Päätös. Rakennusvirasto PL Helsingin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin kaupungin rakennusviraston Laajasalon välivarastointi- ja esikäsittelykentälle antaman ympäristölupapäätöksen Nro 8/2010/2 eräiden lupamääräysten muuttamista, Helsinki. LUVAN HAKIJA Helsingin kaupunki Rakennusvirasto PL Helsingin kaupunki TOIMINTA JA SIJAINTI Laajasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- ja esikäsittelykenttä Helsingin kaupunki, Laajasalo Kiinteistön määräala 5 ha Kiinteistön omistaa Helsingin kaupunki Liike- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohdat 7 e) ja 13 f) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Toiminnalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa Nro 8/2010/2, johon nyt haetaan muutosta eräiden lupamääräysten osalta. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Välivarastointikentän alue on osayleiskaavassa merkitty palvelujen alueeksi ja hallinnon alueeksi sekä kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (P/AK1), puistoksi (VP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä asuntoalueeksi (A), jonka alueelle saa rakentaa pientaloja ja kerrostaloja. Aluetta kehitetään asumisen, palveluiden, virkistyksen ja asuinympäristöön soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Asemakaavassa asuinrakennusten alimpiin kierroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Lisäksi alueen läpi on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti. Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri aikatauluissa. Tavoitteena on, että alue on rakentunut valmiiksi 2020-luvun puolivälissä. HAKEMUS ERÄIDEN LUPAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISEKSI Helsingin kaupungin rakennusvirasto esittää Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman Laajasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- ja esikäsittelykentän ympäristölupapäätöksen Nro 8/2010/2 lupamääräyksiä 1., 3., 9., 11., 14., 27. ja 30. muutettavaksi seuraavasti: Lupamääräys 1. on käsiteltävien jätteiden osalta seuraava: "...Pieniä määriä muualta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttimateriaaleja sekä ei ongelmajätteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita voidaan käsitellä ja välivarastoida Helsingin rakennusviraston osa-alueella. Öljyyhtiöiden osa-alueilla (ST1 Oy, Neste Oil Oyj ja Oy Shell Ab) saa välivarastoida vain puhdasta purkubetonia. Helsingin kaupungin osa-alueella kerralla välivarastoitavan louheen enimmäismäärä saa olla tonnia, puhtaiden maa-ainesten tonnia, pilaantuneidenmaa-ainesten tonnia, tiilijätteen tonnia, asfaltti-

3 jätteen tonnia ja puhtaan purkubetonin tonnia. Muualta tuotujen ja muualle vietävien massojen määrä alueella saa kerrallaan olla maksimissaan 30 prosenttia kunkin jätejakeen enimmäismäärästä. Öljyyhtiöiden osa-alueella kerralla varastoitavan puhtaan purkubetonin enimmäismäärä saa olla yhteensä tonnia." Lupamääräys 1. haetaan muutettavaksi osa-alueiden ja määrien suhteen siten, että alueella ei eritellä öljy-yhtiöille omaa osa-aluetta. Alue on kaupungin hallinnassa ja kaupunki vastaa myös määräyksessä esitetystä öljyyhtiöiden osa-alueesta. Louheen ja puhtaan maan välivarastoitavaa maksimimäärää esitetään nostettavaksi tonnista tonniin. Lisäksi louheen ja puhtaanmaan sekä tiili- ja asfalttijätteen määrät esitetään olevan vaihtoehtoisia enimmäismääriä. Tällöin määräyksessä annettavat koko aluetta koskevat enimmäismäärät ovat louhe tai puhdas maa tonnia, pilaantuneet maat tonnia, tiili- ja asfalttijäte tonnia sekä puhdas purkubetoni tonnia. Lupamääräys 3. on murskauksen suorittamisajan osalta seuraava: "...Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskausta saa suorittaa enintään noin kolme viikkoa vuodessa syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhtikuuhun välisillä ajan jaksoilla." Lupamääräys 3. haetaan muutettavaksi siten, että murskausaikaa muutetaan nykyisen lupamääräyksen kolmesta viikosta yhdeksään viikkoon vuoden 2010 osalta. Alueelle sijoitetun purkubetonin määrä on niin suuri, että murskausaikaa on lisättävä, jotta kaikki betoni voidaan murskata vuoden 2010 kuluessa. Murskaukseen on arvioitu tarvittavan yhdeksän viikkoa. Jatkossa murskausajaksi riittää kolme viikkoa vuodessa. Lupamääräys 9. on jätteiden välivarastointi- ja esikäsittelypaikan osalta seuraava: "Pilaantuneiden maiden, betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden välivarastointi sekä esikäsittely on tehtävä pinnoitetulla alueella " Lupamääräys 9. haetaan muutettavaksi siten, että pilaantuneiden maiden varastointi ja purkubetonin esikäsittely sijoitetaan pinnoitetulle alueelle. Määräystä esitetään muutettavaksi siten, että purkubetoni voidaan varastoida pinnoittamattomalla alueella. Perusteluna on, että alueella varastoidaan vain asetuksen 591/2006 mukaista ympäristökelpoisuusvaatimukset täyttävää jätettä. Lupamääräys 11. on hulevesien keräämisen ja käsittelyn osalta seuraava: " Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- ja käsittelyalueelta muodostuvat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan tasoisen käsittelymenetelmän kautta mereen." Lupamääräyksestä 11. esitetään seuraavaa: Pilaantuneiden maiden varastointialueelta kerätään ja käsitellään vedet keskitetysti ja hallitusti. Esikäsittelyalueella on järjestetty hulevesien keräys ja johtaminen laskeutusaltaan tai muun vastaavan tasoisen käsittelymenetelmän kautta mereen omana 3

4 systeeminä. Määräyksessä edellytetään, että purkujätteiden varastointi- ja esikäsittelyalueilta on kerättävä ja käsiteltävä hulevedet. Lupamääräykseen 11. esitetään muutosta siten, että purkujätteiden varastointi- ja esikäsittelyalueilta on kerättävä ja käsiteltävä hulevedet, mutta purkubetonin varastointialueilla, jotka eivät ole pinnoitettuja (määräyksen 9. muutoshaun mukaisesti), ei kerätä hulevesiä. Pinnoittamattomilla alueilla sadevedet imeytyvät maaperään, joten vesien keräystä ja käsittelyä pinnoittamattomalta alueelta ei voida toteuttaa. Purkubetonin liukoisuudet on testattu vastaamaan hyödyntämisvaatimuksia, joten suotovedet eivät aiheuta ympäristöhaittaa. Pinnoittamattomilla alueilla varastoidaan vain ympäristökelpoisuusvaatimukset täyttävää betonia. Lupamääräys 14. on melua aiheuttavien esikäsittelytoimintojen toimintaaikojen osalta seuraava: " Eniten melua aiheuttavat esikäsittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja välppäys) on tehtävä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo " Lupamääräykseen 14. haetaan muutosta siten, että esikäsittelytoimintoja voidaan tehdä ma pe klo välisenä aikana. Alueelle on suunnitteilla melumittaukset, joilla todennetaan, että esikäsittelytoiminnot eivät tule ylittämään määräyksessä eriteltyjä melutasoja asuinalueilla, virkistysalueilla, hoito- ja oppilaitosten alueilla. Lupamääräys 27. on hulevesien tarkkailun osalta seuraava: "Betoni-, tiilija asfalttijätteen välivarastointi- sekä esikäsittelyalueelta kertyvien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta käsittelymenetelmästä vähintään kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä otettavin vesinäyttein " Lupamääräykseen 27. haetaan muutosta siten, että vain esikäsittelyalueelta kerätyistä hulevesistä suoritetaan määräyksen mukainen laaduntarkkailunäytteenotto, mutta välivarastointialueella näytteenottoa ei tehdä. Määräysten 9. ja 11. muutosehdotusten mukaisesti varastointialuetta ei pinnoiteta ja hulevesiä ei kerätä. Määräys 30. on toiminnasta aiheutuvan melun ekvivalenttimelutason (L Aeq ) mittauksen osalta seuraava: "Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (L Aeq ) on mitattava Laajasalon välivarastointialueen ympäristössä toiminta-alueen lisäksi vähintään pohjoisessa lähimpinä sijaitsevan asuinkiinteistön ja lännessä sekä etelässä lähimpinä sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeistään mennessä." Lupamääräykseen 30. haetaan muutosta siten, että lännessä ei ole lomaasutusta, vaan lännen sijaan melu kuuluisi mitata idässä ja etelässä olevien loma-asuntojen piha-alueilla. Melumittauksista laaditaan päätöksen lupamääräyksen 30. mukaisesti mittaussuunnitelma, joka toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle kuukautta ennen mittausten suorittamista. 4

5 5 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Lausunnot Hakemuksen vireillä olosta ei ole tiedotettu kuuluttamalla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Helsingin kaupunginhallitukselta ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristölupavastuualue esittää saapuneessa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa Helsingin kaupungin rakennusviraston muutoshakemuksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan ympäristölupamääräyksiä voidaan muuttaa esitetyn mukaisesti. Helsingin kaupunginhallitus esittää saapuneessa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on kaupungin terveydensuojeluviranomaisena antanut lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa: Helsingin kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen käsittelyä sekä välivarastointia Helsingin Laajasalon alueella Kruunuvuorenrannassa. Kaupunginhallitus puolsi tuolloin ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellyttäen, että toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja että toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan huolella. Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupa on tärkeä osa alueen rakentamiselle ja uuden asuinalueen valmistumisen edellytys. Hakemuksessa esitetyistä murskausta koskevista muutosesityksistä (määräys 3. ja 14.) kaupunginhallitus toteaa, että hakija esitti alkuperäisessä hakemuksessaan itse murskauksen aloittamista vasta klo 8. Meluilmoituspäätöksissä on yleensä hyväksytty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen aloittaminen arkisin maanantaista perjantaihin klo 7. Sen mukaisesti kaupunginhallitus katsookin, että murskaus voidaan aloittaa jo klo 7. Suunnitellun välivarastoalueen itäpuolella, noin 100 metrin päässä alueelta on Uudenkylän mökkikylä. Kaupunginhallitus katsoo, että mökkikylän asukkaille tulee tiedottaa murskausta koskevista muutetuista määräyksistä.

6 6 Kaupunginhallitus puoltaa massojen välivarastointitoiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan myöntämistä Helsingin kaupungin rakennusvirastolle edellä esitetyn mukaisesti. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta esittää saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa: Ympäristölautakunta, katsoo että määräyksen 1. muuttaminen ja varastoitavien massojen määrän lisääminen hakijan esittämällä tavalla ei merkittävästi lisää toiminnan ympäristövaikutuksia aiempaan verrattuna. Ympäristölautakunta puoltaa lupamääräyksen 3. muutoksen hyväksymistä. Ottaen huomioon murskausajankohta ja päivittäinen työaika ja se, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vapaa-ajan asuntoja, murskattavan massamäärän lisääntyminen ei aiheuta merkittävää haittojen lisääntymistä. Asiasta on kuitenkin tiedotettava mökkikylän asukkaita. Lupamääräyksen 9. ja 11. muuttamisesta todetaan, että eräiden jätteiden hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaiset vaatimukset täyttävää mineraalista purkujätettä ei välttämättä tarvitse varastoida pinnoitetulla alueella. Ottaen huomioon varastopaikan sijainnin meren läheisyydessä, ei ympäristölautakunnan mielestä ole merkitystä sillä, edellyttääkö betonimurskeen käyttö peitettyä vai päällystettyä rakennetta. Lupamääräyksen 14. muuttamisesta todetaan, että hakija esitti alkuperäisessä hakemuksessaan itse murskauksen aloittamista vasta klo 8. Meluilmoituspäätöksissä on yleensä hyväksytty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen aloittaminen arkisin maanantaista perjantaihin klo 7. Sen mukaisesti ja myös viitaten määräyksen 3. muuttamista koskevaan kannanottoon ympäristölautakunta katsoo, että murskaus voidaan aloittaa jo klo 7. Viitaten määräyksiä 9. ja 11. koskeviin kannanottoihin, ympäristölautakunta puoltaa myös määräyksen 27. muuttamista hakijan esittämällä tavalla. Määräyksen 30. muutokseen ympäristölautakunta toteaa, että aluehallintovirasto on korjannut päätöksessään olleen ilmansuuntia koskevan virheen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalta on pyydetty , ja päivätyillä sähköisillä kirjeillä vastinetta annetusta lausunnoista. Hakija on ilmoittanut

7 , ja sähköisillä kirjeillä, että Helsingin kaupungin rakennusvirastolla ei ole kommentoitavaa lausuntoihin. 7 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei hyväksy hakijan lupamääräykseen 3. esittämää murskausjaksojen pidentämiseen hakemaa muutosta. Aluehallintovirasto muuttaa muutoin Helsingin kaupungin rakennusviraston Laajasalon välivarastointi- ja esikäsittelykentälle aluehallintoviraston antamaa ympäristölupapäätöstä Nro 8/2010/2 lupamääräyksien 1., 9., 11., 14. ja 30. osalta kuulumaan seuraavasti. Muutokset on alleviivattu. 1. Lupahakemuksen mukaisella toiminta-alueella saa ottaa vastaan ja välivarastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia, ei ongelmajätteeksi luokiteltuja pilaantuneita maa-aineksia ja betoni-, tiili- sekä asfalttijätettä. Materiaalien on pääosin oltava peräisin Laajasalon öljyvarastoalueen purkamisesta tai niitä on hyödynnettävä kyseisten alueiden rakentamisessa. Pieniä määriä muualta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttimateriaaleja voidaan käsitellä ja välivarastoida toiminta-alueella. Ei ongelmajätteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita saa käsitellä ja välivarastoida määräyksessä 5. osoitetulla alueella. Kerralla välivarastoitavan louheen ja puhtaiden maa-ainesten enimmäismäärä saa olla tonnia, pilaantuneiden maa-ainesten tonnia, tiili- ja asfalttijätteen tonnia ja puhtaan purkubetonin tonnia. Muualta tuotujen ja muualle vietävien massojen määrä alueella saa kerralla olla maksimissaan 30 prosenttia kunkin jätejakeen enimmäismäärästä. 9. Pilaantuneiden maiden, tiili- ja asfalttijätteiden välivarastointi sekä esikäsittely on tehtävä pinnoitetulla alueella. Vain puhtaaksi todettua purkubetonia voidaan välivarastoida pinnoittamattomalla alueella. Asfaltin kunto on tarkistettava ja mahdolliset vauriot on korjattava ennen välivarastoinnin tai esikäsittelyn aloittamista kyseisellä alueella. Päällystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. 11. Alueella muodostuvat hulevedet on koottava hallitusti ja johdettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueella muodostuvat hulevedet on kerättävä hallitusti erillisiin keräysaltaisiin. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueella muodostuvat hulevedet on johdettava keräysaltaan sekä tarvittaessa erillisen öljynerottimen tai muun vesien käsittelylaitteiston kautta. Vesien keräysjärjestelmässä on oltava sulkuventtiili tai muu veden virtauksen estämisen mahdollistava rakenne ennen hulevesien mereen johtamista.

8 Tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelyalueelta muodostuvat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan tasoisen käsittelymenetelmän kautta mereen. 14. Toiminnasta, työmaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa ylittää ulkona ympäristön asuinalueilla, virkistysalueilla sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 50 db. Eniten melua aiheuttavat esikäsittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja välppäys) on tehtävä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo liitteen 1. mukaisella alueella. Murskauksen osalta on lisäksi noudatettava mitä määräyksessä 3. on määrätty. 27. Tiili- ja asfalttijätteen välivarastointi- sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen esikäsittelyalueelta kertyvien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta käsittelymenetelmästä vähintään kahdesti vuodesta keväällä ja syksyllä otettavin vesinäyttein. Näytteistä on analysoitava vähintään ph, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD Mn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C 10 C 40 ) ja PAH-yhdisteet. Vesinäytteenottotulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle viikon kuluessa niiden valmistumisesta. 30. Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (L Aeq ) on mitattava Laajasalon välivarastointialueen ympäristössä toiminta-alueen lisäksi vähintään pohjoisessa lähimpänä sijaitsevan asuinkiinteistön ja idässä sekä etelässä lähimpinä sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeistään mennessä. Luvan saajan on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle melumittaussuunnitelma vähintään kuukautta ennen mittausten suorittamista. Mittaukset on tehtävä vähintään ennen toiminnan aloittamista, tavanomaisen toiminnan aikana sekä ensimmäisen murskausjakson aikana. Murskauksesta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on lisäksi mitattava vuosittain ensimmäiseen mittaukseen vertailukelpoisesti murskauksen ollessa käynnissä. Mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaustuloksiin on merkittävä mahdollisuuksien mukaan laitoksen toiminnasta riippumattomista melulähteistä aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen on vastattava normaalia murskaus- ja seulontatoimintaa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla ja missä kohdassa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka- 8

9 peakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista määräyksessä 14 asetettuihin raja-arvoihin. Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi sekä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Melumittaus on uusittava, jos murskaus- tai seulontapaikkaa merkittävästi muutetaan alueella suoritettujen mittausten jälkeen. 9 RATKAISUN PERUSTELUT Asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 4) kohdassa tarkoitetusta eräiden lupamääräysten muuttamisesta. Asia on soveltuvin osin käsitelty kuten ympäristölupahakemus. Asiassa on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot ja muutoshakemuksesta on tiedotettu toimintakiinteistön rajanaapureille sekä muille tiedossa oleville asianosaisille. Koska asiassa on kyse vähän aikaa voimassa olleen ympäristölupapäätöksen vähäisestä muuttamisesta, ei asian kuuluttamista ja enempää tiedottamista ole katsottu tarpeelliseksi. Lupamääräyksiä muutettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Aluehallintovirasto katsoo, että välivarastoitavien massamäärien lisääminen, eri osa-alueiden yhdistäminen ja varastoinnin muuttaminen purkubetonin osalta eivät lisää toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Toiminnasta ei edellä olevien lupamääräysten muutosten jälkeenkään aiheudu yksinään eikä yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Tarkkailumääräyksen 30. tarkkailupaikka on korjattu vastaamaan lähintä häiriintyvää loma-asutusta idässä. Murskausajan pidentämistä koskevan lupamääräyksen muuttaminen hakemuksen mukaisesti heikentäisi olennaisesti toiminnan ympäristönsuojelun tasoa ja lisäisi siitä ympäristöön aiheutuvia päästöjä sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Jos murskausaikaa jatkettaisiin kolmesta viikosta yhdeksään viikkoon, se tarkoittaisi, että murskausta jouduttaisiin suorittamaan koko loppuvuosi

10 2010 ja näin ollen myös joulukuu, joka on rajattu toiminnan lupapäätöksessä Nro 8/2010/2 murskausajan ulkopuolelle. Lupamääräysten muuttaminen tältä osin ei täytä ympäristönsuojelulain 42 :n mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä. Kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen, mikä edellyttäisi koko asian käsittelyä uudelleen. 10 VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon luparatkaisussa ja sen perustelussa ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Muilta osin on noudatettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen Nro 8/2010/2 määräyksiä. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 36, 37, 41, 42, 43, 43, 53, 54, 58, 96, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 17, 18, 19 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Asetuksen (1145/2009) maksutaulukon mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa,

11 ympäristöluvan käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ) mukaan murskaamon ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. Edellä olevan perusteella uuden toiminnan lupahakemuksen käsittelymaksu olisi täten euroa. Asetuksen (1145/2009) liitteen mukaan lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 ) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 11 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Helsingin kaupunki Rakennusvirasto PL Helsingin kaupunki Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Helsingin kaupungin ympäristölautakunta Helsingin kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätös kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustauluilla. (YSL 54 )

12 12 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus Pekka Häkkinen Mari Vesa Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Vesa. MVE/ts

13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot