Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2

3 Sisällysluettelo Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 År 2015: Jämlika möjligheter som mål 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi 7 VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana 7 SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija 7 2. Vammaisurheilun ja -liikunnan kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa 8 VAU auttaa jäsenyhdistyksiään kehittämään liikuntatoimintaansa 8 VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille 8 3. Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen 10 VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa 10 Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy 10 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 12 Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin 12 Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaavat ovia 12 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina Tavoitteena avoin ja suvaitsevainen liikuntakulttuuri 14 Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa 14 VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja 14 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää Osaamisen kehittäminen 16 VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia 16 VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä 16 VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin 16 VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Special Olympics -toiminta 17 Entistä avoimempi Special Olympics Finland Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 18 VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio 18 VAU:n talous on tasapainossa 18 VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla 18 Toimittaja: Lauri Jaakkola, Taitto: Lauri Jaakkola, Julkaisija: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs, Helsinki, puh , fax (09) , Kuvat: Lauri Jaakkola Painopaikka: Edita Prima Oy, Helsinki 3

4 VUOSI 2015: TAVOITTEENA YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että vammaisilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti liikunta- ja urheilutoimintaan. VAU:n visio Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen kertoo yleissopimuksen osalta olennaisimman asian: urheilun parissa toimivien tahojen tulee huolehtia yhdenvertaisista mahdollisuuksista sekä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, joita ilman palveluita ei voi käyttää. Vuosi 2015 on VAU:n vision ensimmäisen kolmivuotiskauden viimeinen vuosi ja sen aikana tullaan keskittymään esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen. VAU toimii myös WHO:n Liiku terveemmäksi -teemavuoden koordinaattorina tuoden esteettömyyden uudeksi näkökulmaksi terveysliikuntaan. Keväällä 2015 järjestetään VAU:n historian toinen liittokokous, jossa valitaan hallitus ja valtuusto tulevalle kolmevuotiskaudelle. Liittokokous hyväksyy myös kolmivuotissuunnitelman, jonka pohjalta vuosittaiset toimintasuunnitelmat tehdään. Lasten ja nuorten toiminnassa Junior Games -kilpailut tarjoavat monelle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kisoihin. Lisäksi matalan kynnyksen perhetapahtumissa kannustetaan perheitä omaksumaan liikunnallinen elämäntapa. Vertaisperheiden kanssa jaetaan myös tietoa, jota ei ole saatavilla missään muualta. Harrasteliikunnassa VAU haastaa jäsenensä liikkumaan Kuntokuu-kampanjassa helmi- ja syyskuun aikana. Jäsenyhdistysten liikuntavastaavien koulutukset jatkuvat edelleen ja VAU:n tavoitteena on entistä enemmän auttaa jäseniään oman liikuntatoimintansa kehittämisessä. Seura- ja yhdistystoiminta tulee olemaan VAU:n toiminnan painopistealue vuosina ja vuoden 2015 aikana pilotoidaan muutaman jäsenyhdistyksen kanssa oman toiminnan kehittämisen malli. Kilpaurheilun puolella VAU:n järjestämä kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tuo maailman parhaita vammaisurheilijoita Nastolaan ja tarjoaa samalla monelle suomalaiselle nuorelle urheilijalle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun. Suomi on saanut järjestettäväkseen myös pyörätuolirugbyn EM-kilpailut, jotka nekin järjestetään Pajulahden Urheiluopistolla. Vaikuttamistyön osalta VAU jatkaa työtä esteettömien ja saavutettavien liikuntatilojen ja olosuhteiden puolesta, kohdentaen viestintää erityisesti kuntiin. Pekka Hätinen puheenjohtaja Riikka Juntunen toiminnanjohtaja 4

5 ÅR 2015: JÄMLIKA MÖJLIGHETER SOM MÅL I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs att personer med funktionsnedsättning ska ha möjligheter att delta i motions- och idrottsverksamhet på ett jämlikt sätt. VAU:s vision En livskraftig handikappidrott och handikappmotion med huvudströmmen och med jämlika berättar för konventionens del om det väsentligaste; sektorer som verkar inom idrott och motion ska vinnlägga sig om jämlika möjligheter, tillgänglighet och åtkomlighet, som krävs för att tjänsterna ska kunna användas. År 2015 är det sista året av den första treårsperioden i VAU:s vision och under det här året kommer vi att fokusera på att främja tillgänglighet och åtkomlighet. VAU verkar även som koordinator för WHO:s temaår Motion är hälsa och lyfter fram tillgänglighet som en ny infallsvinkel när det gäller hälsomotion. På våren 2015 ordnas det andra förbundsmötet i VAU:s historia, där man väljer styrelse och fullmäktige för den kommande treårsperioden. Förbundsmötet godkänner också treårsplanen på basis av vilken de årliga verksamhetsplanerna görs. Inom ramen för verksamhet för barn och ungdomar erbjuder tävlingarna Junior Games många den första möjligheten att delta i tävlingar. Dessutom sporrar familjeevenemangen med låg tröskel familjer att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Med stödfamiljerna utbyts även information som inte finns tillgänglig någon annanstans. Inom ramen för fritidsmotion vill VAU utmana sina medlemmar att röra på sig i motionsmånadskampanjen Kuntokuu som ordnas i februari och september. Utbildning för motionsansvariga i medlemsföreningarna fortsätter alltjämt och VAU:s mål är att i allt högre grad hjälpa sina medlemmar att utveckla sina egna motionsaktiviteter. Under åren kommer sällskaps- och föreningsverksamhet att vara ett insatsområde i VAU:s verksamhet och under 2015 kommer VAU tillsammans med några av sina medlemsföreningar att starta pilotprojekt för att skapa en modell för utveckling av den egna verksamheten. På tävlingsidrottens sida sammanför det internationella tävlingsevenemanget Pajulahti Games, som VAU ordnar, världens bästa handikappidrottare till Nastola och erbjuder samtidigt många unga finländska idrottare den första möjligheten att delta i en internationell tävling. Finland har också fått till uppgift att ordna EM-tävlingar i rullstolsrugby, som även ordnas i idrottsinstitutet Pajulahti Urheiluopisto. För påverkansarbetets del fortsätter VAU sitt arbete till förmån för tillgängliga och åtkomliga idrottsanläggningar. I informationsförmedlingen fokuserar VAU främst på kommunerna. Pekka Hätinen styrelsens ordförande Riikka Juntunen verksamhetsledare 5

6 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun järjestö, jonka tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen yhdessä ja erikseen. VAU palvelee liikunnanharrastajia koko elämänkaarella. Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU:n jäseniä ovat vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat yhdistykset ja urheiluseurat. VAU:n jäsenyhdistyksissä (232, tilanne 9/2013) toimii yhteensä noin henkilöä. VAU:n visiona on elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen. Toiminnassa ovat mukana liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset henkilöt sekä elinsiirron saaneet. VAU:n arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus. VAU on mukana viemässä suomalaista liikuntakulttuuria kohti yhteistä visiota: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa. VAU on sitoutunut noudattamaan liikunnan ja urheilun yhteistä eettistä koodia, Reilua Peliä. VAU:n ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön edustajista joka kolmas vuosi koostuva liittokokous sekä vuosittain kokoontuva nimetty liittovaltuusto. VAU:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Hallituksen alaisena VAU:n toimistossa työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi 15 henkilöä, joista neljä (4) työskentelee aluetoimistoissa. Alueilla työskentelee lisäksi kolme (3) osa-aikaista alueellista yhteyshenkilöä. Hallituksen päätöksentekoa valmistelee puheenjohtajistosta ja toiminnanjohtajasta koostuva työvaliokunta sekä toimiston henkilökunnasta ja vapaaehtoistoimijoista koostuvat johtoryhmät, jaostot, työryhmät ja toimikunnat. Varat toimintaansa VAU saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä toiminta- ja muina avustuksina, Suomen Paralympiakomiteasta valmennusavustuksina, Raha-automaattiyhdistyksestä kohdennettuna toiminta-avustuksena sekä omalla varainhankinnalla. VAU:n toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Valo-talon 5. kerroksessa, Länsi-Pasilassa. 6

7 1. LIIKKUMISEN JA URHEILEMISEN EDELLYTYSTEN JA OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ESTEETTÖMIKSI JA SAAVUTETTAVIKSI VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittämisestä esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. Esteettömät ja saavutettavat liikuntatilat palvelevat kaikkia ja ovat perusta kaikelle vammaisurheilun kehittämiselle. VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana VAU on arvostettu osaaja liikuntapaikkojen esteettömyyteen liittyvässä työssä. VAU:n jäsenyhdistyksissä ja paikallisverkostoissa osataan hyödyntää esteettömyyskartoituksia ja -selvityksiä liikuntapaikkojen esteettömyyden lisäämiseksi. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden mahdollisuudet harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla paranevat. VAU jatkaa esteettömyyden edunvalvontaa toimimalla asiantuntijana, pitämällä luentoja, antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla julkishallintoon sekä toteuttamalla esteettömyyskartoituksia. VAU toteuttaa Invalidiliitto ry:n kanssa Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertueen osana Liiku Terveemmäksi -teemavuotta. Yhteistyössä ovat mukaan Näkövammaisten Keskusliitto, VAU:n jäsenyhdistykset, paikalliset oppilaitokset sekä liikunnan aluejärjestöt. SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n vuokraamotoiminta laajenee sekä toimintayksiköiden määrän että vuokrattavien välineiden valikoiman osalta. SOLIA:lla on osaava vertaisohjaajien verkosto. SOLIA on helposti lähestyttävä ja luotettava toimija asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmasta. SOLIA:n koordinoima Välineet.fi -verkosto on maan johtava soveltavan liikunnan välineiden vuokrauspalvelu. SOLIA avaa viidennen vuokrauspisteen, koordinoi Välineet.fi -verkostoa ja on välineidensä kautta mukana kaikissa keskeisissä kokeilutapahtumissa, kuten Liiku Terveemmäksi Esteettä -kiertueella ja Liikuntamaassa. Parannetaan SOLIA:n välinevuokrausprosessien sujuvuutta laatimalla uusia videokäyttöoppaita ja helpotetaan oman välineen hankintaa kehittämällä välinekokeilujen dokumentointia. 7

8 2. VAMMAISURHEILUN JA -LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN SEURA- JA YHDISTYSTOIMINNASSA VAU toimii kehityskumppanina vammaisliikunnan ja urheilun kehittämisessä seura- ja yhdistystoiminnassa. Monipuolinen ja kaikille avoin seura- ja yhdistystoiminta luo pohjan elinvoimaiselle vammaisurheilulle ja -liikunnalle. VAU auttaa jäsenyhdistyksiä kehittämään liikuntatoimintaansa VAU:n jäsenyhdistykset kokevat VAU:n jäsenpalvelut arvokkaana lisänä oman liikuntatoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Jäsenyhdistykset ovat aktiivisesti mukana aktivoimassa jäsenistöään liikkumaan. Moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden liikuntatarjonta lisääntyy. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjan osallistujamäärä kasvaa. Tarjotaan VAU:n jäseninä oleville vammaisyhdistyksille sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien yhdistyksille tukea liikuntatoiminnan kehittämiseen. Aktivoidaan jäsenyhdistysten paikallista toimintaa liikuntatoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja verkostoitumista kehittämällä. Järjestetään Paikallista toimintaa -seminaareja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjaa kehitetään entistä tehokkaammaksi palveluksi aktivoimaan jäsenyhdistysten jäsenistöä liikkumaan. Kuntokuu.fi-sivustoa kehitetään ja sen sisältöä monipuolistetaan vastaamaan jäsenistön tarpeita. VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille Urheiluseurat tunnistavat VAU:n valtakunnallisena kaikille avoimen liikunnan kehittäjänä. VAU:n tarjoamat koulutukset kiinnostavat urheiluseuroja ja auttavat seuroja kehittämään omaa toimintaansa. VAU:lta osataan hakea tietoa seuratoiminnan kehittämiseen ja uusien liikkujien mukaan ottamiseen. VAU tarjoaa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa urheiluseuroille koulutusta ja kohdennettua tietoa vammaisurheilun eri osa-alueista. VAU tekee itseään tunnetuksi urheiluseurojen keskuudessa, jotta VAU:n erityisosaamista tällä alalla osataan käyttää paremmin hyödyksi. Urheiluseurojen kaikille avointa toimintaa kehitetään toimimalla liikkujien ja urheilijoiden sekä urheiluseurojen ja lajiliittojen välillä yhdistävänä toimijana.jotka antavat urheiluseuroille valmiuksia ohjata ja valmentaa liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. Osallistutaan Sinettiseurojen seminaariin markkinoimalla vammaisurheilua. 8

9 9

10 3. VAMMAISKILPA- JA -HUIPPU-URHEILUN KEHITTÄMINEN VAU tarjoaa jokaiselle vammaisurheilijalle mahdollisuuden menestyä kehittämällä vammaiskilpa- ja -huippu-urheilua. Toimivat olosuhteet ja polut vammaisurheilun pariin luovat pohjan vammaisurheilijoiden ja toimijoiden menestymiseen. VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa Suomalaisurheilijat menestyvät kansainvälisesti potentiaalisissa paralympia- ja ei-paralympialajeissa. Lajien valmennus on laadukasta ja tehokasta. Lajeilla on toimivat kilpailujärjestelmät kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomalaisessa vammaisurheilussa on toimiva luokittelujärjestelmä. Vammaisurheilijan polku tukee lajien toimintaa sen eri vaiheissa. Urheiluakatemiat edistävät vammaisurheilijan urapolkua. Suunnataan lajeille toimintaresursseja joko kilpailuun tai harrastamiseen tukijärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Edistetään valmentajien osa-aikaista palkkausta. Kehitetään lajien kansallisia kilpailujärjestelmiä. Tehdään yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa luokittelujärjestelmän kehittämiseksi. Järjestetään Vammaisurheilijan polun eri vaiheita tukevia matalan kynnyksen tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjataan lajien urheilijoita urheiluakatemiapalvelujen käyttäjiksi. Aloitetaan vammaishuippu-urheilun strategien tekeminen. Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy Suomalaiset urheilijatoimijat, kuten huippu-urheiluyksikkö, lajiliitot, valmennuskeskukset ja urheiluseurat ovat innostuneita ja osaavia kehittämään vammaisurheilua. Työnjako lajiliittojen, Suomen Paralympiakomitean ja VAU:n välillä on selkeä. Arvioidaan integraatiolajien vammaisurheilun kehittymistä ja järjestetään vuosittaisia tilaisuuksia integraatiolajeille yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Tiivistetään yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja tuetaan lajiliittoja Vammaisurheilijan polun alkupäässä. Vaikutetaan aktiivisesti urheilun ja liikunnan kansallisissa verkostoissa vammaisurheilun aseman edistämiseksi. 10

11 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia VAU on kansainvälisesti arvostettu vammaisurheilun kilpailutapahtumien järjestäjä. VAU:n toiminnassa on innostuneita ja osaavia toimitsijoita ja tuomareita. Järjestetään viidettä kertaa kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tammikuussa sekä pyörätuolirugbyn EM-kilpailut syyskuussa, molemmat Nastolassa. Järjestetään toimitsija- ja tuomarikoulutusta kilpailutapahtumien yhteydessä. 11

12 4. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTEEN VAIKUTTAMINEN VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Jo nuorena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on tärkeää ja voi ehkäistä syrjäytymistä. Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin VAU:n Sporttiklubi on valtakunnallisesti tunnettu tiedotusrinki. Yhä useampi liikunta-, näkö- ja kehitysvammainen sekä elinsiirron saanut tai dialyysissä oleva lapsi tai nuori on Sporttiklubin jäsen. Jokaisella paikkakunnalla on jokin liikuntakerho tai urheiluseura, joka on ottanut toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia tai vammaisia lapsia ja nuoria. VAU tunnetaan soveltavan liikuntakasvatuksen asiantuntijana. Tehostetaan Sporttiklubi-toiminnan markkinointia vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Tiedotetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsenkirjeellä Sporttiklubin jäseniä tulevista tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista. Markkinoidaan VAU:n Sporttiskerhojen verkostoa urheiluseuroille ja koulutetaan Sporttiskerho-ohjaajia Liikuntamaan yhteydessä. Osallistutaan keskeisiin ammattilaistapahtumiin (Liikunnanopettajapäivät, Educa-messut) ja markkinoidaan niissä Sporttiklubia sekä VAU:n tuottamia matalan kynnyksen liikuntaoppaita. Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaava ovia Liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan leirit toteutetaan kaikille avoimina siten, että erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua niille. Aluejärjestöt vastaavat leirityöstä itsenäisesti VAU:n tukemana. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kaikille avointen leirien järjestämisessä konsultoimalla järjestäjiä, kouluttamalla ohjaajia, markkinoimalla leirejä sekä lainaamalla välineitä. Järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa matalan kynnyksen kokeilu- ja perhetapahtumia, kuten Lumilauantait. Osallistutaan pohjoismaiseen vammaisurheilun nuorten leiriin ja kilpailutapahtumaan. Järjestetään Junior Games -kisat kahdesti vuodessa. 12

13 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina VAU:n toiminnan piirissä on vammaisista ja erityistä tukea tarvitsevista Nuorista toimijoista ja kehitysvammaisista ALPs-urheilijoista (Athlete Leadership Program) muodostuva innokas ja osaava apuohjaajien verkosto. VAU:n toiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat osaavat hyödyntää heitä apuohjaajina ja roolimalleina. Edistetään kehitysvammaisten nuorten osallisuutta kutsumalla ALPs-urheilijat toimitsijoiksi Special Olympics -karnevaaleille. Järjestetään ALPs- ja Nuto-tapaaminen Liikuntamaassa. Markkinoidaan vuoden 2016 uutta Nuori toimija -koulutusta. 13

14 5. TAVOITTEENA AVOIN JA SUVAITSEVAINEN LIIKUNTAKULTTUURI VAU rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avointa ja suvaitsevaista sellaista, jonne kaikki liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt pääsevät mukaan. Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa Tiedotusvälineet ja sitä kautta suuri yleisö tunnistavat vammaisurheilun kiinnostavien ja sykähdyttävien tarinoiden lähteenä. Vammaisurheilu koetaan tasa-arvoisena osana suomalaista urheilukenttää. VAU:n viestintä ja markkinointi painotetaan entistä ihmis- ja tarinalähtöisemmäksi. VAU:n välittämä viesti eri kanavissa on tunteisiin vetoavaa, näyttävää ja paikkansapitävää. Los Angelesin Special Olympics Kesämaailmankisat, Pajulahden pyörätuolirugbyn EM-kilpailut ja Tampereella järjestettävä Liikuntamaa-messutapahtuma ovat tärkeimpiä foorumeita vammaisurheilun näkyvyyden kasvattamiseksi. VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja VAU edistää suomalaisten tietoisuutta vammaisurheilusta ja -liikunnasta sekä vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden tietoisuutta erilaisista urheilu- ja liikuntamahdollisuuksista. Tietoisuus ja kokeilumahdollisuudet edistävät uusien henkilöiden mukaan tuloa liikunnan ja urheilun poluille. VAU:n toiminta koetaan lisäarvona niin yhdistysten liikuntatoiminnan kuin urheiluseurojenkin näkökulmasta. Liikunnan aluejärjestöt osaavat palvella alueellaan erityisryhmien liikuntaan ja vammaisurheiluun liittyvissä asioissa. Tuodaan vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueita esille tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla. Järjestetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia, kuten Lumilauantait ja koko vammaisurheilun kirjoa esittelevä Liikuntamaa. Kannustetaan yhdistyksiä ja seuroja toimintansa kehittämiseen konsultaatio- ja koulutustukea tarjoten. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kehittämään toimintaansa kaikille avoimeksi. 14

15 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää VAU:n pääviestikanavat lehti, verkkopalvelu, sosiaalinen media tunnetaan vammaisurheilun laadukkaina ja saavutettavina tietolähteinä. Viestintä toimii sujuvasti ja luotettavasti niin tiedotusvälineiden kuin sidosryhmien kanssa. Toteutetaan monipuolista ja saavutettavaa viestintää eri viestintäkanavien kautta. Nostetaan sosiaalinen media ja multimediaviestintä yhä suurempaan rooliin VAU:n viestinnässä. Tehdään aktiivisella ja palvelualttiilla viestintätyöllä vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueista yhä helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Kohdistetaan viestintää VAU:n sidosryhmien viestintäkanaviin. 15

16 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia VAU:n jäsenyhdistysten liikuntavastaavat ovat yhdistyksen liikuntatoiminnan ylläpitäjiä ja kehittäjiä sekä toimivat VAU:n linkkinä paikallistasolle. Liikuntavastaavat ja vertaisohjaajat eli Iloliikuttajat osaavat käynnistää kuntoliikuntaryhmiä ja toimivat roolimalleina jäsenistölle. Iloliikuttajat ovat ohjaajaresurssi myös valtakunnallisissa tapahtumissa. VAU:n jäsenyhdistyksissä tiedostetaan laaja-alainen esteettömyys. Koulutetaan liikuntavastaavia ja muuta jäsenistöä sekä järjestetään vertaisohjaajakoulutus. Markkinoidaan Motoasemat ja Säpinää sisällä -koulutuksia jäsenyhdistyksille, kuntien toimijoille sekä läheisille sidosryhmille. Järjestetään paikallisia tapahtumia yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Ohjataan liikuntaryhmien ja tapahtumien järjestäjiä huomioimaan tapahtumien esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä Tietoa VAU:n monipuolisesta koulutustarjonnasta on kiinnostuneiden saatavilla helposti. Koulutusten kysyntä ja toteutuneiden koulutusten määrä kasvaa. Koulutukset innostavat ja rohkaisevat osallistujia mukaan vammaisurheilun ja -liikunnan pariin. Yhteistyöverkosto koulutusten toteuttamisessa laajenee ja monipuolistuu. Tehostetaan koulutusten markkinointia perinteisille ja uusille kohderyhmille, erityisinä painopisteinä Motoasematkoulutus ja valmentajille suunnattu VAU-työpaja 5a. Jatketaan koulutusten jalkauttamista seura- ja muiden paikallisten toimijoiden saataville mm. yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Toimitaan kehityskumppanina lajiliitoille ja urheiluakatemiaverkoston toimijoille vammaisurheiluun liittyvien koulutussisältöjen toteuttamisessa. Suunnitellaan Sherborne-harjoitusohjelmaa ja psykomotoriikkaa yhdistäviä koulutussisältöjä. VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin Vammaisurheilulajeissa on toimivat kansalliset koulutusjärjestelmät tuomareille ja toimitsijoille. Koulutetaan tuomareita eri lajeihin. Päivitetään koulutusmateriaalit vastaamaan kansainvälisiä sääntöjä. Lähetetään tuomareita kansainvälisille tuomariklinikoille. Tuetaan ja kannustetaan tuomareita osallistumaan kansainvälisiin turnauksiin. Järjestetään lajeissa toimitsijakoulutusta. VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Liikunnan ja kuntoutuksen opiskelijat ja ammattilaiset osaavat ottaa yhteyttä VAU:hun vammaisliikuntaan ja -urheiluun liittyvissä asioissa. Suomessa on innostuneita, osaavia ja kansainvälisesti verkottuneita vammaisurheilun ja erityisliikunnan ammattilaisia. 16

17 Lisätään liikunnan ja kuntoutuksen alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten vammaisurheilun, erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan osaamista toteuttamalla oppilaitosyhteistyönä Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertue. Seurataan vammaisurheilun kansainvälistä tutkimusta, osallistutaan alan kotimaisiin koulutus- ja tutkijatapaamisiin sekä markkinoidaan vammaisurheilua opinnäytetyöaiheena. Tuetaan vammaisliikunnan ja -urheilun parissa toimivien henkilöiden kotimaisia ja kansainvälisiä opintomatkoja Ahos-apurahan avulla. Luodaan Liikuntamaasta vuoden monipuolisin ja innostavin oppimisympäristö kaikille alan ammattilaisille. 7. SPECIAL OLYMPICS -TOIMINTA Entistä avoimempi Special Olympics Finland Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminta laajenee uusiin seuroihin. Toiminta kehittyy entistä avoimemmaksi, ja uusia urheilijoita tulee toiminnan piiriin. Special Olympics -toiminta on yhä tunnetumpi Suomessa. Kotimaan toiminta noudattaa kansainvälisen Special Olympics -toiminnan strategiaa. Special Olympics Finland on aktiivinen toimija Special Olympics Europe/Eurasian alueella. Jatketaan vuonna 2014 aloitettua kehittämisprosessia ja järjestetään avoimia harjoitusleirejä ja kisoja. Jatketaan yhteistyötä lajiliittojen kanssa. Kehitetään Unified-toimintaa. Jatketaan Special Olympics -karnevaalien toteuttamista ja toteutetaan sen lisäksi muita matalan kynnyksen tapahtumia. Osallistutaan 96 urheilijan joukkueella Special Olympics Kesämaailmankisoihin Los Angelesissa. Hyödynnetään Kesämaailmankisojen kiinnostavuusarvo tietoisuuden lisäämiseksi Special Olympics -toiminnasta Suomessa. Otetaan kehitysvammaisia ALPs-urheilijoita mukaan tapahtumiin ohjaajiksi. 17

18 8. ORGANISAATIO, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio Luottamus- ja toimihenkilöorganisaatio on osaavaa ja motivoitunutta. VAU:n asiantunteva organisaatio työskentelee valtakunnallisesti erilaisissa verkostoissa edistäen VAU:n vision mukaista tavoitetta elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta: yhdessä ja erikseen. Järjestetään henkilöstön ja luottamustoimisten koulutusta. Huolehditaan henkilöstön terveydenhuollosta erillisen suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan kehityskeskustelut ja jatketaan coaching-ohjelmassa esille nousseiden organisaation kehittämistarpeiden työstöä. VAU:n talous on tasapainossa VAU:n talous on tasapainossa ja VAU:lla on kyky vastata nopeisiin talouden muutoksiin. Laaditaan realististiin tuloihin perustuva talousarvio vuodelle Keskitytään markkinointiin ja jatketaan VAU:n oman varainhankinnan kehittämistä. Noudatetaan tarkkaa taloudenpitoa, talousarvion seurantaa ja raportointia läpi vuoden. VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla VAU tunnistetaan vammaisurheilun ja -liikunnan asiantuntijaorganisaationa. VAU:n erityisosaamisalueita ovat integraatio, inkluusio, esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:lla on laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Toimitaan aktiivisesti erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Edistetään vammaisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa. Osallistutaan liikunta- ja urheilujärjestöjen vuosikokouksiin, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Vaikutetaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntapolitiikkaan tuomalla eri työryhmissä esille tutkimukseen ja seurantaan perustuvaa tietoa vammaisurheilun organisoitumisesta. Tuodaan esille Vammaisurheilijan polkua käytännön kehittämisen mallina. Jatketaan kehitysyhteistyötä tukemalla Tansaniassa kummikoulujen toimintaa. Toimitaan kansallisen Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan koordinaattorina vuonna

19

20 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf Finnish Sports Association of Persons with Disabilities Radiokatu 20, 5. krs., Helsinki puh fax (09)

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A T O I M I N TA S U U N N I T E L M A 2 0 1 4 Sisällysluettelo Vuosi 2014: Yhdessä kohti visiota 4 År 2014: Tillsammans mot visionen 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio 2021 6 Liikkumisen

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 7. Special Olympics -toiminta 17 Monien mahdollisuuksien toimintaa 17

Sisällysluettelo. 7. Special Olympics -toiminta 17 Monien mahdollisuuksien toimintaa 17 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo Vuosi 2016: Painopiste seura- ja yhdistystoimintaan 4 År 2016: Insatsområde sällskaps- och fröreningsverksamhet 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi VAMMAISUUDEN KAKSI MALLIA/ FILOSOFIAA Medikaalinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot