ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto. AIKA kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 52 Pöytäkirjantarkastus 5 53 Kivilahden ranta-asemakaava 6 54 Hyvinvointikertomuksen laatiminen Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten 17 valtuustoryhmään kaudelle Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden 19 kodinhoitoavusta 57 Perussuomalaisten valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista koskevien tietojen liittämisestä kaupungin Internet-sivuille kunkin luottamushenkilön yhteystietojen yhteydessä 23

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:25 puheenjohtaja Hakonen Eero Halttunen Jari Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:25 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Nyholm Rolf 18:00-19:25 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Soininen Piia 18:00-19:25 3. varapuheenjohtaja Tani Jaana Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Turunen Ann-Niina Virtanen Matti Pasanen Kauko 18:00-19:25 varajäsen Lakanen Liisa 18:00-19:25 varajäsen Kolari Marja 18:00-19:25 varajäsen POISSA Hänninen Seppo jäsen Penttinen Hannu jäsen Saastamoinen Harri jäsen Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Kolehmainen Raija perusturvajohtaja Möller Heli hallintojohtaja Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö Salonen Jouko rahoitusjohtaja MUU Javanainen Hannu 18:00-19:25 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:25 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:25 kaavoituspäällikkö Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:25 henkilöstöjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laura-Liisa Hyytiäinen Martti Isoviita PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 51 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 40 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 52 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 3. päivänä toukokuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 6. päivänä toukokuuta 2013 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Kaupunginvaltuuston päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura-Liisa Hyytiäinen ja Martti Isoviita.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kivilahden ranta-asemakaava 323/100203/2012 KH Äänekosken seurakunta on luopumassa Suolahdessa keskustan läheisyydessä Keiteleen rannalla sijaitsevasta Kivilahden leirikeskuksesta (tilat ja , pinta-ala yht. 9,75 ha). Alue rajoit tuu Ää ne kos ken kau pun gin omis ta maan niemialueeseen (määräala ti lasta , pinta-ala noin 2,6 ha). Tilojen ranta-alue on kaavoitettu Suolahti osayleiskaavassa merkinnällä P / RM palvelujen ja hallillon tai matkailupalvelujen alueeksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin kaavoitustoimi on esittänyt seurakunnalle ranta-asemakaavan laatimista em. tilojen ja määräalan alueelle yleiskaavassa osoitetun maankäytön toteuttamista ajatellen. Ranta-asemakaavassa on mahdollista myös osoittaa muutama ei-omarantainen omakotitontti seu ra kun nan alueelle. Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset esitetään jaettavaksi maanomistuksen pinta-alojen suhteessa (seurakunta 80 %, kaupunki 20 %). Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu pyydettyjen tarjousten perusteella noin euroa (+alv). Kaupungin osuus olisi näin ollen noin 3000 euroa (+alv). Kustannuksiin si säl tyy poh ja kartan laadin ta, ran ta-ase ma kaa van laatimi nen se kä luon to- ja mai semaselvityksen tekeminen. Seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt omalta osaltaan kokouksessaan päätöksen ranta-asemakaavan laatimisesta, mikäli myös kaupunki tekee asiassa vastaavan päätöksen tilan osalta. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Äänekosken kaupunki päättää, että tilan määrä alal le laaditaan ranta-asemakaava osana karttaliitteen mukaista Kivilahden ran ta-ase ma kaa vaa. Pää te tään saat taa Ki vi lah den ran ta-ase ma kaavan laati mi nen vi reil le.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. KH Äänekosken seurakunnan omistamalle Kivilahden leiri keskuksen (tilat ja , pinta-ala yht. 9,75 ha) alu eelle ja Äänekosken kaupungin omistamalle niemialueelle (määräala tilasta , pinta-ala noin 2,6 ha) on laadittu yhteistyössä kau pungin ja seurakunnan kes ken kaksi vaihtoehtoista ranta-asema kaavaluonnosta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut Arkki tehtipalvelu Oy. Ranta-asema kaavan laatimisesta on järjestetty aloi tusvaiheen viranomaisneuvot telu ELY-keskuksessa Suunnittelualueelle on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toi mesta Kivilahden ran ta-asemakaava-alueen luontoselvitys ja vierei selle kiinteistölle ( ) sijoittuva Sääksniemen maaperän pi laantuneisuustutkimus. Valmisteluvaiheessa kaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta (Kivilahden kaavaluonnos A ja B). Valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella valitaan ehdotusvaiheeseen yksi vaihtoehto. Kum mas sa kin luon nok sessa lei ri keskuk sen alue on osoi tet tu kaava mer kin nällä R-2, lo ma- ja matkailualue. Luonnoksissa varaudutaan leirikeskuksen laa jentamiseen. Luon noksessa A lei ri kes kuk sen alu eel le on li säk si osoi tet tu kol me uutta 120 k-m 2 :n ra ken nus alaa. Suunnittelualueen rannassa sijaitsevat tyhjil lään oleva asuinrakennus ja tilaussau na. Rantaan on kummas sa kin luon nosvaihtoehdossa osoitettu lisä rakentamisen mahdolli suus. Kummassakin vaihtoehdossa, A ja B, suunnittelualu een koillis osassa si jaitsevalle kaupungin omistamalle ranta-alueelle on osoitet tu neljä pientä kesäkäyttöön tarkoitettua lo ma-asunnon ra kennuspaikkaa. Suurimpana erona vaihtoehtojen A ja B välillä on seurakunnan omistuksessa olevan suunnittelualueen luoteisosan maankäytön suunnitte lu. Vaih to eh dossa A alueelle (RA-3) on osoitettu kaksi loma-asunto tont tia, joille kummallekin on vaihtoehtoisesti oikeus rakentaa kaksi enintään 60 k-m 2 loma-asuntoa tai yksi enintään 120 k-m 2 :n loma-asunto talousrakennuksineen. Vaihtoehdossa B samalle alueel le (RA-1) on osoitettu 10 pientä puutarhapalstaa, joilla on pieni (20 k-m 2 ) ra kennusoikeus yhteisellä yhtiömuotoisella tontilla. Kummassakin vaihtoehdossa A ja B suunnittelualueen eteläosa on osoitettu erillis pientalojen korttelialueeksi, AO. Likolahdenpolun var-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: teen on osoitet tu kolme tonttia, joiden pinta-ala on alueella yleisesti käy tettyä suu rempi. Kaavan tavoitteena on ohjata alueen maankäyttö uusiin tarkoituksiin ja mahdollistaa lisärakentaminen alueelle. Ranta-asemakaavalla halutaan luoda toimintaolosuhteet tulevalle loma-matkailu-hoitokoti tai palveluasumisyrittämiselle sekä tarjota viihtyisiä loma-asuntopaikkoja. Kivilahden ranta-asemakaava-alue on liito-oravien lisääntymis- ja levähdysaluetta. Kaavaluonnoksissa liito-oravien papanapuut on osoitettu luonnonsuojelulain (LSL 49.1 ) mukaisiksi luonnonsuoje lukohteiksi. Liito-oravien liikkuminen suunnittelualueen sisällä on huomioitu osoittamalla lajin tarvitsemat kulkureitit suojelumääräyksillä (s-2 ja s-4). Äänekosken kirkkoneuvosto on käsitellyt Ki vi lah den ranta-asemakaa van luon nok sia A ja B järjestetyssä kokouksessa. Kokouksessa kirkkoneuvosto hyväksyi Kivilahden ran ta-ase ma kaavan luon nos vaihtoehdon A ja maankäyttöluonnoksen A ilman muutoseh do tuksia. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kivilahden ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään liitteenä toi mitettujen päivättyjen luonnosten (Kivilahden kaavaluon nokset A ja B) perusteella. Luonnoksista pyydetään lausunnot ELY-kes kukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Ääneseu dun Energia Oy:ltä, rakennusvalvonnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen poistuivat ko kouk sesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Matti Virtanen.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaluonnoksesta on saatu lausunnot Keski-Suomen ELY-kes kukselta ja museolta sekä ympäristölautakunnalta, tekniseltä lauta kunnalta ja rakennusvalvonnalta. Nähtävilläoloaikana yksityiset eivät ole toi mit ta neet kau pungille mielipiteitä luonnoksesta. Kaavaehdotus on laadittu luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella nähtävilläolleen vaihtoehdon A2 pohjalta. Mer kit tä vim mät lau sun to jen pe rus teella luonnokseen tehdyt tar kis tukset ovat seuraavat: - liito-oravien kan nal ta mer kit tä vien aluei den aluevarausten ja kaavamääräysten täsmentäminen - luontoselvityksen arvokkaiden luontokohteiden sijainnin ja merkintätavan täsmentäminen - kaava-alueen länsiosaan sijoittuvan rakentamisalueen supista minen kahta pienehköä tonttia varten, tonteille sijoittuville rakennuksil le määrätään alin lattiatason korkeusasema - leirikeskuksen koillispuolelle esitetyn asuinrakennuksen ja erillisen ta lous ra ken nuk sen pois ta mi nen ja koh teen siir tämi nen kau em maksi ran nasta osak si leiri kes kuksen rakennus alaa - rannan puustoisena säilyttävä kaavamääräys koko rakentamisalueelle - rakennuksen ulkoasun suojeleva kaavamerkintä leirikeskuksen päärakennukselle ja saunalle Lisäksi kaavaan on tehty useita pienempiä tarkistuksia. Äänekosken seurakunnan kirkkoneuvosto on.päättänyt kokouksessaan , että kaavan laatimista jatketaan vaihtoehto A2:n pohjalta. Kaavaehdotuksen laadinnassa on otettu huomioon myös muut kirkkoneuvoston lausunnossa esitetyt seikat. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaavoittajan vastineen ja päättää, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo suoritetaan kaavaehdotuksen perusteella. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta,

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keski-Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Asia jätettiin pöydälle. Leila Lindell, Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Äänekosken seurakunnan antama lausunto ko. asiasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoittajan vas ti neen ja päät tää, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo suoritetaan kaa vaeh do tuksen perusteella. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään täy dennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Marke Tuominen poistui kokouksesta esteellisenä tä män asian kä sitte lyn ja pää töksenteon ajaksi. KH Kaavaehdotus on ollut nähtävänä Nähtäväoloajan kuluessa ei ehdotuksesta ole jätetty muistutuksia. Liitteenä on saadut lausunnot ja kaavoittajan vastine. Lausuntojen ja kaavoittajan vastineen perusteella ehdotukseen esite tään seu raa via tar kis tuk sia:

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaavamerkintään s-1 liitetään luontoarvojen säilymistä koskeva kaavamääräys (alueen osa, jonka erityiset luontoarvot tulee säilyt tää) - luoteisosan ranta-alueelle lisätään merkintä s-4, joka määrää säilytet tä väksi puustoisen maisemakuvan luonnon mo ni muo toi suuden kan nalta eri tyisen tärkeällä alueella - kielletään merkintöjen selitykseen liitettävällä yleismääräyksellä avohakkuut maa- ja met sä ta lous alu eel la (M) ja lä hi vir kis tysalueella (VL) Tarkistusten johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville: muutokset eivät ole olennaisia, ne koskevat vain yksityistä etua ja nii den osal ta on kuultu maanomistajaa. Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on sovittu, ettei nähtävänäolon jälkeinen viranomaisneuvottelu ole tässä kaavahankkeessa tarpeellinen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaavoittajan vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle päivätyn Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Marke Tuominen ja Leila Lindell poistuivat kokouksesta esteellisinä tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 53 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 1 Kivilahden ranta-asemakaava: kartta, selostus liitteineen, saadut lausunnot ja kaavoittajan vastineet

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyvinvointikertomuksen laatiminen PETUR voimaan astunut terveydenhuoltolaki (Luku 2 12) velvoittaa kunnat valmis tele maan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kun tien on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoit teet, määriteltävä niitä tukevat toimenpi teet ja käytettävä näi den pe rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Laki edellyt tää kuntien nimeävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu tahot. Kunnan eri toimialat velvoitetaan tekemään yhteistyötä tervey den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kuntien on tehtävä yh teistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksi tyis ten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Perusturvalautakunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa Äänekosken kaupungin terveyden edistämisen kokonaissuunnitelman. Suunnitelman hyväk symisen yhteydessä lautakuntaa informoitiin velvoitteesta laatia hy vinvointikertomus valtuustokausittain. Samassa kokouksessa perus turvalautakunta nimesi johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvösen vastuu henkilöksi hyvinvointia kuvaavan raportin laatimisesta yhteistyössä ylilääkäri Tapio Tammelan kanssa. Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjohto on kokouksissaan ( ja ) pohtinut mahdollisuutta maakunnallisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen. Asiaa koskevissa kokouksissa on ollut paikalla myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön edustaja, tervey den edistämisen koordinaattori Nina Peränen. Yhteisen maakunnal lisen hyvinvointikertomuksen haasteena nähtiin alueiden väliset eroavaisuudet sekä kaikkia kuntia koskevien yhtenäisten strategis ten tavoitteiden löytäminen. Näiden seikkojen vuoksi pi detyssä kokouksessa päätettiin laatia kuntakohtaiset suunnitelmat. Keskinäisen vertailtavuuden turvaamiseksi päätettiin eri kunnissa käyttää pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohja on kehitetty Kaste-ohjelmaan kuuluvien sairaanhoi topiirien Kanerva-KASTE-hankkeiden yhteistyönä Terveyden ja hy vinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Jatkokehittelyssä on ollut yhteistyössä mukana myös STM. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen sisältyvät asiat:

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvajohtajan ehdotus: 1) Kunta, valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta sekä kertomuksenvastuutaho ja laatijat. 2) Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa (kirjataan vasta, kun ensimmäinen hyvinvointikertomus on hyväksytty osana kunnan talous ja toimintasuunnitelmaa). 3) Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet (kunnan hyvinvointipolitiikan ja -johtamisen tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä sekä keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka muuten ohjaavat toimintaa). 4) Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus (mm. väestö- ja perherakenne, nuoriin, työikäisiin ja ikäihmisiin liittyviä indikaattoreita) 5) Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä. 6) Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettiset toimenpiteet 7) Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistamista (valtuuston päättämät kehittämiskohteet, asettamat tavoit teet ja vahvistamat resurssit) Tavoitteena on, että valtuusto tekee päätöksen hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja vas tuutahoista mahdollisimman pikaisesti. Mikäli kertomus saadaan val miiksi nopealla aikataululla, se voidaan hyväksyä osana kunnan ta lous- ja toimintasuunnitelmaa jo vuodelle Tarkennettuja, hy vinvointikertomukseen sidoksissa olevia tavoitteita voidaan siinäkin tapauksessa laatia vasta vuoden 2014 suunnitelmien yhteydessä. Ensi vuoden alusta lukien uudet toimielimet ovat käsittelemässä ja sitoutumassa ko. valtuustokautta koskeviin strategioihin, joten suunniteltu aikataulu sopii toimikauteen hyvin. Edellytyksenä hyvinvointikertomuksen nopealle laatimiselle on suhteellisen pieni työryhmä, jonka koollekutsuminen on vaivatonta. Pohjana hyvinvointikertomuk sen laatimisessa on tarkoituksenmukaista hyödyntää olemassa olevaa terveyden edistämisen kokonaissuunnitelmaa. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen kuluvan syksyn aikana. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakun nal lis ta säh köistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toi-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten. Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuo den loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia tee moja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopää tökset ja nivoutuminen strategiatyö hön tapahtuu uusissa toimielimis sä v KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toimii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten. Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia teemoja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopäätökset ja nivoutuminen strategiatyöhön tapahtuu uusissa toimielimissä vuonna KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PETUR Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomuksen laa ti minen aloitet tiin syk syllä 2012 kaupun ginhallituksen päätöksen ( 305) pohjalta. Kertomuksen tiedoista valtaosa on vuo delta 2011, koska valtakunnalliset tilastot vuodelta 2012 eivät ole vielä käytettävis sä. Perusturvajohtajan ehdotus: Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä valtakunnallista poh jaa käyt täen si ten, et tä kaik ki kertomukseen valmiiksi ehdotetut 44 indikaat toria on valittuina (mah dollistaa valtakunnalli sen vertailun). Lisäksi kerto mukseen on poimit tu ai emmin laaditun hyvin vointiker tomuksen ja tervey den edistämi sen kokonaissuun nitelman kymme nen erityi sesti Äänekos kelle so veltuvaa indikaattoria. Kertomukses sa Äänekoskea on vertailtu Kes ki-suomen sairaanhoitopiirin ja koko maan keskiarvojen lisäksi ver rokkikuntiin (Forssa, Jämsä, Laukaa, Valkeakoski ja Varkaus). Hyvinvointikertomusta on käsitelty Äänekos ken prevetiotyöryhmässä se kä pe rusturvan johtoryh mässä ja Li säksi eri sekto reiden vastuu hen kilöiltä on pyydetty kommentointia kerto muksen sisältöön. Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu erillisi nä, mutta suunnitel mista on poimittu hyvinvointikertomukseen ne tavoitteet, jotka vastaa vat ker tomukses ta nousseisiin haasteisiin. Jatkossa hyvin vointikerto muk sen an tamia tietoja tulee hyö dyntää sekä kaupun gin toi minta suun nitelmissa, että vä hintään valtuustokausittain päi vitettävissä strategi sissa lin jauksissa hyvinvoin nin lisäämiseksi. Tavoitteena on lait taa hyvinvointikertomus valtuustokä sittelyn jälkeen Äänekosken verkko sivuille kaikkien kuntalaisten nähtäväk si. Hyvinvointikertomus jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväk syy liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen ja huomio sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoiteaset telussa. Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava hoitaja Anna-Kaisa Hy vönen

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian osalta. KH Esityslistan liitteenä jaetaan hyvinvointikertomus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään liitteenä oleva hyvinvointikertomus kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Todetaan, että hyvinvointikertomukseen sisältyvät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet huomioidaan kaupungin strategiatyössä ja tavoiteasettelussa. KVALT 54 Käsittely: Keskustelun aikana Risto Kumpu esitti, että kaupunginvaltuustolle saatetaan vuosittain tiedoksi tiivistelmä toteutumasta. Risto Kum mun esitystä ei kannatettu, joten se raukeni. Kaupunginvaltuuston päätös: Jouni Sohlman esitti, että hyvinvointikertomuksesta poistetaan sivulta 17 kulttuuritoimen kohdalta ensimmäinen kappale "Yhteistyösopimuk sella Fmi Fun Kinok sen kanssa taataan monipuolinen elokuvatar jonta, myös päi vänäy töksiä eri kohderyhmille." Jouni Sohlmanin esi tystä ei kan na tettu, jo ten se raukeni. Hyväksyttiin hyvinvointikertomus ja todettiin, että siihen sisältyvät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet huomioidaan kaupungin strategiatyössä ja tavoiteasettelussa. Liite nro 2 Hyvinvointikertomus

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten valtuustoryhmään kaudelle KH Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan nimennyt Marko Kaatilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Mauri Ilveksen, Jukka Laiti lan ja Pasi Linja-ahon jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi edesmenneen Marko Kaatilan tilalle siirtyy Antti Lai ho, 5. va ra val tuutetuksi Marja Uusitupa ja 6. varavaltuutetuksi Joni Laiti la. Vaalilain 93 :n mukaan keskusvaalilautakunta tulee valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määräämään Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetun. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: KESVA Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänestyksessä Perussuomalaisten listalla seuraavalle sijalle 20 äänellä tuli Paul Lilienkampf. Ehdotus: Määrätään Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi Paul Lilienkampf. Keskusvaalilautakunta saatta päätöksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttin yksimielisesti.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan määrännyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi Paul Lilienkampfin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa asian tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. KVALT 55 Kaupunginvaltuuston päätös:

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta 66/050500/2013 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan lausunto. PETUR Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistettiin maaliskuussa 2011 yhden perhetyöntekijän voimin osana perhepalveluja. Lapsiperheiden ko tipal ve lu on ly hyt ai kais ta, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, joka on tarkoi tettu kunnan alueella asuville kaikille lapsiper heille. Tarkoi tuk sena on tukea perheiden omatoimista selviy tymistä arjes sa. Perusturvalautakunta on vahvistanut lapsiperheiden ko ti pal velun myöntämisperusteet, asiakasmaksut ja järjestämista van. Lapsiperheiden kotipalvelu tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoi dolli set tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhem muuden tukeminen. Avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn alka mista. Kotipalvelua on voinut saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto raskaus ja synnytys monikkoperhe vauva- ja pikkulapsi vaiheessa perheessä on kriisi lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman uupumus vanhemman masennus vanhemman asiointi Pelkkään siivoukseen, lapsen äkilliseen sairauteen, kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun, vanhempien harrastuksiin tai henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua ei ole voinut saada. Lapsiperheiden kotipalvelun toteutumista seuraa ohjausryhmä, jossa on perhepalvelujen, sosiaalityön ja toiminnan työntekijöiden edustus. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu. Maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä taloudelliset tai huollolliset näkökohdat huomioiden. Vuonna 2012 lapsiperheiden kotipalveluun tuli kaikkiaan 551 yhteydenottoa, tilauksista 86 ei pystytty vastaamaan. Palvelua käytti 48 per hettä. Kotikäyntejä tehtiin 396 ja työtunteja kertyi kaikkiaan 1078 h. Tavallisimmin perheet tilasivat kodinhoitoapua asiointiin (188 kertaa) ja arjessa auttamiseen (206 kertaa). Pääosa avusta oli lastenhoi toa tai lastenhoito/kodin hoitoa. Perusturvalautakunta päätti , että perhekeskus-toimintamalli otetaan käyttöön porrastetusti alkaen. Siirtymävaiheessa päätettiin lakkauttaa lastenkotitoiminta ja ensisijaisesti vahvis taa las ten suo je lun per he työn eri toimintamuotoja, lapsiperheiden ko ti palve lua se kä jäl ki huol toa. Vuoden 2013 alusta yksi perhetukikes kuk sen oh jaa jis ta siir tyi työskentelemään lapsiperheiden kotipalve lussa ja näin ol len vuo den 2013 alusta lapsiperheiden kotipalvelussa on kak si hoi tajan ni mikkeellä työskentelevää työntekijää. Työntekijät toi mivat kasvun ja oppimisen toimialalla osana perhepalveluja ja toi minnan periaat teet ovat ai em man mukaiset. Työntekijöiden kotipesänä toi mii Ka le vanka tu 7 si joi tet tu las ten suo je lun per hetyön yk sikkö ja työn tekijät saavat tar vit taessa konsultaatioapua ja tukea asiakastyöhön lastensuojelun per hetyön yksikön esimieheltä Hillevi Suutalalta. Tammikuussa 2013 kodinhoitoavun tilauksia on ollut 95 joista 12 ei

Kivilahden ranta-asemakaava 323/ /2012

Kivilahden ranta-asemakaava 323/ /2012 Kivilahden ranta-asemakaava 323/10.02.03/2012 KH 07.05.2012 123 Äänekosken seurakunta on luopumassa Suolahdessa keskustan läheisyydessä Keiteleen rannalla sijaitsevasta Kivilahden leirikeskuksesta (tilat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastus 5 40 Äänekosken lukion väistötilat 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastus 5 40 Äänekosken lukion väistötilat 6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 05.06.2014 kello 18:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS Kaupunginhallitus 1.12.2014 liite nro 2 (1/8) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 5 (1/8) Äänekosken opettajien ammattiyhdistys ry. KANNANOTTO 12.11.2014 Äänekosken kaupunki kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.09.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen 3 38 Sidonnaisuusilmoitukset 4 39 Tarkastuslautakunnan koulutus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 05.06.2017 klo 17:15-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot