ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto. AIKA kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 52 Pöytäkirjantarkastus 5 53 Kivilahden ranta-asemakaava 6 54 Hyvinvointikertomuksen laatiminen Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten 17 valtuustoryhmään kaudelle Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden 19 kodinhoitoavusta 57 Perussuomalaisten valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista koskevien tietojen liittämisestä kaupungin Internet-sivuille kunkin luottamushenkilön yhteystietojen yhteydessä 23

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:25 puheenjohtaja Hakonen Eero Halttunen Jari Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:25 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Nyholm Rolf 18:00-19:25 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Soininen Piia 18:00-19:25 3. varapuheenjohtaja Tani Jaana Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Turunen Ann-Niina Virtanen Matti Pasanen Kauko 18:00-19:25 varajäsen Lakanen Liisa 18:00-19:25 varajäsen Kolari Marja 18:00-19:25 varajäsen POISSA Hänninen Seppo jäsen Penttinen Hannu jäsen Saastamoinen Harri jäsen Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Kolehmainen Raija perusturvajohtaja Möller Heli hallintojohtaja Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö Salonen Jouko rahoitusjohtaja MUU Javanainen Hannu 18:00-19:25 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:25 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:25 kaavoituspäällikkö Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:25 henkilöstöjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laura-Liisa Hyytiäinen Martti Isoviita PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 51 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 40 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 52 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 3. päivänä toukokuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 6. päivänä toukokuuta 2013 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Kaupunginvaltuuston päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura-Liisa Hyytiäinen ja Martti Isoviita.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kivilahden ranta-asemakaava 323/100203/2012 KH Äänekosken seurakunta on luopumassa Suolahdessa keskustan läheisyydessä Keiteleen rannalla sijaitsevasta Kivilahden leirikeskuksesta (tilat ja , pinta-ala yht. 9,75 ha). Alue rajoit tuu Ää ne kos ken kau pun gin omis ta maan niemialueeseen (määräala ti lasta , pinta-ala noin 2,6 ha). Tilojen ranta-alue on kaavoitettu Suolahti osayleiskaavassa merkinnällä P / RM palvelujen ja hallillon tai matkailupalvelujen alueeksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin kaavoitustoimi on esittänyt seurakunnalle ranta-asemakaavan laatimista em. tilojen ja määräalan alueelle yleiskaavassa osoitetun maankäytön toteuttamista ajatellen. Ranta-asemakaavassa on mahdollista myös osoittaa muutama ei-omarantainen omakotitontti seu ra kun nan alueelle. Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset esitetään jaettavaksi maanomistuksen pinta-alojen suhteessa (seurakunta 80 %, kaupunki 20 %). Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu pyydettyjen tarjousten perusteella noin euroa (+alv). Kaupungin osuus olisi näin ollen noin 3000 euroa (+alv). Kustannuksiin si säl tyy poh ja kartan laadin ta, ran ta-ase ma kaa van laatimi nen se kä luon to- ja mai semaselvityksen tekeminen. Seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt omalta osaltaan kokouksessaan päätöksen ranta-asemakaavan laatimisesta, mikäli myös kaupunki tekee asiassa vastaavan päätöksen tilan osalta. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Äänekosken kaupunki päättää, että tilan määrä alal le laaditaan ranta-asemakaava osana karttaliitteen mukaista Kivilahden ran ta-ase ma kaa vaa. Pää te tään saat taa Ki vi lah den ran ta-ase ma kaavan laati mi nen vi reil le.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. KH Äänekosken seurakunnan omistamalle Kivilahden leiri keskuksen (tilat ja , pinta-ala yht. 9,75 ha) alu eelle ja Äänekosken kaupungin omistamalle niemialueelle (määräala tilasta , pinta-ala noin 2,6 ha) on laadittu yhteistyössä kau pungin ja seurakunnan kes ken kaksi vaihtoehtoista ranta-asema kaavaluonnosta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut Arkki tehtipalvelu Oy. Ranta-asema kaavan laatimisesta on järjestetty aloi tusvaiheen viranomaisneuvot telu ELY-keskuksessa Suunnittelualueelle on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toi mesta Kivilahden ran ta-asemakaava-alueen luontoselvitys ja vierei selle kiinteistölle ( ) sijoittuva Sääksniemen maaperän pi laantuneisuustutkimus. Valmisteluvaiheessa kaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta (Kivilahden kaavaluonnos A ja B). Valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella valitaan ehdotusvaiheeseen yksi vaihtoehto. Kum mas sa kin luon nok sessa lei ri keskuk sen alue on osoi tet tu kaava mer kin nällä R-2, lo ma- ja matkailualue. Luonnoksissa varaudutaan leirikeskuksen laa jentamiseen. Luon noksessa A lei ri kes kuk sen alu eel le on li säk si osoi tet tu kol me uutta 120 k-m 2 :n ra ken nus alaa. Suunnittelualueen rannassa sijaitsevat tyhjil lään oleva asuinrakennus ja tilaussau na. Rantaan on kummas sa kin luon nosvaihtoehdossa osoitettu lisä rakentamisen mahdolli suus. Kummassakin vaihtoehdossa, A ja B, suunnittelualu een koillis osassa si jaitsevalle kaupungin omistamalle ranta-alueelle on osoitet tu neljä pientä kesäkäyttöön tarkoitettua lo ma-asunnon ra kennuspaikkaa. Suurimpana erona vaihtoehtojen A ja B välillä on seurakunnan omistuksessa olevan suunnittelualueen luoteisosan maankäytön suunnitte lu. Vaih to eh dossa A alueelle (RA-3) on osoitettu kaksi loma-asunto tont tia, joille kummallekin on vaihtoehtoisesti oikeus rakentaa kaksi enintään 60 k-m 2 loma-asuntoa tai yksi enintään 120 k-m 2 :n loma-asunto talousrakennuksineen. Vaihtoehdossa B samalle alueel le (RA-1) on osoitettu 10 pientä puutarhapalstaa, joilla on pieni (20 k-m 2 ) ra kennusoikeus yhteisellä yhtiömuotoisella tontilla. Kummassakin vaihtoehdossa A ja B suunnittelualueen eteläosa on osoitettu erillis pientalojen korttelialueeksi, AO. Likolahdenpolun var-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: teen on osoitet tu kolme tonttia, joiden pinta-ala on alueella yleisesti käy tettyä suu rempi. Kaavan tavoitteena on ohjata alueen maankäyttö uusiin tarkoituksiin ja mahdollistaa lisärakentaminen alueelle. Ranta-asemakaavalla halutaan luoda toimintaolosuhteet tulevalle loma-matkailu-hoitokoti tai palveluasumisyrittämiselle sekä tarjota viihtyisiä loma-asuntopaikkoja. Kivilahden ranta-asemakaava-alue on liito-oravien lisääntymis- ja levähdysaluetta. Kaavaluonnoksissa liito-oravien papanapuut on osoitettu luonnonsuojelulain (LSL 49.1 ) mukaisiksi luonnonsuoje lukohteiksi. Liito-oravien liikkuminen suunnittelualueen sisällä on huomioitu osoittamalla lajin tarvitsemat kulkureitit suojelumääräyksillä (s-2 ja s-4). Äänekosken kirkkoneuvosto on käsitellyt Ki vi lah den ranta-asemakaa van luon nok sia A ja B järjestetyssä kokouksessa. Kokouksessa kirkkoneuvosto hyväksyi Kivilahden ran ta-ase ma kaavan luon nos vaihtoehdon A ja maankäyttöluonnoksen A ilman muutoseh do tuksia. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kivilahden ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään liitteenä toi mitettujen päivättyjen luonnosten (Kivilahden kaavaluon nokset A ja B) perusteella. Luonnoksista pyydetään lausunnot ELY-kes kukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Ääneseu dun Energia Oy:ltä, rakennusvalvonnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen poistuivat ko kouk sesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Matti Virtanen.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaluonnoksesta on saatu lausunnot Keski-Suomen ELY-kes kukselta ja museolta sekä ympäristölautakunnalta, tekniseltä lauta kunnalta ja rakennusvalvonnalta. Nähtävilläoloaikana yksityiset eivät ole toi mit ta neet kau pungille mielipiteitä luonnoksesta. Kaavaehdotus on laadittu luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella nähtävilläolleen vaihtoehdon A2 pohjalta. Mer kit tä vim mät lau sun to jen pe rus teella luonnokseen tehdyt tar kis tukset ovat seuraavat: - liito-oravien kan nal ta mer kit tä vien aluei den aluevarausten ja kaavamääräysten täsmentäminen - luontoselvityksen arvokkaiden luontokohteiden sijainnin ja merkintätavan täsmentäminen - kaava-alueen länsiosaan sijoittuvan rakentamisalueen supista minen kahta pienehköä tonttia varten, tonteille sijoittuville rakennuksil le määrätään alin lattiatason korkeusasema - leirikeskuksen koillispuolelle esitetyn asuinrakennuksen ja erillisen ta lous ra ken nuk sen pois ta mi nen ja koh teen siir tämi nen kau em maksi ran nasta osak si leiri kes kuksen rakennus alaa - rannan puustoisena säilyttävä kaavamääräys koko rakentamisalueelle - rakennuksen ulkoasun suojeleva kaavamerkintä leirikeskuksen päärakennukselle ja saunalle Lisäksi kaavaan on tehty useita pienempiä tarkistuksia. Äänekosken seurakunnan kirkkoneuvosto on.päättänyt kokouksessaan , että kaavan laatimista jatketaan vaihtoehto A2:n pohjalta. Kaavaehdotuksen laadinnassa on otettu huomioon myös muut kirkkoneuvoston lausunnossa esitetyt seikat. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaavoittajan vastineen ja päättää, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo suoritetaan kaavaehdotuksen perusteella. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta,

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keski-Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Asia jätettiin pöydälle. Leila Lindell, Kyllikki Lång, Jaana Tani ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Äänekosken seurakunnan antama lausunto ko. asiasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kaavoittajan vas ti neen ja päät tää, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo suoritetaan kaa vaeh do tuksen perusteella. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään täy dennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Marke Tuominen poistui kokouksesta esteellisenä tä män asian kä sitte lyn ja pää töksenteon ajaksi. KH Kaavaehdotus on ollut nähtävänä Nähtäväoloajan kuluessa ei ehdotuksesta ole jätetty muistutuksia. Liitteenä on saadut lausunnot ja kaavoittajan vastine. Lausuntojen ja kaavoittajan vastineen perusteella ehdotukseen esite tään seu raa via tar kis tuk sia:

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaavamerkintään s-1 liitetään luontoarvojen säilymistä koskeva kaavamääräys (alueen osa, jonka erityiset luontoarvot tulee säilyt tää) - luoteisosan ranta-alueelle lisätään merkintä s-4, joka määrää säilytet tä väksi puustoisen maisemakuvan luonnon mo ni muo toi suuden kan nalta eri tyisen tärkeällä alueella - kielletään merkintöjen selitykseen liitettävällä yleismääräyksellä avohakkuut maa- ja met sä ta lous alu eel la (M) ja lä hi vir kis tysalueella (VL) Tarkistusten johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville: muutokset eivät ole olennaisia, ne koskevat vain yksityistä etua ja nii den osal ta on kuultu maanomistajaa. Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on sovittu, ettei nähtävänäolon jälkeinen viranomaisneuvottelu ole tässä kaavahankkeessa tarpeellinen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaavoittajan vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle päivätyn Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Marke Tuominen ja Leila Lindell poistuivat kokouksesta esteellisinä tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 53 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 1 Kivilahden ranta-asemakaava: kartta, selostus liitteineen, saadut lausunnot ja kaavoittajan vastineet

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyvinvointikertomuksen laatiminen PETUR voimaan astunut terveydenhuoltolaki (Luku 2 12) velvoittaa kunnat valmis tele maan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kun tien on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoit teet, määriteltävä niitä tukevat toimenpi teet ja käytettävä näi den pe rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Laki edellyt tää kuntien nimeävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu tahot. Kunnan eri toimialat velvoitetaan tekemään yhteistyötä tervey den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kuntien on tehtävä yh teistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksi tyis ten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Perusturvalautakunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa Äänekosken kaupungin terveyden edistämisen kokonaissuunnitelman. Suunnitelman hyväk symisen yhteydessä lautakuntaa informoitiin velvoitteesta laatia hy vinvointikertomus valtuustokausittain. Samassa kokouksessa perus turvalautakunta nimesi johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvösen vastuu henkilöksi hyvinvointia kuvaavan raportin laatimisesta yhteistyössä ylilääkäri Tapio Tammelan kanssa. Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjohto on kokouksissaan ( ja ) pohtinut mahdollisuutta maakunnallisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen. Asiaa koskevissa kokouksissa on ollut paikalla myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön edustaja, tervey den edistämisen koordinaattori Nina Peränen. Yhteisen maakunnal lisen hyvinvointikertomuksen haasteena nähtiin alueiden väliset eroavaisuudet sekä kaikkia kuntia koskevien yhtenäisten strategis ten tavoitteiden löytäminen. Näiden seikkojen vuoksi pi detyssä kokouksessa päätettiin laatia kuntakohtaiset suunnitelmat. Keskinäisen vertailtavuuden turvaamiseksi päätettiin eri kunnissa käyttää pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohja on kehitetty Kaste-ohjelmaan kuuluvien sairaanhoi topiirien Kanerva-KASTE-hankkeiden yhteistyönä Terveyden ja hy vinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Jatkokehittelyssä on ollut yhteistyössä mukana myös STM. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen sisältyvät asiat:

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvajohtajan ehdotus: 1) Kunta, valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta sekä kertomuksenvastuutaho ja laatijat. 2) Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa (kirjataan vasta, kun ensimmäinen hyvinvointikertomus on hyväksytty osana kunnan talous ja toimintasuunnitelmaa). 3) Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet (kunnan hyvinvointipolitiikan ja -johtamisen tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä sekä keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka muuten ohjaavat toimintaa). 4) Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus (mm. väestö- ja perherakenne, nuoriin, työikäisiin ja ikäihmisiin liittyviä indikaattoreita) 5) Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä. 6) Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettiset toimenpiteet 7) Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistamista (valtuuston päättämät kehittämiskohteet, asettamat tavoit teet ja vahvistamat resurssit) Tavoitteena on, että valtuusto tekee päätöksen hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja vas tuutahoista mahdollisimman pikaisesti. Mikäli kertomus saadaan val miiksi nopealla aikataululla, se voidaan hyväksyä osana kunnan ta lous- ja toimintasuunnitelmaa jo vuodelle Tarkennettuja, hy vinvointikertomukseen sidoksissa olevia tavoitteita voidaan siinäkin tapauksessa laatia vasta vuoden 2014 suunnitelmien yhteydessä. Ensi vuoden alusta lukien uudet toimielimet ovat käsittelemässä ja sitoutumassa ko. valtuustokautta koskeviin strategioihin, joten suunniteltu aikataulu sopii toimikauteen hyvin. Edellytyksenä hyvinvointikertomuksen nopealle laatimiselle on suhteellisen pieni työryhmä, jonka koollekutsuminen on vaivatonta. Pohjana hyvinvointikertomuk sen laatimisessa on tarkoituksenmukaista hyödyntää olemassa olevaa terveyden edistämisen kokonaissuunnitelmaa. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen kuluvan syksyn aikana. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakun nal lis ta säh köistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toi-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten. Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuo den loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia tee moja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopää tökset ja nivoutuminen strategiatyö hön tapahtuu uusissa toimielimis sä v KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toimii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten. Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia teemoja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopäätökset ja nivoutuminen strategiatyöhön tapahtuu uusissa toimielimissä vuonna KVALT Kaupunginvaltuuston päätös:

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PETUR Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomuksen laa ti minen aloitet tiin syk syllä 2012 kaupun ginhallituksen päätöksen ( 305) pohjalta. Kertomuksen tiedoista valtaosa on vuo delta 2011, koska valtakunnalliset tilastot vuodelta 2012 eivät ole vielä käytettävis sä. Perusturvajohtajan ehdotus: Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä valtakunnallista poh jaa käyt täen si ten, et tä kaik ki kertomukseen valmiiksi ehdotetut 44 indikaat toria on valittuina (mah dollistaa valtakunnalli sen vertailun). Lisäksi kerto mukseen on poimit tu ai emmin laaditun hyvin vointiker tomuksen ja tervey den edistämi sen kokonaissuun nitelman kymme nen erityi sesti Äänekos kelle so veltuvaa indikaattoria. Kertomukses sa Äänekoskea on vertailtu Kes ki-suomen sairaanhoitopiirin ja koko maan keskiarvojen lisäksi ver rokkikuntiin (Forssa, Jämsä, Laukaa, Valkeakoski ja Varkaus). Hyvinvointikertomusta on käsitelty Äänekos ken prevetiotyöryhmässä se kä pe rusturvan johtoryh mässä ja Li säksi eri sekto reiden vastuu hen kilöiltä on pyydetty kommentointia kerto muksen sisältöön. Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu erillisi nä, mutta suunnitel mista on poimittu hyvinvointikertomukseen ne tavoitteet, jotka vastaa vat ker tomukses ta nousseisiin haasteisiin. Jatkossa hyvin vointikerto muk sen an tamia tietoja tulee hyö dyntää sekä kaupun gin toi minta suun nitelmissa, että vä hintään valtuustokausittain päi vitettävissä strategi sissa lin jauksissa hyvinvoin nin lisäämiseksi. Tavoitteena on lait taa hyvinvointikertomus valtuustokä sittelyn jälkeen Äänekosken verkko sivuille kaikkien kuntalaisten nähtäväk si. Hyvinvointikertomus jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväk syy liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen ja huomio sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoiteaset telussa. Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava hoitaja Anna-Kaisa Hy vönen

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian osalta. KH Esityslistan liitteenä jaetaan hyvinvointikertomus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään liitteenä oleva hyvinvointikertomus kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Todetaan, että hyvinvointikertomukseen sisältyvät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet huomioidaan kaupungin strategiatyössä ja tavoiteasettelussa. KVALT 54 Käsittely: Keskustelun aikana Risto Kumpu esitti, että kaupunginvaltuustolle saatetaan vuosittain tiedoksi tiivistelmä toteutumasta. Risto Kum mun esitystä ei kannatettu, joten se raukeni. Kaupunginvaltuuston päätös: Jouni Sohlman esitti, että hyvinvointikertomuksesta poistetaan sivulta 17 kulttuuritoimen kohdalta ensimmäinen kappale "Yhteistyösopimuk sella Fmi Fun Kinok sen kanssa taataan monipuolinen elokuvatar jonta, myös päi vänäy töksiä eri kohderyhmille." Jouni Sohlmanin esi tystä ei kan na tettu, jo ten se raukeni. Hyväksyttiin hyvinvointikertomus ja todettiin, että siihen sisältyvät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet huomioidaan kaupungin strategiatyössä ja tavoiteasettelussa. Liite nro 2 Hyvinvointikertomus

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten valtuustoryhmään kaudelle KH Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan nimennyt Marko Kaatilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Mauri Ilveksen, Jukka Laiti lan ja Pasi Linja-ahon jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi edesmenneen Marko Kaatilan tilalle siirtyy Antti Lai ho, 5. va ra val tuutetuksi Marja Uusitupa ja 6. varavaltuutetuksi Joni Laiti la. Vaalilain 93 :n mukaan keskusvaalilautakunta tulee valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määräämään Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetun. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: KESVA Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänestyksessä Perussuomalaisten listalla seuraavalle sijalle 20 äänellä tuli Paul Lilienkampf. Ehdotus: Määrätään Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi Paul Lilienkampf. Keskusvaalilautakunta saatta päätöksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttin yksimielisesti.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan määrännyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi Paul Lilienkampfin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa asian tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. KVALT 55 Kaupunginvaltuuston päätös:

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta 66/050500/2013 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan lausunto. PETUR Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistettiin maaliskuussa 2011 yhden perhetyöntekijän voimin osana perhepalveluja. Lapsiperheiden ko tipal ve lu on ly hyt ai kais ta, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, joka on tarkoi tettu kunnan alueella asuville kaikille lapsiper heille. Tarkoi tuk sena on tukea perheiden omatoimista selviy tymistä arjes sa. Perusturvalautakunta on vahvistanut lapsiperheiden ko ti pal velun myöntämisperusteet, asiakasmaksut ja järjestämista van. Lapsiperheiden kotipalvelu tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoi dolli set tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhem muuden tukeminen. Avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn alka mista. Kotipalvelua on voinut saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto raskaus ja synnytys monikkoperhe vauva- ja pikkulapsi vaiheessa perheessä on kriisi lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman uupumus vanhemman masennus vanhemman asiointi Pelkkään siivoukseen, lapsen äkilliseen sairauteen, kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun, vanhempien harrastuksiin tai henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua ei ole voinut saada. Lapsiperheiden kotipalvelun toteutumista seuraa ohjausryhmä, jossa on perhepalvelujen, sosiaalityön ja toiminnan työntekijöiden edustus. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu. Maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä taloudelliset tai huollolliset näkökohdat huomioiden. Vuonna 2012 lapsiperheiden kotipalveluun tuli kaikkiaan 551 yhteydenottoa, tilauksista 86 ei pystytty vastaamaan. Palvelua käytti 48 per hettä. Kotikäyntejä tehtiin 396 ja työtunteja kertyi kaikkiaan 1078 h. Tavallisimmin perheet tilasivat kodinhoitoapua asiointiin (188 kertaa) ja arjessa auttamiseen (206 kertaa). Pääosa avusta oli lastenhoi toa tai lastenhoito/kodin hoitoa. Perusturvalautakunta päätti , että perhekeskus-toimintamalli otetaan käyttöön porrastetusti alkaen. Siirtymävaiheessa päätettiin lakkauttaa lastenkotitoiminta ja ensisijaisesti vahvis taa las ten suo je lun per he työn eri toimintamuotoja, lapsiperheiden ko ti palve lua se kä jäl ki huol toa. Vuoden 2013 alusta yksi perhetukikes kuk sen oh jaa jis ta siir tyi työskentelemään lapsiperheiden kotipalve lussa ja näin ol len vuo den 2013 alusta lapsiperheiden kotipalvelussa on kak si hoi tajan ni mikkeellä työskentelevää työntekijää. Työntekijät toi mivat kasvun ja oppimisen toimialalla osana perhepalveluja ja toi minnan periaat teet ovat ai em man mukaiset. Työntekijöiden kotipesänä toi mii Ka le vanka tu 7 si joi tet tu las ten suo je lun per hetyön yk sikkö ja työn tekijät saavat tar vit taessa konsultaatioapua ja tukea asiakastyöhön lastensuojelun per hetyön yksikön esimieheltä Hillevi Suutalalta. Tammikuussa 2013 kodinhoitoavun tilauksia on ollut 95 joista 12 ei

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot