Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä"

Transkriptio

1 Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä SOSTE: Järjestöt ja avoin data Hannele Keckman-Koivuniemi Tietopalveluasiantuntija

2 2 Sisältö Tietoarkiston perustietoja Käsitteitä: data, iso data, avoin data, avoin tutkimusdata Aineistotyypit ja käsittely Hyödyt ja haasteet kulttuuri ja tutkijan huolet Tietoarkisto 2014 tilastoja Järjestöjen aineistoja Palveluportaali Aila

3 Tietoarkisto Arkistoi ja jakaa sähköisiä empiirisiä tutkimusaineistoja Valtakunnallinen palvelu, Tampereen yliopiston yhteydessä Palvellut tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita vuodesta 1999 Palvelut maksuttomia 15 vakituista työntekijää Laajentumassa terveys- ja humanistisille tieteenaloille CESSDAn palveluntuottaja

4 Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto CESSDA 2015 Tietoarkisto ja CESSDA mukana Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla (http://www.aka.fi/tutkimu sinfrastruktuurit) 4

5 5 Avoimuuden taustaa Kasvava määrä avointa dataa ja myös erityisesti tutkimusdatan avoimuutta koskevia aloitteita 2000-luvulta alkaen OECD 2006: Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoimuussuositus EU: esim. tutkimus- ja innovointihankkeita rahoittavan puiteohjelma Horisontti 2020n avoimuussuositukset

6 6 Kansalliset aloitteet ja suositukset I Valtakunnalliset tukipalvelut ja kansalliset kehittämishankkeet (Tietoarkisto, CSC Tieteen tietotekniikan keskus, Fin-CLARIN ym.) ESFRI-prosessiin (European Strategy Forum on Research Infrastructures) liittyvät tutkimusinfrastruktuurien kansalliset tiekartat (2009 ja 2014) Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n koordinoimat tutkimuksen tietoaineistojen avointa saatavuutta edistävät kansalliset hankkeet: TUTA : Raportti: Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi (2011) TTA : mm. Tutkimusdatan hallinnan tilannekartoituksen raportti (2013) ja Tiedon saatavuus -ryhmän raportti ja OKM:n palaute yliopistoille ATT Avoin tiede ja tutkimus,

7 7 Kansalliset aloitteet ja suositukset II ATT Avoin tiede ja tutkimus, , Perustuu ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien yhteistyöhön Toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ja valtiovarainministeriön kanssa. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Koordinoi kansallisesti tutkimusjulkaisujen, tutkimusdatan ja tutkimuksen menetelmien kehitystyötä avoimuuden näkökulmasta. Valtiovarainministeriön ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin Avoindata.fi-palvelu, https://www.avoindata.fi/ (Edelliseen) hallitusohjelmaan kirjatut yleiset avoimuuden edistämisen periaatteet

8 8 Käsitteitä: data, iso data, avoin data, avoin tutkimusdata I Avoindata.fi: Data tieto koneellisesti käsiteltävässä muodossa Raakadataa ovat esimerkiksi puheen äänteet, painetun tekstin kirjaimet, bitit tietokoneessa, ilmiöitä koskeva tallennettu numerotieto, biologinen data ja yksittäiset tosiseikat. Tilastot, julkaisut, videotallenteet, kuvat, kartat ja 3Dmallit sisältävät raakadataa. Numerotietoa sisältävää aineistoa käsitellään esimerkiksi tilastomatemaattisilla ohjelmistoilla, kuten SPSS

9 9 Käsitteitä: data, iso data, avoin data, avoin tutkimusdata II Big data, iso data, massadata 2010-luvun hypetystä digitalisaation, tallennuskapasiteetin hinnan alenemisen ja pilvipalveluiden yleistymisen seurauksena Dataa, työkaluja, ilmiötä Kolme v-kirjainta: voluumi, vauhti ja variaatio: Dataa, jota on paljon, jonka määrä kasvaa nopeasti ja joka on muodoiltaan vaihtelevaa - usein reaaliaikaista Dataa tuottavat niin ihmiset kuin koneetkin eri sektoreilla pääasiassa verkkoon kytketyistä laitteista: hakukoneet, anturit, sosiaalinen media, kuva- ja videoaineistot, vähittäiskaupan rekisteröimät tiedot, teollisuus Julkishallinto: data- ja asiakasystävällisempi hallinto, suorituskykyä, yksilöllisempi palvelu Sovellusalueita; paikkatieto, tiedon etsintä, joukkoistaminen, itsensä mittaaminen, omadata, datajournalismi Tunnetuin työkalu tai alusta on Hadoop, kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, R Lähteitä: Tieto&Trendit 2/2015, Liikenne- ja viestintäministeriö: Big datan hyödyntäminen 20/2014.

10 10 Big Data Europe ja CESSDA

11 11 Big datan sovellusalueita ihmistieteissäkin Taulukkolähde: Tieto&Trendit 2/2015. Piela, Pasi. Iso data tilastotoimessa. Ison datan tietolähteitä ja mahdollisia tilastointikohteita

12 12 Käsitteitä: data, iso data, avoin data, avoin tutkimusdata III Avoindata.fi: Avoin data data, joka on kenen tahansa uudelleen käytettävissä maksutta, luvallisesti ja koneluettavassa muodossa. - Myös yritykset ja yhdistykset voivat julkaista palvelussa avointa dataa ja sitä kuvailevia eli metatietoja. Varmistettava, ettei tietoaineistoon liity kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja. ATT-hanke: Avoin data tutkimukselle, julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, joka on avattu ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. - AVAA-palvelu on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta suomalaisen (yliopisto)tutkimusjärjestelmän toimijoille. Sopimukset tai tekijänoikeus eivät saa estää aineiston avaamista (Haka). Kuka tahansa pääsee hyödyntämään aineistoja ilman kirjautumista.

13 13 Käsitteitä: data, iso data, avoin data, avoin tutkimusdata IV Avoin tutkimusdata Tutkimuksen tuottamat sähköiset tutkimusaineistot, jotka avataan jatkokäyttöön usein rajatusti OKM: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta : Tutkimusyhteisöt ja tutkijat valitsevat sujuvasti sopivan avoimuuden asteen aineiston luottamuksellisuuden, tutkimusetiikan, juridisen perustan, iän ja muiden tekijöiden pohjalta

14 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tietoarkiston Data ABC mikä on aineisto? Määrällisiä/kvanti- ja laadullisia/kvali- Datatiedosto + sen kuvailutiedot ~ aineisto Arkistoon luovutettua aineistoa käsitellään: tavoitteena pitkäaikaissäilytys & jatkokäytettävyys Ei paperiaineistoja Ei tieteellisiä julkaisuja ts. ei kirjasto 14

15 15 Aineistojen avoimuus Tietoarkistossa Aineisto on täysin avoimesti kaikkien käytettävissä, kun sitä voi käyttää tietoarkiston sivuilta rekisteröitymättä tietoarkiston asiakkaaksi. Aineisto on avoimesti tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun käytössä, kun sitä voivat käyttää aineistojen käyttöehtoihin sitoutuneet tietoarkiston rekisteröityneet asiakkaat. Tavallisimmin arkistoituja aineistoja käytetään tutkimukseen, tutkimuksen suunnitteluun, opetukseen ja opiskeluun. Aineiston jatko- eli uudiskäytön mahdollisuudet ja rajat määritellään kunkin aineiston arkistointisopimuksessa.

16 Kvantitatiiviset aineistot Kvantidata = tallennettu havaintomatriiseiksi posti-, puhelin-, internet- tai käyntikyselyjä havaintoyksikkö useimmiten henkilö Datan käsittely tietoarkistossa Muuttujat tunnistetaan ja tarkistetaan Arkistoituun dataan jätetään keruulomakkeeseen liittyvät muuttujat (+ tarvittaessa konstruoituja, hyvin dokumentoituja muuttujia) Muuttujiin lisätään dokumentaatiota (labelit) Tietosuojaongelmien ratkaisemiseksi muuttujia voidaan poistaa tai luokitella uudelleen Kaikki muutokset dokumentoidaan Käytössä SPSS-ohjelma

17 Kvalitatiiviset aineistot Puhetta, kuvaa tai tekstiä sähköisenä tallenteena Datan käsittely tietoarkistossa Tiedostojen yksikkökohtaisten tietojen tarkistus, lisääminen Anonymisointi Kuvailu Html-esitysversioiden luonti AV-data usein Kielipankin (fin-clarin) hallintaan

18 Aineiston kuvailu (metadata) Mahdollistaa aineistonhallinnan Säilyttää aineiston käyttökuntoisena Varmistaa osaltaan tutkimustulosten luotettavuuden ja tarkistettavuuden Edellytys aineistojen luetteloinnille ja löytämiselle Ilman kuvailevaa tietoa aineisto on merkityksetön kokoelma tiedostoja, numeroita, merkkejä tai bittejä!

19 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 19

20 Aineiston kuvailu, yleistä I Olennaisia metatietoja ovat aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus tekijät, tuottajat perusjoukon ja havainto- tai aineistoyksikköjen valintaperusteet aineistonkeruun tiedot Myös aineistonkeruuinstrumentti on metatietoa Paradata ja kontekstitiedot

21 Aineiston kuvailu, yleistä II Tietoarkisto käyttää kuvailuun kv. DDImetadataformaattia, jossa n. 300 kenttää tutkimuksen tekijä(t) tutkimuksen aihepiiri ja sisältö aineiston valinta tai otantamenetelmä aineistonkeruu havaintoyksikkö/aineistoyksikkö käyttöehdot tiedostojen formaatti/formaatit kvantitatiivisten aineistojen muuttujat, muuttujien määrä sekä kyselylomakkeen kysymystekstit kvalitatiivisten aineistojen keskeiset dokumentit (haastattelukysymykset, kirjoituskehoitus tms.)

22 22 Seulonnasta Aineistoon liittyvät omistus- ja hallintasuhteet ovat riittävän selkeät Aineistolle tunnistetaan jatkokäyttöarvo Kaikki sähköinen aineisto ei ole pitkäaikaissäilyttämisen arvoista Jos tarpeen anonymisoida, tunnisteiden poisto ei saa olla liian työlästä, eikä muokkaus saa vähentää oleellisesti aineiston käyttöarvoa Toisinaan jatkokäytettävissä olevan aineiston edellyttämä anonymisointi vie liikaa resursseja Aineistojen tietosisältö on järjestyksessä ja sitä kuvaileva muu materiaali on riittävä jatkokäyttöön tarkoitetun aineiston käyttöversion prosessoimiseksi ja metadatan luomiseksi. Muuttujien selitteet, aineiston keruuaika, kohderyhmä, otanta, keruuinstrumentti (lomake, haastattelukysymykset tms.) jne. Tutkittavien informointi: tutkimusaineiston jatkokäytöstä ja arkistoinnista informoiminen etukäteen saatekirjeessä

23 23

24 24

25 25 Kulttuuriset haasteet tutkimusdatan avoimuudelle Kuka omistaa aineistot? Akateeminen kilpailu Ensikäyttöoikeus Eettiset kysymykset ja tietosuoja Kannustimet Tutkimusrahoitus Kansainväliset julkaisut Viittausten määrä

26 26 Tutkijoiden tyypillisiä huolia Tunnistettavuus tutkimusaineistoja pitää voida tutkia tarkkuudella, joka ei ole tutkimusjulkaisuissa mahdollista Aineistojen väärinkäyttö Arkistoaineistoista yksittäisten henkilöiden etsiminen rikkoo lakia ja tutkimuseettisiä periaatteita Tietojen luovuttaminen viranomaisille on myös rikos (tosin esim. rikoksia koskevat tiedot ovat usein vanhentuneita) Juoruilu aineiston yksittäisiä henkilöitä koskevista asioista on myös rikos ja tutkijan maineelle ammatillinen itsemurha

27 Valmiin aineiston edut Tieto kumuloituu Tiedon ja tieteen avoimuus ja läpinäkyvyys Innovaatiot Verkostoituminen Tutkimustulosten kontrolloitavuus Säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa Uusi teema ja näkökulma tuoreuttavat vanhan aineiston.

28 ja haasteet Operationalisoinnit, kysymysten järjestys, asiayhteys Otantaongelmat, kato Tiedonkeruumenetelmien vaikutus Mittarien vertailtavuus (aika, paikka, kulttuuri) Edut suuremmat kuin haitat!

29 Tietoarkiston toiminta 2014 Jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen lukumäärä käyttötarkoituksen mukaan tutkimus väitöskirja opetus pro gradu Arkistoon tallennettujen aineistojen lukumäärä opiskelu muu Muuta käyttöä esim. selvitykset, lehtiartikkelit Aineistovarannossa yli 1200 tutkimusaineistoa kvantitatiivisia yli 1050 kvalitatiivisia yli 160 kotimaisia aineistosarjoja

30 30 Järjestöjen aineistoja Tietoarkistossa I Vuosina arkistoiduista aineistoista 18 % on järjestöjen aineistoja SOSTE, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Väestöliitto, YTHS, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö, Suomen Lastensuojelun keskusliitto, Valtakunnallinen liikuntaja urheiluorganisaatio ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Vapaa-ajattelijain liitto, Asumispalvelusäätiö, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Mediakasvatusseura

31 31 Järjestöjen aineistoja Tietoarkistossa II Sosiaalibarometrit Perhebarometrit Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset Kunnallisalan ilmapuntarit Lasten kuritusväkivalta Liikuntatutkimukset FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat FSD2605 CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta jne.

32 32 Julkaisuja, opinnäytteitä järjestöjen aineistoilla Selkälä, Arto (2013) Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Akateeminen väitöskirja. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. (Sosiaalibarometrit 1997, 2004 ja 2005) Laiho, Anna (2013) Kuntalaisten ja kunnanvaltuutettujen mielipiteet kunnallisista palveluista luvulla. Turku: Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. (Kunnallisalan ilmapuntarit ) Ala-Venna, Suvi (2015). Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus. Tampere: Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma. (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008) Lehtonen, Kati & Hakonen, Harto (2013). Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 274. (mm. Liikuntatutkimukset ) Lindholm, Satu (2012). Suomalaisten suhtautuminen isien vanhempainvapaiden kehittämiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. hdl:10138/34029 (Perhebarometri 2010)

33 33 Palveluportaali Aila I Avattiin toukokuussa 2014 Noin 1130 arkistoitua tutkimusaineistoa ladattavissa kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot noin 300 kvantidataa saatavana myös englanniksi Kuvailuja ja taustadokumentaatiota voi selata vapaasti Data saatavilla arkistointisopimuksissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti (A) vapaasti käytettävissä (33), (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (861), (C) vain tutkimukseen graduista alkaen (145) ja (D) vain luovuttajan luvalla (88).

34 34 Vapaasti käytettävissä olevat aineistot Esim. HILMAt eli Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013 FSD1289 Demokratisoitumisen mittarit FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014

35 Aineiston käyttäjän velvoitteet Lisenssit ja käyttöehdot Sitoutuu noudattamaan tietoarkiston ja aineiston luovuttajan asettamia ehtoja Ilmoitus tietoarkistolle julkaisuista Ilmoitus tietoarkistolle, jos huomaa aineistossa virheitä tai puutteellisuuksia Uusi käyttötarkoitus > uusi lupahakemus

36 Palveluportaali Aila Selaa ja hae tutkimusaineistoja Rekisteröidy peruspalvelutunnuksella si tai hae käyttäjätunnusta asiakaspalvelustamme Lataa aineisto nopeasti ja maksutta käyttöösi

37 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tutustu aineistoihin Ailassa Kuvauksen kieli Aineistonumero Aineiston nimi Saatavuus Tyyppi Julkaisuajankohta Kaikki aineistot kuvaillaan suomeksi ja englanniksi - Käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti 37

38 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Hae aineistoja 38

39 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 39

40 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Lataa aineisto itsellesi - Aineistot ladataan yksitellen - Latauksen yhteydessä täytetään käyttölupahakemus, johon kirjataan käyttötarkoitus, hankkeen tai tutkimuksen nimi ja lyhyt kuvaus sekä mahdollinen rahoittaja. 40

41 41 Tietoarkiston aineistot yhteisluetteloissa Tietoarkiston oman aineistoluettelon ohella aineistojen kuvailutiedot ovat myös kansallisissa Etsin-metadatakatalogissa ja Finna-hakupalvelussa sekä kansainvälisissä CESSDAn yhteisluettelossa ja Thomson Reutersin Data Citation Index - viitetietokannassa. - Tietoarkiston aineistojen metatietokuvailut koneluettavassa muodossa avoimesti saatavilla kahdella tavalla: DDI-XML ja OAI-PMH

42 Tietoarkiston palvelut Voit ladata ja tallentaa tutkimusaineistoja Neuvomme ja ohjaamme verkossa: Käsikirja aineistonhallinnasta Menetelmäopetuksen tietovaranto Poliittisten ohjelmien tietovaranto Ja tietopalvelemme myös henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

43 Tietoarkistosta dataa maailmalle Vastaavasti suomalaiset tutkijat ja opiskelijat saavat käyttöönsä muiden maiden data-arkistojen aineistoja.

44 Yksi aineisto - monta tulkintaa

45 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tutustu tarkemmin Ailaan Tutustu tietoarkiston muihin palveluihin Kiitos! Tietoarkisto turvaa aineistosi ja tukee aineistojen avointa saatavuutta ja informoitua jatkokäyttöä. 45

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Yhteenveto tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja opetusministeriön kartoituksesta, miten tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistion (opm

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tutkimuksen elinkaariajattelu ja aineiston käytön avoimuuden rajat Sami Borg, johtaja (vv.) Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD Tutkimus,

Tutkimuksen elinkaariajattelu ja aineiston käytön avoimuuden rajat Sami Borg, johtaja (vv.) Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD Tutkimus, Tutkimuksen elinkaariajattelu ja aineiston käytön avoimuuden rajat Sami Borg, johtaja (vv.) Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat seminaari Tiedonjulkistamisen

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus MIDRAS-selvitys Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus 1 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) 22.7.2011 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Voiko verkkotietoon luottaa?

Voiko verkkotietoon luottaa? Voiko verkkotietoon luottaa? Jussi Nuorteva Verkossa olevan tiedon määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan hakukoneiden ominaisuudet ovat parantuneet niin, että

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen LOPPURAPORTTI TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa Heikki, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen 1/23 TIIVISTELMÄ Projektin ja sita edelta vien esiselvitysvaiheiden

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot