Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen kunta Hallintosääntö"

Transkriptio

1 Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio... 5 III Yhteistoimintamuodot Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa... 7 IV Toimivalta henkilöstöasioissa Määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa V Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Osastopäällikön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtäväalueet Sivistyslautakunnan tulosalueet Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet Perusturvalautakunnan tehtäväalueet Teknisen lautakunnan tehtäväalueet Rakennuslautakunnan tulosalueet Ympäristölautakunnan tulosalueet... 27

3 Hallintosääntö 3 VIII Kunnan talous Talousarvio Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta IX Hallinnon ja talouden tarkastus Ulkoinen ja sisäinen valvonta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle X Kokousmenettely Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen XI Muut määräykset Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus XII Soveltaminen ja voimassaolo Tarkemmat ohjeet Säännön voimassaolo... 37

4 Hallintosääntö 4 I Yleistä 1 Säännön soveltamisala Pälkäneen kunnan hallinto-organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei muilla johtosäännöillä tai muutoin ole toisin säädetty. Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat lainsäädännön ja kunnan johtosääntöjen mukaisesti. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa. II Organisaatio 2 Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Kunnan toiminnot jaetaan seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, sosiaaliosasto ja tekninen osasto. Osastot jaetaan tehtäväalueisiin ja nämä jaetaan tarpeen mukaan tehtäviin ja kustannuspaikkoihin. Tehtäväalueiden ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niillä tehtäväalueilla, jotka määrätään vuosittain talousarviossa. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin osastoon jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, ratkaisee sen kunnanjohtaja. Tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen osalta asian ratkaisee vastuualueen osastopäällikkö. 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat toimielimet: Jäsenmäärä v Valtuusto 27 Tarkastuslautakunta 7 Keskushallinto Kunnanhallitus 9 Keskusvaalilautakunta 5 Sivistyshallinto Sivistyslautakunta 9 Vapaa-aikalautakunta 9

5 Hallintosääntö 5 Sosiaalihallinto Perusturvalautakunta 9 Tekninen hallinto Tekninen lautakunta 9 Rakennuslautakunta 9 Ympäristölautakunta 9 4 Henkilöstöorganisaatio Kunnan osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-osasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö Hallintojohtaja Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja Tekninen johtaja Osastoa johtaa osastopäällikkö. Siitä, ketkä toimivat tehtävän vastuuhenkilöinä, päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta tehtäväalueellaan. Osastot vastaavat seuraavista tehtävistä: Hallinto-osasto Yleishallinto Vaalit Luottamushenkilöjohto Keskushallinto Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelu Muu yleishallinto Maaseutupalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Sosiaaliosasto Sosiaalipalvelut Keskitetyt osastopalvelut Sosiaalityö Asumispalvelut ja päivätoiminta Lastensuojelu Lasten päivähoito Esiopetus Muut lapsiperheiden palvelut Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Vanhusten laitoshuolto

6 Hallintosääntö 6 Kotihoito Vanhustenasumispalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhoito Erikoissairaanhoito Sivistysosasto Koulutus- ja kirjastopalvelut Keskitetyt osastopalvelut Peruskoulupalvelut Lukiopalvelut Kirjastopalvelut Musiikkiopistotoiminta Kansalaisopistotoiminta Vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Tekninen osasto Tekniset palvelut Keskitetyt osastopalvelut Jätehuolto Liikenneväylät ja yleiset alueet Vuokra-asunnot Kiinteistönpitopalvelut Maa-alueet Pelastuspalvelut Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Yksityistiet III Yhteistoimintamuodot 5 Johtoryhmä Kunnanvirastossa on kunnanjohtajan apuna neuvotteleva johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan.

7 Hallintosääntö 7 6 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle virastokokouksen, osaston päällikkö osastokokouksen ja työpaikan esimies työpaikkakokouksen. 7 Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetussa laissa (449/2007) tarkoitettuna yhteistoimintaelimenä, joka hoitaa myös työsuojeluyhteistoiminnan tehtävät. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan 3 jäsentä sekä heille kullekin yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaltuutetun henkilökohtaisena varajäsenenä toimii kyseisen henkilöstöryhmän I varavaltuutettu. Henkilöstön edustajia ovat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai muut henkilöstön edustajat. Mikäli jossain henkilöstöryhmässä enemmistö on järjestäytymättömiä, heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Henkilöstön edustajan tulee olla henkilö, joka on ennen valituksi tuloaan ollut vähintään kolme kuukautta kunnan päätoimisessa palveluksessa. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on henkilöstön edustaja ja toinen työnantajan edustaja. Puheenjohtaja valitaan vuoron perään työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan sihteerin. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 8 Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Yhteistyötoimikunta on viipymättä kutsuttava koolle, jos varapuheenjohtaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 3 päivää ennen kokousta. Asia, jota ei ole esityslistassa mainittu, voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi, mikäli yhteistyötoimikunta on siitä yksimielinen. Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla työnantaja- ja työntekijäryhmästä vähintään yksi jäsen ja yhteensä enemmän kuin puolet yhteistyötoimikunnan jäsenistä.

8 Hallintosääntö 8 Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin kuntalain ja soveltuvin osin tämän säännön kokousmenettelyä koskevia säännöksiä. IV Toimivalta henkilöstöasioissa 9 Määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 10 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisestä sekä virkasuhteen muuttamisesta pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi, jollei hallintosäännössä tai muussa johtosäännössä toisin määrätä. 11 Viran haku Viran tai pysyväisluonteisen työsuhteen julistaa haettavaksi kunnanjohtaja tai osastopäällikkö, mikäli palvelussuhteen täyttävä tai ylempi viranomainen ei ole sitä kieltänyt. Palvelussuhteen, johon valtuusto valitsee henkilön, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, 11.1 kun kysymyksessä on muu KvhL:n tarkoittama hyväksyttävä syy, joka on ilmoitettava päätöksen perustelussa tai 11.2 kun kysymyksessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. 12 Henkilöstön kelpoisuusehdot Virkojen kelpoisuusehdoista päättää valtuuston täyttämien palvelussuhteiden osalta valtuusto ja muilta osin kunnanhallitus. Virkojen kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. Työsuhteen osalta kelpoisuusvaatimuksista päättä se viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu työsuhteeseen ottaminen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti.

9 Hallintosääntö 9 13 Henkilöstövalinnat Valtuusto päättää seuraavien vakanssien täyttämisestä: - kunnanjohtaja - hallintojohtaja - kamreeri - sivistystoimenjohtaja - perusturvajohtaja - tekninen johtaja Kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden varahenkilöiden vakanssien täyttämisestä. Lautakunta täyttää omalla tehtäväalueellaan ne vakanssit, joissa työskentelevä on esimiesasemassa tai johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa. Kunnanhallitus päättää johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä, joista pidetään erillistä luetteloa. Muun henkilöstön valitsee ao. osastopäällikkö. Kaikki virkoihin ja työsuhteisiin valittavat henkilöt valitaan hallinnollisesti kunnan palvelussuhteeseen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 14 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 15 Virka- ja työvapaa Jollei ratkaisuvaltaa ole jäljempänä tässä säännössä siirretty muulle viranomaiselle virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka 13 :n mukaan täyttää palvelussuhteet kuitenkin siten, että valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta siitä päättää kunnanhallitus lukuun ottamatta yli vuoden kestävää harkinnanvaraista virkavapautta. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta noudattaen niitä ohjeita, mitä kunnanhallitus on asiasta mahdollisesti antanut. 16 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta.

10 Hallintosääntö 10 Viranhaltijan on anottava lupaa sivutoimelle, joka edellyttää työajan käyttöä sekä ilmoitettava sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Viranhaltija tai työntekijä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. 17 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanvaltuuston valitseman viranhaltijan osalta päätöksen lomauttamisesta ja eron myöntämisestä tekee kunnanhallitus. 18 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtäväalueen tai tehtävän vastuuhenkilö ratkaisevat välittömiä alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat, mikäli tässä säännössä ei ole jäljempänä toisin määrätty, noudattaen niitä määräyksiä ja ohjeita, mitä kunnanhallitus, lautakunta tai esimies on mahdollisesti antanut: 18.1 myöntävät virka- tai työvapaan ammattijärjestöjen luottamusmieskurssille osallistumista varten, 18.2 myöntävät harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 18.3 myöntävät palkallisen virka- tai työvapaan kotimaassa ja lähialueilla järjestettyyn koulutukseen osallistumista varten enintään 10 vuorokaudeksi ja päättävät koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, 18.4 antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 18.5 päättävät osa-aikatyön käyttömahdollisuudesta sekä työvoiman käytöstä, 18.6 päättävät harjoittelijan ja työelämävalmennettavan ottamisesta, 18.7 päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Lähiesimies 18.8 myöntää vuosiloman ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana, 18.9 myöntää sellaisen virka- tai työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla oikeus, määrää työsuhteen ja avoimen viran hoitajan enintään 12 kuukaudeksi sekä päättää tältä osin palkkauksesta annettujen ohjeiden puitteissa,

11 Hallintosääntö vahvistaa virkavaalin tai allekirjoittaa työsopimuksen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai-, sunnuntai- sekä ilta-, yö- ja vuorotyöhön sekä varallaoloon. V Tehtäväkuvaukset 19 Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa sekä hänen tehtävänsä. 20 Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen Tehtäväkuvauksen valmistelee lähiesimies yhteistyössä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin asetetaan tehtävän tavoitteet. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksen hyväksyy kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta sekä esimies alaistensa osalta. VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta 21 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus päättää omaisuuden, toimitilojen ja talouden osalta 21.1 kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä rakennuspaikkojen, tonttien ja muiden alueiden luovuttamisesta valtuuston päättämällä hinnalla siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.2 asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.3 liike- ja yritystilojen osalta kiinteän omaisuuden, alueiden ja rakennusten vuokraamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.4 yleisten määräysten antamisesta kunnan huoneistojen ja alueiden

12 Hallintosääntö 12 luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, 21.5 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myyntitai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä, 21.6 yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä keskitetyistä vuosihankinnoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.7 metsän ja maa-ainesten myynnistä, ellei se ole siirtänyt päätösvaltaansa viranhaltijalle, 21.8 muusta irtaimen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä irtaimen omaisuuden siirtämisestä toimielimeltä toiselle, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, 21.9 kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä tai muuta vakuuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta tai vapauttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vapautuksen myöntämisestä kiinteistöveron, kunnallisveron tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta taikka akordin tekemisestä, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, ei kuitenkaan jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, kunnalle uskotun perinnön vastaanottamisesta sekä kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevien tarpeellisten ohjeiden antamisesta, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt, tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmista, joilla tarkistetaan talous-

13 Hallintosääntö 13 arvioehdotukseen sisältyneet alustavat käyttösuunnitelmat, sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, talousarviolainan ottamisesta, suunnitelmien osalta sellaisista maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n mukaisista asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia, maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n tarkoittamasta kaavoituskatsauksesta ja 11 :n tarkoittamista kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista, maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennuspaikka ja siitä pidettävästä julkisesta luettelosta, maankäyttö- ja rakennuslain 51 :n tarkoittamasta asemakaavan laatimistarpeesta ja 60 :n tarkoittamasta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n tarkoittamista asemakaavan laatimisesta perittävistä korvauksista, maankäyttö- ja rakennuslain 191 :n mukaisen valituksen tekemisestä kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä ja 194 :n mukaisesta tonttijaosta, antaa lausunnon suunnittelutarveratkaisuista, hyväksyä rakennustöitä koskevat alustavat ja lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot, päättää rakennuttamisesta ja rakentamisen suoritustavasta, urakoitsijan valinnasta ja työn aloittamisesta sekä muutos- ja lisätöistä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, suunnittelijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja sopimusten hyväksymisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, henkilöstöasioiden osalta virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella, viran lakkauttamisesta sen tullessa avoimeksi, kun siihen ei liity viranomaistehtäviä,

14 Hallintosääntö henkilöstöhallinnossa noudatettavista menettelyohjeista, johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevat viranhaltijat, väliaikaisen viranhaltijan ottamisesta virkoihin, joihin valtuusto valitsee vakinaiset viran hoitajat, valtuuston valitsemien viranhaltijoiden virkavaalin vahvistamisesta, kunnanjohtajan osalta vuosiloman ja virkavapaan myöntämisestä sekä koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin osastojen välillä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, kunnalle työnantajana kuuluvista asioista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, muiden asioiden osalta selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, edustajan nimeämisestä kuntayhtymän yhtymäkokouksiin sekä ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin kun kunnalla on asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan siihen oikeus, jätehuoltomääräyksistä, valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevassa lainsäädännössä kunnan päätettäviksi säädetyistä asioista, kunnan vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, tarvittaessa maataloushallinnon lakisääteisiin tehtäviin kuuluvista asioista, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista. ratkaisuvallan siirtäminen päätösvaltansa siirtämisestä toimielimelle taikka alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanhallituksessa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen taikka viran ollessa avoimena ratkaistaan asiat hallintojohtajan tai kunnanhallituksen määräämän muun viranhaltijan esittelystä. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena. 22 Lautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta päättää

15 Hallintosääntö vuosihankinnoista ja yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion mukaisesti, 22.2 irtaimen omaisuuden myynnistä tai muusta luovuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle, 22.3 palveluista perittävistä maksuista ja niiden soveltamisohjeista valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan, 22.4 toimitiloista perittävistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä niiden perusteista, 22.5 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu, 22.6 laitosten ja toimipisteiden antamien palveluiden alueellisista järjestelyistä sekä toiminta- ja aukioloajoista, 22.7 vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 22.8 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, 22.9 avustuksista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, toimialansa vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. 23 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtaja päättää 23.1 tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä, 23.2 kannatusilmoitusten antamisesta julkaisuihin sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin,

16 Hallintosääntö hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 23.4 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 23.5 julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitajan määräämisestä, 23.6 henkilöstöasioista, joista on määrätty 11, 13, 15, 17 ja 18 :ssä, 23.7 virka- ja työehtosopimusten mukaisten ja muiden paikallisten järjestelyvaraerien käytöstä, 23.8 välittömien alaistensa sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 23.9 enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään kunnanjohtajan tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 24 Osastopäällikön ratkaisuvalta Osastopäällikkö päättää 24.1 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 24.2 irtaimen omaisuuden myynnistä valtuuston vuosittain hyväksymien päätösvaltuuksien rajoissa, 24.3 henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin lautakunnan alaisten tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen sisällä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 24.5 osastonsa henkilökunnan sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 24.6 käytyjen kehityskeskustelujen pohjalta tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta tehtävän vaativuuden muuttuessa, 24.7 tilapäisistä toimintaan liittyvistä vakuutuksista,

17 Hallintosääntö enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, 24.9 päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Osastopäällikkö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, ao. tehtäväalueen toimielimen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään osastopäällikön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 25 Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö päättää 25.1 toimitilojen ja alueiden tilapäisistä käyttöluvista, 25.2 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 25.4 kustannuspaikkoja koskevista käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, osastopäällikön käsiteltäväksi. Vastaava siirto-oikeus koskee myös hallintosihteeriä. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta 26 Kunnanhallituksen tehtäväalueet 26.1 Kunnanjohtaja päättää asemakaava-alueella sijaitsevien pientalojen ja muiden valtuuston erikseen määrittelemien rakennuspaikkojen varaamisesta ja myynnistä valtuuston määräämällä hinnalla ja kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti sekä allekirjoittaa kunnan puolesta näitä koskevat kauppakirjat Kamreeri päättää tilapäisluottojen ottamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä kassavarojen sijoittamisesta,

18 Hallintosääntö pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä maksuliikenteen järjestämisen edellyttämistä sopimuksista, alitilittäjien oikeuksien myöntämisestä ja käteiskassojen suuruuden määräämisestä, poistaa kirjanpidosta tai perittävien saatavien luettelosta kaikki aiheettomat saatavat, enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti Hallintojohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista, palvelusajan perusteella määräytyvistä palkan lisistä, työkykytutkimusten maksusitoumuksista, ateriakorvauksista perittävistä maksuista, palkkatuella palkattavasta henkilöstöstä ja sen sijoittamisesta Hallintosihteeri päättää 27 Sivistyslautakunnan tulosalueet muista kuin valtuustolle ja kunnanhallitukselle kuuluvista asuntolainsäädännön ja sen nojalla kunnallisen viranomaisen ratkaistavaksi kuuluvista asioista Sivistyslautakunta päättää koululainsäädännössä kunnan päätettäväksi määrätyistä toimialaansa kuuluvista asioista, lukuun ottamatta kouluverkkoa ja sen muutoksia, joista päättää kunnanvaltuusto, peruskoulussa ja lukiossa opetettavista kielistä, koulutussuunnitelman hyväksymisestä koululaitosta varten, lukioon otettavien uusien oppilaiden enimmäismäärästä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuntakohtaisista suunnitelmista, koulujen opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien ja todistusten kaavan hyväksymisestä, lukuvuosittaisen tuntikehyksen sijoittamisesta kouluihin hyväksytyn talousarvion rajoissa.

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot