Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen Nro 30/2006/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 50. muuttamista, Hanko. LUVAN HAKIJA FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä Koverharintie Lappohja Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Koverharin terästehtaan tiili- ja massajätteen uusi kaatopaikka Teräskuonan hyödyntäminen Korverharin terästehtaan massa- ja tiilijätteen uuden kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa Koverharintie 303, Lappohja Kiinteistöt: ja Kiinteistöjen omistaja: FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRAS TO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE I puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelee ympäristöluvan myöntänyt viranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 d) mukaisesti kaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 30/2006/1, joka koskee Koverharin terästehtaan ym. toimintoja. Uudenmaan ympäristökeskuksen antama päätös No YS 376, joka koskee Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan ja Osuuskunta Teollisuuden Romun briketöintilaitoksen pohjaveden laadun tarkkailua. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 13/2009/1, joka koskee karkean tornipölyn kaatopaikan sulkemissuunnitelma-asian raukeamista. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös Nro 09/0143/1, jossa hallinto-oikeus hylkäsi Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamasta ympäristölupapäätöksestä Nro 30/2006/1 tehdyn valituksen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama päätös Nro 36/2009/1, joka koskee Koverharin terästehtaan ympäristöluvan Nro 30/2006/1 tiili- ja massajätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 49. muuttamista. Korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös taltionumero 3201, jossa hallinto-oikeus hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä Nro 09/0143/1 tehdyn valituksen ja totesi, ettei hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta muuteta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston FNsteel Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 52/2011/1, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1 lupamääräysten 32. ja 37. muuttamista massa- ja tiilijätteen uuden kaatopaikan osalta sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen Nro 36/2009/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 49. muuttamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päivätty kirje, joka koskee pohjaveden tarkkailun muuttamisen hyväksyntää.

3 3 YLEISKUVAUS Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan toiminta aloitettiin vuonna Koverharin terästehtaan tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan III laajennus toteutettiin vuonna Kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa hyödynnettiin tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa. Länsi- Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , määräyksen 50. mukaan rakennettavan kaatopaikan tukikerroksessa hyödynnettävän jätemateriaalin tulee täyttää vähintään pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi päivätyssä lausunnossaan muun muassa seuraavaa: Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen Nro 52/2011/1 muutetun lupamääräyksen 32. mukaan kaatopaikan rakenteissa saa hyödyntää tiili- ja massajätettä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , määräyksen 50. määrätyin rajoituksin. Tämän määräyksen 50. mukaan tukikerroksen jätemateriaalin tulee olla pysyvää jätettä. Tukikerroksessa käytettävistä materiaaleista tulee toimittaa päätöksen Nro 52/2011/1, muutetun lupamääräyksen 32. viimeisen kappaleen mukainen asiantuntijaselvitys hyväksyttäväksi. Mikäli tukikerrokseen käytetyt materiaalit eivät ole luokiteltu pysyväksi jätteeksi, ne tulee poistaa rakenteesta tai hakea niiden käytölle ympäristöluvan muutosta. KAAVOITUS Alueen kaavoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , myöntämisen jälkeen. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Kaatopaikan laajennus sijoittuu nykyisen täyttöalueen pohjoispuolelle. Laajennusalueen itäpuolella on tiili- ja massajätteen vanha kaatopaikka. Laajennusalueen länsireunalla on etelä-pohjoissuuntainen Tvärminnentie.

4 4 LAAJENNUSALUEEN YMPÄRISTÖN TILA Maaperän tila Pohjaveden tila Pintavesiolosuhteet Kaatopaikan laajennusalueella humuskerroksen alapuolella päämaalaji on hiekka. Lisäksi alueella on soraa ja hienoa hiekkaa. Maalajitietojen perusteella arvioitu maaperän keskimääräinen vedenläpäisevyys on k = 1,0 x ,0 x Maaperä on routimatonta kitkamaata eikä edellytä erillistä maaperän vahvistamista ennen kaatopaikkarakentamista. Painumia jälkikäteen ei ole odotettavissa. Kaatopaikan laajennusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden arvioidaan virtaavan kohti itää. I luokan pohjavesialue ( Isolähde) sijaitsee kaatopaikan laajennusalueesta lähimmillään noin 0,1 kilometriä luoteeseen ja pohjoiseen. FNsteel Oy Ab:n tehdasalueen läheisyydessä pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon. I luokan pohjavesialue ( Syndalen) sijaitsee kaatopaikan laajennusalueesta lähimmillään noin 0,2 kilometriä länteen ja lounaaseen. Pohjaveden virtaussuunta on länteen ja itään. Kaatopaikalla muodostuvien puhtaiden pintavesien arvioidaan imeytyvän maaperään. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamassa ympäristöluvassa Nro 30/2006/1 lupamääräys 50. on seuraavaa: Mikäli laajennusalueen maaperän vedenläpäisevyyskerroin k on 10-9 m/s vähintään 1 m:n paksuudelta, on kaatopaikkaveden keräämiseksi maaperän päälle asennettava HDPE-muovi (paksuus 2,0 mm) tai muu vastaavan suojaustason omaava keinotekoinen eriste. Keinotekoinen eriste on suojattava tarvittaessa geotekstiilillä. Läjitysalueen maaperän tasaamiseksi keinotekoisen eristeen alle on tarvittaessa rakennettava tuki- ja tasauskerros. Keinotekoisen eristeen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n paksuinen kuivatuskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 10-3 m/s. Kuivatuskerroksen päälle on asennettava suodatinkangas kuivatuskerroksen tukkeutumisen estämiseksi. Mikäli läjitysalueen laajennusalueen maaperän vedenläpäisevyyskerroin k on > 10-9 m/s, on maaperän tiiveyttä parannettava rakentamalla vähintään

5 5 500 mm:n paksuinen mineraalinen tiivistyskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 6,7 x m/s. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava HDPE-muovi (paksuus 2,0 mm) tai muu vastaavan suojaustason omaava keinotekoinen eriste. Keinotekoinen eriste on suojattava tarvittaessa geotekstiilillä. Läjitysalueen maaperän tasaamiseksi keinotekoisen eristeen alle on tarvittaessa rakennettava tuki- ja tasauskerros. Keinotekoisen eristeen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n paksuinen kuivatuskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 10-3 m/s. Kuivatuskerroksen päälle on asennettava suodatinkangas kuivatuskerroksen tukkeutumisen estämiseksi. Mikäli mineraalisen tiivistyskerroksen ja mahdollisesti tarvittavan tuki- ja tasauskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, niiden tulee täyttää vähintään pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset sekä asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. Mikäli kuivatuskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, sen on täytettävä vähintään tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset sekä asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. MUUTOSHAKEMUS Hakemus FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä hakee muutosta Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1 määräykseen 50. Määräystä esitetään muutettavaksi siten, että teräskuona voidaan hyödyntää kaatopaikan tukikerroksessa. Kaatopaikan III laajennusosan tukirakenteessa jo toteutetun hyödyntämisen lisäksi teräskuonaa haetaan käytettäväksi kaatopaikan IV laajennusvaiheessa tukikerroksen rakentamisessa. Perustelut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristöluvan Nro 30/2006/1 lupamääräyksen 27. mukaan teräskuonan hyödyntäminen ei vaadi ympäristölupaa, kun sitä käytetään kalkitusaineena maanparannuksessa ja kun se täyttää lannoitevalmistelain (539/2006) ja siitä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vaatimukset. Muilta osin teräskuonalle on annettu jätekoodi Vuonna 2011 tehdyssä liukoisuustestissä fluoridin liukoisuus (45 mg/kg) ylitti pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (10 mg/kg), mutta alittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvon. Muut analysoidut liukoisuudet täyttävät pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuusraja-arvot. Teknisiltä ominaisuuksiltaan teräskuona sopii hyödynnettäväksi kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa.

6 6 Teräskuonasta tehdyn tukikerroksen päälle tulee puhtaasta savesta rakennettava > 500 mm:n tiivistyskerros. Kerros estää suoran kontaktin tukikerrokseen, jolloin suoraa altistusta ei voi aiheutua. Tämän vuoksi tukikerroksesta ei arvioida aiheutuvan terveys- tai ekologisia riskejä. Alue on teollisuusaluetta, jonka ekologinen arvo on pieni. Tehdyn kulkeutumistarkastelun mukaan teräskuonasta liukenevasta fluoridista ei aiheudu merkittävää kulkeutumisriskiä pohjaveden mukana. Kulkeutumisesta ei näin ollen aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. TERÄSKUONAN HYÖDYNTÄMINEN Teräskuonaa on hyödynnetty tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosassa III noin 0,52 hehtaarin alueella. Laajennuksen III kokonaispinta-ala on noin 1,52 hehtaaria. Laajennus IV on pinta-alaltaan noin 1,32 hehtaaria. Laajennusalueella III on hyödynnetty teräskuonaa yhteensä noin 732 m 3. TERÄSKUONAN OMINAISUUDET Selvitykset Jäteluokitus Koostumus Teräskuonan ominaisuudet on esitetty "Teräskuona/Ympäristö. Rautaruukki Oyj " -raportissa. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristöluvan Nro 30/2006/1 lupamääräyksessä 27. teräskuonan (konvertterikuonan) jätenimike on ( ). Lupamääräyksen 27. mukaan Murskatun ja seulotun teräskuonan sekä murskatun rikinpoistokuonan ja mikserikuonan seoksen, jotka käytetään maanparannusaineena maanviljelyssä ja jotka täyttävät lannoitelaissa (232/1993) ja sen nojalla eräistä lannoitevalmisteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (46/1994) säädetyt laatuvaatimukset, hyödyntäminen edellä mainittuun tarkoitukseen ei edellytä ympäristölupaa. Teräskuonaa muodostuu muutettaessa raakarautaa teräkseksi. Konvertteriprosessissa happipuhalluksella ja kuonauksella poistetaan teräksen lujuuden ja sitkeyden kannalta haitallisia komponentteja. Kuonanmuodostajana käytetään poltettua kalkkia.

7 7 Koverharin teräskuona on emäksistä. Kuonan koostumus on Yhdiste Osuus CaO % Fe % SiO % Al 2 O % MgO 1 5 % MnO 1 3 % S 0,1 0,8 % Teräskuona murskataan ja seulotaan. Kuonasta erotetaan magneettisesti metallit. Liukoisuus Koverharin teräskuonan vuonna 2006 tehdyssä läpivirtaustestissä (TS 14405) ja vuosien standardin SFS-EN ravistelutesteissä liukoisuusominaisuudet olivat seuraavat: Haitalliset aineet Liukoisuus (L/S 10) mg/kg Antimoni 0,01 0,3 Arseeni 0,06 0,2 Barium 2 17 Elohopea 0,001 0,002 Kadmium 0,01 0,03 Koboltti 0,01 0,04 Kromi 0,03 0,3 Kupari 0,01 0,4 Molybdeeni 0,01 0,2 Nikkeli 0,02 0,2 Lyijy 0,01 0,3 Seleeni 0,01 0,1 Sinkki 0,01 0,3 Vanadiini 0,01 0,2 Fluoridi Kloridi Sulfaatti

8 8 Koverharin teräskuonasta vuonna 2011 tehdyssä 2-vaiheisessa ravistelutestissä liukoisuudet olivat seuraavat: Haitalliset aineet Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Antimoni <0,02 Arseeni < 0,02 Barium 1,2 Elohopea < 0,003 Kadmium < 0,02 Koboltti < 0,02 Kromi 0,4 Kromi (VI) 0,35 Kupari < 0,02 Molybdeeni < 0,02 Nikkeli < 0,02 Lyijy 0,068 Seleeni < 0,02 Sinkki < 0,02 Strontium 0,18 Vanadiini 0,03 Fluoridi 45 Kloridi < 11 Sulfaatti Nitriitti 9,7 Nitraatti 21 RISKINARVIO Yleistä Ympäristöolosuhteet Pohjarakenne Teräskuonan hyödyntämisestä kaatopaikan pohjarakenteen tukikerrosmateriaalina on tehty "FNsteel Oy Ab. Koverharin terästehdas. Lappohja. Kaatopaikan laajennus. Teräskuonakerroksen fluoridipitoisuuden kulkeutumistarkastelu. Golder Associates Oy " -raportti. Tehdasalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alue rajautuu itäosaltaan Suomenlahteen. Alueen pohjoispuolella on Isolähteen I luokan pohjavesialue ( ) ja eteläreunalla Syndalenin I luokan pohjavesialue ( ). Pohjaveden pinnantaso on noin kahdeksan metrin syvyydellä. Maaperä on hiekkaa. Kuonakerros on kaatopaikan pohjarakenteiden, salaojakerroksen, HDPEkalvon ja saven, alapuolella. Kuonakerros on rakennettu hiekkaisen pohjamaan päälle.

9 9 Suotautuva vesimäärä Kulkeutumisriski Kaatopaikan pohjarakenteiden ja tukikerroksena olevan teräskuonakerroksen läpi ei periaatteessa suotaudu vettä, koska tiivis HDPE-kalvo ja sen alapuolinen savikerros estävät veden pääsyn teräskuonakerrokseen. Vettä ei pääse myöskään kulkeutumaan teräskuonakerroksen läpi eikä siitä pääse liukenemaan eikä kulkeutumaan pohjaveteen haitta-aineita. Maaperä on kuivaa pohjavesikerrokseen saakka. Vesimäärälaskennassa käytettiin LandSim-ohjelmaa. Fluoridin liukenemisen ja kulkeutumisen arvioimiseksi on oletettu, että kalvossa olisi tietty määrä reikiä, joiden kautta kaatopaikan pintarakenteen läpi kulkeutuvaksi arvioitu vesi voi kulkeutua pohjarakenteen läpi. Riskinarvion oletuksena on, että HDPE-kalvossa on kymmenen halkaisijaltaan 1 5 mm 2 :n reikää hehtaaria kohti. Laskentatulosten mukaan kaatopaikan pohjan tiivistysrakenteen läpi suotatui teräskuonakerrokseen vettä 1,5 m 3 /a. Kun reikien määrä oli sata ja reikien koko mm 2, suotautuva vesimäärä oli 1,8 m 3 /a. Reikien koko ja lukumäärä eivät vaikuta merkittävästi tiivistysrakenteen läpi suotautuvaan vesimäärään, koska savikerros toimii lisätiivistyksenä HDPEkalvon alla. Koska vesi pääsee imeytymään huonosti kuonakerrokseen, haitta-aineet eivät pääse liukenemaan ja kulkeutumaan pohjavesikerrokseen. Fluoridin kulkeutuminen laskettiin LandSim-ohjelmalla. Laskelmassa tarkasteltiin fluoridin kulkeutumista kaatopaikan alapuolelle pohjaveteen ja pohjaveden fluoridipitoisuutta teoreettisessa tarkkailupisteessä 10 metrin etäisyydellä kaatopaikasta. Suotatutuvan veden määränä käytettiin 1,5 m 3 /a sekä läpäisevinä kerroksina kuonakerrosta ja hiekkaa. Laskentatulosten perusteella pohjaveteen kulkeutuva enimmäisfluoripitoisuus on 4 mg/l. Pitoisuudet alkavat kohota lähes vuoden kuluttua. Enimmäispitoisuus saavutetaan vuoden kuluttua. Fluoridin pitoisuus kymmenen metrin etäisyydellä kaatopaikasta on alle 0,01 mg/l. Kaatopaikan pohjan tukirakenteena käytetystä teräskuonasta liukenee fluoridia ja sitä kulkeutuu pohjaveteen erittäin hitaasti siten, että kaatopaikan rajojen ulkopuolella pohjaveden fluoridipitoisuus alittaa yleisesti käytetyn analyysimenetelmän määritysrajan (< 0,01 mg/l). Fluoridin pitoisuus jää pohjaveden mukana kulkeutuessaan niin pieneksi, että sillä ei ole merkitystä mereen kulkeutuessaan. Pohjavedellä ei ole käyttöä tai muita mahdollisia altistujia kohteen ja meren välillä. Pohjavesi kulkeutuu mereen terästehtaan alueen kautta, joten pohjaveteen pääsevillä fluoridipitoisuuksilla ei ole merkitystä alueen käytön kannalta.

10 10 Johtopäätös LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Fluoridia ei arvioida kulkeutuvan pohjaveteen sellaisina pitoisuuksina tai määrinä, että niistä aiheutuisi merkittävää kulkeutumisriskiä. Riskitarkastelun perusteella teräskuonan käytöstä kaatopaikan tukikerroksessa ei aiheudu sellaista ympäristö- tai terveyshaittaa, joka estäisi teräskuonan käytön kaatopaikan rakenteissa tiivistysrakenteiden alla. Teräskuonan voidaan todeta täyttävän ympäristöluvan vaatimukset, vaikka fluoridin liukoisuus ei täytä pysyvän jätteen kaatopaikan liukoisuusraja-arvoa. Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä- Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Hangon kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Hangon kaupungilta, Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Hangon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Eteläkärjen ympäristöterveys toteaa päivätyssä lausunnossaan, että kyseistä tehdasaluetta ympäröi I luokan pohjavesialueet (Isolähde ja Syndalen ) sekä meri. Kyseiset alueet on otettava huomioon toiminnassa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo päivätyssä lausunnossaan, että tuki- ja tasauskerroksessa ei tulisi sallia käytettäväksi kaikenlaista tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa. Jätteen hyödyntäminen tulisi rajata Koverharin teräskuonaan, jonka fluoridin liukoisuus (45 mg/kg) ylittää pysyvän jätteen liukoisuusvaatimuksen (10 mg/kg). Hangon kaupungin ympäristölautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Lupaviranomainen voi valtioneuvoston päätöksen (861/1997) kohdan 3.5 mukaisesti kaatopaikan ja sen ympäristön ominaisuudet huomioon ottaen yksilöidyn jätteen osalta tapauskohtaisesti päättää, että säädetyt raja-arvot

11 11 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine voidaan korottaa enintään kolminkertaisiksi, jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, etteivät korkeammat raja-arvot lisää kaatopaikkaveden ja muiden päästöjen aiheuttamaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hakijan teettämän fluoridin kulkeutumistarkastelun mukaan fluoridin pitoisuudet pohjaveden kautta kulkeutuessaan jäävät niin pieniksi, ettei niillä ole merkitystä kaatopaikan ulkopuolelle ja mereen kulkeutuessaan. Hakemuksessa esitetty teräskuonan fluoridiarvo on kuitenkin yli kolminkertainen verrattuna pysyvälle jätteelle asetettuun raja-arvoon, eikä teräskuona näin ollen täytä VNp:n (861/1997) kohdan 3.5. kriteerejä lupaviranomaisen poikkeamiseksi asetetuista laatuvaatimuksista. Teräskuonan liukoisuusarvo on vaihdellut vuosina fluoridin osalta mg/kg. Teräskuonaa sisältävä tukikerros on suoraan kosketuksissa maaperän kanssa, ja näin ollen kaatopaikan tukikerrosmateriaalille ympäristöluvassa 30/2006/1 asetettu laatukriteeri on tarpeen ennalta arvaamattomien riskien minimoimiseksi. Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. AA toteaa sähköpostitse saapuneessa muistutuksessaan vastustavansa luvan muuttamista. Vaikka fluoridin kulkeutumisriski pohjaveden mukana ei ole hakemuksen mukaan merkittävä, se on kuitenkin olemassa. Muista liukenevista kemikaaleista tai aineista pitää olla myös luotettavaa tietoa. Kiinteistö Oy Berthas vastustaa samoin perustein kuin AA asiaa. Muistutuksen on jättänyt yhtiön puolesta AA ja se on kirjattu AA:n muistutukseen. Luvan hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus esittää vastine annetusta muistutuksesta ja lausunnoista. FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä esittää päivätyssä saatekirjeessään, että konkurssipesä antaa vastineena Golder Associates Oy:n päivätyn lausunnon. Lausunnossa esitetään seuraavaa: Kaatopaikkarakenteita koskevissa nykyisissä lupamääräyksissä todetaan, että jos mineraalisen tiivistyskerroksen ja mahdollisesti tarvittavan tuki- ja tasauskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, tulee niiden täyttää pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset ja asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. Kaatopaikoista annettu valtioneuvoston päätös (861/1997) koskee kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä. Tässä kaatopaikkarakenteessa teräskuonaa on käytetty tiivistysrakenteiden alla eikä jätetäyttönä. Siten kohteessa ei

12 12 ole perusteita soveltaa VNp 861/1997 kohdan 3.5. mukaisia pysyvän jätteen kaatopaikan vaatimuksia. Tässä kaatopaikkarakenteessa teräskuonaa on käytetty tiivistysrakenteiden alla. Rakenteet estävät sade- ja valumavesien pääsyn kuonakerrokseen ja liuottamaan fluoridia kuonasta. Kuonan käytössä ei ole kyse jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle, vaan sen käytöstä kaatopaikan rakennekerroksissa ja niiden ominaisuuksista. Tehdyn riskinarvion perusteella fluoridi ei aiheuta haitallisia pitoisuuksia pohjaveteen tai kulkeutuessaan mereen. Golder Associates Oy:n näkemyksen mukaan fluoridin liukoisuutta ei ole tarpeen rajoittaa VNp 861/1997 mukaisesti. Kyseisessä kohteessa jätettä on käytetty maarakentamisessa. Tämä poikkeaa pysyvän jätteen kaatopaikkasijoittamisesta muun muassa kerrospaksuuksien pienuuden ja rakenteen suojaamisen osalta. Vertailukohtaa voidaan hakea eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetusta valtioneuvoston asetuksesta (VNA 561/2006 ja muutosasetus 403/2009), jäljempänä MARA-asetus. Asetus koskee betonimursketta sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkia, pohjatuhkia ja leijupetihiekkaa, jotka ovat osin samankaltaisia jätteitä kuin teräskuona. Asetuksessa on esitetty vaatimukset, joiden mukaisesti edellä mainittuja jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Muissa olosuhteissa ja muita jätejakeita käytettäessä hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa. Tässä kohteessa ollaan hakemassa ympäristöluvan muutosta teräskuonan hyödyntämiselle maarakentamisessa. Teräskuona on sijoitettu kaatopaikan tukirakenteeseen pohjaveden pinnantason yläpuolelle ohuena kerroksena. Kerroksen päällä on tiivis savikerros ja HDPE-kalvo. Rakenteen voidaan todeta teknisesti olevan päällystetty rakenne. MARA-asetuksessa on annettu edellä luetelluille jätejakeille fluoridin liukoisuuden raja-arvo 50 mg/kg, kun kyseessä on päällystetty rakenne. Teräskuonan fluoridin liukoisuuden arvo, 45 mg/kg, ei ylitä edellä mainittua arvoa. Koska kaatopaikan tiivisterakenteen alla käytetyn teräskuonan liukoisuudesta ei arvioida riskinarvioinnin perusteella muodostuvan haitallisia pitoisuuksia pohjaveteen tai mereen, ja koska fluoridin liukoisuus ei ylitä MARA-asetuksessa säädettyä raja-arvoa, ei ympäristöluvan myöntämiselle kyseiselle rakenteelle arvioida olevan estettä. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Ovako Wire Oy Ab:lle (nykyisin FNsteel Oy Ab:n konkurssipesälle) Koverharin teollisuusalueelle Länsi- Suomen ympäristölupaviraston myöntämää ympäristölupapäätöstä Nro 30/2006/1 antamalla uudet lupamääräykset 50.a., 50 b. ja 75.b. Muutokset on alleviivattu.

13 13 Muutetut lupamääräykset 50.a. 50.b. Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosan III pohjarakenteen tukikerroksessa hyödynnetyn teräskuonan ( ), noin 732 m 3, saa jättää paikalleen. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavan teräskuonan ( ) hyödyntämismahdollisuus tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosan IV pohjarakenteen tukikerroksessa on selvitettävä erikseen jäljempänä määräyksessä 75.b. määrätyn pohjavesitarkkailun perusteella. Jos tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosa IV toteutetaan, ja jos pohjarakenteen tukikerroksessa esitetään hyödynnettäväksi tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa ( ), on edellä esitetty selvitys ja lupahakemus teräskuonan hyödyntämisestä toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen hyödyntämisen aloittamista. 75.b. Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan läheisyydessä sijaitsevista pohjavesiputkista MW1 ja MW2 sekä yhdestä kaatopaikka-alueen pohjaveden virtaussuunnan ulkopuolisesta pohjavesiputkesta otettavista vesinäytteistä on analysoitava tarkkailusuunnitelmassa ja sen muutoksessa (päivätyt ja ) velvoitetun lisäksi fluoridipitoisuus. Fluoridipitoisuustutkimukset on tehtävä vuosina 2013 ja Fluoridin jatkotarkkailutarve pohjavesinäytteistä on arvioitava ja esitettävä viimeisimmän tarkkailuvuoden vuosiraportin erillisenä liitteenä. RATKAISUN PERUSTELUT Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tutkinut lupaharkinnassa toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen. Päätöksen määräyksissä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaiset periaatteet sekä ympäristönsuojelulain 42 :ssä säädetty. Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta teräskuonan hyödyntäminen kaatopaikan pohjarakenteessa täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Päätöksen ratkaisuosassa on otettu huomioon tarpeellisilta osin voimaan tullut jätelaki (646/2011) ja jätteistä annettu valioneuvoston asetus (179/2012). Jätteistä annetulla valtioneuvoston asetuksella kumottiin muun muassa yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annettu ympäristöministeriön asetus (1129/2001). Tältä osin on sovellettu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä.

14 14 Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetetut lupamääräykset huomioon otettuna aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Kun Koverharin kaatopaikalla toimitaan esitettyjen suunnitelmien ja asetettujen lupamääräyksien mukaisesti, ei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu edellä kuvattuja haitallisia vaikutuksia. Määräys 50.a. Luvan hakija on esittänyt "FNsteel Oy Ab. Koverharin terästehdas. Lappohja. Kaatopaikan laajennus. Teräskuonakerroksen fluoridipitoisuuden kulkeutumistarkastelu. Golder Associates Oy " -raportissa arvion teräskuonan sisältämän fluoridin kulkeutumisesta pohjaveteen ja pohjaveden mukana kaatopaikan ulkopuolelle. Raportin johtopäätöksessä todetaan, että fluoridin ei arvioida kulkeutuvan pohjaveteen sellaisina pitoisuuksina tai määrinä, että niistä aiheutuisi merkittävää kulkeutumisriskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää riskinarviota pääosin riittävänä. Kaatopaikan pohjarakenteessa hyödynnetyn teräskuonan saa siten jättää paikalleen. (YSL 43, JL 6, JA 8, VNp 861/1997, VNA 179/2012 4, 37, liite 4) Määräys 50.b. Määräyksessä teräskuonalla tarkoitetaan Koverharin tehtaan teräskuonaa. Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisia menetelmiä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kun otetaan huomioon edellä esitetyn lisäksi jäljempänä määräyksen 75.b. perusteluissa esitetty pohjaveden pilaamiskielto, ei teräskuonan hyödyntäminen kaatopaikan laajennusalueen IV pohjarakenteessa ollut hyväksyttävissä tässä päätöksessä. Selvitysvelvoite on tarpeen, jotta teräskuonan ympäristökelpoisuus kaatopaikan rakennemateriaalina tulee seikkaperäisesti selvitetyksi, ja jotta jätteen hyödyntämisestä ei aiheudu pitkälläkään aikavälillä terveys- tai ympäristöhaittaa. (YSL 7, 8, 43, JL 6, 52, JA 8, YSA 37, VNp 861/1997, VNA 179/2012 4, 37, liite 4) Määräys 75.b. Hallituksen esityksessä 84/1999 ympäristönsuojelulain 8 :n perusteluihin on kirjattu, että pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamiskiellon. Pilaantumisen vastaiselta toiminnalta ei edellytettäisi konkreettisen pilaantumisen aiheuttamista. Edellä esitetyn perusteella kaatopaikan pohjarakenteessa hyödynnetyn teräskuonan mahdollisia vaikutuksia pohjaveden tilaan on seurattava. Pohjaveden laadun hyväksyttyyn tarkkailusuunnitelmaan (päivätyt ja ) ei sisälly pohjaveden fluoridipitoisuuksien tarkkailu. Kahdesta kaatopaikan läheisyydessä sijaitsevasta pohjavesiputkesta otettavista vesinäytteistä seurataan fluoridin pitoisuuksia pohjavedessä välittömästi kaatopaikan vieressä. Pohjaveden virtaussuunnan ulkopuolisella

15 15 pohjavesiputkella tarkoitetaan putkea, joka sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella tai muuta edustavaa pohjavesiputkea, jossa kaatopaikka-alueen mahdolliset vaikutukset eivät voi ilmetä. Ennalta arvioiden kahtena vuotena otettavilla vesinäytteillä saadaan riittävä tieto fluoridin pitoisuuksista alueen pohjavedessä. Tarkkailutietojen perusteella voidaan arvioida fluoridipitoisuuksien tarkkailun jatkamistarvetta. Seurannan tuloksia voidaan verrata laskennallisesti saatuun fluoridin kulkeutumisarvioon pohjarakenteesta pohjaveteen. Tulosten perusteella voidaan arvioida kaatopaikasta mahdollisesti aiheutuvaa pohjavesikuormitusta. (YSL 8, 43, 46, JL 52 ) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Hangon kaupungin ympäristölautakunta Vastauksena kaatopaikan pohjarakenteessa vuonna 2011 hyödynnetyn teräskuonan jättämiseen paikalleen Etelä-Suomen aluehallintovirasto viittaa tämän päätöksen lupamääräysten 50.a. ja 75.b. perusteluihin. Muutoin lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Eteläkärjen ympäristöterveys Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Maija Reijonen ja Kiinteistö Oy Berthas Vastauksena kaatopaikan pohjarakenteessa vuonna 2011 hyödynnetyn teräskuonan jättämiseen paikalleen Etelä-Suomen aluehallintovirasto viittaa tämän päätöksen lupamääräysten 50.a. ja 75.b. perusteluihin. Muutoin muistutuksissa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot