Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen Nro 30/2006/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 50. muuttamista, Hanko. LUVAN HAKIJA FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä Koverharintie Lappohja Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Koverharin terästehtaan tiili- ja massajätteen uusi kaatopaikka Teräskuonan hyödyntäminen Korverharin terästehtaan massa- ja tiilijätteen uuden kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa Koverharintie 303, Lappohja Kiinteistöt: ja Kiinteistöjen omistaja: FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRAS TO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE I puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelee ympäristöluvan myöntänyt viranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 d) mukaisesti kaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 30/2006/1, joka koskee Koverharin terästehtaan ym. toimintoja. Uudenmaan ympäristökeskuksen antama päätös No YS 376, joka koskee Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan ja Osuuskunta Teollisuuden Romun briketöintilaitoksen pohjaveden laadun tarkkailua. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 13/2009/1, joka koskee karkean tornipölyn kaatopaikan sulkemissuunnitelma-asian raukeamista. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös Nro 09/0143/1, jossa hallinto-oikeus hylkäsi Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamasta ympäristölupapäätöksestä Nro 30/2006/1 tehdyn valituksen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ovako Wire Oy Ab:lle antama päätös Nro 36/2009/1, joka koskee Koverharin terästehtaan ympäristöluvan Nro 30/2006/1 tiili- ja massajätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 49. muuttamista. Korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös taltionumero 3201, jossa hallinto-oikeus hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä Nro 09/0143/1 tehdyn valituksen ja totesi, ettei hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta muuteta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston FNsteel Oy Ab:lle antama ympäristölupapäätös Nro 52/2011/1, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1 lupamääräysten 32. ja 37. muuttamista massa- ja tiilijätteen uuden kaatopaikan osalta sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen Nro 36/2009/1 massa- ja tiilijätteen uutta kaatopaikkaa koskevan lupamääräyksen 49. muuttamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päivätty kirje, joka koskee pohjaveden tarkkailun muuttamisen hyväksyntää.

3 3 YLEISKUVAUS Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan toiminta aloitettiin vuonna Koverharin terästehtaan tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan III laajennus toteutettiin vuonna Kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa hyödynnettiin tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa. Länsi- Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , määräyksen 50. mukaan rakennettavan kaatopaikan tukikerroksessa hyödynnettävän jätemateriaalin tulee täyttää vähintään pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi päivätyssä lausunnossaan muun muassa seuraavaa: Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen Nro 52/2011/1 muutetun lupamääräyksen 32. mukaan kaatopaikan rakenteissa saa hyödyntää tiili- ja massajätettä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , määräyksen 50. määrätyin rajoituksin. Tämän määräyksen 50. mukaan tukikerroksen jätemateriaalin tulee olla pysyvää jätettä. Tukikerroksessa käytettävistä materiaaleista tulee toimittaa päätöksen Nro 52/2011/1, muutetun lupamääräyksen 32. viimeisen kappaleen mukainen asiantuntijaselvitys hyväksyttäväksi. Mikäli tukikerrokseen käytetyt materiaalit eivät ole luokiteltu pysyväksi jätteeksi, ne tulee poistaa rakenteesta tai hakea niiden käytölle ympäristöluvan muutosta. KAAVOITUS Alueen kaavoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1, , myöntämisen jälkeen. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Kaatopaikan laajennus sijoittuu nykyisen täyttöalueen pohjoispuolelle. Laajennusalueen itäpuolella on tiili- ja massajätteen vanha kaatopaikka. Laajennusalueen länsireunalla on etelä-pohjoissuuntainen Tvärminnentie.

4 4 LAAJENNUSALUEEN YMPÄRISTÖN TILA Maaperän tila Pohjaveden tila Pintavesiolosuhteet Kaatopaikan laajennusalueella humuskerroksen alapuolella päämaalaji on hiekka. Lisäksi alueella on soraa ja hienoa hiekkaa. Maalajitietojen perusteella arvioitu maaperän keskimääräinen vedenläpäisevyys on k = 1,0 x ,0 x Maaperä on routimatonta kitkamaata eikä edellytä erillistä maaperän vahvistamista ennen kaatopaikkarakentamista. Painumia jälkikäteen ei ole odotettavissa. Kaatopaikan laajennusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden arvioidaan virtaavan kohti itää. I luokan pohjavesialue ( Isolähde) sijaitsee kaatopaikan laajennusalueesta lähimmillään noin 0,1 kilometriä luoteeseen ja pohjoiseen. FNsteel Oy Ab:n tehdasalueen läheisyydessä pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon. I luokan pohjavesialue ( Syndalen) sijaitsee kaatopaikan laajennusalueesta lähimmillään noin 0,2 kilometriä länteen ja lounaaseen. Pohjaveden virtaussuunta on länteen ja itään. Kaatopaikalla muodostuvien puhtaiden pintavesien arvioidaan imeytyvän maaperään. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamassa ympäristöluvassa Nro 30/2006/1 lupamääräys 50. on seuraavaa: Mikäli laajennusalueen maaperän vedenläpäisevyyskerroin k on 10-9 m/s vähintään 1 m:n paksuudelta, on kaatopaikkaveden keräämiseksi maaperän päälle asennettava HDPE-muovi (paksuus 2,0 mm) tai muu vastaavan suojaustason omaava keinotekoinen eriste. Keinotekoinen eriste on suojattava tarvittaessa geotekstiilillä. Läjitysalueen maaperän tasaamiseksi keinotekoisen eristeen alle on tarvittaessa rakennettava tuki- ja tasauskerros. Keinotekoisen eristeen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n paksuinen kuivatuskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 10-3 m/s. Kuivatuskerroksen päälle on asennettava suodatinkangas kuivatuskerroksen tukkeutumisen estämiseksi. Mikäli läjitysalueen laajennusalueen maaperän vedenläpäisevyyskerroin k on > 10-9 m/s, on maaperän tiiveyttä parannettava rakentamalla vähintään

5 5 500 mm:n paksuinen mineraalinen tiivistyskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 6,7 x m/s. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava HDPE-muovi (paksuus 2,0 mm) tai muu vastaavan suojaustason omaava keinotekoinen eriste. Keinotekoinen eriste on suojattava tarvittaessa geotekstiilillä. Läjitysalueen maaperän tasaamiseksi keinotekoisen eristeen alle on tarvittaessa rakennettava tuki- ja tasauskerros. Keinotekoisen eristeen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n paksuinen kuivatuskerros materiaalista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on 10-3 m/s. Kuivatuskerroksen päälle on asennettava suodatinkangas kuivatuskerroksen tukkeutumisen estämiseksi. Mikäli mineraalisen tiivistyskerroksen ja mahdollisesti tarvittavan tuki- ja tasauskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, niiden tulee täyttää vähintään pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset sekä asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. Mikäli kuivatuskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, sen on täytettävä vähintään tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset sekä asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. MUUTOSHAKEMUS Hakemus FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä hakee muutosta Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen Nro 30/2006/1 määräykseen 50. Määräystä esitetään muutettavaksi siten, että teräskuona voidaan hyödyntää kaatopaikan tukikerroksessa. Kaatopaikan III laajennusosan tukirakenteessa jo toteutetun hyödyntämisen lisäksi teräskuonaa haetaan käytettäväksi kaatopaikan IV laajennusvaiheessa tukikerroksen rakentamisessa. Perustelut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristöluvan Nro 30/2006/1 lupamääräyksen 27. mukaan teräskuonan hyödyntäminen ei vaadi ympäristölupaa, kun sitä käytetään kalkitusaineena maanparannuksessa ja kun se täyttää lannoitevalmistelain (539/2006) ja siitä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vaatimukset. Muilta osin teräskuonalle on annettu jätekoodi Vuonna 2011 tehdyssä liukoisuustestissä fluoridin liukoisuus (45 mg/kg) ylitti pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (10 mg/kg), mutta alittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvon. Muut analysoidut liukoisuudet täyttävät pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuusraja-arvot. Teknisiltä ominaisuuksiltaan teräskuona sopii hyödynnettäväksi kaatopaikan pohjarakenteen tukikerroksessa.

6 6 Teräskuonasta tehdyn tukikerroksen päälle tulee puhtaasta savesta rakennettava > 500 mm:n tiivistyskerros. Kerros estää suoran kontaktin tukikerrokseen, jolloin suoraa altistusta ei voi aiheutua. Tämän vuoksi tukikerroksesta ei arvioida aiheutuvan terveys- tai ekologisia riskejä. Alue on teollisuusaluetta, jonka ekologinen arvo on pieni. Tehdyn kulkeutumistarkastelun mukaan teräskuonasta liukenevasta fluoridista ei aiheudu merkittävää kulkeutumisriskiä pohjaveden mukana. Kulkeutumisesta ei näin ollen aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. TERÄSKUONAN HYÖDYNTÄMINEN Teräskuonaa on hyödynnetty tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosassa III noin 0,52 hehtaarin alueella. Laajennuksen III kokonaispinta-ala on noin 1,52 hehtaaria. Laajennus IV on pinta-alaltaan noin 1,32 hehtaaria. Laajennusalueella III on hyödynnetty teräskuonaa yhteensä noin 732 m 3. TERÄSKUONAN OMINAISUUDET Selvitykset Jäteluokitus Koostumus Teräskuonan ominaisuudet on esitetty "Teräskuona/Ympäristö. Rautaruukki Oyj " -raportissa. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristöluvan Nro 30/2006/1 lupamääräyksessä 27. teräskuonan (konvertterikuonan) jätenimike on ( ). Lupamääräyksen 27. mukaan Murskatun ja seulotun teräskuonan sekä murskatun rikinpoistokuonan ja mikserikuonan seoksen, jotka käytetään maanparannusaineena maanviljelyssä ja jotka täyttävät lannoitelaissa (232/1993) ja sen nojalla eräistä lannoitevalmisteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (46/1994) säädetyt laatuvaatimukset, hyödyntäminen edellä mainittuun tarkoitukseen ei edellytä ympäristölupaa. Teräskuonaa muodostuu muutettaessa raakarautaa teräkseksi. Konvertteriprosessissa happipuhalluksella ja kuonauksella poistetaan teräksen lujuuden ja sitkeyden kannalta haitallisia komponentteja. Kuonanmuodostajana käytetään poltettua kalkkia.

7 7 Koverharin teräskuona on emäksistä. Kuonan koostumus on Yhdiste Osuus CaO % Fe % SiO % Al 2 O % MgO 1 5 % MnO 1 3 % S 0,1 0,8 % Teräskuona murskataan ja seulotaan. Kuonasta erotetaan magneettisesti metallit. Liukoisuus Koverharin teräskuonan vuonna 2006 tehdyssä läpivirtaustestissä (TS 14405) ja vuosien standardin SFS-EN ravistelutesteissä liukoisuusominaisuudet olivat seuraavat: Haitalliset aineet Liukoisuus (L/S 10) mg/kg Antimoni 0,01 0,3 Arseeni 0,06 0,2 Barium 2 17 Elohopea 0,001 0,002 Kadmium 0,01 0,03 Koboltti 0,01 0,04 Kromi 0,03 0,3 Kupari 0,01 0,4 Molybdeeni 0,01 0,2 Nikkeli 0,02 0,2 Lyijy 0,01 0,3 Seleeni 0,01 0,1 Sinkki 0,01 0,3 Vanadiini 0,01 0,2 Fluoridi Kloridi Sulfaatti

8 8 Koverharin teräskuonasta vuonna 2011 tehdyssä 2-vaiheisessa ravistelutestissä liukoisuudet olivat seuraavat: Haitalliset aineet Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Antimoni <0,02 Arseeni < 0,02 Barium 1,2 Elohopea < 0,003 Kadmium < 0,02 Koboltti < 0,02 Kromi 0,4 Kromi (VI) 0,35 Kupari < 0,02 Molybdeeni < 0,02 Nikkeli < 0,02 Lyijy 0,068 Seleeni < 0,02 Sinkki < 0,02 Strontium 0,18 Vanadiini 0,03 Fluoridi 45 Kloridi < 11 Sulfaatti Nitriitti 9,7 Nitraatti 21 RISKINARVIO Yleistä Ympäristöolosuhteet Pohjarakenne Teräskuonan hyödyntämisestä kaatopaikan pohjarakenteen tukikerrosmateriaalina on tehty "FNsteel Oy Ab. Koverharin terästehdas. Lappohja. Kaatopaikan laajennus. Teräskuonakerroksen fluoridipitoisuuden kulkeutumistarkastelu. Golder Associates Oy " -raportti. Tehdasalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alue rajautuu itäosaltaan Suomenlahteen. Alueen pohjoispuolella on Isolähteen I luokan pohjavesialue ( ) ja eteläreunalla Syndalenin I luokan pohjavesialue ( ). Pohjaveden pinnantaso on noin kahdeksan metrin syvyydellä. Maaperä on hiekkaa. Kuonakerros on kaatopaikan pohjarakenteiden, salaojakerroksen, HDPEkalvon ja saven, alapuolella. Kuonakerros on rakennettu hiekkaisen pohjamaan päälle.

9 9 Suotautuva vesimäärä Kulkeutumisriski Kaatopaikan pohjarakenteiden ja tukikerroksena olevan teräskuonakerroksen läpi ei periaatteessa suotaudu vettä, koska tiivis HDPE-kalvo ja sen alapuolinen savikerros estävät veden pääsyn teräskuonakerrokseen. Vettä ei pääse myöskään kulkeutumaan teräskuonakerroksen läpi eikä siitä pääse liukenemaan eikä kulkeutumaan pohjaveteen haitta-aineita. Maaperä on kuivaa pohjavesikerrokseen saakka. Vesimäärälaskennassa käytettiin LandSim-ohjelmaa. Fluoridin liukenemisen ja kulkeutumisen arvioimiseksi on oletettu, että kalvossa olisi tietty määrä reikiä, joiden kautta kaatopaikan pintarakenteen läpi kulkeutuvaksi arvioitu vesi voi kulkeutua pohjarakenteen läpi. Riskinarvion oletuksena on, että HDPE-kalvossa on kymmenen halkaisijaltaan 1 5 mm 2 :n reikää hehtaaria kohti. Laskentatulosten mukaan kaatopaikan pohjan tiivistysrakenteen läpi suotatui teräskuonakerrokseen vettä 1,5 m 3 /a. Kun reikien määrä oli sata ja reikien koko mm 2, suotautuva vesimäärä oli 1,8 m 3 /a. Reikien koko ja lukumäärä eivät vaikuta merkittävästi tiivistysrakenteen läpi suotautuvaan vesimäärään, koska savikerros toimii lisätiivistyksenä HDPEkalvon alla. Koska vesi pääsee imeytymään huonosti kuonakerrokseen, haitta-aineet eivät pääse liukenemaan ja kulkeutumaan pohjavesikerrokseen. Fluoridin kulkeutuminen laskettiin LandSim-ohjelmalla. Laskelmassa tarkasteltiin fluoridin kulkeutumista kaatopaikan alapuolelle pohjaveteen ja pohjaveden fluoridipitoisuutta teoreettisessa tarkkailupisteessä 10 metrin etäisyydellä kaatopaikasta. Suotatutuvan veden määränä käytettiin 1,5 m 3 /a sekä läpäisevinä kerroksina kuonakerrosta ja hiekkaa. Laskentatulosten perusteella pohjaveteen kulkeutuva enimmäisfluoripitoisuus on 4 mg/l. Pitoisuudet alkavat kohota lähes vuoden kuluttua. Enimmäispitoisuus saavutetaan vuoden kuluttua. Fluoridin pitoisuus kymmenen metrin etäisyydellä kaatopaikasta on alle 0,01 mg/l. Kaatopaikan pohjan tukirakenteena käytetystä teräskuonasta liukenee fluoridia ja sitä kulkeutuu pohjaveteen erittäin hitaasti siten, että kaatopaikan rajojen ulkopuolella pohjaveden fluoridipitoisuus alittaa yleisesti käytetyn analyysimenetelmän määritysrajan (< 0,01 mg/l). Fluoridin pitoisuus jää pohjaveden mukana kulkeutuessaan niin pieneksi, että sillä ei ole merkitystä mereen kulkeutuessaan. Pohjavedellä ei ole käyttöä tai muita mahdollisia altistujia kohteen ja meren välillä. Pohjavesi kulkeutuu mereen terästehtaan alueen kautta, joten pohjaveteen pääsevillä fluoridipitoisuuksilla ei ole merkitystä alueen käytön kannalta.

10 10 Johtopäätös LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Fluoridia ei arvioida kulkeutuvan pohjaveteen sellaisina pitoisuuksina tai määrinä, että niistä aiheutuisi merkittävää kulkeutumisriskiä. Riskitarkastelun perusteella teräskuonan käytöstä kaatopaikan tukikerroksessa ei aiheudu sellaista ympäristö- tai terveyshaittaa, joka estäisi teräskuonan käytön kaatopaikan rakenteissa tiivistysrakenteiden alla. Teräskuonan voidaan todeta täyttävän ympäristöluvan vaatimukset, vaikka fluoridin liukoisuus ei täytä pysyvän jätteen kaatopaikan liukoisuusraja-arvoa. Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä- Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Hangon kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Hangon kaupungilta, Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Hangon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Eteläkärjen ympäristöterveys toteaa päivätyssä lausunnossaan, että kyseistä tehdasaluetta ympäröi I luokan pohjavesialueet (Isolähde ja Syndalen ) sekä meri. Kyseiset alueet on otettava huomioon toiminnassa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo päivätyssä lausunnossaan, että tuki- ja tasauskerroksessa ei tulisi sallia käytettäväksi kaikenlaista tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa. Jätteen hyödyntäminen tulisi rajata Koverharin teräskuonaan, jonka fluoridin liukoisuus (45 mg/kg) ylittää pysyvän jätteen liukoisuusvaatimuksen (10 mg/kg). Hangon kaupungin ympäristölautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Lupaviranomainen voi valtioneuvoston päätöksen (861/1997) kohdan 3.5 mukaisesti kaatopaikan ja sen ympäristön ominaisuudet huomioon ottaen yksilöidyn jätteen osalta tapauskohtaisesti päättää, että säädetyt raja-arvot

11 11 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine voidaan korottaa enintään kolminkertaisiksi, jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, etteivät korkeammat raja-arvot lisää kaatopaikkaveden ja muiden päästöjen aiheuttamaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hakijan teettämän fluoridin kulkeutumistarkastelun mukaan fluoridin pitoisuudet pohjaveden kautta kulkeutuessaan jäävät niin pieniksi, ettei niillä ole merkitystä kaatopaikan ulkopuolelle ja mereen kulkeutuessaan. Hakemuksessa esitetty teräskuonan fluoridiarvo on kuitenkin yli kolminkertainen verrattuna pysyvälle jätteelle asetettuun raja-arvoon, eikä teräskuona näin ollen täytä VNp:n (861/1997) kohdan 3.5. kriteerejä lupaviranomaisen poikkeamiseksi asetetuista laatuvaatimuksista. Teräskuonan liukoisuusarvo on vaihdellut vuosina fluoridin osalta mg/kg. Teräskuonaa sisältävä tukikerros on suoraan kosketuksissa maaperän kanssa, ja näin ollen kaatopaikan tukikerrosmateriaalille ympäristöluvassa 30/2006/1 asetettu laatukriteeri on tarpeen ennalta arvaamattomien riskien minimoimiseksi. Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. AA toteaa sähköpostitse saapuneessa muistutuksessaan vastustavansa luvan muuttamista. Vaikka fluoridin kulkeutumisriski pohjaveden mukana ei ole hakemuksen mukaan merkittävä, se on kuitenkin olemassa. Muista liukenevista kemikaaleista tai aineista pitää olla myös luotettavaa tietoa. Kiinteistö Oy Berthas vastustaa samoin perustein kuin AA asiaa. Muistutuksen on jättänyt yhtiön puolesta AA ja se on kirjattu AA:n muistutukseen. Luvan hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus esittää vastine annetusta muistutuksesta ja lausunnoista. FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä esittää päivätyssä saatekirjeessään, että konkurssipesä antaa vastineena Golder Associates Oy:n päivätyn lausunnon. Lausunnossa esitetään seuraavaa: Kaatopaikkarakenteita koskevissa nykyisissä lupamääräyksissä todetaan, että jos mineraalisen tiivistyskerroksen ja mahdollisesti tarvittavan tuki- ja tasauskerroksen materiaalina käytetään jätemateriaalia, tulee niiden täyttää pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset ja asetetut vedenläpäisevyysvaatimukset. Kaatopaikoista annettu valtioneuvoston päätös (861/1997) koskee kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä. Tässä kaatopaikkarakenteessa teräskuonaa on käytetty tiivistysrakenteiden alla eikä jätetäyttönä. Siten kohteessa ei

12 12 ole perusteita soveltaa VNp 861/1997 kohdan 3.5. mukaisia pysyvän jätteen kaatopaikan vaatimuksia. Tässä kaatopaikkarakenteessa teräskuonaa on käytetty tiivistysrakenteiden alla. Rakenteet estävät sade- ja valumavesien pääsyn kuonakerrokseen ja liuottamaan fluoridia kuonasta. Kuonan käytössä ei ole kyse jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle, vaan sen käytöstä kaatopaikan rakennekerroksissa ja niiden ominaisuuksista. Tehdyn riskinarvion perusteella fluoridi ei aiheuta haitallisia pitoisuuksia pohjaveteen tai kulkeutuessaan mereen. Golder Associates Oy:n näkemyksen mukaan fluoridin liukoisuutta ei ole tarpeen rajoittaa VNp 861/1997 mukaisesti. Kyseisessä kohteessa jätettä on käytetty maarakentamisessa. Tämä poikkeaa pysyvän jätteen kaatopaikkasijoittamisesta muun muassa kerrospaksuuksien pienuuden ja rakenteen suojaamisen osalta. Vertailukohtaa voidaan hakea eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetusta valtioneuvoston asetuksesta (VNA 561/2006 ja muutosasetus 403/2009), jäljempänä MARA-asetus. Asetus koskee betonimursketta sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkia, pohjatuhkia ja leijupetihiekkaa, jotka ovat osin samankaltaisia jätteitä kuin teräskuona. Asetuksessa on esitetty vaatimukset, joiden mukaisesti edellä mainittuja jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Muissa olosuhteissa ja muita jätejakeita käytettäessä hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa. Tässä kohteessa ollaan hakemassa ympäristöluvan muutosta teräskuonan hyödyntämiselle maarakentamisessa. Teräskuona on sijoitettu kaatopaikan tukirakenteeseen pohjaveden pinnantason yläpuolelle ohuena kerroksena. Kerroksen päällä on tiivis savikerros ja HDPE-kalvo. Rakenteen voidaan todeta teknisesti olevan päällystetty rakenne. MARA-asetuksessa on annettu edellä luetelluille jätejakeille fluoridin liukoisuuden raja-arvo 50 mg/kg, kun kyseessä on päällystetty rakenne. Teräskuonan fluoridin liukoisuuden arvo, 45 mg/kg, ei ylitä edellä mainittua arvoa. Koska kaatopaikan tiivisterakenteen alla käytetyn teräskuonan liukoisuudesta ei arvioida riskinarvioinnin perusteella muodostuvan haitallisia pitoisuuksia pohjaveteen tai mereen, ja koska fluoridin liukoisuus ei ylitä MARA-asetuksessa säädettyä raja-arvoa, ei ympäristöluvan myöntämiselle kyseiselle rakenteelle arvioida olevan estettä. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Ovako Wire Oy Ab:lle (nykyisin FNsteel Oy Ab:n konkurssipesälle) Koverharin teollisuusalueelle Länsi- Suomen ympäristölupaviraston myöntämää ympäristölupapäätöstä Nro 30/2006/1 antamalla uudet lupamääräykset 50.a., 50 b. ja 75.b. Muutokset on alleviivattu.

13 13 Muutetut lupamääräykset 50.a. 50.b. Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosan III pohjarakenteen tukikerroksessa hyödynnetyn teräskuonan ( ), noin 732 m 3, saa jättää paikalleen. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavan teräskuonan ( ) hyödyntämismahdollisuus tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosan IV pohjarakenteen tukikerroksessa on selvitettävä erikseen jäljempänä määräyksessä 75.b. määrätyn pohjavesitarkkailun perusteella. Jos tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan laajennusosa IV toteutetaan, ja jos pohjarakenteen tukikerroksessa esitetään hyödynnettäväksi tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa teräskuonaa ( ), on edellä esitetty selvitys ja lupahakemus teräskuonan hyödyntämisestä toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen hyödyntämisen aloittamista. 75.b. Tiili- ja massajätteen uuden kaatopaikan läheisyydessä sijaitsevista pohjavesiputkista MW1 ja MW2 sekä yhdestä kaatopaikka-alueen pohjaveden virtaussuunnan ulkopuolisesta pohjavesiputkesta otettavista vesinäytteistä on analysoitava tarkkailusuunnitelmassa ja sen muutoksessa (päivätyt ja ) velvoitetun lisäksi fluoridipitoisuus. Fluoridipitoisuustutkimukset on tehtävä vuosina 2013 ja Fluoridin jatkotarkkailutarve pohjavesinäytteistä on arvioitava ja esitettävä viimeisimmän tarkkailuvuoden vuosiraportin erillisenä liitteenä. RATKAISUN PERUSTELUT Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tutkinut lupaharkinnassa toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen. Päätöksen määräyksissä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaiset periaatteet sekä ympäristönsuojelulain 42 :ssä säädetty. Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta teräskuonan hyödyntäminen kaatopaikan pohjarakenteessa täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Päätöksen ratkaisuosassa on otettu huomioon tarpeellisilta osin voimaan tullut jätelaki (646/2011) ja jätteistä annettu valioneuvoston asetus (179/2012). Jätteistä annetulla valtioneuvoston asetuksella kumottiin muun muassa yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annettu ympäristöministeriön asetus (1129/2001). Tältä osin on sovellettu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä.

14 14 Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetetut lupamääräykset huomioon otettuna aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Kun Koverharin kaatopaikalla toimitaan esitettyjen suunnitelmien ja asetettujen lupamääräyksien mukaisesti, ei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu edellä kuvattuja haitallisia vaikutuksia. Määräys 50.a. Luvan hakija on esittänyt "FNsteel Oy Ab. Koverharin terästehdas. Lappohja. Kaatopaikan laajennus. Teräskuonakerroksen fluoridipitoisuuden kulkeutumistarkastelu. Golder Associates Oy " -raportissa arvion teräskuonan sisältämän fluoridin kulkeutumisesta pohjaveteen ja pohjaveden mukana kaatopaikan ulkopuolelle. Raportin johtopäätöksessä todetaan, että fluoridin ei arvioida kulkeutuvan pohjaveteen sellaisina pitoisuuksina tai määrinä, että niistä aiheutuisi merkittävää kulkeutumisriskiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää riskinarviota pääosin riittävänä. Kaatopaikan pohjarakenteessa hyödynnetyn teräskuonan saa siten jättää paikalleen. (YSL 43, JL 6, JA 8, VNp 861/1997, VNA 179/2012 4, 37, liite 4) Määräys 50.b. Määräyksessä teräskuonalla tarkoitetaan Koverharin tehtaan teräskuonaa. Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisia menetelmiä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kun otetaan huomioon edellä esitetyn lisäksi jäljempänä määräyksen 75.b. perusteluissa esitetty pohjaveden pilaamiskielto, ei teräskuonan hyödyntäminen kaatopaikan laajennusalueen IV pohjarakenteessa ollut hyväksyttävissä tässä päätöksessä. Selvitysvelvoite on tarpeen, jotta teräskuonan ympäristökelpoisuus kaatopaikan rakennemateriaalina tulee seikkaperäisesti selvitetyksi, ja jotta jätteen hyödyntämisestä ei aiheudu pitkälläkään aikavälillä terveys- tai ympäristöhaittaa. (YSL 7, 8, 43, JL 6, 52, JA 8, YSA 37, VNp 861/1997, VNA 179/2012 4, 37, liite 4) Määräys 75.b. Hallituksen esityksessä 84/1999 ympäristönsuojelulain 8 :n perusteluihin on kirjattu, että pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamiskiellon. Pilaantumisen vastaiselta toiminnalta ei edellytettäisi konkreettisen pilaantumisen aiheuttamista. Edellä esitetyn perusteella kaatopaikan pohjarakenteessa hyödynnetyn teräskuonan mahdollisia vaikutuksia pohjaveden tilaan on seurattava. Pohjaveden laadun hyväksyttyyn tarkkailusuunnitelmaan (päivätyt ja ) ei sisälly pohjaveden fluoridipitoisuuksien tarkkailu. Kahdesta kaatopaikan läheisyydessä sijaitsevasta pohjavesiputkesta otettavista vesinäytteistä seurataan fluoridin pitoisuuksia pohjavedessä välittömästi kaatopaikan vieressä. Pohjaveden virtaussuunnan ulkopuolisella

15 15 pohjavesiputkella tarkoitetaan putkea, joka sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella tai muuta edustavaa pohjavesiputkea, jossa kaatopaikka-alueen mahdolliset vaikutukset eivät voi ilmetä. Ennalta arvioiden kahtena vuotena otettavilla vesinäytteillä saadaan riittävä tieto fluoridin pitoisuuksista alueen pohjavedessä. Tarkkailutietojen perusteella voidaan arvioida fluoridipitoisuuksien tarkkailun jatkamistarvetta. Seurannan tuloksia voidaan verrata laskennallisesti saatuun fluoridin kulkeutumisarvioon pohjarakenteesta pohjaveteen. Tulosten perusteella voidaan arvioida kaatopaikasta mahdollisesti aiheutuvaa pohjavesikuormitusta. (YSL 8, 43, 46, JL 52 ) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Hangon kaupungin ympäristölautakunta Vastauksena kaatopaikan pohjarakenteessa vuonna 2011 hyödynnetyn teräskuonan jättämiseen paikalleen Etelä-Suomen aluehallintovirasto viittaa tämän päätöksen lupamääräysten 50.a. ja 75.b. perusteluihin. Muutoin lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Eteläkärjen ympäristöterveys Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä. Maija Reijonen ja Kiinteistö Oy Berthas Vastauksena kaatopaikan pohjarakenteessa vuonna 2011 hyödynnetyn teräskuonan jättämiseen paikalleen Etelä-Suomen aluehallintovirasto viittaa tämän päätöksen lupamääräysten 50.a. ja 75.b. perusteluihin. Muutoin muistutuksissa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2014 ASIA HAKIJA SCA Tissue Finland Oy: n Nokian paperitehtaan höyrykattilalaitoksen ympäristölupa ja

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58.

Ympäristönsuojelulain 58. Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2011/1 Dnro ESAVI/599/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2011 ASIA Luvata Pori Oy:n toimintaa koskevassa ympäristöluvassa asetetun, yhtiön kuparivalimon suodinlaitoksen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot