Palvelevat puuyritykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelevat puuyritykset"

Transkriptio

1 Palvelevat puuyritykset Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostuksen toimialahanke Etelä-Pohjanmaalla Hankesuunnitelma Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja 3, toimenpide 312

2 Sisältö Yhteenveto ja hankkeen keskeiset tehtävät 1. Hankkeen tausta 2. Kohderyhmät ja hyödynsaajat 3. Hankkeen toiminta ja tavoitteet osahankkeittain 3.1 Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostustoimialan yleinen kehittäminen 3.2 Puutuotealan yritysten kehittäminen 3.3 Yritystenvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen 3.4 Toimialan ja yritysten kehittymistä tukeva soveltava tutkimus 3.5 Hankkeen toimenpiteet Tiedon välittäminen 4. Avaintulokset, mittarit 5. Toteutusstrategia 6. Työsuunnitelma 7. Viestintäsuunnitelma 8. Resurssit 9. Projektibudjetti 10. Projektin riskit 11. Projektin organisaatio ja johtaminen 12. Raportointi ja seuranta

3 YHTEENVETO Palvelevat puuyritykset -hanke on Etelä-Pohjanmaan pienten puualan yritysten toimialahanke. Hankkeessa kehitetään sekä alan yrityksiä, yritysverkostoja että koko toimialan toimintaympäristöä. Keskeinen asiakokonaisuus hankkeessa on uusien erilaisia avaimet käteen -palveluja tarjoavien yritysverkostojen liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen ja yhteistyöverkostojen synnyttäminen. Hanke tukee ja aktivoi maaseudun mikroyrityksiä osallistumaan toimialan kehittämistoimintaan ja käynnistämään myös omia kehityshankkeitaan sekä hakemaan niihin ulkopuolista kehittämis- ja investointirahoitusta. Hanke toimii omalta osaltaan myös yritysten linkkinä ja yhteyksien luojana muiden paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja tarvittaessa myös kansainvälisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Kehittämistoimintansa tueksi hanke käynnistää ja organisoi alan yritystoimintaa palvelevaa soveltavaa tutkimusta ja välittää tutkimustietoa yritysten käyttöön. Toimialan ja yritysten kehittämistä tukevan soveltavan tutkimuksen toteutus tapahtuu yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa tuensiirtosopimuksella. Hanke huolehtii myös muusta pienille yrityksille suunnatusta toimialan yleisestä tiedotuksesta ja aktivoinnista Etelä- Pohjanmaalla. Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat maaseudulla toimivat enintään 10 htv työllistävät puutuotealan yritykset. Hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseutuohjelmaa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellista metsäohjelmaa sekä soveltuvin osin myös valtakunnallisia toimialan kehittämisohjelmia kuten PuuSuomi ohjelma ja Metsäalan strateginen ohjelma MSO.

4 1. Hankkeen tausta Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseutuohjelma ja sen kanssa yhteen sovitettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma sisältävät keskeiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan puutuotetoimialan kehittämiselle. Alueellisten ohjelmien lisäksi alan kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä on kirjattu myös valtakunnan tason eri ohjelmiin. Laadittujen ohjelmien toteuttamiseksi tarvitaan käytännön kenttätyötä. Tämä hanke on tarkoitettu konkreettiseksi työkaluksi, jonka avulla eri ohjelmissa asetettuja kehittämistavoitteita pyritään saavuttamaan. Hankkeen vastuuorganisaatio on Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski- Pohjanmaan alueyksikkö. Metsäkeskus toteuttaa hanketta yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden, yrittäjyyden sekä ravitsemisalan yksikön (lyhyemmin SeAMK Liiketoiminta) kanssa. Metsäkeskus vastaa hankkeen hallinnoinnista ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotiedon (TKI) välittämisestä puutuotealan yrityksille ja toimijoille. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa soveltavan tutkimuksen keinoin tietoa puutuotteiden ja niihin kytkettyjen palveluiden markkinoista sekä toimintakonsepteista (esim. verkostot), joiden avulla yritykset voisivat ottaa kyseisiä markkinoita haltuunsa. Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat metsäkeskuksen johtaja Jorma Vierula ja tutkimusosion osalta tutkijayliopettaja, tutkimuspäällikkö Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Metsäkeskuksella hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat hankkeen projektipäällikkö Yrjö Ylkänen ja yritysneuvoja Martti Kangasniemi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta hankkeen toteutuksesta vastaavana projektipäällikkönä toimii markkinatutkija Hannu Tuuri. Hänen lisäkseen hanketta toteuttavat myös markkinatutkija Marja Katajavirta sekä tutkijat Heikki Holma ja Terhi Anttila. SeAMKin osalta hankkeen toteutukseen osallistuvat myös tutkimuspäällikkö Elina Varamäki, tutkijayliopettaja Kirsti Sorama, projektiassistentti Miska Kaihlamäki ja Johanna Hautamäki. Hautamäen tehtävänä on lähinnä avustaminen hankkeen markkinointi- ja esitemateriaalin työstämisessä. Tiedonkeruisiin osallistuu myös muita avustajia, jotka ovat lähinnä opiskelijoita, mutta joille kuitenkin maksetaan palkkaa. Hankkeen taloushallinnon hoitavat metsäkeskuksen hallintopäällikkö Åsa Östergård-Jakas ja hankesihteeri Terttu Yli-Koski sekä SeAMK Liiketoiminnan T&K -taloussihteeri. Hankkeen molemmat päätoteuttajat käyttävät tarvittaessa myös muuta tilapäistä työvoimaa hankkeen toteuttamisessa.

5 Hakija Suomen metsäkeskus on puolueeton valtakunnallinen toimija metsään ja puuhun perustuvien elinkeinojen kehittämisessä. Metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön toimialueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan maakunta sekä Kyrönmaan, Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikössä toimii puutuotealan kehittämistehtävissä vakituisesti kolme puutekniikan insinööriä / metsätalousinsinööriä. Erityyppisten puualan aluekehityshankkeitten toteuttamisesta metsäkeskuksella on lähes 20 vuoden kokemus. Aluekehitystoiminta sisältyy metsäkeskuksen ISO 9001 sertifioituun laatujärjestelmään. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu on laaja-alainen maakunnallinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja useilla eri koulutusaloilla. Tutkinto-opiskelijoista 70 % on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, jonne myös yli puolet valmistuneista jää töihin. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa on kaikilla eri koulutusaloilla. SeAMK toimii monipuolisesti verkostoituneena alueensa elinkeino- ja työelämän kanssa. 2. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Hankkeen pääasiallisen kohderyhmän muodostavat maaseudulla toimivat max. 10 htv työllistävät puutuotealan mikroyritykset. Yli 10 htv työllistävät yritykset hyötyvät hankkeesta lähinnä niiden toimintaa (alihankintaa) helpottavien yritysverkostojen syntymisen kautta sekä toimintaympäristön yleisen parantumisen myötä (esim. puutuotteiden kysynnän lisääntyminen rakentamisessa). Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat puutuotealan pienet maaseutuyritykset ja toissijaisina isommat puualan yritykset, puutuotealan työntekijät, metsänomistajat sekä muiden toimialojen yritykset. 3. Hankkeen toiminta ja tavoitteet Hanke tuottaa viiteen eri asiakokonaisuuteen liittyviä toimenpiteitä, joilla edistetään yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittymistä tämän hetken ja tulevaisuuden olosuhteita ja tarpeita vastaaviksi. Tavoitteensa saavuttamiseksi hanke tekee yhteistyötä myös muiden kehittämishankkeiden ja yrityspalvelujen tuottajien kanssa.

6 Hankkeessa edistettävät asiakokonaisuudet ovat seuraavat: Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostustoimialan kehittäminen Puutuotealan yritysten kehittäminen Yritystenvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Toimialan ja yritysten kehittymistä tukeva soveltava tutkimus Tiedon välittäminen 3.1 Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostustoimialan yleinen kehittäminen Osahankkeen keskeiset toimenpiteet Hanke toimii maakunnallisena puualan yhteyksien luojana ja asiantuntijana mikroyritysten, yhteisöjen ja muiden kehittäjätahojen ja hankkeiden välillä Hanke tarjoaa asiantuntija-apua yritysten lisäksi myös muille toimijoille maaseudun pienimuotoista mekaanista puunjalostusta palvelevien kehittämishankkeitten ja palvelujen toteuttamisessa Hanke valmistelee ja tekee aloitteita, joilla tähdätään pienten puutuotealan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen Hanke edistää erityisesti puurakentamisen ja puutuotteiden käytön lisäämistä maatila- ja muussa rakentamisessa, sisustamisessa, piha- ja puutarhatuotteissa ja muissa mahdollisissa käyttökohteissa Hanke ennakoi ja seuraa puutuotealan mikroyritysten kehittämistarpeita yhteistyössä yritysten ja muiden kehittäjätahojen kanssa Hanke päivittää ja pitää yllä puutuotealan yritystietokantaa Hanke päivittää ja ylläpitää Puu-Elma hankkeessa ensimmäisen kerran vuonna 2007 koottua Etelä-Pohjanmaan Puuklusterin tietopakettia Hanke toimii maaseudun mikroyritysten linkkinä valtakunnallisissa ja alueidenvälisissä puutuotealan kehittämisohjelmissa (mm. PuuSuomi, Länsi-Suomen Puuverkko ym.) sekä tarvittaessa myös kansainvälisissä hankkeissa 3.2 Puutuotealan yritysten kehittäminen Osahankkeen keskeiset toimenpiteet Hanke kannustaa yrityksiä kehittämään ja parantamaan kilpailukykyään aktivoimalla niitä osallistumaan alan kehittämishankkeisiin, käyttämään t&k -palveluja ja investoimaan nykyaikaiseen konekantaan, tuotekehitykseen, markkinointiin, toimitiloihin sekä muuhun kehittämiseen Hanke edistää uusien yritysten perustamista, laajentumista, kehittymistä sekä omistajanvaihdoksia välittämällä tietoa toimialasta ja sen näkymistä, rahoitus-

7 mahdollisuuksista, viranomaismääräyksistä sekä muista muutostilanteissa huomioon otettavista seikoista Hanke monipuolistaa yritysten toimintamalleja tutkimuksen ja tiedonvälityksen keinoin Hanke edistää puutuotealan yritysten kansainvälistymistä ja vientivalmiuksia järjestämällä kv-opintomatkoja ja yritysvierailuja 3.3 Yritystenvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Osahankkeen keskeiset toimenpiteet Hanke etsii yrityskentästä verkostojen ja yritysryhmähankkeiden aihioita ja toimii verkostojen ja yritysryhmähankkeiden kokoon juoksijana Hanke edistää mikroyritysten pääsyä markkinoille aktivoimalla niitä yhteistoimintaan markkinoiden haltuunotossa Hanke edistää puualan yritysten verkostoitumista myös muiden toimialojen yritysten kanssa 3.4 Toimialan ja yritysten kehittymistä tukeva soveltava tutkimus Osahankkeen keskeiset toimenpiteet Hanke etsii tutkimuksen keinoin puutuotealan mikroyrityksille soveltuvia uusia ja uudistettuja liiketoimintamahdollisuuksia, liiketoimintaideoita, toimintakonsepteja ja muita kasvun eväitä tulevaisuuden menestysyritysten aikaansaamiseksi. Tutkimustyö pitää sisällään eri laajuisia tutkimuksia, selvityksiä ja kartoituksia. Hankkeessa tutkitaan mm. allianssikonseptin soveltamismahdollisuuksia (vrt. Etelä-Pohjanmaan Puuhalli kumppanit, ) eri puutuotteille, markkinoille ja jakelukanaville. Hanke selvittää ratkaisuvaihtoehtoja yritysten tunnistamiin yleisiin pienimuotoisen puunjalostusalan toimiala-, tuotantosuunta- ja aluekohtaisiin ongelmiin Hanke laatii muiden toimijoiden tuloksista koostettuja toimialan kehittämistä palvelevia yhteenvetoja ja katsauksia Hankkeessa tehtävät tutkimukset tehdään tieteellisin menetelmin mutta ei kuitenkaan tieteellisiä julkaisuja tms. silmälläpitäen. Tuloksia julkaistaan hankkeen aikana sitä mukaa kun selvästi hyödynnettävissä olevaa tietoa saadaan selville. Hankkeessa tehtävän tutkimuksen keskiössä on rakentamiseen, remontoimiseen tai muuhun vastaavan tarkoitukseen liittyviä puutuotteita tarvitseva asiakas, joka haluaa tai tarvitsee tuotteen lisäksi myös palvelua.

8 Asiakkaan tarvitsema palvelu voi olla esimerkiksi tuotteen, rakennuksen, rakennelman tms. suunnittelu ja valmistus asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaiseksi sisältäen mahdollisesti myös asennuksen ja muita lisäpalveluja. Palvelu voi olla myös erilaisista (vakio)puutuotteista, niitä täydentävistä muista tuotteista ja palveluista koostuvien kokonaisuuksien tarjoaminen ja toimittaminen keskitetysti asiakkaalle siten, että asiakkaan itse ei tarvitse etsiä ja selvittää eri vaihtoehtoja ja hankkia tuotteita ja palveluita monesta eri paikasta. Markkinatutkimusten kohteena olevia asiakasryhmiä ovat mm. yksityiset kuluttajat, taloyhtiöt, julkinen sektori, maatilat, rakennusliikkeet, isännöinti- ja talohuoltoyhtiöt, suunnittelutoimistot, kauppaliikkeet ja -ketjut, muut yritykset jne. Markkinatutkimusten avulla selvitetään minkä tyyppisiä puutuotteisiin liittyviä palveluita eri asiakasryhmät tarvitsisivat sekä sitä mistä ja miten he ovat niitä tähän saakka etsineet ja hankkineet. Tutkimuksilla selvitetään myös sitä, minkälaisia kokemuksia hankinnoista on asiakkaille kertynyt. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa siitä, minkä tyyppisille puutuotteisiin liittyville palveluille on kysyntää sekä ajatuksia ja malleja siitä, miten tuotteiden ja palvelujen yhdistelmiä kannattaisi eri asiakasryhmille tarjota. Lisäksi tutkimusta tehdään puutoimialan yrityksille selvittäen mm. niiden verkostoitumispotentiaalia ja aihioita sekä palvelutarpeita liittyen esim. omistajanvaihdoksiin, kasvuun ja kehittämiseen. Soveltavan tutkimuksen osiossa hankittua tietoa välitetään hankkeen kohderyhmänä oleville yrityksille erilaisissa tiedonsiirtotapahtumissa (seminaarit, teemapäivät, tietoillat, opintoretket jne.), yrityksille lähetettävillä tiedotteilla ja hankkeen nettisivujen kautta. Tiedonvälityksen lisäksi tutkimustietoa käytetään hyväksi myös aktivoitaessa yrityksiä monipuolistamaan liiketoimintamallejaan ja verkostoitumaan toisten yritysten kanssa kokonaispalvelukonseptien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on, että tutkimustoiminnan ja hankkeen muiden toimien yhteisvaikutuksena toimialalle syntyy eri tavoin organisoituneita yritysryhmiä ja verkostoja (esim. alliansseja), jotka kykenevät tuottamaan asiakkaille puutuotteita sisältäviä palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksien tarjoamisen tavoitteena on saada haltuun sellaisia pienille yrityksille soveltuvia uusia markkinoita, joilla on edellytyksiä taloudellisesti hyvin kannattavaan liiketoimintaan ja joita yritysten yksittäisten tuotteitten tarjoajina olisi vaikea saavuttaa.

9 Tutkimusten kohdentaminen Markkinatutkimusten kohteeksi valitaan erilaisia asiakassegmenttejä 3-5 kpl kasvukeskuksesta eri puolilta Suomea (esim. pääkaupunkiseutu, Tampere, Oulu, Seinäjoki). Erilaisia asiakassegmenttejä loppukäyttäjän kautta johdettuna ovat esim. omakotiasujat, rivi- ja kerrostaloasujat, maatilat, yritykset ja julkinen sektori. Tutkimusten kohderyhmien tarkempi segmentointi tapahtuu tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisimmaksi harkittavalla tavalla. Lisäksi tutkimusta tehdään puutoimialan yrityksille selvittäen mm. niiden verkostoitumispotentiaalia ja aihioita sekä palvelutarpeita liittyen esim. omistajanvaihdoksiin, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Täydentävät tutkimukset ja selvitykset Edellä kuvattujen tutkimusten painopistealueiden lisäksi hanke tekee tarvittaessa myös hankkeen tavoitteita tukevia täydentäviä tutkimuksia. Mahdollisia täydentävien tutkimusten aihepiirejä voivat olla esim. erilaiset rakentamismääräykset ja lupaasiat ja muut vastaavat käytännöt tutkimuksen kohteena olevissa kasvukeskuksissa, verkostoyhteistyöstä kiinnostuneiden paikallisten toimijoiden selvittäminen tutkimusten kohdealueilla jne. Tärkeää on myös selvittää jo olemassa olevia tutkimuksia ja muita tietolähteitä, joita yritykset voisivat hyödyntää sekä välittää myös niistä tietoa kohderyhmän yrityksille. Tutkimussuunnitelman täydentäminen ja tarkentaminen Hankkeessa tehtävä tutkimus tuo todennäköisesti mukanaan myös sellaisia uusia tietotarpeita ja näkökulmia, joita ei ole osattu ennakoida hankesuunnitelmaa laadittaessa. Tästä syystä alustavaa tutkimussuunnitelmaa täydennetään ja täsmennetään vuosittain tarpeen mukaan. Jos ilmenee tarvetta tehdä suuria muutoksia tutkimussuunnitelman pääsisältöön, muutokset hyväksytetään etukäteen ELYkeskuksessa. Hankkeen alustava tutkimussuunnitelma, päätoimenpiteet ja alustavat vuosittaiset aikataulut on esitetty seuraavien sivujen taulukoissa. Vuoden 2014 osalta suunnitelmat on esitetty luvussa 3.5.

10 Hankkeen alustava tutkimussuunnitelma, päätoimenpiteet ja niiden aikataulut: 2011 Toimenpide Tutkimussuunnitelmien tarkentaminen 1. vuodelle Markkinatutkimusten valmistelu ja toteutuksen käynnistäminen Laajempi verkostoitumiskartoitus alan yrityksille (kyselytutkimus) Olemassa olevan tiedon ja mallien selvittäminen Ajoitus Markkinatutkimukset kohdealueen rakennusmessuilla Markkinointitutkimusten tulosten analysointi ja muokkaus Olemassa olevien verkostojen (2-3 kpl) analysointi ja benchmarkkaus (haastattelut) Muu mahdollinen tutkimus (esim. isännöitsijöille tai palvelutarve puuyrityksille) Seinäjoki Pytinki Vantaa omakoti, Helsinki kiinteistö Ensimmäisten tutkimustulosten julkaiseminen Tutkimussuunnitelmien tarkentaminen 2. vuodelle Pytinki, Verkostojen haastattelututkimuksen tulokset

11 2012 Toimenpide Tutkimussuunnitelmien tarkentaminen 2. vuodelle Laajempi verkostoitumiskartoitus alan yrityksille (kyselytutkimus) Verkostoitumiskartoituksen tulokset (kyselytutkimuksen tulokset) Ajoitus Markkinatutkimukset kohdealueen rakennusmessuilla Muu tutkimus (esim. tutkimus alueiden kaavamääräyksistä ja toimenpideluvista, tutkimus alan uusille yrityksille) Seinäjoki Sarka, Tampere Asta Oulu Rakentaja Kyselytulosten julkaiseminen Vantaa omakoti, Helsinki kiinteistö Seinäjoki Sarka, Tampere Asta Oulu Rakentaja Liiketoimintakonseptien kehittäminen, tuotteistaminen, verkostojen kokoonjuoksu Tutkimussuunnitelmien tarkentaminen 3. vuodelle 2013 Toimenpide Tutkimussuunnitelmien tarkentaminen 3. vuodelle Liiketoimintakonseptien kehittäminen, tuotteistaminen, verkostojen kokoonjuoksu Täydentävä tutkimus, aihe tarkentuu päätutkimusten tulosten perusteella Liiketoimintakonseptien/tuotteistusten testaaminen Mahdollinen muu tutkimus (hankkeen evaluointitutkimus) Hankkeen raportointi Ajoitus

12 3.5 Hankkeen toimenpiteet 2014 Edistämistoiminnassa hankkeen pääkohderyhmänä vuonna 2014 ovat puusepänteollisuuden yritykset. Edistämistoiminnan painopistealueita ovat yritysverkostojen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen, kansainvälistyminen ja vientimarkkinointi, uusien yritysten perustaminen sekä tiedon jakaminen hankkeen tutkimustuloksista, investointi- ja kehittämistuista ja muista alan ajankohtaisista asioista. Hankkeen tutkimustoiminta keskittyy vuonna 2014 kolmeen päälinjaan, jotka ovat palvelut, verkostoituminen ja liiketoimintakonseptien kehittäminen. Edistämistoiminta 2014 Puutuotealan seminaarit, yritysillat ja muut tapahtumat jo toimiville puusepänalan yrityksille: tutkimustulosten esittely, verkostoituminen, investointi- ja kehittämistuet, kansainvälistyminen Puutuotealan yritysillat ja muut tilaisuudet yritystoimintaa harkitseville maaseudun asukkaille: perustietoa puualan yritystoiminnasta, tutkimustulosten esittely / palveluliiketoiminnan mahdollisuudet, yhteistyökumppanien etsiminen ja verkostoituminen, investointi- ja kehittämistuet Verkostojen ja yritysryhmien kokoaminen, paikallisesti, ylimaakunnallisesti Puurakentamisen kontaktipäivän 2014 järjestelyihin osallistuminen Kansainvälistyminen ja vientimarkkinointi: opintoretket, vientimahdollisuuksien etsiminen, yhteistyö ja verkostoituminen ulkomaisten yritysten kanssa Tutkimustoiminta 2014 Arvonluonti huonekalualalla -tutkimuksen loppuunsaattaminen, raportointi ja tiedotus (palvelujen kehittäminen) Puu maatilarakentamisessa -ennakointitutkimuksen loppuunsaattaminen, raportointi ja tiedotus (ennakointi) Rakennusliikkeiden tuote/palveluhankinnat ja -mallit tulevaisuudessa puutuotealan yrityksiltä ja tähän liittyvä verkostoitumisselvitys (verkostot, palvelujen kehittäminen, ennnakointi) Huonekalujen ja muiden puutuotteiden vienti: olemassa olevan markkina- ym. tiedon hankinta, selvitykset ja tutkimukset (verkostoituminen) Alan menestyvien yritysten benchmarkkaus, miten ja millä liiketoimintakonsepteilla menestyvät yritykset toimivat, selvitetään 2-3 toimialaa (liiketoimintakonseptit, markkinaorientaatio)

13 Viimeisen viiden vuoden aikana perustettuihin puualan yrityksiin kohdistuva selvitys (ongelmat, kehittämistarpeet, yms.) Tutkimustulosten raportointi ja tiedonvälitystä: tutkimusraportit, nettisivut, seminaarit, lehtijutut, radio- ja televisio (palvelujen kehittäminen) Mahdolliset jatkotutkimukset ja selvitykset liittyen edellisiin aiheisiin Raportointi ja muu dokumentointi 2014 Asiakaspalautteen yhteenveto Loppuraportin laatiminen Hankkeen tuottaman tutkimusmateriaalin kokoaminen yhdeksi tietopaketiksi / nettisivuksi Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hankkeen tuloksista tiedottaminen 3.6 Tiedon välittäminen Osahankkeen keskeiset toimenpiteet Hanke välittää tuottamaansa sekä muualta saatua tutkimus- ja markkinatietoa yrityksiin Hanke välittää yrityksille tietoa käynnissä olevista kehittämisohjelmista ja hankkeista sekä muista toimialan ajankohtaisista asioista Hanke välittää tietoa yritysten kehittämistarpeista tutkimuslaitoksille ja muille kehittämistahoille Hanke järjestää yrityksille suunnattuja seminaari- ja teemapäiviä sekä tutustumis- ja opintoretkiä sekä kotimaassa että ulkomaille. Ulkomaille suuntautuvien opintoretkien tavoitteena on tiedonjakamisen ja yrittäjien keskinäisen verkostoimisen lisäksi myös tutustuminen EU:n sisämarkkina-alueen puutuotealan yritystoimintaan, yhteistyömahdollisuuksiin ja erilaisiin toimintakulttuureihin. Mahdollisia ulkomaisia kohdemaita ovat lähialueella Ruotsi, Viro ja Venäjä ja kauempana sijaitsevista esim. Latvia, Liettua, Saksa ja Puola. Hanke neuvoo yrityksiä ja muita kohderyhmiä puualaan liittyvissä yleisissä asioissa yrityskäynnein, puhelimitse, sähköpostilla ja internet sivujen välityksellä Hanke jakaa suurelle yleisölle kohdistettua tietoa pienimuotoisen puunjalostusalan yritystoiminta- ja työnsaantimahdollisuuksista

14 4. Projektin avaintulokset / mittarit Pienimuotoinen mekaaninen puunjalostustoimiala kehittyy Mittarit: 1. Puutuotteitten käyttö lisääntyy erityisesti rakentamisessa. Eteläpohjalaiset pienet yritykset toimivat uusien ja räätälöityjen rakentamiseen liittyvien tuotteitten ja palvelujen merkittävänä kehittäjänä ja tuottajana 2. Pienet yritykset osallistuvat maakuntarajat ylittäviin toimialan kehittämishankkeisiin 3. Uusia yrityksiä syntyy 5 kpl Puutuotealan yritykset kehittyvät Mittarit: 1. Hankkeeseen osallistuvat yritykset parantavat kilpailukykyään t&k - investoinnein 2. Yritykset ottavat käyttöön uusia/uudistettuja liiketoimintamalleja sekä tuoteja palvelukonsepteja Yritystenvälinen yhteistyö ja verkostoituminen lisääntyy Mittarit: 1. Syntyy uusia yritystenvälisiä yhteistyösuhteita (myös yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti) 2. Syntyy uusia yhteistyömuotoja, ei pelkästään tuotannollista yhteistyötä 3. Yritysten tarjoamat avaimet käteen -palvelut (suunnittelu, valmistus, asennus) lisääntyvät Yritysryhmähankkeita tai vastaavia yhteistyökuvioita syntyy yht. 1-3 kpl Tutkimustietoa hyödynnetään toimialan ja yritysten kehittymisessä Mittarit: 1. Yritykset ottavat käyttöön uusia tai uudistettuja liiketoimintamalleja, joiden luomisessa tai kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa

15 2. Syntyy uusia tuotteita tai palveluita, joiden kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa 3. Yritykset osallistuvat hankkeen tutkimustoimintaan Tiedon välittäminen Mittarit: 1. Järjestettyjen seminaarien, teemapäivien, opintoretkien yms. määrä / osallistuvien yritysten määrä / niistä saatu asiakaspalaute 2. Muu asiakaspalaute 5. Toteutusstrategia Hanke on luonteeltaan toimialahanke, jonka päätehtävänä on maaseudulla toimivien puutuotealan pienten alle 10 htv työllistävien yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäminen. Hanke pyrkii tavoitteisiinsa paitsi omilla toimillaan myös panostamalla erityisesti yhteyksien luomiseen ja yhteistyöhön muiden hankkeiden, kehittäjätahojen, tutkimustoiminnan sekä asiakasrajapinnassa toimivien asiantuntijoiden (esim. suunnittelijat) sekä jakelukanavien kanssa. Yhteistyön synnyttämisen tavoitteena on aktivoida ja suunnata eri tahojen tarjoamia kehittämispalveluja ja muuta toimintaa siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin myös pienten yritysten kehittymistä. Strategiaan sisältyy verkottuminen paitsi maakunnallisten myös alueellisten, valtakunnallisten ja tarvittaessa myös kansainvälisten toimijoiden kanssa.

16 6. Työsuunnitelma Alla olevassa taulukossa on esitetty karkea aikataulu hankkeen päätehtävistä Vuoden 2014 suunnitelma on esitetty aiemmin luvussa 3.5. Varsinainen työsuunnittelu tehdään joustavasti tilanteet, olosuhteet ja yhteistyökumppaneiden toiveet huomioiden. Toimenpide Aikataulu Hankkeen toimintasuunnitelman viimeisteleminen ja käynnistämisvaiheen järjestelyt. Hanketiedotuksen ja tiedotusmateri- 1-6 / 2011 aalin valmistelu. Yleisen tutkimussuunnitelman laatiminen, keskeisten tutkittavien asioitten määrittäminen 1 6 / 2011 Toimialaverkottuminen, kontaktit ja yhteistyöneuvottelut muiden toimijoiden, ohjelmien jne. kanssa. 1-6 / 2011 Päätutkimushankkeitten käynnistäminen 4-12 / 2011 Täydentävien tutkimusten käynnistäminen Yritysten ja yritysryhmien kehittämishankkeitten aktivointi ja 1/ /2013 käynnistäminen Puurakentamisen ja puutuotteiden käytön lisäämistoimien 1/ /2013 käynnistäminen ja toteuttaminen Tutkimustiedon välittäminen yrityksille ja hyödyntäminen 6 / /2013 Yritysverkostojen ja yritysryhmähankkeiden aihioiden haku ja 1/ /2013 verkostojen / hankkeiden kokoon juoksu Yritysten ja yritysryhmien kehittämishankkeitten aktivointi ja 1/ /2013 käynnistäminen Muu tiedotus ja aktivointi 1/ / Hankkeen viestintäsuunnitelma Viestinnän tavoitteet Hankkeen viestinnällä on kaksi tiedotustavoitetta: tiedottaa hankkeen toiminnasta ja tuotoksista kohderyhmälle, sidosryhmille ja suurelle yleisölle sekä huolehtia hankkeen ja sen taustaorganisaatioiden sisäisestä tiedottamisesta. Ulkoinen tiedotus Hankkeen kohderyhmänä oleville yrityksille järjestettävä tiedotus pitää sisällään mm. seuraavia toimenpiteitä:

17 - hankkeen käynnistymisestä ja tavoitteista tiedottaminen - maakunnalliset ja alueelliset seminaarit, teemapäivät, tiedotustilaisuudet, tietoillat ja opintoretket - hankkeen tutkimustuloksia esittelevät erilaiset raportit - yrityskäynnit - sähköpostilla ja kirjeitse lähetetyt tiedotteet ja puhelinsoitot - hankkeen nettisivut - hankkeen yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuva tiedotus - lehtijutut toimialan lehdissä - hankkeen messuosastot alan messuilla Sidosryhmille suunnattuun tiedotukseen kuuluvia toimenpiteitä ovat mm. - tiedote hankkeen käynnistymisestä ja tavoitteista - hanke-esittelyt - yhteistyöpalaverit ja kokoukset - hankkeen messuosastot alan messuilla Suurelle yleisölle suunnattu tiedotus käsittää mm. - lehdistötiedotteet hankkeen käynnistymisestä ja tavoitteista - lehtijutut maakunta- ja paikallislehdissä - hankkeen messuosastot alan messuilla - lehti-ilmoitukset hankkeen järjestämistä tapahtumista Sisäinen tiedotus Hankkeessa pidetään neljä kertaa vuodessa henkilöstön palaveri, jossa käydään läpi menneitä ja tulevia tapahtumia, tutkimustuloksia ja työn alla olevia asioita molemmissa organisaatioissa. Säännöllisillä tilannekatsauksilla varmistetaan sisäinen tiedonkulku. Tehokas tiedonkulku on tärkeää kahteen suuntaan: yritysneuvojien välittämä tieto kentältä nousseista selvitystarpeista kohtaa SeAMK:n tutkijat ja hankkeessa tuotettu tutkimustieto välittyy nopeasti kentälle neuvojien kautta. Vähintään puolen vuoden välein henkilöstöpalaverissa tehdään suunnitelma seuraavan jakson ulkoisesta tiedottamisesta. Palaverissa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat teemat ja päätetään tiedotuksen toteuttamisesta ja vastuista.

18 Hankkeen projektipäällikön vastuulla on tiedottamisen kokonaisuus; henkilöstöpalaverien toteutuminen, henkilöstölle tiedottamisen ja ulkoisen tiedottamisen toteutuminen suunnitelman mukaan. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia, että tiedotuksen tavoitteet saavutetaan. Jokainen hankkeen työntekijä osallistuu tiedotuksen tehtäviin. 8. Resurssit Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö apunaan yritysneuvoja. Projektipäällikön ja yritysneuvojan lisäksi hankkeessa toimii tuensiirtosopimuksella yhteensä n. 1,25 htv /v tutkijaresurssi. Hankkeen taloushallintoon, kirjanpitoon yms. toimistopalveluihin liittyvät palvelut tuottaa metsäkeskuksen ao. toimistohenkilökunta. Tarvittaessa hankitaan henkilöresursseja myös ostopalveluna erikoisosaamista vaativissa toimenpiteissä. Hankkeen resursseihin kuuluvat välillisesti myös muut hankkeet ja tahot, joiden kanssa hanke tekee yhteistyöstä. 9. Budjetti ja rahoitussuunnitelma Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä euroa jakaantuen vuosille seuraavasti: Hankkeen rahoitus on 98 % julkista rahoitusta, joka tulee Euroopan Unionin Maaseuturahastosta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä 2 % yksityistä rahaa, jonka maksavat hankkeeseen osallistuvat yritykset. Kokonaisbudjetti koostuu edistämistoiminnan ja tutkimustoiminnan osabudjeteista. Budjetit on eritelty seuraavan sivun taulukoissa.

19 Hankebudjetti Metsäkeskus yht Palkat ja palkkiot Ostopalvelut Vuokrat Kotimaan matkat Ulkomaan matkat Muut kustannukset Menot yhteensä SeAMK Palkat ja palkkiot Ostopalvelut Vuokrat Kotimaan matkat Ulkomaan matkat Muut kustannukset Menot yhteensä Yhteensä Metsäkeskus ja SeAMK Rahoitus Suomen valtio ja EU Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä Budjetti yhteensä Menot Palkat ja palkkiot Ostopalvelut Vuokrat Kotimaan matkat Ulkomaan matkat Muut kustannukset Menot yhteensä Rahoitus Suomen valtio ja EU Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä

20 10. Riskit Rahoitus Hankkeen suunnitellulla rahoitusrakenteella rahoitusriskit kohdistuvat lähinnä hankkeessa syntyvien kustannusten rahoituskelpoisuuteen. Riskien torjunnassa kiinnitetään erityistä huomioita hankintojen kilpailutukseen sekä toimialan yleisen kehittämisen ja yksittäisten yritysten yrityskohtaisen neuvonnan välisen rajan huomioimiseen hankkeen toiminnasta. Hankintoihin liittyvien riskien välttämiseksi laaditaan hankkeelle asianmukaiset kilpailutusasiakirjat ja sovitaan menettelytavat sekä huolehditaan riittävästä dokumentoinnista. Menetelmien ja dokumentointitavan vaatimustenmukaisuus varmistetaan rahoittajalta etukäteen. Tuensiirtosopimuksen avulla pienennetään ja jaetaan rahoitusriskiä tekemällä yksityiskohtainen sopimus osatoteuttajan kanssa siten, että sopimuksessa on huomioitu myös osatoteuttajan vastuu- ja tiedonhankintavelvollisuus hankkeen kustannusten rahoituskelpoisuudesta. Yrityskohtaisen neuvonnan osalta rahoitusriskiä torjutaan huolehtimalla siitä, että hankkeen yrityksille tarjoama neuvonta on luonteeltaan yleistä neuvontaa. Epäselvissä rajatapauksissa sallitun neuvonnan yksityiskohdista keskustellaan ennakkoon rahoittajan kanssa. Toimintariskit Hankesuunnitelma sisältää sekä selkeitä konkreettisia toimenpiteitä kuten tiedotustilaisuuksien järjestäminen että monitahoisempia toimenpiteitä kuten yhteistyön aktivointi. Selkeiden toimenpiteiden ja tutkimustoiminnan tekniseen toteuttamiseen ei liity suurta riskiä, ne ovat toteutettavissa mikäli suunnitellut henkilö- ja muut resurssit ovat käytössä. Riski siitä, että toimenpiteet eivät tuota tulosta, on luonnollisesti olemassa, koska onnistuminen edellyttää keskeisesti yritysten sitoutumista. Riskiin varaudutaan tulosten systemaattisella seurannalla (raportit, ohjausryhmän kokoukset) ja varautumalla tarvittaessa kohdistamaan toimintaa uudelleen. Monitahoisessa toiminnassa riskejä on enemmän. Esimerkiksi ylimaakunnallisten yhteistyöverkostojen syntymiseen voivat vaikuttaa myös muutokset taloudellisissa suhdanteissa tai muut epäsuotuisat olosuhteet, yrittäjien väliseen henkilökemiaan yms. liittyvät tekijät jne. Riskiä pienennetään valitsemalla hanketoimijoiksi henkilöitä, joilla on hyvä yrityskentän tuntemus ja pitkä kokemus kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Puuhallikumppanit. Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä. Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi

Puuhallikumppanit. Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä. Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi Puuhallikumppanit Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi Suomen Metsäkeskus Maakunnallisesta valtakunnalliseksi 2012 Julkiset palvelut/ Metsäpalvelut Metsälait

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kokemuksia metsäsektorin hanketoiminnasta Etelä-Pohjanmaalta

Kokemuksia metsäsektorin hanketoiminnasta Etelä-Pohjanmaalta Kokemuksia metsäsektorin hanketoiminnasta Etelä-Pohjanmaalta Yrjö Ylkänen, projektipäällikkö Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Maaseutuohjelman toteutus Keski-Suomessa; info/verkostoitumistilaisuus

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Palvelevat puuyritykset

Palvelevat puuyritykset Palvelevat puuyritykset Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostuksen toimialahanke Etelä-Pohjanmaalla 2011 2013 Manner-Suomen maaseutuohjelma, Toimintalinja 3, toimenpide 312 Hankkeen väliraportti tammikuu

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Puuverkon toiminnan painopisteet 2012-2014

Länsi-Suomen Puuverkon toiminnan painopisteet 2012-2014 Länsi-Suomen Puuverkon toiminnan painopisteet 2012-2014 Taustaksi Länsi-Suomen Puuverkko on valtakunnalliseen PuuSuomi -verkostoon kuuluva puutuoteja puurakentamisalan kehittäjien yhteistyöfoorumi. Puuverkko

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Yritysryhmä-hankkeet - Yritysten mahdollisuus kehittää yhdessä ja yrityskohtaisesti toimintaansa Hankkeessa oltava 3 10 yritystä

Yritysryhmä-hankkeet - Yritysten mahdollisuus kehittää yhdessä ja yrityskohtaisesti toimintaansa Hankkeessa oltava 3 10 yritystä Yritysryhmä-hankkeet - Yritysten mahdollisuus kehittää yhdessä ja yrityskohtaisesti toimintaansa Hankkeessa oltava 3 10 yritystä Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi ry 1.11..2016 ProAgria Keskusten ja ProAgria

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

ProAgria Lappi Yrityspalvelut. Ari Saarela Yritysasiantuntija

ProAgria Lappi Yrityspalvelut. Ari Saarela Yritysasiantuntija ProAgria Lappi Yrityspalvelut Ari Saarela Yritysasiantuntija 16.5.2014 14 aluekeskusta (11 suomenja 3 ruotsinkielistä) yhdistystä Palveluita maatiloille ja maaseudun yrityksille Liikevaihto yli 30 milj.

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot