SIJOITUSSIDONNAISTEN HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSTEN MYYNTI EUROOPPAOIKEUDEN VALOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSSIDONNAISTEN HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSTEN MYYNTI EUROOPPAOIKEUDEN VALOSSA"

Transkriptio

1 269 Defensor Legis N:o 2/2004 SIJOITUSSIDONNAISTEN HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSTEN MYYNTI EUROOPPAOIKEUDEN VALOSSA (Der Verkauf von den mit Anlagen gebundenen Lebens- und Rentenversicherungen im Lichte des Europarechts) I Johdanto I.1 Aihe ja tarkastelunäkökulma Vapaaehtoiset eläkevakuutukset olivat yksi viime vuodenvaihteen puhutuimpia aiheita hallituksen niiden verokohteluun kaavailemien muutosten vuoksi. En aio puuttua tuohon keskusteluun vaan käsitellä EU:n luomien säännösten pohjalta henki- ja eläkevakuutusten myyntiin ja markkinointiin yhteismarkkinoilla liittyviä kysymyksiä. Euroopan integraatiossa eletään kiivasta kehitysvaihetta rahoituspalvelujen sääntelyssä tarkoituksena mahdollistaa rahoitustuotteiden myynti jäsenvaltiosta toiseen. Sähköinen kaupankäynti luo uuden väylän rahoitustuotteiden yhteismarkkinoille. Euroopan instituutiot tuottavat uusia säännöksiä, mutta myös kansallisella tasolla säännellään rahoituspalveluita itsenäisesti yhteisten sääntöjen sallimissa rajoissa. Kuluttajat ja institutionaaliset sijoittajat, palvelujen tarjoajat sekä välikädet joutuvatkin sopeutumaan moniin uusiin sääntöihin. Samaan aikaan kun rahoitusalaa ja sen tuotteita pyritään joskus käsittelemään kokonaisuutena, myös rahoituspalveluinstituutioiden tarjoama valikoima on monipuolistunut. Sääntely tapahtuu silti yhteisötasolla paljolti alakohtaisesti, eli vakuutus- ja muita rahoitustuotteita koskevat perussäännöt ovat erilaisia. Kokonaissilmäyksen luominen sääntöihin olisikin paikallaan. Tässä kirjoituksessa pyrin tällaiseen kokonaistarkasteluun vakuutusnäkökulmasta. Käsittelen nimittäin sijoitussidonnaisten henki- ja eläkevakuutusten myyntiä jäsenvaltiosta toiseen Euroopan talousalueella, myynnissä käytettäviä järjestelyjä sekä sijoittajan asemaa tässä yhteydessä. Tämä myynti voi tapahtua eri kanavia pitkin. Tuoreet direktiivit sääntelevät vakuutuksenvälittäjien toimintaa sekä rahoituspalvelujen etämyyntiä ja, sitä mukaa kuin ne saatetaan voimaan, asettavat toimijoille uusia velvoitteita. Vakuutuksenvälittäjien käyttö ja sähköinen ʼetämyyntiʼ voivat olla vakuutusyhtiölle vaihtoehtoisia jakelukanavia. Niiden käyttö voi toki myös kumuloitua. Tarkastelu kohdistuu erityisesti tuoreiden direktiivien luomaan sääntelyyn, mutta vertailu vakuutusten ja muiden sijoitustuotteiden välillä on nähdäkseni tarpeellista, koska sääntelyä halutaan yhtenäistää. Kansallisella tasolla tapahtuvassa säännösten yhtenäistämisessä joudutaan kuitenkin huomioimaan se, ettei yhteisöoikeus sinänsä tarjoa yhtenäistä sääntelypohjaa sijoitustuotteille, vaan vakuutusalaa säännellään erillisin määräyksin.

2 270 Tarkasteluni perustuu EU:ssa voimassa oleviin markkinoille pääsyä ja sääntelyn toimivaltajakoa koskeviin sääntöihin. Markkinoille pääsyyn liittyvä kysymys on kuluttajansuojaa koskeva sääntely. Markkinoinnissa vaaditaan erilaisten tietojen antamista asiakkaalle. Tämä sääntely on osin yhteisötasoista, osin kansallista. Sopimushäiriötilanteet puolestaan ratkaistaan säännönmukaisesti kansallisen oikeuden pohjalta. Sijoittajan, vakuutusyhtiön ja vakuutuksenvälittäjän asema määräytyy kansallisen siviilioikeuden määräyksillä. Vakuutussopimusoikeutta ei ole, kuten sopimusoikeutta ei juuri yleensäkään, harmonisoitu EU:ssa. Sen sijaan direktiiveillä on luotu omat erilliset lainvalintasäännöt vakuutussopimuksia varten, joista tarkemmin jäljempänä. Tarkastelen yleisesti vakuutuksenantajien, vakuutusvälittäjien sekä vakuutuksenottajien välisiin yksityisoikeudellisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, tosin lähinnä vain ongelmanasettelun tasolla, sillä pitemmälle meneminen edellyttäisi laajaa oikeusvertailevaa tutkimusta. Henki- ja eläkevakuutuksessa on oikeastaan kyse yhdestä vakuutustyypistä, jota säännellään henkivakuutuksena. 1 Erityisesti sijoitussidonnaisena tämä vakuutustyyppi rinnastuu käytännön tasolla muuhun sijoitustoimintaan, mutta jota kohdellaan lähinnä verotuksellisesti muista sijoituksista poiketen. Meillä Suomessa Matti Louekosken johdolla toiminut laajapohjainen SIVA-työryhmä julkaisi 10. joulukuuta 2003 mietinnön, jossa pohditaan keinoja yhtenäistää henkivakuutuksia, sijoitusrahasto-osuuksia, pankkitalletuksia ja suoria arvopaperisijoituksia koskevaa sääntelyä. 2 Nostan tarkastelussa esille erityisesti sijoitussidonnaiset henki- ja eläkevakuutukset sillä niitä on helpompi rinnastaa muihin sijoitustuotteisiin vakuutussopimuksen luonteesta riippumatta. Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa asiakkaan maksamat vakuutusmaksut sijoitetaan useimmiten asiakkaan valitsemiin rahastoihin, jotka on poimittu vakuutusyhtiön, joskus rahastoyhtiön, tarjoamien vaihtoehtojen joukosta. 3 Asiakas on turvattu vakuutusyhtiön riskien osalta, mutta kantaa itse vastuun säästönsä arvon kehittymisestä, joskin vakuutuksessa vakuutuksenottajan oikeudenomistajat saavat säästöpääoman kuolemantapauksessa. Rahastojen tuotto-odotukset yhdessä veroetujen kanssa tekevät vakuutustyypin houkuttelevaksi. Näiden tuotteiden kustannusrakenne kannattaa kuitenkin ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Mahdollisen meklaripalkkion lisäksi asiakkaan kannettaviksi tulevat sekä vakuutusyhtiön että rahastoyhtiöiden palkkiot. Myös vakuutusehdot esimerkiksi ns. takaisinostoarvoa koskien vaihtelevat. Asiakkaan on siis syytä tuntea tuote ja asemansa tarkoin. I.2 Sijoituspalvelujen yhteismarkkinat lähestyvät Lissabonin Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2000 etenemisestä kohti integroituja rahoitus-palvelu- ja pääomamarkkinoita Euroopan Unionissa. Rahoitusmarkkinoilla olisi merkitystä Euroopan kilpailukyvyn ja uuden talouden kehitykselle pitkällä aikavälillä. Unionista on tehtävä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee yllä- 1 Näin henkivakuutusdirektiivissä 2002/83/EY (ks. jäljempänä) ja vakuutussopimuslain (543/1994) 1 2 momentin mukaisesti. Vakuutussopimuslaki käyttää kuitenkin paljon henkilövakuutuksen käsitettä. 2 Keskenään kilpailevat säästötuotteet, Siva-työryhmän muistio 26/2003. Työryhmä on julkaissut väliraportin, työryhmämuistio 4/2003, 17. helmikuuta Sijoitussidonnaisten vakuutusten vaihtoehtona ovat laskuperustekorkoiset vakuutukset. Näissä vakuutusyhtiön asiakkaalle maksama korko muodostuu tavallisesti kiinteästä korosta (laskuperustekorko, sopimus- tai takuukorko) ja määräajoin vahvistettavasta muuttuvamääräisestä lisäkorosta eli asiakashyvityksestä. Vakuutusyhtiön kannalta sijoitussidonnaiset vakuutukset vähentävät liikeriskiä. Tämä vaikuttaa myös vakuutusyhtiölle asetettaviin vakavaraisuusvaatimuksiin. Laskuperustekorkoisessa eläkevakuutuksessa vakavaraisuusvaatimus on 4 6 % vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden korvausvastuun summasta. Sijoitussidonnaisessa eläkevakuutuksessa vastaava vaatimus on 1 %.

3 271 pitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämän vuoksi hyväksyttiin erilliset toimintasuunnitelmat rahoituspalveluja ja riskipääomaa varten. Rahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma pantaisiin täytäntöön vuoteen 2005 mennessä ja riskipääomaa koskeva suunnitelma vuoteen 2003 mennessä. Integroituja rahoitusmarkkinoita on tavoiteltu monin eri keinoin aina euron käyttöönotosta lähtien. Esimerkiksi yritysten mahdollisuuksia saada sijoituspääomaa joukkovelkakirjalainoin on helpotettu liikkeeseenlaskijoiden yhden toimiluvan järjestelmän avulla. Eläkerahastojen sijoitustoiminnan esteitä on purettu. Sijoittajan asemaa on haluttu kohentaa parantamalla yritysten taloudellisen informaation vertailtavuutta. Tämä johtaa mm. yhtenäisen tilinpäätöskäytännön (IAS) käyttöönottoon. Rahoitusmarkkinoiden yhtenäistämisessä myös yhtiöoikeudella on merkityksensä. Esimerkiksi eurooppa-yhtiötä ja yritysostotarjouksia koskevat EU-säädökset on mainittu toimintasuunnitelmissa. Toimintaohjelmat käsittävät runsaasti lainsäädäntötoimia, joista osa on uusia, osa taas täydentää jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Myös vakuutusala on saanut osansa. Vakuutusyritysten vakavaraisuusmääräyksiä on jossain määrin 4 uusittu, ja vakuutus- ja rahalaitosten tervehdyttämistä ja selvitystilaa koskevat direktiivit 5 on säädetty pari vuotta sitten. Vakuutuksenvälittäjiä koskeva direktiivi (ks. jäljempänä) korvasi puolestaan aikaisemman, 1970-luvulta peräisin olevan suosituksen. Ammatillisia lisäeläkkeiden sisämarkkinoita on edistetty direktiivillä. 6 Integraatio rahoituspalveluja koskevan lainsäädännössä edistyy hyvää vauhtia. Kun EU:n tavoitteena on päästä maaliin vuoden 2005 loppuun mennessä, on viime vuoden lopulla valmiina 36 EU-lainsäädäntöasiakirjaa tavoitteena olevasta 42 direktiivistä tai asetuksesta. Kuvan tuosta säännösten moninaisuudesta saa Lissabonin Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2000 hyväksymistä päätöslauselmista sekä niiden toteuttamista koskevista raporteista. 7 Rahoituspalvelujen sisämarkkinoilla tavoitellaan paljolti kuluttajan valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. EU:n tavoitteena on edistää kuluttajien luottamusta yhtenäisillä rahoitusmarkkinoilla ja lisätä siten näiden volyymiä. Kuluttajan suhteen toimintaohjelmilla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin kuluttaja hyötyy dynaamisesta rahoituspalvelusektorista löytämällä parhaat tarjoukset. Toisaalta kuluttajia suojellaan hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä. Kuluttajan luottamusta lisätään mm. luomalla riitojenratkaisumenettely, joka on oikeudenmukainen, tehokas ja toimii kaikkialla unionissa. 8 4 Komission tarkoituksena on kuitenkin antaa markkina-arvot varojen arvostuksessa huomioinaan Solvenssi II-ehdotus lähitulevaisuudessa. 5 Vakuutusyhtiöiden osalta ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/17/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta, EUVL L 125, s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta, EUVL L 235, , s EU:n tavoitteista ja niiden toteuttamistavoista, ks. Komission tiedonanto ʼRahoituspalvelujen toimintaohjelmaʼ, KOM (1998) 625 lopullinen; Komission tiedonanto ʼRahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttaminen, toimintasuunnitelmaʼ, KOM (1999) 232 lopullinen. Komission ehdottamat tavoitteet on tiivistetty ensiksi mainitun asiakirjan johdannossa kuuteen kohtaan. Niissä korostetaan lainsäädäntörakenteita, sääntelyyn ja verotukseen liittyviä esteitä, markkinoiden ja perusrakenteiden yhdentämistä ja valvonnan koordinoimista. Uusin raportti on Financial Services, Ninth Report, The FSAP enters the Home Straight, Brussels, 25 November 2003, Ks. myös luettelo lainsäädäntötoimista ja niiden tilanteesta osoitteessa 8 Pankki- vakuutus- ja sijoituspalvelualoilla toimivat kansalliset valituselimet ovat muodostaneet FIN-NET yhteistyöverkoston.

4 272 II Uudet direktiivit etämyyntiin ja vakuutusvälitykseen II.1 Sääntelyn luokittelua Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2002 kaksi sijoittajan kannalta keskeistä direktiiviä, jotka sääntelevät vakuutustuotteita koskevien rahoituspalvelujen etämyyntiä tai muuta myös jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa myyntiä, vaikka direktiivien soveltamisala sinänsä kattaa myös jäsenvaltion sisäisen myynnin. Kyse on joka tapauksessa yhteismarkkina-aluetta koskevista säännöksistä, jolloin jäsenvaltioiden välisiä raja-aitoja pitkälle madalletaan. Ensinnäkin kesällä 2002 hyväksyttiin direktiivi rahoituspalvelujen etämyynnistä 9 (ʼetämyyntidirektiiviʼ) 10 ja syksyllä samana vuonna puolestaan direktiivi, joka sääntelee vakuutusmeklareiden asemaa, vastuuta ja tiedonantovelvollisuutta asiakkaalleen (ʼvakuutusedustusdirektiiviʼ) 101. Edellä mainitut kaksi direktiiviä eivät ole ainoita tarkastelun piiriin kuuluvia säännöksiä. Kysymykseen tuleva yhteisölainsäädäntö voidaan jaotella usealla eri tavalla. Sähköisen kaupankäynnin yhteydessä etämyyntidirektiivi on erityislainsäädäntöä, jota on periaatteessa luettava yhdessä sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 12 kanssa. Vakuutusedustajia koskeva direktiivi on taas vakuutustuotteita koskevaa erityislainsäädäntöä yhdessä esim. henkivakuutusdirektiivin 13 kanssa, kun etämyyntidirektiivi ja sähköisen kaupankäynnin direktiivi ovat rahoitusalaa yleisemmin koskevia direktiivejä. 14 Sähköisesti, mutta vakuutusedustajan välityksellä tapahtuvan henkivakuutuksen etämyynnin yhteydessä tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä 9 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23. päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta; EUVL L 271, , s. 16. Direktiivin tarkoituksena on kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, eli oikeusperustana ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohta ja artiklat 55 ja 95. Oikeusministeriön asettama työryhmä on antanut mietintönään ehdotuksen direktiivin täytäntöön panemiseksi (Lausuntoja ja selvityksiä 2003:37). Mietinnössä ehdotetaan kuluttajansuojalakiin (38/1978) lisättäväksi rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva 6a luku. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia vakuutussopimuslakiin (543/1994) ja lakiin rajat ylittävästä kieltomenettelystä (1189/2000). Mietinnön pohjalta tehtävien lakimuutosten olisi määrä tulla voimaan 9. marraskuuta Sekaannus voisi syntyä toisen ʼetämyyntidirektiivinʼ kanssa, nimittäin kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY (EUVL L 144, , s.19) kanssa. Tuossa direktiivissä annetaan tärkeimmät säännökset, joita sovelletaan tavaroita tai palveluja koskeviin palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin, ei kuitenkaan rahoituspalveluja koskien. 11 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta; EUVL L9, , s. 3. Direktiivillä vahvistetaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai sijoittautumaan aikovien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus- ja jälleenvakuutusedustustoiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevat säännöt. Oikeusperustana ovat perustamissopimuksen artikla 47 kohta 2 sekä artikla 55 eli direktiivissä on kyse palvelujen tarjoamisen vapaudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee vakuutusedustajadirektiivin voimaanpanoa alkaen. 12 Direktiivi 2000/31/EY sähköisestä kaupankäynnistä, EUVL L 178, , s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta; EUVL L345, , s. 1. Direktiivi on varsinaisesti ensimmäisen, toisen ja kolmannen direktiivin konsolidoitu toisinto, pieneltä osin ns. uudelleenlaadinnan tulosta. Uudelleenlaadinnalla voidaan hyväksyä säädös, jolla tehdään vaaditut sisältömuutokset, kodifioidaan ne edeltävän säädöksen muuttumattomien säännösten kanssa ja kumotaan edeltävä säädös. Säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan järjestelmällisestä käytöstä 17. huhtikuuta 2002 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella (SEC(2001) 1364) helpotetaan menetelmän soveltamista. Säännösten konsolidoinnissa puolestaan sisällytetään yhteen epäviralliseen tekstiin tietyn säädöksen voimassa olevat säännökset, jotka ovat hajallaan asiaa koskevassa ensimmäisessä säädöksessä ja sitä muuttavissa myöhemmissä säädöksissä. Kodifioinnissa taas hyväksytään uusi säädös, jossa kootaan yhteen tekstiin asiasisältöä muuttamatta edeltävä säädös ja sen myöhemmät muutokset uudeksi säädökseksi, jolla korvataan ja kumotaan edeltävä säädös. Toimielinten välinen sopimus nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi tehtiin 20. joulukuuta Joskin jälkimmäinen rajaa vakuutussopimukset soveltamisalansa ulkopuolelle.

5 273 voi siis löytyä pelkästään yhteisöoikeudellisesti tarkastellen neljästä eri direktiivistä. Kansallinen lainsäätäjä voi panna voimaan EU-lainsäädäntöä eri tavoin ja voi siten koota sitä säädöksiksi tarkoituksenmukaisella tavalla. II.2 Vakuutusten etämyynti ja vakuutuksenvälitys Etämyyntidirektiivin 2 artiklan mukaan ʼetäsopimuksellaʼ tarkoitetaan palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välistä rahoituspalveluja koskevaa sopimusta, joka tehdään palvelujen tarjoajan järjestämän sellaisen etämyynti- ja palveluntarjontamenetelmän avulla, jossa tämä käyttää yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä 15 sopimuksen tekemiseen asti sopimuksen tekeminen mukaan luettuna. Vaikka etäviestintävälineeksi käy telefax ja puhelin, voidaan direktiivin ensisijaiseksi tarkoitukseksi katsoa nimenomaan verkossa tehtävät sopimukset. 16 ʼVakuutusedustuksellaʼ tarkoitetaan puolestaan asianomaisessa direktiivissä esittelemistä, ehdottamista, tai muuta vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää valmistelevaa toimintaa tai tällaisten sopimusten tekemistä, tai avustamista vakuutussopimusten hoidossa ja täyttämisessä erityisesti vahinkotapauksissa. Etämyyntidirektiivin tarkoittama etämyynti voi siis tapahtua yhden jäsenvaltion sisällä, vaikka siis jo direktiivin oikeusperustankin ilmentämä tarkoitus on edistää rahoituspalveluiden yhteismarkkinoita. Toiseksi, mikäli rahoituspalveluja myydään faktisesti toiseen jäsenvaltioon siellä olevalle kuluttajalle, palvelun tarjoajalla voi olla tuossa toisessa jäsenvaltiossa edustaja. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Toisaalta rahoituspalvelu voidaan myydä paikallisen vakuutusedustajan kautta. Vakuutusedustajalla voi olla oikeus päättää sopimuksia, tai tämän toiminta voi rajoittua vain välittämiseen. Vakuutusedustajakin voi toimia verkossa toisesta valtiosta käsin. Neuvottelukosketus vakuutusedustajaan muuten kuin etäviestintävälinettä käyttäen ennen vakuutussopimuksen solmimista vienee kuitenkin sopimuksen etämyyntidirektiivin ulkopuolelle. Etämyyntidirektiivi koskee vain myyntiä kuluttajille. Kuluttajalla tarkoitetaan direktiivissä luonnollista henkilöä, joka sen soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen harjoittamaansa elinkeinoon tai ammattiin. 17 Vakuutusedustusdirektiivi puolestaan koskee sekä myyntiä kuluttajille että yrityksille ja käsittää, paitsi ensivakuutuksen, myös jälleenvakuutusedustusta koskevat palvelut. Vaikka rajoitunkin tarkastelussani lähinnä kahteen edellä mainittuun direktiiviin, olisi sinänsä luontevaa tehdä vertailua muiden sijoituspalvelujen 18, tässä tapauksessa ensisijaisesti rahastoosuuksien 19, myyntiin etäpalveluna. Tähän ei tässä yhteydessä ole juuri mahdollisuutta. 15 ʼEtäviestintävälineelläʼ tarkoitetaan direktiivissä välinettä, jota voidaan käyttää palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välisen palvelun etämyyntiin ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. 16 Toisaalta sähköisen kaupankäynnin direktiivi luo jonkin verran erityyppisen järjestelmän verkossa tapahtuvaa myyntiä silmällä pitäen ja verrattuna muihin etämyynnin muotoihin. 17 Toistuvat liiketoimet huomioidaan direktiivissä. Etämyyntidirektiivin säännöksiä sovelletaan vain ns. alkuperäiseen sopimukseen sellaisten rahoituspalveluja koskevien sopimusten osalta, joihin sisältyy alkuperäinen palvelusopimus, jonka jälkeen suoritetaan sarja peräkkäisiä tai erillisiä, ajan mittaan toteutettavia, luonteeltaan samanlaisia liiketoimia. 18 Ks. neuvoston direktiivi 93/22/ETY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1993, sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla, EUVL L 141, , s Ks. neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, EUVL L 375, , s. 3, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, em. direktiivin muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi.

6 274 II.3 Palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisoikeus Vakuutuspalvelujen myynti EU:n jäsenvaltiosta toiseen perustuu joko sijoittautumisoikeuden käyttöön tai palvelujen vapaaseen tarjontaan. Vuoden 1985 yhtenäisasiakirja (Single European Act) asetti tavoitteeksi rahoituspalvelujen tarjonnan vapauden saavuttamisen vuoteen 1992 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ns. kolmannet direktiivit, kuten kolmas henkivakuutusdirektiivi, toteuttivatkin markkinoille pääsyn yhteisön alueella. Vakuutusyrityksen on siten ollut mahdollista etabloitua toiseen jäsenvaltioon perustamalla sinne tytäryhtiö tai haarakonttori. Sen on myös ollut mahdollista tarjota palveluja aktiivisesti yli rajan toiseen jäsenvaltioon. Sekä sijoittautumisoikeus että palvelujen vapaa tarjonta mahdollistavat siis markkinoille pääsyn toiseen jäsenvaltioon. Sijoittautumisoikeus on kyseessä kun yritys harjoittaa kestoltaan rajaamatonta liiketoimintaa siten, että yrityksellä on pysyvä läsnäolo jäsenvaltiossa, jossa se harjoittaa toimintaansa. Palvelujen tarjoamisen käsite eroaa sijoittautumisen käsitteestä siten, että palvelujen tarjoamiselle on ominaista tilapäisyys, kun taas sijoittautumisoikeus edellyttää pysyvää asettumista vastaanottavaan jäsenvaltioon, isäntävaltioon. Sijoittautunut yritys on osin isäntävaltion lainsäädännön piirissä. Palvelujen tarjoamisen vapautta ei kuitenkaan saa käyttää hyväksi kohdemaan kansallisen lainsäädännön määräysten kiertämiseksi. 20 Palvelujen tarjoamisen ja sijoittautumisen välille ei ole helppoa vetää rajaa. Lainsäädäntöuudistusten myötä rajanveto ei ole myöskään yhtä merkityksellinen kuin aikaisemmin. Molemmissa tapauksissa palvelun tarjoajan tulee ainoastaan tehdä ilmoitus vastaanottavan maan viranomaisille. Ilmoitusvelvollisuuden sisältö vaihtelee tällöin kuitenkin jonkin verran. Lienee kuitenkin syytä todeta, että vakuutusedustajia käyttämällä vakuutusyritys voidaan eräin edellytyksin katsoa sijoittautuneeksi toiseen jäsenvaltioon. Jos nimittäin vakuutusedustaja on 1) edustamansa vakuutusyrityksen johdon ja valvonnan alainen, 2) hänellä on valtuudet tehdä vakuutusyritystä velvoittavia sitoumuksia ja 3) tähän on pysyvä valtuutus, vakuutusyritystä on tällöin kohdeltava niin kuin sillä olisi sivukonttori vastaanottavassa jäsenvaltiossa siihen liittyvine seurauksineen. Etäviestintämenetelmien, erityisesti Internetin käyttämistä vakuutustoiminnan tekemiseen on sellaisenaan pidettävä palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoitettuna vakuutustoimintana. Tällöin katsotaan vakuutussopimuksen tehneen vakuutusyrityksen sijoittautumisjäsenvaltioksi jäsenvaltio, jossa vakuutusyrityksellä on pää- tai sivukonttori, eikä valtio jossa tekniset laitteet (kuten Internet-palvelin) sijaitsevat. Sähköisten menetelmien käyttämistä pelkkään mainontaan ei luokitella vakuutustoiminnaksi, eikä se siten edellytä edes ilmoitusmenettelyä. 21 II.4 Valvonta ja kansalliset määräykset Kansallisten viranomaisten rooli yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden luomisessa on todettu merkittäväksi EU:n toimintaohjelmissa. Viranomai- 20 Komission on katsonut tulkitsevassa tiedonannossaan ʼPalvelujen tarjoamisen vapaus ja yleinen etu vakuutusalallaʼ, EUVL C 43, , s. 5, että säännösten väärinkäyttönä ei pidetä sellaista tilannetta, jossa toisessa jäsenvaltiossa asuvat kuluttajat ottavat usein yhteyttä vakuutusyritykseen sen omalla alueella sähköisten viestintävälineiden avulla, ellei voida osoittaa, että palvelujen tarjoaja pyrkisi tarkoituksellisesti kiertämään lainsäädäntöä. Tulkitseva tiedonanto on komission yhteisön tuomioistuimen käytännön pohjalta laatima tulkinta, jossa komissio linjaa omaa tulkintakäytäntöään tiedonannon kohteena olevien säännösten noudattamisen valvonnassa. Tiedonannoissa ilmaistut tulkinnat eivät ole sinänsä ole sitovaa oikeutta, vaan ne voidaan riitauttaa esimerkiksi komission puuttuessa jäsenvaltioiden toimintaan. 21 Ibid., s. 13. Komissio katsoo lisäksi, että mikäli vakuutustoimintaa harjoitetaan pankkiautomaatteja vastaavia elektronisia laitteita käyttämällä, ja yksinomaan tällä tavalla ilman kiinteää toimipaikkaa, kyse on palvelujen tarjoamisen vapauden piiriin kuuluvasta toiminnasta.

7 275 set edistävät toiminnallaan hyviä kauppatapoja ja pyrkivät eliminoimaan väärinkäytöksiä. Toisaalta viranomaistoiminta ja kansallisten määräysten ylläpitäminen voivat muodostaa esteen palvelujen tarjoamiseen toisesta jäsenvaltiosta. Kuten todettu, kuluttajamääräykset ovat EU:ssa usein minimistandardeja ja jäsenvaltiot voivat ylittää direktiivissä vaaditun tason omassa lainsäädännössään. On tarkasteltava, voivatko kohdemaan viranomaiset puuttua rahoituspalvelun tarjoajan toimintaan oman kuluttajalainsäädäntönsä pohjalta etukäteen markkinoille tulon yhteydessä, tai se, voivatko ne, ja millä edellytyksin, antaa oikeussuojaa yksittäistapauksessa palvelun tarjoajan ja asiakkaan välisessä kiistatilanteessa. II.4.1 Yleinen etu Henkivakuutusdirektiivin 33 artiklassa kielletään sitoumusjäsenvaltiota estämästä vakuutuksen- ottajaa tekemästä sopimusta direktiivissä esitettyjen edellytysten mukaisesti toimiluvan saaneen vakuutusyrityksen kanssa sikäli kuin tämä ei ole ristiriidassa sitoumusjäsenvaltiossa voimassa olevien yleistä etua koskevien säännösten kanssa. Yleinen etu on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen luoma käsite, jota perussopimus ei suoranaisesti tunne, mutta joka rinnastuu perussopimuksen artiklaan 46. Tämä artikla koskee yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen ja kansanterveyteen perustuvaa poikkeusta sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevista periaatteista. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut oikeutetuiksi joukon yleiseen etuun liittyviä syitä poiketa perustamissopimuksen 28 ja 49 artikloiden vaatimuksista. Käytännössä kyse on poikkeuksista kansallisten sääntöjen vastavuoroiseen tunnustamiseen. 22 Sitä mukaa kuin yhteisö siirtyy minimivaatimuksista sitovaan harmonisointiin, kapenee myös kansallisten yleistä etua koskevien sääntöjen ala. Komissio on laatinut tulkitsevat tiedonannot 23 sekä vakuutusettä pankkialaa koskien siitä, mikä katsotaan yleiseksi eduksi. Tiedonannot perustuvat Euroopan yhteisön tuomioistuimen laatimiin tulkintoihin sijoittautumisoikeudesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta. Suomessa vakuutusvalvontavirasto on antanut ohjeen 24 yleisen edun vaatimista ehdoista, joita toisesta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta peräisin olevan vakuutusyhtiön on noudatettava harjoittaessaan vakuutusliikettä Suomessa. Ohjeessa selvitetään, mitä Suomen lain säännöksiä ETA-valtiosta peräisin olevan vakuutusyhtiön on noudatettava tarjotessaan vakuutuksia Suomessa sijoittautumisoikeuden ja palvelujen vapaan tarjonnan perusteella. II.4.2 Vakuutusehdot ja maksuperusteet Henkivakuutusdirektiivin artikla 34 kieltää jäsenmaita antamasta säännöksiä, joissa vaaditaan niiden vakuutussopimusten yleisten ja erityisten vakuutusehtojen, maksuperusteiden, vakuutusmaksujen ja vakuutusteknisen vastuuvelan laskemisessa käytettyjen teknisten perusteiden sekä lomakkeiden ja muiden painettujen asiakirjojen ennalta hyväksymistä tai järjestelmällistä ilmoittamista, joita vakuutusyritys aikoo käyttää vakuutuksenottajien kanssa asioidessaan. Ongelmien ilmaannuttua (eli ex post) on viranomaisten kuitenkin mahdollista puuttua tilanteeseen. 22 Mm. asia 8/74, Dassonville, kok. 1974, s. 837; asia 120/78. Cassis de Dijon, tuomio , kok. 1979, s. 649; asia 205/84, Komissio v. Saksan liittotasavalta, tuomio , kok. 1986, s. 3755; asiat C-267/91 ja C-268/91, Keck & Mithouard, kok. 1993, I-6131, asia C-384/93, Alpine Investments, tuomio , kok I Ks. viite 19 edellä. Vrt. pankkitoiminnan osalta komission tulkitseva tiedonanto ʼPalvelujen tarjoamisen vapaus ja yleinen etu toisessa pankkidirektiivissäʼ. 24 Vakuutusvalvontaviraston määräykset ja ohjeet 2003:1, Dnro 1/002/2003.

8 276 III Sähköinen kaupankäynti ja rahoituspalvelut III.1 Sisämarkkinalauseke Keskeinen osa rahoituspalvelujen yhteismarkkinoiden toteutumisessa on varattu sähköiselle kaupankäynnille. Sähköistä kaupankäyntiä rahoitusmarkkinoilla säädellään direktiivillä sähköisestä kaupankäynnistä sekä nyt erityisesti tarkastelun kohteena olevalla rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivillä. Sähköisen kaupankäynnin direktiivi perustuu ʼsisämarkkinalausekkeeseenʼ, joka mahdollistaa rahoituspalveluja verkossa tarjoavan yrityksen tarjota palveluja koko Unionin alueella perustuen kuitenkin niihin määräyksiin, jotka ovat voimassa sen kotivaltiossa. 25 Direktiivi täsmentää perussopimuksen artiklan 49 mukaisia velvoitteita. Käsittelen direktiiviä sähköisestä kaupankäynnistä siitä huolimatta, että sen sisältämää sisämarkkinalauseketta ei sovelleta vakuutussopimuksiin, sijoitusrahastojen mainontaan eikä kuluttajasopimuksia koskeviin sopimusvelvoitteisiin. Rahoituspalveluja tarjoavan yrityksen kotijäsenvaltion oikeudella on sähköisessä kaupankäynnissä keskeinen rooli sisämarkkinalausekkeen sisältämän ʼyhteensovitettua alaaʼ koskevan määräyksen vuoksi. 26 Yhteensovitettuun alaan kuuluvaksi on katsottu lähinnä vain julkisoikeudellisia kysymyksiä, kun taas kansainvälisyksityisoikeudelliset kysymykset jäävät sen ulkopuolelle. 27 Kuluttajan asema määräytyykin paljolti vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. III.2 Sisämarkkinalauseke ja yleinen etu Sisämarkkinalausekkeen mukaista vapautta voidaan rajoittaa yleiseen etuun rinnastettavilla syillä, jotka luetellaan direktiivin 3 artiklan 4 6 kohdissa. Luettelo on tyhjentävä, vaikka EY-tuomioistuin onkin aikaisemmin sallinut luettelossa 25 Direktiivin artikla 3 kohta 1määrää: Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen alueelle sijoittautuneen palvelun tarjoajan tarjoamien tietoyhteiskunnan palvelujen osalta noudatetaan kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavia, yhteensovitettuun alaan kuuluvia kysymyksiä koskevia kansallisia säännöksiä. Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun alaan liittyvien syiden vuoksi rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen vapautta. Direktiivin artiklan 2 kohdan g) mukaan yhteensovitetulla alalla tarkoitetaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä asetettuja, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajiin tai tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavia vaatimuksia riippumatta siitä, ovatko vaatimukset yleisluonteisia vai erityisesti tähän tarkoitukseen suunnattuja. Yhteensovitettu ala kattaa vaatimukset, joita palvelujen tarjoajan on noudatettava: aloittaessaan tietoyhteiskunnan palvelun tarjoamisen, kuten pätevyyttä, lupaa tai ilmoituksen tekoa koskevat vaatimukset, jatkaessaan toimintaa tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajana, kuten palvelun tarjoajan käyttäytymistä koskevat taikka palvelun laatuun tai sisältöön liittyvät vaatimukset, joihin kuuluvat myös mainontaa ja sopimuksia koskevat vaatimukset, tai palvelun tarjoajan vastuuta koskevat vaatimukset. Yhteensovitettu ala ei kata tavaroihin tai niiden toimituksiin kohdistuvia vaatimuksia eikä muulla tavalla kuin sähköisesti tarjottuihin palveluihin kohdistettuja vaatimuksia. 26 Kotijäsenvaltion valvonnan periaate on rahoituspalvelujen alan yhdenmukaistamistoimia johtava periaate, mutta sitä ei ole asetettu perussopimuksessa eikä se ole sitova. Lähimmäksi sitä päästään yleisesti perussopimuksen artiklassa 28, jossa käsitellään tuonnin määrällisiä rajoituksia ja vastaavia toimenpiteitä sekä artiklassa 49, joka koskee palvelujen vapaata tarjontaa. Yhteisö voi lainsäätäjänä nojautua tähän toimintaperiaatteeseen tai poiketa siitä, ks. tästä asia C-233/94, Saksan liittotasavalta v. parlamentti ja neuvosto,, Kok 1997, s. I-2405, kohta 64. Kotijäsenvaltion (tai sijoittautumispaikan) valvonnan periaatetta voidaan pitää eräänlaisena sisämarkkinaideaalina, jota kansallisten kuluttajamääräysten lähentyminen palvelee, ks. tiedonanto Sähköinen kaupankäynti ja rahoituspalvelut, KOM(2001) 66 lopullinen, s Diana Wallis, What Links European and International Law beyond Country of Origin or Destination, International Colloquium Internet Law: European and international approaches, ; sivulla vierailtu

9 277 mainittujen syiden lisäksi esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden hyvän maineen puolustamisen 28 hyväksyttäväksi yleistä etua koskevaksi perusteeksi. Sähköisessä kaupankäynnissä yleistä etua koskevat periaatteet on siis tavallaan kodifioitu. Kun vakuutusala on sisämarkkinalausekkeen ulkopuolella, on komission tulkitseva tiedonanto vuodelta 2000 siis edelleen keskeinen myös sähköisessä kaupankäynnissä vakuutusalalla. Direktiivin 3 artiklan 4 kohdan alakohdassa (a)(i) mainitaan oikeutetuksi toimenpiteeksi toimenpiteet kuluttajansuojan, erityisesti sijoittajan suojan puolesta. Direktiivissä kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- ja ammattitoimintaansa. Oikeushenkilöä ei tietenkään voi koskaan pitää kuluttajana. Sijoittajia ei direktiivissä määritellä. Artiklan sanamuodosta käy kuitenkin selvästi ilmi, että siinä tarkoitetaan ainoastaan kuluttajina pidettäviä sijoittajia. On todettava, että yhteisön tuomioistuimen mukaan sekä vakuutusalan että pankkialan on katsottava olevan erityisen herkkiä aloja kuluttajansuojan kannalta. 29 Palvelujen tarjonnan vapaus, myös sähköisesti noudatettuna, kohdistaa paineita sopimustoimintaa koskevien säännösten yhdenmukaistamiseen. Kotijäsenvaltion valvonnan periaatteen noudattaminen täydellisenä tarkoittaisi sitä, että myös palvelun tarjoajan kotivaltion kuluttajansuojamääräykset tulisivat sovellettaviksi. Vastaanottavan jäsenvaltion kuluttajansuojamääräykset taas tulevat sovellettaviksi lainvalintasääntöjen 30 ja yleistä etua koskevien määräysten ja periaatteiden pohjalta. III.3 Käytännesäännöt Sähköisen kaupankäynnin direktiivin tavoitteiden toteuttamisessa on keskeinen rooli käytännesäännöillä. Artiklan 16 mukaan komissio ja jäsenvaltiot rohkaisevat mm. toimialajärjestöjä laatimaan yhteisön tason käytännesääntöjä, joiden tarkoitus on määritellä direktiivin keskeisten artikloiden soveltaminen käytännössä. Vakuutusalan Euroopan keskusliitto CEA on julkaissut tätä varten ʼEuroopan vakuutusalan Internet-kauppaan sovellettavat käytännesäännöt 2001ʼ-nimisen ohjeiston. 31 IV EU-oikeus ja kansallinen oikeus IV.1 Yhtenäinen vakuutusoikeus Vakuutusalan yhteisöoikeudellinen sääntely koostuu vakuutusalaa koskevista erityismääräyksistä ja rahoitusalaa koskevasta yleislainsäädännöstä, jota juuri etämyyntidirektiivi edustaa. Yhteisön vakuutuslainsäädännössä ovat kolmena sukupolvena syntyneet henki- ja vahinkovakuutusdirektiivit, joilla on keskeisenä vähitellen toteutettu perussopimuksen periaatteet vakuutuspalvelujen tarjoamisen osalta. Henkivakuutuspuolella nämä kolme sukupolvea on yhdistetty ja henkivakuutusdirektiivin määräyksiä sovelletaan myös eläkevakuutussopimuksiin. 32 Keskeiseen 28 Asia C-384/93, Alpine Investments, tuomio , kok. 1995, s. I Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 3 artiklan 4-6 kohdan soveltaminen rahoituspalveluihin, KOM(23003) 259 lopullinen, Bryssel sekä siinä mainitut oikeustapaukset. 30 Henkivakuutusdirektiivin 32 artikla, Rooman yleissopimuksen 3 ja 5 artiklat. Ks. jäljempänä. 31 Ks Henkivakuutusdirektiivi koskee mm. sopimusperusteista toimintaa, jos sen valvonta kuuluu yksityisvakuutuksesta vastuussa oleville viranomaisille ja kyse on vakuutusteknisiin laskelmiin perustuvista kertyneen pääoman takaisin- maksua koskevista sopimuksista, joilla tietyn ajan kestäviä ja tietynmääräisiä sitoumuksia otetaan vastuulle sovittua kertamaksua tai etukäteen sovittuja jatkuvia maksuja vastaan (2 artikla alakohta 2 alakohta c). Etämyyntidirektiivi puhuu yksilöllisistä eläkejärjestelyistä, jotka voivat olla muitakin kuin vakuutussopimuksia.

10 278 yhteisöoikeudelliseen sääntelyyn kuuluu myös vakuutusedustusdirektiivi. IV.2 Kansallinen oikeus Erityisesti vakuutusalaa silmällä pitäen on kuitenkin todettava, ettei vakuutussopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä ole toistaiseksi pyritty harmonisoimaan unionin alueella. EU: ssa on siviilioikeuden alalla kartoitettu yleisesti sopimusoikeudelliseen lainsäädäntöön liittyviä ongelmia. 33 Vakuutussopimuslainsäädännön harmonisointi ei ole toistaiseksi näköpiirissä. EU-oikeus edellyttää, että kun jokin oikeuskysymys on saatettu yhdenmukaistamisen kohteeksi, siirtyy se yhteisölainsäädännön piiriin, ja kansallinen lainsäädäntökompetenssi tätä myötä kapenee. Monet direktiivit ovat kuitenkin luonteeltaan minimistandardeja ja kansallisella lainsäädännöllä voidaan poiketa niistä varsinkin kuluttajan hyväksi. Asianomainen EU-säännös antaa tähän usein valtuuden. 34 Esimerkiksi etämyyntidirektiivin 4 artiklan 2 kohta toteaa, että kunnes saadaan aikaan suurempi yhdenmukaistaminen, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä ennakkotietoja koskevista vaatimuksista, kunhan säännökset ovat yhteisön oikeuden mukaisia. 35 Vastaavasti vakuutusedustajadirektiivi sisältää vastaavat mahdollisuudet vakuutusedustajan kelpoisuusvaatimusten (4 artiklan 6 kohta) ja vakuutusedustajan tiedonantovelvoitteiden osalta (12 artiklan 5 kohdan 1 alakohta). Myöskään vakuutustuotteiden verotusta koskevia määräyksiä ei ole harmonisoitu, edellyttäähän tämä jo jäsenmaiden yksimielisyyttäkin. Vakuutusmäärän verottomuus, samoin kuin myyntivoittojen ja osinkojen verottomuus esimerkiksi sijoitussidonnaiseen henkivakuutukseen kuuluvan salkunhoidon puitteissa sekä eläkevakuutusmaksujen verovähennyskelpoisuus ovat keskeisiä tekijöitä tuotteiden markkinoinnissa. Verohyöty kompensoi usein tuotteiden korkeita kustannuksia. Henkivakuutustuotteen verokohtelu on kuitenkin yksi niistä kysymyksistä, joita myyjän tiedonantovelvollisuus henkivakuutusdirektiivin mukaan koskee. IV.3 Lainvalintasäännöistä Etäsopimuksena tai meklarin välityksellä tehtyyn henki- tai eläkevakuutussopimukseen ja sen solmimisen jälkeen syntyviin oikeuskysymyksiin, kuten eri osapuolten vastuuseen, sovellettava lainsäädäntö on moniulotteinen kysymys. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma vakuutussopimusoikeutensa, joka voi olla pakottavaa tai tahdonvaltaista oikeutta. Suomen vakuutussopimuslaki vuodelta 1994 on kuluttajavakuutuksissa pakottavaa oikeutta. Vakuutussopimuksia koskevan lainsäädännön lisäksi myös yleinen siviilioikeus ja kuluttajansuojasäännökset tulevat usein sovellettaviksi. Henkivakuutusdirektiivin 32 artiklassa määrätään, että direktiivissä tarkoitettua toimintaa (määritelmä sisältää siis myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen) koskevaan sopimukseen sovelletaan sitoumusjäsenvaltion 36 lakia. Silloin kuin tuossa laissa niin sallitaan, sopimuspuolet voivat kuitenkin valita toisen valtion lain. Jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö ja hänellä on vakinainen asuinpaikka muussa kuin 33 Ks. Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille ja Neuvostolle, Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistäminen, Toimintasuunnitelma, EYVL C 63, , s Mikäli direktiivi ei sisältäisi tällaista mahdollistavaa artiklaa, voi jäsenvaltio poiketa sen määräyksistä vain perustamissopimuksen 95 artiklan 4 ja 5 kohdissa mainituissa tapauksissa. 35 Vastaavasti henkivakuutusdirektiivi sallii jäsenmaiden asettavan vakuutusyrityksille direktiivissä mainittuja ankarampia tiedonantovelvoitteita vain jos ne ovat vakuutuksenottajalle välttämättömiä sitoumuksensa ymmärtämiseksi. 36 Sitoumusjäsenvaltiolla tarkoitetaan direktiivissä jäsenvaltiota, jossa vakuutuksenottajalla on vakinainen asuinpaikka, tai jos vakuutuksenottaja on oikeushenkilö, jäsenvaltiota, jossa tällä on toimipaikka, johon sopimus liittyy (Art. 1 (g).

11 279 siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, sopimuspuolet voivat valita jälkimmäisen jäsenvaltion lain. Artiklassa todetaan kuitenkin, että siinä ei rajoiteta tuomioistuinvaltion oikeussääntöjen soveltamista tilanteessa, jossa ne ovat pakottavia sopimukseen muuten sovellettavasta laista riippumatta. Jos jäsenvaltion laissa niin säädetään, sitoumusjäsenvaltion lain pakottavia säännöksiä voidaan soveltaa siinä laajuudessa kuin tuon jäsenvaltion lain mukaan niitä on sovellettava riippumatta siitä, mitä lakia sovelletaan sopimukseen. Artiklassa todetaan lopulta, että jollei edellä mainituista määräyksistä muuta johdu, jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivissä tarkoitettuihin vakuutussopimuksiin kansainvälisen yksityisoikeutensa yleisiä sopimusvelvoitteita koskevia säännöksiä. On huomattava, että sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehty vuoden 1980 Rooman yleissopimus, joka on voimassa jäsenvaltioissa, rajaa vakuutussopimukset nimenomaan soveltamisalan ulkopuolelle, jos nämä sopimukset kattavat unionin alueella sijaitsevia riskejä. 37 Tuomioistuin soveltaa valtion sisäisiä lakejaan ratkaistessaan, missä riski sijaitsee. Suhteessa kolmansiin maihin voidaankin erottaa kolme tilannetta sillä perusteella, sijaitseeko riski jäsenvaltiossa ja onko vakuutuksenantaja sijoittautunut yhteisöön. 38 Ensinnäkin riski voi sijaita unionin alueen ulkopuolella. Tällöin sovellettava laki määräytyy yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti, olipa vakuutuksenantaja sijoittautunut yhteisöön tai ei. 39 Jos lakiviittausta ei ole tehty, yleissopimuksen yleisten sääntöjen mukaan sopimuksen oletetaan liittyvän läheisimmin valtioon, johon vakuutuksenantaja on sijoittautunut. Kuluttajasopimuksissa on kuluttajan asuinpaikka kuitenkin ratkaiseva. 40 Toiseksi riski voi sijaita unionissa ja sen on vakuuttanut sinne sijoittautunut palvelun tarjoaja. Sovellettava laki määräytyy vakuutusdirektiivien sääntöjen mukaisesti. Kuten todettu, henkivakuutusdirektiivi lähtee liikkeelle yksityishenkilön vakituisen asuinpaikan laista, mikä on myös kolmansissa maissa yleinen lainvalintasääntö. Kolmanneksi riski voi sijaita unionissa ja sen on vakuuttanut palvelun tarjoaja, joka ei ole sijoittautunut yhteisöön. Tällöin sovellettava laki määräytyy kunkin jäsenvaltion kansallisten lainvalintasääntöjen mukaisesti. 41 Etämyyntidirektiivi määrää artiklassa 12, että kuluttaja ei voi luopua hänelle tällä direktiivillä myönnetyistä oikeuksista. Lisäksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttaja ei menetä direktiivin tarjoamaa suojaa sen vuoksi, että sopimukseen sovellettavaksi laiksi valitaan kolmannen valtion laki, jos kyseinen sopimus liittyy läheisesti yhden tai useamman jäsenvaltion alueeseen. Vakuutusedustusdirektiivi ei sisällä lainvalintaa koskevia artikloita. Direktiivin määräykset ovat pääosin vakuutusedustajan ja viranomaisten suhteita koskevia. Ainoastaan tiedonantovelvoitteita koskevat määräykset liittyvät kuluttajasuhteeseen. Direktiivi määrää kuitenkin soveltamisalan osalta, että sen määräyksiä ei sovelleta kolmansissa maissa tapahtuvaan vakuutusedustuk- 37 Henkivakuutusdirektiivien lainvalintamääräykset on saatettu ETA-sopimukseen liittyen meillä voimaan Lailla eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista / VIHREÄ KIRJA sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta, KOM (2002) 654 lopullinen, Bryssel , s Näin tietysti vain mikäli yleissopimuksen mukaiset lainvalintasäännöt ylipäätään tulevat sovellettaviksi esimerkiksi sen vuoksi, että jäsenvaltion tuomioistuin olisi toimivaltainen, tai perustuen lakiviittaukseen. 40 Yleissopimuksen 2 artiklan mukaan yleissopimuksen mukaisesti määrättyä lakia sovelletaan silloinkin, kun se on muun kuin sopimusvaltion laki. 41 Tämä siksi, ettei yleissopimus sovellu, jos kyse on vakuutussopimuksesta koskien unionin alueella olevia riskejä, eikä henkivakuutusdirektiivi sovellu, koska sillä säännellään vain jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneita vakuutusliikkeitä.

12 280 seen eikä kolmansissa maissa olevien edustajien välityksellä tapahtuvaan välitykseen. V Tiedonantovelvoitteet asiakkaalle Vakuutussopimukseen syntyyn vaikuttavat olennaisesti ne seikat, joita vakuutusyhtiö ja/tai vakuutusedustaja ilmoittavat asiakkaalle markkinoinnin yhteydessä muodostaen tälle perusteita sopimuksen solmimiseen. Ongelmallista on, että kysymystä tiedonantovelvollisuudesta on pyritty sääntelemään useassa eri yhteydessä, ja palvelun tarjoajat ja viranomaisetkin joutuvat keräämään velvoitteet useasta eri lähteestä, ellei kansallinen lainsäätäjä sitten onnistu kokoamaan niitä yhteen. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska osa säännöksistä on yleis- ja osa erityislainsäädäntöä, minkä lisäksi kansallisten viranomaisten toimivaltarajat voivat nousta esiin. Tiedonantovelvoitteita löytyy aineellisesta vakuutuslainsäädännöstä, vakuutusedustuslainsäädännöstä ja etämyyntidirektiivistä. Löytyypä niitä sähköisen kaupankäynnin direktiivistäkin. V.1 Henkivakuutusdirektiivin vaatimukset Keskeistä aineellista lainsäädäntöä on tässä yhteydessä henkivakuutusdirektiivin artiklat sekä näistä viimeisen sisältämän viittauksen mukaisesti direktiivin liitettä III, joka sisältää vakuutuksenottajalle annettavat tiedot. 42 Sen mukaiset tiedot on annettava vakuutuksenottajalle joko ennen sopimuksen solmimista (kohta A) tai milloin tahansa sopimuksen voimassaolon aikana (kohta B). Liitteessä mainitut tiedot on annettava selvällä ja täsmällisellä tavalla, kirjallisesti sekä sitoumusjäsenvaltion virallisella kielellä. Vakuutuksenottajan pyytäessä voidaan kyseinen informaatio kuitenkin antaa muullakin kielellä, jos sitoumusjäsenvaltion laki tämän sallii, tai jos vakuutuksenottajalla on oikeus valita sopimukseen sovellettava laki. Annettavat tiedot koskevat ensinnäkin vakuutusyritystä. Ennen vakuutussopimuksen solmimista on ilmoitettava yrityksen nimi ja yhtiömuoto, yhtiön pääkonttorin ja, milloin sopimuksen solmii yhtiön edustusto tai haaraliike, sen sijaintipaikka. 43 Myös näiden osoitteet on ilmoitettava. Samojen tietojen muutoksista sopimuksen voimassaoloaikana on myös ilmoitettava. Toinen ryhmä tiedonantovelvollisuudesta liittyy itse sitoumukseen. Nämäkin tiedot voidaan jakaa alaryhmiin. Ensinnäkin direktiivissä on määräyksiä tiedonantovelvollisuudesta itse sopimussuhdetta koskien. Vakuutuksenottajalle on nimittäin ilmoitettava sopimuksen kesto ja irtisanomiskeinot sekä mahdollinen harkintaaika. Samoin on ilmoitettava vakuutuksenottajan, vakuutetun ja edunsaajan valitusmahdollisuudet mukaan lukien tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolella erityinen valituksia käsittelevä elin, jos sellainen on olemassa. Henkivakuutusdirektiivin mukaan on nimittäin jokainen etuus ja vaihtoehto määriteltävä. Vakuutuksenottajalle on ilmoitettava myös sopimukseen sovellettava laki, mikäli tämä ei ole osapuolten valittavissa. Jos sovellettava laki taas on osapuolten valittavissa, vakuutuksenantaja on ilmoitettava se laki, jota hän ehdottaa sopimukseen sovellettavaksi Todettakoon, että vahinkovakuutuksen osalta vastaavia tiedonantovelvoitteita ei ole asetettu yhteisölainsäädännössä. 43 Henkivakuutuksia on saatettu myydä toisessa jäsenvaltiossa olevasta haaraliikkeestä paikallisella markkinointinimellä, jolloin varsinainen vakuutuksenantaja ilmenee vakuutusehdoissa pienellä tekstillä. Menettely lienee kuitenkin direktiivin vaatimusten mukaista. 44 Sanamuotonsa mukaan tiedonantovelvoitteen täyttäminen loisi sopimusneuvottelutilanteen, ja vakuutuksenottaja esimerkiksi vakioehdot vastaanottamalla hyväksyisi myös niissä olevan sovellettavaa lakia koskevan ehdon. On kuitenkin ilmeistä, että vakioehtojen tuloa sopimuksen osaksi koskevat pakottavat kansallisen sopimusoikeuden periaatteet määrittävät ne edellytykset, joilla ehdotettu laki tulee sopimukseen sovellettavaksi laiksi.

13 281 Vakuutuksenottajalle on kerrottava myös yleiset tiedot vakuutusmuodon verotuskohtelusta. 45 Vähintään yhtä olennaista sitoumuksen kannalta ovat kuitenkin direktiivin määräykset itse tuotteesta ja sen hinnoittelusta. Vakuutuksenottajan on saatava tiedot vakuutusmaksujen maksutavasta ja siitä kuinka pitkään maksut kestävät. Myös erilaiset bonusjärjestelmät on eriteltävä. Jokainen etu ja vaihtoehto on määriteltävä. Tärkeä on tässä yhteydessä vaatimus siitä, että vakuutuksenottajan on saatava tieto vakuutusmaksuista koskien kutakin etua (takuuta), oli tämä sitten varsinainen tai täydentävä etuus, silloin kun tällainen tieto katsotaan aiheelliseksi. 46 Asiakkaan kannalta on tärkeää vaatimus tiedosta koskien sopimuksen takaisinostoarvoa 47 ja vapaakirja-arvoa 48. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta tulisi ilmoittaa niiden perustana olevien varojen luonne. Kun sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa pääoma on vaihtuva, on myös määriteltävä ne osuudet eli laskentayksiköt, joihin edut on sidottu. 49 V.1.1 Kenelle ilmoitusvelvollisuus kuuluu? Henkivakuutusdirektiivin 36 artikla käyttää enimmäkseen passiivimuotoa ilmoitusvelvollisuutta käsitellessään, mutta käsittelee toisaalta sitoumusjäsenvaltion mahdollisuutta asettaa 45 Henkivakuutusasiakkaan verotus määräytyy hänen oman verostatuuttinsa mukaan. Myytäessä henkivakuutuksia rajojen yli sisämarkkina-alueella tulisi palvelun tarjoajien siis tuntea vastaanottavan valtion verotus pääpiirteissään. Mielenkiintoiseksi oikeudelliselta kannalta muodostuisi tilanne, jossa asiakasta informoidaan väärin veroeduista. Muodostuuko vakuutuksenottajalle tällöin oikeus vahingonkorvaukseen tai jopa sopimuksen purkuperuste, ottaen kuitenkin huomioon että kansalaisen oletetaan normaalisti tuntevan asuinmaansa lain sisällön? Entäpä jos tuotto sovitaan maksettavaksi asiakkaan kotivaltion ulkopuolella? Verotuskysymykset ja muut viranomaistoimet säännellään vakuutusehdoissa säännönmukaisesti sopimussuhteen ulkopuolisiksi kysymyksiksi, joista vakuutuksenantaja ei vastaa. Direktiivi vaatii antamaan asiakkaalle totuudenmukaiset tiedot verokohtelusta. Mikä on vakuutuksenottajan purkuoikeus verotusolosuhteiden muuttuessa, ja voiko verottaja puuttua solmittuihin sopimuksiin lainsäädäntömuutoksin, ovat ajankohtaisia kysymyksiä Suomessa, mutta jäävät tämän kirjoituksen ulkopuolelle. 46 Henkivakuutusdirektiivin 36 artikla jättää yksityiskohtaisten määräysten antamisen liitteessä III mainituista tiedonantovelvoitteista sitoumusjäsenvaltiolle. Määräyksen tulkinta kansallisella tasolla onkin vaihdellut. Esimerkiksi Belgiassa on pitkään katsottu, että vakuutusmaksun määrää ei tarvitse ilmoittaa asiakkaalle. Toisaalta Alankomaissa säädettiin aivan 1990-luvun lopulla, että vakuutusmaksun kokonaismäärä tulee ilmoittaa asiakkaalle. Suomessa vaatimus sisältyy vakuutussopimuslain 2 luvun 5 :ään, minkä lisäksi vakuutusvalvontavirasto on antanut kannanoton (Dnro 1/002/2002), jossa vaatimus täsmennetään. Mielestäni direktiivin määräys jättää tässä suhteessa tulkinnalle tilaa, mutta se ei saisi johtaa vaatimuksen huomiotta jäämiseen kokonaan kansallisella tasolla. Ongelmalliseksi vakuutusmaksun ilmoittamisen tekee se, että vakuutusmaksu kanavoituu usein suureksi osaksi meklareille. Suomessa on syntynyt kilpailuoikeudellinen kiista vakuutusyhtiöiden halutessa siirtää meklaripalkkiot asiakkaan maksettavaksi. Direktiivi ei velvoita paljastamaan meklaripalkkioita asiakkaalle, sikäli kuin vakuutusyhtiö on niistä vastuussa. Vakuutusedustajan (vakuutusmeklari tai meillä tyypillisesti vakuutusasiamieheksi kutsuttu epäitsenäinen vakuutusedustaja) käyttö on usein kuitenkin vakuutusyhtiön käyttämä markkinointi- ja jakelutie. On siksi perusteltua pitää palkkiot liikesalaisuutena. 47 Kun vakuutuksenottaja haluaa purkaa sopimuksen kesken sopimuskautta vakuutusmaksujen maksamisen ollessa vielä kesken, saa hän sopimuksesta takaisinostoarvon (surrender value). Suomalaisen eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei vakuutuksenottajalla ole oikeutta saada takaisinostoarvoa. Tämä arvo ei yleensä vastaa siihenastisia vakuutusmaksuja, vaan huomioi kulutekijöitä mahdollisesti hyvin etupainotteisestikin. Tavoitteena on vakuutusyhtiön vakavaraisuus ja maksukykyisyys sekä se, että asiakas pysyisi tätä varten sopimuksen piirissä mahdollisimman pitkään sen keston aikana. Takaisinostoarvoa laskettaessa voidaan myös vakavaraisuussyistä rahastoida osa vakuutusmaksuista niin, että asiakas saa ne myöhemmin sopimuskautena hyväkseen. Takaisinostoarvo ei siten ilmaise pelkästään kulutekijöitä, minkä vuoksi sen ilmoittaminen ei implisiittisestikään täytä vaatimusta kulujen ilmoittamisesta, vaan tämä on nähtävä itsenäisenä velvoitteena. 48 Tällä arvolla (paid-up value) tarkoitetaan takaisinostoarvoon rinnastettavaa arvoa, mutta niin, että asiakas on suorittanut vakuutusmaksut täyteen määräänsä. 49 Englannin kielessä käytetään termiä ʼunit-linked policyʼ. Näille sopimuksille on luonteenomaista, että itse sijoituskohteena olevat varat ovat vakuutusyhtiön omaisuutta ja vakuutuksenottajalla on vain laskentayksikköjen määrän mukainen osuus tällaisiin varoihin.

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2018 COM(2018) 184 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta. (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta. (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.05.2003 KOM(2003) 298 lopullinen 2003/0103 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0000/2018 9.2.2018 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 340/6 20.12.2017 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2382, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 16/01.00/2018 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta

KOMISSION SUOSITUS, annettu , verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.1.2016 C(2016) 271 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 28.1.2016, verosopimusten väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta KOMISSION SUOSITUS, annettu 28.1.2016,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Laki. vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Laki. vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 8 :n 2 momentti ja 19 luvun 6, sellaisena

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2018 COM(2018) 837 final 2018/0425 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa viinityöryhmässä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EIOPA-17/ lokakuuta 2017

EIOPA-17/ lokakuuta 2017 EIOPA-17/651 4. lokakuuta 2017 Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin nojalla annettavat ohjeet vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, joihin liittyviä riskejä asiakkaan on vaikea ymmärtää tuotteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. lokakuuta 2013 (OR. en) 13408/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. lokakuuta 2013 (OR. en) 13408/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2013 (OR. en) 13408/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

TIEDONANTO. Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös yksityisiä tahoja.

TIEDONANTO. Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös yksityisiä tahoja. EUROOPAN KOMISSIO RAHOITUSVAKAUDEN, RAHOITUSPALVELUJEN JA PÄÄOMAMARKKINAUNIONIN PÄÄOSASTO Bryssel, 8. helmikuuta 2018 TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA PANKKI- JA MAKSUPALVELUJA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2018 COM(2018) 249 final 2018/0117 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XI (Sähköinen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella

Lisätiedot