tietokoneen sisältämään tietoon, tämä on tietenkin tarkoituksenmukaista. Kuitenkin, jos tarkoituksena on todisteiden hankkiminen, eikä tietokoneella ole mitään sellaista, minkä käyttö pitäisi estää, tutkinnassa tarpeellinen tieto voidaan asiakirjan 5 Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS 6 HE 153/2006 s HE 153/2006 s. 69 5

6 takavarikoimista koskevien säännöksien mukaan kopioida. Tallenteista valmistettu kopio rinnastaa täysin alkuperäiseen tallenteeseen ja siten takavarikoituun asiakirjaan. 8 Koska tietokoneella itsessään on harvoin todistelutarkoitukseen liittyvää merkitystä, voidaan tällöin itse tietokoneen takavarikko kumota ja laite palauttaa omistajalleen, poliisin tekemän tallennekopion jäädessä takavarikkoon. 9 Ruotsin oikeuskansleri on tietokonelaitteiston takavarikkoa käsittelevässä päätöksessään lausunut, että takavarikon aiheuttaessa yrityksen tietokonetukeen katkoksen, takavarikkoa on pidettävä erityisen häiritsevänä toimenpiteenä varsinkin niissä tapauksissa, joissa omaisuus kuuluu muulle kuin epäillylle. Tästä syystä tietokonelaitteiston takavarikossa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja on aina pohdittava, voiko takavarikon tarkoituksen saavuttaa muutenkin kuin haltuunottamalla laitteisto ja kuljettamalla se paikalta. 10 Pakkokeinolain uudistus 11 tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Tässä uudessa laissa on erikseen säädetty, että asiakirjan takavarikoiminen todisteena käytettäväksi on korvattava sen jäljentämisellä, jos jäljennös on riittävä todistelun luotettavuuden kannalta. Lainsäätäjä on tällä muutoksella saattanut lakitekstin vastaamaan jo yleistä käytäntöä ja säätämällä jäljentämisen ensisijaiseksi takavarikoimiseen nähden tarkoittanut lisätä jäljentämisen käyttämistä mahdollisuuksien mukaan. Asiakirjan jäljentäminen on toimenpiteen kohteena olevan henkilön kannalta usein parempi vaihtoehto kuin takavarikoiminen, sillä näin alkuperäinen asiakirja pysyy sen omistajan tai haltijan käytettävissä KKO 2001:39 ja KKO 2002:85 9 vrt. KKO 2002:85 10 JK:s beslut den 22 januari 2001, dnr Pakkokeinolaki / HE 222/2010 vp s. 93 ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös , dnro 1786/4/01 6

7 Takavarikon kohdentaminen esinetasolla Pakkokeinolain uudistuksessa näkyy vahvasti suhteellisuusperiaatteen korostaminen ja tarpeettoman haitan eliminoiminen. Vaikka uudistuksessa ei sinällään mainitakaan takavarikon kohdistamiseen liittyviä ongelmia, täytyy samaa katsantokantaa soveltaa näihinkin. Kotietsinnässä tavatun tietokonelaitteiston takavarikoiminen ja sen kuljettaminen poliisin tiloissa tutkittavaksi on yksinkertaista, ei vaadi erityistä välineistöä eikä kompetenssia. 13 Tietokonelaitteistot koostuvat kuitenkin usein itsenäisistä osista, joista kuitenkin vain muutamalla on merkitystä tiedon tallentamisen ja näin muodoin asiakirjatakavarikon kannalta. Mikäli tiedon jäljentäminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista tai perusteltua, on pyrittävä kohdistamaan takavarikko vain sellaisiin osiin, joilla voi olla jotain merkitystä asiassa. Laitteiston fyysiset osat (pakkokeinolain mielessä esineet) voivat olla tarpeen lähinnä todisteiden etsinnässä mutta harvemmin todisteina. Matkapuhelimissa tieto tallentuu irroitettavan muistikortin lisäksi koneen omaan muistiin, ja uudemmissa kannettavissa tietokoneissa kiintolevyn irroittaminen voi olla hyvinkin hankalaa. Tavallisissa pöytäkoneissa tiedon tallennusalustat (kiintolevyt, flashmuistikortit ym) ovat kuitenkin yleensä helposti sekä tunnistettavissa että irrotettavissa. Ottaen huomioon, että tietokone on nykyään lähes välttämätön niin opiskelussa, työnteossa, yhteydenpidossa kuin päivittäisten asioiden hoitamisessakin, on koko laitteiston takavarikoiminen perusteltua vain hyvin harvoin. 14 Takavarikon kohdentaminen asiakirjatasolla Asiakirja on itsenäisen kokonaisuuden muodostava informaatio siitä riippumatta, onko se kiinnitettynä samalle alustalle jonkin toisen tai joidenkin toisten asiakirjojen kanssa. Tietokoneen kovalevylle talletetut asiakirjojen tekniset tallenteet ovat siis kukin erillisiä asiakirjoja. Koska esitutkinnassa vain murto-osa tietokoneen muistiin tallennetusta tiedosta on rikostutkinnan kannalta kiinnostavaa, tulisi jäljentäminen tai takavarikko 13 Skårman, Carl: Husrannsakan & beslag - säkring av digitala bevis,examensarbete i juridiska fakulteten vid Lunds universitet, VT 2007, s Välimäki, Mikko Oksanen, Ville: Tietokonelaitteiston ja sen sisältämän tiedon takavarikosta rikosasioissa, Defensor Legis 2008/2 s

8 kohdistaa vain näihin tutkinnan kannalta merkityksellisiin tiedostoihin. 15 Relevantin tiedon erottelu on kuitenkin ongelmallista tiedostojen suuren määrän vuoksi. Seagate on heinäkuussa 2011 julkaistussa lehdistötiedotteessaan ilmoittanut, että tällä hetkellä myytävien kiintolevyjen keskimääräinen koko on 590 GB. 16 Hallituksen esitys pakkokeinolain muuttamiseksi, 626-sivuinen HE 222/2010 vp on pdf-muodossa eduskunnan sivulta tallennettaessa 2,08 MB. Tällaisia tiedostoja mahtuisi 590 GB kiintolevylle melkein kolmesataa tuhatta 17, eli täysin normaalikokoiselle kiintolevylle voidaan tallentaa yhteensä jopa yli 174 miljoonaa sivua tekstiä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että omalla kiintolevylläni on noin valokuvaa (220 GB) ja tekstitiedostoa (900 MB). Takavarikkokiellot Tietokoneelle tallennettuihin omiin tiedostoihin kuten valokuviin, videoleikkeisiin ja kirjallisiin tuotoksiin soveltuu perustuslain 10.1 yleissäännös yksityisyyden suojasta, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Rikosten selvittämiseksi välttämättömät toimenpiteet ovat perustuslain 10.3 sekä mm. esitutkinta- ja pakkokeinolakien mukaan sallittuja. Tutkittavan rikoksen vakavuudella ei näin ole merkitystä. Sähköpostien, kirjeiden kopioiden ja muun kirjeenvaihdon kohdalla sovellettavaksi tulee perustuslain 10.2 kirjesalaisuuden suoja. Edelleen perustuslain 10.3 sekä pakkokeinolain 4 luvun 2 mukaan epäillyltä tai hänen lähisukulaiseltaan ei saa takavarikoida todisteena käytettäväksi kirjeenvaihtoon liittyvää asiakirjaa, mikäli tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähemmän kuin kuusi vuotta vankeutta. Lähes ehdoton takavarikkokielto koskee mm. asianajosalaisuuden 18 sekä lääkärin ja papin vaitiolovelvollisuuden sisältävää asiakirjaa. Tällä perusteella 15 KKO 2002:85 16 Seagate Technology, lehdistötiedote 20 heinäkuuta GB * 1024 / 2,08MB = kpl 18 KKO 2003:119: asianajosalaisuuden tulee liittyä voimassaolevaan toimeksiantoon 8

9 lähisukulaisilta, joilla on oikeus kieltäytyä todistamassa oikeudessa, ei voida takavarikoida yksityisiä tiedonantoja, eivätkä tiedot, joita asianajaja, lääkäri, virkamies jne. ei saisi todistajana oikeudessa paljastaa, ole asiakirjoinakaan heiltä takavarikoitavissa. 19 Datan tallennusalustaa takavarikoitaessa tai jäljennettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen mahdollisuuteen, että alustalle on voitu tallentaa myös takavarikkokiellon alaisia tiedostoja. Erityisen todennäköistä tämä on tiettyjen ammattikuntien edustajien kohdalla. Muun muassa lakimiesten työkäytössä olevilla koneilla on pääsääntöisesti tällaista materiaalia. Mikäli mahdollista, takavarikkokiellon alaiset asiakirjat olisi tunnistettava jo kotietsinnässä niin, että niitä ei joutuisi takavarikkoon lainkaan. Takavarikon toteuttamiseen liittyvät tekniset syyt ja käytännön tarpeet eivät oikeuta poikkeamaan lakiin perustuvasta takavarikkokiellosta. Mikäli takavarikkokiellon alaisia asiakirjoja tosiasiallisesti on takavarikkoon joutunut, nämä tulee palauttaa tai tuhota välittömästi asian ilmettyä Välimäki ja Oksanen, s KKO 2002:85 9

10 Datatakavarikon kumoaminen Takavarikko tulee kumota niin pian kuin sen edellytykset ovat lakanneet tai se ei enää ole tutkinnan kannalta tarpeen 21. Kumoamisesta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Kumoamisen yhteydessä päätetään, mitä omaisuudelle tehdään: tuomitaanko se valtiolle menetetyksi hävitetäänkö se vai palautetaanko se oikealle omistajalleen. Rikoksentekovälineen menettäminen Rikoslaki 10 luku 4 1 momentti Takavarikoitu omaisuus on tuomittava valtiolle rikoksentekovälineenä rikoslain 10 luvun 4 1 momentin 1 kohdan mukaan tahallisen tai tuottamuksellisen rikoksen tekemisessä käytetty ampuma- tai teräase, sekä saman momentin 2 kohdan mukaan muu esine tai omaisuus, jonka hallussapito on rangaistavaa. Tällaista esinettä tai omaisuutta ei siis missään tapauksessa voida palauttaa omistajalleen, vaan valtiolle menetetyksi tuomitseminen on pakollista. 22 Tyypillisimmin tämän momentin mukaan tuomitaan menetetyiksi luvattomat ampuma-aseet sekä yleisellä paikalla hallussa pidetyt pippurisumutteet ynnä muut, mutta kyseeseen tulevat myös myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävät kuvat 23 sekä sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkava tietokoneohjelma 24. Rikoslaki 10 luku 4 2 momentti Rikoslain 10 luvun 4 2 momentin 1 kohdan mukaan menetetyksi voidaan tuomita myös esine tai omaisuus, mitä on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä. Tuottamuksellisen 21 Helminen, Lehtola ja Virolainen: Esitutkinta ja pakkokeinot, 2002, Jyväskylä, s Lappi-Seppälä et al: Rikosoikeus, 3 painos, 2009, WSOYPro, s Rikoslaki 17 luku Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 6 2 mom. 10

11 rikoksen tekemiseen käytetyn esineen tai omaisuuden, joka ei ole hengenvaarallinen ja jonka hallussapito ei ole rangaistavaa, menettäminen on siis tuomioistuimen tai takavarikon kumoamisesta päättävän virkamiehen harkinnan varassa. Rikoslain 10 luvun 4 2 momentin 2 kohdan mukaan menetetyksi voidaan tuomita myös omaisuus, joka liittyy läheisesti tahalliseen rikokseen, on tällaista rikosta varten hankittu tai ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. Ottaen huomioon tietokoneiden ja niiden osien laajan käyttöskaalan, sekä toisaalta kaupallisessa tarjonnassa olevan palvelintilan helpon saatavuuden, tämä kohta ei ole todennäköisesti tule sovellettavaksi datatakavarikkoasioissa kuin harvoin. Rikoksentekovälineen menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen. Huomioon tulisi ottaa mm. onko esine on erityisen sovelias rikosten tekemiseen ja muodostaako sen jättäminen rikoksentekijän haltuun riskin esineen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä. 25 Muun omaisuuden menettäminen RL 10 luku 5 Pykälästä on kiinnostava lähinnä toisen momentin toinen kohta, jonka mukaan rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, jos menettämisseuraamus on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Asiassa KKO 2005:75 ja KKO 2005:76 on keskusteltu siitä, onko päihtyneenä kuljetettu auto tekoväline vai kohde. Korkein oikeus on tullut siihen tulokseen, että vaikka autoa rattijuopumuksessa käytetäänkin lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tahallisen rikoksen tekemiseen, ei autoa vakiintuneesti ole pidetty rikoksentekovälineenä, vaan rikoksen välittömänä tosiasiallisena kohteena. Koska rattijuopumusrikos voidaan tehdä vain moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua kuljettamalla, on Korkeimman oikeuden mukaan selvää, että auto on erityisen sovelias rikoksen kohteeksi. 25 HE 80/2000 vp s

12 Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen, RL 10 luku 10 Tietyissä tilanteissa menettämisseuraamus voidaan jättää tuomitsematta tai tuomita vain osittain. Korkein oikeus on asiassa KKO 2010:32 tuominnut epäillyn hallussapitämät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävät kuvatiedostot valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 5 1 momentin mukaan ja lausunut, että näiden kuvatiedostojen osalta ei ole seikkoja, jotka puoltaisivat menettämisseuraamuksen kohtuullistamista. Tässä kyseessäolevassa tilanteessa menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen ei tietenkään olisi tullut edes kyseeseen, sillä tiedostot vastaanottamalla vastaaja olisi saman tien syyllistynyt uuteen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon. 26 Korkein oikeus on menettämisseuraamuksen kohtuullistamiskysymyksessä kiinnittänyt huomiota mm. suojelukohteeseen ja rikoksella mahdollisesti aiheutettavan vahingon ja vaaran vakavuuteen sekä rikosten toistuvuuteen. Rajanveto-ongelmia Asiassa KKO 2010:32 on ollut kyse vastaajalta takavarikoiduista lasta esittävästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta kuvatiedostosta, joiden hallussapidosta vastaaja oli tuomittu rangaistukseen. Korkein oikeus on asiassa päätynyt pitämään kiintolevyä, jolle tiedostot oli tallennettu, apuvälineenä rikoksen tekemisessä, ja täten rikoksentekovälineenä tahallisen rikoksen tekemisessä. Kiintolevyä ei kuitenkaan ole pidetty esineenä erityisen soveliaana juuri rikosten tekemiseen, sillä sen tavanomaiseen käyttöön ei liity tällaista tarkoitusta. Lisäksi kiintolevyä oli käytetty pääasiassa laillisiin tarkoituksiin ja rikos oli voitu tehdä osana tietokoneen normaalia käyttöä ilman levyyn kohdistuneita erityistoimenpiteitä tai levyltä vaadittuja erikoisominaisuuksia. Kuvat olisi voitu myös tulostaa ja säilyttää paperiversioina, joten kiintolevy ei ollut edes välttämätön rikoksen tekemiseen. 26 Vrt RL 10 luku 6 2 mom: Esine tai omaisuus on sen omistusoikeudesta riippumatta tuomittava menetetyksi, jos sen omistajakin sitä hallussaan pitämällä syyllistyisi rikokseen. 12

13 Tietokone, samoin kuin auto, on usein lähes tulkoon välttämätön päivittäisten asioiden hoitamisessa, työnteossa sekä yhteydenpidossa. Tietokone on myös lähes välttämätön tiettyjen rikosten tekemiseen. Vaikka syyllistyminen esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojarikkomukseen, tietomurtoon tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon ilman oman tietokoneen käyttöä onkin mahdollista, voi tällaisia tapauksia verrata lähinnä rattijuopumukseen ruohonleikkurilla tai sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkavan tietokoneohjelman levittämiseen T-paidan painatuksessa - käytännössä tietokoneen käyttömahdollisuus on melkeinpä suojeluobjektin vakavan vaarantumisen edellytys. Tästä syystä pitäisin auton menettämiseen liittynyttä intressivertailua ja kohtuuspohdintaa esim. tapauksissa KKO 2005:75 ja KKO 2005:76 käyttökelpoisina myös tietokoneen menettämisseuraamusta pohdittaessa. Tietokoneen tai sen osan tai osien kohdalla pitää kuitenkin ensin selvittää, pidetäänkö sitä tai niitä rikoksentekovälineinä vai rikoksen kohteina, ja minkä lainkohdan mukaan menettämisseuraamusta vaaditaan. 13

14 Tekniset ratkaisut ja rajoitukset Tallennusalustat Kiintolevy Kiintolevy tallentaa tiedon sähköisesti yhden tai useamman pyörivän metalli- tai lasikiekon pinnalla olevaan magneettiseen materiaaliin. Kirjoitettu tieto kirjoitetaan jonoihin kiekon ympäri kulkeville raidoille tai urille. Tietoa voidaan lukea ja tallentaa kuinka monta kertaa hyvänsä, mutta käyttäjä ei itse voi valita sen tallennuspaikkaa. Käytössä olevasta tilasta riippuen saman tiedoston eri osia saattaa tallentua eri puolille levyä. Koska levy on magneettinen, tiedoston ylikirjoitaminen ei välttämättä riitä poistamaan kaikkia muistiin jääneitä jälkiä; laboratorio-olosuhteissa on mahdollista päätellä missä asennossa elektronit ovat olleet ennen ylikirjoitusta, ja edelleen mitä tietoa levyllä on aikaisemmin ollut. 27 Flash-muisti Flash-muistia käytetään mm. muistikorteissa, digitaalikameroiden ja matkapuhelimien muistissa sekä SSD-massamuistissa 28. SSD-muisti on tietokoneen kiintolevyä jäljittelevä tallennusväline, jossa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, kuten pyöriviä levyjä. Tästä syystä laite on hiljaisempi kuin tavallinen kiintolevy, ja tiedonhaku on nopeampaa. Kannettavissa tietokoneissa SSD-levyt ovat korkeammasta hinnastaan huolimatta jo suhteellisen tavallisia. Flash-tekniikan myötäsyntyinen ongelma on kuitenkin muistisolujen rajallinen elinikä: kukin muistisolu voidaan uudelleenkirjoittaa vain rajallisen monta kertaa ennen kuin se muuttuu käyttökelvottomaksi. Flash-muistit pyrkivät tästä syystä tasaamaan kulutuksen mahdollisimman hyvin käyttämällä tasaisesti koko muistikapasiteettia engl. solid-state drive 14

15 Optiset levyt Optisia levyjä, kuten CD-, DVD- ja Blu-ray-levyjä luettaessa levyä valaistaan lasersäteellä. Lukupää muuttaa levyltä heijastuneen valon voimakkuuden sähköiseksi signaaliksi. Optiset levyt ovat yleensä kertakäyttöisiä ja joka tapauksessa verrattain edullisia. Tiedosto Tiedosto on tietokoneessa yhdeksi kokonaisuudeksi ymmärrettävä tietojen tai tietueiden kokoelma, joka voi sisältää esimerkiksi tekstiä, musiikkia, videokuvaa tai tietokoneohjelman. Kun tiedosto tallennetaan, sen nimi, koko ja sijainti tallennetaan tietojärjestelmän tilanvaraustaulukkoon. Tilanvaraustaulukosta käy selville tiedostojen sijainti levyosiolla eli mitkä varausyksiköt kuuluvat millekin tiedostolle. Taulukosta käy vastaavasti selville myös tieto vapaista varausyksiköistä, joihin tietoa voidaan tallentaa. Tietoa ei välttämättä tallenneta perättäisille tilanvarausyksiköille. Näin tapahtuu mm. pirstoutuneella, eheytyksen tarpeessa olevalla kiintolevyllä. Kun tiedosto poistetaan, tiedoston sisältämiin merkkeihin ei kosketa laisinkaan, vaan tiedoston käyttämät tilanvarausyksiköt merkitään yksinkertaisesti vapaiksi. Sama tapahtuu silloin, kun kovalevy alustetaan pika-alustusta käyttäen. Varsinainen tieto katoaa vasta, kun varausyksikköjen päälle tallennetaan uutta tietoa. Mikäli tarvetta tiedoston varaamalle tilalle ei ole, tiedoston sisältämä data saattaa kuitenkin pysyä koneen muistissa vielä pitkään. Joskus käyttäjä on poistanut tiedoston vahingossa ja haluaa palauttaa sen. Tämä on mahdollista niin kauan kuin tiedostojen varaama tila on pysynyt koskemattomana, eli tiedostojen päälle ei ole tallennettu muuta. Tiedostonpalautusohjelmalla voi analysoida levyosion tilanvaraustaulukkoa ja poistaa tiedoston poistamisesta aiheutuneet merkinnät. 15

16 Tämä saattaa riittää tiedoston palauttamiseen kokonaisuudessaan, minkä jälkeen tiedosto on samanlainen kuin ennen poistamista. Mikäli tiedoston varaamaan varausyksikköön on jo tallennettu jotakin, tiedoston palauttaminen vaikeutuu. Yksinkertainen ylikirjoittaminen ei kuitenkaan välttämättä tee tiedoston palauttamista mahdottomaksi. Useat ohjelmat tekevät automaattisesti varmuuskopioita käsittelemistään tiedostoista, joten tietokoneelta saattaa löytyä erinäisten ohjelmien tekemiä kopioita. Tietokoneen muistista saattaa myös olla mahdollista vielä usean ylikirjoituksen jälkeenkin kerätä tietoa siitä, miten tiedosto on ylikirjoitettu, ja tätä tietoa hyväksikäyttäen selvittää, mitä tietoa poistetussa tiedostossa on ollut. 29 Tiedostojen poistaminen Pelkkä dokumentin poistaminen muistitikulta, tietokoneen kovalevyltä tai muulta tallennusmedialta ei ole riittävää. Tiedoston muistipaikka tällöin vapautetaan, mutta sitä ei ylikirjoiteta. Sähköisten tiedostojen turvalliseen hävittämiseen on olemassa kolme vaihtoehtoa: ylikirjoittaminen, magnetisointi ja tallennusalustan tuhoaminen. Yhden tiedoston hävittäminen tietoturvallisesti niin, että muut tiedostot säilyisivät koskemattomina on hankalaa ellei mahdotonta. Kiintolevyllä tiedoston hävittämisen voi periaatteessa tehdä siten, että hävitettävän tiedosto avataan ja sen sisältö korvataan yhtä pitkällä jonolla sattumanvaraisilla merkeillä. Tällön on todennäköistä, että käyttöjärjestelmä tallentaa uuden merkkijonon hävitettävän tiedoston päälle. Täysin varmoja siitä, mihin käyttöjärjestelmä tiedon tallentaa, ei kuitenkaan voida olla. Flashmuisteilla tämä metodi ei toimi lainkaan, sillä flash-muistit pyrkivät aina tallentamaan tiedon uuteen muistipaikkaan. 29 Vrt esim. Wright, Kleiman and Sundhar: Overwriting Hard Drive Data: The Great Wiping Controversy, 2008 ( ) ja Gutmann, Peter: Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory, 1996 ( ) 16

17 Ylikirjoittaminen Koska tallennetun ja poistetun tiedoston palauttamista pidetään mahdollisena, joskin työläänä ja kalliina, ylikirjoittamisen jälkeenkin, yhtä ylikirjoitusta ei yleensä pidetä tietoturvallisena hävittämistapana. Tietoturvallinen ylikirjoittaminen suoritetaan tätä tarkoitusta varten kehitetyllä sovelluksella, joka kirjoittaa levyn monta kertaa täyteen sattumanvaraisia merkkisarjoja tietyn kaavan mukaisesti. Ylikirjoittamiseen menevä aika riippuu kiintolevyn nopeudesta, liitännästä ym. Tämän hetkisten kuluttajakäyttöön myytävien kiintolevyjen kirjoitusnopeuksista 30 voidaan päätellä, että 500 GB kiintolevyn ylikirjoittamiseen menee joka tapauksessa vähintään 75 minuuttia 31. Tietenkin suuri osa käytössä olevista kiintolevyistä on huomattavasti näitä vanhempia ja siten myös hitaampia. Käytössä on useita erilaisia ylikirjoitusstandardeja, joista tavallisimmat ovat kolme ylikirjoitusta (ensin nollaa, sitten ykköstä, sitten sattumanvaraisia merkkejä), seitsemän ylikirjoitusta 32 ja 35 ylikirjoitusta 33. Useiden ylikirjoituksien tarkoitus on muokata magneettisia levyjä niin, että poistetun tiedon esiinsaaminen on kehittyneilläkin välineillä mahdotonta. 34 Magnetisaatio Magnetisaatio (degaussing) tapahtuu ohjaamalla tallennusalustaan voimakas elektromagneettinen kenttä joka tyhjentää tallennusalustan kokonaisuudessaan. Magneettikentän voimakkuudesta riippuu, kuinka tehokas tyhjennys on. Käytetyn laitteen tulee olla huomattavan tehokas, johtuen jo nykyisissä kiintolevyissä olevista magneettisuojista. 30 Tom's Hardware, Average Write Throughput, MB / 110MB/s / 60 = 75min 32 mm. the US DoD M ja M(ECE), Information Assurance Support Environment: U.S. DoD Unclassified Computer Hard Drive Disposition, Orava, Antti: Tiedon poistaminen kiintolevyltä ja flash-muistilta, 2008, https://jop.cs.tut.fi/twiki/bin/view/tietoturva/tutkielmat/

18 Fyysinen tuhoaminen Fyysinen tuhoaminen ei poista alustalle tallennettua dataa, mutta vaurioittaa alustan toimintakelvottomaksi. Vaikka pelkkä naulan lyöminen kiintolevyn läpi estääkin levyn käyttämisen tavalliseen tapaan, voidaan laboratorio-olosuhteissa kiintolevyltä kuitenkin lukea kaikki se tieto, mikä ei ole jäänyt juuri naulan alle. Sama koskee CD-levyyn vedettyä viiltoa - levyn turmeltumattomat osat ovat oikeilla laitteilla suoraan luettavissa. Tästä syystä koko levy on tuhottava. Tietoturvallisia tuhoamismenetelmiä ovat esimerkiksi jauhaminen, sulattaminen ja silppuaminen

19 Päätelmät Tietokoneen ja sen kiintolevyn takavarikkotapauksessa on ensin päätettävä, mikä on takavarikon tarkoitus. Mikäli on odotettavissa, että takavarikoitu laite vaaditaan menetettäväksi valtiolle, tai mikäli tutkinnallisista syistä laitteen käyttö halutaan estää, on tietenkin perusteltua viedä laitteisto tutkittavaksi tai muuten epäillyn ulottumattomilta. Mikäli tarkoituksena on kuitenkin ainoastaan todisteiden etsintä ennen laitteen palauttamista, tulisi jo nyt harkita laitteen sisältämän tiedon jäljentämismahdollisuutta. Mikäli takavarikkoon kuitenkin päädytään, pitäisi selvittää tullaanko tutkinnassa tarvitsemaan koko laitteistoa vai ainoastaan osaa siitä. Joka tapauksessa takavarikko tulisi purkaa takavarikkokiellon alaisen tai muuten tutkinnassa tarpeettoman omaisuuden osalta heti kun tilanne on todettu. Tallennusalustan taloudellinen arvo on vähäinen. Kuluttajakäytössä olevien SSD-levyjen hinnat vaihtelevat tällä hetkellä 50 euron ja 500 euron välillä. Rikokseen käytetyn tai sen kohteena olleen tallennusalustan menettäminen ei siis voi olla kohtuutonta. Takavarikossa olevalla tallennusalustalla on kuitenkin yleensä myös laillisia tiedostoja. Kuten aikaisemmin olen selvittänyt, en pidä vain tiettyjen tiedostojen hävittämistä käytännössä mahdollisena ilman, että kaikki tallennetut tiedot tuhotaan. On olemassa tietokoneohjelmia, joiden väitetään tuhoavan vain määrätyt tiedostot, mutta täyttä varmuutta näiden toiminnasta en ole saanut miltään luotettavalta taholta. Luotettavasti on sen sijaan selvitetty, että flash-muistien kohdalla tällainen tiedostojen kohdennettu tuhoaminen on täysin mahdotonta. Koska flash-muistit ovat korvaamassa kiintolevyt tietokoneiden tallennusalustoina, asian lähempi tutkiminen on mielestäni tarpeetonta. Lisäksi pidän ylikirjoittamista muutenkin kustannustehottomana tiedostojen tuhoamismenetelmänä toimenpiteen keston vuoksi. Asiassa KKO 1990:66 oli takavarikoitu 282 diakuvaa ja 21 paperikuvaa, joista osa on ollut laittomia. Korkein oikeus on asiassa lausunut, että laittomien kuvien erottaminen 19

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Takavarikon edellytykset ym.

Takavarikon edellytykset ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2015 Dnro OKV/1831/1/2014 1/7 ASIA Takavarikon edellytykset ym. KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 27.10.2014 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan arvostellut poliisilaitoksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Pakkokeino-ohje. YLEINEN OHJE VKS:2016:3 Dnro 28/31/ toistaiseksi. Voimassa. Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03

Pakkokeino-ohje. YLEINEN OHJE VKS:2016:3 Dnro 28/31/ toistaiseksi. Voimassa. Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03 Pakkokeino-ohje YLEINEN OHJE Dnro 28/31/14 7.7.2016 Voimassa 1.8.2016 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2003:2, dnro 1/31/03 Osoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A 029 562 0800 029 562 0888

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 4/41/2011/

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 4/41/2011/ Lausunto 22.6.2011 Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 4/41/2011/17.3.2011 Asia: Lausunto eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnin tarvetta koskevasta arviomuistiosta. Yleistä Tarve

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

KOTIPOLIISITOIMINTA. Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla

KOTIPOLIISITOIMINTA. Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla KOTIPOLIISITOIMINTA Asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla Marko Fobba Forss Hallintotieteiden yo, nettipoliisi www.fobba.fi Rikostietojen julkaisumotiivit

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus 24.11.2016 Työryhmän työstä Säädetään uusi laki sotilastiedustelusta Tällä hetkellä

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

tallettamista poliisin tuntomerkkirekisteriin.

tallettamista poliisin tuntomerkkirekisteriin. SISÄASIAINMINISTERIÖ OHJE Antopäivä Nro 16.12.2002 SM-2002-2663/Ri-2 Voimassaoloaika 1.1.2003 31.12.2007 Säädösperusta Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Kumoaa SM-2001-175/Ri-2/24.1.2001 Kohderyhmät

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp. hallituksen esityksen menettämisseuraamuksia. koskevan lainsäädännön uudistamiseksi JOHDANTO.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp. hallituksen esityksen menettämisseuraamuksia. koskevan lainsäädännön uudistamiseksi JOHDANTO. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2000 lähettänyt lakivaliokuntaan

Lisätiedot

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä HELIA TiKo-05 1 (10) Johdanto Tiedon varastointi?... 2 Tieto?... 2 Varasto?... 3 Tietovarasto?... 4 Miksi tietovarastoja?... 5 Tietojen käsittely... 6 Tietovarastot ja tietojärjestelmät... 7 Tietovarasto

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp. Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp. Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot