Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010"

Transkriptio

1 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus

2 Sisältö 1. Johdanto Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa Tapaturmakuolemat Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat Tapaturmat haastattelututkimuksessa Paikallinen tietojenkeruu Tapaturmien ennaltaehkäisy kannattaa Lisää ajantasaista ja monipuolista tapaturmatietoa Kotitapaturmien ehkäisykampanja Johdanto T apaturmat ovat keskeinen kansanterveysongelma ja aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä. Tapaturmien vaikutukset ilmenevät kielteisinä seurauksina yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla esimerkiksi kuolemina, sairaalahoidon tarpeena, pysyvinä vammautumisina ja poissaoloina työstä. Useiden kansainvälisten vertailujen valossa Suomi sijoittuu työ- ja liikenneturvallisuuden alueilla turvallisimpien maiden joukkoon. Kotona ja vapaa-ajalla sattuvien kuolemaan johtavien tapaturmien määrä on Suomessa sen sijaan korkeampi kuin useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Joka vuosi toteutettavan kansallisen uhritutkimuksen mukaan Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona jonkinasteisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa. Näistä jopa yli kaksi kolmasosaa on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Kuolemansyytilastojen mukaan yli 2600 suomalaista menetti henkensä kotija vapaa-ajan tapaturmissa vuonna Inhimillisten menetysten lisäksi tapaturmista koituu huomattavia kansantaloudellisia kustannuksia. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien arveltiin sosiaalija terveysministeriössä vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan aiheuttavan Suomessa vuositasolla suunnilleen neljän miljardin euron kustannukset. Tämän jälkeen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on yhä kasvanut. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista merkittävistä haitoista huolimatta niitä koskevaan tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen on huomattavasti vähäisempää, kuin esimerkiksi työ- ja liikenneturvallisuudessa. Toimitus: Aura Kostiainen (STM), Kari Haikonen (THL) Taulukot: Kari Haikonen (THL) Taitto: Kati Tiirikainen (Luovinet osk, Kannen kuva: Shutterstock Kotitapaturmien ehkäisykampanjan verkkojulkaisu 2 3

3 Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa oti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolleisuus on Suomessa asukaslukuun suh- korkeampaa kuin muualla läntisessä Euroopassa. Kansallisten Kteutettuna tilastojen vertailuun liittyy kuitenkin usein ongelmia, jotka johtuvat muun muassa luokituskäytäntöjen ja kuolemansyyn tutkimuksen erilaisuudesta. Kaikissa maissa ei rekisteröidä tapaturmakuolemia yhtä tarkasti kuin Suomessa, mikä saattaa näyttäytyä näiden maiden kohdalla alhaisempina kuolleisuuslukuina. Lukuja voi pitää suuntaa-antavina Suomi Norja Ranska Ruotsi Luxemburg Tanska Italia Itävalta Iso-Britannia Kuvio 1. Arvio tapaturmakuolleisuudesta, poislukien liikenteessä ja työssä tapahtuneet kuolemat (1/ as.) vuonna 2007 (Tanska, Kreikka ja Luxemburg vuonna 2006). Lähde: Eurostat. Espanja Saksa Irlanti Alankomaat Kreikka Portugali Tapaturmakuolemat apaturmat ovat merkittävä ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Ne ovat Tsuomalaisten neljänneksi yleisin ja vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Vuonna 2008 tapaturmissa menetti henkensä yli 3000 ihmistä, joista 2640 oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, 344 liikennekuolemia ja 37 työtapaturmia. Tapaturmakuolemat ovat pitkällä aikavälillä lisääntyneet, mikä johtuu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien lisääntymisestä. Tieliikenne- ja työtapaturmissa kuolleiden määrä on vähentynyt. Kaatumis- ja putoamistapaturmat ovat Suomessa yleisin tapaturmaisten kuolemien syy. Kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuneiden kuolemantapausten määrä on kasvanut 1970-luvun loppupuolelta lähtien. 1 Palokuolemia sattuu Suomessa asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa läntisen Euroopan maissa luvulla palokuolleiden osuus on ollut Suomea suurempi ainoastaan osassa Itä-Euroopan maista, joskaan kaikkien maiden vertailutiedot eivät välttämättä ole yhtä luotettavia. 2 Sukupuoli, ikä ja päihteet ovat merkittävimmät yksittäiset tekijät tapaturmien taustalla. 3 Miesten osuus kaikista tapaturmaisesti kuolleista on noin kaksi kolmasosaa, ja lukumääräisesti eniten tapaturmiin kuolee vuotiaita miehiä. Naisten tapaturmakuolemia sattuu eniten vuotiaiden ikäryhmässä. 4 Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin kuolleista noin 80 % ja muihin tapaturmiin päihdyksissä kuolleista 85 % oli miehiä. Naisten alkoholimyrkytyskuolemat ovat kuitenkin 1970-luvun alusta lähtien jatkuvasti lisääntyneet. Tapaturmaisia kuolemia, joissa lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan, tapahtuu yli tuhat vuosittain. 5 Se on yli kolmasosa 1 Tilastokeskus SVT, Kuolemansyytilasto. 2 Kokki, Esa ja Jäntti, Jarkko: Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tapaturmat Pelastusopiston julkaisuja, B 2/ Impinen, Antti; Lunetta, Philippe ja Lounamaa, Anne: Tapaturmakuolemat ja alkoholi Suomessa Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B11/2008. Helsinki. 4 Tilastokeskus SVT, Kuolemansyytilasto. 5 Luvusta noin puolet on alkoholimyrkytyksiä ja puolet muita tapaturmaisesti päihdyksissä kuolleita. Kaikkia niitä kuolleita, joilla on ollut tapahtuma-aikana alkoholia veressään, ei luokitella alkoholin vaikutuksen alaisena kuolleisiin. 4 5

4 kaikista tapaturmaisista kuolemista. Saunan kuumuuteen, myrkytyksiin, tulipaloihin, hukkumalla ja kylmyyteen kuolleista yli puolet oli kuollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena. 6 Kaatumis- ja putoamistapaturmat Myrkytystapaturmat 6 Impinen, Antti; Lunetta, Philippe ja Lounamaa, Anne: Tapaturmakuolemat ja alkoholi Suomessa Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B11/2008. Helsinki. Kuljetustapaturmat Hukkumistapaturmat Tukehtumistapaturmat Kylmyys ja saunan kuumuus YHT Miehet Naiset Palokuolemat Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Muut tapaturmat Kuolleita 1500 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Kuvio 3. Tapaturmiin kuolleiden yleisimmät kuolinsyyt sukupuolen mukaan (lkm) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto Työpaikalla kuolleet palkansaajat ja maatalousyrittäjät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Myrkytystapaturmat Kuvio 2. Tapaturmaisesti kuolleet (lkm) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto. Palokuolemat Kylmyys ja saunan kuumuus Hukkumistapaturmat Päihtyneitä Tukehtumistapaturmat Ei päihtyneitä Kuljetustapaturmat Kaatumis- ja putoamistapaturmat Muut tapaturmat Kuvio 4. Päihtyneiden osuus kuolinsyyn mukaan (%) Lähde: Tilastokeskus SVT: Kuolemansyytilasto. 6 7

5 Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat apaturmien seuraukset ja hoito ovat laajaa yhteiskunnallista huomiota Tansaitsevia kysymyksiä. Tapaturmatyyppi antaa lisätietoa ympäristöstä tai olosuhteista, joissa tapaturma on sattunut sattui vuosittain keskimäärin vähintään yli yhden yön kestävää sairaalahoitojaksoa vaatinutta tapaturmaa. 7 Sairaalahoitojaksoon johtanut vamma tai myrkytys on yleisimmin seurausta tapaturmasta. Useimmiten sairaalahoitoa vaativa tapaturma sattuu kotona tai vapaa-ajalla: vuosina näin loukkaantuneita oli noin 70 % vuodeosastoilla hoidetuista tapaturmapotilaista. Määrittämätön 8 % Muu 5 % Koulu tai päiväkoti 1 % Sairaala 2 % Työ 5 % Liikenne 11 % Urheilu tai liikunta 5 % Muu vapaa-aika 27 % Koti 36 % 7 Tapaturmatyyppejä on rekisteröity vuodesta 1998, ja tiedon saatavuus on koko ajan parantunut. Silti osa tapaturman aiheuttamista hoitojaksoista ei edelleenkään sisällä tietoa tapaturmatyypistä. Vamman tai myrkytyksen aiheuttamia hoitojaksoja oli kokonaisuudessaan yli vuonna 2008, mutta lukuun sisältyvät myös väkivalta ja itselle aiheutetut vammat. Vammoja ja myrkytyksiä, joiden syytä ei ole kirjattu, sattui keskimäärin vuodessa vuosina Näistä suuren osan arvellaan olevan tapaturmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sairaalahoitojaksot vuosina Verkkojulkaisu. Kuvio 5. Tapaturmatyyppien jakautuminen sairaaloiden hoitojaksojen mukaan (%) Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Vammat ja myrkytykset Verkkojulkaisu Haittapäiviä Lääkärin- tai sairaalahoitoa Sairauslomaa Koti ja vapaa-aika Työ Liikenne Kuvio 6. Tapaturmien vakavuus (lkm) tapaturmatyypeittäin vuonna Lähde: Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. 8 9

6 Tapaturmat haastattelututkimuksessa vuotta täyttäneiden suomalaisten väestöhaastatteluun pohjautuvan, 15 vuonna 2009 tehdyn kansallisen uhritutkimuksen mukaan vuoden aikana tapahtui lähes fyysisen vamman aiheuttanutta koti- ja vapaaajan tapaturmaa. Määrä on noussut huomattavasti vuodesta 1980, jolloin suoritetussa haastattelututkimuksessa tapaturmien kokonaismäärä oli vielä hieman yli Vuoden 2009 haastatteluissa ilmenneistä tapaturmista 72 % ( tapaturmaa) oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Vamman aiheuttaneista tapaturmista työtapaturmien osuus oli 21 % ja liikennetapaturmien 7 %. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jakaantuivat seuraavasti: liikuntatapaturmat (44 %), kotitapaturmat (40 %) ja muut vapaa-ajan tapaturmat (16 %). Koska koti- ja vapaa-ajan tapaturmia on määrällisesti erittäin paljon, niistä muodostuu yhteiskunnalle merkittävää kuormitusta. Vuonna 2009 noin 40 % koti- ja vapaa-ajan tapaturmista johti lääkärillä käyntiin tai sairaalahoitoon. Lukumääräisesti huomattavasti suurempi määrä koti- ja vapaaajan tapaturmista johti haittapäiviin tai lääkärin- tai sairaalahoitoon kuin työ- tai liikennetapaturmista. Uhritutkimuksen mukaan vamman aiheuttavat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jakautuvat tapaturmatyypin mukaan eri väestöryhmille ja sukupuolten kesken. Liikuntatapaturmia sattuu selvästi eniten alle 35-vuotiaille, kotitapaturmat taas ovat yleisimpiä yli 74-vuotiailla naisilla. Liikuntatapaturmat ovat miehillä selvästi yleisempiä kuin naisilla, kun taas koti- ja muut vapaa-ajan tapaturmat ovat jonkin verran yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kotitapaturmista puolet tapahtuu piha-alueella tai keittiössä kotiympäristössä keittiö on naisille ja piha miehille riskialttein alue. Uhritutkimuksen mukaan kodin huolto-, rakennus- ja korjaustöissä sekä muissa samankaltaisissa askareissa sattui vuonna 2009 noin kotitapaturmaa. Tämäntyyppiset tapaturmat olivat miehillä yleisin kotitapaturmien lähde. Muiden vapaaajan tapaturmien kategoriassa kolme neljästä tapaturmasta oli liukastumisia tai kaatumisia ja yleisimpiä tapahtumapaikkoja olivat jalkakäytävät, pihat ja pysäköintialueet. Varsinkin kaatumiset ja liukastumiset sekä erilaisissa remonttitöissä sattuneet tapaturmat ovat lisääntyneet ajan saatossa. 8 8 Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. Raportissa esitetyt tulokset perustuvat 7193 henkilön puhelinhaastatteluun ja ne on esitetty väestötasolle nostettuina lukumäärinä. Kuva: Paula Sankelo

7 250 miehet Paikallinen tietojenkeruu Liikunta Koti Muu vapaa-aika naiset MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET MIEHET 75+ NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET NAISET 75+ unnissa tapahtuva koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tilastointi ja seuranta Kon Suomessa toistaiseksi puutteellista, vaikka tapaturmia sattuu paljon ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. On kuitenkin olemassa paikallisia hankkeita, jotka antavat tärkeää tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteesta Suomessa. Vapaa-ajan tapaturmien suuri merkitys näkyy selvästi paikallisissa tutkimuksissa. KOTVA-hanke kartoitti Oulun kaupungin sekä kahden UPM- Kymmenen tehtaan henkilöstölle sattuneita koti- ja vapaa-ajan tapaturmia vuosina Tutkimuksessa mukana olleilla työpaikoilla jopa 80 % kaikista tapaturmista aiheutuneista poissaoloista johtui vapaa-ajan tapaturmista, minkä lisäksi keskimääräinen työstä poissaoloaika oli vapaa-ajan tapaturmissa pidempi kuin työ- tai työmatkatapaturmissa. 9 Kouvolan seudun tapaturmahanke Start on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke, jonka tarkoituksena on luoda välineet tapaturmien jatkuvaan tilastointiin ja seurantaan sekä kehittää uudenlaista tapaturmien ehkäisytyötä tukevaa toimintakulttuuria. Suomessa ei ole aiemmin ollut vastaavia hankkeita. Start-hanke on tuottanut arvokasta tietoa esimerkiksi riskiryhmien tunnistamiseksi. 10 Alkoholin osuus tapaturmien synnyssä näkyy tutkimuksissa selvästi. Kuusankosken aluesairaalan tapaturmaensikäynneistä tehdyn tutkimuksen mukaan joka neljäs ja viikonloppuisin lähes joka toinen tapaturman takia hoitoon hakeutunut 15 vuotta täyttänyt potilas oli alkoholin vaikutuksen alainen. Yli yhden promillen puhalsi noin joka viides yli 15 vuotiaista tapaturmapotilaista. 0 Liikunta Koti Muu vapaa-aika Kuvio 7. Miesten ja naisten tapaturmat kotona ja vapaa-ajalla tapaturmatyypeittäin ikäryhmittäin tarkasteltuna (N/1000) Lähde: Haikonen, Kari ja Lounamaa, Anne (toim.): Suomalaiset tapaturmien uhreina 2009 Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 13/2010. Helsinki. 9 Yrjämä, Liisa ja Ollanketo, Anne (toim.): Henkilöstön koti- ja vapaaajan tapaturmien ja niiden torjunnan merkitys työyhteisöissä. Tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa. KOTVA-hankkeen loppuraportti. Oulun yliopiston työtieteen hankeraportteja n:o 25/ Nurmi-Lüthje, Ilona; Karjalainen, Kalevi, Hinkkurinen, Jari; Salmio, Kimmo; Lundell, Lasse; Salminen, Martti; Pelkonen, Janne; Kajander, Anne ja Lüthje, Peter: Tapaturmakäyntien tilastointi paljastaa riskiryhmät. Suomen lääkärilehti 2007, 62:

8 Alkoholi on yhä useammin osallisena myös iäkkäille sattuvissa tapaturmissa. Vuosina Kuusankosken aluesairaalaan lonkkamurtuman takia hoitoon tulleiden vanhuspotilaiden veren alkoholimittaustulos oli positiivinen 28 prosentilla, kun viisi vuotta aiemmin vain 5 % saman alueen lonkkamurtumapotilaista puhalsi positiivisen alkoholituloksen. Tapaturmien ennaltaehkäisy kannattaa apaturmien aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset ovat sen Tverran mittavat, että ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa. Se on myös kustannusvaikuttavaa: Panostetut resurssit tulevat moninkertaisena takaisin esimerkiksi alentuneina sairaanhoidon kuluina. Yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia kaikilla tasoilla. Positiivista näyttöä ennaltaehkäisyn vaikutuksista on saatu esimerkiksi ikäihmisten kaatumistapaturmista. 15 eri maasta saatujen tutkimustulosten mukaan kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden kaatumiset olivat vähentyneet n. 25 % ennaltaehkäisyn seurauksena. Kaatumisriski oli alentunut n % lähtötilanteesta. 11 Tulosten saavuttamisessa ovat keskeisiä erityisesti liikunta, tasapainoharjoittelu sekä multifaktoriaalinen interventio, jossa puututaan samanaikaisesti useisiin yksilön kannalta keskeisiin tekijöihin. Suomesta on olemassa vielä varsin vähän tutkimustuloksia ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta. Silti on esimerkiksi havaittavissa selvä trendi, jossa vuosina kasvussa olleet yli 60-vuotaille sattuneet olkamurtumat ovat suhteellisesti vähentyneet tai niiden määrä on tasoittunut. Tämän arvellaan olevan seurausta ehkäisevistä toimenpiteistä ja vakavien kaatumisten osuuden pienentämisestä. 12 Ollakseen tehokasta tapaturmien ehkäisy edellyttää useita samanaikaisia toimia. Niitä voidaan hahmottaa ns. kolmen E:n periaatteen avulla. Toimintaympäristön turvallisuus on otettava huomioon rakennusten ja teiden suunnittelussa sekä turvavälineiden käytössä (engineering). Lakien, säädösten ja riittävän valvonnan avulla taas varmistetaan turvallisen ympäristön toteutuminen ja tuetaan ammattilaisten työtä tapaturmien ehkäisemiseksi (enforcement). Samalla tulee varmistaa kansalaisten riittävä tapaturmiin liittyvä tietotaito ja asennekasvatus (education). 11 Gillespie, L.D. et al: Cochrane Database System Review 2009, 15.4.(2): CD The Cochraine Collection on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, joka tuottaa tietoa terveydenhuollon vaikutuksista maailmanlaajuisesti. 12 Palvanen, Mika; Kannus, Pekka; Niemi, Seppo ja Parkkari, Jari: Secular Trends in Distal Humeral Fractures of Elderly Women. Nationwide Statistics in Finland between 1970 and Bone 2010, 46:

9 Lisää ajantasaista ja monipuolista tapaturmatietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmaportaali Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä tapaturmaportaalista löytyy tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ja niiden ehkäisystä, alalla toimivista tahoista, hankkeista ja ohjelmista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Sivustolta löytyvät myös vuoden 2009 kansallisen uhritutkimuksen tulokset verkkojulkaisuna (alaosio: Tapaturmat lukuina). Tapaturmasivustoa kehitetään jatkuvasti työkaluksi ja tietopankiksi tapaturmien ehkäisytyössä toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille. IKINÄ opas iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn Opas tarjoaa tietoa ja työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille korkeassa kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. Opas löytyy myös THL:n tapaturmaportaalin kautta. Kouvolan seudun tapaturmahanke Kouvolan seudun tapaturmahanke Start on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke, jossa luodaan välineet tapaturmien jatkuvaan tilastointiin ja seurantaan sekä kehitetään uudenlaista tapaturmien ehkäisytyötä tukevaa toimintakulttuuria. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) SPEK on palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun ja pelastuspalvelun valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tuottaa alan koulutusmateriaalia ja oppaita sekä edistää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta vaarojen ja onnettomuuksien varalta. Turvallisuussuunnittelun tietopankki Rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämän turvallisuussuunnittelun tietopankin kohderyhmänä ovat erityisesti paikalliseen ja seudulliseen turvallisuussuunnitteluun osallistuvat tahot, mutta sivuilta löytyy tietoa myös asukkaille. Alueelliset tapaturmakatsaukset Katsaukset sisältävät pelastusalueittain koottua tietoa paikallisesta tapaturmatilanteesta. Tiedot löytyvät myös THL:n tapaturmaportaalin kautta. Tapaturmapäivä Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonakin perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää sekä edistää tapaturmien torjunnan parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä. Tapaturmapäivän 16 17

10 järjestävät liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuluttajavirasto, Liikenneturva, Puolustusvoimat, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Finanssialan Keskusliitto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Terveyden edistämisen keskus, Turvatekniikan keskus ja Työterveyslaitos. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen koti Turvallinen koti on virtuaalinen työkalu kodin vaaranpaikkojen kartoittamiseen ja korjaamiseen. Sovelluksessa esitetään videofilmien, valokuvien ja tekstin avulla, missä ja mitä vaaroja kodissa on ja kuinka kodista pienin keinoin tulee turvallisempi. Kustakin vaaranpaikasta löytyy myös laaja faktapaketti. Sisäisen turvallisuuden ohjelma on laaja, poikkihallinnollinen kehittämisohjelma, jossa käsitellään turvallisuutta laajasti aina arjen turvallisuudesta ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Ohjelma on laadittu yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja laitosten, järjestöjen sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa, ja ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaikkia ministeriöitä ja niiden hallinnonaloja. Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana: koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunnan julkaisussa on selvitys Suomen tapaturmatilanteesta sekä kuvaus koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyön kehittämisestä ja voimavaroista. Tavoiteohjelmassa on valtakunnalliset uudet tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosille Ohjelma täydentää valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaa linjaamalla tarkemmin koti- ja vapaa-ajan tapaturma-alan sisällöllisiä tavoitteita ja toimenpidesuosituksia. Kuva: Joonas Miettinen

11 Kotitapaturmien ehkäisykampanja Kotitapaturmien ehkäisykampanja on edistänyt suomalaisten vapaa-ajan turvallisuutta vuodesta Kampanja on valmistanut aineistoa niin suurelle yleisölle kuin ammattilaisillekin ja järjestänyt monipuolista koulutusta. Kampanjan kotisivuille on koottu ajankohtaista tietoa kampanjasta, linkkejä, aineistoja ja oppimateriaaleja sekä tapaturmatietoa. Kotitapaturmien ehkäisykampanjaa toteuttavat tapaturmien ehkäisyn kannalta keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Kampanjassa toimivat organisaatiot Finanssialan Keskusliitto Maanpuolustuskoulutusyhdistys Sisäasiainministeriön pelastusosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Punainen Risti Terveyden edistämisen keskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta 20

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Oulu-Koillismaan Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Aikuisten ongelmat lasten murheet - Näinkö myös tapaturmissa?

Aikuisten ongelmat lasten murheet - Näinkö myös tapaturmissa? Aikuisten ongelmat lasten murheet - Näinkö myös tapaturmissa? Eetulle ja Emmalle sattuu ja tapahtuu - Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisy Lapissa -seminaari 14.2.2013 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS 2012. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa

Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa Tapaturmien seurantajärjestelmää kaivataan kunnissa Eetulle ja Emmalle sattuu ja tapahtuu Tapaturmien ehkäisyn seminaari Rovaniemi 14.2.2013 18.2.2013 Anne Lounamaa/Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 1

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi. Pyritään osaltaan varmistamaan kansalaisten yhdenvertaisuus suhteessa peruspalvelujen saatavuuteen.

Peruspalvelujen arviointi. Pyritään osaltaan varmistamaan kansalaisten yhdenvertaisuus suhteessa peruspalvelujen saatavuuteen. Peruspalvelujen arviointi Pyritään osaltaan varmistamaan kansalaisten yhdenvertaisuus suhteessa peruspalvelujen saatavuuteen. Arviointia tehdään keskushallinnon, valtion paikallis- ja aluehallinnon sekä

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt

Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt Ikäihmisten arjen turvallisuuden hyvät käytännöt Esimerkkejä arjen turvallisuuden hyvien käytäntöjen toteuttamisesta Arjen turvaa kotona esteettömyyden edistäminen ja asumisen tukeminen sisustuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS Itä-Savon Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Itä-Savon Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: kotitapaturmat, tapaturmat, tapaturmien torjunta, toimintaohjelmat, vapaaaika

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: kotitapaturmat, tapaturmat, tapaturmien torjunta, toimintaohjelmat, vapaaaika TIIVISTELMÄ Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2007 2012. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunta. Helsinki 2006.

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen määräraha

Terveyden edistämisen määräraha laki terveyden edistämisen määrärahasta 333/2009 valtion talousarvion momentti 33.70.50 määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet

Lisätiedot

Kuntalaisen turvallisempi arki. Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta

Kuntalaisen turvallisempi arki. Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta Kuntalaisen turvallisempi arki Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta 1 Tämä tiivis opas on tarkoitettu Sinulle, hyvä kunnan- tai kaupunginvaltuutettu. Jokainen kunnanvaltuutettu

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS Satakunnan Sairaanhoitopiiri

TAPATURMAKATSAUS Satakunnan Sairaanhoitopiiri TAPATURMAKATSAUS 2012 Satakunnan Sairaanhoitopiiri SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus

Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus Lapin aluehallintoviraston suorittama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kartoitus Terveyden edistämisen/geriatrin näkökulma ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn Pärjääksie? Kesto- hankkeen päätösseminaari 16.11.2011

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä

Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Päihtyneen tapaturma: mitä on tehtävissä terveydenhuollon päivystyksessä Ilona Nurmi-Lüthje, FT, dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Joensuu 10.9.2014 Potilastietojärjestelmän tapaturmatiedot

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella

Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Näkökulmia Päijät Hämeen väestön hyvinvointiin menetetyt elinvuodet (PYLL) aineiston perusteella Hallitusseminaari Palvelujohtaja Kuvio 1. Lähtökohta: yksinkertainen laskutoimitus Standardielämä, jota

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995-2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto, Liisa-Maria Palomäki, Marja Riihelä (VATT), Heidi Nyman, Jukka Lampi, Jukka Appelqvist ja Janne

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11. Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.2006 8.3.2007 1 Mikä? Lapin lääninhallituksen koordinoima läänien yhteinen

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ?

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013 Jarna Kulmala Tiivistelmä hankeraportista Tutkimuksessa on

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta?

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Paula Saikkonen 17.4.2007 Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? 17.4.2007 1 Sisältö Mikä on Terveyden edistämisen keskus? Terveyden edistämisen keskuksen

Lisätiedot