Interreg Pohjoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Interreg Pohjoinen 2014-2020"

Transkriptio

1 Interreg Pohjoinen

2 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi

3 Yhteistyön taustalla

4 Toimintalinjat

5 Painopiste -alueet Palvelusektorin palveluelinkeinot Perusteollisuuden ja pk-yritysten välinen yhteistoiminta Testaustoiminta Energia- ja ympäristötekniikka /Clean Tech Digitaaliset palveluelinkeinot Kulttuurilliset ja kreatiiviset elinkeinot Saamelaiselinkeinot

6 Toimintalinja 1 Tutkimus ja innovaatiot Mitä Pohjoinen ohjelma haluaa saavuttaa? 1. Lisätä alueen innovaatiotoimijoiden määrää. 2. Saada enemmän hyväksyttyjä hakemuksia Horisont 2020.

7 Tutkimus ja innovaatiot Erityistavoite 1: Yritysten innovaatioiden kaupallistamista parannetaan painopistealueilla Erityistavoite 2: Innovointijärjestelmien toimijat vahvistavat kykyään toimia Euroopan tutkimusareenoilla alueen painopistealueilla

8 Tutkimus ja innovaatiot Mitä me tarkoitamme innovaatiolla? Innovaatio on esim. uusi tuote, ratkaisu tai palvelu, mutta sitä kutsutaan innovaatioksi vasta sitten kun se otetaan käyttöön kaupallisilla markkinoilla tai se jalkautetaan todelliseen toimintaan.

9 Tutkimus ja innovaatiot Esimerkkejä toimintalinjaan sisältyvistä toimenpiteistä: Toimet jotka kehittävät eri alojen ja sektoreiden välisiä rajat ylittäviä kohtaamispaikkoja. Toimet jotka kannustavat ja mahdollistavat innovointia, tuotekehitystä ja yrittäjyyttä, vihreä talous mukaan lukien. Tutkimustulosten, ideoiden ja tietojen paremman hyödyntämisen varmistaminen nykyisissä ja uusissa yrityksissä. Useampien fyysisinä ja virtuaalisina kohtauspaikkoina sekä innovatiivisen työn luovina laboratorioympäristöinä toimivien innovatiivisten ympäristöjen luominen. Niiden on oltava monipuolisia, sallivia ja innovatiivisia kaikille tarkoitettuja ympäristöjä. Toimet jotka vahvistavat yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen, korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kykyä osallistua Horisont ohjelmaan (alueen painopistealoilla).

10 Toimintalinja 2 - Yrittäjyys Mitä Pohjoinen ohjelma haluaa saavuttaa? 1. Lisätä rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien pkyritysten määrää ohjelman painopiste-alueilla. 2. Lisätä sellaisten yritysten vientiä, jotka toimivat rajat ylittävästi.

11 Yrittäjyys Erityistavoite 1: Rajat ylittäviä liikemalleja käyttävien pk-yritysten määrä kasvaa. Erityistavoite 2: Alueen pk-yritysten vienti lisääntyy.

12 Yrittäjyys Esimerkkejä toimintalinjaan sisältyvistä toimenpiteistä: Eri elinkeinojen, mukaan lukien yhdistelmä- ja saamelaiselinkeinot, välinen yhteistoiminta kehityksen ja kasvun saavuttamiseksi. Yhteistoiminta tietojen siirron ja uusien liikemallien kehittämiseksi. Yritysten välinen yhteistyö globaaleilla ja lähimarkkinoilla tapahtuvaa markkinointia varten. Alueen pk-yritysten alihankkijatoiminnasta huolehtiminen. Toimet jotka tähtäävät yrittäjyyttä tukevien uusien ideoiden kaupallistamiseen. Ainutlaatuinen Sápmi Yritysten kehittämiseen tähtäävä toiminta, kuten esimerkiksi toimialajärjestöt.

13 Toimintalinja 3 Kulttuuri ja ympäristö Mitä Pohjoinen-ohjelma haluaa saavuttaa? 1. Lisätä alueen asukkaiden tietämystä alueen kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. 2. Säilyttää alueen luonnonympäristöjen nykytila. 3. Lisätä tietämystä alueen kiertotaloudesta. 4. Lisätä saamen kielen käyttöä eri areenoilla.

14 Kulttuuri ja ympäristö Erityistavoite 1: Alueen kulttuuri ja kulttuuriperintö vahvistuu ja elävöityy. Uniikkitavoite Sápmi: Saamen kielen käyttö/asema vahvistuu saamelaisväestön keskuudessa. Erityistavoite 2: Luonnonympäristöjen tila paranee. Erityistavoite 3: Julkisen sektorin tiedot ja osaaminen lisääntyvät vihreästä kasvusta ja resurssitehokkuudesta.

15 Kulttuuri ja ympäristö Esimerkkejä toimintalinjaan sisältyvistä toimenpiteistä: 3.1 Toimenpiteet jotka tukevat tulevan yhteisen kulttuuriperinnön ja identiteetin kehitystä alueen asukkaiden ja etenkin nuorten parissa Kulttuurin ja kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen uusia teknologisia ratkaisuja käyttämällä. Perinteisten tietojen säilyttäminen, siirto ja soveltaminen. 3.2 Toimenpiteitä jotka parantavat ja säilyttävät luonnonympäristöjen suojelutasot. 3.3 Korkeamman ympäristötietoisuuden ja resurssitehokkuuden saavuttaminen alueen kunnissa.

16 Toimintalinja 4 Yhteiset työmarkkinat Mitä Pohjoinen ohjelma haluaa saavuttaa? 1. Lisätä rajat ylittäviä aloitteita työvoiman liikkuvuudesta. 2. Lisätä saamelaisten elinkeinoihin liittyvää koulutusta.

17 Yhteiset työmarkkinat Erityistavoite 1: Rajat ylittävä liikkuvuus työmarkkinoilla lisääntyy. Uniikkitavoite Sápmi: Osaamisen vahvistuminen saamelaisissa elinkeinoissa.

18 Yhteiset työmarkkinat Esimerkkejä toimintalinjaan sisältyvistä toimenpiteistä: Toiminta joka sovittaa yhteen työvoimaa työmarkkinoiden tarpeiden kanssa sekä ohjelma-alueen julkisella että yksityissektorilla, tukien suurimpia rekrytointitarpeita. Esim. messuja, opintomatkoja jne. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden, kuten esim. nuorten ja ulkomailla syntyneiden, sijoittumisastetta tukeva kokemustenvaihto. Esim. konferenssien, työpajojen, opintomatkojen ym. avulla. Aloitteet jotka johtavat uusia työpaikkoja luovien ja osaamista kehittävien saamelaisyritysten, -organisaatioiden ja -laitosten väliseen kokemusten vaihtoon.

19 Yhteistyörakenteet - rajat ylittävät verkostot (tutustua toisiinsa/ toistensa toimintaan) Keskinäinen tiedonvälitys - paikallinen lisäarvo (toinen toisiltaan oppiminen) Yhteinen ongelmanratkaisu - yhteinen lisäarvo (yhdessä oppiminen - Tunnistetaan ajankohtaiset toimijat - Solmitaan uusia yhteyksiä - Vahvistetaan yhteyksiä - Luodaan edellytykset jatkuvalle yhteistyölle Rajaesteiden poistaminen - Hankeosapuolten välinen tiedonvaihto edistää toimintaa rajan kummallakin puolella - Opimme toisilta, toiset oppivat meiltä - Hankeosapuolilla sekä mahdollisella vastaanottajalla ja kohderyhmällä on yhteinen ongelma - Ongelma ratkaistaan yhteistyön avulla Miten rajaylittävää arvoa luodaan? Hankkeet, joiden tarkoituksena on juridisten, hallinnollisten, fyysisten tai koettujen rajaesteiden poistaminen Raja resurssina Hankkeet, joissa rajat ylittävät yhtäläisyydet ja erot nähdään välttämättömänä resurssina tulosten saavuttamisessa ja yhteisessä tietotason kohottamisessa, esim. tutkimuksista ja asiantuntijoilta saatujen tietojen avulla. Kriittisen massan hyödyntäminen Hankkeet, joissa rajat ylittävän yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tulosten saavuttamisen edellytyksenä (esim. suurempi määrä yrityksiä, opiskelijoita, matkailijoita jne.). Viite: Kontigo

20 Toimien valintaa johtavat periaatteet Itämeristrategia Rajat ylittävyys Tulokset Pysyvä vaikutus

21 KOKONAISVALTAISET PERIAATTEET Kestävä kehitys Ohjelman puitteissa toteutetaan joukko hankkeita, joiden suoranaisena tavoitteena on tukea parempaa ympäristöä. Kaikkien Pohjoinen-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden on kuitenkin huomioitava horisontaaliset, kestävää kehitystä koskevat kriteerit, vaikkakaan ne eivät olisi hankkeen pääasiallinen tarkoitus. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän torjunta Monimuotoisuuden ja yhdentymisen näkeminen kasvuvälineenä vaikuttaa myönteisesti kestävään kasvuun. Inhimillistä pääomaa käytetään tehokkaammin, kun koko väestön potentiaalisista, tiedoista ja osaamisesta huolehditaan. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän torjunnan integroiminen on tärkeää jo hankkeen suunnittelu-vaiheessa.

22 KOKONAISVALTAISET PERIAATTEET Sukupuolten välinen tasa-arvo Tasa-arvoa on tarvetta operationalisoija konkreettisiin toimiin Pohjoinenohjelmassa ja hyväksytyissä hankkeissa. Hankkeissa kannustetaan huomioimaan molempien sukupuolien tarpeet ja edellytykset sekä tarkkailemaan sitä, millaisia seuraamuksia eri toimilla on naisille ja miehille. Tasa-arvo on integroitava jo hanketta suunniteltaessa. Saamen kieli Pohjoinen-ohjelmassa saamen kielelle annetaan tärkeä asema saamelaisyhteiskunnassa. Nostaaksemme esille kielen merkityksen ja motivoidaksemme sen käyttöä saamen kielen on toimittava saamelaishankkeiden horisontaalisena kriteerinä etenkin Sápmin osaalueella.

23 Rahoitus, talous ja muodollisuudet

24 Hankebudjetti = n. 76 MEUR! EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 8,6% 29,1% EU-varat - korkeintaan 65 % hankekuluista (ruotsalaiset ja suomalaiset tuensaajat) 33,3% Tutkimus ja innovaatiot Yrittäjyys Kulttuuri ja ympäristö Yhteiset työmarkkinat IR-varat korkeintaan 50 % hankekuluista (norjalaiset tuensaajat)

25 Vastinrahoitus Julkinen vastinrahoitus = julkisten organisaatioiden rahoitus, esimerkiksi: - Lapin liitto - Lääninhallitukset - Kuntayhtymät - Yliopistot - Saamelaiskäräjät - Maaherra - Maakäräjät - Kunnat - Kunnalliset yhtiöt - Tutkimusneuvostot - Y.m. Yksityinen vastinrahoitus = yksityisten organisaatioiden rahoitus, esimerkiksi: - Yksityiset osakeyhtiöt, - Säätiöt - y.m. HUOM! vastinrahoitusta koskeva hakemus tehdään erikseen kullekin rahoittajalle - Ota selvää heidän ohjeistaan ja vaatimuksistaan!

26 Vastinrahoitusmenetelmät Käteinen vastinrahoitus - Ulkopuoliset rahoittajat maksavat käteisvaroja hankkeelle - Oma rahoitus = tukeen oikeuttavien kustannusten osuus (esim. työaika) lasketaan myös käteisrahoitukseksi Hankekumppaneita, joilla on kustannuksia, pidetään tuensaajina ja heidän oma rahoituksensa (esim. työaika) lasketaan käteisrahoitukseksi. Vastinrahoitustodistus toimitetaan mieluummin hakemuksen yhteydessä, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen Hallintokomitean priorisointikokousta!

27 Hankemuodot Esiselvitykset - Lyhyemmät hankeajat korkeintaan 6 kuukautta - Pienempi budjetti korkeintaan euroa EU- ja IR-tukea - Vihje! Esiselvitykset johtavat useimmiten myöhemmän hankkeen parempaan toteutukseen! Pohjoinen ohjelmasta voi nyt hakea rahoitusta esiselvityshankkeille seuraavien toimintalinjojen alueilla: Yhteiset työmarkkinat, toimintalinja 4 Resurssitehokkuus, toimintalinja 3 (Ympäristö) Hanke - Pidemmät hankeajat korkeintaan 36 kuukautta - Ei rahallista rajoitusta huom! tuloksiin ja toimintaan perustuva kohtuullisuusarviointi

28 Hanketoteutus Hankkeessa on oltava kumppaneita/tuensaajia vähintään kahdesta maasta Tuensaajat valitsevat johtavan tuensaajan, jonka on edustettava joko Ruotsia tai Suomea. Hankekumppanit tekevät yhteistyötä koskien; - Hankkeen kehittäminen ja -toteutus - Hankehenkilöstö ja/tai -rahoitusta YHTEISTYÖSOPIMUS!

29 Sähköinen hakemus Hakemus EU-tuen sähköinen hakemus - Ruotsia tai Suomea edustava koordinoiva tuensaaja RF Norjan IR-varojen sähköinen hakemus - Norjalainen hankekumppani

30 Tukihakemuksen liitteet Rekisteröinti- ja toiminimen merkitsemisote Tilinpäätös/toimintakertomus (kahdelta viimeisimmältä vuodelta) Yhteisrahoitustodistus/yhteisrahoitusta koskeva päätös Myönnetyn tuen raportti de minimis-sääntöjen mukaan (vähämerkityksinen tuki) Veroviranomaisten todistus mahd. alv-tilitysvapautusta koskien

31 Hakemuksesta päätökseen 2. Hakukierros päättyy 31. elokuuta! Sihteeristön valmistelutyö 8-10 viikkoa Priorisoitujen ehdotusten kääntäminen - 2 viikkoa Priorisoidut ehdotukset hallintokomitealle (HK) viimeistään 2 viikkoa kokousta ennen HK alustavasti v. 50 Hallintoviranomaisen (HV) päätös HK:n priorisoinnin mukaisesti

32 Hakemusten valmistelu Hakemusten saavuttua sihteeristöstä valitaan vastaava käsittelijä ja hakemus saa asianumeron. Asian kulkua on mahdollista seurata Min ansökan/hakemus-sivustolla (EU-tuki) ja RF sivustolla (IR-varat). Käsittelijä; valmistelee hakemukset hallintokomitean priorisointikokouksia varten tarkistaa, että hakemus on täytetty oikein ja vastinrahoitus järjestynyt pyytää täydennyksiä, jos hakemusta ei katsota tyydyttäväksi arvioi hakemukset vahvistettujen kriteerien ja säännösten mukaan Esimerkiksi: - hankkeen sopiminen ohjelmaan, aiemmat kokemukset, hankejohdon ja johtoryhmien osaaminen, valtion tukea koskevat säännöt ym.

33 Priorisointikokoukset ja tukipäätös Hallintokomiteat (Pohjoinen ja Sápmi) kokoontuvat n. 2 kertaa vuodessa Hallintoviranomainen tekee virallisen tukipäätöksen hallintokomitean priorisoinnin mukaan Tukipäätös lähetetään johtavalle tuensaajalle ja sisältää: - Hankeajan - Rahoitussuunnitelman - Tukiehdot - Ajankohdat, jolloin hankkeen on toimitettava raportit ja maksatushakemukset

34 Tukeen oikeuttavat kulut 1 (3) Tukeen oikeuttavia kuluja koskevat määräykset : - EU-asetukset 1303/2013, 1299/2013 ja 481/ Kansalliset säännökset (Suomi, Ruotsi, Norja) - Ohjelmakäsikirja Kuluihin saa tukea aikaisintaan hakemuspäivästä lähtien - hanke käynnistyy omalla riskillä Syntyvät kulut merkitään tilille päätettynä hankeaikana (vakiokulut ovat poikkeus, joita ei tarvitse merkitä tilille). Kulut on pitänyt maksaa viimeistään 2 kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä, mutta ennen tilityksen toimittamista kansalliselle tarkastajalle (KT) (poikkeuksena on suomalainen KT, jonka saa maksaa myöhemmin).

35 Tukeen oikeuttavat kulut 2 (3) Hankebudjetin kustannuslajit 1. Henkilöstökulut 2. Toimisto- ja hallintomenot (tai vakiokulut) 3. Matka- ja majoituskulut 4. Ulkopuoliset asiantuntija- ja palvelukustannukset 5. Laitemenot 6. Vakiokulut UUTUUS! Sen sijaan, että budjetoitaisiin suoria toimisto- ja hallintokuluja, 15 % hankkeen henkilöstökuluista on mahdollista budjetoida epäsuorina kuluina, JOS hankkeessa syntyy epäsuoria kuluja. Kuluja ei siinä tapauksessa tarvitse todentaa perusteilla (ei myöskään haettaessa maksatusta)

36 Tukeen oikeuttavat kulut 3 (3) Kirjanpidossa käytetty erillinen hanketilitys Kirjanpidosta pitää olla mahdollista erotella määrättyä kautta koskeva raportti, joka kattaa vain asianomaista hanketta koskevat kulut (ja tulot) UUTUUS! Henkilöstökulujen yksinkertaisempi tilitys Kokopäivätyö - ei vaadita aikaraporttia! Osa-aikatyö - kiinteä prosenttiosuus kuukaudessa ei vaadita aikaraporttia! Osa-aikatyö - joustava kuukausityömäärä aikaraportti vaaditaan vuosityöaika tuntia

37 Ohjelma-alueen ulkopuolinen toiminta? Korkeintaan 20 % tuesta on mahdollista käyttää toimintaan ohjelma-alueen ulkopuolella, jos toiminta hyödyttää ohjelma-aluetta. Erityisseurantaa vaaditaan toimintaan kuuluvien kulujen hankkeen muista kuluista erottava tilitys on tärkeää. Kuvaa hakemuksen toimintasuunnitelmassa, jos suunnittelette esim. matkoja tai muuta toimintaa ohjelma-alueen ulkopuolelle.

38 Tilitys ja Maksatushakemus 1. vaihe. Kansalliselle tarkastajalle (KT) toimitettava tilitys TODISTUSTA varten - Lääninhallitus ruotsalaisten tuensaajien osalta - Ulkopuolinen tilintarkastaja suomalaisten tuensaajien osalta - Ulkopuolinen tilintarkastaja norjalaisten tuensaajien osalta 2. vaihe. Maksatushakemus Min ansökan/hakemus EU-tuen sähköinen hakemus - Ruotsia tai Suomea edustava johtava tuensaaja RF Norjan IR-varojen sähköinen hakemus - Norjalainen hankekumppani 3. HUOM! Ulkopuolisilta vastinrahoittajilta haettava maksatus tapahtuu heidän ohjeittensa mukaan (esim. Lapin liitto, lääninhallitukset, kunnat, maakäräjät ym.)

39 Kansallisen tarkastajan todistus Ruotsi ja Suomi Kukin tuensaaja vastaa tilityksen toimittamisesta kansalliselle tarkastajalle Kirjoituspöytätarkastus ja valvonta tapahtuu paikanpäällä Täydennystä pyydetään, jos tilitystä ei katsota tyydyttäväksi Hyväksyttyjen kulujen todistus kullekin tuensaajalle Norja Vaaditaan ulkopuolisen tilintarkastajan todistus

40 Tuen maksatus EU-tuen maksatus Johtava tuensaaja kokoaa kaikki ruotsalaiset ja suomalaiset todistukset perusteiksi EU-tuen maksatukselle Maksettava määrä perustuu syntyneisiin hyväksyttyihin kuluihin ja todennettuun vastinrahoitukseen EU-tuki maksetaan johtavalle tuensaajalle, joka siirtää muiden tuensaajien osuuden heille mahdollisimman nopeasti Tiedot hankkeeseen kuuluvista norjalaisista kuluista ja yhteisrahoituksesta liitetään EU-tuen maksatushakemukseen. Kyseisistä kuluista ei vaadita erityistä todistusta IR-varojen maksatus Norjalaiset kumppanit tilittävät ja hakevat sähköisesti IR-varojen maksatusta

41 Jos tulee virheitä Tilitetyissä kuluissa syntyneitä virheellisyyksiä ei katsota tukeen oikeuttaviksi kuluiksi Tavallisimmat virheet: Tuensaaja ei noudata hankintoja koskevia määräyksiä Tuensaaja ei noudata tiedottamista koskevia määräyksiä Virheitä saatetaan havaita myös jälkikäteen esim. tilintarkastuksen yhteydessä, jolloin tuensaaja saattaa joutua takaisinmaksuvelvolliseksi virheellisiin perusteisiin nojautuvan tuen maksatuksen suhteen. Jos virhe on suurempi kuin euroa, siitä tehdään ilmoitus EU-komission petostentorjunnan selvittäjälle.

42 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Lapin liitto tuen ainoa myöntäjä Suomessa Myönnettävissä 7,2 miljoonaa Tukiprosentti 20 % suomalaisten tukikelpoisista kustannuksista -> + mahdollisten erityisperusteiden laajempi käyttö -> sääntöjen yhdenmukaistaminen Tukea ei voida myöntää Suomen ulkopuolelle Hakuajat samat kuin EU tuen osalta Suomalaisen päätoteuttajan tulee lähettää hakemus liitteineen yhtenä tiedostona Lapin liittoon sähköpostitse/postitse viimeistään samanaikaisesti kun EU tuen hakuaika päättyy:

43 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Liitteet Lapin liittoon: Tarkempi info - Vapaamuotoinen hakemus. Valmista mallia ei ole: hankkeen nimi, aloitus ja päättymispäivämäärä, haetun tuen määrä Lapin liitosta, suomalaisten tukikelpoisten kustannusten budjetti ja rahoitus, hakijan tiedot, yhteishenkilön tiedot. Jokaisen osatoteuttajan viralliset allekirjoitukset (valtuutus mahdollinen).

44 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Hakemukseen on liitettävä jäljennös hallintoviranomaiselle toimitetusta hankehakemuslomakkeesta/tulosta asiakirja Minun hakemukseni sähköisestä järjestelmästä Selvitys hakemuksen allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeudesta (suomalaisten) Todistus verojen maksamisesta (hakijan pyydettävä verohallinnosta)

45 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Arvonlisäveroa koskeva ohjaus (hakijan on pyydettävä verohallinnosta) Jäljennökset osatoteuttajien keskinäisistä sopimuksista hankkeen toteuttamisesta. Sopimuksesta on käytävä ilmi ainakin sopimusosapuolet ja niiden osuus hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista sekä siirrettävän tuen määrästä. Sopimuksessa on kuvattava lisäksi julkisia hankintoja koskevat menettelyt, kirjanpitovelvollisuus, tuen käytön valvonta- ja tiedonantomenettelyt sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät muut ehdot.

46 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Muut ehdot esim: - Hallinnoijan mahdollinen toimivalta edustaa oikeudellisesti kaikkia muita (sovitaan, kuka on Lead Partner ja kansallinen päätoteuttaja/johtava tuen saaja) - Yksilöity valtuutus muilta (mitä päätoteuttaja voi tehdä; sovittava esim. kustannusarvio- ja toteutusajan muutosten hakemiset, maksatushakemukset) - Kustannusten tukikelpoisuuden jääminen osatoteuttajan itsensä vastuulle (sovittava miten käy jos syntyy ei tukikelpoisia kustannuksia)

47 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Lapin liiton kevyempi päätös/ sähköpostiviesti ennen IR Pohjoisen - hallintokomitean kokousta sähköpostilla suomalaiselle hakijalle ja hallintoviranomaiselle/käsittelijälle Rahoituspäätös hallintokomitean kokouksen jälkeen Aloitus aikaisintaan hakemuksen jättöpäivästä lähtien (omalla riskillä)

48 Suomen kansallinen vastinraha LAPIN LIITTO Todennäköisesti lähes samat tukikelpoisuus säädökset kuin EU rahasta Todennäköisesti lähes samat päivämäärät kuin hallintoviranomaisella väliraportista/loppuraportista ja maksatushakemuksesta

49 Tukikelpoiset kustannukset Interreg Pohjoinen Muonio 3.kesäkuuta 2015

50 Tukikelpoiset kustannukset (Kommission asetus 481/2014 ) Menojen tukikelpoisuus edellyttää tiettyjen edellytysten täyttymistä. Menot ovat tukikelpoisia, mikäli ne ovat aiheutuneet hankkeen toteuttamisesta ovat kohtuullisia ovat aiheutuneet sen hankekauden aikana, jota tukipäätös koskee ovat sopusoinnussa sovellettavan unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön kanssa täyttävät tukipäätöksessä määritellyt ehdot voidaan vahvistaa tuensaajan toimesta laskukopioilla, kirjanpitotositteilla tai muilla asiakirjoilla, jotka on kirjattu hyvän kirjanpitotavan mukaan tai jotka täyttävät yksinkertaistettua kirjanpitoa koskevat ehdot

51 Kustannuslajit (kommission asetus 481/2014) Henkilöstökustannukset Toimisto- ja hallintomenot Ulkopuoliset asiantuntija- ja palvelukustannukset Matka- ja majoituskustannukset Laitemenot Perustuvat tuensaajan todellisiin kustannuksiin. Kirjattu kirjanpitoon. Vakiokustannukset Hankkeen tulot Perustuu yksinkertaistettuun kustannusmalliin. Ei kirjata hankkeen kirjanpitoon.

52 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Työsuhteessa tuensaajaan Koskee hankkeelle tehtyä työtä Sisältää todelliset palkkakustannukset + sosiaalikulut Neljä eri tapaa esittää: A. Kokopäivätyö työskentelee kokoaikaisesti B. Osa-aikatyö - kiinteä prosenttiosuus kuukaudessa C. Osa-aikatyö - joustava kuukausityömäärä D. Tuntitaksaan perustuva työ Tuntipalkka Kuukausipalkka

53 A. Kokopäivätyö Henkilö työskentelee hankkeessa kokoaikaisesti Koko palkkakustannus on tukikelpoinen Työaikaraportointia ei vaadita Perustuu palkkakuittiin Mahdolliset vuosi- ja sairauslomat sisältyvät

54 B. Osa-aikatyö - kiinteä prosenttiosuus kuukaudessa Palkkakustannus lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena kuukausittaisista palkkakustannuksista Työaikaraportointia ei vaadita Mahdolliset vuosi- ja sairauslomat sisältyvät Työnantaja toimittaa todistuksen, josta prosenttiosuus käy ilmi (ellei tämä käy ilmi työsopimuksesta/työkuvauksesta) Esimerkki: Henkilön kuukausipalkka on EUR. Henkilö tekee hankkeelle 60 % työaikaa. Tukikelpoinen kustannus: x 60% = EUROA

55 C. Osa-aikatyö - joustava kuukausityömäärä Henkilöstö, jonka työaika hankkeelle vaihtelee kuukausittain Tuntikustannuksen laskeminen; Kuukausipalkka x 12/1720 tuntia = tuntipalkka lomakorvauksineen Tukikelpoinen palkkakustannus = työtuntien määrä hankkeessa x tuntipalkka Vaaditaan joka päivältä työaikaraportointi, josta näkyy sekä hankkeelle että muualla tehty työ (kattaa 100 % henkilön työajan) Vuosi- ja sairauslomia ja muita poissaoloja ei saa raportoida hankkeelle Malli työajan raportoinnille (kohta saatavilla netistä)

56 D. Tuntitaksaan perustuva työ Sovittu tuntipalkka + lomakorvaus todennetaan työsopimuksella/palkkakuitilla Tukikelpoinen kustannus = työtuntien määrä x tuntipalkka lomakorvauksineen Vaaditaan joka päivältä työaikaraportointi

57 Toimisto- ja hallintomenot Kustannukset, jotka voidaan sisällyttää; Toimitilojen vuokra Vakuutuskulut Sähkö, lämpö ja vesi Toimistotarvikkeet Tuensaajaorganisaation sisäinen liikekirjanpito Arkistot Huolto-, siivous- ja korjauskustannukset Turvallisuus Tietotekniset järjestelmät Puhelin, faksi, internet, posti jne. Valtioiden rajat ylittävistä rahoitustapahtumista veloitettavat maksut

58 Toimisto- ja hallintomenot Kaksi tapaa esittää; 1. Vakiokuluina 15 % suorista palkkakustannuksista (ei vaadita tositteita/asiakirjoja) 2. Kulut ilmoitetaan suorina kustannuksina (vaaditaan tositteet/asiakirjat)

59 Vakiokulut Esimerkkejä kustannuksista, jotka voidaan sisällyttää vakiokuluihin; Toimitilojen vuokrat Vakuutuskulut Sähkö, lämpö ja vesi Toimistotarvikkeet Arkisto Huolto-, siivous- ja korjauskustannukset Turvallisuus Tietotekniset järjestelmät Puhelin, nettiyhteydet, posti Valtioiden rajat ylittävistä rahoitustapahtumista veloitettavat maksut Jäsenmaksut Sisäinen edustus

60 Matka- ja majoituskustannukset Matkakustannukset (esim. matkaliput, matka- ja autovakuutus, polttoaine, pysäköintimaksut) Ateria Majoitus Viisumi Päivärahat Huom! Ulkopuolisten asiantuntijoiden (esim. puheenjohtajan, luennoitsijoiden, opettajien) matkat ja majoitus esitetään kustannuslajissa ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen kustannukset

61 Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen kustannukset Kustannukset, jotka voidaan sisällyttää: Tutkimukset ja kyselyt Koulutus Käännökset Tietoteknisten järjestelmien ja verkkosivustojen kehittäminen, muuttaminen ja päivittäminen Toimeen tai varsinaiseen yhteistyöohjelmaan liittyvä tunnetuksi tekeminen, viestintä, mainonta tai tiedotus Taloushallinto Tapahtumien tai kokousten järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät palvelut, myös vuokra, ateriapalvelut ja tulkkaus Osallistujamaksut Oikeudelliset neuvonantopalvelut, notariaattipalvelut, tekniset asiantuntijat ja rahoitusasiantuntijat sekä muut konsultti- ja kirjanpitopalvelut Teollis-ja tekijänoikeudet Suomen kansalliset tarkastajat Ulkopuolisten asiantuntijoiden, luennoitsijoiden, kokousten puheenjohtajien ja palveluntarjoajien matka- ja majoituskustannukset Toimissa tarvittava erityisasiantuntemus ja tarvittavat erityispalvelut

62 Laitemenot Menot, jotka liittyvät tuensaajan ostamien, vuokraamien tai liisaamien laitteiden rahoituskustannuksiin ja jotka eivät sisälly kustannuslajiin Toimitilakulut ja hallinnolliset kulut, on rajattu seuraaviin : Toimistotarvikkeet, esim tietokone, puhelin Tietotekniset laitteet ja -ohjelmistot Huonekalut ja kalusteet Laboratoriolaitteet Koneet ja kojeiden osat Työkalut tai laitteet Ajoneuvot Muut hankkeessa tarvittavat erityiset laitteet Käytettyjen laitteiden hankintakustannukset eivät ole tukikelpoisia Interreg Pohjoinen ohjelmassa. Hankkeeseen kuuluvien laitekustannusten tulee olla hyväksyttyjä ja päätöksessä budjetoituja.

63 Hankkeen tulot Merkittävä hankkeen juoksevaan kirjanpitoon Esimerkiksi lipputulot, tuensaajan järjestämien tapahtumien kurssi- ja pääsymaksut, myynnistä ja vuokraamisesta saatavat tulot. Ylimääräinen vastinrahoitus ilmoitetaan tuloina.

64 Mitkä kustannukset eivät ole tukikelpoisia Ennen hankkeelle valittua alkamispäivää syntyneet ja/tai maksetut kustannukset Hankkeen päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset Hankkeen päättämiseen varatun 2 kuukauden aikarajan jälkeen maksetut kustannukset Kaluston ja käyttöomaisuuden poistot, joiden perustana on koko hankintakulu Pankkimaksut, korot ja rahoitustapahtumiin liittyvät maksut. Ulkomaan maksuliikenteen maksut ovat kuitenkin tukikelpoisia Käytettyjen laitteiden hankintakustannukset Sakot, taloudelliset seuraamukset sekä oikeusriitojen ja riitojenratkaisun kulut Velan korot, viivästymiskorot ja myöhästymismaksut Valuuttakurssivaihteluihin liittyvät kustannukset Muun EU-hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset Julkisten/kansallisten viranomaisten ilmaiset palvelut Arvonlisäverovelvollisten tuensaajien arvonlisävero Lahjoista aiheutuvat kustannukset, lukuun ottamatta niitä, joiden arvo on enintään 50 euroa lahjaa kohden ja jotka liittyvät markkinointiin, viestintään, mainontaan tai tiedotukseen Hallituspalkkiot Avustukset, sponsorointitulot ja palkinnot Tilintarkastuksen kustannukset Suomen kansallisen tarkastajan kustannuksia lukuun ottamatta Välilliset kustannukset, jotka ylittävät 15 prosenttia suorista palkkakustannuksista (mikäli välillisten kustannusten kirjaamiseen on käytetty yksinkertaistettua kirjanpitoa

65 Vaatimus kustannustehokkuudesta! EU-hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita - säästäväisyys, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus perustuvaa - tarkoituksena on vahvistaa tuloskeskeisyyttä ja varmistaa EU-varojen sääntöjenmukainen käyttö

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Interreg IV A Pohjoinen

Interreg IV A Pohjoinen Interreg IV A Pohjoinen Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Kemi 13.10.2010 E. Seppänen Interreg IVA Pohjoinen Interreg IVA Pohjoinen on EU-ohjelma, jos stimuloi rajat ylittävää yhteistyötä Suomen,

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Tervetuloa! Tervetuloa. www.interregnord.com. Interreg ja alueellinen kehittäminen. Tiedotustilaisuus 2011-04-13

Tervetuloa! Tervetuloa. www.interregnord.com. Interreg ja alueellinen kehittäminen. Tiedotustilaisuus 2011-04-13 Tervetuloa! Tiedotustilaisuus 2011-04-13 Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg IV A Pohjoinen www.interregnord.com Tervetuloa Iltapäivän ohjelma 12.00 Esittäytyminen Lyhyesti Interreg IV A Pohjoinen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

Tervetuloa! Tiedotustilaisuus 2010-12-03. Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg IV A Pohjoinen

Tervetuloa! Tiedotustilaisuus 2010-12-03. Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg IV A Pohjoinen Tervetuloa! Tiedotustilaisuus 2010-12-03 Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg IV A Pohjoinen Tervetuloa Iltapäivän ohjelma 12.00 Esittäytyminen 12.15 Lyhyesti Interreg IV A Pohjoinen ohjelmasta 12.30

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot