Kuntala, kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården, mötesrum 1 (Socialcentralen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntala, kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården, mötesrum 1 (Socialcentralen)"

Transkriptio

1 8/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-20:34 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården, mötesrum 1 (Socialcentralen) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:35-20:34 pj/ordf. Manninen-Ollberg 17:35-20:34 vara pj/vice ordf. Marja Christiansson 17:35-20:34 jäsen/ledamot Hans-Eric Gustafsson Henrik 17:35-20:34 jäsen/ledamot Huotari Juha 17:35-20:34 jäsen/ledamot Kosonen Riitta-Kaisa 17:35-20:34 jäsen/ledamot Vuoksenranta Suvi 17:35-20:34 jäsen/ledamot Muu/Övriga Sandström Stefan 17:35-20:34 kh:n ed./kst:s repr. Kokko Leena 17:35-20:34 esittelijä/föredr. Grandell Nina 17:35-20:34 sihteeri/sekr. Grön Bodil 17:35-19:35 asiantuntija/sakkunnig Heikel Johanna 19:35-20:22 asiantuntija/sakkunnig Mickos Anders 17:35-20:34 asiantuntija/sakkunnig Putus Marianne 17:35-19:35 asiantuntija/sakkunnig Räsänen Helena 17:35-20:22 asiantuntija/sakkunnig Poissa/Frånvarande Alasara Sami jäsen/ledamot Forss Maria jäsen/ledamot Granström Emil nuorisov.ed./ungdomf. rep. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden sähköisesti tarkastettu et elektroniskt justerat nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Micaela Röman ntarkastaja/juste rare Juha Huotari npitäjä/förare Nina Grandell ntarkastaja/justera re Marja Manninen-Ollberg.

2 8/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 52 ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 53 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 54 Osavuosikatsaus , Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt , Social- och hälsovårdsavdelningen 55 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio / Social- och ottets budget Ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden yhteiskilpailutus 2019 / Gemensam konkurrensutsättning av boendetjänster för äldre och långtidssjuka Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus / Upphandling gällande färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen

3 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet SOSTEVLK 51 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 8/ ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare SOSTEVLK 52 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Päätös ntarkastajiksi valittiin Juha Huotari ja Marja Manninen-Ollberg. Beslut Till protokolljusterare valdes Juha Huotari och Marja Manninen-Ollberg.

5 8/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan SOSTEVLK 53 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. Beslut Social- och ottet beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

6 8/ Osavuosikatsaus , Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt , Social- och hälsovårdsavdelningen 267/ /2019 SOSTEVLK 54 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi Sosiaali ja terveysosastolla on laadittu osavuosikatsaus ajalta Osavuosikatsauksen perusteella ennustetaan toimintakatteen osalta 1,3 milj. euron ylitystä. Ensisijaisesti ylitystä ennustetaan erikoissairaanhoidossa noin 1 milj. e. Erikoissairaanhoidon osalta tulee huomioida, että kunnan talousarviossa on varattuna 0,7 milj. e vähemmän vuodelle 2019 kuin mitä HUS palvelusuunnitelmassaan kunnalle esitti. Oman toiminnan kustannusten ylitykset/alitukset sekä tuottojen ylitykset/alitukset ovat yhteensä noin 0,3 milj. euroa. Osavuosikatsauksessa kuvataan ylityksiä tarkemmin. Yleisesti voidaan todeta, että kuluvana vuonna sosiaali- ja terveystoimen asiakkuudet ovat lisääntyneet lähestulkoon kaikissa palveluissa mikä näkyy kustannusten lisääntymisenä, jonojen pidentymisenä ja henkilöstön kuormittumisena. Liite / Bilaga Liite 1/54. SOSTEVLK: Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toteaa, että sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, mutta toimintakatteen ylitysuhasta johtuen haetaan toimintakatteen ylitysoikeutta. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet antecknar delårsöversikten för kännedom och konstaterar att de bindande målen kommer att uppnås planenligt men på grund av överskridningshotet i verksamhetsbidraget anhåller utskottet om rätt att överskrida verksamhetsbidraget. Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän

7 8/ ehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

8 8/ Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år / /2018 SOSTEVLK 55 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toimintakatteeseen ennustetaan osavuosikatsauksen perusteella 1,3 milj. euron ylitystä. Ylitysuhkaa ennustetaan ensisijaisesti erikoissairaanhoitoon 1 milj. euroa ja omaan toimintaan 0,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksen osalta on syytä huomioida, että talousarviossa HUS:n palveluihin varattiin 0,7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS palvelusuunnitelmassaan kunnalle esitti. Omassa toiminnassa toimintakatteen ylitystä ennustetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin 0,2 milj. euroa, työikäisten palveluihin 0,2 milj. euroa ja ikääntyneiden palveluihin 0,05 milj. euroa. Ruokapalveluissa ja taloudessa sekä hallinnossa toimintakate alittuu, yhteensä 0,15 milj. euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ylitys johtuu ensisijaisesti ostopalveluista. Kuluvan vuoden aikana12 uutta lasta ja nuorta on tarvinnut kodin ulkopuolista sijoitusta. Työikäisten palveluissa tulot alittavat talousarvion. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa ylitys johtuu ostopalveluista. Kuluvan vuoden aikana on ollut tarpeen ostaa viisi uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa lakisääteisten määräaikojen täyttyessä. Yleisesti voidaan todeta, että kuluvana vuonna asiakkuudet ovat lisääntyneet kunnan kasvun myötä lähestulkoon kaikissa palveluissa, tämä näkyy kustannusten kasvuna, pidentyneinä jonoina ja henkilöstön kuormittumisena. Vuoden 2019 sitovien tavoitteiden osalta tavoitteet numero 14 ja 15 tulee sosiaali- ja terveysosastolta poistaa, koska ne liittyivät kaatuneeseen maakunta ja sote-uudistukseen ja tavoitteet eivät enää ole ajankohtaisia. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että -sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2019

9 8/ talousarviomäärärahaa tarkistetaan 1,3 milj. euroa -sitovat tavoitteet numero 14 ja 15 poistetaan Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet föreslår för kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige att -social- och ottets anslag i budgeten 2019 justeras med 1,3 milj. euro - bindande målen nummer 14 och 15 slopas Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

10 8/ Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio / Social- och ottets budget / /2019 SOSTEVLK 46 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2018 tilinpäätös, vuoden 2019 talousarvio sekä vuoden 2019 viimeisin tulosennuste osastoittain. Väestönkasvun ennakoidaan pysyvän maan keskiarvoa korkeammalla tasolla johtuen mm. lisääntyvästä valmistuvien asuntojen määrästä. Suunnitelmakauden aikana muutoksen ennakoidaan olevan 600 uutta asukasta vuosittain, jolloin väestömäärä 2020 olisi asukasta. Käyttötalouden kehykset Käyttötalouden kehyksissä erotetaan sisäiset ja ulkoiset tuotot sekä sisäiset ja ulkoiset kustannukset. Ulkoiset erät/toimintakate 1000 euroa TP 2018 TA 2019 Kehys 2020 Muutos % TS21 TS22 Sosiaali- ja terveysvaliokunta josta HUS lisäys , Soten-sisäiset tuotot ja kulut Sisäisiä tuottoja sosiaali- ja terveysosastolla ovat omien yksiköiden ja muiden osastojen maksamat ateriakorvaukset ja sisäisiä kustannuksia ovat sisäiset vuokrat, IT-kustannukset ja omien yksiköiden ateriakorvaukset. Osastolle vyörytettävät sisäiset tuotot 2020 ovat e ja sisäiset kulut euroa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskustelee talousarviosta ja evästää talousarvion valmistelua. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet diskuterar budgeten och ger vägkost för budgetberedningen.

11 8/ Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt föredragandens förslag. SOSTEVLK 56 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi Sosiaali- ja terveysosastolla on valmisteltu talousarvioesitys, joka käsittää nykytoiminnan ts. osamäärärahoja on lisätty syyskuussa 2019 mm. palvelujen piirissä olevien asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi vuonna Uutena toimintana, verrattaessa vuoteen 2019, esitykseen sisältyy Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen , Sipoon kunnan kustannuksiksi vuonna 2020 on arvioitu e. Lasten nuorten perheiden palveluissa, sijaishuoltoon kodin ulkopuolelle on vuoden 2019 aikana sijoitettu syyskuun loppuun mennessä 13 uutta lasta/nuorta, näiden ja aikaisempien sijoitusten jatkumisen varmistamiseksi osamäärärahaa on korotettu e. Kahden sijoituksen kustannuksista vastaa toinen kunta. Sijoitusten hinta on tarvittavista palveluista ja tuen määrästä riippuen euroa/lapsi/vuosi. Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen toiminnan vahvistaminen, muuttuneiden vaatimusten vuoksi, lisää Sipoon kustannusosuutta e. Oleskeluluvan saaneiden nuorten Perheryhmäkodin toiminta jatkuu vuonna Vuoden 2020 toiminnan kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin euroa, jotka Ely korvaa kunnalle täysimääräisesti, kustannukset ovat noin euroa vähemmän kuin vuonna Työikäisten palveluissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahaa on talousarvioesityksessä korotettu 1,0 milj. euroa verrattaessa kuluvan vuoden talousarvioon. Tämä jää edelleen 0,9 milj. euroa alle HUS:n kunnalle vuoden 2020 laskeman palvelusuunnitelman.

12 8/ Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin on lisätty e ja ilmaisjakeluvälineisiin ja -tarvikkeisiin euroa. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin (yhteensä 47 paikkaa, joista 5 uutta vuonna 2019 ostettua) lisäystä on e. Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on valmisteilla yhdessä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän ja Keravan kanssa, kustannusten ennustetaan nousevan nykyisestä, tätä mahdollista nousua ei esityksessä ole huomioitu. Omaishoidon (lomapäivät tai ve tukipalvelut) palveluseteihin ja tukeen lisäys euroa, kehitysvammaisten asumiseen, sisältää myös kuntayhtymät euroa, lääkeautomaattien leasingkustannuksiin euroa, vammaispalveluiden henkilökohtaiseen apuun e, päivätoimintaan e ja VPL- matkoihin e. VPL-matkojen kilpailutus yhdessä itäisen Uudenmaan kuntien kanssa on käynnistymässä ja kustannusten ennustetaan nousevan nykyisestä, tätä mahdollista nousua ei esityksessä ole huomioitu. Ruokapalveluiden ateriahintoja nostavat 3,5 henkilön palkkojen siirtyminen ruokapalveluiden vastuulle. Lisäksi Nikkilän Pikkusydämen toiminta käynnistyy syksyllä 2019, kustannukset vastaavat 2 henkilötyövuotta ja Uuden Kuntalan keittiö aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Sosiaali- ja terveysosastolle määritelty kehys ylittyy edellä mainituin perusteluin euroa kun nykytoiminnan edellyttämät lisäykset ja uuteen toimintaan varatut e on huomioitu. Talousarvion laatimisen haasteet Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoitettuun kehykseen on melko mahdotonta päästä jo pelkästään nykytoiminnan osalta heikentämättä lakisääteisiä palveluja, hyväksymättä odotus-/ jonotusaikojen pitenemistä entisestään, jotka tälläkin hetkellä ovat jo esimerkiksi kiireettömälle lääkärinvastaanotolle 2 kk ja kiireettömään suun terveydenhuoltoon 5 kk. Kehyksessä pysyminen edellyttäisi lisäksi palvelukriteerien kiristämistä ja palveluiden leikkaamista. Lakisääteisiä määräaikoja ei pystyttäisi noudattamaan ja koska näiden määräaikojen kanssa on ollut ongelmia jo jonkin aikaa Aluehallintovirasto voi seuraavaksi määrätä kunnalle uhkasakon. Henkilöstön kuormittuvuus lisääntyisi entisestään ja työhyvinvointi heikkenisi.

13 8/ Vuodelle 2020 tulosyksiköt ovat, ruokapalveluiden henkilöstön lisäksi, arvioineet tarvittavan 16 uutta vakanssia ylläpitämään palvelujen saatavuutta ja laatua sekä uusiin vaikeutuneisiin palvelutarpeisiin vastaamiseen. Näistä esitetyistä vakansseista kaksi on huomioitu esityksessä. Esitykseen sisältyy lisäksi useita riskejä ja epävarmuustekijöitä kuten tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys, sijaishuollon mahdolliset lisäostotarpeet ja erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyys sekä kilpailutusten tuomat mahdolliset kustannuslisäykset. Sosiaali- ja terveysosastolla on laadittu talousarvioesitys vuodelle 2020, jonka ulkoisten erien toimintakate on euroa eli e yli annetun kehyksen. Ulkoiset kulut ovat euroa ja ulkoiset tuotot euroa. Liitteet / Bilagor Liite 1/56. SOSTEVLK: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2020 tuloslaskelma Liite 2/56. SOSTEVLK: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2020 tekstiosa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteiden 1 ja 2 mukaisen talousarvion vuodelle Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget för år 2020 enligt bilagorna 1 och 2. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielinen vastaehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle euroa lisämäärärahaa talousarvioon (liitteiden 1 ja 2 mukaiseen talousarvioon vuodelle 2020), Virkamiehille annetaan vapaus päättää käytetäänkö sitä uusiin vakansseihin ja/tai ostopalveluihin. Social- och ottets enhälliga motförslag Social- och ottet besluter enhälligt föreslå för kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på euro i budgeten (budget för år 2020 enligt bilagorna 1 och 2). Man ger tjänstemännen frihet att bestämma om det används till vakanser och/eller köptjänster.

14 8/ Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti vastaehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt motförslaget.

15 8/ Ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden yhteiskilpailutus 2019 / Gemensam konkurrensutsättning av boendetjänster för äldre och långtidssjuka / /2019 SOSTEVLK 57 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelu ja lisätiedot: palvelujohtaja, Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut Helena Räsänen, palvelupäällikkö Nina Martikainen, hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Taustaa Sipoon kunta on ollut mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa puitesopimuksessa ikääntyneiden palveluasumista koskevassa puitejärjestelyssä KLKH Keski-Uudenmaan asumispalvelut. Puitesopimuskausi alkoi ja päättyi Puitesopimuskauden pituus on ollut neljä (4) vuotta. Puitesopimuskauden jälkeen Kuntahankinnoilla on ollut oikeus ottaa käyttöön kolme (3) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta vuosi kerrallaan. Sopimuskauden pituudella on pyritty takaamaan asumispalvelujen jatkuvuus ja Asukkaiden hoitosuhteen katkeamattomuus. Puitesopimuksissa oli maininta, että Kuntahankinnat ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta Palveluntuottajalle kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ennen puitesopimuskauden päättymistä. Kuntahankinnat on ottanut optiokaudet käyttöön. Sopijapuolilla on ollut oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla kuitenkin siten, että sopimus päättyy aikaisintaan 1 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulon jälkeen. Mikäli Kuntahankinnat irtisanoo puitesopimuksen lakkaa myös Asiakaskohtainen sopimus, ellei sen jatkamiseen ole perusteltua syytä. KL-Kuntahankinnat Oy on keväällä 2019 ilmoittanut puitejärjestelyssä mukana oleville kunnille, että se tulee irtisanomaan puitesopimukset. Kuntahankinnat on lähettänyt puitesopimistoimittajille irtisanomiskirjeen, jossa kerrotaan irtisanomisesta ja siitä, että sopimukset päättyvät kuuden kauden irtisanomisajan jälkeen KL-Kuntahankinnat Oy:n ilmoittamat syyt puitesopimuksen irtisanomiseen Kilpailutuksesta on kulunut jo yli neljä vuotta. Markkinat ja palvelutarpeet ovat kehittyneet tässä ajassa, joten uudella

16 8/ kilpailutuksella ja tehokkaammalla sopimusohjauksella voidaan saada parempaa laatua ja hintahyötyä. Nykyinen sopimus on ns. suljettu puitejärjestely, johon ei ole päässyt uusia palveluntuottajia mukaan, mikä on rajoittanut tarpeisiin vastaavaa tarjontaa kysyntään nähden. Nykyinen hankintalaki mahdollistaa esimerkiksi avoimen puitejärjestelyn, johon voidaan ottaa mukaan uusia palveluntuottajia joustavammin sopimuskaudella. Lisäksi puitesopimuksen asiakaskunnassa on tapahtunut organisaatiomuutos vuodenvaihteessa Puitesopimuksen asiakaskunnat lukuun ottamatta Keravaa ja Sipoota ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalvelunsa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vastuulle. Tämän puitesopimuksen irtisanomisella mahdollistetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle asumispalvelusopimusten uudelleenjärjestely tarvittaessa heidän tarpeidensa mukaisesti. Irtisanomisesta huolimatta asiakaskunnat voivat antaa palveluyksiköissä jo asuvien asukkaiden jatkaa asumistaan nykyisissä yksiköissä puitesopimuksen päättymisen jälkeenkin. Nykytilanne Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän (Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Nurmijärvi) kuntien sekä Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan ikäihmisten asumispalvelut on tällä hetkellä järjestetty kuntien omana toimintana (47%) sekä ostopalveluina (53%). Alueella on kokonaisuudessaan tällä hetkellä noin 1750 asiakasta, joista ostoasumispalveluissa on 932 asiakasta. Toimintakulut ostoasumispalveluiden osalta ovat 2019 noin Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymässä 41 milj. euroa, Keravalla 3 milj. euroa ja Sipoossa 2,5 milj. euroa vuodessa. Uusi kilpailutus Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen palvelujohtaja Helena Räsänen on kokouksessa kertonut Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että Sipoon kunta valmistelee yhdessä Keravan kaupungin ja Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa uutta ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutusta. Ikäihmisten asumispalvelujen järjestämisessä lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen hoidon tarve. Asiakkaille tulee voida tarjota pitkäaikaista ja pysyvää asumispalvelua sekä lyhytaikaista hoivaa laadukkaissa asumispalveluyksiköissä. Asumispalveluiden monimuotoisuus ja muunneltavuus on tärkeää ja tavoitetilana on, että laadukkaat palvelut säilyvät myös uusiutuvassa

17 8/ lainsäädännön ja sote- kokonaisuuden kentässä. Lain ja asetusten osalta noudatetaan aina voimassa olevia säädöksiä. Hoitohenkilöstön asukaskohtainen mitoitusvaatimus voi muuttua sopimuskaudella, mikä palveluntuottajien tulee huomioida toiminnan seurannassa ja suunnittelussa. Toiminnan kehittämistä tulee tehdä vahvassa yhteistyössä kuntayhtymän ja kuntien toimijoiden kanssa, nostaen keskiöön yksiköiden omavalvonnan. Asumispalveluiden kilpailutuksessa käytetään palvelukuvauksen mukaisia ehdottomia laatuvaatimuksia. Dynaamisessa puitejärjestelyssä mukana oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve, asiakkaan ja hänen omaistensa erityiset toiveet, palvelukodin sijainti ja muut mahdolliset erityiset palvelukodin ja asiakkaan olosuhteet ratkaisevat, minkä palveluntuottajan kanssa yksittäinen ostopalvelusopimus tai maksusitoumus tehdään. Palvelukodin valintaan voivat vaikuttaa tapauskohtaisesti myös mm. Asukkaan äidinkieli, Palveluntuottajan erityisosaaminen tai lähiomaisten asuinpaikat palvelukodin sijainnin suhteen sekä Asukkaan toiveet. Kilpailutuksen valmistelu Sipoon kunnassa Vanhusneuvostolle on kokouksessa on kerrottu kilpailutuksen valmistelusta sekä siitä, että KL-Kuntahankinnat Oy on sanonut irti puitesopimukset. Kokouksessa sovittiin, että kun tarjouspyynnön liitteeksi tuleva palvelunkuvaus on lopullisessa muodossaan se on annetaan vanhusneuvostolle tiedoksi. Sipoon Vanhusneuvosto toivoi, että kestävän kehityksen ajatus huomioitaisiin mm. jätteiden käsittelyyn liittyen. Hankintailmoitus ja puitesopimukset Jokainen hankinnassa mukana oleva kunta ja kuntayhtymä on omassa sopimussuhteessa palveluntuottajiin. Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymän tehtävänä on julkaista hankintailmoitus, ottaa vastaan tarjoukset ja vertailla tarjouksia. Sipoon kunta, Keravan kaupunki ja Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymä tekevät omat hankintapäätöksensä kilpailutuksessa. Keravan sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee yhteistä hankintaa kokouksessaan ja Keski- Uudenmaan sote

18 8/ kuntayhtymän hallitus käsitteli hankintaa kokouksessaan Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää, että Sipoo kilpailuttaa ikäihmisten asumispalvelut yhdessä Keravan kaupungin ja Keski - Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet beslutar att Sibbo konkurrensutsätter boendetjänsterna för äldre tillsammans med Kervo stad och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland. Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

19 8/ Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus / Upphandling gällande färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen 453/ /2017 SOSTEVLK 58 Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och ottet Valmistelu ja lisätiedot: palvelujohtaja, Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut Helena Räsänen, palvelupäällikkö Tuula Wackström, hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Vammaisten kuljetuspalvelu on sosiaalihuoltolain määrittelemä liikkumista tukeva palvelu, joka kuuluu kunnan järjestettäväksi. Vammaispalvelulaki määrittää kenelle kuljetuspalvelua myönnetään. Kuljetuspalvelun hankintaa on vuosien 2018 ja 2019 aikana valmisteltu yhdessä Porvoon kaupungin, Loviisan kaupungin ja Askolan kunnan kanssa. Kuntien vammaisneuvostot ovat olleet tiiviisti mukana asian valmistelussa. Vammaisneuvostoille on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia ja heillä on ollut mahdollisuus tutustua hankinta-asiakirjojen luonnoksiin ja kommentoida niitä. Vammaisneuvostojen lausunnoissa ja esityksissä on nostettu esiin mm. liikkumispalveluiden yhdenvertaisuuteen, palvelun varmuuteen, paikallistuntemukseen, asiakaskokemukseen ja kyytien mahdollisen yhdistelyn vapaaehtoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kilpailutusasiakirjoja on muokattu vammaisneuvostojen kommenttien pohjalta. Kuntien tarkoituksena on päivittää ja laatia yhteiset toiminta- ja asiakasohjeet, joissa määritellään tarkemmin palvelun käytön reunaehtoja. Kilpailutuksessa on pyritty luomaan malli, joka olisi mahdollisimman joustava ja riippumaton kuntakohtaista ohjeista. Kilpailutus tehdään kahdessa osassa: ohjauskeskus ja kuljetukset. Tavoitteena on, että ohjauskeskus on kuljetusautoilijoista riippumaton ja toimii yhdenvertaisesti kaikkien taksiautoilijoiden kyytien välittämisessä. Ohjauskeskuksen tehtäviin kuuluu tilausten vastaanottaminen, välitys, yhdistely ja reititys. Asiakas tilaa kyydin puhelimitse, tekstiviestitse tai mobiilisovelluksella. Ohjauskeskus välittää kyydit tilausten perusteella autoilijoille. Ohjauskeskus toimii tilastoijana ja tilaajakuntien kehittäjäkumppanina kuljetuspalveluiden järjestämisessä. Ohjauskeskuksen välitettäväksi on myöhemmin mahdollisuus liittää myös tilaajakuntien muita henkilö- ja tavarakuljetuksia.

20 8/ Kilpailutuksen toinen osa käsittää autot ja kuljettajat. Kilpailutuksessa määritellään kalustoon ja kuljettajiin liittyvät vähimmäisvaatimukset, joilla pyritään turvaamaan asiakkaille mahdollisimman toimintavarma palveluympäristö. Kuljetuksia voidaan jaotella erilaisiin kategorioihin kuten päivä- tai sopimusautoihin. Ratkaisujen tavoitteena on palvelun eheys ja toimintavarmuus. Valmistelun yhteydessä on käyty laajaa markkinakartoitusta alan yrittäjien ja muiden kuljetuspalvelua järjestävien toimijoiden kanssa. Valmistelussa on seurattu laajasti muiden kuntien valmistelua ja kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksia. Valmistelussa on käytetty avuksi ulkopuolisten juridiikan, logistiikan ja ict-asiantuntijoiden asiantuntemusta. Valmisteluasiakirjoissa on huomioitu kaikkien asiantuntijoiden huomiot ja vammaisneuvostojen ja -järjestöjen näkemyksiä. Eri toimijoiden kommentteja ja lausuntoja on käsitelty satoja. Sipoon kunnan vammaispalvelut on tehnyt kirjallisen kyselyn kaikille asiakkailleen kevättalvella Jokainen kunta on omassa sopimussuhteessa sekä ohjauskeskukseen että kuljetuksiin. Porvoon kaupungin tehtävänä on julkaista hankintailmoitus, ottaa vastaan tarjoukset, vertailla tarjouksia ja tehdä hankintapäätös palveluntuottajista. Loviisan perusturvalautakunta käsittelee yhteistä hankintaa kokouksessaan Loviisan perusturvalautakunta päättää yhteiseen hankintaan liittymisestä myös Lapinjärven kunnan puolesta. Porvoon sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee päätöksensä ja Askolan perusturvalautakunta Kuntien päätöksentekomenettelyn jälkeen hankintailmoitus julkaistaan. Tämän asian liitteet on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille ja niistä on keskusteltu vammaisneuvoston puheenjohtajan kanssa. Liitteet / Bilagor Liite 1/58. SOSTEVLK: Luonnos palvelukuvaus sosiaalihuollon henkilökuljetukset Liite 1A/58. SOSTEVLK: Luonnos palvelukuvauksesta, ohjauskeskuspalvelu Liite 1B/58. OSTEVLK: Luonnos ohjauskeskuspalvelun toiminnallisuudet Liite 2/58. SOSTEVLK: Sipoon vammaisneuvoston lausunto Liite 3/58. SOSTEVLK: Yhteenveto vammaisneuvostojen lausuntojen käsittelystä

21 8/ Liite 4/58. SOSTEVLK:Sipoon vammaisneuvoston lausunto (yhteistyössä Askolan vammaisneuvoston puheenjohtajan ja Lapinjärven vammaisneuvoston kanssa), Liite 5/58. SOSTEVLK: Hankinnan valmistelun kuvaus ja vaiheet Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää, että Sipoo kilpailuttaa vammaisten kuljetuspalvelut yhdessä Loviisan kaupungin, Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan kanssa. Porvoon kaupunki toteuttaa hankinnan kokonaisuudessaan kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden nimissä ja niiden puolesta. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och ottet beslutar att Sibbo tillsammans med Lovisa stad, Borgå stad och Askola kommun konkurrensutsätter färdtjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Borgå stad genomför upphandlingen i sin helhet i de andra upphandlande enheternas namn och för deras räkning. Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Social- och ottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

22 8/ Muutoksenhakuohjeet Sosiaali- ja terveysvlk Kokouspäivämäärä Pykälät Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Sipoon kunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Iso Kylätie 18 PL Sipoo on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan.

23 8/ Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI faksi: sähköposti: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä:

24 8/ päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hankinta-asiat Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. Pykälät: Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2019 1 Aika/Tid 09.04.2019, Klo/Kl. 17:00-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:45 puheenjohtaja/ordförande

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 7/2019 1 Aika/Tid 16.05.2019, Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:30-21:10 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 7/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 17.09.2018, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig 6/2019 1 Aika/Tid 07.05.2019, Klo/Kl. 17:00-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-21:30 puheenjohtaja/ordföra nde Rauha Hannele

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 05.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 2/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00 puheenjohtaja

Lisätiedot

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare 9/2019 1 Aika/Tid 27.05.2019, Klo/Kl. 10:00-10:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, KH-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 10:00-10:45 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 3/2019 1 Aika/Tid 17.06.2019, Klo/Kl. 17:00-17:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Yk-Talo, Spektri Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sandström Stefan 17:00-17:55 Puh.joht./Ordf. Tamminen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 10/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 19.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården 1/2019 1 Aika/Tid 08.01.2019, Klo/Kl. 17:00-22:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-22:20

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot 9/2018 1 Aika/Tid 26.11.2018, Klo/Kl. 17:30-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-18:35 pj/ordf. Manninen-Ollberg

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby 9/2018 1 Aika/Tid 05.06.2018, Klo/Kl. 10:00-11:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån.

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. 2/2019 1 Aika/Tid 12.02.2019, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 1/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 04.02.2019, Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.5.2019 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.4.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2019 1 Aika/Tid 13.02.2019, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00 pj/ordf. Christiansson

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare 3/2019 1 Aika/Tid 19.03.2019, Klo/Kl. 17:00-19:25 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:25 puheenjohtaja/ordförande

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 2/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 18.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Lemin kunta Pöytäkirja 10/2017 Tarkastuslautakunta

Lemin kunta Pöytäkirja 10/2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 6.11.2017 Sisällys 41 Tilintarkastusyhteisön valinta 42 Teknisen johtajan kuuleminen 43 Muut asiat Tarkastuslautakunta 6.11.2017 40 Aika 6.11.2017 klo 15.00 16.30 Paikka Kunnanviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 11/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 17.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN

LUOTTAMUKSELLINEN LUOTTAMUKSELLINEN Lempäälän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 20.8.2019 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2018 Aika 13.11.2018 klo 09:10-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-19:20 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-19:20 jäsen/ledamot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-19:20 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-19:20 jäsen/ledamot 4/2019 1 Aika/Tid 14.05.2019, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo, kahvio Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-19:20 pj/ordf. Manninen-Ollberg 17:30-19:20

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot