PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. huhtikuuta 2007 (04.05) (OR. de) 8866/07. Toimielinten välinen asia: 2005/0807 (CNS) LIMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. huhtikuuta 2007 (04.05) (OR. de) 8866/07. Toimielinten välinen asia: 2005/0807 (CNS) LIMITE"

Transkriptio

1 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. huhtikuuta 2007 (04.05) (OR. de) PUBLIC Toimielinten välinen asia: 2005/0807 (CNS) 8866/07 LIMITE FISC 61 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Verotustyöryhmä Välillinen verotus (alv) Ehdotus neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 77/388/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi maan alueelle sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä edellä mainittua ehdotusta koskeva puheenjohtajan välitysehdotus. Puheenjohtaja on tehnyt tarvittavat muutokset, joilla direktiiviehdotus mukautetaan direktiiviin 2006/112/EY. Lisäksi tässä yhteydessä ehdotukseen tehtiin erityisesti komission kehotuksesta rakenteellisia muutoksia. Toisaalta puheenjohtaja on pyrkinyt hiomaan edelleen tämän direktiivin tekstiä. Perustana käytettiin tässä yhteydessä päivättyä neuvoston asiakirjaa 14713/06 FISC 137 ottaen samalla huomioon päivätyssä neuvoston asiakirjassa 16252/06 FISC 159 esitetyt muutokset. Viimeksi mainittu asiakirja on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä toisintona. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 1 DG G I LIMITE FI

2 Ehdotus: LIITE I NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille HUOMAUTUKSET Direktiivin 2006/112/EY antamisen johdosta otsikkoa on muutettava. Viittaus direktiiviin 77/388/ETY on korvattava. Lisäksi on otettava huomioon, että direktiivissä 2006/112/EY ei enää viitata 'maan alueeseen'. Tämä olisi otettava huomioon myös tässä direktiivissä. Direktiivin 2006/112/EY 171 artiklassa viitataan tämän osalta "jäsenvaltioon, jossa verovelvolliset ostavat tavaroita ja palveluja tai tuovat maahan arvonlisäveron alaisia tavaroita". Puheenjohtajan mielestä tämä muotoilu ei sovi otsikkoon, koska se on liian pitkä. Puheenjohtaja ehdottaa sen vuoksi viittaamista 'palautusjäsenvaltioon'; tätä ilmausta käytetään jo tässä direktiiviehdotuksen tekstissä. Sen avulla muodostuu riittävä yhteys direktiivin 2006/112/EY 171 artiklaan. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 2

3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 1, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 2, ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 3, sekä katsoo seuraavaa: (1) Huomattavia ongelmia aiheutuu sekä jäsenvaltioiden viranomaisille että yrityksille [ ] täytäntöönpanosäännöistä, jotka on annettu jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 4 6 päivänä joulukuuta 1979 annetussa neuvoston direktiivissä 79/1072/ETY. HUOMAUTUKSET Viittaus direktiiviin 77/388/ETY on poistettu. Se ei ole enää asianmukainen kyseisen direktiivin kumoamisen jälkeen. Koska viittaus ei ole myöskään tarpeellinen, se voidaan poistaa kokonaan EUVL C, [...], [...], p. [...]. EUVL C, [...], [...], p. [...]. EUVL C, [...], [...], p. [...]. EYVL L 331, , s /07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 3

4 (2) Direktiivissä säädettyjä järjestelyitä olisi muutettava niiden määräaikojen osalta, joiden puitteissa palautushakemuksia koskevat päätökset on annettava yrityksille tiedoksi. Samalla olisi säädettävä, että myös yritysten on annettava vastaukset määräajassa. Menettelyä olisi lisäksi yksinkertaistettava ja nykyaikaistettava mahdollistamalla uuden tekniikan käyttö. (3) Uudella menettelyllä on tarkoitus edistää yritysten asemaa, sillä jäsenvaltioiden on maksettava korkoa, jos palautus suoritetaan myöhässä, ja yritysten muutoksenhakuoikeutta vahvistetaan. HUOMAUTUKSET Tämä on muotoilua koskeva muutos. (4) Selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi direktiivin 79/1072/ETY soveltamista koskeva säännös, joka on sisältynyt aiemmin direktiiviin 2006/112/EY, olisi nyt sisällytettävä tähän direktiiviin. HUOMAUTUKSET Muutetussa sanamuodossa otetaan huomioon mukautus direktiiviin 2006/112/EY. (5) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. (6) Selvyyden vuoksi direktiivi 79/1072/ETY olisi korvattava, 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 4

5 ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Tässä direktiivissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 2006/112/EY 170 artiklassa säädetylle arvonlisäveron palautukselle, joka on tarkoitettu 1 b artiklan edellytykset täyttäville palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille verovelvollisille. HUOMAUTUKSET Tässä säännöksessä määritellään direktiivin soveltamisala, ja se olisi tästä syystä esitettävä erillisessä artiklassa. Aikaisemmin tähän säännökseen sisältynyt sellaisten verovelvollisten määritelmä, joihin direktiiviä sovelletaan, on siirretty 1 a artiklaan, joka sisältää kaikki asiaan liittyvät määritelmät. Muutetussa sanamuodossa otetaan lisäksi huomioon mukautus direktiiviin 2006/112/EY. 1 a artikla Tässä direktiivissä tarkoitetaan 1. 'palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla verovelvollisella' direktiivin 2006/112/EY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua verovelvollista, joka ei ole sijoittautunut palautusjäsenvaltioon vaan toisen jäsenvaltion alueelle. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 5

6 HUOMAUTUKSET Aikaisemmin 1 artiklaan sisältynyt sellaisten verovelvollisten määritelmä, joihin direktiiviä sovelletaan, on siirretty 1 a artiklan 1 kohtaan. Muutetussa sanamuodossa on lisäksi otettu huomioon direktiivin 2006/112/EY sanamuoto. 2. 'palautusjäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa arvonlisävero on kannettu palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomalta verovelvolliselta tavaroista tai palveluista, joita muut verovelvolliset kyseisessä jäsenvaltiossa ovat luovuttaneet tai suorittaneet tälle, tai tavaroiden tuonnista kyseiseen jäsenvaltioon. HUOMAUTUKSET Ilmausta 'maan alue' ei enää käytetä direktiivissä 2006/112/EY, mikä olisi otettava huomioon myös tässä direktiivissä. Puheenjohtaja ehdottaa viittaamista 'jäsenvaltioon'. 3. 'palautusajanjaksolla' palautushakemuksen kattamaa ajanjaksoa. Palautusajanjakson pituus on enintään yksi kalenterivuosi tai vähintään kolme kalenterikuukautta. Palautushakemuksia voidaan kuitenkin tehdä alle kolmen kuukauden ajanjaksolta, jos kyseessä oleva ajanjakso koskee jäljellä olevaa kalenterivuotta. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 6

7 HUOMAUTUKSET Puheenjohtajan mielestä on pohdittava, onko 3 kohdan toisessa ja kolmannessa virkkeessä olevien säännösten todellakin kuuluttava osaksi määritelmää. Oikeudellisen selkeyden vuoksi voitaisiin harkita näiden virkkeiden sisällyttämistä erilliseen säännökseen, joka voitaisiin sijoittaa nykyisten 6 a ja 6 b artiklan väliin. Tämä on sopusoinnussa myös voimassa olevan kahdeksannen alvdirektiivin säännöksen kanssa. 4. 'palautushakemuksella' hakemusta, jolla haetaan palautusta arvonlisäverosta, joka on kannettu palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomalta verovelvolliselta kyseisessä jäsenvaltiossa tavaroista tai palveluista, joita muut verovelvolliset kyseisessä jäsenvaltiossa ovat luovuttaneet tai suorittaneet tälle, tai tavaroiden tuonnista kyseiseen jäsenvaltioon. 5. 'hakijalla' palautusjäsenvaltioon sijoittautumatonta verovelvollista, joka tekee palautushakemuksen. HUOMAUTUKSET Muutokset 4 ja 5 kohtaan johtuvat sellaisten verovelvollisten uudesta määritelmästä, joihin tätä direktiiviä sovelletaan (1 a artiklan 1 kohta). 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 7

8 1 b artikla Tätä direktiiviä sovelletaan palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomaan verovelvolliseen, joka täyttää seuraavat edellytykset: a) hänellä ei palautusajanjakson aikana ole ollut palautusjäsenvaltion alueella taloudellisen toimintansa kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, josta liiketoimet suoritetaan, taikka tällaisen kotipaikan tai kiinteän toimipaikan puuttuessa omaa kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa; b) hän ei palautusajanjakson aikana ole suorittanut yhtään palautusjäsenvaltiossa suoritetuksi katsottavaa tavaroiden luovutusta tai palvelua lukuun ottamatta seuraavia liiketoimia: i) kuljetuspalvelut ja näihin kuljetuspalveluihin liittyvät palvelut, jotka on vapautettu verosta direktiivin 2006/112/EY 144 artiklan, artiklan sekä 151, 152, 153 ja 156 artiklan sekä 157 artiklan 1 kohdan b alakohdan, artiklan ja 164 artiklan nojalla. HUOMAUTUKSET Puheenjohtaja pyytää valtuuskuntia tarkastelemaan mainittuja artikloja erittäin huolellisesti. Puheenjohtaja pitää erittäin kyseenalaisena artiklan mainitsemista tässä yhteydessä. Tämä näyttäisi ulottuvan voimassa olevien säännösten soveltamisalaa laajemmalle. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 8

9 ii) tavaroiden luovutukset ja palveluiden suoritukset henkilölle, joka on veronmaksuvelvollinen direktiivin 2006/112/EY artiklan ja 199 artiklan mukaisesti. 2 artikla Tätä direktiiviä ei sovelleta: a) laskussa mainittuihin arvonlisäveron määriin, jotka ylittävät palautusjäsenvaltiossa tosiasiallisesti maksettavan arvonlisäveron; b) laskussa mainittuihin tavaroiden luovutuksia koskeviin arvonlisäveron määriin, jotka on vapautettu tai voidaan vapauttaa verosta direktiivin 2006/112/EY 138 artiklan tai 146 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. HUOMAUTUKSET Tämän artiklan osalta puheenjohtaja on pääosin pitänyt kiinni neuvottelutilanteesta, johon päästiin Suomen puheenjohtajakaudella. Artiklan a ja b alakohta muotoiltiin uudelleen niiden selkeyden ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi. Muutetussa sanamuodossa otetaan lisäksi huomioon mukautus direktiiviin 2006/112/EY. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 9

10 3 artikla Kunkin jäsenvaltion on palautettava jokaiselle palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomalle verovelvolliselle arvonlisävero, joka on kannettu muiden verovelvollisten kyseiselle verovelvolliselle kyseisessä jäsenvaltiossa luovuttamista tavaroista tai suorittamista palveluista taikka tavaran maahantuonnista kyseiseen jäsenvaltioon, jos niitä käytetään seuraavien liiketoimien suorittamiseen: a) direktiivin 2006/112/ETY 169 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut liiketoimet; b) liiketoimet henkilölle, joka on veronmaksuvelvollinen direktiivin 2006/112/EY ja 199 artiklan mukaisesti sellaisina kuin niitä sovelletaan palautusjäsenvaltiossa. HUOMAUTUKSET Nämä muutokset johtuvat siitä, että enää ei viitata 'maan alueeseen'. Muutettu sanamuoto sisältää lisäksi lisämukautukset direktiiviin 2006/112/EY. Tämän direktiivin soveltamiseksi oikeus tuotantopanoksista maksettujen verojen vähentämiseen määritellään direktiivin 2006/112/ETY mukaisesti sellaisena kuin sitä sovelletaan palautusjäsenvaltiossa. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 10

11 4 artikla Jotta palautusjäsenvaltioon sijoittautumaton verovelvollinen olisi oikeutettu palautukseen palautusjäsenvaltiossa, hänen on suoritettava vähennykseen oikeuttavia liiketoimia jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut. Kun palautusjäsenvaltioon sijoittautumaton verovelvollinen suorittaa jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut, sekä sellaisia liiketoimia, jotka oikeuttavat vähennykseen, että sellaisia liiketoimia, jotka eivät oikeuta vähennykseen kyseisessä jäsenvaltiossa, palautusjäsenvaltio voi palauttaa 3 artiklan mukaisesti palautettavasta määrästä ainoastaan vähennyksiin oikeuttaviin liiketoimiin liittyvän arvonlisäveron osuuden sijoittautumisjäsenvaltion soveltaman direktiivin 2006/112/EY 173 artiklan mukaisesti. Muutokset johtuvat käsitteen "maan alue" poistamisesta. Ensimmäisessä kohdassa muutos teki ristiviittauksen 3 artiklaan tarpeettomaksi. Toisessa kohdassa puheenjohtajavaltio on jälleen yrittänyt selventää vuorovaikutusta 3 artiklan yleissäännön (palautus palautusjäsenvaltion vähennysoikeuden mukaisesti) ja sen lisäksi - yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella - sovellettavan 4 artiklan (otetaan lisäksi huomioon sijoittautumisjäsenvaltion vähennysoikeus) välillä. Muutoksiin kuuluu myös direktiivistä 2006/112/EY johtuvia lisämukautuksia. Puheenjohtajavaltio pyytää valtuuskuntia miettimään huolellisesti viittausta direktiivin 2006/112/EY 173 artiklaan. Puheenjohtajavaltio mielestä olisi pohdittava, olisiko viitattava vain 173 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan ja 2 kohtaan säännöksen nykyisen sisällön mukaisesti. _ 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 11

12 5 artikla Saadakseen arvonlisäveron palautuksen palautusjäsenvaltiossa, palautusjäsenvaltioon sijoittautumattoman verovelvollisen on tehtävä palautusjäsenvaltiolle sähköinen palautushakemus ja toimitettava se jäsenvaltiolle, johon hän on sijoittautunut, kyseisen jäsenvaltion perustaman sähköisen portaalin kautta. Muutokset johtuvat käsitteen "maan alue" poistamisesta. Sanamuodon muutos teki ristiviittauksen 3 artiklaan tarpeettomaksi. 5 a artikla 1) Palautushakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot: a) hakijan nimi ja täydellinen osoite; b) sähköiset yhteystiedot; c) sen liiketoiminnan kuvaus, jota varten tavarat tai palvelut on hankittu; 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 12

13 d) hakemuksen kattama ajanjakso; e) selvitys siitä, että hakija ei ole kyseisen ajanjakson aikana suorittanut yhtään palautusjäsenvaltiossa suoritetuksi katsottavaa tavaroiden luovutusta tai palvelua 1 b artiklan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja liiketoimia lukuun ottamatta; f) hakijan arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero; ja g) pankkitilitiedot IBAN- ja BIC-koodit mukaan lukien. Muutokset ovat teknisiä (direktiivistä 2006/112/EY johtuvia muutoksia ja mukautuksia). 2) Edellä 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi palautushakemuksessa on annettava kunkin palautusjäsenvaltion ja kunkin laskun tai tuontiasiakirjan osalta seuraavat tiedot: 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 13

14 a) luovuttajan tai suorittajan nimi ja täydellinen osoite; b) tuontia lukuun ottamatta luovuttajan tai suorittajan arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, jonka palautusjäsenvaltio on myöntänyt direktiivin 2006/112/EY 239 ja 240 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti; c) tuontia lukuun ottamatta palautusjäsenvaltion etuliite direktiivin 2006/112/EY 215 artiklan mukaisesti; d) laskun tai tuontiasiakirjan päivämäärä ja numero; e) verotettava määrä ja arvonlisäveron määrä ilmaistuna palautusjäsenvaltion valuutassa; f) 3 artiklan ja 4 artiklan toisen kohdan mukaisesti lasketun vähennettävän arvonlisäveron määrä ilmaistuna palautusjäsenvaltion valuutassa; g) 4 artiklan mukaisesti laskettu vähennyksen suhdeluku prosenttiosuutena ilmaistuna silloin, kun tätä vähennystä sovelletaan; h) hankittujen tavaroiden ja palveluiden luonne [ ]. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 14

15 Hakemuksessa annettavia tietoja koskevat säännökset olisi ryhmiteltävä. Jotta säännöksestä ei tulisi liian pitkä, yksityiskohtaiset tiedot olisi määritettävä erikseen. 5 b artikla 1) Hankittujen tavaroiden ja palveluiden luonne on merkittävä palautushakemukseen seuraavin koodein: 1. = polttoaine; 2. = kulkuneuvon vuokraus; 3. = kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset (muut kuin 1 ja 2 kohdissa mainitut tavarat ja palvelut) 4. = tiemaksut ja tienkäyttömaksut; 5. = matkakustannukset, kuten taksimatkojen kustannukset, kustannukset julkisen liikenteen käytöstä; 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 15

16 6. = majoitus; 7. = ruoka, juomat ja ravintolapalvelut; 8. = messujen ja näyttelyjen pääsymaksut; 9. = ylellisyys-, huvi- ja edustuskustannukset; 10. = muut. Jos käytetään koodia 10, on ilmoitettava hankittujen tavaroiden ja palveluiden luonne. 2) Palautusjäsenvaltio voi vaatia hakijaa toimittamaan sähköisesti koodattuja lisätietoja kustakin 1 kohdassa esitetystä koodista, mikäli tällaiset tiedot ovat tarpeellisia direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin sitä sovelletaan palautusjäsenvaltiossa, mukaista vähennysoikeutta koskevien rajoitusten vuoksi tai mainitun direktiivin 395 ja 396 artiklan nojalla palautusjäsenvaltiolle myönnetyn asiaankuuluvan poikkeuksen soveltamisen vuoksi. Muutokset ovat teknisiä (direktiivistä 2006/112/EY johtuvia muutoksia ja mukautuksia). Lisätään viittaus direktiivin 2006/112/EY 396 artiklaan. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 16

17 5 c artikla Rajoittamatta 7 b artiklan mukaisesti tehtyjä tietopyyntöjä palautusjäsenvaltio voi vaatia hakijaa toimittamaan sähköisesti palautushakemuksen mukana jäljennöksen laskusta tai tuontiasiakirjasta, jos laskun tai tuontiasiakirjan verotettava määrä on 1000 euroa tai enemmän taikka vastaava määrä kansallisessa valuutassa. [Jos lasku kuitenkin koskee polttoainetta, tämä alaraja on 250 euroa tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa.] Jos hakijaa vaaditaan toimittamaan sähköisesti palautushakemuksen mukana jäljennös laskusta tai tuontiasiakirjasta, tämä ei vaikuta muihin mahdollisesti esitettäviin tietoihin. Sanamuoto selventää tätä. 5 d artikla Palautusjäsenvaltio voi vaatia hakijaa toimittamaan kuvauksen liiketoiminnastaan käyttäen yhdenmukaistettuja koodeja, johon viitataan asetuksen (EY) N:o 1798/ h artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 17

18 Viittaus asetuksen (EY) N:o 1798/ artiklaan on tässä kohtaa tarpeeton ja pitäisi poistaa. Viittaus asetuksen (EY) N:o 1798/ h artiklan 3 kohdan 2 alakohtaan liittyy palautusmenettelyä koskevien muutosten edellyttämään asetuksen (EY) N:o 1798/2003 mukauttamiseen, josta säädetään tämän asiakirjan lopussa. 5 e artikla Tämän direktiivin soveltamiseksi palautusjäsenvaltio voi määritellä kielen tai kielet, jo(i)lla hakijan on annettava palautushakemuksen tiedot tai muut lisätiedot. 5 f artikla Jos hakija muuttaa vähennyksen suhdelukua palautushakemuksen jättämisen jälkeen, hänen on oikaistava haettu tai jo palautettu määrä. Oikaisu on tehtävä palautushakemuksessa mainittua palautusajanjaksoa seuraavan kalenterivuoden aikana tai, jos hakija ei tee tuona kalenterivuotena palautushakemusta, erillisellä ilmoituksella sijoittautumisjäsenvaltion sähköisen portaalin kautta. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 18

19 Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. Kiertoilmaisu teki ristiviittauksen tarpeettomaksi ja teksti selveni. 6 artikla 1) Palautushakemuksen on kohdistuttava a) palautusajanjaksona laskutettuihin tavaroiden ostoihin tai palveluiden hankkimisiin, [mikäli verosaatava syntyi ennen laskutusta tai laskutushetkellä, tai näiden osalta palautusajanjaksona syntyneeseen verosaatavan, mikäli ostoista laskutettiin ennen verosaatavan syntymistä]; b) palautusajanjaksona suoritettuihin tavaroiden tuonteihin. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 19

20 Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin a alakohdassa. Puheenjohtajavaltio katsoo kuitenkin, että tämä säännöksen soveltaminen lienee käytännössä vaikeaa, koska palautusjäsenvaltio ei voi tarkistaa, milloin verosaatava tosiasiallisesti syntyy ja hakija ei yleensä itsekään tiedä sitä. Kyseisen kriteerin soveltaminen riippuu yrittäjän henkilöstä. Tästä syystä olisi harkittava, olisiko mielekkäämpää käyttää, kuten tähän asti (vrt. 8. direktiivin 7 artiklan 1 kohta), vain laskutuksen objektiivista kriteeriä. B alakohdan teksti mukautettiin direktiivin 2006/112/EY 30 artiklaan. 2) Palautushakemus voi myös koskea laskuja tai tuontiasiakirjoja, joista ei aikaisemmin ole tehty palautushakemuksia ja jotka liittyvät kyseisenä kalenterivuonna suoritettuihin liiketoimiin. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin 2 kohdassa. 6 a artikla 1) Palautushakemus on tehtävä sijoittautumisjäsenvaltiolle palautusajanjaksoa seuraavan kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Palautushakemus katsotaan tehdyksi ainoastaan silloin, kun hakija on antanut kaikki 5 a, 5 b ja 5 d artiklassa vaaditut tiedot. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 20

21 2) Sijoittautumisjäsenvaltion on toimitettava viipymättä hakijalle sähköinen vastaanottotodistus. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin 1 kohdassa. Lisäksi säännöstä selvennettiin. 6 b artikla Jos palautushakemus koskee palautusajanjaksoa, joka on lyhyempi kuin yksi kalenterivuosi mutta vähintään kolme kuukautta, sen arvonlisäveron määrä, josta palautusta haetaan, ei saa olla pienempi kuin 400 euroa tai vastaava määrä kansallisena valuuttana. Jos palautushakemus koskee palautusajanjaksoa, joka on kalenterivuoden tai kalenterivuoden jäljellä olevan osan mittainen, arvonlisän määrä ei saa olla pienempi kuin 50 euroa tai vastaava määrä kansallisena valuuttana. Toiseen kohtaan tehtiin kielellinen täsmennys. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 21

22 7 artikla 1) Sijoittautumisjäsenvaltio ei toimita palautushakemusta palautusjäsenvaltiolle, jos hakija sijoittautumisjäsenvaltiossa palautusajanjaksona HUOMAUTUKSET Puheenjohtajavaltio ehdottaa johdantovirkkeen täydentämistä, koska kaikissa tapauksissa asia riippuu palautusjäsenvaltion olosuhteista. Säännöksen sanamuoto mukautettiin direktiiviin 2006/112/EY 272 artiklan 1 kohdan c-e alakohdan sanamuotoon. a) ei ole arvonlisäverovelvollinen; b) suorittaa yksinomaan direktiiviin 2006/112/EY 132, 135, 136 ja 371 artiklan, artiklan, 378 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 379 artiklan 2 kohdan tai artiklan perusteella verosta vapautettuja tavaroiden luovutuksia ja palvelusuorituksia; HUOMAUTUKSET Puheenjohtajavaltio pyytää valtuuskuntia tutkimaan tarkasti viittaukset direktiiviin 2006/112/EY. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 22

23 c) saa direktiivin 2006/112/EY artiklassa säädettyä pienyritysten verovapautusta; HUOMAUTUKSET Puheenjohtajavaltio pyytää valtuuskuntia tutkimaan tarkasti viittaukset direktiiviin 2006/112/EY. d) kuuluu direktiivin 2006/112/EY artiklan mukaisen maataloustuottajien yhteisen vakiokantajärjestelmän soveltamisen piiriin. HUOMAUTUKSET Puheenjohtajavaltio pyytää valtuuskuntia tutkimaan tarkasti viittaukset direktiiviin 2006/112/EY. 2) Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava sähköisesti hakijalle ensimmäisen alakohdan mukaisesta päätöksestään. 7 a artikla 1) Palautusjäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä hakijalle sähköisesti hakemuksen vastaanottopäivä. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 23

24 2) Palautusjäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle päätöksestään hyväksyä tai hylätä palautushakemus neljän kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiossa. HUOMAUTUKSET Lisäys selventää sitä, että määräaika alkaa palautushakemuksen vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiossa. 7 b artikla 1) Jos palautusjäsenvaltio katsoo, ettei se ole saanut kaikkia asiaankuuluvia tietoja päätöksen tekemiseksi koko palautushakemuksesta tai sen osasta, se voi pyytää sähköisesti, jos se on vastaanottajalle mahdollista, lisätietoja erityisesti hakijalta tai sijoittautumisjäsenvaltiolta 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neljän kuukauden määräajan kuluessa. Jos lisätietoja vaaditaan muulta henkilöltä kuin hakijalta tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, pyyntö tehdään yksinomaan sähköisesti, jos se on vastaanottajalle mahdollista. Palautusjäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää muita lisätietoja. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 24

25 Jos veroviranomaisella on perusteltuja epäilyjä tietyn saatavan osalta, lisätietoihin voi kuulua myös asiaankuuluvan laskun tai tuontiasiakirjan alkuperäiskappale tai jäljennös. Edellä 5 c artiklassa mainittua alarajaa ei sovelleta lisätietojen pyytämiseen. 2) Palautusjäsenvaltiolle on toimitettava 1 kohdan mukaisesti pyydetyt lisätiedot kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. Lisäksi tekstiä selvennettiin. 7 c artikla Jos palautusjäsenvaltio vaatii lisätietoja, se ilmoittaa hakijalle palautushakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden kuluessa vaadittujen tietojen saamisesta tai, jos se ei ole saanut vastausta pyyntöönsä, kahden kuukauden kuluessa 7 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä. Koko palautushakemusta tai sen osaa koskevan päätöksen määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin kuusi kuukautta palautushakemuksen vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiossa. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 25

26 Säännöstä selvennettiin. Jos palautusjäsenvaltio saa pyytämänsä lisätiedot, hakemusta koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaadittujen tietojen saamisesta. Tällöin on epäolennaista, saadaanko tiedot vaaditussa yhden kuukauden määräajassa vai myöhemmin. Ratkaisevaa on aina tietojen tosiasiallisen vastaanottamisen ajankohta. Jos tietoja ei saada, palautusjäsenvaltion on tehtävä hakemusta koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa yhden kuukauden määräajan päättymisestä. Myös kuuden kuukauden vähimmäisaikaa koskevaa säännöstä selvennettiin. Nyt käy selväksi, että määräajan alkamisen kannalta ratkaisevaa on hakemuksen vastaanottaminen palautusjäsenvaltiossa. Lisäksi sovelletaan jo 7 b artiklan l kohdassa käytettyä käsitettä "koko palautushakemusta tai sen osaa koskeva päätös". Jos palautusjäsenvaltio vaatii muita lisätietoja, se ilmoittaa hakijalle kahdeksan kuukauden kuluessa palautushakemuksen vastaanottamisesta palautusjäsenvaltiossa koko palautushakemusta tai sen osaa koskevasta päätöksestään. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 26

27 Myös kahdeksan kuukauden vähimmäisaikaa koskevaa säännöstä selvennettiin. Nyt käy selväksi, että määräävää on hakemuksen vastaanottaminen palautusjäsenvaltiossa. Lisäksi sovelletaan jo 7 b artiklan l kohdassa käytettyä käsitettä "koko palautushakemusta tai sen osaa koskeva päätös". 7 d artikla 1) Jos palautushakemus hyväksytään, on palautusjäsenvaltion maksettava hyväksytty määrä viimeistään 10 kalenteripäivän kuluessa 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä tai, jos vaaditaan lisätietoja, 7 c artiklassa tarkoitetun vastaavan määräajan päättymisestä. Säännöstä selvennettiin. Siinä erotellaan nyt tapaukset, joissa ei vaadita lisätietoja, ja tapaukset, joissa vaaditaan lisätietoja ja mahdollisesti muita lisätietoja. 2) Palautus on suoritettava palautusjäsenvaltiossa tai hakijan pyynnöstä jossakin muussa jäsenvaltiossa. Jälkimmäisessä tapauksessa palautusjäsenvaltio vähentää mahdolliset siirrosta aiheutuvat pankkikulut hakijalle palautettavasta määrästä. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 27

28 Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 7 e artikla 1) Jos palautushakemus hylätään kokonaisuudessaan tai osittain, palautusjäsenvaltion on ilmoitettava hylkäämisen syyt hakijalle yhdessä päätöksen kanssa. 2) Hakija voi hakea muutosta palautushakemuksen hylkääviin päätöksiin palautusjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta samoin muotoa ja määräaikoja koskevin edellytyksin, joita sovelletaan kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden henkilöiden palautushakemuksia koskeviin muutoksenhakuihin. Jos palautusjäsenvaltion lainsäädännössä sitä, että palautushakemusta koskevaa päätöstä ei tehdä tässä direktiivissä säädetyssä määräajassa, ei katsota hakemuksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, hakijalla on oltava käytössään samat hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt kuin kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneilla verovelvollisilla samassa tilanteessa. Jos tällaisia menettelyjä ei ole, katsotaan se, että palautushakemusta koskevaa päätöstä ei tehdä säädetyssä määräajassa, hakemuksen hylkäämiseksi ja jos sen arvonlisäveroa koskevat säännökset eivät sisällä mahdollisuutta valittaa tästä, sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa tällaisissa tapauksissa muita säädettyjä seuraamuksia; jos tällaisia seuraamuksiakaan ei ole, hakemus katsotaan hylätyksi. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 28

29 Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 7 f artikla 1) Jos palautus on saatu vilpillisesti tai muutoin virheellisesti, palautusjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen perii välittömästi takaisin väärin perustein maksetut määrät ja mahdolliset sakot ja korot palautusjäsenvaltiossa sovelletun menettelyn mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta keskinäistä apua arvonlisäveron perinnässä koskevien säännösten soveltamiseen. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 2) Jos vilpillisen hakemuksen johdosta määrätty sakko tai korko on jätetty maksamatta, palautusjäsenvaltio voi lykätä kyseiselle verovelvolliselle tulevat myöhemmät palautukset maksamatta olevaan määrään saakka. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 29

30 7 g artikla Palautusjäsenvaltio ottaa huomioon 5 f artiklassa tarkoitetun aiempaa palautushakemusta koskevan muutoksen palautuksen määrän alentamisena tai korottamisena tai maksaa tai perii sen takaisin erikseen. 8 artikla Palautusjäsenvaltion on maksettava hakijalle maksettavan palautuksen määrälle korkoa, jos palautus on maksettu myöhässä. Korkoa ei makseta, jos hakija ei toimita palautusjäsenvaltiolle pyydettyjä lisätietoja määräajassa. 8 a artikla 1) Korko lasketaan palautuksen viimeistä maksupäivää seuraavasta päivästä palautuksen tosiasialliseen maksupäivään. 2) Korko vastaa sitä korkoa, jota sovelletaan kansallisesti palautusjäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille maksettaviin arvonlisäveron palautuksiin kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 30

31 Jos tällaisesta korosta ei ole säädetty, maksettava korko vastaa sitä korkoa tai vastaavaa maksua, jota palautusjäsenvaltio soveltaa verovelvollisten maksamaa arvonlisäveroa koskeviin maksuviivästyksiin. 9 artikla Kumotaan direktiivi 79/1072/ETY [ päivästä ]. Viittauksia kyseisiin direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin. Saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 10 artikla 1) Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [1 päivänä heinäkuuta 2006]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 31

32 2) Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 11 artikla Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 12 artikla Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 32

33 Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee hallinnollisten yhteistyöjärjestelyiden käyttöönottoa arvonlisäveroa koskevan yhden luukun järjestelmän ja arvonlisäveron palautusmenettelyn yhteydessä Lisätään seuraavat VI a ja VI b luku VI b LUKU Tietojen vaihtoa ja säilyttämistä koskevat säännökset käytettäessä direktiivissä 200Y/YY/EY säädettyä menettelyä arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille Otsikko mukautettiin direktiiviin uuteen nimeen. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 33

34 34 h artikla 1) Kun sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa direktiivin 200Y/YY/EY 3 artiklan mukaisen arvonlisäveron palautushakemuksen ja kun kyseisen direktiivin 7 artiklaa ei sovelleta, sen on 15 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta sähköisesti toimitettava se kunkin asianomaisen palautusjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja vahvistettava, onko hakija direktiivin 200Y/YY/EY 1 a artiklan 5 alakohdassa tarkoitettu arvonlisäverovelvollinen ja onko tämän henkilön antama arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero pätevä palautusajanjaksolla. Säännöstä selvennettiin. 2) Kunkin palautusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 200Y/YY/EY 5 b artiklan 2 kohdan nojalla vaatimansa tiedot. Tekniset yksityiskohdat, tietojen toimittamisessa käytettävä yhteinen sähköinen viesti mukaan lukien, määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 34

35 3) Kunkin palautusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on myös ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos ne haluavat käyttää direktiivin 200Y/YY/EY 5 d artiklan mukaista vaihtoehtoa vaatia hakijalta kuvauksen esittämistä liiketoiminnastaan yhdenmukaistettuja koodeja käyttäen. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut koodit määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen asetuksessa (ETY) N:o 3037/90 säädetyn NACEluokituksen perusteella. Viittaukset mukautettiin direktiivin uuteen rakenteeseen. Lisäksi saksankielinen teksti mukautettiin englanninkieliseen tekstiin. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 35

36 LIITE II NEUVOSTON ISTUNNON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄ LAUSUMA 1 a artiklan 2 ja 4 alakohdan sekä 3 artiklan osalta: Neuvosto ja komissio ilmoittavat, että sanoilla 'on kannettu' tarkoitetaan veroja, jotka verovelvollisen on maksettava tai jotka tämä on maksanut hänelle luovutetuista tavaroista tai suoritetuista palveluista. 8866/07 mmy,rir,nh,sl,pa/pa,pmm/ep 36 LIITE II DG G I LIMITE FI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena puheenjohtajan välitysehdotuksen viimeisin versio, joka on laadittu verotustyöryhmän kokouksen pohjalta.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena puheenjohtajan välitysehdotuksen viimeisin versio, joka on laadittu verotustyöryhmän kokouksen pohjalta. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. marraskuuta 2001 (30.11) (OR. en, fr) 14445/01 Toimielinten välinen asia: 2000/0289 (CNS) LIMITE FISC 247 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

12596/12 HKE/mrc DG G 1B

12596/12 HKE/mrc DG G 1B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. lokakuuta 2012 (OR. en) 12596/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0001 (NLE) SC 109 OC 422 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS täytäntöönpanoasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) FISC 6

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) FISC 6 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) SC 6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot