Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen kunta Hallintosääntö"

Transkriptio

1 Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio... 5 III Yhteistoimintamuodot Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa... 7 IV Toimivalta henkilöstöasioissa Määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa V Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Osastopäällikön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtäväalueet Sivistyslautakunnan tulosalueet Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet Perusturvalautakunnan tehtäväalueet Teknisen lautakunnan tehtäväalueet Rakennuslautakunnan tulosalueet Ympäristölautakunnan tulosalueet... 27

3 Hallintosääntö 3 VIII Kunnan talous Talousarvio Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta IX Hallinnon ja talouden tarkastus Ulkoinen ja sisäinen valvonta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle X Kokousmenettely Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen XI Muut määräykset Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus XII Soveltaminen ja voimassaolo Tarkemmat ohjeet Säännön voimassaolo... 37

4 Hallintosääntö 4 I Yleistä 1 Säännön soveltamisala Pälkäneen kunnan hallinto-organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei muilla johtosäännöillä tai muutoin ole toisin säädetty. Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat lainsäädännön ja kunnan johtosääntöjen mukaisesti. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa. II Organisaatio 2 Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Kunnan toiminnot jaetaan seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, sosiaaliosasto ja tekninen osasto. Osastot jaetaan tehtäväalueisiin ja nämä jaetaan tarpeen mukaan tehtäviin ja kustannuspaikkoihin. Tehtäväalueiden ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niillä tehtäväalueilla, jotka määrätään vuosittain talousarviossa. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin osastoon jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, ratkaisee sen kunnanjohtaja. Tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen osalta asian ratkaisee vastuualueen osastopäällikkö. 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat toimielimet: Jäsenmäärä v Valtuusto 27 Tarkastuslautakunta 7 Keskushallinto Kunnanhallitus 9 Keskusvaalilautakunta 5 Sivistyshallinto Sivistyslautakunta 9 Vapaa-aikalautakunta 9

5 Hallintosääntö 5 Sosiaalihallinto Perusturvalautakunta 9 Tekninen hallinto Tekninen lautakunta 9 Rakennuslautakunta 9 Ympäristölautakunta 9 4 Henkilöstöorganisaatio Kunnan osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-osasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö Hallintojohtaja Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja Tekninen johtaja Osastoa johtaa osastopäällikkö. Siitä, ketkä toimivat tehtävän vastuuhenkilöinä, päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta tehtäväalueellaan. Osastot vastaavat seuraavista tehtävistä: Hallinto-osasto Yleishallinto Vaalit Luottamushenkilöjohto Keskushallinto Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelu Muu yleishallinto Maaseutupalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Sosiaaliosasto Sosiaalipalvelut Keskitetyt osastopalvelut Sosiaalityö Asumispalvelut ja päivätoiminta Lastensuojelu Lasten päivähoito Esiopetus Muut lapsiperheiden palvelut Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Vanhusten laitoshuolto

6 Hallintosääntö 6 Kotihoito Vanhustenasumispalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhoito Erikoissairaanhoito Sivistysosasto Koulutus- ja kirjastopalvelut Keskitetyt osastopalvelut Peruskoulupalvelut Lukiopalvelut Kirjastopalvelut Musiikkiopistotoiminta Kansalaisopistotoiminta Vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Tekninen osasto Tekniset palvelut Keskitetyt osastopalvelut Jätehuolto Liikenneväylät ja yleiset alueet Vuokra-asunnot Kiinteistönpitopalvelut Maa-alueet Pelastuspalvelut Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Yksityistiet III Yhteistoimintamuodot 5 Johtoryhmä Kunnanvirastossa on kunnanjohtajan apuna neuvotteleva johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan.

7 Hallintosääntö 7 6 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle virastokokouksen, osaston päällikkö osastokokouksen ja työpaikan esimies työpaikkakokouksen. 7 Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetussa laissa (449/2007) tarkoitettuna yhteistoimintaelimenä, joka hoitaa myös työsuojeluyhteistoiminnan tehtävät. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan 3 jäsentä sekä heille kullekin yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaltuutetun henkilökohtaisena varajäsenenä toimii kyseisen henkilöstöryhmän I varavaltuutettu. Henkilöstön edustajia ovat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai muut henkilöstön edustajat. Mikäli jossain henkilöstöryhmässä enemmistö on järjestäytymättömiä, heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Henkilöstön edustajan tulee olla henkilö, joka on ennen valituksi tuloaan ollut vähintään kolme kuukautta kunnan päätoimisessa palveluksessa. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on henkilöstön edustaja ja toinen työnantajan edustaja. Puheenjohtaja valitaan vuoron perään työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan sihteerin. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 8 Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Yhteistyötoimikunta on viipymättä kutsuttava koolle, jos varapuheenjohtaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 3 päivää ennen kokousta. Asia, jota ei ole esityslistassa mainittu, voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi, mikäli yhteistyötoimikunta on siitä yksimielinen. Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla työnantaja- ja työntekijäryhmästä vähintään yksi jäsen ja yhteensä enemmän kuin puolet yhteistyötoimikunnan jäsenistä.

8 Hallintosääntö 8 Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin kuntalain ja soveltuvin osin tämän säännön kokousmenettelyä koskevia säännöksiä. IV Toimivalta henkilöstöasioissa 9 Määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 10 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisestä sekä virkasuhteen muuttamisesta pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi, jollei hallintosäännössä tai muussa johtosäännössä toisin määrätä. 11 Viran haku Viran tai pysyväisluonteisen työsuhteen julistaa haettavaksi kunnanjohtaja tai osastopäällikkö, mikäli palvelussuhteen täyttävä tai ylempi viranomainen ei ole sitä kieltänyt. Palvelussuhteen, johon valtuusto valitsee henkilön, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, 11.1 kun kysymyksessä on muu KvhL:n tarkoittama hyväksyttävä syy, joka on ilmoitettava päätöksen perustelussa tai 11.2 kun kysymyksessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. 12 Henkilöstön kelpoisuusehdot Virkojen kelpoisuusehdoista päättää valtuuston täyttämien palvelussuhteiden osalta valtuusto ja muilta osin kunnanhallitus. Virkojen kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. Työsuhteen osalta kelpoisuusvaatimuksista päättä se viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu työsuhteeseen ottaminen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti.

9 Hallintosääntö 9 13 Henkilöstövalinnat Valtuusto päättää seuraavien vakanssien täyttämisestä: - kunnanjohtaja - hallintojohtaja - kamreeri - sivistystoimenjohtaja - perusturvajohtaja - tekninen johtaja Kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden varahenkilöiden vakanssien täyttämisestä. Lautakunta täyttää omalla tehtäväalueellaan ne vakanssit, joissa työskentelevä on esimiesasemassa tai johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa. Kunnanhallitus päättää johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä, joista pidetään erillistä luetteloa. Muun henkilöstön valitsee ao. osastopäällikkö. Kaikki virkoihin ja työsuhteisiin valittavat henkilöt valitaan hallinnollisesti kunnan palvelussuhteeseen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 14 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 15 Virka- ja työvapaa Jollei ratkaisuvaltaa ole jäljempänä tässä säännössä siirretty muulle viranomaiselle virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka 13 :n mukaan täyttää palvelussuhteet kuitenkin siten, että valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta siitä päättää kunnanhallitus lukuun ottamatta yli vuoden kestävää harkinnanvaraista virkavapautta. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta noudattaen niitä ohjeita, mitä kunnanhallitus on asiasta mahdollisesti antanut. 16 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta.

10 Hallintosääntö 10 Viranhaltijan on anottava lupaa sivutoimelle, joka edellyttää työajan käyttöä sekä ilmoitettava sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Viranhaltija tai työntekijä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. 17 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanvaltuuston valitseman viranhaltijan osalta päätöksen lomauttamisesta ja eron myöntämisestä tekee kunnanhallitus. 18 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtäväalueen tai tehtävän vastuuhenkilö ratkaisevat välittömiä alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat, mikäli tässä säännössä ei ole jäljempänä toisin määrätty, noudattaen niitä määräyksiä ja ohjeita, mitä kunnanhallitus, lautakunta tai esimies on mahdollisesti antanut: 18.1 myöntävät virka- tai työvapaan ammattijärjestöjen luottamusmieskurssille osallistumista varten, 18.2 myöntävät harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 18.3 myöntävät palkallisen virka- tai työvapaan kotimaassa ja lähialueilla järjestettyyn koulutukseen osallistumista varten enintään 10 vuorokaudeksi ja päättävät koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, 18.4 antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 18.5 päättävät osa-aikatyön käyttömahdollisuudesta sekä työvoiman käytöstä, 18.6 päättävät harjoittelijan ja työelämävalmennettavan ottamisesta, 18.7 päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Lähiesimies 18.8 myöntää vuosiloman ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana, 18.9 myöntää sellaisen virka- tai työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla oikeus, määrää työsuhteen ja avoimen viran hoitajan enintään 12 kuukaudeksi sekä päättää tältä osin palkkauksesta annettujen ohjeiden puitteissa,

11 Hallintosääntö vahvistaa virkavaalin tai allekirjoittaa työsopimuksen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai-, sunnuntai- sekä ilta-, yö- ja vuorotyöhön sekä varallaoloon. V Tehtäväkuvaukset 19 Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa sekä hänen tehtävänsä. 20 Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen Tehtäväkuvauksen valmistelee lähiesimies yhteistyössä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin asetetaan tehtävän tavoitteet. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksen hyväksyy kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta sekä esimies alaistensa osalta. VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta 21 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus päättää omaisuuden, toimitilojen ja talouden osalta 21.1 kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä rakennuspaikkojen, tonttien ja muiden alueiden luovuttamisesta valtuuston päättämällä hinnalla siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.2 asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.3 liike- ja yritystilojen osalta kiinteän omaisuuden, alueiden ja rakennusten vuokraamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.4 yleisten määräysten antamisesta kunnan huoneistojen ja alueiden

12 Hallintosääntö 12 luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, 21.5 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myyntitai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä, 21.6 yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä keskitetyistä vuosihankinnoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.7 metsän ja maa-ainesten myynnistä, ellei se ole siirtänyt päätösvaltaansa viranhaltijalle, 21.8 muusta irtaimen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä irtaimen omaisuuden siirtämisestä toimielimeltä toiselle, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, 21.9 kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä tai muuta vakuuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta tai vapauttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vapautuksen myöntämisestä kiinteistöveron, kunnallisveron tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta taikka akordin tekemisestä, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, ei kuitenkaan jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, kunnalle uskotun perinnön vastaanottamisesta sekä kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevien tarpeellisten ohjeiden antamisesta, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt, tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmista, joilla tarkistetaan talous-

13 Hallintosääntö 13 arvioehdotukseen sisältyneet alustavat käyttösuunnitelmat, sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, talousarviolainan ottamisesta, suunnitelmien osalta sellaisista maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n mukaisista asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia, maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n tarkoittamasta kaavoituskatsauksesta ja 11 :n tarkoittamista kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista, maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennuspaikka ja siitä pidettävästä julkisesta luettelosta, maankäyttö- ja rakennuslain 51 :n tarkoittamasta asemakaavan laatimistarpeesta ja 60 :n tarkoittamasta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n tarkoittamista asemakaavan laatimisesta perittävistä korvauksista, maankäyttö- ja rakennuslain 191 :n mukaisen valituksen tekemisestä kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä ja 194 :n mukaisesta tonttijaosta, antaa lausunnon suunnittelutarveratkaisuista, hyväksyä rakennustöitä koskevat alustavat ja lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot, päättää rakennuttamisesta ja rakentamisen suoritustavasta, urakoitsijan valinnasta ja työn aloittamisesta sekä muutos- ja lisätöistä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, suunnittelijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja sopimusten hyväksymisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, henkilöstöasioiden osalta virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella, viran lakkauttamisesta sen tullessa avoimeksi, kun siihen ei liity viranomaistehtäviä,

14 Hallintosääntö henkilöstöhallinnossa noudatettavista menettelyohjeista, johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevat viranhaltijat, väliaikaisen viranhaltijan ottamisesta virkoihin, joihin valtuusto valitsee vakinaiset viran hoitajat, valtuuston valitsemien viranhaltijoiden virkavaalin vahvistamisesta, kunnanjohtajan osalta vuosiloman ja virkavapaan myöntämisestä sekä koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin osastojen välillä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, kunnalle työnantajana kuuluvista asioista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, muiden asioiden osalta selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, edustajan nimeämisestä kuntayhtymän yhtymäkokouksiin sekä ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin kun kunnalla on asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan siihen oikeus, jätehuoltomääräyksistä, valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevassa lainsäädännössä kunnan päätettäviksi säädetyistä asioista, kunnan vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, tarvittaessa maataloushallinnon lakisääteisiin tehtäviin kuuluvista asioista, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista. ratkaisuvallan siirtäminen päätösvaltansa siirtämisestä toimielimelle taikka alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanhallituksessa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen taikka viran ollessa avoimena ratkaistaan asiat hallintojohtajan tai kunnanhallituksen määräämän muun viranhaltijan esittelystä. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena. 22 Lautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta päättää

15 Hallintosääntö vuosihankinnoista ja yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion mukaisesti, 22.2 irtaimen omaisuuden myynnistä tai muusta luovuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle, 22.3 palveluista perittävistä maksuista ja niiden soveltamisohjeista valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan, 22.4 toimitiloista perittävistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä niiden perusteista, 22.5 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu, 22.6 laitosten ja toimipisteiden antamien palveluiden alueellisista järjestelyistä sekä toiminta- ja aukioloajoista, 22.7 vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 22.8 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, 22.9 avustuksista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, toimialansa vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. 23 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtaja päättää 23.1 tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä, 23.2 kannatusilmoitusten antamisesta julkaisuihin sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin,

16 Hallintosääntö hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 23.4 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 23.5 julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitajan määräämisestä, 23.6 henkilöstöasioista, joista on määrätty 11, 13, 15, 17 ja 18 :ssä, 23.7 virka- ja työehtosopimusten mukaisten ja muiden paikallisten järjestelyvaraerien käytöstä, 23.8 välittömien alaistensa sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 23.9 enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään kunnanjohtajan tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 24 Osastopäällikön ratkaisuvalta Osastopäällikkö päättää 24.1 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 24.2 irtaimen omaisuuden myynnistä valtuuston vuosittain hyväksymien päätösvaltuuksien rajoissa, 24.3 henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin lautakunnan alaisten tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen sisällä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 24.5 osastonsa henkilökunnan sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 24.6 käytyjen kehityskeskustelujen pohjalta tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta tehtävän vaativuuden muuttuessa, 24.7 tilapäisistä toimintaan liittyvistä vakuutuksista,

17 Hallintosääntö enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, 24.9 päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Osastopäällikkö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, ao. tehtäväalueen toimielimen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään osastopäällikön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 25 Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö päättää 25.1 toimitilojen ja alueiden tilapäisistä käyttöluvista, 25.2 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 25.4 kustannuspaikkoja koskevista käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, osastopäällikön käsiteltäväksi. Vastaava siirto-oikeus koskee myös hallintosihteeriä. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta 26 Kunnanhallituksen tehtäväalueet 26.1 Kunnanjohtaja päättää asemakaava-alueella sijaitsevien pientalojen ja muiden valtuuston erikseen määrittelemien rakennuspaikkojen varaamisesta ja myynnistä valtuuston määräämällä hinnalla ja kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti sekä allekirjoittaa kunnan puolesta näitä koskevat kauppakirjat Kamreeri päättää tilapäisluottojen ottamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä kassavarojen sijoittamisesta,

18 Hallintosääntö pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä maksuliikenteen järjestämisen edellyttämistä sopimuksista, alitilittäjien oikeuksien myöntämisestä ja käteiskassojen suuruuden määräämisestä, poistaa kirjanpidosta tai perittävien saatavien luettelosta kaikki aiheettomat saatavat, enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti Hallintojohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista, palvelusajan perusteella määräytyvistä palkan lisistä, työkykytutkimusten maksusitoumuksista, ateriakorvauksista perittävistä maksuista, palkkatuella palkattavasta henkilöstöstä ja sen sijoittamisesta Hallintosihteeri päättää 27 Sivistyslautakunnan tulosalueet muista kuin valtuustolle ja kunnanhallitukselle kuuluvista asuntolainsäädännön ja sen nojalla kunnallisen viranomaisen ratkaistavaksi kuuluvista asioista Sivistyslautakunta päättää koululainsäädännössä kunnan päätettäväksi määrätyistä toimialaansa kuuluvista asioista, lukuun ottamatta kouluverkkoa ja sen muutoksia, joista päättää kunnanvaltuusto, peruskoulussa ja lukiossa opetettavista kielistä, koulutussuunnitelman hyväksymisestä koululaitosta varten, lukioon otettavien uusien oppilaiden enimmäismäärästä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuntakohtaisista suunnitelmista, koulujen opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien ja todistusten kaavan hyväksymisestä, lukuvuosittaisen tuntikehyksen sijoittamisesta kouluihin hyväksytyn talousarvion rajoissa.

19 Hallintosääntö 19 Sivistyslautakunnassa asiat ratkaistaan sivistystoimenjohtajan esittelystä, paitsi kirjastoasiat, jotka päätetään kirjastotoimenjohtajan esittelystä Sivistystoimenjohtaja päättää palkanmaksua varten opettajien palkkauksen perusteiden hyväksymisestä ottaen huomioon virkaehtosopimus ja sen nojalla tehdyt päätökset sekä hyväksytyt työsuunnitelmat, myöntää erityisestä syystä luvan oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, vahvistaa koululaitoksen henkilökunnan virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, myöntää koulukuljetusedun sivistyslautakunnan hyväksymän koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, tekee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen, joka perustuu oppilaalle laadittuun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, sivistystoimenjohtajalla on oikeus siirtää tässä kohdassa määriteltyä päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle Koulun johtaja päättää sen lisäksi, mitä koululainsäädännössä on rehtorin päätettäväksi määrätty koulun järjestyssäännöistä ja tarvittaessa oppilaskuntaa koskevista asioista, kodin ja koulun välisistä yhteistyötavoista talousarvion puitteissa, toimenpiteistä, joilla turvataan turvallinen opiskeluympäristö, opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, henkilökuntaa kuultuaan arviointiin liittyvästä ratkaisunteosta, valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi, poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli kolmeksi päiväksi ja enintään kuukaudeksi, oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta, päättötodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta, opetusharjoittelijan ottamisesta,

20 Hallintosääntö opiskelijan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti lukiossa, muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä lukiossa, luvasta lukion suoritusajan pidennykseen, oppilaan toteamisesta eronneeksi lukiosta, vapautuksen myöntämisestä opiskelusta lukiossa, luvasta suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta lukiossa, erotodistuksen antamisesta lukiossa, sivutoimisen tuntiopettajan ottamisesta, lukion oppilaiden ottamisesta, lukion oppilaan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi ja erottamisesta koulusta määräajaksi, oppikirjojen valinnasta sivistyslautakunnan mahdollisesti antamien ohjeiden mukaan, lapsen ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Opettaja päättää sen lisäksi, mitä koululainsäädännössä on opettajan päätettäväksi määrätty poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmeksi päiväksi, erotodistuksen antamisesta peruskoulussa Kirjastotoimenjohtaja päättää 28 Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet tilapäisistä muutoksista kirjaston toimipisteiden aukioloaikoihin. Vapaa-aikalautakunnassa asiat ratkaistaan tulosaluetta yhteisesti koskevien asioiden osalta sivistystoimenjohtajan esittelystä, kulttuuri- ja nuorisotoimen osalta nuoriso- ja kulttuurisihteerin esittelystä ja liikuntatoimen osalta liikunta- ja vapaa-aikasihteerin esittelystä. Sivistystoimenjohtajalla on oikeus siirtää esittelijälle kuuluva esittelyoikeus itselleen yksittäisen asian kohdalla.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO Sivistyslautakunta 23.3.2011/22 Liite nro 6 UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO päivitetty 23.3.2011: yhtenäisen perusopetuksen muutokset sekä päivähoidon johtamisen muutokset Hallintosääntö:

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot