Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 7, Lehtomäki, kortteleita 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualuetta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 7, Lehtomäki, kortteleita 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualuetta"

Transkriptio

1 6353/ /2019 Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 7, Lehtomäki, kortteleita 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 7, Lehtomäki, korttelit 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualueet Haavikuja, kaava nro 07/005 ASEMAKAAVASELOSTUS Liittyy päivättyyn kaavakarttaan KOUVOLAN KAUPUNKI ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ KAUPUNKISUUNNITTELU 2019

2 2

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Kunta KOUVOLAN KAUPUNKI Alueen nimi Haavikuja, kaava nro 07/005 Kaava-alue Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 7, Lehtomäki, kortteleita 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 7, Lehtomäki, korttelit 7154 ja 7155 sekä puisto- ja katualueet Laatija Kouvolan kaupunki Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireille tulo Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely Valmisteluvaiheen kuuleminen kuulutus Kouvolan Sanomissa, ilmoitustauluilla Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä Julkinen nähtävilläolo Tekninen lautakunta kuulutus Kouvolan Sanomissa, ilmoitustauluilla Julkisesti nähtävillä Hyväksymiskäsittely Kaupunginhallitus x Kaupunginvaltuusto x 1.2. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman pohjoispuolella olevassa Lehtomäessä sijaitsevan Haavikujan ja siihen liittyvät kortteli- ja puistoalueet. Suunnittelualue rajautuu lännessä ja etelässä Ahvenpuistoon, idässä Haukitiehen ja pohjoisessa Tyttilammenkatuun. Alueen pintaala on n. 2 ha. Kuva 1. Näkymä Haavikujan ja Haukitien risteysalueelta kohti suunnittelualuetta. Kuva 2. Näkymä Haavikujan kääntöpaikalta idän suuntaan. Osa alueen asuinkerrostaloista on kolmikerroksisia. Osa rakennuksista on toteutettu kaksikerroksisina luhtitaloina. 3

4 Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti Kouvolan keskustaajaman pohjoispuoleisella Lehtomäen alueella Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa korttelin 7154 keskellä oleva korttelien 7154 ja 7155 tonteille varattu asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää se siihen rajautuviin tontteihin. Muutoksen jälkeen tonteille on mahdollista toteuttaa tonttikohtaisesti nykyistä toimivampia pihatiloja. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 osan rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita Asemakaavan liiteasiakirjat Liite 1. Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS Liite 3. Asemakaavan seurantalomake Liite 4. Maanomistuskartta 1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu, Rurik Wasastjerna, Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys Luontoselvitys Kotkansiipi, Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan Asunnot Oy:n aloitteesta Kaavahankkeeseen liittyy myös kaupungin oma muutoshanke. Kaavahanke ei sisälly vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana ja se lähetettiin kirjeitse ja sähköpostitse tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten ao. viranomaisille sekä suunnittelualueella oleville että siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY keskukselle

5 Haavikuja, kaava nro 07/005 valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Kuulutus nähtävillä olosta julkaistiin Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin internetsivuilla. Kaava-aineiston nähtävillä olosta lähetettiin tieto niille viranomaisille ja muille tahoille, joiden toimialaan kaava-alue liittyy Nähtävillä olon aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun kaava-aineistoon kävi tutustumassa pari osallista. Nähtävillä olleesta kaava-aineistosta annettiin kuusi lausuntoa. Varsinaisia palautteita ei jätetty. Haavikujan asemakaavaehdotus käsiteltiin Teknisen lautakunnan kokouksessa , jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Julkisesta nähtävilläolosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin internetsivuilla Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa, joissa ei kummassakaan ollut huomautettavaa kaavan sisältöön. Kaavamuutos etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyyn kesän 2019 aikana. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue rajautuu itä osastaan Haukitiehen ja pohjoisesta Tyttilammenkatuun, joka on toteutettu osittain joukkoliikennekatuna. Suunnittelualueella sijaitsee yhdeksän asuinkerrostaloa, joissa asuu yhteensä 151 asukasta. Tonteilla on lisäksi kuusi erilaista talousrakennusta, joista osaa ei ole merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin. Alueen asuinrakennukset on rakennettu 1990-luvun alkupuolella, ja ne edustavat tyypillistä kyseisen aikakauden kerrostalorakentamista, niin ulkoarkkitehtuurin, kuin piha-alueiden muodostuksen kannalta. Korttelialueiden tonteista on yksi rakentamaton. Suunnittelualueella oleville kaduilla sijaitsevat Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltoverkostot, KSS Verkko Oy:n sähkökaapelit ja datayhtiöiden kaapelit. Korttelialueilla kulkee KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöjohtoja, joihin alueen rakennukset on liitetty. Korttelialueiden autopaikoitus on toteutettu kenttäpysäköintinä ja Haavikujan katualueelle rakennetulle kääntöpaikalle on liikennemerkillä osoitettu kuusi autopaikkaa. Suunnittelualue rajautuu etelä- ja länsireunasta Ahvenpuiston virkistysalueeseen, jossa kulkee Teerenraitti -niminen kevyen liikenteen väylä. Rakentumaton osa korttelista 7155 liittyy puustollisesti osaksi Ahvenpuiston virkistysaluetta Luonnonympäristö Maisemakuva ja -rakenne Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän pohjoispuolella olevalle alueelle. Suunnittelualueen maanpinta laskee etelään. Alueen maisemakuvaa hallitsee kaava-alueen pohjoispuolella olevan kallioalueen metsäinen mäki. Suunnittelualueen korkeusasema on korkeimmillaan Tyttilammenkadun varressa 90 m mpy ja suunnittelualueen alin kohta sijoittuu alueen eteläosassa olevalle Haukitien ja Haavikujan risteysalueelle, korkeusasemalle 80,6 m mpy. Luonnonolot ja kasvillisuus Suunnittelualueen länsiosassa olevalla rakentumattomalla korttelin 7155 osalla kasvaa kuivan kangasmetsän kasvillisuutta. Jo rakennettujen korttelialueiden kasvillisuus koostuu pääosin tavanomaisesta alueelle istutetusta pihakasvillisuudesta. Suunnittelualueelle ovat tunnusomaisia suuret kilpikaarnamännyt. 5

6 Maaperä ja rakennettavuus Suunnittelualue on kokonaisuudessaan moreenialuetta. Suunnittelualueen pohjoispuolella, jossa maasto on muuta aluetta korkeampaa, kallio on paikoin lähellä maanpintaa tai esiintyy avokalliona. Suunnittelualueelta ei ole tehty maaperäkairauksia. Maaperän soveltuvuus suunniteltuun rakennushankkeeseen ja suunniteltujen korttelialueiden maaperän kantavuus tulee tarkastaa aina ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-aineksia tai maaperän pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. Vesitalous ja hulevedet Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle tai pohjaveden muodostumisalueelle. Suunnittelualueella ja siihen rajautuvalla Haukitiellä sijaitsevat hulevesiverkoston putkilinjat. Kuva 4. Ortoilmakuva Lehtomäen pohjoispuolella olevalta alueelta. Rakentumaton korttelin 7155 osa liittyy sen länsipuolella olevaan Ahvenpuistoon. Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty punaisella kuvaan. Kuva 5. Näkymä Haavikujan päässä sijaitsevan kiinteistön paikoitusalueelta. 6

7 Kuva 6. Näkymä Haukitien ja Tyttilammenkadun risteysalueelta. Kaavamuutosalue on kuvassa keskellä. Kuva 7. Näkymä suunnittelualueen keskiosassa olevalta piha-alueelta, joka on tällä hetkellä asuinkiinteistöjen yhteisomistuksessa. Kuva 8. Tyttilammenkadun varrella oleva kerrostalo on rakennettu kokonaan uudestaan vuoden 2017 tulipalon jälkeen. Kuva 9. Rakennusten piha-alueet ovat ahtaita eikä lumitilaa juurikaan ole. Kuva 10. Ahvenpuistossa kulkee Teerenraitti niminen kevyen liikenteen väylä. Kuva 11. Näkymä rakentumasta korttelialueesta. Taustalla polun päässä pilkistää Haavikujan kääntöpaikka. Kuva 12. Haavitien ja Haukitien risteyksessä oleva talousrakennus on sijoitettu osittain katualueelle. Kuva 13. Osa talousrakennuksista ei ole merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin ja pohjakarttaan. Kuva 14. Näkymä Haavitien päässä olevalta kääntöpaikalta. Alueelle on merkitty pysäköintipaikka kuudelle autolle. 7

8 Rakennettu ympäristö Asuminen ja väestö Suunnittelualueella sijaitsee yhdeksän asuinkerrostaloa, joista kuusi on Kouvolan Asunnot Oy:n omistuksessa olevia vuokrataloja. Alueella olevissa rakennuksissa on yhteensä 109 asuntoa ja asunnoissa asuu kaikkiaan 151 asukasta (tilanne maaliskuu 2019). Ikäluokka lkm osuus 0-6 vuotiaat % 7-16 vuotiaat % vuotiaat % vuotiaat % vuotiaat % yli 76 vuotiaat % Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö Kaavamuutosalueella ei tällä hetkellä ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Alueella ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, kohteita tai alueita. Suunnittelualueella sijaitsevat asuinkerrostalot ovat valmistuneet vuosien välisenä aikana ja edustavat aikakautensa rakennustapaa ja -tyyliä. Alueelle toteutetut piharakennukset ovat uudempia. Tyttilammenkadun varrella oleva asuinkerrostalo tuhoutui tulipalossa Rakennus rakennettiin kokonaan uudelleen samanlaisena vanhojen perustusten päälle ja se valmistui syksyllä Palvelut ja työpaikat Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle kaupungin ydinkeskustasta ja noin 600 metrin etäisyydelle Lehtomäen palvelualueesta. Haavikujan varrella olevassa kerrostalossa (Haavikuja 2) on vuokrattavia loma-asuntoja. Liikenne- ja katualueet Kaava-alue on tällä hetkellä saavutettavissa olemassa olevia katuja ja kevyen liikenteen väyliä hyväksi käyttäen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkeva Haukitie toiminnalliselta luokitukseltaan kokoojakatu, joka liittyy Lehtomäenkadun välityksellä kaupungin katuverkkoon. Ahvenpuistossa kulkeva Teerenraitti-niminen kevyen liikenteen väylä yhdistää alueen laajempaan virkistysalueja -reittiverkostoon. Tekninen huolto Suunnittelualueeseen rajautuvilla katualueilla sijaitsevat Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltoverkostot. Alueella oleva kiinteistöt on liitetty KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko. Suunnittelualueella kulkevilla kaduilla kulkee Telia Oy:n ja Elisa Oy:n puhelin- ja datakaapeleita. Ympäristöhäiriöt Kouvolan kaupunkialueella olevaa melua on selvittänyt Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna Tehdyn tutkimuksen mukaan kaavan suunnittelualueella on päiväaikana (klo 07-22) alueen eteläpuolella sijaitsevan Lehtomäenkadun aiheuttamaa liikennelähtöistä melua. Suunnittelualueen keskiäänitaso vaihtelee päivällä arvion mukaan db siten, että suurin yksittäinen melu tulee Haukitiellä kulkevasta liikenteestä. Yöaikana (klo 22 07) alueen melutasot jäävät selvityksen mukaan 40 db:n alapuolelle. 8

9 Kuva 15. Suunnittelualueen ympäristömelu WSP Finland Oy:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan. Päiväajan klo keskiäänitaso, kuvassa ovat kaikki melulähteet. Yöajan klo keskiäänitaso, kuvassa ovat kaikki melulähteet. Virkistysalueet Suunnittelualueella oleva korttelien 7154 ja 7155 välissä oleva metsäalue on osittain Ahvenpuisto-nimistä puistoaluetta ja osin rakentumatonta korttelin 7155 tonttia Maanomistus Kouvolan kaupunki omistaa suunnittelualueella olevat kadut, Ahvenpuiston puistoalueen ja osan korttelista Muu osa suunnittelualueesta on yksityisomistuksessa, kts. kaavan liite Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa Taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu ja ) kaavamuutosalue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä on osoitettu yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet. Merkintää liittyy suunnittelua ohjaava määräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Kalalammen alue on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi virkistysalueeksi. Lehtomäki-Suursuo osayleiskaava Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa Lehtomäki-Suursuo osayleiskaavassa Haavikujan pohjoispuoleinen osa suunnittelualueesta on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK) ja Haavikujan eteläpuolinen alue asuntoalueeksi (A). Haavikuja ja 9

10 Haukitie on merkitty kaduksi ja Ahvenpuisto virkistysalueeksi (V). Tyttilammenkatu on esitetty katkaistavaksi läpiajoliikenteeltä. Kuva 16. Ote Ympäristöministeriön ja hyväksymästä maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan punaisella katkoviivalla. Kuva 17. Ote kaupunginvaltuuston hyväksymästä Lehtomäki-Suursuo osayleiskaavasta. Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Alueella on voimassa lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yleiskaava on tyypiltään ja esitystavaltaan osin strategisen ja osin yleispiirteisen aluevarausyleiskaavan kaltainen. Kaavassa on otettu kantaa rakenteellisiin asioihin ja laajenemissuuntiin. Haavikujan alueen maakäyttöön ei ole keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa otettu kantaa. Asemakaava Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Alueen voimassa oleva asemakaava ( :7) on hyväksytty Kaavassa kortteli 7154 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Korttelialueelle suunniteltu rakentaminen on määritetty rakennusalakohtaisesti. Tonteille on merkitty erilliset autonsäilytyspaikkojen rakennusalat (350 k-m2) ja talousrakennusten rakennusalat (100 k-m2). Korttelin 7154 keskiosa on merkitty asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialueeksi (AH-1). Kyseiseen maankäyttömerkintään liittyy suunnittelumääräys Korttelialueelle saa sijoittaa asumista palvelevia yhteistiloja ja leikkipaikkoja. Maankäyttöalue ulottuu ajoyhteytenä Tyttilammenkadulle. Kyseisen korttelinosan maksimirakennusoikeus on 60 k-m2 ja -kerroslukumäärä on yksi. Kortteli 7155 on merkitty asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Korttelialueen läpi kulkee johdoille varattu alueen osa. Rakentamista on ohjattu rakennusaloilla ja maksimirakennusoikeus on esitetty kerrosalaneliömetreinä. Osalle korttelialueiden katurajoista on merkitty ajoneuvoliittymien sijoituskielto. Kaavassa on määrätty autopaikkojen varaamisesta seuraavaa: Yksi autopaikka yhteenlasketun kerrosalan 85 m2 kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti.. Korttelien 7154 ja 7155 välissä oleva katualue on nimetty Haavikujaksi ja puistoalue (VP) Ahvenpuistoksi, kts. kaavan liite 1. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen. Pohjakartta Pohjakartta on MRL 54 a :n mukainen. 10

11 4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa korttelin 7154 keskellä oleva korttelien 7154 ja 7155 tonteille varattu asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää se siihen rajautuviin tontteihin. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 osan rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan Asunnot Oy:n aloitteesta. Kaavahankkeeseen liittyy kaupungin oma muutoshanke. Kaavahanke ei sisälly vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat sekä haltijat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson pelastuslaitos Kouvolan Vesi Oy, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, Telia Oyj, Elisa Oy Vireille tulo ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana ja siitä ei annettu palautetta. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu päivätyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa ja se on toimitettu Kaakkois- Suomen ELY-keskukselle Viranomaisyhteistyö Asemakaavamuutos ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 :ssä mainittuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joten kaavahankkeen yhteydessä ei ole pidetty erillistä MRL 66 :n mukaisesta viranomaisneuvottelua Kaavaratkaisun perusteet Mielipiteet ja niiden huomioiminen Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kuntien asiointikanavan kautta. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Kuulutus kaava-aineiston nähtävillä olosta julkaistiin Kouvolan Sanomissa ja kaupungin internet-sivuilla Tieto kaavamuutoksen vireilletulosta, osallistumis- 11

12 ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä olosta lähetettiin kirjeitse ja sähköpostitse niille viranomaisille ja muille tahoille, joiden toimialaan kaava-alue liittyy Palaute kaava-asioista pyydettiin antamaan mennessä. Seuraavassa kaavasta annetut lausunnot, palautteet ja niiden vastineet: Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausuu asemakaavan lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa: Lehtomäessä sijaitsevan Haavikujan asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa kortteli 7154 keskellä oleva korttelien 7154 ja 7155 tonteille varattu asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue ja liittää se siihen rajautuviin kortteleihin. Kaavassa myös muutetaan osa toteutumattoman korttelin 7155 rajausta ja kaavamerkintöjä siten, että se vastaa nykyajan rakentamisen tarpeita. KASELY katsoo, että kaavaluonnos toteuttaa niin MRL:n yleisiä tavoitteita, kuin alueidenkäytön suunnittelunkin tavoitteita (MRL 1, 5 ). Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. Kouvolan Asunnot Oy toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa kaavasta. Vastine: Kouvolan Asunnot Oy:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. Elisa Oyj :llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89 ). Lisätietoja asiasta antaa Jaana Kaiharju. Vastine: Elisa Oyj:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. Telia Oyj toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Haavikujan kaavamuutokseen. Vastine: Telia Oyj:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. KSS Lämpö Oy toteaa, että kaavasuunnitelmassa johtoalueet on huomioitu erinomaisen hyvin, ei kommentoitavaa. Vastine: KSS Lämpö Oy:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. Kouvolan Vesi Oy lausuu, että Kouvolan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Kouvolan Vesi Oy:n lausuntoa asemakaavan muutoksen Haavikuja 07/005 valmisteluvaiheeseen. Kouvolan Vesi Oy on tutustunut nähtävillä olevaan kaava-aineistoon, eikä Kouvolan Vesi Oy:llä ole kaavamuutokseen huomautettavaa. Vastine: Kouvolan Vesi Oy:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta Haavikujan lähialueen asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 10/006) käsiteltiin Teknisen lautakunnan kokouksessa , jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. 12

13 Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo Julkisesta nähtävilläolosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin internetsivuilla Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan, ja tieto siitä lähetettiin mahdollista lausuntoa, palautetta tai muistutusta varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille sekä kiinteistön omistajille. Kaavaehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa, joissa ei kummassakaan ollut huomautettavaa kaavan sisältöön. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausuu asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavaa: Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa kaavasta sen luonnosvaiheessa. Kaavaluonnoksen jälkeen ei ole tullut ilmi mitään erityistä, joten kaavaehdotukset toteuttavat niin MRL:n yleisiä tavoitteita kuin alueidenkäytön suunnittelunkin tavoitteita (MRL 1, 5 ). Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. KSS Verkko Oy toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa kyseisestä kaavasta. Vastine: KSS Verkko Oy:n kaavalausunto merkitään tiedoksi. Kymenlaakson pelastuslaitos, Kouvolan Vesi Oy, KSS Lämpö Oy, Telia Oyj, Elisa Oy ja Kouvolan Asunnot Oy: ei lausuntoa Kaavan nähtävillä oloaikana ei noussut esiin mitään muitakaan seikkoja, joiden vuoksi kaavaratkaisua olisi ollut syytä muuttaa, joten kaava voi edetä hyväksymiskäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Asemakaavan muutosratkaisu koostuu olemassa olevista asuinkerros- ja rivitalojen kortteleista 7154 ja 7155 sekä niihin rajautuvasta Haavikujan katualueesta ja Ahvenpuiston puistoalueen osasta Mitoitus Kaavassa rakennusoikeus on esitetty rakennusalakohtaisesti kerrosalaneliömetrimäärinä. Rakentamisen määrä vastaa likimain voimassa olevan asemakaavan tilannetta. Kaavassa muodostuvien kortteleiden pinta-alat, rakennusoikeudet, selviävät kaavan liitteenä 3 olevasta Asemakaavan tiedot -lomakkeesta Palvelut Asemakaavan muutoksessa ei alueelle esitetä uusia palveluja tai työpaikkatoimintoja. Kaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelualueen työllisyyteen tai työpaikkojen lukumäärään Aluevaraukset AKR Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Maankäyttömerkintää on käytetty kortteleissa 7145 ja Korttelialueiden maksimirakennusoikeus on esitetty rakennusalakohtaisesti kerrosalaneliömetreinä. Maksimikerroslukumäärä vaihtelee toteutuneen rakentamisen mukaisesti 1/2II - III. Kortteliin 7154 on merkitty johdolle varatut 13

14 alueen osat, joilla kulkevat olemassa olevat vesijohto- viemäri- ja kaukolämpöjohdot. Korttelialueille on merkitty ne rakennusalat, jotka on varattu talousrakennuksille. Talousrakennusten maksimikerroslukumäärä on I ja maksimirakennusoikeus on esitetty rakennusalakohtaisesti. Korttelialueille on merkitty tonttiliittymäkiellot niille rajoille, joilta liittymän rakentaminen ei ole olevien maasto-olosuhteiden tai liikenneturvallisuusnäkökohtien vuoksi sallittua. VP Puisto. Maankäyttömerkintää on käytetty kaavassa laajentuvan puistoalueen osalla. Puistoalue on nimetty Ahvenpuistoksi. Haavikujan kääntöpaikalta on merkitty ohjeellinen puistopolku Ahvenpuistossa kulkevalle Teerenraitille. Katualueet. Asemakaavan muutoksessa muodostuvan Haavikujan katualueen rajauksia ei ole muutettu. Katualueisiin rajautuvilta korttelialueilta on esitetty ne rajat, joilta ei saa toteuttaa tonttiliittymiä. Katualueiden ja niihin liittyvien risteysalueiden toiminnallinen toteutus ratkaistaan tarvittaessa asemakaavan hyväksymisen jälkeen erillisissä katusuunnitelmissa. Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä. AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET Asunnot: 1 autopaikka / 85 k-m2 MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Puistoalueelle saa sijoittaa puiston toimintaan, yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. TONTTIJAKO Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako Kaavan vaikutukset Rakennettu ympäristö ja kulttuuriperinnön vaaliminen Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä, joten kaavahankkeella ei ole vaikutusta tiedossa olevien muinaismuistojen tai muun arkeologisen kulttuuriperinnön säilymiseen. Alueella olevaa rakennuskantaa ei ole huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaina kohteina aiemmin tehdyissä rakennetun kulttuuriperinnön inventoinneissa tai uusimmissa Kouvolan kaupungin rakennuskulttuuri-inventoinneissa. Kaavalla ei ole vaikutusta kulttuuriperintöarvojen säilymiseen. Tekninen huolto ja yhdyskuntarakentamisen kustannukset Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon ja yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Alueen vesihuoltoverkostojen mahdolliset muutos- ja laajennustyöt suunnittelee ja toteuttaa Kouvolan Vesi Oy. Liikenne Vireillä olevalla asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta alueen olemassa olevaan liikennejärjestelmään, eikä muutos lisää liikennettä alueen kaduilla. Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Kaavamuutoksella ei ole käytännössä vaikutusta alueella tai sen ulkopuolella olevien asukkaiden elin- tai toimintaympäristöön. Korttelin 7154 tonttijaon myötä tonteille on mahdollista rakentaa nykyistä monipuolisempia talousrakennuksia ja asukkaiden toiveiden mukaisia pihatiloja. Viher- ja virkistysalueet Asemakaavamuutos lisää asemakaavan mukaisia puistoalueita, kun osa korttelista 7155 muutetaan puistoalueeksi. 14

15 Luonnonympäristö Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön tai uhanalaisten kasvi- ja eliölajien kauttakulku- tai asuinalueisiin. Pohja- ja hulevedet Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pohjaveteen tai pohjaveden muodostumiseen. Alueen kaduille on rakennettu vesihuolto- ja hulevesiverkostot Ympäristön häiriötekijät Melu ja tärinä Haavikujan lähialueen asemakaavan muutos ei mahdollista alueella sellaista rakentamista tai muuta toimintaa, joka lisäisi melua tai tärinää suunnittelualueella tai siihen rajautuvilla asuinrakentamisen alueilla Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavamuutosehdotuksesta. Ne noudattavat ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita ja tukevat voimassa olevien Kymenlaakson maakuntakaavojen Taajamat ja niiden lähiympäristö ja Kauppa ja merialue sekä oikeusvaikutteisten Lehtomäki- Suursuo osayleiskaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maankäyttöratkaisuja Nimistö Kaavamuutoksessa ei ole muutettu alueen nimistöä. 6. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS Toteuttamisen ajoitus ja seuranta Kaavassa muodostuvien korttelialueiden jakautuminen ratkaistaan erillisessä tonttijaossa, joka laaditaan vasta vireillä olevan asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen. Alueella ei ole tarvetta tehdä katuihin tai puistoalueisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Kouvolassa Anne Kangasniemi-Kuikka kaupunginarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä kaavoitusarkkitehti 15

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 HAAVIKUJA Pvm. 12.2.2019 Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 7, Lehtomäki, kortteleita 7154

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / /

KAAVASELOSTUS / / / KAAVASELOSTUS 7.2.2011 / 31.3.2011 / 19.9.2011 / Siltakatu Kelhänkatu Suunnittelualueen sijainti 195. JÄMSÄN KAUPUNKI Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN JÄMSÄN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 3. KESKUSTA KORTTELI 3063, PUISTOT JA KADUT ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti punaisella rajauksella. Pohjakartta Maanmittauslaitos. KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 KANNUKSEN KAUPUNKI SISÄLLYS 1 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5197 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.11.2017 ASEMAKAAVA VENETMÄEN ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 5. kaupunginosaa (Järventausta), korttelin osaa 379 koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5199 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.3.2018 ASEMAKAAVA MUSIIKKIOPISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), korttelia 21 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 17.9.2018 Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / 37600 Valkeakoski OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS)

Lisätiedot

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 13.6.2018 Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 22.1.2018 Anttilankuja Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 101. MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 35/10/02/03/2017 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5189 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelin 543 tontteja 1 ja 2, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 14.1.2019 RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavanlaatijan vastineet 10.9.2018 9.10.2018 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen 1 1 LAUSUNNOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) 1, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2012 Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot