Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2

3 Sisällysluettelo Vuosi 2015: Tavoitteena yhdenvertaiset mahdollisuudet 4 År 2015: Jämlika möjligheter som mål 5 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 6 VAU:n visio Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi 7 VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana 7 SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija 7 2. Vammaisurheilun ja -liikunnan kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa 8 VAU auttaa jäsenyhdistyksiään kehittämään liikuntatoimintaansa 8 VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille 8 3. Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen 10 VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa 10 Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy 10 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 12 Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin 12 Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaavat ovia 12 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina Tavoitteena avoin ja suvaitsevainen liikuntakulttuuri 14 Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa 14 VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja 14 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää Osaamisen kehittäminen 16 VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia 16 VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä 16 VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin 16 VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Special Olympics -toiminta 17 Entistä avoimempi Special Olympics Finland Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 18 VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio 18 VAU:n talous on tasapainossa 18 VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla 18 Toimittaja: Lauri Jaakkola, Taitto: Lauri Jaakkola, Julkaisija: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs, Helsinki, puh , fax (09) , Kuvat: Lauri Jaakkola Painopaikka: Edita Prima Oy, Helsinki 3

4 VUOSI 2015: TAVOITTEENA YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että vammaisilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti liikunta- ja urheilutoimintaan. VAU:n visio Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen kertoo yleissopimuksen osalta olennaisimman asian: urheilun parissa toimivien tahojen tulee huolehtia yhdenvertaisista mahdollisuuksista sekä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, joita ilman palveluita ei voi käyttää. Vuosi 2015 on VAU:n vision ensimmäisen kolmivuotiskauden viimeinen vuosi ja sen aikana tullaan keskittymään esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen. VAU toimii myös WHO:n Liiku terveemmäksi -teemavuoden koordinaattorina tuoden esteettömyyden uudeksi näkökulmaksi terveysliikuntaan. Keväällä 2015 järjestetään VAU:n historian toinen liittokokous, jossa valitaan hallitus ja valtuusto tulevalle kolmevuotiskaudelle. Liittokokous hyväksyy myös kolmivuotissuunnitelman, jonka pohjalta vuosittaiset toimintasuunnitelmat tehdään. Lasten ja nuorten toiminnassa Junior Games -kilpailut tarjoavat monelle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kisoihin. Lisäksi matalan kynnyksen perhetapahtumissa kannustetaan perheitä omaksumaan liikunnallinen elämäntapa. Vertaisperheiden kanssa jaetaan myös tietoa, jota ei ole saatavilla missään muualta. Harrasteliikunnassa VAU haastaa jäsenensä liikkumaan Kuntokuu-kampanjassa helmi- ja syyskuun aikana. Jäsenyhdistysten liikuntavastaavien koulutukset jatkuvat edelleen ja VAU:n tavoitteena on entistä enemmän auttaa jäseniään oman liikuntatoimintansa kehittämisessä. Seura- ja yhdistystoiminta tulee olemaan VAU:n toiminnan painopistealue vuosina ja vuoden 2015 aikana pilotoidaan muutaman jäsenyhdistyksen kanssa oman toiminnan kehittämisen malli. Kilpaurheilun puolella VAU:n järjestämä kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tuo maailman parhaita vammaisurheilijoita Nastolaan ja tarjoaa samalla monelle suomalaiselle nuorelle urheilijalle ensimmäisen mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kilpailuun. Suomi on saanut järjestettäväkseen myös pyörätuolirugbyn EM-kilpailut, jotka nekin järjestetään Pajulahden Urheiluopistolla. Vaikuttamistyön osalta VAU jatkaa työtä esteettömien ja saavutettavien liikuntatilojen ja olosuhteiden puolesta, kohdentaen viestintää erityisesti kuntiin. Pekka Hätinen puheenjohtaja Riikka Juntunen toiminnanjohtaja 4

5 ÅR 2015: JÄMLIKA MÖJLIGHETER SOM MÅL I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs att personer med funktionsnedsättning ska ha möjligheter att delta i motions- och idrottsverksamhet på ett jämlikt sätt. VAU:s vision En livskraftig handikappidrott och handikappmotion med huvudströmmen och med jämlika berättar för konventionens del om det väsentligaste; sektorer som verkar inom idrott och motion ska vinnlägga sig om jämlika möjligheter, tillgänglighet och åtkomlighet, som krävs för att tjänsterna ska kunna användas. År 2015 är det sista året av den första treårsperioden i VAU:s vision och under det här året kommer vi att fokusera på att främja tillgänglighet och åtkomlighet. VAU verkar även som koordinator för WHO:s temaår Motion är hälsa och lyfter fram tillgänglighet som en ny infallsvinkel när det gäller hälsomotion. På våren 2015 ordnas det andra förbundsmötet i VAU:s historia, där man väljer styrelse och fullmäktige för den kommande treårsperioden. Förbundsmötet godkänner också treårsplanen på basis av vilken de årliga verksamhetsplanerna görs. Inom ramen för verksamhet för barn och ungdomar erbjuder tävlingarna Junior Games många den första möjligheten att delta i tävlingar. Dessutom sporrar familjeevenemangen med låg tröskel familjer att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Med stödfamiljerna utbyts även information som inte finns tillgänglig någon annanstans. Inom ramen för fritidsmotion vill VAU utmana sina medlemmar att röra på sig i motionsmånadskampanjen Kuntokuu som ordnas i februari och september. Utbildning för motionsansvariga i medlemsföreningarna fortsätter alltjämt och VAU:s mål är att i allt högre grad hjälpa sina medlemmar att utveckla sina egna motionsaktiviteter. Under åren kommer sällskaps- och föreningsverksamhet att vara ett insatsområde i VAU:s verksamhet och under 2015 kommer VAU tillsammans med några av sina medlemsföreningar att starta pilotprojekt för att skapa en modell för utveckling av den egna verksamheten. På tävlingsidrottens sida sammanför det internationella tävlingsevenemanget Pajulahti Games, som VAU ordnar, världens bästa handikappidrottare till Nastola och erbjuder samtidigt många unga finländska idrottare den första möjligheten att delta i en internationell tävling. Finland har också fått till uppgift att ordna EM-tävlingar i rullstolsrugby, som även ordnas i idrottsinstitutet Pajulahti Urheiluopisto. För påverkansarbetets del fortsätter VAU sitt arbete till förmån för tillgängliga och åtkomliga idrottsanläggningar. I informationsförmedlingen fokuserar VAU främst på kommunerna. Pekka Hätinen styrelsens ordförande Riikka Juntunen verksamhetsledare 5

6 SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun järjestö, jonka tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen yhdessä ja erikseen. VAU palvelee liikunnanharrastajia koko elämänkaarella. Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU:n jäseniä ovat vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat yhdistykset ja urheiluseurat. VAU:n jäsenyhdistyksissä (232, tilanne 9/2013) toimii yhteensä noin henkilöä. VAU:n visiona on elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta yhdessä ja erikseen. Toiminnassa ovat mukana liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset henkilöt sekä elinsiirron saaneet. VAU:n arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus. VAU on mukana viemässä suomalaista liikuntakulttuuria kohti yhteistä visiota: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa. VAU on sitoutunut noudattamaan liikunnan ja urheilun yhteistä eettistä koodia, Reilua Peliä. VAU:n ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön edustajista joka kolmas vuosi koostuva liittokokous sekä vuosittain kokoontuva nimetty liittovaltuusto. VAU:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Hallituksen alaisena VAU:n toimistossa työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi 15 henkilöä, joista neljä (4) työskentelee aluetoimistoissa. Alueilla työskentelee lisäksi kolme (3) osa-aikaista alueellista yhteyshenkilöä. Hallituksen päätöksentekoa valmistelee puheenjohtajistosta ja toiminnanjohtajasta koostuva työvaliokunta sekä toimiston henkilökunnasta ja vapaaehtoistoimijoista koostuvat johtoryhmät, jaostot, työryhmät ja toimikunnat. Varat toimintaansa VAU saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä toiminta- ja muina avustuksina, Suomen Paralympiakomiteasta valmennusavustuksina, Raha-automaattiyhdistyksestä kohdennettuna toiminta-avustuksena sekä omalla varainhankinnalla. VAU:n toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Valo-talon 5. kerroksessa, Länsi-Pasilassa. 6

7 1. LIIKKUMISEN JA URHEILEMISEN EDELLYTYSTEN JA OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ESTEETTÖMIKSI JA SAAVUTETTAVIKSI VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittämisestä esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. Esteettömät ja saavutettavat liikuntatilat palvelevat kaikkia ja ovat perusta kaikelle vammaisurheilun kehittämiselle. VAU vahvistaa asemaansa liikkumisen esteettömyyden asiantuntijana VAU on arvostettu osaaja liikuntapaikkojen esteettömyyteen liittyvässä työssä. VAU:n jäsenyhdistyksissä ja paikallisverkostoissa osataan hyödyntää esteettömyyskartoituksia ja -selvityksiä liikuntapaikkojen esteettömyyden lisäämiseksi. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden mahdollisuudet harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla paranevat. VAU jatkaa esteettömyyden edunvalvontaa toimimalla asiantuntijana, pitämällä luentoja, antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla julkishallintoon sekä toteuttamalla esteettömyyskartoituksia. VAU toteuttaa Invalidiliitto ry:n kanssa Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertueen osana Liiku Terveemmäksi -teemavuotta. Yhteistyössä ovat mukaan Näkövammaisten Keskusliitto, VAU:n jäsenyhdistykset, paikalliset oppilaitokset sekä liikunnan aluejärjestöt. SOLIA on luotettu ja tunnustettu apuvälinetoimija Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n vuokraamotoiminta laajenee sekä toimintayksiköiden määrän että vuokrattavien välineiden valikoiman osalta. SOLIA:lla on osaava vertaisohjaajien verkosto. SOLIA on helposti lähestyttävä ja luotettava toimija asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmasta. SOLIA:n koordinoima Välineet.fi -verkosto on maan johtava soveltavan liikunnan välineiden vuokrauspalvelu. SOLIA avaa viidennen vuokrauspisteen, koordinoi Välineet.fi -verkostoa ja on välineidensä kautta mukana kaikissa keskeisissä kokeilutapahtumissa, kuten Liiku Terveemmäksi Esteettä -kiertueella ja Liikuntamaassa. Parannetaan SOLIA:n välinevuokrausprosessien sujuvuutta laatimalla uusia videokäyttöoppaita ja helpotetaan oman välineen hankintaa kehittämällä välinekokeilujen dokumentointia. 7

8 2. VAMMAISURHEILUN JA -LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN SEURA- JA YHDISTYSTOIMINNASSA VAU toimii kehityskumppanina vammaisliikunnan ja urheilun kehittämisessä seura- ja yhdistystoiminnassa. Monipuolinen ja kaikille avoin seura- ja yhdistystoiminta luo pohjan elinvoimaiselle vammaisurheilulle ja -liikunnalle. VAU auttaa jäsenyhdistyksiä kehittämään liikuntatoimintaansa VAU:n jäsenyhdistykset kokevat VAU:n jäsenpalvelut arvokkaana lisänä oman liikuntatoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Jäsenyhdistykset ovat aktiivisesti mukana aktivoimassa jäsenistöään liikkumaan. Moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden liikuntatarjonta lisääntyy. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjan osallistujamäärä kasvaa. Tarjotaan VAU:n jäseninä oleville vammaisyhdistyksille sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien yhdistyksille tukea liikuntatoiminnan kehittämiseen. Aktivoidaan jäsenyhdistysten paikallista toimintaa liikuntatoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja verkostoitumista kehittämällä. Järjestetään Paikallista toimintaa -seminaareja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjaa kehitetään entistä tehokkaammaksi palveluksi aktivoimaan jäsenyhdistysten jäsenistöä liikkumaan. Kuntokuu.fi-sivustoa kehitetään ja sen sisältöä monipuolistetaan vastaamaan jäsenistön tarpeita. VAU toimii selkänojana kaikille avoimeen toimintaan pyrkiville seuroille Urheiluseurat tunnistavat VAU:n valtakunnallisena kaikille avoimen liikunnan kehittäjänä. VAU:n tarjoamat koulutukset kiinnostavat urheiluseuroja ja auttavat seuroja kehittämään omaa toimintaansa. VAU:lta osataan hakea tietoa seuratoiminnan kehittämiseen ja uusien liikkujien mukaan ottamiseen. VAU tarjoaa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa urheiluseuroille koulutusta ja kohdennettua tietoa vammaisurheilun eri osa-alueista. VAU tekee itseään tunnetuksi urheiluseurojen keskuudessa, jotta VAU:n erityisosaamista tällä alalla osataan käyttää paremmin hyödyksi. Urheiluseurojen kaikille avointa toimintaa kehitetään toimimalla liikkujien ja urheilijoiden sekä urheiluseurojen ja lajiliittojen välillä yhdistävänä toimijana.jotka antavat urheiluseuroille valmiuksia ohjata ja valmentaa liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. Osallistutaan Sinettiseurojen seminaariin markkinoimalla vammaisurheilua. 8

9 9

10 3. VAMMAISKILPA- JA -HUIPPU-URHEILUN KEHITTÄMINEN VAU tarjoaa jokaiselle vammaisurheilijalle mahdollisuuden menestyä kehittämällä vammaiskilpa- ja -huippu-urheilua. Toimivat olosuhteet ja polut vammaisurheilun pariin luovat pohjan vammaisurheilijoiden ja toimijoiden menestymiseen. VAU tukee vammaisurheilijoita polun eri vaiheissa Suomalaisurheilijat menestyvät kansainvälisesti potentiaalisissa paralympia- ja ei-paralympialajeissa. Lajien valmennus on laadukasta ja tehokasta. Lajeilla on toimivat kilpailujärjestelmät kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomalaisessa vammaisurheilussa on toimiva luokittelujärjestelmä. Vammaisurheilijan polku tukee lajien toimintaa sen eri vaiheissa. Urheiluakatemiat edistävät vammaisurheilijan urapolkua. Suunnataan lajeille toimintaresursseja joko kilpailuun tai harrastamiseen tukijärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Edistetään valmentajien osa-aikaista palkkausta. Kehitetään lajien kansallisia kilpailujärjestelmiä. Tehdään yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa luokittelujärjestelmän kehittämiseksi. Järjestetään Vammaisurheilijan polun eri vaiheita tukevia matalan kynnyksen tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjataan lajien urheilijoita urheiluakatemiapalvelujen käyttäjiksi. Aloitetaan vammaishuippu-urheilun strategien tekeminen. Lajiliittoyhteistyö syvenee ja kehittyy Suomalaiset urheilijatoimijat, kuten huippu-urheiluyksikkö, lajiliitot, valmennuskeskukset ja urheiluseurat ovat innostuneita ja osaavia kehittämään vammaisurheilua. Työnjako lajiliittojen, Suomen Paralympiakomitean ja VAU:n välillä on selkeä. Arvioidaan integraatiolajien vammaisurheilun kehittymistä ja järjestetään vuosittaisia tilaisuuksia integraatiolajeille yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa. Tiivistetään yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja tuetaan lajiliittoja Vammaisurheilijan polun alkupäässä. Vaikutetaan aktiivisesti urheilun ja liikunnan kansallisissa verkostoissa vammaisurheilun aseman edistämiseksi. 10

11 VAU järjestää laadukkaita kansainvälisiä kilpailutapahtumia VAU on kansainvälisesti arvostettu vammaisurheilun kilpailutapahtumien järjestäjä. VAU:n toiminnassa on innostuneita ja osaavia toimitsijoita ja tuomareita. Järjestetään viidettä kertaa kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma tammikuussa sekä pyörätuolirugbyn EM-kilpailut syyskuussa, molemmat Nastolassa. Järjestetään toimitsija- ja tuomarikoulutusta kilpailutapahtumien yhteydessä. 11

12 4. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUTEEN VAIKUTTAMINEN VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Jo nuorena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on tärkeää ja voi ehkäistä syrjäytymistä. Sporttiklubi auttaa lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin VAU:n Sporttiklubi on valtakunnallisesti tunnettu tiedotusrinki. Yhä useampi liikunta-, näkö- ja kehitysvammainen sekä elinsiirron saanut tai dialyysissä oleva lapsi tai nuori on Sporttiklubin jäsen. Jokaisella paikkakunnalla on jokin liikuntakerho tai urheiluseura, joka on ottanut toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia tai vammaisia lapsia ja nuoria. VAU tunnetaan soveltavan liikuntakasvatuksen asiantuntijana. Tehostetaan Sporttiklubi-toiminnan markkinointia vammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Tiedotetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsenkirjeellä Sporttiklubin jäseniä tulevista tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista. Markkinoidaan VAU:n Sporttiskerhojen verkostoa urheiluseuroille ja koulutetaan Sporttiskerho-ohjaajia Liikuntamaan yhteydessä. Osallistutaan keskeisiin ammattilaistapahtumiin (Liikunnanopettajapäivät, Educa-messut) ja markkinoidaan niissä Sporttiklubia sekä VAU:n tuottamia matalan kynnyksen liikuntaoppaita. Kaikille avoimet leirit ja kokeilutapahtumat avaava ovia Liikunnan aluejärjestöjen lasten liikunnan leirit toteutetaan kaikille avoimina siten, että erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua niille. Aluejärjestöt vastaavat leirityöstä itsenäisesti VAU:n tukemana. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kaikille avointen leirien järjestämisessä konsultoimalla järjestäjiä, kouluttamalla ohjaajia, markkinoimalla leirejä sekä lainaamalla välineitä. Järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa matalan kynnyksen kokeilu- ja perhetapahtumia, kuten Lumilauantait. Osallistutaan pohjoismaiseen vammaisurheilun nuorten leiriin ja kilpailutapahtumaan. Järjestetään Junior Games -kisat kahdesti vuodessa. 12

13 Vammainen nuori voi toimia myös ohjaajana ja roolimallina VAU:n toiminnan piirissä on vammaisista ja erityistä tukea tarvitsevista Nuorista toimijoista ja kehitysvammaisista ALPs-urheilijoista (Athlete Leadership Program) muodostuva innokas ja osaava apuohjaajien verkosto. VAU:n toiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat osaavat hyödyntää heitä apuohjaajina ja roolimalleina. Edistetään kehitysvammaisten nuorten osallisuutta kutsumalla ALPs-urheilijat toimitsijoiksi Special Olympics -karnevaaleille. Järjestetään ALPs- ja Nuto-tapaaminen Liikuntamaassa. Markkinoidaan vuoden 2016 uutta Nuori toimija -koulutusta. 13

14 5. TAVOITTEENA AVOIN JA SUVAITSEVAINEN LIIKUNTAKULTTUURI VAU rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avointa ja suvaitsevaista sellaista, jonne kaikki liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt pääsevät mukaan. Vammaisurheilun kiinnostavuus kasvaa Tiedotusvälineet ja sitä kautta suuri yleisö tunnistavat vammaisurheilun kiinnostavien ja sykähdyttävien tarinoiden lähteenä. Vammaisurheilu koetaan tasa-arvoisena osana suomalaista urheilukenttää. VAU:n viestintä ja markkinointi painotetaan entistä ihmis- ja tarinalähtöisemmäksi. VAU:n välittämä viesti eri kanavissa on tunteisiin vetoavaa, näyttävää ja paikkansapitävää. Los Angelesin Special Olympics Kesämaailmankisat, Pajulahden pyörätuolirugbyn EM-kilpailut ja Tampereella järjestettävä Liikuntamaa-messutapahtuma ovat tärkeimpiä foorumeita vammaisurheilun näkyvyyden kasvattamiseksi. VAU on mahdollisuuksien luoja ja esiintuoja VAU edistää suomalaisten tietoisuutta vammaisurheilusta ja -liikunnasta sekä vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden tietoisuutta erilaisista urheilu- ja liikuntamahdollisuuksista. Tietoisuus ja kokeilumahdollisuudet edistävät uusien henkilöiden mukaan tuloa liikunnan ja urheilun poluille. VAU:n toiminta koetaan lisäarvona niin yhdistysten liikuntatoiminnan kuin urheiluseurojenkin näkökulmasta. Liikunnan aluejärjestöt osaavat palvella alueellaan erityisryhmien liikuntaan ja vammaisurheiluun liittyvissä asioissa. Tuodaan vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueita esille tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla. Järjestetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia, kuten Lumilauantait ja koko vammaisurheilun kirjoa esittelevä Liikuntamaa. Kannustetaan yhdistyksiä ja seuroja toimintansa kehittämiseen konsultaatio- ja koulutustukea tarjoten. Tuetaan liikunnan aluejärjestöjä kehittämään toimintaansa kaikille avoimeksi. 14

15 Saavutettavaa, monipuolista ja nykyaikaista viestintää VAU:n pääviestikanavat lehti, verkkopalvelu, sosiaalinen media tunnetaan vammaisurheilun laadukkaina ja saavutettavina tietolähteinä. Viestintä toimii sujuvasti ja luotettavasti niin tiedotusvälineiden kuin sidosryhmien kanssa. Toteutetaan monipuolista ja saavutettavaa viestintää eri viestintäkanavien kautta. Nostetaan sosiaalinen media ja multimediaviestintä yhä suurempaan rooliin VAU:n viestinnässä. Tehdään aktiivisella ja palvelualttiilla viestintätyöllä vammaisurheilun ja -liikunnan eri osa-alueista yhä helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Kohdistetaan viestintää VAU:n sidosryhmien viestintäkanaviin. 15

16 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VAU kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia VAU:n jäsenyhdistysten liikuntavastaavat ovat yhdistyksen liikuntatoiminnan ylläpitäjiä ja kehittäjiä sekä toimivat VAU:n linkkinä paikallistasolle. Liikuntavastaavat ja vertaisohjaajat eli Iloliikuttajat osaavat käynnistää kuntoliikuntaryhmiä ja toimivat roolimalleina jäsenistölle. Iloliikuttajat ovat ohjaajaresurssi myös valtakunnallisissa tapahtumissa. VAU:n jäsenyhdistyksissä tiedostetaan laaja-alainen esteettömyys. Koulutetaan liikuntavastaavia ja muuta jäsenistöä sekä järjestetään vertaisohjaajakoulutus. Markkinoidaan Motoasemat ja Säpinää sisällä -koulutuksia jäsenyhdistyksille, kuntien toimijoille sekä läheisille sidosryhmille. Järjestetään paikallisia tapahtumia yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Ohjataan liikuntaryhmien ja tapahtumien järjestäjiä huomioimaan tapahtumien esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:n koulutustarjonta tukee kaikille avoimen toiminnan kehittämistä Tietoa VAU:n monipuolisesta koulutustarjonnasta on kiinnostuneiden saatavilla helposti. Koulutusten kysyntä ja toteutuneiden koulutusten määrä kasvaa. Koulutukset innostavat ja rohkaisevat osallistujia mukaan vammaisurheilun ja -liikunnan pariin. Yhteistyöverkosto koulutusten toteuttamisessa laajenee ja monipuolistuu. Tehostetaan koulutusten markkinointia perinteisille ja uusille kohderyhmille, erityisinä painopisteinä Motoasematkoulutus ja valmentajille suunnattu VAU-työpaja 5a. Jatketaan koulutusten jalkauttamista seura- ja muiden paikallisten toimijoiden saataville mm. yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Toimitaan kehityskumppanina lajiliitoille ja urheiluakatemiaverkoston toimijoille vammaisurheiluun liittyvien koulutussisältöjen toteuttamisessa. Suunnitellaan Sherborne-harjoitusohjelmaa ja psykomotoriikkaa yhdistäviä koulutussisältöjä. VAU kouluttaa tuomareita ja toimitsijoita lajeihin Vammaisurheilulajeissa on toimivat kansalliset koulutusjärjestelmät tuomareille ja toimitsijoille. Koulutetaan tuomareita eri lajeihin. Päivitetään koulutusmateriaalit vastaamaan kansainvälisiä sääntöjä. Lähetetään tuomareita kansainvälisille tuomariklinikoille. Tuetaan ja kannustetaan tuomareita osallistumaan kansainvälisiin turnauksiin. Järjestetään lajeissa toimitsijakoulutusta. VAU on liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten kumppani ja tukija Liikunnan ja kuntoutuksen opiskelijat ja ammattilaiset osaavat ottaa yhteyttä VAU:hun vammaisliikuntaan ja -urheiluun liittyvissä asioissa. Suomessa on innostuneita, osaavia ja kansainvälisesti verkottuneita vammaisurheilun ja erityisliikunnan ammattilaisia. 16

17 Lisätään liikunnan ja kuntoutuksen alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten vammaisurheilun, erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan osaamista toteuttamalla oppilaitosyhteistyönä Liiku Terveemmäksi Esteettä -tapahtumakiertue. Seurataan vammaisurheilun kansainvälistä tutkimusta, osallistutaan alan kotimaisiin koulutus- ja tutkijatapaamisiin sekä markkinoidaan vammaisurheilua opinnäytetyöaiheena. Tuetaan vammaisliikunnan ja -urheilun parissa toimivien henkilöiden kotimaisia ja kansainvälisiä opintomatkoja Ahos-apurahan avulla. Luodaan Liikuntamaasta vuoden monipuolisin ja innostavin oppimisympäristö kaikille alan ammattilaisille. 7. SPECIAL OLYMPICS -TOIMINTA Entistä avoimempi Special Olympics Finland Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminta laajenee uusiin seuroihin. Toiminta kehittyy entistä avoimemmaksi, ja uusia urheilijoita tulee toiminnan piiriin. Special Olympics -toiminta on yhä tunnetumpi Suomessa. Kotimaan toiminta noudattaa kansainvälisen Special Olympics -toiminnan strategiaa. Special Olympics Finland on aktiivinen toimija Special Olympics Europe/Eurasian alueella. Jatketaan vuonna 2014 aloitettua kehittämisprosessia ja järjestetään avoimia harjoitusleirejä ja kisoja. Jatketaan yhteistyötä lajiliittojen kanssa. Kehitetään Unified-toimintaa. Jatketaan Special Olympics -karnevaalien toteuttamista ja toteutetaan sen lisäksi muita matalan kynnyksen tapahtumia. Osallistutaan 96 urheilijan joukkueella Special Olympics Kesämaailmankisoihin Los Angelesissa. Hyödynnetään Kesämaailmankisojen kiinnostavuusarvo tietoisuuden lisäämiseksi Special Olympics -toiminnasta Suomessa. Otetaan kehitysvammaisia ALPs-urheilijoita mukaan tapahtumiin ohjaajiksi. 17

18 8. ORGANISAATIO, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ VAU:lla on osaava ja asiantunteva organisaatio Luottamus- ja toimihenkilöorganisaatio on osaavaa ja motivoitunutta. VAU:n asiantunteva organisaatio työskentelee valtakunnallisesti erilaisissa verkostoissa edistäen VAU:n vision mukaista tavoitetta elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta: yhdessä ja erikseen. Järjestetään henkilöstön ja luottamustoimisten koulutusta. Huolehditaan henkilöstön terveydenhuollosta erillisen suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan kehityskeskustelut ja jatketaan coaching-ohjelmassa esille nousseiden organisaation kehittämistarpeiden työstöä. VAU:n talous on tasapainossa VAU:n talous on tasapainossa ja VAU:lla on kyky vastata nopeisiin talouden muutoksiin. Laaditaan realististiin tuloihin perustuva talousarvio vuodelle Keskitytään markkinointiin ja jatketaan VAU:n oman varainhankinnan kehittämistä. Noudatetaan tarkkaa taloudenpitoa, talousarvion seurantaa ja raportointia läpi vuoden. VAU on aktiivinen toimija kotona ja maailmalla VAU tunnistetaan vammaisurheilun ja -liikunnan asiantuntijaorganisaationa. VAU:n erityisosaamisalueita ovat integraatio, inkluusio, esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:lla on laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Toimitaan aktiivisesti erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Edistetään vammaisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa. Osallistutaan liikunta- ja urheilujärjestöjen vuosikokouksiin, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Vaikutetaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntapolitiikkaan tuomalla eri työryhmissä esille tutkimukseen ja seurantaan perustuvaa tietoa vammaisurheilun organisoitumisesta. Tuodaan esille Vammaisurheilijan polkua käytännön kehittämisen mallina. Jatketaan kehitysyhteistyötä tukemalla Tansaniassa kummikoulujen toimintaa. Toimitaan kansallisen Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan koordinaattorina vuonna

19

20 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf Finnish Sports Association of Persons with Disabilities Radiokatu 20, 5. krs., Helsinki puh fax (09)

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu.

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/11 TEEMA Vapaaehtoistoiminta Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 TEEMA Urheilijaelämää Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä löydät

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu.

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/11 TEEMA Lasten ja nuorten liikunta Kymmenen kysymystä koululiikunnasta Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat Ateenassa i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä.

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

5/13. Naiset vammaisurheilussa. Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit

5/13. Naiset vammaisurheilussa. Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit www.vammaisurheilu.fi 6,90 5/13 TEEMA Naiset vammaisurheilussa Raija Mattila: Tasa-arvoisen urheilun asialla Suomi meets Norja: Vertailussa integraatiomallit i-puoti Meiltä löydät muun muassa saunatuotteet,

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot