Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010"

Transkriptio

1 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus

2 Sisältö 1. Johdanto Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa Tapaturmakuolemat Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat Tapaturmat haastattelututkimuksessa Paikallinen tietojenkeruu Tapaturmien ennaltaehkäisy kannattaa Lisää ajantasaista ja monipuolista tapaturmatietoa Kotitapaturmien ehkäisykampanja Johdanto T apaturmat ovat keskeinen kansanterveysongelma ja aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä. Tapaturmien vaikutukset ilmenevät kielteisinä seurauksina yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla esimerkiksi kuolemina, sairaalahoidon tarpeena, pysyvinä vammautumisina ja poissaoloina työstä. Useiden kansainvälisten vertailujen valossa Suomi sijoittuu työ- ja liikenneturvallisuuden alueilla turvallisimpien maiden joukkoon. Kotona ja vapaa-ajalla sattuvien kuolemaan johtavien tapaturmien määrä on Suomessa sen sijaan korkeampi kuin useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Joka vuosi toteutettavan kansallisen uhritutkimuksen mukaan Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona jonkinasteisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa. Näistä jopa yli kaksi kolmasosaa on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Kuolemansyytilastojen mukaan yli 2600 suomalaista menetti henkensä kotija vapaa-ajan tapaturmissa vuonna Inhimillisten menetysten lisäksi tapaturmista koituu huomattavia kansantaloudellisia kustannuksia. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien arveltiin sosiaalija terveysministeriössä vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan aiheuttavan Suomessa vuositasolla suunnilleen neljän miljardin euron kustannukset. Tämän jälkeen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on yhä kasvanut. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista merkittävistä haitoista huolimatta niitä koskevaan tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen on huomattavasti vähäisempää, kuin esimerkiksi työ- ja liikenneturvallisuudessa. Toimitus: Aura Kostiainen (STM), Kari Haikonen (THL) Taulukot: Kari Haikonen (THL) Taitto: Kati Tiirikainen (Luovinet osk, Kannen kuva: Shutterstock Kotitapaturmien ehkäisykampanjan verkkojulkaisu 2 3

3 Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa oti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolleisuus on Suomessa asukaslukuun suh- korkeampaa kuin muualla läntisessä Euroopassa. Kansallisten Kteutettuna tilastojen vertailuun liittyy kuitenkin usein ongelmia, jotka johtuvat muun muassa luokituskäytäntöjen ja kuolemansyyn tutkimuksen erilaisuudesta. Kaikissa maissa ei rekisteröidä tapaturmakuolemia yhtä tarkasti kuin Suomessa, mikä saattaa näyttäytyä näiden maiden kohdalla alhaisempina kuolleisuuslukuina. Lukuja voi pitää suuntaa-antavina Suomi Norja Ranska Ruotsi Luxemburg Tanska Italia Itävalta Iso-Britannia Kuvio 1. Arvio tapaturmakuolleisuudesta, poislukien liikenteessä ja työssä tapahtuneet kuolemat (1/ as.) vuonna 2007 (Tanska, Kreikka ja Luxemburg vuonna 2006). Lähde: Eurostat. Espanja Saksa Irlanti Alankomaat Kreikka Portugali Tapaturmakuolemat apaturmat ovat merkittävä ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Ne ovat Tsuomalaisten neljänneksi yleisin ja vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Vuonna 2008 tapaturmissa menetti henkensä yli 3000 ihmistä, joista 2640 oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, 344 liikennekuolemia ja 37 työtapaturmia. Tapaturmakuolemat ovat pitkällä aikavälillä lisääntyneet, mikä johtuu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien lisääntymisestä. Tieliikenne- ja työtapaturmissa kuolleiden määrä on vähentynyt. Kaatumis- ja putoamistapaturmat ovat Suomessa yleisin tapaturmaisten kuolemien syy. Kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuneiden kuolemantapausten määrä on kasvanut 1970-luvun loppupuolelta lähtien. 1 Palokuolemia sattuu Suomessa asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa läntisen Euroopan maissa luvulla palokuolleiden osuus on ollut Suomea suurempi ainoastaan osassa Itä-Euroopan maista, joskaan kaikkien maiden vertailutiedot eivät välttämättä ole yhtä luotettavia. 2 Sukupuoli, ikä ja päihteet ovat merkittävimmät yksittäiset tekijät tapaturmien taustalla. 3 Miesten osuus kaikista tapaturmaisesti kuolleista on noin kaksi kolmasosaa, ja lukumääräisesti eniten tapaturmiin kuolee vuotiaita miehiä. Naisten tapaturmakuolemia sattuu eniten vuotiaiden ikäryhmässä. 4 Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin kuolleista noin 80 % ja muihin tapaturmiin päihdyksissä kuolleista 85 % oli miehiä. Naisten alkoholimyrkytyskuolemat ovat kuitenkin 1970-luvun alusta lähtien jatkuvasti lisääntyneet. Tapaturmaisia kuolemia, joissa lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan, tapahtuu yli tuhat vuosittain. 5 Se on yli kolmasosa 1 Tilastokeskus SVT, Kuolemansyytilasto. 2 Kokki, Esa ja Jäntti, Jarkko: Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tapaturmat Pelastusopiston julkaisuja, B 2/ Impinen, Antti; Lunetta, Philippe ja Lounamaa, Anne: Tapaturmakuolemat ja alkoholi Suomessa Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B11/2008. Helsinki. 4 Tilastokeskus SVT, Kuolemansyytilasto. 5 Luvusta noin puolet on alkoholimyrkytyksiä ja puolet muita tapaturmaisesti päihdyksissä kuolleita. Kaikkia niitä kuolleita, joilla on ollut tapahtuma-aikana alkoholia veressään, ei luokitella alkoholin vaikutuksen alaisena kuolleisiin. 4 5

4 kaikista tapaturmaisista kuolemista. Saunan kuumuuteen, myrkytyksiin, tulipaloihin, hukkumalla ja kylmyyteen kuolleista yli puolet oli kuollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena. 6 Kaatumis- ja putoamistapaturmat Myrkytystapaturmat 6 Impinen, Antti; Lunetta, Philippe ja Lounamaa, Anne: Tapaturmakuolemat ja alkoholi Suomessa Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B11/2008. Helsinki. Kuljetustapaturmat Hukkumistapaturmat Tukehtumistapaturmat Kylmyys ja saunan kuumuus YHT Miehet Naiset Palokuolemat Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Muut tapaturmat Kuolleita 1500 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Kuvio 3. Tapaturmiin kuolleiden yleisimmät kuolinsyyt sukupuolen mukaan (lkm) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto Työpaikalla kuolleet palkansaajat ja maatalousyrittäjät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Myrkytystapaturmat Kuvio 2. Tapaturmaisesti kuolleet (lkm) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto. Palokuolemat Kylmyys ja saunan kuumuus Hukkumistapaturmat Päihtyneitä Tukehtumistapaturmat Ei päihtyneitä Kuljetustapaturmat Kaatumis- ja putoamistapaturmat Muut tapaturmat Kuvio 4. Päihtyneiden osuus kuolinsyyn mukaan (%) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto. 6 7

5 Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat apaturmien seuraukset ja hoito ovat laajaa yhteiskunnallista huomiota Tansaitsevia kysymyksiä. Tapaturmatyyppi antaa lisätietoa ympäristöstä tai olosuhteista, joissa tapaturma on sattunut sattui vuosittain keskimäärin vähintään yli yhden yön kestävää sairaalahoitojaksoa vaatinutta tapaturmaa. 7 Sairaalahoitojaksoon johtanut vamma tai myrkytys on yleisimmin seurausta tapaturmasta. Useimmiten sairaalahoitoa vaativa tapaturma sattuu kotona tai vapaa-ajalla: vuosina näin loukkaantuneita oli noin 70 % vuodeosastoilla hoidetuista tapaturmapotilaista. Määrittämätön 8 % Muu 5 % Koulu tai päiväkoti 1 % Sairaala 2 % Työ 5 % Liikenne 11 % Urheilu tai liikunta 5 % Muu vapaa-aika 27 % Koti 36 % 7 Tapaturmatyyppejä on rekisteröity vuodesta 1998, ja tiedon saatavuus on koko ajan parantunut. Silti osa tapaturman aiheuttamista hoitojaksoista ei edelleenkään sisällä tietoa tapaturmatyypistä. Vamman tai myrkytyksen aiheuttamia hoitojaksoja oli kokonaisuudessaan yli vuonna 2008, mutta lukuun sisältyvät myös väkivalta ja itselle aiheutetut vammat. Vammoja ja myrkytyksiä, joiden syytä ei ole kirjattu, sattui keskimäärin vuodessa vuosina Näistä suuren osan arvellaan olevan tapaturmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sairaalahoitojaksot vuosina Verkkojulkaisu. Kuvio 5. Tapaturmatyyppien jakautuminen sairaaloiden hoitojaksojen mukaan (%) Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Vammat ja myrkytykset Verkkojulkaisu Haittapäiviä Lääkärin- tai sairaalahoitoa Sairauslomaa Koti ja vapaa-aika Työ Liikenne Kuvio 6. Tapaturmien vakavuus (lkm) tapaturmatyypeittäin vuonna Lähde: Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. 8 9

6 Tapaturmat haastattelututkimuksessa vuotta täyttäneiden suomalaisten väestöhaastatteluun pohjautuvan, 15 vuonna 2009 tehdyn kansallisen uhritutkimuksen mukaan vuoden aikana tapahtui lähes fyysisen vamman aiheuttanutta koti- ja vapaaajan tapaturmaa. Määrä on noussut huomattavasti vuodesta 1980, jolloin suoritetussa haastattelututkimuksessa tapaturmien kokonaismäärä oli vielä hieman yli Vuoden 2009 haastatteluissa ilmenneistä tapaturmista 72 % ( tapaturmaa) oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Vamman aiheuttaneista tapaturmista työtapaturmien osuus oli 21 % ja liikennetapaturmien 7 %. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jakaantuivat seuraavasti: liikuntatapaturmat (44 %), kotitapaturmat (40 %) ja muut vapaa-ajan tapaturmat (16 %). Koska koti- ja vapaa-ajan tapaturmia on määrällisesti erittäin paljon, niistä muodostuu yhteiskunnalle merkittävää kuormitusta. Vuonna 2009 noin 40 % koti- ja vapaa-ajan tapaturmista johti lääkärillä käyntiin tai sairaalahoitoon. Lukumääräisesti huomattavasti suurempi määrä koti- ja vapaaajan tapaturmista johti haittapäiviin tai lääkärin- tai sairaalahoitoon kuin työ- tai liikennetapaturmista. Uhritutkimuksen mukaan vamman aiheuttavat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jakautuvat tapaturmatyypin mukaan eri väestöryhmille ja sukupuolten kesken. Liikuntatapaturmia sattuu selvästi eniten alle 35-vuotiaille, kotitapaturmat taas ovat yleisimpiä yli 74-vuotiailla naisilla. Liikuntatapaturmat ovat miehillä selvästi yleisempiä kuin naisilla, kun taas koti- ja muut vapaa-ajan tapaturmat ovat jonkin verran yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kotitapaturmista puolet tapahtuu piha-alueella tai keittiössä kotiympäristössä keittiö on naisille ja piha miehille riskialttein alue. Uhritutkimuksen mukaan kodin huolto-, rakennus- ja korjaustöissä sekä muissa samankaltaisissa askareissa sattui vuonna 2009 noin kotitapaturmaa. Tämäntyyppiset tapaturmat olivat miehillä yleisin kotitapaturmien lähde. Muiden vapaaajan tapaturmien kategoriassa kolme neljästä tapaturmasta oli liukastumisia tai kaatumisia ja yleisimpiä tapahtumapaikkoja olivat jalkakäytävät, pihat ja pysäköintialueet. Varsinkin kaatumiset ja liukastumiset sekä erilaisissa remonttitöissä sattuneet tapaturmat ovat lisääntyneet ajan saatossa. 8 8 Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. Raportissa esitetyt tulokset perustuvat 7193 henkilön puhelinhaastatteluun ja ne on esitetty väestötasolle nostettuina lukumäärinä. Kuva: Paula Sankelo

7 250 miehet Paikallinen tietojenkeruu Liikunta Koti Muu vapaa-aika naiset MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET 75+ NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET 75+ unnissa tapahtuva koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tilastointi ja seuranta Kon Suomessa toistaiseksi puutteellista, vaikka tapaturmia sattuu paljon ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. On kuitenkin olemassa paikallisia hankkeita, jotka antavat tärkeää tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteesta Suomessa. Vapaa-ajan tapaturmien suuri merkitys näkyy selvästi paikallisissa tutkimuksissa. KOTVA-hanke kartoitti Oulun kaupungin sekä kahden UPM- Kymmenen tehtaan henkilöstölle sattuneita koti- ja vapaa-ajan tapaturmia vuosina Tutkimuksessa mukana olleilla työpaikoilla jopa 80 % kaikista tapaturmista aiheutuneista poissaoloista johtui vapaa-ajan tapaturmista, minkä lisäksi keskimääräinen työstä poissaoloaika oli vapaa-ajan tapaturmissa pidempi kuin työ- tai työmatkatapaturmissa. 9 Kouvolan seudun tapaturmahanke Start on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke, jonka tarkoituksena on luoda välineet tapaturmien jatkuvaan tilastointiin ja seurantaan sekä kehittää uudenlaista tapaturmien ehkäisytyötä tukevaa toimintakulttuuria. Suomessa ei ole aiemmin ollut vastaavia hankkeita. Start-hanke on tuottanut arvokasta tietoa esimerkiksi riskiryhmien tunnistamiseksi. 10 Alkoholin osuus tapaturmien synnyssä näkyy tutkimuksissa selvästi. Kuusankosken aluesairaalan tapaturmaensikäynneistä tehdyn tutkimuksen mukaan joka neljäs ja viikonloppuisin lähes joka toinen tapaturman takia hoitoon hakeutunut 15 vuotta täyttänyt potilas oli alkoholin vaikutuksen alainen. Yli yhden promillen puhalsi noin joka viides yli 15 vuotiaista tapaturmapotilaista. 0 Liikunta Koti Muu vapaa-aika Kuvio 7. Miesten ja naisten tapaturmat kotona ja vapaa-ajalla tapaturmatyypeittäin ikäryhmittäin tarkasteltuna (N/1000) Lähde: Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina 2009 Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. 9 Yrjämä, Liisa ja Ollanketo, Anne (toim.): Henkilöstön koti- ja vapaaajan tapaturmien ja niiden torjunnan merkitys työyhteisöissä. Tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa. KOTVA-hankkeen loppuraportti. Oulun yliopiston työtieteen hankeraportteja n:o 25/ Nurmi-Lüthje, Ilona; Karjalainen, Kalevi, Hinkkurinen, Jari; Salmio, Kimmo; Lundell, Lasse; Salminen, Martti; Pelkonen, Janne; Kajander, Anne ja Lüthje, Peter: Tapaturmakäyntien tilastointi paljastaa riskiryhmät. Suomen lääkärilehti 2007, 62:

8 Alkoholi on yhä useammin osallisena myös iäkkäille sattuvissa tapaturmissa. Vuosina Kuusankosken aluesairaalaan lonkkamurtuman takia hoitoon tulleiden vanhuspotilaiden veren alkoholimittaustulos oli positiivinen 28 prosentilla, kun viisi vuotta aiemmin vain 5 % saman alueen lonkkamurtumapotilaista puhalsi positiivisen alkoholituloksen. Tapaturmien ennaltaehkäisy kannattaa apaturmien aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset ovat sen Tverran mittavat, että ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa. Se on myös kustannusvaikuttavaa: Panostetut resurssit tulevat moninkertaisena takaisin esimerkiksi alentuneina sairaanhoidon kuluina. Yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia kaikilla tasoilla. Positiivista näyttöä ennaltaehkäisyn vaikutuksista on saatu esimerkiksi ikäihmisten kaatumistapaturmista. 15 eri maasta saatujen tutkimustulosten mukaan kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden kaatumiset olivat vähentyneet n. 25 % ennaltaehkäisyn seurauksena. Kaatumisriski oli alentunut n % lähtötilanteesta. 11 Tulosten saavuttamisessa ovat keskeisiä erityisesti liikunta, tasapainoharjoittelu sekä multifaktoriaalinen interventio, jossa puututaan samanaikaisesti useisiin yksilön kannalta keskeisiin tekijöihin. Suomesta on olemassa vielä varsin vähän tutkimustuloksia ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta. Silti on esimerkiksi havaittavissa selvä trendi, jossa vuosina kasvussa olleet yli 60-vuotaille sattuneet olkamurtumat ovat suhteellisesti vähentyneet tai niiden määrä on tasoittunut. Tämän arvellaan olevan seurausta ehkäisevistä toimenpiteistä ja vakavien kaatumisten osuuden pienentämisestä. 12 Ollakseen tehokasta tapaturmien ehkäisy edellyttää useita samanaikaisia toimia. Niitä voidaan hahmottaa ns. kolmen E:n periaatteen avulla. Toimintaympäristön turvallisuus on otettava huomioon rakennusten ja teiden suunnittelussa sekä turvavälineiden käytössä (engineering). Lakien, säädösten ja riittävän valvonnan avulla taas varmistetaan turvallisen ympäristön toteutuminen ja tuetaan ammattilaisten työtä tapaturmien ehkäisemiseksi (enforcement). Samalla tulee varmistaa kansalaisten riittävä tapaturmiin liittyvä tietotaito ja asennekasvatus (education). 11 Gillespie, L.D. et al: Cochrane Database System Review 2009, 15.4.(2): CD The Cochraine Collection on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, joka tuottaa tietoa terveydenhuollon vaikutuksista maailmanlaajuisesti. 12 Palvanen, Mika; Kannus, Pekka; Niemi, Seppo ja Parkkari, Jari: Secular Trends in Distal Humeral Fractures of Elderly Women. Nationwide Statistics in Finland between 1970 and Bone 2010, 46:

9 Lisää ajantasaista ja monipuolista tapaturmatietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmaportaali Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä tapaturmaportaalista löytyy tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ja niiden ehkäisystä, alalla toimivista tahoista, hankkeista ja ohjelmista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Sivustolta löytyvät myös vuoden 2009 kansallisen uhritutkimuksen tulokset verkkojulkaisuna (alaosio: Tapaturmat lukuina). Tapaturmasivustoa kehitetään jatkuvasti työkaluksi ja tietopankiksi tapaturmien ehkäisytyössä toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille. IKINÄ opas iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn Opas tarjoaa tietoa ja työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille korkeassa kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. Opas löytyy myös THL:n tapaturmaportaalin kautta. Kouvolan seudun tapaturmahanke Kouvolan seudun tapaturmahanke Start on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke, jossa luodaan välineet tapaturmien jatkuvaan tilastointiin ja seurantaan sekä kehitetään uudenlaista tapaturmien ehkäisytyötä tukevaa toimintakulttuuria. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) SPEK on palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun ja pelastuspalvelun valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tuottaa alan koulutusmateriaalia ja oppaita sekä edistää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta vaarojen ja onnettomuuksien varalta. Turvallisuussuunnittelun tietopankki Rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämän turvallisuussuunnittelun tietopankin kohderyhmänä ovat erityisesti paikalliseen ja seudulliseen turvallisuussuunnitteluun osallistuvat tahot, mutta sivuilta löytyy tietoa myös asukkaille. Alueelliset tapaturmakatsaukset Katsaukset sisältävät pelastusalueittain koottua tietoa paikallisesta tapaturmatilanteesta. Tiedot löytyvät myös THL:n tapaturmaportaalin kautta. Tapaturmapäivä Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonakin perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää sekä edistää tapaturmien torjunnan parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä. Tapaturmapäivän 16 17

10 järjestävät liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuluttajavirasto, Liikenneturva, Puolustusvoimat, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Finanssialan Keskusliitto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Terveyden edistämisen keskus, Turvatekniikan keskus ja Työterveyslaitos. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen koti Turvallinen koti on virtuaalinen työkalu kodin vaaranpaikkojen kartoittamiseen ja korjaamiseen. Sovelluksessa esitetään videofilmien, valokuvien ja tekstin avulla, missä ja mitä vaaroja kodissa on ja kuinka kodista pienin keinoin tulee turvallisempi. Kustakin vaaranpaikasta löytyy myös laaja faktapaketti. Sisäisen turvallisuuden ohjelma on laaja, poikkihallinnollinen kehittämisohjelma, jossa käsitellään turvallisuutta laajasti aina arjen turvallisuudesta ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Ohjelma on laadittu yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja laitosten, järjestöjen sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa, ja ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaikkia ministeriöitä ja niiden hallinnonaloja. Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana: koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunnan julkaisussa on selvitys Suomen tapaturmatilanteesta sekä kuvaus koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyön kehittämisestä ja voimavaroista. Tavoiteohjelmassa on valtakunnalliset uudet tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosille Ohjelma täydentää valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaa linjaamalla tarkemmin koti- ja vapaa-ajan tapaturma-alan sisällöllisiä tavoitteita ja toimenpidesuosituksia. Kuva: Joonas Miettinen

11 Kotitapaturmien ehkäisykampanja Kotitapaturmien ehkäisykampanja on edistänyt suomalaisten vapaa-ajan turvallisuutta vuodesta Kampanja on valmistanut aineistoa niin suurelle yleisölle kuin ammattilaisillekin ja järjestänyt monipuolista koulutusta. Kampanjan kotisivuille on koottu ajankohtaista tietoa kampanjasta, linkkejä, aineistoja ja oppimateriaaleja sekä tapaturmatietoa. Kotitapaturmien ehkäisykampanjaa toteuttavat tapaturmien ehkäisyn kannalta keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Kampanjassa toimivat organisaatiot Finanssialan Keskusliitto Maanpuolustuskoulutusyhdistys Sisäasiainministeriön pelastusosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Punainen Risti Terveyden edistämisen keskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta 20

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari 22.10.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Esityksen punainen lanka Tilastot miltä

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Esitykseni taustamateriaali Julkaisu: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Oulu-Koillismaan Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2015 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Kymenlaakson Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Kymenlaakson Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Kymenlaakson Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2015 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2015 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Karjalan Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Karjalan Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Etelä-Karjalan Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Helsingin Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Helsingin Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Helsingin Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2015 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Lokakuu 2013 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Lokakuu 2013 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2013 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Lapin Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Lapin Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Lapin Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa

SAATTEEKSI. markus.gronfors@thl.fi. Tietoa tapaturmien ehkäisystä ja ideoita tapaturmatiedon hyödyntämiseksi on saatavissa SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2015 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Päijät-Hämeen Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS 2012. Päijät-Hämeen Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Päijät-Hämeen Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa

Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa Eetulle ja Emmalle sattuu ja tapahtuu Tapaturmien ehkäisyn seminaari Rovaniemi 14.2.2013 18.2.2013 Anne Lounamaa/Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 1

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS 2012. Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Varsinais-Suomen Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Varsinais-Suomen Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Varsinais-Suomen Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Informaatiokeskus ja näyttely, joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita

Informaatiokeskus ja näyttely, joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita 1 Informaatiokeskus ja näyttely, joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2009. Kymenlaakson Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2009. Kymenlaakson Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2009 Kymenlaakson Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen sen eri vaiheissa ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky -yksiköstä:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS Itä-Savon Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Itä-Savon Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy?

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? 13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? Turvallinen kaupunki Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Safe Community -verkosto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: kotitapaturmat, tapaturmat, tapaturmien torjunta, toimintaohjelmat, vapaaaika

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: kotitapaturmat, tapaturmat, tapaturmien torjunta, toimintaohjelmat, vapaaaika TIIVISTELMÄ Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2007 2012. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunta. Helsinki 2006.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet Lukulattia Tavoite Tuoda esille faktatietoa riskitekijöistä, jotka vaikuttavat vapaa-ajan ja liikenteen tapaturmien taustalla (ml. alkoholi ja muut päihteet). Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan

Lisätiedot

Suomessa sattuu tapaturmia

Suomessa sattuu tapaturmia Terveydenhuoltotutkimus lyhyesti Ilona Nurmi-Lüthje, Kalevi Karjalainen, Jari Hinkkurinen, Kimmo Salmio, Lasse Lundell, Martti Salminen, Janne Pelkonen, Anne Kajander, Peter Lüthje Tapaturmakäyntien tilastointi

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Lapin aluehallintoviraston tapaturmakatsaus Kevät 2011 Johanna Kamunen Riitta Pöllänen PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT 1 / 2012 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS Satakunnan Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS Satakunnan Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Satakunnan Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus

Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus Terveyden edistämisen/geriatrin näkökulma ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn Pärjääksie? Kesto- hankkeen päätösseminaari 16.11.2011

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt

Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt Esimerkkejä arjen turvallisuuden hyvien käytäntöjen toteuttamisesta Arjen turvaa kotona esteettömyyden edistäminen ja asumisen tukeminen sisustuksen suunnittelu

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja

Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja Ilona Nurmi-Lüthje, dosentti, FT, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Päihdepäivät 19-20.5.2015 Sessio 21: Humalan huonot

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Kodin tarkistuslista Kotitapaturmia sattuu vuosittain Suomessa yli 300 000. Kolmannes kaikista tapaturmista sattuu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukastumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä - talvijalankulun turvallisuusseminaari 11.1.2012 Mikko Hirvonen 2 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija,

Lisätiedot

Vuodeosastohoito ja päiväkirurgia

Vuodeosastohoito ja päiväkirurgia Liite 3. Kustannukset ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Tapaturmat aiheuttavat miljoonien eurojen kustannukset suoraan sekä välillisesti. Tapaturmien suorilla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Esityksen sisältö Haittaavatko ne pienet kopsut mitään? Millaisia haittoja alkoholinkäytöstä

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukstumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä talvijalankulun turvallisuusseminaari 10.1.2013, Tampere Mikko Hirvonen 2 Tapaturmatilastoja Noin 30% työpaikkatapaturmista

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kuntalaisen turvallisempi arki. Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta

Kuntalaisen turvallisempi arki. Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta Kuntalaisen turvallisempi arki Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta 1 Tämä tiivis opas on tarkoitettu Sinulle, hyvä kunnan- tai kaupunginvaltuutettu. Jokainen kunnanvaltuutettu

Lisätiedot

Työikäisten suomalaisten kuolemansyytilastoissa

Työikäisten suomalaisten kuolemansyytilastoissa Terveydenhuoltotutkimus lyhyesti Ilona Nurmi-Lüthje, Kari Kristeri, Kimmo Salmio, Merja Harmoinen, Eija Puhalainen, Janne Pelkonen Tapaturmatilastointi terveyskeskuksissa: tulokset ja kokemukset Kouvolan

Lisätiedot

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Ilona Nurmi-Lüthje, FT, dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Joensuu 10.9.2014 Potilastietojärjestelmän tapaturmatiedot

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot