Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pälkäneen kunta Hallintosääntö"

Transkriptio

1 Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio... 5 III Yhteistoimintamuodot Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa... 7 IV Toimivalta henkilöstöasioissa Määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa V Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnan ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Osastopäällikön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen tehtäväalueet Sivistyslautakunnan tulosalueet Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet Perusturvalautakunnan tehtäväalueet Teknisen lautakunnan tehtäväalueet Rakennuslautakunnan tulosalueet Ympäristölautakunnan tulosalueet... 27

3 Hallintosääntö 3 VIII Kunnan talous Talousarvio Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta IX Hallinnon ja talouden tarkastus Ulkoinen ja sisäinen valvonta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle X Kokousmenettely Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen XI Muut määräykset Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus XII Soveltaminen ja voimassaolo Tarkemmat ohjeet Säännön voimassaolo... 37

4 Hallintosääntö 4 I Yleistä 1 Säännön soveltamisala Pälkäneen kunnan hallinto-organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti, ellei muilla johtosäännöillä tai muutoin ole toisin säädetty. Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat lainsäädännön ja kunnan johtosääntöjen mukaisesti. Kunnan toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa. II Organisaatio 2 Osasto, tehtäväalue, tehtävä ja kustannuspaikka Kunnan toiminnot jaetaan seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, sosiaaliosasto ja tekninen osasto. Osastot jaetaan tehtäväalueisiin ja nämä jaetaan tarpeen mukaan tehtäviin ja kustannuspaikkoihin. Tehtäväalueiden ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niillä tehtäväalueilla, jotka määrätään vuosittain talousarviossa. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin osastoon jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, ratkaisee sen kunnanjohtaja. Tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen osalta asian ratkaisee vastuualueen osastopäällikkö. 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat toimielimet: Jäsenmäärä v Valtuusto 27 Tarkastuslautakunta 7 Keskushallinto Kunnanhallitus 9 Keskusvaalilautakunta 5 Sivistyshallinto Sivistyslautakunta 9 Vapaa-aikalautakunta 9

5 Hallintosääntö 5 Sosiaalihallinto Perusturvalautakunta 9 Tekninen hallinto Tekninen lautakunta 9 Rakennuslautakunta 9 Ympäristölautakunta 9 4 Henkilöstöorganisaatio Kunnan osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-osasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö Hallintojohtaja Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja Tekninen johtaja Osastoa johtaa osastopäällikkö. Siitä, ketkä toimivat tehtävän vastuuhenkilöinä, päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta tehtäväalueellaan. Osastot vastaavat seuraavista tehtävistä: Hallinto-osasto Yleishallinto Vaalit Luottamushenkilöjohto Keskushallinto Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelu Muu yleishallinto Maaseutupalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Sosiaaliosasto Sosiaalipalvelut Keskitetyt osastopalvelut Sosiaalityö Asumispalvelut ja päivätoiminta Lastensuojelu Lasten päivähoito Esiopetus Muut lapsiperheiden palvelut Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Vanhusten laitoshuolto

6 Hallintosääntö 6 Kotihoito Vanhustenasumispalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhoito Erikoissairaanhoito Sivistysosasto Koulutus- ja kirjastopalvelut Keskitetyt osastopalvelut Peruskoulupalvelut Lukiopalvelut Kirjastopalvelut Musiikkiopistotoiminta Kansalaisopistotoiminta Vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Tekninen osasto Tekniset palvelut Keskitetyt osastopalvelut Jätehuolto Liikenneväylät ja yleiset alueet Vuokra-asunnot Kiinteistönpitopalvelut Maa-alueet Pelastuspalvelut Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Yksityistiet III Yhteistoimintamuodot 5 Johtoryhmä Kunnanvirastossa on kunnanjohtajan apuna neuvotteleva johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan.

7 Hallintosääntö 7 6 Henkilöstökokoukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle virastokokouksen, osaston päällikkö osastokokouksen ja työpaikan esimies työpaikkakokouksen. 7 Yhteistyötoimikunta ja sen kokoonpano Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetussa laissa (449/2007) tarkoitettuna yhteistoimintaelimenä, joka hoitaa myös työsuojeluyhteistoiminnan tehtävät. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan 3 jäsentä sekä heille kullekin yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaltuutetun henkilökohtaisena varajäsenenä toimii kyseisen henkilöstöryhmän I varavaltuutettu. Henkilöstön edustajia ovat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tai muut henkilöstön edustajat. Mikäli jossain henkilöstöryhmässä enemmistö on järjestäytymättömiä, heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Henkilöstön edustajan tulee olla henkilö, joka on ennen valituksi tuloaan ollut vähintään kolme kuukautta kunnan päätoimisessa palveluksessa. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on henkilöstön edustaja ja toinen työnantajan edustaja. Puheenjohtaja valitaan vuoron perään työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan sihteerin. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 8 Asioiden käsittely yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Yhteistyötoimikunta on viipymättä kutsuttava koolle, jos varapuheenjohtaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 3 päivää ennen kokousta. Asia, jota ei ole esityslistassa mainittu, voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi, mikäli yhteistyötoimikunta on siitä yksimielinen. Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla työnantaja- ja työntekijäryhmästä vähintään yksi jäsen ja yhteensä enemmän kuin puolet yhteistyötoimikunnan jäsenistä.

8 Hallintosääntö 8 Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin kuntalain ja soveltuvin osin tämän säännön kokousmenettelyä koskevia säännöksiä. IV Toimivalta henkilöstöasioissa 9 Määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 10 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisessä sekä virkasuhteen muuttamisessa pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, pysyväisluonteisen työsuhteen hyväksymisestä sekä virkasuhteen muuttamisesta pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi, jollei hallintosäännössä tai muussa johtosäännössä toisin määrätä. 11 Viran haku Viran tai pysyväisluonteisen työsuhteen julistaa haettavaksi kunnanjohtaja tai osastopäällikkö, mikäli palvelussuhteen täyttävä tai ylempi viranomainen ei ole sitä kieltänyt. Palvelussuhteen, johon valtuusto valitsee henkilön, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, 11.1 kun kysymyksessä on muu KvhL:n tarkoittama hyväksyttävä syy, joka on ilmoitettava päätöksen perustelussa tai 11.2 kun kysymyksessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää. 12 Henkilöstön kelpoisuusehdot Virkojen kelpoisuusehdoista päättää valtuuston täyttämien palvelussuhteiden osalta valtuusto ja muilta osin kunnanhallitus. Virkojen kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. Työsuhteen osalta kelpoisuusvaatimuksista päättä se viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu työsuhteeseen ottaminen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti.

9 Hallintosääntö 9 13 Henkilöstövalinnat Valtuusto päättää seuraavien vakanssien täyttämisestä: - kunnanjohtaja - hallintojohtaja - kamreeri - sivistystoimenjohtaja - perusturvajohtaja - tekninen johtaja Kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden varahenkilöiden vakanssien täyttämisestä. Lautakunta täyttää omalla tehtäväalueellaan ne vakanssit, joissa työskentelevä on esimiesasemassa tai johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa. Kunnanhallitus päättää johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä, joista pidetään erillistä luetteloa. Muun henkilöstön valitsee ao. osastopäällikkö. Kaikki virkoihin ja työsuhteisiin valittavat henkilöt valitaan hallinnollisesti kunnan palvelussuhteeseen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 14 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 15 Virka- ja työvapaa Jollei ratkaisuvaltaa ole jäljempänä tässä säännössä siirretty muulle viranomaiselle virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka 13 :n mukaan täyttää palvelussuhteet kuitenkin siten, että valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta siitä päättää kunnanhallitus lukuun ottamatta yli vuoden kestävää harkinnanvaraista virkavapautta. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta noudattaen niitä ohjeita, mitä kunnanhallitus on asiasta mahdollisesti antanut. 16 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta.

10 Hallintosääntö 10 Viranhaltijan on anottava lupaa sivutoimelle, joka edellyttää työajan käyttöä sekä ilmoitettava sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Viranhaltija tai työntekijä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. 17 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kunnanvaltuuston valitseman viranhaltijan osalta päätöksen lomauttamisesta ja eron myöntämisestä tekee kunnanhallitus. 18 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tehtäväalueen tai tehtävän vastuuhenkilö ratkaisevat välittömiä alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat, mikäli tässä säännössä ei ole jäljempänä toisin määrätty, noudattaen niitä määräyksiä ja ohjeita, mitä kunnanhallitus, lautakunta tai esimies on mahdollisesti antanut: 18.1 myöntävät virka- tai työvapaan ammattijärjestöjen luottamusmieskurssille osallistumista varten, 18.2 myöntävät harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 18.3 myöntävät palkallisen virka- tai työvapaan kotimaassa ja lähialueilla järjestettyyn koulutukseen osallistumista varten enintään 10 vuorokaudeksi ja päättävät koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, 18.4 antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 18.5 päättävät osa-aikatyön käyttömahdollisuudesta sekä työvoiman käytöstä, 18.6 päättävät harjoittelijan ja työelämävalmennettavan ottamisesta, 18.7 päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Lähiesimies 18.8 myöntää vuosiloman ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana, 18.9 myöntää sellaisen virka- tai työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla oikeus, määrää työsuhteen ja avoimen viran hoitajan enintään 12 kuukaudeksi sekä päättää tältä osin palkkauksesta annettujen ohjeiden puitteissa,

11 Hallintosääntö vahvistaa virkavaalin tai allekirjoittaa työsopimuksen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai-, sunnuntai- sekä ilta-, yö- ja vuorotyöhön sekä varallaoloon. V Tehtäväkuvaukset 19 Tehtäväkuvauksen sisältö Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa sekä hänen tehtävänsä. 20 Tehtäväkuvauksen laadinta ja hyväksyminen Tehtäväkuvauksen valmistelee lähiesimies yhteistyössä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin asetetaan tehtävän tavoitteet. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksen hyväksyy kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta sekä esimies alaistensa osalta. VI Hallinnollisen jaotuksen mukainen ratkaisuvalta 21 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus päättää omaisuuden, toimitilojen ja talouden osalta 21.1 kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä rakennuspaikkojen, tonttien ja muiden alueiden luovuttamisesta valtuuston päättämällä hinnalla siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.2 asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.3 liike- ja yritystilojen osalta kiinteän omaisuuden, alueiden ja rakennusten vuokraamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.4 yleisten määräysten antamisesta kunnan huoneistojen ja alueiden

12 Hallintosääntö 12 luovuttamisesta tilapäiskäyttöön, 21.5 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myyntitai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä, 21.6 yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä keskitetyistä vuosihankinnoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21.7 metsän ja maa-ainesten myynnistä, ellei se ole siirtänyt päätösvaltaansa viranhaltijalle, 21.8 muusta irtaimen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta sekä irtaimen omaisuuden siirtämisestä toimielimeltä toiselle, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, 21.9 kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä tai muuta vakuuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta tai vapauttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vapautuksen myöntämisestä kiinteistöveron, kunnallisveron tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta taikka akordin tekemisestä, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, ei kuitenkaan jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, kunnalle uskotun perinnön vastaanottamisesta sekä kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevien tarpeellisten ohjeiden antamisesta, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt, tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmista, joilla tarkistetaan talous-

13 Hallintosääntö 13 arvioehdotukseen sisältyneet alustavat käyttösuunnitelmat, sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, talousarviolainan ottamisesta, suunnitelmien osalta sellaisista maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n mukaisista asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia, maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n tarkoittamasta kaavoituskatsauksesta ja 11 :n tarkoittamista kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista, maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennuspaikka ja siitä pidettävästä julkisesta luettelosta, maankäyttö- ja rakennuslain 51 :n tarkoittamasta asemakaavan laatimistarpeesta ja 60 :n tarkoittamasta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n tarkoittamista asemakaavan laatimisesta perittävistä korvauksista, maankäyttö- ja rakennuslain 191 :n mukaisen valituksen tekemisestä kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä ja 194 :n mukaisesta tonttijaosta, antaa lausunnon suunnittelutarveratkaisuista, hyväksyä rakennustöitä koskevat alustavat ja lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot, päättää rakennuttamisesta ja rakentamisen suoritustavasta, urakoitsijan valinnasta ja työn aloittamisesta sekä muutos- ja lisätöistä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, suunnittelijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja sopimusten hyväksymisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, henkilöstöasioiden osalta virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle, virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella, viran lakkauttamisesta sen tullessa avoimeksi, kun siihen ei liity viranomaistehtäviä,

14 Hallintosääntö henkilöstöhallinnossa noudatettavista menettelyohjeista, johtavassa, itsenäisessä tai siihen rinnastettavassa asemassa olevat viranhaltijat, väliaikaisen viranhaltijan ottamisesta virkoihin, joihin valtuusto valitsee vakinaiset viran hoitajat, valtuuston valitsemien viranhaltijoiden virkavaalin vahvistamisesta, kunnanjohtajan osalta vuosiloman ja virkavapaan myöntämisestä sekä koulutuksesta ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin osastojen välillä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, kunnalle työnantajana kuuluvista asioista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle, muiden asioiden osalta selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, edustajan nimeämisestä kuntayhtymän yhtymäkokouksiin sekä ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin kun kunnalla on asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan siihen oikeus, jätehuoltomääräyksistä, valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevassa lainsäädännössä kunnan päätettäviksi säädetyistä asioista, kunnan vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, tarvittaessa maataloushallinnon lakisääteisiin tehtäviin kuuluvista asioista, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista. ratkaisuvallan siirtäminen päätösvaltansa siirtämisestä toimielimelle taikka alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanhallituksessa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen taikka viran ollessa avoimena ratkaistaan asiat hallintojohtajan tai kunnanhallituksen määräämän muun viranhaltijan esittelystä. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena. 22 Lautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta päättää

15 Hallintosääntö vuosihankinnoista ja yksittäisistä hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion mukaisesti, 22.2 irtaimen omaisuuden myynnistä tai muusta luovuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle, 22.3 palveluista perittävistä maksuista ja niiden soveltamisohjeista valtuuston määräämien yleisten perusteiden mukaan, 22.4 toimitiloista perittävistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä niiden perusteista, 22.5 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittu, 22.6 laitosten ja toimipisteiden antamien palveluiden alueellisista järjestelyistä sekä toiminta- ja aukioloajoista, 22.7 vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 22.8 helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työtekijän velvollisuudesta korvata kunnalle aiheutuneet vahingot valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, 22.9 avustuksista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, toimialansa vastuulla olevien elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta, vastuualuettaan koskevista hyvään johtamis- ja hallintotapaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä menettelytavoista, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. 23 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanjohtaja päättää 23.1 tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä, 23.2 kannatusilmoitusten antamisesta julkaisuihin sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin,

16 Hallintosääntö hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 23.4 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 23.5 julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitajan määräämisestä, 23.6 henkilöstöasioista, joista on määrätty 11, 13, 15, 17 ja 18 :ssä, 23.7 virka- ja työehtosopimusten mukaisten ja muiden paikallisten järjestelyvaraerien käytöstä, 23.8 välittömien alaistensa sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 23.9 enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanjohtaja voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään kunnanjohtajan tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 24 Osastopäällikön ratkaisuvalta Osastopäällikkö päättää 24.1 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, 24.2 irtaimen omaisuuden myynnistä valtuuston vuosittain hyväksymien päätösvaltuuksien rajoissa, 24.3 henkilökunnan siirrosta eri tehtäviin lautakunnan alaisten tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen sisällä, sen estämättä, mitä tämän säännön 13 :ssä on määrätty, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 24.5 osastonsa henkilökunnan sivutoimia koskevista ilmoituksista ja sivutoimien kieltämisen harkinnasta, 24.6 käytyjen kehityskeskustelujen pohjalta tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta tehtävän vaativuuden muuttuessa, 24.7 tilapäisistä toimintaan liittyvistä vakuutuksista,

17 Hallintosääntö enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti, 24.9 päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Osastopäällikkö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, ao. tehtäväalueen toimielimen käsiteltäväksi. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään osastopäällikön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. 25 Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön ratkaisuvalta Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö päättää 25.1 toimitilojen ja alueiden tilapäisistä käyttöluvista, 25.2 hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa ja toimialallaan tehtyjen hankintasopimusten mahdollisten optioiden käyttämisestä, , 13, 15, 17 ja 18 :ssä mainituista henkilöstöasioista, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, 25.4 kustannuspaikkoja koskevista käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilö voi saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, osastopäällikön käsiteltäväksi. Vastaava siirto-oikeus koskee myös hallintosihteeriä. Julkisen vallan käyttöä koskevista päätöksistään tehtäväalueen, tehtävän ja kustannuspaikan vastuuhenkilön tulee pitää päätöspöytäkirjaa. VII Tehtäväalueiden erillinen ratkaisuvalta 26 Kunnanhallituksen tehtäväalueet 26.1 Kunnanjohtaja päättää asemakaava-alueella sijaitsevien pientalojen ja muiden valtuuston erikseen määrittelemien rakennuspaikkojen varaamisesta ja myynnistä valtuuston määräämällä hinnalla ja kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti sekä allekirjoittaa kunnan puolesta näitä koskevat kauppakirjat Kamreeri päättää tilapäisluottojen ottamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa sekä kassavarojen sijoittamisesta,

18 Hallintosääntö pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä maksuliikenteen järjestämisen edellyttämistä sopimuksista, alitilittäjien oikeuksien myöntämisestä ja käteiskassojen suuruuden määräämisestä, poistaa kirjanpidosta tai perittävien saatavien luettelosta kaikki aiheettomat saatavat, enintään kolmen kuukauden maksulykkäyksen myöntämisestä laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti Hallintojohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista, palvelusajan perusteella määräytyvistä palkan lisistä, työkykytutkimusten maksusitoumuksista, ateriakorvauksista perittävistä maksuista, palkkatuella palkattavasta henkilöstöstä ja sen sijoittamisesta Hallintosihteeri päättää 27 Sivistyslautakunnan tulosalueet muista kuin valtuustolle ja kunnanhallitukselle kuuluvista asuntolainsäädännön ja sen nojalla kunnallisen viranomaisen ratkaistavaksi kuuluvista asioista Sivistyslautakunta päättää koululainsäädännössä kunnan päätettäväksi määrätyistä toimialaansa kuuluvista asioista, lukuun ottamatta kouluverkkoa ja sen muutoksia, joista päättää kunnanvaltuusto, peruskoulussa ja lukiossa opetettavista kielistä, koulutussuunnitelman hyväksymisestä koululaitosta varten, lukioon otettavien uusien oppilaiden enimmäismäärästä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuntakohtaisista suunnitelmista, koulujen opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien ja todistusten kaavan hyväksymisestä, lukuvuosittaisen tuntikehyksen sijoittamisesta kouluihin hyväksytyn talousarvion rajoissa.

19 Hallintosääntö 19 Sivistyslautakunnassa asiat ratkaistaan sivistystoimenjohtajan esittelystä, paitsi kirjastoasiat, jotka päätetään kirjastotoimenjohtajan esittelystä Sivistystoimenjohtaja päättää palkanmaksua varten opettajien palkkauksen perusteiden hyväksymisestä ottaen huomioon virkaehtosopimus ja sen nojalla tehdyt päätökset sekä hyväksytyt työsuunnitelmat, myöntää erityisestä syystä luvan oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, vahvistaa koululaitoksen henkilökunnan virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, myöntää koulukuljetusedun sivistyslautakunnan hyväksymän koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, tekee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen, joka perustuu oppilaalle laadittuun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, sivistystoimenjohtajalla on oikeus siirtää tässä kohdassa määriteltyä päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle Koulun johtaja päättää sen lisäksi, mitä koululainsäädännössä on rehtorin päätettäväksi määrätty koulun järjestyssäännöistä ja tarvittaessa oppilaskuntaa koskevista asioista, kodin ja koulun välisistä yhteistyötavoista talousarvion puitteissa, toimenpiteistä, joilla turvataan turvallinen opiskeluympäristö, opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, henkilökuntaa kuultuaan arviointiin liittyvästä ratkaisunteosta, valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi, poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli kolmeksi päiväksi ja enintään kuukaudeksi, oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta, päättötodistuksen antamisesta ja oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta, opetusharjoittelijan ottamisesta,

20 Hallintosääntö opiskelijan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti lukiossa, muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä lukiossa, luvasta lukion suoritusajan pidennykseen, oppilaan toteamisesta eronneeksi lukiosta, vapautuksen myöntämisestä opiskelusta lukiossa, luvasta suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta lukiossa, erotodistuksen antamisesta lukiossa, sivutoimisen tuntiopettajan ottamisesta, lukion oppilaiden ottamisesta, lukion oppilaan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi ja erottamisesta koulusta määräajaksi, oppikirjojen valinnasta sivistyslautakunnan mahdollisesti antamien ohjeiden mukaan, lapsen ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Opettaja päättää sen lisäksi, mitä koululainsäädännössä on opettajan päätettäväksi määrätty poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmeksi päiväksi, erotodistuksen antamisesta peruskoulussa Kirjastotoimenjohtaja päättää 28 Vapaa-aikalautakunnan tulosalueet tilapäisistä muutoksista kirjaston toimipisteiden aukioloaikoihin. Vapaa-aikalautakunnassa asiat ratkaistaan tulosaluetta yhteisesti koskevien asioiden osalta sivistystoimenjohtajan esittelystä, kulttuuri- ja nuorisotoimen osalta nuoriso- ja kulttuurisihteerin esittelystä ja liikuntatoimen osalta liikunta- ja vapaa-aikasihteerin esittelystä. Sivistystoimenjohtajalla on oikeus siirtää esittelijälle kuuluva esittelyoikeus itselleen yksittäisen asian kohdalla.

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Käsittely: Kunnanvaltuusto 18.12.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 2 Luku Organisaatio...

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Käsittely: Kunnanvaltuusto 17.6.2015 31 Kunnanhallitus 10.6.2015 160 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 2 Luku

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA

VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA (Otteita hallintosääntömuutosehdotuksesta, elinkeino- ja maaseutulautakunta 2792012) VIII Luku HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA 49 Keskusvaalilautakunta 50 Kunnanhallitus, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 12.5.2015 Hallintosääntö Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 (9) 1. LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Kuntayhtymän toiminta määräytyy lainsäädännön, perussopimuksen ja tämän hallintosäännön

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA (6) III OSA TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA 8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta Kaupunginhallituksen toimivalta Ellei toimivallasta ole muutoin

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot